Hotărârea nr. 266/2016

Hotãrârea nr. 266 privind aprobarea diferentei la contribuţia anuala pentru anul 2016 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor – Prahova

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 266 privind aprobarea diferenței Ia contribuția anuala pentru anul 2016 a Municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea diferenței la contribuția anuala a municipiului Ploiești pentru Asociația de dezvoltare intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii Și prognoze, din data de 29.08.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/30.01.2009 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiești cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova” si ale Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2009 privind aprobarea Actului Constitutiv si a statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”;

In conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii Serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, actualizata;

In baza Hotărârii nr. 15 din 08.04.2016 a Adunării Generale a Asociaților ADI -Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova;

Luând act de adresa de înaintare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova” nr. 8277/21.04.2016;

în temeiul art. 11, art. 12, art. 13, art. 36 alin. 4 lit. a) si alin. 7 lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă diferența la contribuția anuală pentru anul 2016 ca urmare a majorării cuantumului cotizației anuale de la 0,50 lei/locuitor la 0,60 lei/locuitor incepand cu luna iulie 2016, si respectiv virarea sumei de 11.709,00 lei, reprezentând valoarea diferenței cotizației anuale calculate la numărul populației comunicate de Direcția de Statistică pentru 01.07.2015, respectiv 234.180 locuitori.

Art.2. Direcția Relații Internationale asigură ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

Președinte de ședința George Sorin Niculae Botez


Contrasemnează Secretar, Simona Albu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALERAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea diferenței la contribuția anuala pentru anul 2016 a

Municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”

Prin Hotărârea Consiliului Local a municipiului Ploiești nr. 6/30.01.2009 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiești cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”.

Constituirea asociației este reglementată de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu actualizata, prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Cooperarea unităților administrativ-teritoriale prin înființarea Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”, are în vedere implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova.

în conformitate cu prevederile statutului ADI Managementul Deșeurilor Prahova art.17 alin.2 lit.l, Adunarea Generală a Asociației din data de 08.04.2016, a aprobat majorarea cotizației anuale de la 0,50 lei/locuitor la 0.60 lei/locuitor (adresa nr. 8277/21.04.2016). Având în vedere această decizie, valoarea diferenței cotizației anuale este de 11.709,00 lei, calculată la numărul populației comunicate de Direcția Județeană de Statistică pentru 01.07.2015, respectiv 234.180 locuitori.

Prin urmare se impune aprobarea diferenței la contribuția anuala pentru anul 2016 si respectiv virarea sumei de 11.709,00 lei.

Fata de cele menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat.

Direcția Relații Internaționale

Director executiv

Daniela Croitoru,

Vizat

Direcția Economica

Director executiv

Nicoleta Craciunoin

Vizat

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv

/

Georgiana Pdpa

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVEJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

privind aprobarea diferenței la contribuția anuala pentru anul 2016 a

Municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul

pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”

Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a asociat cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”, prin Hotararea Consiliului Local nr.6/30.01.2009.

Constituirea asociației este reglementată de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu modificări si completări, prin Legea nr.246/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova se va realiza prin cooperarea unităților administrativ-teritoriale în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”.

în conformitate cu prevederile statutului ADI Managementul Deșeurilor Prahova art.17 alin.2 lit.l, Adunarea Generală a Asociației din data de 08.04.2016, a aprobat majorarea cotizației anuale de la 0,50 lei/locuitor la 0.60 lei/locuitor (adresa nr. 8277/21.04.2016). Având în vedere această decizie, valoarea diferenței cotizației anuale este de 11.709,00 lei, calculată la numărul populației comunicate de Direcția Județeană de Statistică pentru 01.07.2015, respectiv 234.180 locuitori.

Prin urmare se impune aprobarea diferenței la contribuția anuala pentru anul 2016 la 0,60 lei/locuitor Începând cu luna iulie 2016 si respectiv virarea sumei de 11.709,00 lei, reprezentând diferența la cotizația pentru anul 2016.

Față de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supunem spre aprobare Consiliului Local.

PI

ADRIAN F


DOBRE


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNI1 ARA PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR


PRAHOVA

PLOIEȘTI BD. REPUBLICII NR. 2-4 PALATUL ADMINISTRATIV CAM 610-611 CUI 26119626

CONT RO92BTRLRONCRT02589i040L BANCA TRANSILVANIA PLOIEȘTI

TELEFON 0244.514.545 INTERIOR 216,217; FAX 0344.802.415

EMAILADIDESEU1UPII@GMa1L.COM

HOTĂRÂREA nr. 15 din data dc 08.04.2016

a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare In tereom unitare ”ParteneriatuI pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

Având in vedere:

Prevederile art.17 alin.2 lit. I) din Statutul Asociației dc Dezvoltare Intercomunilara "Parteneriatu] pentru Managementul Deșeurilor Prahova’’;

Prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații si la fundații, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.246/2005;

Avizul favorabil exprimai de Consiliul Director in ședința din 08.04.2016;

Vazind procesul verbal nr.5/08.04.2016 al Adunării Generale a Asociației, in prezenta si cu votul favorabil al membrilor prezenti, Adunarea Generala a Asociației:

Hotărăște:

Ari. 1. Se aproba majorarea cotizației pe anul 2016, începând cu dala de 1 Iulie; de la 0,50 Ici/ locuitor pentru unitatiile administrativ-teriloriale la 0,60 lei/ locuitor si cea a Consiliului Județean Prahova de la 150.000 lei la 200.000 lei.


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESELTULO PRAHOVA


PLOIEȘTI BD. REPUBLICII N?l 2-4 PALATUL ADMINISTRATIV CAM <510-6î I


CUI 261P626

CONT MOVJHTRLRONCRTW5S910401. BANCA TIUNSJLVaA'Ia PLOIEȘTI


TELEFON 0244.514.545 ihTEKIOH 114,217; FAX «4UMJ EMAIL A DI DESE URI PRgjCM AiL.COM

ploi ești j

‘     ÎNRuGiSTRAL»277


19 m 2816


CĂTRE,

PRIMĂRIA MLMCIPWLUl„^Lj±^

In atenba Doamnei/Doninului Primar; _\|OkJ^tr

Referitor: Cotizație 2016                         k/zl»4- hflf-MrIn conformitate cu prevederile Statutului A.D.l. Managementul Deșeurilor Prahova, ari.

17 alin. 2 Ht. L Adunarea Generala a Asociației din data de 08 Aprilie 2016, a aprobat majorarea cuantumului cotizației anuale la 0,60 lei-' locuitor începând cu luna Iulie 2016.


. Având ' in vedere aceasta Hotarare, valoarea diferenței caivzatie-i anuale este de M ț ’tCPiOO lei, calculata la numărul populației comuni care de Direcția de Statistica pentru 01,07.2015, respectiv            locuitori.

Va njgam sa efectuați viramentul in. contul:

RO92BTRLRONCRT0258910401,

BANCA TRANSILVANIA PLOIEȘTI


Cu stima,DIRECTOR ECONOMIC Costin GIIERGHINOTV
o I £>

Primăria Mun. Ploiești


Serviciul Financiar -Contabilitate

NU. 291 /2.08.2016

• L ~0'>- t-’.vi

CĂTRE,

Direcția Relații Intemationale-Serviciul Proiecte cu


finanțare internaționala, ONG

Ca răspuns la informarea dvs .1299 / 25.07.2016 referitoare la plata diferenței de 10% (11709 lei) reprezentând majorarea cotizației pe anul 2016 către ADI-Managementul Deșeurilor Prahova , suma stabilita de către Adunarea Generala a Asociației la 8.04.2016 , va informam ca trebuie sa se aprobe aceasta prin Hotarare a Consiliului Local . Prin urmare, va rugam sa initiati dvs aceasta procedura.

Director Executiv/ ■ Craciunoiu Ni^oleta


Sef Serv Fi nanei ar-Ctb

Taracila ManueLâîntocmit

Frangulea Raluca


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea diferenței la

contribuția anuala pentru anul 2016 a Municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”