Hotărârea nr. 265/2016

Hotãrârea nr. 265 privind absorbția de fonduri europene, prin Programele Operaţionale 2014-2020 și alte tipuri de finanțări

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 265 privind absorbția de fonduri europene, prin Programele Operaționale 2014-2020 și alte tipuri de finanțări

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând «aafeand Expunerea de motive a domnilor: Ganea Cristian-Mihai, Botez George Sorin Niculae, Andrei Gheorghe, Danescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Ursu Razvan Ion, Viscan Robert Ionut, Sorescu Florina Alina, Pana George, Mateescu Marius Niculae, Văduvă Sorin și raportul comun de specialitate al Direcției Relații Internationale, Direcției Tehnic-Investitii, Direcției Economice;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, din data de 28.09.2016;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

Având in vedere:

 • -  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, articolul 7;

 • -  OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

 • -  Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 163/30.05.2016 prin care s-a aprobat Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana 2014-2020 (SIDU) si Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești,

 • - studiind programul finanțărilor europene pe perioada 2014-2020.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Se împuternicește primarul municipiului Ploiești, să efectueze toate demersurile privind absorbția de fonduri europene, prin Programele Operaționale 2014-2020 și alte tipuri de finanțări.

Art. 2 Se împuternicește primarul municipiului Ploiești, să asigure toate resursele umane, materiale si financiare, necesare derulării si întocmirii ’                                   5                                >                                                            documentațiilor privind absorbția de fonduri europene, să urmărească respectarea Ghidului Solicitantului, pentru încadrarea obiectivelor pe una dintre axele prioritare pentru care se alocă finanțare.

Art. 3 Primarul municipiului Ploiești are obligația să informeze trimestrial Consiliul Local, privind demersurile întreprinse. Totodată, acesta va răspunde de încadrarea în termenele stabilite în Ghidul Solicitantului.

Art. 4. Direcția Relații Internaționale, Direcția Tehnic-Investitii si Direcția Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, vor aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei Hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


Ia proiectul de hotărâre privind absorbția de fonduri europene, prin Programele Operaționale 2014-2020 și alte tipuri de finanțări

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015

în același timp, POR 2014-2020 este corelat cu celelalte programe operaționale active în România în perioada de programare 2014-2020:

 • - Programul Operațional Competitivitate 2014-2020,

 • - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,

 • - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,

 • - Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020,

 • - Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 • - Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020. și cu strategiile sectoriale/naționale în domeniile sale de intervenție.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.293/25.08.2014 a fost aprobata demararea unui număr de 27 obiective de investiții prioritare pentru perioada 2014-2020.

Pentru o parte dintre acestea au fost incheiate contracte subsecvente privind realizarea documentațiilor tehnico-economice de finanțare, in baza Acordului Cadru nr. 16746/27.09.2010.

Au fost emise ordine de incepere numai pentru Studii de teren pentru următoarele obiective:

 • -  Modernizare cartier Mitica Apostol

 • -  Modernizare cartier Pictor Rosenthal

 • -  Modernizare cartier Rafov

 • -  Modernizare rețea rutiera/stradala: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt: reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson sos. Vestului -limita oraș, inclusiv terminal intermodal

 • -  Modernizare str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov-limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Strandului/DNl

Pentru restul fazelor de proiectare din contractele subsccvent^rîu^âw^ emise ordine de incepere.                                     Z/' "


/fox

Proiectele privind eficienta energetica si reabilitarea termica!^ elaajril.Q^l realiza prin POR Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o ecotfqjni^J^^Xx^^ scăzute de carbon/OS 3.1A-cladiri rezidențiale, data lansării apelului'der'proieej^mpd 15.03.2016 iar data inchiderii 16.11.2016, cu o alocare financiara de 54^^-âdWane euro pentru zona Sud-Muntenia.

Deși contractul subsecvent a fost semnat in anul 2014, nu a fost dat ordin de incepere a serviciilor contractate si nu exista semnate contracte de mandate cu asociațiile de proprietari.

Din 2014, ca si condiție specifica de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/l a fost introdusa obligativitatea existentei unui document strategic relevant, nefiind intocmit niciunul pana la aceasta data.

La aceasta data direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municpiului Ploiești sunt implicate in centralizarea datelor necesare intocmirii documentațiilor tehnice/specifice precum si pentru incheierea contractelor de mandate, data limita de depunere a proiectelor fiind 16.11.2016.

Prin HCL nr.163/30.05.2016, a fost aprobata Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana 2014-2020 (SIDU) si Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești.

Având in vedere Expunerea de motive, toate proiectele la care se face referire, au fost identificate in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana

Nr. crt.

Nr. crt. SIDU

Titlul proiectului

Valoare estimata

Potențiala sursa      de

finanțare

1.

291

Construirea unei piste de alergare in aer liber - incinta Parcului Municipal Ploiești Vest

2.000.000

buget local

2.

420,

422,

423

Reabilitare/modemizare    clădiri    si

echipamente,         ambulatoriu/sectie

exterioara pentru Spital Municipal nr.l, Spital de pediatrie

32.000.000

POR 8.1

3.

35

Reabilitare si consolidare bazin de inot Vega

2.000.000

buget local

4.

9

Modemizare/inoirea    parcului    de

autovehicule cu tracțiune electrica (tramvaie=25 buc., troleibuze=21 buc)

32.000.000

POR 4.1

5.

18

Eficientizarea consumurilor energetice in clădirile publice

27.000.000

POR 3.1

6.

19

Creșterea eficientei energetice in blocurile de locuințe

25.000.000

POR 3.1

7.

42

Realizare de clădiri cu funcțiuni sociale integrate (locuințe, servicii sociale) in cartierul Bereasca

4.000.000

POR 4.3

Buget local

8.

43

Regenerare urbana in cartierele Mimiu si Bereasca

10.000.000

JPOR9

9.

3

Asigurarea accesibilității in zona industriala Ploiești Sud, a campusului universitar prin realizarea pasajului rutier peste CF Gara de Sud

26.000M)"'

fel

■POR».

10.

5

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (Str. Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gării

15.000.000

11.

6

Modernizare rețea rutiera/stradala: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt: reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson sos. Vestului -limita oraș, inclusiv terminal intermodal

22.000.000

POR 4.1

12.

7

Modernizare str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov-limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Strandului/DNIB

10.000.000

POR 4.1

13.

36

Extinderea sistemului de iluminat public cu LED plus canalizatie subterana

27.000.000

POR 3.1 Buget local

Potrivit calendarului estimat pentru POR 2014-2020, datele lansării apelurilor de proiecte sunt:

 • -  Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon/OS 3.1B-cladiri publice si iluminat public, data lansării apelului de proiecte fiind estimata august-septembrie 2016 iar data inchiderii aprilie-mai 2017.

 • -  Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile/OS4.l-mobilitate urbana, ghidul specific urmând a fi lansat in consultare din luna noiembrie 2016 iar ca data pentru lansarea apelului de proiecte se preconizează decembrie 2016 pana in august 2017.

Referitor la selectarea si prioritizarea proiectelor care se incadreaza in Axa Prioritara 4, Prioritatea de investiție 4.1,4.2,4.3,4.4, conform Documentului cadru de implementare pe lângă obligativitatea elaborării SIDU pentru accesarea fondurilor pe Axa 4 a POR 2014-2020, municipiile reședință de județ vor trebuie să elaboreze un Document Justificativ pentru finanțarea din FESI 2014-2020 (plan de investiții).

Documentul justificativ pentru finanțarea din FESI 2014-2020 se va elabora după aprobarea SIDU și semnarea Acordului cadru de delegare dintre AM POR și muncipiile reședință de județ și constituirea autorităților urbane - structuri care vor fi infiintate la nivelul municipiilor reședința de județ in scopul prioritizarii si selectării proiectelor care vor fi depuse pentru finanțare în cadrul apelurilor de proiecte deschise pentru prioritățile de investiție/axele prioritare ale programelor operaționale specifice.

Alocarea orientativă pentru municipiul Ploiești pentru Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014-2020 este de 45.391’700^uiro.

- Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, ghidul/^, specific urmând a fi lansat in consultare din luna octombrie 2016 iar ca data pentru lansarea apelului de proiecte se preconizează noiembrie 2016 pană in iulie 2017.

Axa prioritara 9 - lansarea apelului este condiționată de selecția naționala a strategiilor de Dezvoltare locala (SDL) in zone urbane marginalizate, care vor fi elaborate in urma apelului de proicte ale MFE pentru acordare de sprijin pregătitor in elaborarea SDL. Ghidul pentru acest tip de proiecte va fi lansat in ianuarie 2017.

Acordul cadru nr. 16746/27.09.2010 a avut durata de 48 de luni, pana la aceasta data nefiind inițiata procedura de achiziție pentru un nou acord cadru de proiectare.

In vederea pregătirii proiectelor din SIDU pentru care nu au fost incheiate contracte subsecvente, la acest moment Direcția Relații Internaționale si Direcția Tehnic Investiții se afla in curs de elaborare a Caietului de sarcini.

Conform HCL nr.163/30.05.2016, prin a fost aprobata Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana 2014-2020 (SIDU) si Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Polul de Creștere Ploiești la:

“Art.2 Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești se angajează să contribuie la implementarea în întregime a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești și a tuturor proiectelor competente, inclusiv prin asigurarea tuturor resurselor materiale, umane și financiare necesare. ”

Ținând cont de cele arătate mai sus, și nu în ultimul rând, de nevoile cetățenilor din municipiul Ploiești, structurile din primărie, precum si instituțiile subordonate, vor analiza și prezenta Consiliului Local periodic oportunitățile de finanțare pentru care este eligibil municipiul Ploiești.

Direcția Relații Internationale

9                    9                            9

Director executiv,

Daniela Croitoru

Direcția Tehnic Investiții Director executiv,

Vizat,

Direcția Economică Director executiv,

Nicoleta Craciunoiu //

910Z90V6Z

Vizat,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv, Georgiana Pppa

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9în atenția,

 • - Consiliul Local al Municipiului PLOIEȘTI

 • - Domnului Primar

 • - Doamnei Secretar

Prin prezenta, subsemnații: GANEA Cristian-Mihai, BOTEZ George Sorin Niculae, ANDREI Gheorghe, DANESCU Ștefan, DINU Marius Andrei, DRAGULEA Sanda, STANCIU Marilena, URSU Razvan Ion, VISCAN Robert lonut, SORESCU Florina Alina, PANA George, MATEESCU Marius Niculae, VĂDUVĂ Sorin, solicităm promovarea unui “Proiect de Hotărâre”, ce are ca obiect, absorbția de fonduri europene prin Programele Operaționale 2014-2020 și alte tipuri de finanțări.

în acest sens depunem următoarea,

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind absorbția de fonduri europene prin Programele Operaționale 2014-2020 și alte tipuri de finanțări

în anul 2014 a demarat a doua perioadă de programare a fondurilor europene, perioadă ce acoperă intervalul 2014 - 2020 și, ca atare, au fost demarate mai multe programe operaționale.

Pe cale de consecință, solicităm executivului primăriei Ploiești, să evalueze în regim de urgență, toate opțiunile pe care municipiul Ploiești le are pentru dezvoltarea sectorial-operațională, prin absorbția de fonduri europene, să identifice și încadreze aceste obiective pe una dintre axele prioritare pentru care se alocă finanțare europeană, pentru a sprijini dezvoltarea municipiului Ploiești, în principal pe baza fondurilor europene atrase.

Evident, e util să ne îndreptăm și către alte tipuri de finanțări ( de ex. fondurile norvegiene), întrucât accesarea acestor fonduri și gestionarea corectă și transparentă a acestora, vor duce cu siguranță la beneficii cuantificabile, măsurabile si necesare la nivel local.

In acest context, cele 7 programe operaționale pe perioada 2014-2020, își propun ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele si să îsi valorifice potențialul de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională.

Programul Operațional Regional 2014-2020 include             mai

multe axe, o alocare financiară cu 70% mai mare faMdeperloăda anterioară de programare bugetară, tipuri noi de investiții șl^belyr^ai important, ținte și indicatori mai clar definiți și monitorizați; precunr^i noi tipuri de investiții finanțate, care pot fi cu ușurință^dentificateip^in consultarea Ghidului Solicitantului.

Bineînțeles că pot fi analizate și studiate și celelalte^O^programe operaționale și, dacă sunt identificate și alte obiective necesare municipiului Ploiești, să fie puse în aplicare.

Ținând cont de cele arătate mai sus, si nu în ultimul rând, de nevoile cetățenilor din municipiul Ploiești, solicităm structurilor din primărie, cu atribuții în întocmirea documentației privind absorbția fondurilor europene, să analizeze și prezinte consiliului local oportunitățile municipiului Ploiești, în principal cu privire la:

1. construirea unui bazin olimpic pentru înot (spre ex. accesând finanțare pe axa 4.3 POR);

Bazinul de înot de la Vega este total depășit moral, învechit, cu condiții minimale pentru cei care practică înotul, iar cerințele celor care practică acest sport sunt tot mai mari. în aceeași măsură, situația terenului pe care se află amplasată construcția acestui bazin, este incertaă, ceea ce face imposibil efectuarea investițiilor publice la acest bazin.

De asemenea, este nevoie de un bazin olimpic modern pentru înotătorii de performanță, actualul bazin de înot, neputând răspunde cerințelor de a asigura condiții bune de desfășurare a antrenamentelor.

2. Construirea unui stadion municipal pentru atletism (spre ex. accesând finanțare pe 4.3 POR).;

Este de stringentă necesitate construirea unui asemenea stadion, deoarece la acest moment nu există în Ploiești o pistă regulamentară pentru atleti.

CSM Ploiești a format în timp o serie de campioni, vicecampioni, etc. la atletism la nivel zonal, național si internațional si aceștia nu au unde să-si desfășoare antrenamentele, în acest scop, recurgând la deplasări în zone limitrofe pentru a se antrena, cum ar fi Snagov, București, etc. Din păcate, demolarea vechii arene llie Oana a făcut să dispară singur posibilitate oferită de municipalitate pentru antrenament și competiții atletice la Ploiești, noul stadion fiind proiectat fără pistă de atletism.

 • 3. Achiziționarea de autobuze și tramvaie, pentru îmbunătățirea transportului public urban (spre ex. accesând finanțare pe axa 3.2 POR).

O problemă deosebită la nivelul municipiului Ploiești, o reprezintă transportul în comun.

Mijloacele de transport în comun din Ploiești sunt depășite atât tehnic, cât și din punct de vedere al funcționării, oferind cetățenilor municipiului Ploiești condiții improprii de transport. De asemenea repararea și întreținerea lor sunt foarte costisitoare.

în condițiile în care s-a reabilitat complet calea de rulare a tramvaiului, atat pe tronsonul Nord-Sud cât și pe tronsonul Nord-Vest, se impune achiziționarea de tramvaie noi. Municipiul Ploiești nu poate suporta la acest moment costurile achiziției de tramvaie noi, împrumutul în acest sens, nefiind o soluție viabilă.

Troleibuzele aflate actualmente în uz, sunt improprii unei utilizări în siguranță, iar in scurt timp vor trebui înlocuite ținând cont că au o înteținere extrem de costisitoare.

Ca atare, este primordială achiziționarea de vehicule ecologice (EEV) și modernizarea materialului rulant electric (tramvaie).

 • 4.  îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii (spre ex. accesând finanțare pe 3.1 POR), refacerea clădirilor de patrimoniu, istorice, etc.

Aceste obiective pot fi incluse în propuneri de proiecte mai ample, fără a fi limitative, în așa fel încât să ne asiguram că se respectă prioritățile de investiții prezentate în ghidurile solicitantului publicate deja sau care urmează a fi publicate, aici putându-se avea în vedere și alte obiective important pentru municipiul Ploiești, cum ar fi:

 • 5. construcția/modernizarea unui spital de urgență;

 • 6. construcția de imobile pentru persoanele defavorizate, aflate în stare de dificultate în ceea ce privește spațiu locativ, etc.;

 • 7. reabilitarea/modernizarea intrărilor în oraș, precum și a infrastructurii stradale;

8. îmbunătățirea sistemului de iluminat public.

în consecință, cele arătate și solicitate mai sus, apreciem că au o importanță deosebită pentru dezvoltarea municipiului Ploiești, și solicităm primarului municipiului Ploiești dl. Adrian DOBRE, să ceară serviciilor de dezvoltare și urmărire a absorbției fondurilor europene, de la nivelul primăriei, întocmirea tuturor documentațiilor, privind absorbția de fonduri europene, urmărirea și respectarea Ghidului Solicitantului, pentru încadrarea obiectivelor pe una dintre axele prioritare pentru care se alocă finanțare, urmând ca acesta să informeze trimestrial Consiliul Local, privind demersurile întreprinse. Totodată, acesta va răspunde de încadrarea în termenele stabilite în Ghidul Solicitantului.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:


 • 1. GANEA CRISTIAN-MIHAI -.............

 • 2. BOTEZ GEORGE SORIN NICULAE -

 • 3. ANDREI GHEORGHE- ..

 • 4. DANESCU ȘTEFAN-....

 • 5. DINU MARIUS ANDREI -

 • 6. DRAGULEA SANDA - ....

 • 7. STANCIU MARILENA- ..

 • 8. SORESCU FLORINA ALINA

 • 9. URSU RAZVAN ION -.........31

 • 10. VISCAN ROBERT IONUT- .

 • 11. PANA GEORGE-..............

 • 12. MATEESCU MARIUS NICUL

 • 13. VĂDUVĂ SORIN-       '

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR....

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru

de fonduri europene, prin prin Programele Operaționale2Q14c2p20 și alte tipuri de finanțări

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

-anlizând Expunerea de motive a domnilor: GANEA Cristian-Mihai, BOTEZ George Sorin Niculae, ANDREI Gheorghe, DANESCU Ștefan, DINU Marius Andrei, DRAGULEA Sanda, STANCIU Marilena, URSU Razvan Ion, VISCAN Robert lonut, SORESCU Florina Alina, PANA George, MATEESCU Marius Niculae, VĂDUVĂ SORIN,

-văzând Raportul comun de specialitate al Direcției Economice, Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Programe și Strategii;

-analizând Raportul Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, din data de......................;

-în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

 • - OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

 • - studiind programul finanțărilor europene pe perioada 2014-2020.

HOTĂRĂȘTE:

7

Art. 1 Se împuternicește primarul municipiului Ploiești, să efectueze toate diligențele pentru absorbția de fonduri europene, prin Programele Operaționale 2014-2020 și alte tipuri de finanțări.

Art. 2 Se împuternicește primarul municipiului Ploiești, să asigure toate resursele umane, materiale si financiare, necesare derulării si întocmirii documentațiilor privind absorbția de fonduri europene, să urmărească respectarea Ghidului Solicitantului, pentru încadrarea obiectivelor pe una dintre axele prioritare pentru care se alocă finanțare.

Art. 3 Primarul municipiului Ploiești are obligația să informeze trimestrial Consilul Local, privind demersurile întreprinse. Totodată, acesta va răspunde de încadrarea în termenele stabilite în Ghidul Solicitantului.

Art. 4. Direcția Administrației Publice, Juridic-Contencios, Achiziții î                                                              3                                                  ’                                                                                         J                                   3

Publice, Contracte, vor aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 5. Direcția Relații Internaționale va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi,.....................

Președinte de ședință

3                                              J                     3

George Sorin Niculae BOTEZ


Contrasemnează Secretar


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTĂȚILOR CETATENESTI, PETITIISIRECLAMATII

Vz.Cu-X/ 6 c

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru absorbția de fonduri europene, prin prin Programele Operaționale 2014-2020 și alte tipuri de finanțări