Hotărârea nr. 264/2016

Hotãrârea nr. 264 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 264privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Dobre si a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Sirbu Simion Gheorghe, Stai cu Zoia, precum și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2016 .

Având in vedere raportul comisiei de specialitate, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze,din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 29.08.2016;

In conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 339/18.12.2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016 și ale Legii nr. 340/18.12.2015 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

 • - Legii nr. 227/08..09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Hotararea 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • - Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritara, cu modificările si completările ulterioare,

 • - Ordinul nr. 20/07.01.2016 - privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Ploiesti/2016.

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -Aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2016 , al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2 si Anexei nr. 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Art. 3. - Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

Președinte de\ședința George Sorin Nrculae BotezContrasemnează Secretar, Simona Albu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. intră în categoria operatorilor de servicii comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică , având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

In organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, interesul general al comunității locale este prioritar.

In acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale.

Cheltuielile curente aferente serviciului de iluminat ornamental au fost stabilite in conformitate cu prevederile art.25 alin (1) din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanței nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici, ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările si completările ulterioare O.M.F.P. nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia .

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat privind recitifcarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.G.U Ploiești SRL ,cu suma de 1.083,34 mii lei ,fara TVA (1.300 mii lei ,cu TVA) , sursa -Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Ploiești ,aferenta asigurării serviciului de iluminat ornamental 2016-2017.


Cojnfiși^ae buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, rfudii/strategii si prognoze:

Alexandru Paul Palas

Sanda Dragul ea

Andrei Gheorghe

Sirbu Simion Gheor

Staicu Zoi^u


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Str. Văleni, nr. 32

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.In conformitate cu prevederile legale mai jos menționate

 • - Legea nr. 339/18.12.2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea nr. 340/18.12.2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

 • - Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Hotararea 1/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • - Legii nr. 51/08.03.2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările si completările ulterioare;

. .    - Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013 - privind intarirea disciplinei

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritara, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legii nr. 31/16.11.1990, republicata - privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 20/07.01.2016 - privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

 • - Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Ploiesti/2016 - iluminat ornamental ,s-a rectificat BVC/ 2016 , rectificare care consta in :

  ( mii lei - fără TVA) (mii lei cu TVA)

  2016


A. Rectificare venituri sursa PMP                1.083,34

Serviciul iluminat ornamental aferent 2016-2017

(inchiriere)

 • B. Rectificare cheltuieli corespunzător

rectificării veniturilor,cu respectarea prevederilor Legii nr.227/2015,cu modificările si completările ulterioare , coroborate cu prevederile din alte acte normative incidente.

1.083,34

1.300


1.300


Va supunem spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. , in varianta anexata la prezentul Raport de specialitate.


DIRECTOR GENE Donald Nic K *

GOSPODĂRIRE


URBANA PLOIEȘTIS.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32


C.LF.:27449967

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016

INDICATORI

nr. rd.

realizat an precedent (N-l)

propuneri an curent

(N)

%

. V

estimări an

N+l

A Â'

%

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

s

9 = 7/5

10 = 8/7

I.

VENITURI TOTALE (rd 1 = rd 2 + rd 5 + rd 6)

1

23,984.43

26,310.66

1.10

34,620.86

34,620.86

1.32

1.00

1

venituri totale din exploatare, din care:

2

23,984.43

26,310.66

1.10

34,620.86

34,620.86

1.32

1.00

a)

subvenții cf.prevederilor legale in vigoare

3

b)

transferuri cf.prevederilor legale in vigoare

4

2

venituri financiare

5

3

venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd 7 = rd 8 + rd 20 + rd21)

7

24,124.28

26,247.48

1.09

32,671.08

32,671.08

1.24

1.00

1

cheltuieli de exploatare, din care:

8

24,124.28

26,247.48

1.09

32,671.08

32,671.08

1.24

1.00

. A/Z

cheltuieli cu bunuri si servicii .

9-,

5,327.66

5,591.20

1.05

9,505.04

9,505.04

1.70

1.00

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

217.33

574.00

2.64

588.98

588.98

1.03

1.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

17,415.88

19,074.28

1.10

20,863.46

20,863.46

1.09

1.00

co

cheltuieli.de naturasalariala (rd 13 + rd 14), din care:

12

13,983.00

15,399.53

1.10

17,022.12

17,022.12

1.11

1.00

ci

cheltuieli cu salariile

13

12,456.72

13,543.08

1.09

14,670.24

.. 14,670.24

1.08

1.00

C2

bonusuri

14

1,526.28

1,856.45

1.22

2,351.88

- 2,351.88

1.27

1.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

cheltuieli* aferente contractului de mandat si a altor 'organedfe conducere; si. control,comisii si comitete

' 17 '

195.36

264.3,7

1.35

„235.40

235.40,

0289

i\od

qs

cheltuieli, cu asigurările si protecția sociala, .fondurile speciale si'alte obligații legale

18

• 3,237.52

3,410.38

1.05

3,605.94

3,605.94

1.06

.......T.pq

D:

âlte’cheltuieli de exploatare '

19

1,163.41

1,008.00

0.87

1,713.60

1,713.60

1.70

1.00

'2>

cheltuieli'financiare

20

3

cheltuieli extraordinare

21

m.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-139.85

63.18

1,949.78

1,949.78

1.00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

10.11

... V,_..

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI -PE PROFIT, din cârem-Z - ■'■- ■'■

24

.< ■ . ■

■53.07

■■ , „• -

’■ -r r’

........

rezerv ^..legale........ •...... ...

25

- -■ •-

'i      ?

i A r.

alterezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege' :

26

■ - .- - -

; - .- - - '

*■ r ,

<3<

acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

CZ

4

constituirea, surselor;proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si’pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de câpitai, plătii dobânzilor, comisioanelor si 'altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

alte, repartizări prevăzute de lege

29

■,.;

Z'::'■:?

f • c' .

■ t j T;

6“

profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la rd. 25,26,27,28,29

j 30

INDICATORI

nr.

rd.

realizat an precedent (N-l)

propuneri an curent

(N)

%

estimări an N+l

estimări an

N+2

%

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

"$>7/5

10 = 8/7

7

participarea salariatilor la profit in limita de 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

ff

Ir-îl 0

7

A

-NU

\

1

8

minimum 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care;

32

V 9»-4 Su

b

o, &

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

dividende cuvenite altor acționați

34

9

profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd

31 - rd 32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

VI....

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VIL

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

. . bL...

cheltuieli cu salariile

39

. 0.)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

4 -

d)

cheltuieli cu reclama si publicitatea

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX.

CHELTUIELI.PENTRU INVESTIȚII

46

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

nr.de personal prognozat la sfârșitul anului

48

760.00

746.00

786.00

786.00

2

nr.mediu de salariati total

49

756.00

756.00

771.00

771.00

$

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (rd 12/rd 49)/12*1000

50

1,541.34

1,658.60

1,839.83

1,839.83

4

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 13/rd 49)/12*1000

51

1,373.10

1,492.84

1,585.63

1,585.63

VI.

productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal-mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)

52

31.73

33.37

44.90

44.90

6

productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

7

... ...

cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.l)*1000

54

1,005.83

997.60

943.68

943.68

’&’t

plăti restante

55

9 ‘

creanțe restante

56
CONDUCATO^U

Donald Nicolae


SERV. FINANCIAR - CONTABILITATE, Mihaela DumițrescuS.C. SERVICH DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F.:27449967


DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUT1 IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2016                                                    ANEXA 2

mii lei

INDICATORI

nr.

rd.

realizat an N-2

prevederi an precedent (N-l)

^y

%

%

aprobat conf. hotărârii CA

realizat

an 2016

influente +/-

rectif. conf.

1

2

3

4

5

6

7

s

9

13-9/6

14=6/4

I.

VENITURI TOTALE (rd 2 + rd 22 + rd 28)

1

24,907.81

26,035.03

23,984.43

25,227.32

1,083.34

26,310.66

1.10

0.9(

1

venituri din exploatare (rd 3+rd 8+rd 9+rd 12+rd

13 +rd 14), din care:

2

24,907.81

26,035.03

23,984.43

25,227.32

1,083.34

26,310.66

1.10

0.9(

a)

din producția vanduta (rd 4+rd 5+rd 6+rd 7), din care:

3

24,254.76

25,715.03

24,352.22

24,877.32

1,083.34

25,960.66

1.07

1.0(

al

din vanzarea produselor

4

56.65

60.00

38.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.65

- »2 - .

din. servicii prestate.......

.5

16,554.52

17,782.62

16,685.46

16,583.32

1,083.34

17,666.66

1.06

î.o:

djn'iedeyefite si chirii

6

‘   2,004.18

3,510.00

3,654.71

2,615.00

0.00

2,615.00

0.72

1.8:

aitC'venițurî'"

7

5,639.41

4,362.41

3,973.14

5,679.00

0.00

5,679.00

1.43

0.7(

din vânzarea mărfurilor

8

235.25

220.00

195.06

250.00

0.00

250.00

1.28

0.8;

c)

din..subventii și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (td 10+rd 11), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cl

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

10

0.00

c2

transferuri,'cf.prevederilor legale in vigoare

11

0.00

O-

din productia de imobilizări • - •          ■

12

......0.00

. ....

.......—

-----------

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

417.80

100.00

-562.85

100.00

0.00

100.00

-0.18

-1.31

f)

alte venituri din exploatare (rd 15+rd 16+rd 19+rd 20+rd 21), din care:......

14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fl

din amenzi si penâlitati . '

15

.......0.00

f2

din vanzarea activelor si alte operații de capital (rd 17+rd 18), din care:

16

0.00

■- -

- active corporale

17

0.00

activenecorporalc ...   ... -      ...........

18

.....0.00

... „ ....

________...

.....

din subvenții pentru investiții       .....- ■

■19

.... . ...

- , : ....

0.00

f4

din valorificarea certificatelor CO2

20

o:oo

£5

alte venituri .

21

.0.00

’.9;

77

vcmturi'firianciarcfrd 23 +rd 24+rd 25+rd 26+rd

27), din care: ' ' ‘                       1           ■ ■■ ■ ■

22

0.00

. . 0.00

o.op

.0.00

. -.0.00

-.. - 0.00

a)

din'imobilizări financiare

23

0.00

-------.......

... . ....

din investitii financiare

24

. , .0.00

-------

-----

te)

dțri diferente de curs..

25

- ’ 0.00

* -

.........hh.v

/ d)

din dobânzi"

26

0:00

> . . ■ .   t.- '

-- ■

te)

alte venituri financiare

27

0.00

venituri extraordinare

28

0.00

-------::

IL

CHELTUIELI TOTALE (rd 30 + rd 136 + rd 144) .                                           .    ■ -

29

24,714.02

25,970.92

24,124.28

25,164.14

1,083.34

26,247.48

1.09

0.9!

cheltuieli de.exploatare(rd 31+rd 79+rd 86+rd i20)j’diii;c2ure:       ' .....

30

24,714.02

25,970.92

24,124.28

25,164.14

1,083.34

26,247.48

774?!

cheltuieji ctf bunuri si Servicii (rd 32+rd'40+rd

46),;dm care:'' '           *      ...

31

7,086.73

6,743.40

5,327.66

4,518.86

1,072.34

5,591.20

- o"7-

Ai

cheltuieli pnvind“stocurile'(rd 33+rd 34+rd 37+rd

38+rd: 39), din care:

32

4,514.13

4,979:42

4,014.13

3,441.26

83:00

3,524.26

Ji.88

6:8!

*)

chelfuieli.cn materiile prime

33

1,422.67

1,803.99

1,151.96

930.26

83.00

1,013.26

0.88

0.8:

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1,027.61

842.50

739.04

620.00

620.00

.....0;84

0.7:

bi

cheltuieli cu piesele de schimb

35

231.19

230.50

184.56

230.00

230.00

-------L-25

0.8(

b2

cheltuieli cii combustibilii

36

796.42

612.00

554.48

390.00

390.00

0.70

0.7(

c)

chelțuieliprivind materialele de natura obiectelor de‘inventar

37

280.06

399.43

301.73

142.00

142.00

77J74?

1.0!

d)

chelțuieliprivind energia si apa

38

1,646.80

1,823.50

1,721.35

1,659.00

0.00

1,659.00

...... 0.96

•1.0!

te)

cheltuieli privind mărfurile .   ..

39

136.99

110.00

100.05

90.00

; ■J

90.00

......-0.90

0.7:

INDICATORI

nr. rd.

realizat an

N-2

prevederi an precedent (N-l)

%

aprobat conf. hotărârii CA

realizat

an 2016

influenței

•'A

^\recțif^coîiEk7

--A

A2

cheltuieli privind serviciile executate de terii (rd 41+rd 42+rd 45), din care:

40

285.39

206.40

143.19

160.00

750.00

6.36

0.5

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

215.54

126.40

67.77

70.00

70.00

1.03

0.3

b)

cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44), din care:

42

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

bl

către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0.00

b2

către operatori cu capital privat

44

0.00

c)

prime de asigurare

45

69.85

80.00

75.42

90.00

0.00

90.00

1.19

1.0

A3

cheltuieli cu alte servicii executate de terii (rd 47 +rd 48+rd 50+rd 57+rd 62+rd 63 +rd 67+rd 68+rd 69+rd 78), din care:

46

2,287.21

1,557.58

1,170.34

917.60

239.34

1,156.94

0.99

0.5

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

9.97

10.50

5.86

0.00

0.00

0.5

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

20.94

18.00

17.24

35.00

35.00

2.03

0.8

bl

cheltuieli privind consultanta juridica

49

20.94

18.00

17.24

35.00

35.00

2.03

0.8

cf

eheltuieli-deprotoeol,-reclama si publicitate (rd •

51+rd53), din care:

50

.......57.42

60.50

41.38

24.60

........0.00

.........24.60

059

" ~ 07

cl

cheltuieli de protocol, din care:

51

57.42

50.50

41.38

6.60

0.00

6.60

0.16

0.7

tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare .

52

0.00

c2

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

•53

10.00

- 18.00

....... 0.00

..........-- 18.00

tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0.00

tichete cadou pt;campanii-de marketing, studiul pieței, promovare pe piețe existente sau noi, pptrivit' legii rir.193/2006, cu modificările ulterioare ’

55

0.00

------r:..?

cheltuieli dei promovare a produselor -

56

ț ’ '>

7 0.00

$

ch.cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd

58+rd59+rd61),din care;-             -

57

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

..............

di ’

ch.de sponsorizarc in domeniul medical si sanatate

58

0.00

............

d2

ch‘.de sponsorizare in domeniile educație, invatamariat, socialsi sport, din care .

59

0.00

0.00

------------ ■

d3J

r perifci cluburile sportive

60

0.00

d4

ch.de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

0.00

bl

cheltuieli cii transportul' de bunuri'si persoane1

62

.'4.58

;3.00

.1.57

53.00

0.00

33.00

1.91

0.3

cheltuieli deideplasare, detașare, transfer, din care:

63

,?2.74

23.00

20.13

6,00

0.00

36.00

™oo

’ ’ 73

c)

cheltcuîdiurnă (rd 654rd 66), din care:

64

■2.74

23.00

20.13

•6.00

0.00

36.00

0.30

55.3

-—--

-■'-'inteniâ"

65

2.74

23.00

20.13

6.00

6.00

• —0.30

-■ 7.3

t

externa',':                         * . . .

66

0100

“ ■ L'

g)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

180.18

203.70

213.68

215.00

0.00

215.00

1.01

1.1

h)

cli.cu serviciile bancare si asimilate ,

68

18.91

22.00

22.71

30.00

30.00

......1.32

1.2

alte cheltuieli cuserviciile executate de terii, din care:

69

311.69

135.05

122.25

114.00

0.00

114.00

.......093

0.3

ii

ch.'de.asigiirarcsi.paza........'L

70

258.89

71.50

71.49

o:oo

0.00

0.2

■“iT"

dh^priymd.mțrețirieieasi. funcționarea.tehnicii de calicul............. '■  .

71

30.17

21.55

13.65

20.00

0.00

20.00

”1.47

-■ 0.4

■Î3

clucu pregătirea profesionala

72

0.83

13.00

10.16

65.00

• A ’ ‘

65.00

6.40

12.2

Î4

ch.cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

0.00

0.00

-■.aferente, bunurilor de natura domeniului public

74

0.00

i5

ch.cu prestațiile efectuate'de filiale

75

0.00

16

ch,privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.OUG nr. 109/2011-

76

0.00

:î7 __

ch.cu anunțurile, privind, licitațiile si- alte anunțuri

77

21.80

29.00

26.95

29.00

0.00

29.00

_______1.08

1.2

jh

alte Cheltuieli ?.....

78

1,680.78

1,081.83

725.52

490.00

239134

729.34

......1.01

- 0.4

INDICATORI

nr.

rd.

realizat an N-2

prevederi an precedent (N-l)

\

%

2

O}. ‘ y 'V

%

aprobat conf. hotărârii CA

realizat

an 2016

influențe

\\A

rcctif.coinf.

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85), din care:

79

55.69

256.88

217.33

563.00

11.00

’Z'

7

2.64

3.9i

a)

ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

b)

ch.cu redeventa ptconcesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

9.43

61.01

61.01

65.00

11.00

76.00

1.25

6.4

c)

ch.cu taxa de licența

82

13.92

15.00

0.00

15.00

d)

ch.cu taxa de autorizare

83

3.08

26.65

1.25

26.00

0.00

26.00

20.80

0.4

e)

ch.cu taxa de mediu

84

0.00

0

ch.cu alte taxe si impozite

85

43.18

155.30

155.07

457.00

0.00

457.00

2.95

3.5

C.

cheltuieli cu personalul (rd 87+rd 100+rd 104+rd

113), din care:

86

16,767.13

17,780.37

17,415.88

19,074.28

0.00

19,074.28

1.10

1.0

co

cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)

87

13,335.32

14,155.40

13,983.00

15,399.53

0.00

15,399.53

1.10

1.0

CI

cheltuieli.cu salariile (rd 89+rd 90+rd 91), din care:

88

11,792.98

12,582.00

12,456.72

13,543.08

0.00

13,543.08

1.09

1.0

--a)--

salarii de-baza.....- .................. .....

89

-10,791.65

11,592.00

11,501.94

-1-2-,933.08

..... -1-2,933.08

------1t12-

-l;0

b)

sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conf. CCM)

90

1,001.33

990.00

954.78

. 610.00

610.00

0.64

0.9

c)

alte bonificații (conf. CCM)

91

0.00

C2

bonusuri (rd 93+rd 96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:

92

' 1,542.34

1,573.40

1,526.28

1,856.45

0.00

1,856.45

‘ 1.22

.0.9

a)

ch.sociale prev.la art. 25 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

0.00

’ 0-00

.. 0.00

. 352.69

352.69

-"tichete de cresaj cfi legii-193/2006i cu modificările ulterioare;; ;v .              ..

94

0.00

■ - ................- ■

. ------------.

frtichete'.cadou pt.'ch,sociale cf.. legii 193/2006, cu modificările ulterioare

95

225.00

225.00

b)

ticliete de niăsa

96

1,542.34

1,573.40

1,526.28

1,503.76

1,503.76

0.99

0.9

o)

tichctc de vacanta

97

0.00

d)

ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

o:oo

șj:-

alte cheltconf. CCM

99

0.00

- -------------

G3

alte cheltuieli cu personalul (rd 101+rd 102+rd 103), din care: ..

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

...........

fO

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

■'*■ '■

0.00

.........

’.G

cH.cii drdpțiirîie salariate.cuvenite in baza.unor hotărâri'judecătorești.

102

o.oo

■ ■        v

-------

ch.de natura salariala af.restructurarii, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

4          ■

0.00

.......

G4 J

x.?Z

cheltuieli aferente .contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rdfi05+rdl08-rrd 111+rdl 12),din care:

104

37.20

221.77

195.36

264.37

0.00

264.37

J5-2

-a)-—

pt.directori/directorat . ...

105

0.00

75.67

72.33

103.54

0.00

103.54

— -1.43

componentă fixa “ ' ' ‘' . . ' .    .    '

1.06

75.67

72.33

103.54

0.00

103-54

1.43

componența variabila '

107

0.00

b)

ptxbhșiliifi'dâadministfati'e/consiliul de supraveghere

108

25.20

63.60

53.40

68.15

0.00

68.15

'1728

2.1

componentă.fixa. ’

109

25.20

63.60

53.40

68.15

0.00

68.15

.......1.28

2.1

componenta variabila

110

0.00

c)

pt’AGAsi cenzori

111

12.00

82.50

69.63

92.68

0.00

. .92.68

•   -1.33

5.8

d)

ptălte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

0.00

ULZ

d)

_G5 „

cheltuieli ctf asigurările’si protecția sociala, fondările speciale și alte obligații legale (rd I14+rd 115+rdlI6+rd 117-hrd 118+rd 119), din care? . ..... ’    " ’

113

3,394.61

3,403.20

3,237.52

3,410.38

0.00

3,410.38

22155

0.9

a)

ch.priv.‘cbritributia la asigurările sociale

114

2,443.42

2,235.00

2,180.65

2,430.98

0.00

2,430.98

- - 4.11

0.8

b)

ch.priv.cbntribuiia la asigurările pt.somaj

115

88.42

100.70

94.65

102.30

0.00

102.30

1.08

1.0

7

INDICATORI

nr. rd.

realizat an N-2

prevederi an precedent (N-l)

i

$

%

aprobat conf. hotărârii CA

realizat

an 2016

fe"k w

i'.rscțiE^onfJ^

V' .J /cf “

c)

ch.priv.contributia la asigurările sociale de sanatate

116

612.09

685.00

666.01

724.77

x0,00'

1.09

1.0

d)

ch.priv.contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

0.00

e)

ch.priv.contributia unitarii la schemele de pensii

118

0.00

Q

ch.priv.alte contribuții si fonduri speciale

119

250.68

382.50

296.21

152.33

0.00

152.33

0.51

1.1

D.

alte cheltuieli de exploatare (rd 121+rd 124+rd

125+rd 126+rd 127+rd 128), din care:

120

804.47

1,190.27

1,163.41

1,008.00

0.00

1,008.00

0.87

1.4

a)

ch.cu majorări si penalitati (rd 122+rd 123), din care:

121

105.16

51.03

61.02

200.00

0.00

200.00

3.28

0.5

către bugetul general consolidat

122

140.00

0.00

140.00

către alti creditori

123

105.16

51.03

61.02

60.00

0.00

60.00

0.98

0.5

b)

ch.priv.activele imobilizate

124

1.91

1.91

0.00

0.00

c)

ch.af.transferurilor ptplata personalului

125

0.00

alte chelt.

126

11.90

11.90

0.00

0.00

e)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

127

699.31

639.13

602.28

408.00

408.00

0.68

' 0/8

f)

ajustări si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd 129-rd 131), din care:

128

0.00

486.30

486.30

400.00

0.00

400.00

0.82

fl

ch.priv.ajustarile si provizioanele

129

0.00

486.30

486.30

400.00

0.00

400.00

0.82

f 1.1

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

0.00

......■ • ■ — ' - ■

f 1.2

provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

-..0.00

$

Cj

■¥gn.din--^roviziomtesi ajustări pt.deprecierile sau pierderTde valoare, din care:

131

.......0.00

•................

i.G

f 2.1

din anularea provizioanelor (rd 133+rd 134+rd

135), din care:

132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

....-------------

- din participarea salariatilor la profit

133

0.00

■ ■ ........-

din’deprecierea imobilizărilor corporale sî.a. activclorcirculante .

134

0.00

-venituri din alte provizioane ‘

135

0.00

-........ -

L . i

i

cbcltuieli.finânciare (rd 137+rd 140+rd 143), din care:'"                         '

136

’ 0.00

0.00

■ 0100

0.00

0.00

oioij

î.-:

a)

chlpriv.dobânzile (rd 138+rd 139), din care: '

137

’O.OO

:0.00

0,00

: o.oo

0.00

1 0,00

C1 /■

al

aferente creditelor pt.investitii

138

0.00

a2

aferente creditelor pt.activitatea curenta

139

0:00

■■ ■■

b)

ch'.din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142), dihcâre:'     \

140

0.00

0.00

o’oo

0.00

0.00

0.00

. ... ...A1' ..

bi

aferente creditelor ptinvestitii

141

0.00

------ ... .

b2

aferente creditelor ptactivitatea curenta

142

0.00

-........-

c)

alte cheltfinanciare

143

■ ; :

- - ;

0.00

fi

1

-3 —

cheltuieli, extraordinare -.   .

144

- 0.00

..............

BL

REZULTATUL JBRUT.(profît/pierdere) (rd 1-r<î'r            ;

145

193.79

64:11

-139.85

63:18

o:o0

.....-&45

-0.7

veniturineimpozahile

146

---------...

-----

î * i

chelfuielinedeductibile fiscal'

147

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

148

95.93

10.26

3.61

10.11

0.00

10.11

.......-2.80

0.0

fv..:

DATEDE FUNDAMENTARE .

.149

î

cheltuieli de natura salariata (rd 87)     . .

150

13,335.32

14,155.40

13,983.00

15,399.53

0.00

15,399.53

.......1.10

1.0

cheltuieli'cusalariilefrd 88)' ■........

151

11,792.98

12,582.00

12,456.72

13,543.08

0.00

13,543.08

1.09

1.0

. 3-.

iir'.de persoiial prognozat la finele anului.

152

786.00

769.00

760.00

746.00

746.00

------0;98

0.9

r4.;

nf.mediu de salăriati

153

771.00

751.00

756.00

756.00

756.00

1.00

0.9

- 5a-

câștigul mediu lunar pe.salariat determinat pe baza cheltuielilorcusalariile (rd 151/rd 153)Z12*1000

154

1,274.64

1,396.14

1,373.10

1,492.84

0.00

1,492.84

------1-09

1.0

5b

eastigulmcdiu lunar pe salariat (lei/persoana) determiriăf pe baza cheltuielilor de natura salariala frd 150-rd 93*)-rd 98/rd 153)/12*1000 '

155

1,441.34

1,570.73

1,541.34

1,658.60

0100

1,658.60

...... 1.08

1.0

6a

productivitatea muncii in unitari valorice pe total personaljnediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)

156

32.31

34.67

31.73

33.37

■ -

33137

......-1.05

0.9


INDICATORI

nr.

rd.

realizat an

N-2

prevederi an precedent (N-l)

/    '    '^.4

1/

%

O-

%

aprobat conf. hotărârii CA

realizat

an 2016

/7 £/ influente

+/-7

rectif. conf.

6b

productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 153

157

6cl

elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

158

cantitatea de produse finite (QPF)

159

,pret mediu (p)

160

valoare = QPF x p

161

pondere in venituri totale de exploatare = rd 161/rd 2

162

7

plăti restante

163

8

creanțe restante, din care:

164

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

- de la bugetul de stat

167

- de-la bugetul local

168

- de la alte entitati

169

9

credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

170

(

XS.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F. : 27449967


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE


pe anul 2016

ANEXA 3

mii lei

nr.

crt.

INDICATORI

nr.

rd.

prevederi an N-2

%

prevederi an precedent N-l

%

aprobat

realizat

incasat

aprobat

realizat

incasat

0

1

2

3

4

4=3/2

5

6

8

7=6/5

I

venituri totale (rd 1+rd 2+rd 3), din care:

27,611.51

24,907.81

0.00

0.90

26,035.03

23,984.43

0.00

0.92

1

venituri din exploatare

27,611.51

24,907.81

0.90

26,035.03

23,984.43

0.92

2

venituri financiare

3

venituri extraordinareCONDlțCAJpRUL

Donald NiCON

Elena TFicanCATO^y.L COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,


SERV. FINANCIAR - CONTABILITATE, Miha Dumițrescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE

COMISIA DE BUGET, FINANȚE, CONTROL,


ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE^

A1 '   \

{',4


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.