Hotărârea nr. 263/2016

Hotãrârea nr. 263 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 263 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre si a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, srategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoia Staicu si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.08.2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 115/03.08.2016 privind repartizarea fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevederile art. 2 alin. (9) din Hotărârea nr. 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016 și prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2016, conform Anexei nr.

2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016


ontrasemnează Secretar, Simona AlbuJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 197/28.06.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.222/28.07.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 253 /19.08.2016.

Prezenta rectificare este impusă de: Hotararea Consiliului Județean Prahova nr.l 15/03.08.2016 privind repartizarea fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevederile art.2 alin.(9) din Hotararea nr.423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa, precum si metodologia de alocare a acestor sume unităților invatamantului de masa, pentru anul 2016, adresa nr.108987/23.08.2016 a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești si prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 520.270,31 mii lei se majoreaza cu suma de 843,01 mii lei la „Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa”.

Cheltuielile bugetului local în suma de 521.320,31 mii lei se majoreaza cu suma de 843,01 mii lei în structură efectuându-se modificări prezentate detaliat în Anexa nr.l și Rapoartul de specialitate ale Direcției Economice.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.


Comisia de buget finanțe, control administrarea domeniului public și privat, studii, strategii, pro ze


Staicu Zoia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

/

RAPORT DE SPECIALITATE


■°            ? y \

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de^niiuri șiF cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 197/28.06.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.222/28.07.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 253 /19.08.2016.

Prezenta rectificare este impusă de: Hotararea Consiliului Județean Prahova nr. 115/03.08.2016 privind repartizarea fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevederile art.2 alin.(9) din Hotararea nr.423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa, precum si metodologia de alocare a acestor sume unităților invatamantului de masa, pentru anul 2016, adresa nr. 108987/23.08.2016 a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești si prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 520.270,31 mii lei se majoreaza cu suma de 843,01 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 215,45 mii lei la „Impozit pe clădiri de la persoane fizice”;

 • - majorarea cu suma de 58,75 mii lei la „Impozit pe terenuri de la persoane fizice”; -majorarea cu suma de 246,13 mii lei la „Alte amenzi, penalitati si confiscări”,

conform Contului de execuție din trezorerie;

 • - majorarea cu suma de 322,68 mii lei la „Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa”, conform Hotararea Consiliului Județean Prahova nr.115/03.08.2016.

Cheltuielile bugetului local în suma de 521.320,31 mii lei se majoreaza cu suma de 843,01 mii lei, în structura efectuându-se următoarele modificări:

 • 1. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea in suma de 46.503,67 mii lei se diminuează cu suma de 1.736,67 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 300,00 mii lei la bunuri si servicii;

 • - diminuarea cu suma de 1.436,67 mii lei la fonduri de rezerva.

 • 2. Capitolul “Invatamant” - prevederea în sumă 139.406,66 mii lei se majoreaza cu suma de 495,68 mii lei, astfel:

- majorarea cu suma de 203,00 mii lei la bunuri si servicii, respectiv:

 • - majorarea cu suma de suma de 230,00 mii lei la reparații curente, conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii;

 • - diminuarea cu suma de 27,00 mii lei, suma ramasa neutilizata după

achiziționarea ghizdanelor pentru elevii clasei I, conform Notei de fundamentare: T Direcției Comunicare, Relații Publice;                                              '/X

 • - majorarea cu suma de 2,08 mii lei la finanțarea invatamantului jwfi'cular sau \ confesional acreditat;

 • - majorarea cu suma de 320,60 mii lei la asistenta sociala, confornf Hotararea > Ț Consiliului Județean Prahova nr. 115/03.08.2016 privind repartizarea fondurilor;.^./ pentru finanțarea drepturilor copiilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă;

- diminuarea cu suma de 30,00 mii la active ne financiare, conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic -Investiții si Anexei nr.2.

 • 3. Capitolul “ Cultuta, recreere si religie” - prevederea in suma de 54.931,88 mii lei se majoreaza cu suma de 784,00 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 287,00 mii lei la bunuri si servicii, respectiv:

-majorarea cu suma de 300,00 mii lei la iluminatul ornamental, conform Notei de fundamentare a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

-diminuarea cu suma de 13,00 mii lei la acțiuni culturale, Notei de fundamentare a Direcției Comunicare, Relații Publice;

 • - majorarea cu suma de 497,00 mii lei la transferuri către instituții publice pentru: Teatrul “Toma Caragiu “ suma de 300,00 mii lei, Filarmonica “Paul Constantinescu” suma de 40,00 mii lei si Administrația Parcului Memorial “C-tin Stere” suma de 157,00 mii lei, conform bugetelor rectificate ale acestora.

 • 4. Capitolul “Asigurări si asistenta sociala” - prevederea in suma de 55.942,80 mii lei se diminuează cu suma de 230,00 mii lei la bunuri si servicii, respectiv reparații curente crese.

5. Capitolul “Transporturi”- prevederea in suma de 102.334,08 mii lei se majoreaza cu suma de 1.530,00 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 1.500,00 mii lei la reparații străzi;

 • - majorarea cu suma de 30,00 mii lei la active nefinanciare, conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii si Anexei nr.2.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU


VIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, DIRECTOR EXECUTIV


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


a

I o

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE ?

RAPORT
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA nr.l


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 - VENITURI-


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253 /19.08.2016

Incasari la 23.08.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

520.27031

369.436,31

71,01

843,01

521.113,32

2

VENITURI PROPRII

0101

313394,25

232.858,21

7430

520,33

313.914,58

3

I. VENITURI CURENTE

0002

466.92937

344.042,83

73,68

520,33

467.449,70

4

A. VENITURI FISCALE

0003

441.023,28

324.012,90

73,47

274,20

441.297,48

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197347,00

129.955,09

65,85

0,00

197.347,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

129.248,51

65,74

0,00

196.597,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

2.298,94

51,09

0,00

4.500,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

2.298,94

51,09

4.500,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

126.949,57

66,09

0,00

192.097,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

125.883,30

66,09

190.476,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.066,27

65,78

1.621,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

706,58

94,21

0,00

750,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFITSI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

706,58

94,21

0,00

750,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

706,58

94,21

750,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

76.077,50

70.923,58

93,23

274,20

76.351,7Q£

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

76.077,50

70.923,58

93,23

274,20

76.351,p

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

64.166,00

60.751,10

94,68

215,45

64381DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253/19.08,2016

încasări la

23.08.2016

Procent de realizare (%)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

13.079,44

101,67

215,45

13.079,45

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

51.302,00

47.671,66

92,92

51.302,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

8.815,44

85,49

58,75

10.370,25

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.808,74

101,57

58,75

3.808,75

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

4.991,44

76,24

6.547,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

15,26

105,24

14,50

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.357,04

84,82

1.600,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

123.134,23

73,47

0,00

167.598,78

30

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

153.248,62

110.927,71

72,38

0,00

153.248,62

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

109.953,71

72,53

151.599,62

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

100,00

724,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

250,00

27,03

925,00

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

15,00

32,22

214,80

0,00

15,00

39

Taxe hoteliere

120207

15,00

32,22

214,80

15,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

46,30

92,60

0,00

50,00

41

Impozit pe spectacole

150201

50,00

46,30

92,60

50,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

14.285,16

12.128,00

84,90

0,00

14.285,16

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

10.839,55

85,89

0,00

12.621,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

6.331,63

83,31

7.600,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

4.507,92

89,78

5.021,0^DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253 /19.08.20I6

Incasari la 23,08.2016

Procent de realizare

(%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.232,41

76,87

1.603,16

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

56,04

91,87

61,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

25.906,09

20.029,93

77,32

246,13

26.152,22

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.160,45

9.013,72

88,71

0,00

10.160,45

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

10.160,45

9.013,19

88,71

0,00

10.160,45

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

931,63

931,63

100,00

931,63

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.642,02

5.494,76

82,73

6.642,02

58

Venituri din dividende

300208

2.586,80

2.586,80

100,00

2.586,80

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,53

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

0,53

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

15.745,64

11.016,21

69,96

246,13

15.991,77

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

4.770,64

2.909,30

60,98

0,00

4.770,64

64

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

2.845,70

60,15

4.730,64

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

63,60

159,00

40,00

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr. întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

1.018,06

67,87

0,00

1.500,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

998,56

66,57

1.500,00 /

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

19,50

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

6.167,94

76,18

246,13

8.343,13’ r

VDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253 /19.08.2016

Incasari la

23.08.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

5.921,81

73,14

8.097,00

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

246,13

246,13

246,13

79

DIVERSE VENITURI

3602

1.090,00

677,91

62,19

0,00

1.090,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

22,14

4,52

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

17,81

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

623,89

85

Alte venituri

360250

600,00

14,07

2,35

600,00

86

TRANSFERURI VOL UNT ARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

288,00

243,00

84,38

0,00

288,00

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

243,00

84,38

288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-13.012,53

-10.977,00

84,36

-13.012,53

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

13.012,53

10.977,00

84,36

13.012,53

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

-13,91

-927,33

0,00

1,50

92

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

-13,91

-927,33

0,00

1,50

93

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

-18,03

94

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

4,12

274,67

1,50

95

Venituri din privatizare

390204

96

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

97

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

98

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00,

99

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

tU»

104

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

h

ir,

-------§—DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253 /19.08.2016

Incasari la 23.08.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

105

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

106

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

107

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

400250

108

IV. SUBVENȚII

0017

35.24836

11.322,84

32,12

322,68

35.571,04

109

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

35.248,36

11322,84

32,12

322,68

35.571,04

110

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

35.24836

11322,84

32,12

0,00

35.24836

111

A. De capital

0019

11.245,86

11.251,28

100,05

0,00

11.245,86

118

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

5,41

119

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

120

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,01

121

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

122

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

11.245,86

11.245,86

100,00

11.245,86

123

B. Curente

0020

24.002,50

71,56

0,30

0,00

24.002,50

124

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

125

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

126

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

127

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor Ia combustibili

420232

128

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

129

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,91

130

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

64,65

132

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

133

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

0,00

1.687,50/

134

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

fcDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253 /19.08.2016

Incasari la 23.08.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

135

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

0,00

22.315,00

136

SUB VENTII DE LA AL TE ADMINISTRA TII

4302

0,00

0,00

322,68

322,68

137

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

138

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr, finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

139

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

140

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

430230

322,68

322,68

141

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefmantari

4502

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

142

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

144

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

18.091,08

14.084,55

77,85

18.091,08

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

453.916,84

332.896,82

73,34

843,01

454.759,85

2

I. VENITURI CURENTE

0002

453.916,84

332.825,26

73,32

520,33

454.437,17

3

A. VENITURI FISCALE

0003

441.023,28

324.012,90

73,47

274,20

441.297,48

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

129.955,09

65,85

0,00

197.347,00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

129.248,51

65,74

0,00

196397

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

2.298,94

51,09

0,00

4.500M.DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253 /19.08.2016

Incasari la

23.08.2016

Procent de realizare (%)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

2.298,94

51,09

4.500,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

126.949,57

66,09

0,00

192.097,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

125.883,30

66,09

190.476,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.066,27

65,78

1.621,00

14

AI.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

706,58

94,21

0,00

750,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

706,58

94,21

0,00

750,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

706,58

94,21

750,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

76.077,50

70.923,58

93,23

274,20

76.351,70

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

76.077,50

70.923,58

93,23

274,20

76.351,70

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

64.166,00

60.751,10

94,68

215,45

64.381,45

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

13.079,44

101,67

215,45

13.079,45

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

51.302,00

47.671,66

92,92

51.302,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

8.815,44

85,49

58,75

10.370,25

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.808,74

101,57

58,75

3.808,75

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

4.991,44

76,24

6.547,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

15,26

105,24

14,50

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.357,04

84,82

1.600,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

123.134,23

73,47

0,00

167.598,78

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

153.248,62

110.927,71

72,38

0,00

153.248,62

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

109.953,71

72,53

151.599,62

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

100,00

724,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253/19.08.2016

Incasari la

23.08.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

250,00

27,03

925,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

15,00

32,22

214,80

0,00

15,00

38

Taxe hoteliere

120207

15,00

32,22

214,80

15,00

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

46,30

92,60

0,00

50,00

40

Impozit pe spectacole

150201

50,00

46,30

92,60

50,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

14.285,16

12.128,00

84,90

0,00

14.285,16

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

10.839,55

85,89

0,00

12.621,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

6.331,63

83,31

7.600,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

4.507,92

89,78

5.021,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.232,41

76,87

1.603,16

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

56,04

91,87

61,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

12.893,56

8.812,36

68,35

246,13

13.139,69

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.160,45

9.013,72

88,71

0,00

10.160,45

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

10.160,45

9.013,19

88,71

0,00

10.160,45

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

931,63

931,63

100,00

931,63

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.642,02

5.494,76

82,73

6.642,02

57

Venituri din dividende

300208

2.586,80

2.586,80

100,00

2.586,80

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,53

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,53

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

2.733,11

-201,36

-7,37

246,13

2.979,24,

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE A CTIVITA TI

3302

4.770,64

2.909,30

60,98

0,00

zZ'' .

4.770,64-'

63

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

2.845,70

60,15

4.780,6,4;\//


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253 /19.08.2016

Încasări Ia 23.08.2016

Procent de realizare (%)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

63,60

159,00

40,00

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

1.018,06

67,87

0,00

1.500,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

998,56

66,57

1.500,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

19,50

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

6.167,94

76,18

246,13

8.343,13

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

5.921,81

73,14

8.097,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

246,13

246,13

246,13

78

DIVERSE VENITURI

3602

1.090,00

437,34

40,12

0,00

1.090,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

22,14

4,52

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

17,81

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

383,32

85

Alte venituri

360250

600,00

14,07

2,35

600,00

86

TRANSFER URI VOL UNTARE, AL TELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

-12.724,53

-10.734,00

84,36

0,00

-12.724,53

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

243,00

84,38

288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-13.012,53

-10.977,00

84,36

-13.012,53

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253 /I9.08.2016

Incasa ri Ia 23,08.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

92

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

98

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

71,56

322,68

322,68

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

71,56

322,68

322,68

100

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

0,00

71,56

0,00

0,00

101

B. Curente

0020

0,00

71,56

0,00

0,00

102

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

103

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

104

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

105

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

107

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,91

108

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

64,65

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

110

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

111

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

322,68

322,68

112

Subvenții primite de Ia bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

113

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

114

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

115

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

430230

322,68

322,68

z?DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253/19.08.2016

încasări la

23.08.2016

Procent de realizare (%)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

66.353,47

36.539,49

55,07

0,00

66.353,47

2

I. VENITURI CURENTE

0002

13.012,53

11.217,57

86,21

0,00

13.012,53

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

13.012,53

11.217,57

86,21

0,00

13.012,53

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

13.012,53

11.217,57

86,21

0,00

13.012,53

7

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

240,57

0,00

0,00

8

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

240,57

9

10

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

13.012,53

10.977,00

84,36

0,00

13.012,53

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

13.012,53

10.977,00

84,36

13.012,53

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

-13,91

-927,33

0,00

1,50

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

-13,91

-927,33

0,00

1,50

17

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

-18,03

18

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

4,12

274,67

1,50

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

22

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

23

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

27

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

28

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

29

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

30

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253 719.08.2016

Incasari Ia 23.08.2016

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

31

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

32

IV. SUBVENȚII

0017

35.24836

11.251,28

31,92

0,00

35.248,36

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

35.248,36

11.251,28

31,92

0,00

35.248,36

34

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

35.248,36

11.251,28

31,92

0,00

35.24836

35

A. De capital

0019

35.248,36

11.251,28

31,92

0,00

35.24836

42

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

5,41

43

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

44

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de medîusi gospodărire a apelor

420213

0,01

45

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

11.245,86

11.245,86

100,00

11.245,86

47

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

0,00

1.687,50

48

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

49

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

0,00

22.315,00

50

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

51

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

52

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

18.091,08

14.084,55

77,85

18.091,08

54

Fond de coeziune

45.02.01.03

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2016   - CHELTUIELI -DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253 /19.08.2016

Influente

(+A)

Prevederi rectificate

CHELTUIELI - TOTAL

5002

521.320,31

843,01

522.163,32

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

22.145,41

0,00

22.145,41

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

7.976,89

7.976,89

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

54,00

54,00

Alte cheltuieli

59

633,66

633,66

Active nefinanciare

71

315,00

315,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

46.503,67

-1.736,67

44.767,00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

1.500,00

-300,00

1.200,00

Fonduri de rezerva

50

4.792,67

-1.436,67

3.356,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

Rambursări de credite - total din care:

81

38.072,00

0,00

38.072,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.985,00

5.985,00

Rambursare credit B.C.R.

15.027,00

15.027,00

Rambursare credit B.R.D.

17.060,00

17.060,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.960,00

0,00

10.960,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

0,00

100,00

Dobânzi

30

10.860,00

10.860,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

0,00

0,00

Politia Locala - total, din care:

12.050,00

0,00

12.050,00

Cheltuieli de personal

10

11.148,00

11.148,00

Bunuri si servicii

20

902,00

902,00

INVATAMINT

6502

139.406,66

495,68

139.902,34

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

bunuri si servicii

20

21.002,34

203,00

21.205,34

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.044,60

230,00

2.274,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

925,00

2,08

927,08

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.540,00

1.540,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253 /19.08.2016

Z/

InfluemcjȘ/

(+/ț|oc^

\\.r>

//4W;Z>

W ,

Asistenta sociala

57

238,62

32(M

Alte cheltuieli

59

1.050,00

-

Active nefînanciare

71

1.158,70

-30,00

1.128,70


SANATATE

6602

10.412,42

0,00

10.412,42

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

5.645,00

0,00

5.645,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

4.975,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

0,00

60,00

Active nefînanciare

71

47,02

47,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

54.931,88

784,00

55.715,88

Bunuri si servicii

20

10.791,89

287,00

11.078,89

iluminat ornamental

1.250,00

300,00

1.550,00

spectacole artificii

46,60

0,00

46,60

bunuri si servicii in cont primărie

7.520,00

7.520,00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

575,29

acțiuni culturale

1.400,00

-13,00

1.387,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

29.390,90

497,00

29.887,90

Casa de Cultura

694,40

694,40

Teatrul "Toma Caragiu"

6.275,00

300,00

6.575,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

5.500,00

40,00

5.540,00

Club Sportiv Municipal

10.355,50

10.355,50

Administrația Parcului C-tin Stere

6.566,00

157,00

6.723,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile

56

10.654,16

10.654,16

Active nefinanciare

71

4.094,93

4.094,93

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

55.942,80

-230,00

55.712,80

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9,230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

7.693,17

-230,00

7.463,17

reparații crese (pmp)

328,90

-230,00

98,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

6.602,00

6.602,00

Bunuri si servicii crese

468,00

468,00

Legea 350/2005

125,19

125,19

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

244,85

244,85

Asistenta sociala- total din care:

57

30.300,00

0,00

30.300,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

18.500,00

18.500,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

150,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253 /19.08.2016

Influente

M h te

^Pr&vedehi^

'//¥ecîtificite

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

6.250,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.400,00

j. M^Wc^o

Active nefinanciare - total din care:

71

266,78

0,00

266,78

Active nefinanciare

199,98

199,98

Active nefinanciare cresa

6,80

6,80

Active nefinanciare ASSC

60,00

60,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

41.496,09

0,00

41.496,09

Bunuri si servicii- total din care:

20

25.190,00

0,00

25.190,00

iluminat public

06

6.000,00

6.000,00!

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.190,00

0,00

19.190,00

întreținere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curenteffond imobiliar)

650,00

650,00

prestări servicii SGU PI

18.500,00

18.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

11.275,00

11.275,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.781,02

1.781,02

Active nefînanciare

71

3.250,07

3.250,07

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

17.657,30

0,00

17.657,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

15.116,30

0,00

15.116,30

Salubritate

14.538,71

14.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

320,00

320,00

Active nefinanciare

71

2.541,00

2.541,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.450,00

0,00

7.450,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.450,00

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

102.334,08

1.530,00

103.864,08

Bunuri si servicii

20

20.770,00

1.500,00

22.270,00

reparații curente străzi

19.820,00

1.500,00

21.320,00

serv monitorizare trafic

950,00

950,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

40.900,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

6.611,20

6.611,20

Active nefinanciare

71

6.737,88

30,00

6.767,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

Active financiare

(Participare la capitalul social al societarilor comerciale)

72

5.000,00

5.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

453.916,84

843,01

454.759,85

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

21.664,55

0,00

21.664,55

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

7.976,89

7.976,89

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

54,00

54,00

Alte cheltuieli

59

633,66

633,66

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

45.823,67

-1.736,67

44.087,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.960,00

0,00

10.960,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

10.860,00

10.860,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

0,00

0,00

Politia Locala - total din care:

12.050,00

0,00

12.050,00

Cheltuieli de personal

10

11.148,00

11.148,00

Bunuri si servicii

20

902,00

902,00

INVATAMINT

6502

136.707,96

525,68

137.233,64

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

Bunuri si servicii

20

21.002,34

203,00

21.205,34

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.044,60

230,00

2.274,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

925,00

2,08

927,08

Asistenta sociala

57

238,62

320,60

559,22

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

SANATATE

6602

10.365,40

0,00

10.365,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunîtaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

5.645,00

0,00

5.645,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

4.975,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

40.182,79

784,00

40.966,79

Bunuri si servicii - total- din care:

20

10.791,89

287,00

11.078,89

iluminat ornamental

1.250,00

300,00

1.550,00

spectacole artificii

46,60

0,00

46,60

bunuri si servicii primărie

7.520,00

7.520,00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

575,29

acțiuni culturale

1.400,00

-13,00

1.387,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

29.390,90

497,00

29.887,90

Casa de Cultura

694,40

694,40

Teatrul "Toma Caragiu"

6.275,00

300,00

6.575,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

5.500,00

40,00

5.540,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253 /19.08.2016

w

/ Preyfedert

^■Vz /£* 4

Club Sportiv Municipal

10.355,50

feO&VO

Administrajia Parcului C-tin Stere

6.566,00

l oj&7#3,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

55.431,17

-230,00

55.201,17

Cheltuieli de personal ~ total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

7.693,17

-230,00

7.463,17

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii crese

468,00

468,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

6.602,00

6.602,00

reparații crese (pmp)

328,90

-230,00

98,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

Legea 350/2005

125,19

125,19

Asistenta sociala- total din care:

57

30.300,00

0,00

30.300,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

18.500,00

18.500,00

Ajutoare pentru locuințe

150,00

150,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

6.250,00

6.250,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.400,00

5.400,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

36.465,00

0,00

36.465,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

25.190,00

0,00

25.190,00

iluminat public

06

6.000,00

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.190,00

0,00

19.190,00

intretinere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curenteffond imobiliar)

650,00

650,00

prestări servicii SGU PI.

18.500,00

18.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

11.275,00

11.275,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

15.116,30

0,00

15.116,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

15.116,30

0,00

14.796,30

Salubritate

14.538,71

14.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

320,00

320,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.450,00

0,00

7.450,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7A5W

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

61.670,00

1.500,00

63.170,00

Bunuri si servicii - din care:

20

20.770,00

1.500,00

22.270,00

reparații curente străzi

19.820,00

1.500,00

21.320,00

serv monitorizare trafic

950,00

950,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

40.900,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

67.403,47

0,00

67.403,47

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

480,86

0,00

480,86

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

Active nefinanciare

71

315,00

315,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253 /19.08.2016

Inîhîente^

Wx

XPrțWerr"

A Sl'i

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

680,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

0^680,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

2.698,70

-30,00

2.668,70

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.540,00

1.540,00

Active nefinanciare

71

1.158,70

-30,00

1.128,70

SANATATE

6602

47,02

0,00

47,02

Active nefinanciare

71

47,02

47,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

14.749,09

0,00

14.749,09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

10.654,16

10.654,16

Active nefinanciare

71

4.094,93

4.094,93

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

511,63

0,00

511,63

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

244,85

244,85

Active nefinanciare

71

266,78

266,78

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

5.031,09

0,00

5.031,09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.781,02

1.781,02

Active nefinanciare

71

3.250,07

3.250,07

3

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.541,00

0,00

2.541,00

Active nefinanciare

71

2.541,00

2.541,00

TRANSPORTURI

8402

40.664,08

30,00

40.694,08

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

6.611,20

6.611,20

Active nefinanciare

71

6.737,88

30,00

6.767,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

Active financiare

(Participare la capitalul social al societăților comerciale)

72

5.000,00

5.000,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 253 /I9.08.2016

O'

Influepte

ku

WA \\ <7?

Or'!

Bunuri si servicii (alegeri)

20

1.500,00

-3<XQ0

*

Fonduri de rezerva

50

4.792,67

" -1.436^

Sl!5«»B^=3^,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Rambursări de credite - total din care:

81

38.072,00

0,00

38.072,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.985,00

5.985,00

Rambursare credit B.C.R.

15.027,00

15.027,00

Rambursare credit B.R.D.

17.060,00

17.060,00


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DT-5921/24.08.2016


NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2016

RECTIFICARE 5

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

C - Alte cheltuieli de investiții

66 ET - Acesibilitate si fluidizare traffic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)”.

Având in vedere ca proiectul tehnic, faza DE nu a fost transmis spre aprobare către proiectantul general, in urma controlului ISC din data de 19.08.2016 s-a dispus ca măsură de soluționare a neconformitatilor constatate, expertizarea tehnica a proiectului tehnic in fazele PTh-CS si DE si a lucrărilor de suprastructura executate.

In vederea expertizarii proiectului tehnic in fazele PTh-CS si DE si a lucrărilor de suprastructura executate., propunem introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 30.000 lei (inclusiv TVA).

Aceasta valoare va fi diminuata de la cap 65.02.71.01-Invatamant-A-Lucrari in continuare -Centrala termica-Liceul Tehnologic de transport.

DIRECTOR EXECUTIV Sorina Som

5

Manager proiect Minodora Farcas 9ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0372-133873, 0372-133874 Fax. 0244.546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro


CĂTRE,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

Având in vedere prevederea bugetara pentru anul 2016, in cazul impozitului pe clădiri si impozitului pe teren datorat de persoanele fizice si gradul de incasare pentru aceste surse de venit, de 101,67%, respectiv 101,57%, inregistrat la data de 22.08.2016, va transmitem propunerile privind rectificarea bugetului de venituri al Municipiului Ploiești pe anul 2016, pentru următoarele surse:

 • - 21A070101 - Impozit clădiri persoane fizice - se majoreaza cu 215,45 mii lei, rezultând o

prevedere de 13.079,45 mii lei;

 • - 21A070201 - Impozit teren persoane fizice - se majoreaza cu 58,75 mii lei, rezultând o

prevedere de 3.808,75 mii lei.

Mulțumim pentru colaborare.

DIRECTOREXECUTIV, Ec. Simbria Dolniceanu-Visean

SEF SERVICIU, Ec. Doina Nita


PROPUNERI RECTIFICARE BUGET LOCAL - VENITURI 2016

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

Buget 2015 cfHCL 534/30,12,15

Realizat la 31.12.2015

Estimare 2016 TOTAL cf adrese primite

Estimare INIȚIALA 2016

BUGET 2016 conform HCL 253 din 19.08.2016

INC AS ARI LA

22.08.2016

REALIZ %

Estimare BUGET 2016 la data de 22.08.2016

OBS

Impozit pe venit din transfer propr. imob. din patrim. personal

21030218

4.500.000

3.379.649

4.500.000

4.500.000

4.500.000

2.298.944,25

51,09

4.500.000

NOTARII cf adr 110440/20.10.2015

Alte impozite pe venit, profit st câștiguri din capital (firma, public)

21050250

900.000

883.401

750.000

750.000

750.000

706.583,15

94,21

750.000

SPFL - pers, fizice si Juridice - tx firma, tx. reci si pub! cf adr 107229/10,11,2015; Urmărire cf adr 107229/06,11,2015,

Impozit pe clădiri de la pers fizice

2107020101

18.400.000

14.306.125

12.864.000

12.864.000

12.864.000

13.079.439,93

101,67

13.079.450

SPFL - pers, fizice cf adr 107229/10,11,2015 Si Urmărire cf adr 107229/06,11,2015

Impozit pe clădiri de la pers juridice

2107020102

77.740.700

46.817.430

30.702.000

39.302.000

51.302.000

47.671.656,85

92,92

51.302.000

SPFL - pers Juridice cf adr 107229/10,11,2015; Serviciul Control cf adr 107229/26,10,2015, Biroul Juridlc-Contenclos cf adr 1107229/06,11,2015; Urmărire cf adr 107229/06,11,2015

Impozit pe terenuri de la pers fizice

2107020201

5.000.000

2.932.229

3.500.000

3.750.000

3.750.000

3.808.744,30

101,57

3.808.750

SPFL - pers, fizice cf adr 107229/10,11,2015 si Urmărire cf adr 107229/06,11,2015

Impozit pe terenuri de la pers juridice

2107020202

7.000.000

5.414.973

6.297.000

6.547.000

6.547.000

4.991.437,79

76,24

6.547.000

SPFL - pers Juridice cf adr O

107229/10,11,2015Serv[cIui;C ontrol cf. adr 107229/2'6,10,2015, Birou? Juridic X Contencloscf adr 107229/06^11,201^, Urmărire ctadf107229/06,1 i;2Q15 \

PROPUNERI RECTIFICARE BUGET LOCAL - VENITURI 2016

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

Buget 2015 cfHCL 534/30,12,15

Realizat la

31.12.2015

Estimare 2016 TOTAL cf adrese primite

Estimare INIȚIALA 2016

BUGET 2016 conform HCL 253 din 19.08.2016

INCASARI LA

22.08.2016

REALIZ %

Estimare BUGET 2016 la data de 22.08.2016

OBS

Teren extravilan

2107020203

14.500

15.125

14.500

14.500

14.500

15.258,00

105,23

14.500

SPFL - pers fizice adr 107229/10,11,2015 si Juridice adr 107229/10,11,2015; Urmărire cf adri 07229/06,11,2015

Taxe de timbru - activitate notariala, alte taxe de timbru

21070203

4.000.000

1.684.667

0

1.600.000

1.600.000

1.357.042,80

84,82

1.600.000

Jud Ploiești (nu știe) cf adr 107229/23,10,2015, estimat cf incaș 2015

Taxe hoteliere

21120207

380.000

301.738

15.000

15.000

15.000

32.215,55

214,77

15.000

SPFL - nu se mai datoreza; Urmărire cf adr 107229/06,11,2015

Impozit pe spectacole

21150201

87.000

72.060

50.000

50.000

50.000

46.299,99

92,60

50.000

SPFL - pers juridice cf adr 107229/10,11,2015; Urmărire cf adr 107229/06,11,2015

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, fizice

2116020201

19.700.000

8.063.784

7.600.000

.  7.600.000

7.600.000

6.331.630,33

83,31

7.600.000

SPFL ■ pers, fizice auto cf adr 107229/10,11,2015; Urmărire cf adr 107229/06,11,2015

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, juridice

2116020202

9.750.000

5.974.633

5.021.000

5.021.000

5.021.000

4.507.915,33

89,78

5.021.000

SPFL - pers juridice cf adr 107229/10,11,2015; Serviciul Control cf adr 107229/26,10,2015, Biroul Juridic Contencios cf adr 107229/06,11,2015, Urmărire cf adr 107229756?ÎCT35s.

Taxe si tarife pt. eliberarea de licențe si autorizații (urbanism + patrimoniu)

21160203

4.940.000

1.570.170

1.603.160

1.603.160

1.603.160

1.232.410,91

76,87

1.603.160

Urmărire cf adrl07229/^l IjanSf DX Patrimoniu - t^aVțt^-cf-adr-ițĂy 111605/21,10(2p^>tJrtrfnIșm cfadi^ 117453/05, IpO^si^^gx \ 116855/04,ț1^2&15„.MdbUltate.t<afic- \ Dir. Tehnic&t adr 11 &2b/îb;io;2o'l 5Î |

PROPUNERI RECTIFICARE BUGET LOCAL - VENITURI 2016DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

Buget 2015 cf HCL 534/30,12,15

Realizat la

31.12.2015

Estimare 2016 TOTAL cfadrese primite

Estimare INIȚIALA 2016

BUGET 2016 conform HCL

253 din 19.08.2016

ÎNCASĂRI LA

22.08.2016

REALIZ %

Estimare BUGET 2016 la data de 22.08.2016

OBS

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (parcari, etc)

21160250

2.500.000

94.530

61.000

61.000

61.000

56.037,94

91,87

61.000

SPFL - pf si pj-tx veh tara oblig inmatr, NU , tx. parc Urmărire cf adr 107229/06,11,2015; Urbanism cf adr 116855/04,11,2015 Si 116754/04,11,2015, Mobilitate trafic -Dir. Tehnic - tx. veh care nu nec inmatr cf adr 115120/30,10,2015,

Venituri din concesiuni si inchirieri

21300530

14.285.000

9.844.161

6.642.020

6.642.020

6.642.020

5.494.758,85

82,73

6.642.020

Patrimoniu * pers fizice si Juridice -chirii si concesiuni cf adr 120406/12,11,2015 ; ASSC chirii loc cf adr 111572/21,10,2015

Prestări servicii

21330208

5.054.800

3.607.334

80.640

80.640

4.730.640

2.845.700,04

60,15

4.730.640

Mobilitate Trafic -Dir. Tehnic cf adr 111572/30,10,2015 + estimare cf incasari 2015 PMP

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

21330212

40.000

35.559

40.000

40.000

40.000

63.601,00

159,00

40.000

ASSC - tx mese cf adr 111572/21,10,2015

Taxe extrajudiciare de timbru

21340202

2.000.000

1.460.825

200

1.500.000

1.500.000

998.556,24

66,57

1.500.000

Mobilitate Trafic-DIr.Tehnlc cf adr 1115120/30,10,2015; SPFL - pers fizice • tx. exame auto, tx. Imnatr auto estimare cf Incasari 2015

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

21350102

9.059.710

7.718.781

6.096.461

8.097.000

8.097.000

5.921.810,85

73,14

8.097.000

Urmărire cf adr 107229^0'6

IPJPH cf adr,12qpM/04;l2;i5,-Potf^

Locala cf adr 1^,13965/28,10^015 SPFC< pfslpj-amenzii                      'Municipiul Ploiești

Serviciul Public Finanțe Locale


PROPUNERI RECTIFICARE BUGET LOCAL - VENITURI 2016

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

Buget 2015 cfHCL 534/30,12,15

Realizat la

31.12.2015

Estimare 2016 TOTAL cf adrese primite

Estimare INIȚIALA 2016

BUGET 2016 conform HCL 253 din 19.08.2016

INCASARI LA

22.08.2016

REALIZ %

Estimare BUGET 2016 la data de 22.08.2016

OBS

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

21390201

798.500

816.029

0

0

0

-18.028,93

0

Patrimoniu - pers fizice si Juridice -cval teren si de la alte instltutll publice ■ venituri din valorificarea unor bunuri (deșeuri) prevederea se face după incasari

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

21390203

70.000

1.572

0

1.500

1.500

4.121,74

274,78

1.500

SC CONȚI SA (nu a dat) estimare cf încasare 2015

Total

186.667.600

114.986.555

85.836.981

100.038.820

116.688.820

101.446.136,91

86,94

116.963.020

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Simona Dolniceanu - Visean


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
INCASARI IN CONTUL 21A355000 - Alte amenzi, penalîtati si confiscări IN ANUL 2016


SI:                                0,00

DENUMIRE CONTRIBUABIL

COD FISCAL/CNP

DATA EXTRAS

DOC ÎNCASARE

DATA PLĂTII

NRCR1

TIP

NUMĂR

1

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2844855

19-01-2016

OP

24

19-01-2016

621,05

Rulaj cumulat:

621,05

2

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2844855

15-02-2016

OP

211

15-02-2016

285,25

Rulaj cumulat:

906,30

3

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2844855

23-02-2016

OP

289

23-02-2016

375,16

Rulaj cumulat:

1.281,46

4

SC PIRAEUS BANK ROMAN IA SA

7025592

04-03-2016

OP

10

02-03-2016

105,00

Rulaj cumulat

1.386,46

5

SC PIRAEUS BANK ROMANIASA

7025592

21-03-2016

OP

7

18-03-2016

350,00

6

SC PIRAEUS BANK ROMANIASA

7025592

21-03-2016

OP

8

17-03-2016

315,00

Rulaj cumulat:

2.051,46

7

SC PIRAEUS BANK ROMANIASA

7025592

23-03-2016

OP

14

21-03-2016

70,00

8

SC PIRAEUS BANK ROMANIASA

7025592

23-03-2016

OP

32

21-03-2016

280,00

Rulaj cumulat:

2.401,46

9

SC PIRAEUS BANK ROMANIASA

7025592

25-03-2016

OP

9

23-03-2016

70,00

Rulaj cumulat:

2.471,46

10

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2844855

05-04-2016

OP

702

05-04-2016

238.000,00

Rulaj cumulat:

240.471,46

11

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2844855

06-04-2016

OP

738

06-04-2016

311,60

Rulaj cumulat:

240.783,06

12

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2844855

12-04-2016

OP

783

12-04-2016

46,00

Rulaj cumulat:

240.829,06

13

SC PIRAEUS BANK ROMANIASA

7025592

07-06-2016

OP

8

03-06-2016

125,00

Rulaj cumulat:

240.954,06

14

SC PIRAEUS BANK ROMANIASA

7025592

03-08-2016

OP

11

01-08-2016

250,00

Rulaj cumulat:

241.204,06

15

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2844855

12-08-2016

OP

1546

12-08-2016

49,60

Rulaj cumulat:

241.253,66

16

SC PIRAEUS BANK ROMANIASA

7025592

17-08-2016

OP

11

16-08-2016

125,00

17

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2844855

17-08-2016

OP

1566

17-08-2016

4.755,13

Rulaj cumulat:

‘   "   246.133,79/<>

CPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE Compartimentul Organizare Evenimente

Nr. 1333/24.08. 2016


Aprobat,

Adrian Florin Dobre


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere că în urma achiziționării ghiozdanelor oferite copiilor din clasa întâi, conform IICL nr. 211/28.07.2016, din suma de 160.000 lei, alocată prin prevedere bugetară în contul 65.02.20, au rămas neutilizați 27.000 lei, propunem suplimentarea bugetului Filarmonicii “Paul Constantinescu” cu suma sus menționată.

Precizăm că suma este necesară pentru susținerea unui concert în perioada 23-25 septembrie, cu ocazia Festivalului “Ploiești - Magie, Feerie și Povești”.

Față de cele prezentate anterior, anexăm bugetul rectificat.


întocmit,

Daniela Cațnștantin

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Cont 65.02.20

PROPUNERE BUGET PE ANUL 2016

Nr. crt.

DENUMIRE

EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

PREVEDERE

2016

REALIZAT

LA 30 IUNIE

2016

INFLUENTE

+/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE

' 1

Trim III

Primul ghiozdan

15 sept.

Banii reprezintă contravaloarea ghiozdanelor cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”, acordate copiilor înscriși în clasa I la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Ploiești, în anul școlar 2016-2017.

160,000

0

-27000

133,000

TOTAL

160,000

0

-27000

133,000

TOTAL SUMA ALOCATA 2016: 160.000 LEI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE Compartimentul Organizare Evenimente

Nr. 1334/24.08.2016Primăria Municipiului Ploiești va organiza în a doua jumătate a lunii septembrie o nouă ediție a Festivalului “Ploiești - Magie, Feerie și Povești” - Spectacole de Stradă pentru Copii și Tineret.

Evenimentul se va derula pe o perioadă de trei zile, în perioada 23-25 septembrie, oferind multe momente de bucurie și bună dispoziție publicului tânăr și nu numai, cum ar fi:

 • -  spectacole de teatru pentru copii și tineret,

 • -  spectacole de magie,

 • -  statui vivante,

 • -  paradă,

 • -  dans medieval,

 • -  jonglerii,

 • -  artiști pe picioroange,

 • -  workshopuri,

 • -  expoziții stradale,

 • -  tombolă, diverse concursuri,

 • -  ateliere scenografice, etc.

în acest an, ca o noutate, dorim să includem în programul festivalului și un “Show - Eveniment ecvestru cu tematică educativă”, unde copiii vor beneficia de plimbări gratuite, vor asista la demonstrații dresaj, sărituri peste obstacole și multe alte surprize.

Tot în cadrul festivalului, vor concerta, pe scena amenajată pentru întregul eveniment, artiști și formații/trupe de mare succes în România, îndrăgiți și apreciați de publicul ploieștean.

în cadrul acestor manifestări vor fi implicate și instituțiile culturale subordonate primăriei.

Astfel, în una din serile dedicate festivalului, Filarmonica va susține un concert, alături de renumiți interpreți.


în acest sens, suma de 1.400.000 lei, alocată activităților culturale aferente contului 67.02.20, se va diminua cu 13.000 lei.

Pe această cale, propunem suplimentarea bugetului Filarmonicii “Paul Constantinescu” cu suma de 13.000 lei, necesară în vederea susținerii unui concert în perioada 23-25 septembrie, cu ocazia Festivalului “Ploiești - Magie, Feerie și Povești”.

Față de cele prezentate mai sus, anexăm bugetul rectificat.

Alina Mihaela/îs Director

tescu


întocmit, > Dan ielaConSfâhtin Consilieri/

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Cont 67.02.20

PROPUNERE RECTIFICARE BUGET PE ANUL 2016Nr. crt.

DENUMIRE

EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

PREVEDERE cf.

HCL

222/28.08.2016

INFLUENTA +/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE

1

Trim. I

Festivalul Mărțișorului

23 febr.-lO martie

Premii oferite de primărie

0

0

0

2

Trim. I

Festivalul Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ed. a XXVIII a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter

1 iterar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” (CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie și Premiul pentru Opera Omnia); Premii concurs național “Dreptul la timp” (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; Cheltuieli neprevăzute; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu

18,137

0

18,137

3

Trim. 11

Concurs inter-regional ”Științe și tehnologii” Parteneriat cu Colegiul Tehnic “El ie Radu”

21 aprilie

Premii oferite câștigătorilor.

3,000

0

3,000

_

4

Trim. II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii

22 - 24 aprilie

Premii oferite câștigătorilor.

3,000

0

O Ij A* / 3,000

-
5

Trim. II

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu

mai

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

3.000

0

3.000

6

Trim. H

"Zilele Dreptului Internațional Umanitar"

14 mai

Premii oferite participanților de către primărie

1.500

0

1.500

7

Trim. II și ni

Saloanele de primăvară/toamnâ ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

luna mai și noiembrie

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

4.000

0

4.000

8

Trim. II

Festivalul interetnic din România

9 mai

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0

0

9

Trim. H

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1 iunie

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

3.880

0

3.880

10

Trim. H

Premierea olimpicilor naționali și internaționali

iunie

Premierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educației

60.000

0

60.000

11

Trim. 11-111

Activități cultural-sportive

pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

29.983

0

29.983

£12

Trim. III

Zilele Orașului Ploiești și Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" - Spectacole de Stradă pentru Copii și Tineri

iulie -septembrie

Bugetul reprezintă: cazare și masă oaspeți; concerte muzică populară, teatru de revistă; spectacole artificii; concursuri (premii în bani și obiecte) etc.; cheltuieli neprevăzute, precum și spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice, etc.

125.000

162.000

287.000

13

Trim. III

Premiere elevi cu media 10 Ia examenul de bacalaureat și capacitate

iulie -septembrie

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, respectiv de capacitate, cu domiciliul în Ploiești.

8.000

0

8.000

14

Trim. IV

Festivalul de Film

sept. - dec.

Bugetul reprezintă: cazare și masă oaspeți, mese festive, rulare filme, cheltuieli neprevăzute, etc.

450.000

0

450.000

15

Trim. IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Revelionul Pensionarilor, premierea centenarilor

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: spectacol organizat de 1 oct.; 2 mese festive cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și Revelionul Pensionarilor; premii acordate cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și centenarilor; alte acțiuni organizate pt. pensionari.

100.000

0

100.000

16

Trim. IV

Ziua Internațională a Profesorului (a Educației)

5 oct.

Sesemnarea Elevului și a Profesorului Anului, premierea acestora.

10.000

0

10.OQ’Q =

U


17

Trim. IV

"0 viață fără riscuri! Securitatea și sănătatea mea!" - ed. a V-a, proiect C.T. "Toma Socolescu"

26 nov.

Premierea de către municipalitate a concurenților la concursul pe teme de securitate

3.000

0

3.000

18

Trim. IV

Sărbătorile de Iarnă

1-31 decembrie

Bugetul reprezintă: concerte susținute în perioada 1-31 decembrie și de revelion; cadouri pt. colindători și pt. case de copii; alte acțiuni neprevăzute

572.500

-175000

397.500

19

Trim. IV

Concurs "Paul

Constantinescu"

15 dec.

Premierea câștigătorilor Concursului național "Paul Constantinescu" de interpretare a muzicii clasice, ediția a XlX-a; alte activități care să marcheze cei 53 de ani de la moartea compozitorului (medalii omagiale, etc.)

5.000

0

5.000

TOTAL

1.400.000

-13.000

1.387.000

TOTAL SUMA ALOCATA 2016: 1.387.000 LEIMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI


h'/'/s 922,/ 2S- O 9■20'6

NOTA DE FUNDAMENTARE    /

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

CHELTUIELI - CAP. TRANSPORTURI - Cod 84.02 BUNURI SI SERVICII - Cod 20

REPARAȚII CURENTE STRĂZI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

In cadrul capitolului sunt cuprinse lucrări de reparații curente, reparații accidentale, intretinere străzi si reparații necesare in urma intervențiilor la rețelele edilitare.

Lucrările de reparații curente se executa periodic in scopul compensării parțiale sau totale a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii datorita traficului si condițiilor meteorologice, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare si siguranța a circulației, pe perioada dintre doua intervenții.

Lucrările de reparații accidentale sunt generate din cauze neprevăzute cum ar fi eliminarea defecțiunilor produse de accidente de circulație, de burdusiri sau de alte degradări induse de fenomenele inghet-dezghet, alunecări de teren, pentru siguranța circulației.

In scopul intretinerii rețelei stradale la un nivel calitativ necesar asigurării siguranței si fluentei circulației este necesara execuția lucrărilor de intretinere ale sistemelor rutiere existente.

In cadrul capitolului de reparații curente străzi se executa refaceri ale sistemului rutier prin astemerea de imbracaminti bituminoase sau din beton de ciment, după caz, balastari, plombe, montări de borduri, montări si aduceri la cota a capacelor căminelor, a rasuflatorilor de gaze, a gurilor de scurgere, montări guri scurgere noi, rasuflatori de gaze noi, etc.

In urma datelor deținute in prezent, referitoare la evaluarea stării de degradare a imbracamintilor rutiere, ținând cont de natura degradărilor si severitatea acestora, precum si de durata de viata reziduala a structurilor actuale, propunem alocarea sumei de 1.500.000 lei, din bugetul anului 2016.

DIRECTOR EXECUTIV, SORINA SOMSEF SERVICIU,

\ LIVIU GHEORGHIU


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

REPARAȚII CURENTE LA UNITATI DE INVATAMANT

Anual, Municipiul Ploiești aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar. Aceste lucrări se executa in mod periodic, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea de invatamant.

Pentru decontarea lucrărilor de reparații curente la unitățile de invatamant cap.65.02 „Invatamant”, propunem alocarea sumei de 230.000 lei prin redistribuire de la cap.68.02 „Asigurări si asistenta sociala”.

Director executiv adjunct,

Madalina CRĂCIUN

Sef serviciu,

Mihaela STN^OLGIU

V-?

Nn-crt.

/ / j-* o //

//

c 0 N 4^' DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

RECTIFICARE

III

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICARE IV

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de Ia bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL CHELTUIELI

:;Î6:ii2i;și£:

: ;i:6;222.98;

4300^0;:

Cap.51.02.7L01

AUTORITATI PUBLICE

•■■;-;0;00';;;

^•0$0<><

■•■•■iji5;0O

c:c0^04;::

;:y0;0Q:<<:

44^ț$i00--;<;'

c

Alte cheltuieli de investiții

0.00

315,00

315.00

0,00

0,00

0,00

315,00

0.00

0.00

315,00

1

Mobilier pentru organizare acțiuni culturale in aer liber

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

2

Dotări informatica

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

TOȚAE;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;x

;;i;054$0;;

yi-024^0:y

■■■■■0,00:;;

:;;;i:02^6o;;;;

A

Lucrări in continuare

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

-30,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1

Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

-30,00

170,00

0,00

0,00

170,00

B

Lucrări noi

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

1

Separație instalație gaze naturale Grădiniță Sf.Arh. Mihail si Gavril (proiectare+executie)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

t

Alte cheltuieli de investiții

0.00

824,60

824,60

0,00

0.00

0,00

824,60

0.00

0.00

824,60

1

Achiziție imobil str.Vlad Tepes nr.30 (corp C-Colegiul National "Al.I.Cuza"

0,00

706,00

706,00

0,00

0,00

0,00

706,00

0,00

0,00

706,00

2

Asistenta tehnica - "înlocuire tamplarie C. N. - "I. L. Caragiale"

0,00

3,60

3,60

0,00

0,00

0,00

3,60

0,00

0,00

3,60

3

DALI Centrala termica Școala Gimnaziala Rares Vodă

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

4

DALI Centrala termica Școala Gimnaziala Ion Grigorescu

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5

DALI Centrala termica Grădiniță 28

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

6

Expertiza+documentatic, necesare obținere autorizație ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

5-609,00

■ ■ 17.02

:-T7,02:::'

:0,oo: :::

•: >:O;00<:-:

: ■ : (1,00 • >

:::::::17,02<:::

0.00

■t^oo;;?

Ț:<Ț:i7,02-;;;;:|

A

Lucrări in continuare

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00


Nr.* crt

'^C^r^^OENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 RECTIFICARE m

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICARE IV

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

' / / 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

fes

0,00

16,02

16,02

0,00

0,00

0,00

16,02

0,00

0,00

16,02

V

A^ist^^^m^caZp^nspJȘfdare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești etapa II

0,00

6,02

6,02

0,00

0,00

0,00

6,02

0,00

0,00

6,02

2

£ x.

Șm<li^j)rivind^rnbunațatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin umtatile s^kjfcuea?$^irjM£utilitatc publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a ConsflntlSHrScal al Municipiului Ploiești

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

SSOY:;

:;Y&Ofj+:+

A

Lucrări in continuare

2.395,60

1.398,18

1.398,18

0,00

0,00

0,00

1.398,18

0,00

0,00

1.398,18

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a imobilului din B-dul Independentei nr.

14

95,60

53,82

53,82

0,00

0,00

0,00

53,82

0,00

0,00

53,82

2

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14

2.300,00

1.344,36

1.344,36

0,00

0,00

0,00

1.344,36

0,00

0,00

1.344,36

B

Lucrări noi

8.155,97

1.690,00

1.690,00

0,00

0,00

0,00

1.690,00

0,00

0,00

1.690,00

1

Alimentare cu energie electrica imobil BdulJndependentei nr, 14

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

0,00

0,00

65,00

2

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

3

Amenajare loc de joaca zona Parc Nord (zona Cameliei-McDonalds) Proiectare+Executie

449,61

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

4

Amenajare loc de joaca strada Cristianului

222,91

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

75,00

5

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.857,30

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

6

Amenajare adapost pentru câinii comunitari, tarla 34A483 Ploiești

3.626,15

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

1.006,75

1.006,75

0,00

0,00

0,00

1.006,75

0.00

0,00

1.006,75

1

Servicii de consultanta in managementul proiectuIui-Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

0,00

20,35

20,35

0,00

0,00

0,00

20,35

0,00

0,00

20,35

2

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,40

8,40

0,00

0,00

0,00

8,40

0,00

0,00

8,40

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul. Independentei Nr, 14 (amenajare si dotare sala)

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

4

ET Parc municipal Ploiești Vest

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

5

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

448,00

448,00

0,00

0,00

0,00

448,00

0,00

0,00

448,00

Cap. 68.02 .71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

rtOhrXlL-:

:+:ij<£i;U<+

+:+:&fe+:

:::19'9;9'S:>:

::+:<£o6+:+

din care

A

Lucrări in continuare

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a căminului de batrani din str. Cosminelenr. 11A

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

B

Lucrări noi

100,00

69,98

69,98

0,00

0,00

0,00

69,98

0,00

0,00

69,98

1

Alimentare cu energie electrica cămin de batrani din str.Cosminele nr.l IA (proiectare+executie)

100,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

&

/

J^i(O^^^£WMZ«£4 OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 RECTIFICARE m

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

BUGET 2016 RECTIFICARE IV

,Jo

ț                                                             1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ț Uv                                      f j

Alim'cnfare/cii'gaz.Snauirale cămin de batrani din str.Cosminele nr.llA (prbicctareb?eXe£țu'Se')//

0,00

19,98

19,98

0,00

0,00

0,00

19,98

0,00

0,00

19,98

LO.CUm^SERVICII SI DEZVOLTARE publica

din care

A

Lucrări in continuare

19.632,98

2.183,82

496,32

1.687,50

0,00

0,00

496,32

1.687,50

0,00

2.183,82

1

Reabilitare iluminat public

300,00

241,00

241,00

0,00

0,00

0,00

241,00

0,00

0,00

241,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețea gaze Cartier Tineretului (cofinantare)

230,00

131,00

131,00

0,00

0,00

0,00

131,00

0,00

0,00

131,00

4

Extindere rețea gaze Cartier locuințe str.Gageni EDEN(cofinantare)

300,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

122,32

122,32

0,00

0,00

0,00

122,32

0,00

0,00

122,32

6

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești

14.816,13

1.687,50

0,00

1.687,50

0,00

0,00

0,00

1.687,50

0,00

1.687,50

B

Lucrări noi

63,07

62,00

62,00

0,00

0,00

0,00

62,00

0,00

0,00

62,00

1

Deviere rețele tchnico-cdilitare str.Cuza Vodă

63,07

59,00

59,00

0,00

0,00

0,00

59,00

0,00

0,00

59,00

2

Branșament gaze imobil PMP str. Vega nr. 6D

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

C

Alte cheltuieli de investiții

929.00

1.004,25

704.25

0.1)0

300,00

0.00

704.25

0,00

300,00

1.004.25

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

929,00

484,93

484,93

0,00

0,00

0,00

484,93

0,00

0,00

484,93

2

Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

61,32

61,32

0,00

0,00

0,00

61,32

0,00

0,00

61,32

3

Plan pe suport topo necesar pentru: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

156,00

156,00

0,00

0,00

0,00

156,00

0,00

0,00

156,00

3

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

68,10

0,00

0,00

68,10

0,00

0,00

0,00

68,10

68,10

5

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A5, str.Tamava, Nr.4

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

6

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A2, str.Tamava

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

7

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 2, Aleea Brebenei, Nr.l

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

8

AE.DALI, PT,DE Consolidare bloc 4, sos.Nordului, Nr.3

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

9

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 11, sos. Nordului, Nr.5

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

10

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 12, sos.Nordului, Nr.7

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

11

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 1 IA

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Nr.v

L

S            .DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

Io-

j                              i

2

ț

U§. i

J$6tECTIA MEDIULUI

1

<;X913;T&:<

din care.- . - .'

A

Lucrări in continuare

2.913,18

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești

2.913,18

B

Lucrări noi

0,00

1

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

1

ET Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

0,00

2

DTAC +PT Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

0,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

<2015^1 <

A

Lucrări in continuare

17.854,50

1

Modernizare străzi zona Buna Vestire (Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

13.920,50

2

Drum acces din str.Libertatii (str. Speranței)

334,00

3

Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

3.600,00

B

Lucrări noi

2.161,31

1

Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian

324,90

2

Modemizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

433,09

3

Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava

720,77

4

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Valea Alba

82,55

5

Branșamente electrice cabine cap linie tramvai 101, 102

0,00

6

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

600,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

1

ET Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

0,00

2

ET si prelevare probe laborator

0,00

3

ET Cale de rulare tramvai

0,00

4

SF Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

0,00

5

DALI-Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București 1

0,00

BUGET 2016 RECTIFICARE III

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICARE IV

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

::::£53îioa:>:

<:2;53:li00<:

::::::::0-00:::<<:

:<:<0;00:<c<

2:531^00: <

<<:Q;oo$<

:<<:2;53iiăqc<c<

2.401,00

2.401,00

0,00

0,00

0,00

2.401,00

0,00

0,00

2.401,00

2.401,00

2.401,00

0,00

0,00

0,00

2.401,00

0,00

0,00

2.401,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

>&747Î88<:

<:6'777^8<:

4.983,46

4.983,46

0,00

0,00

0,00

4.983,46

0,00

0,00

4.983,46

1.882,96

1.882,96

0,00

0,00

0,00

1.882,96

0,00

0,00

1.882,96

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

3.100,00

3.100,00

0,00

0,00

0,00

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

1.460,00

1.460,00

0,00

0,00

0,00

1.460,00

0,00

0,00

1.460,00 .

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

290,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

660,00

660,00

0,00

0,00

0,00

660,00

0,00

0,00

660,00

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

304,42

304,42

0,00

0,00

30,00

334,42

0,00

0,00

334,42

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

n

Nr.

^jf^^iDENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ' X       A

Valoare

BUGET 2016

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

crt.

totala conform SF

RECTIFICARE m

bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

(+/-)

de la bugetul

local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

BUGET 2016 RECTIFICARE IV

0

X-X^W              1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6-:

■ ■            ,p

DALI-Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

î"

ET-Reabîlitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București lsi Bariera București 2

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

8

Studiu de trafjc'^nviwd^ubventionarea serviciului TCE

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

9

SF,PT+DE^Ree'ofifîgurare zona statuie Mihai Viteazul-parc dendrologic

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

SF, PT+DE+PUZ Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

11

DALI,PT,DE Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

12

DALI,PT+DE Modemizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

13

DALI,PT+ DE Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

14

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Valea Alba

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

15

SF Infrastructura fibra optica

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

16

PT+DE Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupcni 1, Fundătură Lupcni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

0,00

37,42

37,42

0,00

0,00

0,00

37,42

0,00

0,00

37,42MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA 2

X -,?XLISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2016

Rectificare 5mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 RECTIFICARE III

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016

RECTIFICARE IV

bugetul

local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL CHELTUIELI

T16'222i;98;:

1 687,50

S®i00:-:-

:Tl;687y50T

<:300$i::

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

10'1\L

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

315,00

315.00

0.00

0,00

0,00

315,00

0.00

0,00

315,00

1

Mobilier pentru organizare acțiuni culturale in aer liber

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

2

Dotări informatica

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

: 1.054,60 :::

:::ț054:,60:::

::::::r3Q,0p::::::

;:;i;024$0::::

::<::O,po:::::::

:: 0,00:::

:::;:::;l:;024i60;::::::

A

Lucrări in continuare

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

-30,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1

Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

-30,00

170,00

0,00

0,00

170,00

B

Lucrări noi

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

1

Separație instalație gaze naturale Grădiniță Sf.Arh. Mihail si Gavril (proiectare+executie)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

(

Alte cheltuieli de investirii

0.00

824,60

824,60

0,00

0,00

0,00

824,60

0.00

0,00

824,60

1

Achiziție imobil str.Vlad Tepes nr.30 (corp C-Colegiul National "Al.I.Cuza"

0,00

706,00

706,00

0,00

0,00

0,00

706,00

0,00

0,00

706,00

2

Asistenta tehnica - "înlocuire tamplarie C. N. - "I. L. Caragiale"

0,00

3,60

3,60

0,00

0,00

0,00

3,60

0,00

0,00

3,60

3

DALI Centrala termica Școala Gimnaziala Rares Vodă

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

4

DALI Centrala termica Școala Gimnaziala Ion Grigorescu

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5

DALI Centrala termica Grădiniță 28

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

6

Expertiza+documentatie, necesare obținere autorizație ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

009,00

:::17s02:-::<

Ț:ȚO,O0>:<::

0,00

0,00

i'T.idl:':':':

<:Ț:6^00Ț:Ț

000

1'7,02

A

Lucrări in continuare

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Consolidare si rcfunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00


Nr. crt

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 RECTIFICARE iii

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

BUGET 2016 RECTIFICARE IV

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

C

Afî o', ch               sMh“ j i

0,0(1

16,02

16,02

0,00

0,00

0,00

16,02

0,00

0,00

16,02

1

^^ehțavteKSiCa -CopsQHfJșje si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești etapa II

0,00

6,02

6,02

0,00

0,00

0,00

6,02

0,00

0,00

6,02

2

Studiuprivind unoh^.^âjfrea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile Rănitar^tepatiir-i^dg^l itate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

A

Lucrări in continuare

2.395,60

1.398,18

1.398,18

0,00

0,00

0,00

1.398,18

0,00

0,00

1.398,18

1

Racordare Ia Sistemul Centralizat de Termofîcare a imobilului din B-dul Independentei nr. 14

95,60

53,82

53,82

0,00

0,00

0,00

53,82

0,00

0,00

53,82

2

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr. 14

2.300,00

1.344,36

1.344,36

0,00

0,00

0,00

1.344,36

0,00

0,00

1.344,36

B

Lucrări noi

8.155,97

1.690,00

1.690,00

0,00

0,00

0,00

1.690,00

0,00

0,00

1.690,00

1

Alimentare cu energie electrica imobil Bdul.Independentei nr. 14

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

0,00

0,00

65,00

2

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

3

Amenajare loc de joaca zona Parc Nord (zona Cameliei-McDonalds) Proiectare+Executie

449,61

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

4

Amenajare loc de joaca strada Cristianului

222,91

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

75,00

5

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.857,30

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

6

Amenajare adapost pentru câinii comunitari, tarla 34A483 Ploiești

3.626,15

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

C

.Alte cheltuieli de investiții

0,00

1.006,75

1.006,75

0,00

0,00

0,00

1.006,75

0,00

0.00

1.006,75

1

Servicii de consultanta in managementul proiectului-Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

0,00

20,35

20,35

0,00

0,00

0,00

20,35

0,00

0,00

20,35

2

Studiu analiza de risc Ia securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,40

8,40

0,00

0,00

0,00

8,40

0,00

0,00

8,40

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr. 14 (amenajare si dotare sala)

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

4

ET Parc municipal Ploiești Vest

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

5

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

448,00

448,00

0,00

0,00

0,00

448,00

0,00

0,00

448,00

Cap. 68.02 .71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

:«i99j98:«-

»:i:99;9?«

o;oo'<«

:::199;98: :<

::«o;dd«>

.-.•.•.•ftW.-.-.-.-

din care

A

Lucrări in continuare

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termofîcare a căminului de batrani din str. Cosminelenr. 11A

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

B

Lucrări noi

100,00

69,98

69,98

0,00

0,00

0,00

69,98

0,00

0,00

69,98

1

Alimentare cu energie electrica cămin de batrani din str.Cosminele nr.I IA (proiectare+executie)

100,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

Nr.' crt?

-.4      denumirea obiectivelor de investiții

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

RECTIFICARE

m

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICARE IV

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

,Z C744?     -A\             1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t<î! .

2.

Alimentarecugazenâturale cămin de batrani din str.Cosminele nr.l IA (prbie'ctăreTexecuti.e) -■//

0,00

19,98

19,98

0,00

0,00

0,00

19,98

0,00

0,00

19,98

C^r/7002 .71.op4/;

\

j^CUiNtF^ȘERVICn SI DEZVOLTARE PUBLICA

::::ijâO;6o::::

din care

A

Lucrări in continuare

19.632,98

2.183,82

496,32

1.687,50

0,00

0,00

496,32

1.687,50

0,00

2.183,82

1

Reabilitare iluminat public

300,00

241,00

241,00

0,00

0,00

0,00

241,00

0,00

0,00

241,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețea gaze Cartier Tineretului (cofinantare)

230,00

131,00

131,00

0,00

0,00

0,00

131,00

0,00

0,00

131,00

4

Extindere rețea gaze Cartier locuințe str.Gageni EDEN(cofinantare)

300,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

122,32

122,32

0,00

0,00

0,00

122,32

0,00

0,00

122,32

6

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești

14.816,13

1.687,50

0,00

1.687,50

0,00

0,00

0,00

1.687,50

0,00

1.687,50

B

Lucrări noi

63,07

62,00

62,00

0,00

0,00

0,00

62,00

0,00

0,00

62,00

1

Deviere rețele tehnico-edilitare str.Cuza Vodă

63,07

59,00

59,00

0,00

0,00

0,00

59,00

0,00

0,00

59,00

2

Branșament gaze imobil PMP str. Vega nr. 6D

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

C

Alte cheltuieli de investiții

929.00

1.004,25

704.25

0.00

300,00

0,00

704,25

0,00

300,00

1.004,25

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

929,00

484,93

484,93

0,00

0,00

0,00

484,93

0,00

0,00

484,93

2

Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

61,32

61,32

0,00

0,00

0,00

61,32

0,00

0,00

61,32

3

Plan pe suport topo necesar pentru: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

156,00

156,00

0,00

0,00

0,00

156,00

0,00

0,00

156,00

3

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

68,10

0,00

0,00

68,10

0,00

0,00

0,00

68,10

68,10

5

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A5, str.Tamava, Nr.4

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

6

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A2, str.Tamava

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

7

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 2, Aleea Brebenei, Nr. 1

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

8

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 4, sos.Nordului, Nr.3

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

9

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 11, sos. Nordului, Nr.5

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

10

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 12, sos.Nordului, Nr.7

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

11

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 1 IA

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Nr.

obiectivelor de investiții

Valoare

BUGET 2016

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

crt.

totala conform SF

RECTIFICARE III

bugetul local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

(+/-)

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

BUGET 2016 RECTIFICARE IV

0

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 p

Cap.74;02.7101J'' J

PROTECȚIA RÎEJBlTOpri

;<2531;0£r<::

::::2;53:l:,B0:::

<;£53WiO$

din care-t J

A

Lucrări in continuare

2.913,18

2.401,00

2.401,00

0,00

0,00

0,00

2.401,00

0,00

0,00

2.401,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești

2.913,18

2.401,00

2.401,00

0,00

0,00

0,00

2.401,00

0,00

0,00

2.401,00

B

Lucrări noi

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

1

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0.00

100,00

1

ET Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

2

DTAC +PT Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

<2OI5'8i<

:$£747;88<<

:: :Ci41b<<:

A

Lucrări in continuare

17.854,50

4.983,46

4.983,46

0,00

0,00

0,00

4.983,46

0,00

0,00

4.983,46

1

Modernizare străzi zona Buna Vestire (Plevnei, Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

13.920,50

1.882,96

1.882,96

0,00

0,00

0,00

1.882,96

0,00

0,00

1.882,96

2

Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)

334,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

3

Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

3.600,00

3.100,00

3.100,00

0,00

0,00

0,00

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

B

Lucrări noi

2.161,31

1.460,00

1.460,00

0,00

0,00

0,00

1.460,00

0,00

0,00

1.460,00

1

Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian

324,90

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

290,00

2

Modemizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

433,09

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

3

Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava

720,77

660,00

660,00

0,00

0,00

0,00

660,00

0,00

0,00

660,00

4

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Valea Alba

82,55

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

5

Branșamente electrice cabine cap linie tramvai 101, 102

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

6

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

600,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

C

.Alte cheltuieli de investiții

0,00

304,42

304,42

0,00

0,00

30,00

334,42

0,00

0,00

334,42

1

ET Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

2

ET si prelevare probe laborator

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

3

ET Cale de rulare tramvai

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

4

SF Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

5

DALI-Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

7 >• DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

/> --—

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

RECTIFICARE

III

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICARE IV

bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

i

i ■

DALPRcabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ETțReabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București lsi Bariera București 2    -         /

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

8

ErtTSZ----4.   -------------------------------------

Studiu detrafic privind subvenționarea serviciului TCE

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

9

SF,P"FH5EJ<econfigurarc zona statuie Mihai Viteazul-parc dendrologic

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

SF, PT+DE+PUZ Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

11

DALI,PT,DE Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

12

DALI,PT+DE Modemizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

13

DAL1,PT+ DE Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

14

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Valea Alba

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

15

SF Infrastructura fibra optica

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

16

PT+DE Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Sovcja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupcni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

0,00

37,42

37,42

0,00

0,00

0,00

37,42

0,00

0,00

37,42


SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI


SERVICIUL INVESTIȚII
SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATAT
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro


s . -UBUCE RAi


Către,

Municipiul Ploiești

Bd.Republicii nr.2


Direcția Economica


Notă de fundamentare privind propunerea de buget pentru iluminat public pe anul 2016

1.Servicii de iluminat ornamental pe anul 2016:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE

16548


In urma H.C.L. nr.222/28.07.2016 s-a aprobat, pentru serviciile de iluminat'ornamental, suma de 1.250.000 lei cu TVA, conform protocolului incheiat intre Municipiul Ploiești si SC S.G.U. Ploiești SRL nr.25654/2212.2015, suma aferenta iluminatului ornamental pentru iarna 2015-2016 este de 337.320,87 lei cu TVA.

Menționam ca lucrările de montare, bransare si intretinere, conform protocolului, totalizează suma de 190.514,97 lei fara TVA, 235.069,58 lei cu TVA, iar lucrările de demontare totalizează suma de 84.235,25 lei fara TVA, 101.082,30 lei cu TVA.

235.069,58 + 101.082,30 = 336.151,88 Iei cu TVA

Pana in prezent a fost plătită factura nr.2014/28.12.2015 in valoare de 200.000 lei cu TVA, reprezentând parțial lucrările de montare si intretinere instalații de iluminat ornamental aferent iernii 2015-2016 si factura nr.914/30.06.2016 in valoare de 35.069,58 lei cu TVA , reprezentând diferența pentru lucrările de montare si intretinere instalații de iluminat ornamental aferent iernii 2015-2016.

Pentru asigurarea prevederii bugetare aferente lucrărilor de montare, bransare si intretinere instalații de iluminat ornamental 2016-2017 si pentru a se putea incheia protocolul cu SC S.G.U. Ploiești SRL este necesara rectificarea bugetului pentru servuicii de iluminat ornamental cu suma de 300.000 lei cu TVA, de la suma de 1.250.000 lei cu TVA, la suma de 1.550.000 lei cu TVA.

DIRECTOR,

ing. Vasile IONB'SCU

Cod: F-13-05/3/0   7 /

B.I.P. nr.396/26.08.2016


R.A.S.P. Ploiești

Biroul Iluminat Public


Către,

Primăria Municipiului Ploiești

Propunere rectificare buget pe anul 2016

Nr. crt.

Activitatea

Buget aprobat 2016 conform HCL nr.222/2016

Propunere buget pentru rectificare 2016

Total buget 2016 după rectificare

1

Lucrări de investiții, modernizare si extindere sistem de iluminat public

0

0

0

2

Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public contract cu SC Electrica SA

5.000.000

0

5.000.000

3

Servicii de intretinere-mentinere iluminat public contract nr.4980/2013 cu SC SGUP SRL

1.000.000

0

1.000.000

4

Iluminat ornamental contract nr.4980/2013 cu SC SGUP SRL

1.250.000

300.000

1.550.000

5

Ceasuri publice

40.000

0

40.000

6

Spectacole artificii

46.600

0

46.600

Total

7.336.600

300.000

7.636.600

Sef Birou Iluminat Public ing.Marian MANEA


| K-A- SERVICII PUBLICE RA~‘ I PLoir—    •