Hotărârea nr. 262/2016

Hotãrârea nr. 262 privind aprobarea rectificarii bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat si bugetul invatamantului particular si confesional acreditat pe anul 2016

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 262

privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, bugetul activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat si bugetul invatamantului particular si confesional acreditat pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre si a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, srategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoia Staicu si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, srategii și prognoze din data de 29.08.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 115/03.08.2016 privind repartizarea fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevederile art. 2 alin, (9) din Hotărârea nr. 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învatamant de masa, pentru anul 2016 și prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Aprobă rectificarea bugetelor pe anul 2016 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat:

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 1

 • -  Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul Tehnic Elie Radu”, conform Anexei nr.5

 • -  Colegiul de Arta „Carmen Sylva”, conform Anexei nr.6

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 7

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 8

 • -  Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr.9

 • -  Grădiniță step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare”, conform Anexei nr. 10

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr. 11

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr. 12

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr. 13

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr. 14

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.35, conform Anexei nr. 15

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr. 16

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Sfanțul Arhanghel Mihail si Gavril, conform Anexei nr. 17”

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Licurici, conform Anexei nr. 18

 • -  Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 19

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, conform Anexei nr.

20

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 21

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei 22

 • -  Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. 23

 • -  Școala gimnazială „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr. 24

 • -  Școala gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 25

 • -  Școala gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 26

 • -  Școala gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 27

 • -  Școala gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 28

 • -  Școala gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 29

 • -  Școala gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 30

 • -  Școala gimnazială „Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 31

 • -  Școala gimnazială „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr. 32

 • -  Școala gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 33

 • -  Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 34

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 35

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 36

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 37

 • -  Școala gimnazială „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 38

 • -  Școala gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 39

 • -  Școala gimnazială „Rares Vodă”, conform Anexei nr. 40

 • -  Școala gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 41

 • -  Școala gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 42

 • -  Școala Profesională „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 43

 • -  Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 44

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2016

Președi George S<


.Contrasemnează Secretar, Simona Albu


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

9


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul Ideal, bugetul \',,-activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învatamant preuniversitar de stat si bugetul invatamantului particular si confesional acreditat pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016 au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.45/01.02.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 218/28.07.2016.

Prezenta rectificare este impusă de: Hotararea Consiliului Județean Prahova nr.l 15/03.08.2016 privind repartizarea fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevederile art.2 alin.(9) din Hotararea nr.423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa, precum si metodologia de alocare a acestor sume unităților de invatanmant de masa, pentru anul 2016, de necesitatea redistribuirii de sume între instituțiile de învățământ în vederea asigurării plăților salariale în lunile septembrie și octombrie și prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de cheltuieli al instituțiilor învățământului preuniversitar de stat în sumă de 139.406,66 mii lei se majorează cu suma de 322,68 mii lei, din care: suma de 2,08 mii lei la finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat si suma de 320,60 mii lei la asistenta sociala.

Față de cele prezentate, supun spre aprobarea Consiliului Local, rectificările bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și bugetul învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2016.


Comisia de buget finanțe, control administrarea domeniului


public și privat, studii, strategii, pro

Alexandru Paul Palas


Sarbu Simion Gheorghe


Sanda Dragulea

CvStaicu Zoia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat si bugetul invatamantului particular si confesional acreditat pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016 au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.45/01.02.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 218/28.07.2016.

Prezenta rectificare este impusă de: Hotararea Consiliului Județean Prahova nr.l 15/03.08.2016 privind repartizarea fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevederile art.2 alin.(9) din Hotararea nr.423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa, precum si metodologia de alocare a acestor sume unităților de invatanmant de masa, pentru anul 2016, de necesitatea redistribuirii de sume între instituțiile de învățământ în vederea asigurării plăților salariale în lunile septembrie și octombrie și prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

Suma alocata din bugetul local in anul 2016 Invatamantului, conform prezentei rectificări va fi de 139.902,34 mii lei, structurata astfel:

 • -  la cheltuieli de personal - suma de 113.277,00 mii lei;

 • -  la bunuri si servicii - suma de 21.205,34 mii lei, din care suma de 2.274,60 mii lei reparații curente;

 • -  la transferuri către instituții publice ( subvenții pentru internat, cămine si cantine pentru elevi) - suma de 215,00 mii lei;

 • -  finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat - suma de 927,08 mii lei;

 • -  proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile - suma de 1.540,00 mii lei;

 • -  la asistenta sociala - suma de 559,22 mii lei;

 • -  alte cheltuieli - suma de 1.050,00 mii lei;

 • -  cheltuieli de capital - suma de 1.128,70 mii lei;

Invatamant:

Venituri - in suma de 9.094,90 mii lei

Cheltuieli - in suma de 10.479,30 mii lei, structurate astfel: cheltuieli de personal - suma de 782,78 mii lei;


- bunuri si servicii - suma de 9.375,52 mii lei;

- proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile - suma de 100,00 mii lei;

- cheltuieli de capital - suma de 221,00 mi lei.

Deficit - in suma de 1.384,40 mii lei, care va fi acoperit din excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat si bugetul invatamantului particular si confesional acreditat pe anul 2016 rectificate conform prezentei hotarari se prezintă astfel:

Colegiul 'Economic „Virgil Madgearu”(anexa nr.l)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.783,79 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.164,14 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 583,35 mii lei

asistenta sociala      - suma de 7,15 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 29,15 mii lei

Colegiul National „Jean Monnet” (anexa nr. 2)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.905,77 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.425,72 mii lei

bunuri si servicii - suma de 454,56 mii lei asistenta sociala - suma de 2,14 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 23,35 mii lei

Colegiul „Spini Haret” (anexa nr. 3)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.705,44 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.078,81 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 599,57 mii lei

asistenta sociala      - suma de 2,08 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 24,98 mii lei

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 4)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.715,87 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.125,04 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 562,52 mii lei


asistenta sociala      - suma de 10,83 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 17,48 mii lei

Colegiul Tehnic „Elie Radu” (anexea nr. 5)

in


Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local\p.^anul;j2'0( suma de 4.787,83 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.067,06 mii lei bunuri si servicii - suma de 681,62 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 39,15 mii lei

Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 6)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.954,75 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.536,28 mii lei bunuri si servicii - suma de 381,01 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 37,46 mii lei

in


Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata” (anexa nr. 7) Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 1.318,01 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal bunuri si servicii asistenta sociala active nefinanciare


 • - suma de 987,33 mii lei

 • - suma de 300,85 mii lei

 • - suma de 1,83 mii lei

 • - suma de 28,00 mii lei

Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr. 8)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 829,70 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 682,33 mii lei bunuri si servicii - suma de 145,48 mii lei asistenta sociala - suma de 1,89 mii lei

Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou” (anexa nr. 9)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.211,87 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 998,91 mii lei

bunuri si servicii - suma de 210,99 mii lei

asistenta sociala - suma de 1,97 mii lei

Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare” (anexa nr. 10)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.190,17 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 979,20 mii lei

bunuri si servicii - suma de 209,08 mii lei

asistenta sociala - suma de 1,89 mii lei


Grădiniță cu program prelungit nr.28 (anexa nr.ll)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local;^anulS2ț^4^ suma de 1.214,66 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 996,60 mii lei              11°° .. /

bunuri si servicii - suma de 218,06 mii lei             «A


Grădiniță cu program prelungit nr.30 (anexa nr.12)                     f

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 694,40 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 575,38 mii lei bunuri si servicii - suma de 119,02 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr.32 (anexa nr.13)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 754,78 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 586,62 mii lei bunuri si servicii - suma de 168,16 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr.33 (anexa nr.14)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 656,56 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 531,47 mii lei bunuri si servicii - suma de 125,09 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr.35 (anexa nr.15)

Bugetul cheltuielilr avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 679,11 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 563,41 mii lei

bunuri si servicii - suma de 115,70 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr.38 (anexa nr.16

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de.838,01 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 739,31 mii lei

bunuri si servicii - suma de 98,70 mii lei

Grădiniță cu program prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril” (anexa nr.17)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 875,28 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 692,81 mii lei

bunuri si servicii - suma de 182,47 mii lei.

Grădiniță step by step cu program normal „Licurici” (anexa nr.18)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.095,80 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 908,65 mii lei

bunuri si servicii - suma de 187,15 mii lei

in


in


in


in


in


cheltuieli de personal - suma de 2.418,84 mii lei bunuri si servicii - suma de 287,42 mii lei asistenta sociala - suma de alte cheltuieli (burse) - suma de


8,34 mii lei

6,66 mii leiLiceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” ( anexa nr. 20)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 3.546,69 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.010,02 mii lei bunuri si servicii - suma de asistenta sociala - suma de alte cheltuieli ( burse) - suma de


501,14 mii lei

22,21 mii lei

13,32 mii lei


Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 21)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 2.598,56 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.156,96 mii lei bunuri si servicii - suma de 419,16 mii lei asistenta sociala - suma de alte cheltuieli ( burse) - suma de


8,58 mii lei

13,86 mii lei


Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa nr. 22)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 3.744,26 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.529,66 mii lei bunuri si servicii - suma de 1.205,23 mii lei asistenta sociala - suma de alte cheltuieli (burse) - suma de


2,08 mii lei

7,29 mii lei


Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 23)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 1.516,32 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.308,11 mii lei bunuri si servicii asistenta sociala


 • - suma de 197,89 mii lei

 • - suma de


alte cheltuieli (burse) - suma de


2,08 mii lei

8,24 mii lei


230,95 mii lei

9,05 mii lei

5,83 mii lei


cheltuieli de personal - suma de 1.122,12 mii lei bunuri si servicii - suma de asistenta sociala - suma de alte cheltuieli ( burse) - suma de


190,88 mii lei

7,94 mii lei

36,25 mii lei


in


Școala gimnaziala „Candiano Popescu” (anexa nr. 26)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 1.559,87 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.249,24 mii lei bunuri si servicii     - suma de

asistenta sociala      - suma de

alte cheltuieli (burse) - suma de

257,40 mii lei

8,27 mii lei

44,96 mii lei


in


Școala gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr. 28)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 1.702,01 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.418,65 mii lei


bunuri si servicii - suma de asistenta sociala - suma de alte cheltuieli (burse) - suma de


255,00 mii lei

14,21 mii lei

14,15 mii lei


in


Școala gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr. 29)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 3.425,92 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.070,41 mii lei


bunuri si servicii - suma de asistenta sociala - suma de alte cheltuieli ( burse) - suma de


320,50 mii lei

10,53 mii lei

24,48 mii lei


Școala gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr. 27)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.245,33 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.054,32 mii lei

bunuri si servicii asistenta sociala

 • - suma de 178,28 mii lei

 • - suma de    4,38 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 8,35 mii lei

(anexa nr. 30)

in

354,28 mii lei

15,62 mii lei

21,65 mii lei

cheltuieli de personal - suma de 2.050,42 mii lei bunuri si servicii -suma de 213,65 mii lei asistenta sociala - suma de alte cheltuieli ( burse) - suma de


9,87 mii lei

26,64 mii lei


in


in


in


in


Școala gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr. 32)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 2.718,85 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.454,16 mii lei bunuri si servicii - suma de asistenta sociala - suma de alte cheltuieli (burse) - suma de

245,94 mii lei

6,10 mii lei

12,65 mii lei


Școala gimnaziala „Ioan Grigorescu” (anexa nr. 33)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 1.398,73 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.164,53 mii lei bunuri si servicii - suma de asistenta sociala - suma de alte cheltuieli (burse) - suma de

209,73 mii lei

7,82 mii lei

16,65 mii lei.


Școala gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr. 34)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 2.065,12 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.835,40 mii lei bunuri si servicii - suma de asistenta sociala - suma de alte cheltuieli ( burse) - suma de

202,20 mii lei

11,79 mii lei

15,73 mii lei


Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr. 35)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 2.055,38 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.767,94 mii lei bunuri si servicii - suma de asistenta sociala - suma de alte cheltuieli ( burse) - suma de

251,43 mii lei

11,86 mii lei

24,15 mii lei


(anexa nr. 36)

246,00 mii lei

20,20 mii lei

25,00 mii lei

Școala gimnaziala „Nicolae Titulescu” (anexa nr. 37)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pg^^KZO^Jii suma de 1.688,98 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.396,05 mii lei bunuri si servicii     - suma de

asistenta sociala      - suma de

alte cheltuieli ( burse) - suma de


247,66 mii lei

11,97 mii lei

33,30 mii leiin


Școala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr. 38)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 3.236,59 mii lei, structurat astfel:


cheltuieli de personal - suma de 2.746,54 mii lei


bunuri si servicii - suma de asistenta sociala - suma de alte cheltuieli ( burse) - suma de


439,51 mii lei

17,24 mii lei

33,30 mii lei


in


Școala gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr. 39)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 1.829,92 mii lei, structurat astfel:


cheltuieli de personal - suma de 1.587,42 mii lei


bunuri si servicii - suma de asistenta sociala - suma de alte cheltuieli (burse) - suma de


201,31 mii lei

14,54 mii lei

26,65 mii lei


Școala gimnaziala „Rares Vodă” (anexa nr. 40)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.458,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.167,77 mii lei

bunuri si servicii asistenta sociala

 • - suma de 241,44 mii lei

 • - suma de    24,79 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de    13,00 mii lei

active nefinanciare - suma de 11,00 mii lei


Școala gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr. 41)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.738,95 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.359,23 mii lei

bunuri si servicii - suma de 355,74 mii lei asistenta sociala - suma de 10,16 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 13,82 mii lei


Școala gimnaziala „Sfanțul Vasile” (anexa nr. 42)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.632,78 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.213,71 mii lei

bunuri si servicii asistenta sociala

 • - suma de 323,90 mii lei

 • - suma de 11,75 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 18,32 mii lei active nefînanciare - suma de 65,10 mii lei


Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri în sumă de 31,97 mii lei și cheltuieli structurate astfel:

bunuri și servicii     - suma de 49,00 mii lei;

cheltuieli de capital   - suma de 11,00 mii lei, deficitul d

acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.Școala gimnaziala „Toma Caragiu” (anexa nr. 43)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.324,38 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.007,77 mii lei bunuri si servicii asistenta sociala


 • - suma de

 • - suma de


alte cheltuieli ( burse) - suma de


269,69 mii lei

24,44 mii lei

22,48 mii lei


Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” (anexa nr. 44)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 722,04 mii lei, structurat astfel:

alte transferuri - suma de 722,04 mii lei


Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CraeiunoiuSEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura Sta^nciuVIZAT

Direcția Ad-tie Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana PopaSS-I3UG-2016 09: 4S r ro^:C.-T.PH. Buse t

F'age: 1'1ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN

l.§f ■'£’?&>>

Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2-4, tetefofe^2^^5WS45, fax: 0244 / 529 610 e-maii: cons_jud@cjph.ro, cod 10006&° '

NR.                                            Ploiești}09.08.2016

i

CĂTRE,

PRIMĂRIA___     ;    ___________

Sumele alocate prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr, 115 / 03,08,2016 și transmise prin adresa nr.14.733 ! 04.08.2016 sunt repartizate în trimestrul IU a.c.
,j—                   r-^C> ’i'nC A-

'

Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2-4, telefon: C                              [f

fax: 0244 7529 610                         JU

e-mail: cons_jud@ciph.ro, cod 100066^          J

:


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAH

IFioioști, 04.08.2015


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


- 5 -08- M ____________

municipiul ploiești

ÎNREGISTRARE

''5238


Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr, 115/03,08,2016 vi s-au repartizat fonduri pentru finanțarea drepturilor copiilor/efevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pentru perioada aprilie - decembrie 2016, după.


mii lei

UNITATEA ȘCOLARĂ

mii kt'   SUMĂ REPARTIZATA

w.A-r>>      1 din care:

J    Hrană

Alte drepturi

...... . - - >..£ . ■■ .

TOT AL, din care:

" .322,571

246,076

76,595

COLEGIUL ECONOMIC VIRG1L MADGEARU MUN, PLOIEȘTI

2'150

1,513

0,637

COLEGIUL SPIRU HARET MUN. PLOIEȘTI

2.082

1,513

0,569

COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET MUN. PLOIEȘTI

214°

1,679

0,461

LICEUL TEHNOLOGICI MAI MUN. PLOIEȘTI

2082

1,513

0,569

COLEGIUL TEHNIC TOMA N. SOCOLESCU MUN. PLOIEȘTI

10'831

7,986

2,845

LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY MUN. PLOIEȘTI

6,066

2,276

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI MUN. /

PLOIEȘTI            v

22214

17,498

4,716

LICEUL TEHNOLOGIC CE TRANSPORTURI MUN. PLOIEȘTI

8,583

6,308

2,275

cum urmează:


Tofaf          fid ktLICEUL TEHNOLOGIC LUDOVIC |     MRAZEC MUN. PLOIEȘTI.

.2.082

I

i                                 ■

1 ■»

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM SPIRU HARET MUN. PLOIEȘTI

2,082

I             /.1,513’t

w/ / *V

-țy

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL’ CRAI NOU MUN. PLOIEȘTI -

(jfrfs 1-969

1,594

6,375

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SCUFIȚA ROȘIE MUN. PLOIEȘTI

1-889

1,513

/ ■

0,376

GRĂDINIȚA DUMBRAVA MINUNATĂ

’MUN. PLOIEȘTI

1,826

1,450

0,376

I

GRĂDINIȚA RAZĂ DE SOARE MUN. . PLOIEȘTI

1.889

1,513.

. 0,376

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANDREI * ’MUREȘANU MUN. PLOIEȘTI

9.047

7,639

1,408

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANTON PANN MUN. PLOIEȘTI

7.940

5,999

1,951

ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU MUN. PLOIEȘTI

6,206

2,060

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE EMIL PALADEMUN. PLOIEȘTI

4,184

3,154

1,030

1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ HENRI ;   MATHIAS BERTHELOT MUN.

!             PLOIEȘTI

9,869

7,564

2,305

r    ȘCOALA GIMNAZIALA LA.

BASSARABESCU MUN. PLOIEȘTI '

8.095

4,581

1 ;©i4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA ’ DOAMNA MUN. PLOIEȘTI

4,378

3,456

0,922

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC MUN. PLOIEȘTI

O14'207

10,960

3,227

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE EMIL PALADE MUN. PLOIEȘTI

6,348

4,750

1,598

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GR1GORE MOISIL MUN. PLOIEȘTI

15,618

11,930

3,688

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN GRIGORESGU MUN. PLOIEȘTI

5,869

1,952

j ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI | EMINESCU MUN. PLOIEȘTI

9,019

2,766

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA MUN. PLOIEȘTI

20,201

15,483

4,718

! ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE ' bălcescu mun. ploiești .

^^11.856

8,982

_

2,874


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE SIMACHE MUN. PLOIEȘTI

17241

'O' â.

î

iX? 4,257

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nicolae ’ '

Titulescu Mun.Ploiești

O 11,971

'\'>k

2,874

./% 7

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADU ' STANIAN MUN. PLOIEȘTI

14.543

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RARES VODĂ MUN. PLOIEȘTI

Oa4-789

18,717

6,072

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SF. VAS!LE MUN.PLOIEȘTI

fc)11750

8,983

2,767

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Sfanta Vineri Ploiești

(7&,^ 10158

7,745

2,413

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMA ’CARAGIU MUN. PLOIEȘTI    (

24/43

18,676.

'5,767

Pentru trimestrul I 2016 drepturile copiilor/elevilor/iinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă au fost finanțate de Centrul Județean de Resurse șl Asistență Educațională, situația pa unități școlare, beneficiari și sume achitate pe trim. i, prezentându-se pe sile-ul Consiliului Județean Prahova. - http://WAfw.ciPh.ro/hota^ri.

Cu sumele repartizate veți proceda la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art 2 alin.(9) din                      l

în vederea asigurării fonduri!or necesare,-unitățile administrativ-terîtoriale pot contribui la finanțarea acestor cheltuieli cu sume din venituri proprii și sume defalcate din TVA pentru, echilibrarea bugetelor locale, potrivit art."2 alin. (10) din "H.'G.'nr'423720T6.

Sumele*’ rămase noutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar *se ' restituie bugetului județului, în vederea regularizării acestora cu bugetul de stat

PREȘEDINTE,

Bogdan Andrei Toader


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

?! '

r.<;

yyy&y -

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA^OMENJULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNO^o^

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, bugetul activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat si bugetul invatamantului particular si confesional acreditat pe anul 2016
JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIEȘTI

CUI 2845508


BUGETUL PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

CF.HCL 43/01/02/20 16

Influente (+/-)

;t?>q

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,881.64

-97.85

4,783.79

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,881.64

-97.85

4,783.79

CHELTUIELI CURENTE (cad 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,881.64

-97.85

4,783.79

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4,264.14

-100.00

4,164.14

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3,464.14

-70.00

3,394.14

Salarii de baza

10.01.01

3,015.14

-70.00

2,945.14

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

24.00

24.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

400.00

400.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

25.00

25.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

800.00

-30.00

770.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

550.00

-20.00

530.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20.00

20.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

175.00

-10.00

165.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10.00

10.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

45.00

45.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 Ia 20.27+20.30)

20

583.35

583.35

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

500.35

0.00

500.35

Furnituri de birou

20.01.01

25.00

25.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

25.00

25.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

250.00

250.00

Apa, cana! si salubritate

20.01.04

45.00

45.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

15.00

15.00

Piese de schimb

20.01.06

10.00

10.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25.00

25.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20.00

20.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

85.35

85.35

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Uadiftamanfo el mofortalA              OA A4 A^   OA A>t fMt

on nx

nnn

n nn

n nn


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi CF.HCL 43/01/02/20 16

Influente

(♦'-> £

Buget rectificat \

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00.

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30.00

30.00

Uniforme si echipament

20.05.01

10.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10.00

0.00

10.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

2.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

8.00

8.00

Materiale de laborator

20.09

3.00

3.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

5.00

5.00

Protecția muncii

20.14

5.00

5.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.;

20.30

25.00

0.00

25.00

Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

2.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

6.00

6.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

17.00

17.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

5.00

2.15

7.15

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

5.00

2.15

7.15

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

2.15

2.15

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

5.00

0.00

5.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

na nu.RO nixna       ioj.ro irj.ro itj.ro ooj.ro okj.ro on\

59

29.15

0.00

29.15

Burse

59.01

29.15

0.00

29.15

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent

85.01

I

JUDEȚUL: PRAHOVA


Colegiul National "Jean Monnet" - PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 218/ 28.07.2016

Influente (+/-)

Buget ' rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.903,63

2,14

4.905,77

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.903,63

2,14

4.905,77

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.903,63

2,14

4.905,77

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.425,72

0,00

4.425,72

Cheltuieli salarlale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.531,72

0,00

3.531,72

Salarii de baza

10.01.01

3.316,27

0,00

3.316,27

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

61,00

61,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

142,45

0,00

142,45

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

12,00

12,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01,30

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

894,00

0,00

894,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

619,00

-5,00

614,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

22,70

22,70

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

10.03.03

210,00

210,00

uonmuuui ue asiguiai i pentru acciuei ne ue munca SI D0II

10.03.04

8,65

8,65

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

33,65

5,00

38,65

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

454,56

0,00

454,56

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

416,56

0,00

416,56

Furnituri de birou

20.01.01

12,00

12,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9,56

0,00

9,56

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

245,00

245,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

60,00

0,00

60,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

22,00

0,00

22,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8,00

8,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

60,00

0,00

60,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 218/ 28.07.2016

Influente (+/-)

fi?/ '■ rectificat

A ■ - ■

Medicamente

20.04.01

v. ,■ 0;00

Materiale sanitare

20.04.02

o.oo

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01*20.05.03+20.0

20.05

18.00

0.00

18.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

18.00

0.00

18.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

0.00

2.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice I

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 2

20.24

0.00

0.00

■ 0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente. împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2

20.30

10.00

0.00

10.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

' 0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06 .

0.00

Fondul Presedinteiui/Fondul conducătorului instituției publice

20:30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10.00

10.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

2.14

2.14

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

■2.14

. 2.14

Ajutoare sociale in numerar •

57.02.01

0.00

2.14

2.14

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

kb       noj.cn 44j.cn 49j.cn 4Cj.cn 4Vj.cn ooj.cn ocu.cn o/»

59

23.35

0.00

23.35

| Burse

59.01

23.35

0.00

23.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 218/ 28.07.2016

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

“T

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

ADM. FINANCIAR,


EC. IULIANA POPESCUDIRECțpg^/^X.

PROF. LUCffigONE^K^X

« <

WWNiculae Gabriela


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

COLEGIUL SP1RU HARET PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2016


sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr. 218/28.07.2 016

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4703,36

2,08

4705,44

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4703,36

2,08

4705,44

3+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4703,36

2,08

4705,44

RSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4078,81

0

4078,81

3d 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

3332,81

0

3332,81

Salarii de baza

10.01.01

3071,81

3071,81

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

0

Alte sporuri

10.01.06

12

12

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

230

230

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

19

19

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

746

0

746

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

525

525

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16

16

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

172

172

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6

6

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

27

27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18

20

599,57

0

599,57

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

568

0

568

Furnituri de birou

20.01.01

12

0

12

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13

0

13

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

400

0

400

Apa, canal si salubritate

20.01.04

58

0

58
ri

Darburanti si lubrifiant!

20.01.05

3iese de schimb

20.01.06

fp

fransport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20

0

\201\ ?

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

9

0

VA''

Alte bunuri sl servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

56

0

Reparații curente

20.02

o

Jj

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1

0

1

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

1

1

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20

0

20

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05,03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20

20

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,57

0

0,57

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,57

0

0,57

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1

0

1

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

4

0

4

Protecția muncii

20.14

4

0

4

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servic

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20,23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.C

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea inte

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.:

20.30

1

0

1

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20^30.30

1

0

1

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

(TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

|


’ITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

’ITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51

fl     '  1   &

TITLU L VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

riTLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

2,08

2,08

riTLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59. T

59

24,98

0

24,98

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

riTLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

84

3lati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) pc

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,CONTABIL SEF,

Ec. Ilie Mariana Adela

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC TOMA N.SOCOLESCU MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 4


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL .218/28.07.

2016

Influente +/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.705,04

10,83

4.715,87

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.705,04

10,83

4.715,87

CHELTUIELI CURENTE (CQd W+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.705,04

10,83

4.715,87

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.125,04

0,00

4.125,04

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.359,04

0,00

3.359,04

Salarii de baza

10.01.01

3.121,04

3.121,04

Satarif-de-Riefit

in ni n?

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

12,00

12,00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10,01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

200,00

200,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul ia si de la locul de munca

10.01.15

26,00

26,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

766,00

0,00

766,00

Contribuții de asigurau sociale de stat

10.03.01

535,00

535,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

18,00

18,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

175,00

175,00

uonu luutuaeasigurari pentru accidente oe munca si uuh

10.03.04

7,00

7,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

31,00

31,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 !a 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

562,52

0,00

562,52

Bunuri Si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

398,52

0,00

398,52

Furnituri de birou

20.01.01

16,00

16,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

17,00

17,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

185,52

0,00

185,52

Apa, canal si salubritate

20.01.04

43,00

43,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

22,00

22,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

72,00

72,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

43,00

43,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL

2016

Influente +/-

Buget rectificat '

$

Șl

r , .f-

4

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

V

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+21

20.05

120.00

0.00

120.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

120.00

120.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06,01+20.06.02)

20.06

1.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

4.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

7.00

7.00

Protecția muncii

20.14

7.00

7.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armat

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati public

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 I

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.03

20.30

25.00

0.00

25.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondu! conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25.00

25.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

. 0.00

10.83

10.83

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10.83

10.83

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

n nn

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

n nn

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

j-flo       ‘Mj.xq              +z+^q zs+so

59

17.48

17.48

Burse

59.01

17.48

17.48

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si sociaLcultural

59.22

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminar

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL

2016

Influente +/-

Buget rectificat

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL,EC. BOERESCU NICOLETA

COLEGIUL TEHNIC TOMA N SOCOLESCU

Str. GH. GR. CANTACUZINO NR.328


EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL DIN DATA DE 22.08.2016 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 - Legea nr. 186/2014 si Legii privind fmanjele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare., privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2016.

Bugetul de cheltuieli pe anul 2016 al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 4715.87 mii lei sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 222 28.07.2016

Influente

+/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,887.83

-100.00

4,787.83

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,887.83

-100.00

4,787.83

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,887.83

-100.00

4,787.83

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4,167.06

-100.00

4,067.06

Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3,396.06

-82.00

3,314.06

Salarii de baza

10.01.01

3,116.06

-82.00

3,034.06

Salarii de merit

■10,01-,02

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

15.00

15.00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

230.00

230.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

35.00

35.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la sl de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

771.00

-18.00

753.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

532.00

-13.500

518.50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

17.00

17.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

175.00

-4.500

170.50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

7.00

7.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

40.00

40.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

681.62

0.00

681.62

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

535.00

0.00

535.00

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

17.00

17.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

328.00

328.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

67.00

67.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

18.00

18.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

72.00

72.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

24.00

24.00

Reparații curente

20.02

70.00

70.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 222 28.07.2016

Influente

+/-

Buget / rectificat/ fa

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

\\7n-

Dezînfectanti

20.04.04

0.00

\\-

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20,05.03+21

20.05

38.62

0.00

38.62

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

38.62

38.62

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 +20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

7.00

7.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armat

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati public

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 I

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturitor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0!

20.30

25.00

0.00

25.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25.00

25.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

o on

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

na mj.na naj.na-tij.naiaj.na-tnj.na +7j.na QQj.no 9nj.no Wk.

59

39.15

39.15

Burse

59.01

39.15

39.15

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminat

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02}

81

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 222 28.07.2016

Influente

+/-

Buget rectificat

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL ,EC. RADU BOGDAN

JUDEȚUL: PRAHOVA


Instituția publica:

COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIEȘTI                            ANEXA 6

BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local Propunere rectificare

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicate r

BUGET CF. HCL218 /28.07.2016

INFLUIEN TE +/_

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4801,23

153,52

4954,75

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4801,23

153,52

4954,75

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4801,23

153,52

4954,75

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4382,76

153,52

4536,28

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10,01.16 +10.01.30)

10,01

3575,40

125,28

3700,68

Salarii de baza

10.01.01

2.760,40

72,28

2.832,68

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

7,00

3,00

10,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

790,00

50,00

840,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la tocul de munca

10.01.15

18,00

0,00

18,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa •)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locui de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10,03.06}

10.03

807,36

28,24

835,60

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

564,20

19,79

583,99

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

18,85

0,63

19,48

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

186,36

6,51

192,87

uoniriDUtiiuu asiguiau pentru ycciueriie au niunoa siwh

10.03.04

7,00

0,23

7,23

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

30,95

1,08

32,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

381,01

0,00

381,01

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

311,46

0,00

311,46

Furnituri de birou

20.01.01

6,00

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8,00

8,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

186,84

186,84

Apa, canal si salubritate

20.01.04

38,31

38,31

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

18,69

18,69

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15,77

15,77

Alte bunuri sl servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

37,85

37,85

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20,03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20,04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

| Medicamente

20.04.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET CF. HCL 218

/28.07.2016

1NFLUIEN TE +/_

BUGET RECTIFICAT

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezînfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05X1 +20.05.03+20.

20.05

18,52

0,00

18,52

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

18,52

18,52

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,50

0,00

2,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,50

2,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,50

2,50

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

21,17

21,17

Protecția muncii

20.14

5,00

5,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09

20.30

19,86

0,00

19,86

Reclama si publicitate

20.30,01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20,30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,30.30

19,86

19,86

TITLUL iii DOBÂNZI {cod 30.011a 30.03)

30

0.00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

TTrEUETrrRKNSFERURnNTRE~UNn7TTT7TEE7TDIVnNISTRATIEt PURI ICF (RnrifH 01]

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

1HLUL X AL 1E CHELIUIELI (COO

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

37,46

37,46

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plat! efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET CF.

HCL

/28.07.2016

INFLUIENT E+/_

BUGET RECTIFICAT

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

~r

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: GRĂDINIȚĂ "DUMBRAVA MINUNATA"

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CIF 29170380

BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf. HCL nr.218/28.07.2 016

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.172,98

145,03

1.318,01

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.144,98

145,03

1.290,01

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.144,98

145,03

1.290,01

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

844,13

143,20

987,33

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

693,43

102,90

796,33

Salarii de baza

10.01.01

679,13

100,90

780,03

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

1,30

1,30

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

8,00

2,00

10,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5,00

5,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

150,70

40,30

191,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

100,80

27,00

127,80

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4,20

4,20

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

34,00

9,00

43,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

1,20

0,30

1,50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

10,50

4,00

14,50

TITLULIt BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ia 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

300,85

0,00

300,85

Bunuri si servicii (cod 20.01,01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

212,15

0,00

212,15

Furnituri de birou

20.01.01

3.60

3,60

Materiale pentru curățenie

20.01,02

47,55

47,55

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

83,50

83,50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

19,50

19,50

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13,50

13,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

44,50

44,50

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20,03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3,50

3,50

I Medicamente

20.04.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf. HCL

nr.2 î/28.07.2 016

Influente-* /(tM ' £7 o

7' -7

Materiale sanitare

20.04.02

0.0Q

Reactivi

20.04.03

‘I p.^0'

Dezinfectanti

20.04.04

3.50

•3:507

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

79.00

/A <1.9'60

Uniforme si echipament

20.05.01

P        no

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

3.00

3.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

76.00

76.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta sl expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

4.20

4.20

Protecția muncii

20.14

2.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorltatl publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20,22

0.00

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondui conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL /fl DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

1.83

1.83

Ajutoare sociale

57.02

0.00

1.83

1.83

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

1.83

1.83

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XAL TE CHELTUIELI (cod

« n-txca mxco 4 4    -fOACt] -fc±i:â -<74,1:0       ocxco oni

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI! PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

28.00

0.00

28.00

TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+COd 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf. HCL

ni. 728.07.2

016

Influente

/+/-)

Buget > rectificat ;

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

28.00

0.00

28.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

28.00

0.00

28.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

28.00

0.00

28.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

28.00

28.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

-X ..


fyrfe


. y„...

vAz


’X. ; L-J . .J

f               1


7     -/-z|


b'


... 3

.’.'J7


jTaKUĂCmMșS ,

7777......''XvLtXaX^T’'' 7';

7"\ ''r '"1 ’ț" 7“ ■’’ * Z

' _ > A i * ' '

-27dk/țe(Lo

> <      !.. ș .;       *      5—ț.


L^V p

. i i


S1


.1.....‘ 1-•,

î          i ; 7


~i~       Z~7 r ‘  K~F"' .....*""............. "' ~   .............

j ZZbZ. î ZZ2' _.      1 __

.(&z                        ..■zap_~' 7; 7

C ’' i^tiw4hAje>ZQ                  ...............

’ A,                                                   ■■ :                                             ■ '<1'

£7.

Z7 7CÎuZk^^77777 țțg.____


(ZzsXXl ja_ A*

. ZZ.cm7A£ 7jjj Munca dlt. A Z2> YMG w .X --^5^4 3v? t..   3. y v\Xr ’T •;

. 4tW&d! 5A Q2. o?, Aalr

i 4-\ amiMZ. AiuZvi^

.±3S.


I ’’


'XL S- r -t

Ml W«


7>:AĂ-U,

ă...

^. . . :7 qu .         .

^tâuwsrs 77. șX____________<5. C/A^IA
..j jjji luȘ^Sw feu;. u&M

"~3UâUfc< 'Al

hJJUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SCUFIȚA ROȘIE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2016 SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform

HCL218/ 28.07.2016

Influente

(+/-)

Prevedere conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

827,81

1,89

829,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

827,81

1,89

829,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

827,81

1,89

829,70

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

682,33

0,00

682,33

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

542,33

0,00

542,33

Salarii de baza

10.01.01

489,33

0,00

489,33

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

2,00

0,00

2,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

35,00

0,00

35,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

10,00

0,00

10,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6,00

0,00

6,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

140,00

0,00

140,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

88,00

0,00

88,00

Contribuții de asigurări de somai

10.03.02

3,00

0,00

3,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

28,00

0,00

28,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

20,00

0,00

20,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

145,48

0,00

145,48

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20,01

125,23

0,00

125,23

Furnituri de birou

20.01.01

1,50

0,00

1,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

0,00

15,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

71,23

0,00

71,23

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13,00

0,00

13,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4,50

0,00

4,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20,00

0,00

20,00

Reparații curente

20.02

0,00

0.00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1,50

0,00

1,50

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

1,50

0,00

1,50DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL. , 28.07.2016

Influente

(+/■)

Prevedere conform rectificare

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

15.50

0.00

15.50

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00

0.00

1.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

4.50

0.00

4.50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

0.00

10.00

De

jlasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.25

0.00

0.25

Protecția muncii

20.14

3.00

0.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice lo

20.20

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2

20.24

0.00

0.00

o.oo

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.2

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

1.89

1.89

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

1.89

1.89

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

1.89

1.89

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00
ADMINISTRATOR FINANCIAR, EC. BENCHE CRISTINA


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFIȚA ROȘIE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

MAJORARE PREVEDERE BUGETARA LA BUNURI SI SERVICII PE ANUL 2016

Având in vedere adresa nr.81/10.08.2016 transmisa de Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Economica, respectând prevederile Hotărârii Guvernului nr.423/16.06.2016 prin Hotararea Consiliului Județean Prahova nr.l 15/03.08.2016, prin care s-au repartizat sume copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa, pentru perioada aprilie-decembrie 2016, a majorat prevederea bugetara a unitatii noastre la titlul 57 “Asistenta sociala” cu suma de 1,89 mii lei astfel:.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2016, aprobat in HCL nr.222/28.07.2016, de 827,81 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                          682,33 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente 676,33 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 6,00 mii lei

 • -   bunuri si servicii                                              145,48 mii lei

se majoreaza la “Asistenta sociala” cu suma de 1,89 mii lei ajungând astfel la 829,70 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                          682,33 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente 676,33 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 6,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                               145,48 mii lei

 • -  asistenta sociala                                                          1,89 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local prevederea conform rectificării avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2016, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFIȚA ROȘIE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, conform anexei.


Ad-tor Financiar, Ec. Benche Cristina

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SCUFIȚA ROȘIE, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CUI 29181398

Str. Mircea cel Batran nr.97

Tel.0725203047

Fax 0244572486

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


HOTARAREA NR. 25

Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit „Scufița Roșie” Municipiul Ploiești hotărăște, cu unanimitate de voturi, următoarele:

-Art.l Aproba rectifictificarea bugetara conform datelor comunicate de către ordonatorul principal de credite, prin majorarea prevederilor bugetare la Titlului IX - „Ajutoare sociale” cu suma de 1,89 mii lei;

-Art.2 împuternicește conducerea executiva sa repartizeze pe articole bugetare, in cadrul cheltuielilor cu bunuri si servicii, prevederile astfel aprobate.

Data, 10.08.2016


JUDEȚUL: PRAHOVA

Grădiniță de copii cu prg. Prelungit si prg. Normal "CRAI NOU" PLOIEȘTI CIF29188671

BUGET PE ANUL 2016

sursa de finanțare bugetul local


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

HCL 218/28.07.

2016

Influente

Prevedere conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1125,90

85,97

1211,87

Jcvj iuiich uc FU IUL JIUIUARE (LUU ni4.Rn4-Ri4.RAl

1125,90

85,97

1211,87

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+5ÎS

01

1125,90

85,97

1211,87

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+:

10

914,91

84,00

998,91

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.0:

10.01

727,41

52,00

779,41

Salarii de baza

10.01.01

692,41

57,00

749,41

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

2,00

2,00

4,00

Fond pentru posturi ocupate prin cur

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

30,00

-7,00

23,00

Indemnizații plătite unor persoane di

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la

10.01.15

3,00

3,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi sa la riale in bani

10.01.30

0,00

Contribuții

(cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

187,50

32,00

219,50

Contribuții de asigurări sociale de sta

10.03.01

110,00

20,00

130,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,50

1,00

4,50

Contribuții de asigurări sociale de sar

10.03.03

38,00

10,00

48,00

uuim iuulii ue dsiguiat rpcmi u

10.03.04

1,00

1,00

2,00

Prime 3e asigura re a e viața piatite rlo antraîa+nr nontrn onaaiatî

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si îndemn

10.03.06

35,00

35,00

TT7XUL ii DU

in nc±Tn nc

UVUAI  JLHVJUJ |LUUZU«UJ, JU

20

210,99

0,00

210,99

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.091-20.0

20.01

186,74

0,00

186,74

Furnituri de birou

20.01.01

4,00

4,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

37,00

37,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

100,74

100,74

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17,00

17,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, inte

20.01.08

8,00

8,00

iviaiuridie si piesidi i ue sui vicii cu

20.01.09

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreține

20.01.30

20,00

20,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.0:

20.04

3.00

0.00

3.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant’!

20.04.04

3.00

3.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20

20.05

11.00

0.00

11.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

2.00

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9.00

9.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20

20.06

0.00

Deplasări interne, detașări, transferai

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

5.00

0.00

5.00

Muniție, furnituri si armament de natura activele

20.15

0.00

Comisioane

si alte costuri aferente împrumuturi

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente ir

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente ir

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

vi iciiuieii juuiuidi e bi caii djuuiuidi e uci ivdic un i

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.01

20.30

3.25

3.25

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducă

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetar

20.30.09

ow

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.25

3.25

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

1.97

1.97

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

1.97

1.97

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

1.97

1.97

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli s

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anu

85.01
DIRECTOR

/itesCA MIOARA fă o»            /' L-

H'c c b'

V \<  "■'♦7,-7e> /
CONTABJLSEF

IOAN lyilOARAGrădiniță cu program prelungit si program normal "CRAI NOU" Municipiul Ploiești

Județul Prahova

AVIZ

Al Consiliului de Administrație din data de 19.08.2016

Consiliului de Administrație al Grădiniței cu program prelungit si program normal "CRAI NOU" Municipiul Ploiești, in ședința din 19.08.2016, a discutat si avizat favorabil rectificarea bugetului de cheltuieli pentru activitatea de asistenta sociala si cheltuieli de personal finanțata de la bugetul local pentru anul 2016 conform adresei nr 81/10.08.2016 a Primăriei Municipiului Ploiești.


JUDEȚUL PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP "RAZA DE SOARE" PLOIEȘTI


ANEXA 10mit lei


// vff

Cod indicator

Buget conform HCL nr.

218/28.07.2016

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.188,28

1,89

1.190,17

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.188,28

1,89

1.190,17

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.188,28

1,89

1.190,17

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

979,20

0,00

979,20

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

809,20

0,00

809,20

Salarii de baza

10.01.01

787,83

0,00

787,83

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

2,00

0,00

2,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

18,00

0,00

18,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

1.37

0,00

1,37

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06}

10.03

170,00

0,00

170,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

112,00

0,00

112,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,00

0,00

3,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

38,00

0,00

38,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

16,00

0,00

16,00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 fa 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

209,08

0,00

209,08

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

183,33

0,00

183,33

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

0,00

3,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

24,00

0,00

24,00

Încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

107,83

0,00

107,83DENUMIREA INDICATORILOR

)

Cod indicator

Buget conform HCL nr.

-''28.07.2016

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

0.00

12.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7.50

0.00

7.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

29.00

0.00

29.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04}

20.04

3.50

0.00

3.50

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

3.50

0.00

3.50

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

0.00

10.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

0.00

10.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,75

0.00

0.75

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.75

0.75

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

4.50

0.00

4.50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șt servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si aite costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00


’■ \

\

A \

> □      DENUMIREA INDICATORILOR

•x

/

h

Cod indicator

Buget conform HCL nr.

7- .'28.07.2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

Chălftijeli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, ptotțivlt dispozițiilor legale

20.25

0.00

.Țjtffîete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2.00

0.00

2.00

Reclama st publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

0.00

2.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

1.89

1.89

Aiutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

1.89

1.89

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

1.89

1.89

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59,02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului necierical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si soclal-culturai

59.22

Sume aferente plății creanțelor saiarlale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitatl finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte Împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00


-

\.     DENUMIREA INDICATORILOR

A

''         jr

Cod indicator

Buget conform HCL nr.

.   .28.07.2016

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

|/' /> %

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ia 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

JORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,

PROF.STANCIU MARILENA


CONTABIL SEF,

EC. LUNGU GABRIELA
JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local PROPUNERE RECTIFICARE


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL 218/28.07.2016

Influente (+/-)

necesar de acoperit 2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.102,83

111,94

1.214,77

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.102,83

111,94

1.214,77

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.102,83

111,94

1.214,77

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

884,77

111,94

996,71

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

702,57

99,64

802,21

Salarii de baza

10.01.01

689,59

98,44

788,03

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

1,48

0,70

2,18

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

6,59

0,00

6,59

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locui de munca

10.01.15

4,91

0,50

5,41

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale In bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tlchete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul ia si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

182,20

12,30

194,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

130,00

2,00

132,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4,00

1,00

5,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

40,00

7,00

47,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,20

0,80

2,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

7,00

1,50

8,50

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

218,06

0,00

218,06

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30}

20.01

207,66

0,00

207,66

Furnituri de birou

20.01.01

6,00

0,00

6,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

23,00

0,00

23,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

120,68

0,00

120,68

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17,00

0,00

17,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

16,00

0,00

16,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

Alte bunuri sl servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

24,98

0,00

24,98

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

1,50

0,00

1,50

Medicamente

20.04.01

0,00

■  DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL .'.Z/28.07.20 16

Zo

Influente

1 șj

necesara©

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

1.50

>v?<^i.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20,05.03+20.05.30)

20.05

5.00

5.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

0.00

5.00

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări in străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.60

0.00

0.60

Protecția muncii

20.14

3.00

0.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.30

0.00

0.30

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondu) conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.30

0.00

0.30

TITLUL HI DOBÂNZI (cod 30.01 ia 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

OPERA TIUNI FINA NCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITL UL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

o.oo

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL /28.07.20 16

Influente

necesar de acoperit 2016

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

DIRECTOR ENUTA IOANA

JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 12


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2016 SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL 218/ 28.07.2016

Influente (+/-)

Prevedere conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

665,56

28,84

694,40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

665,56

28,84

694,40

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

665,56

28,84

694,40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

546,54

28,84

575,38

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

434,04

25,34

459,38

Salarii de baza

10.01.01

420,04

22,34

442,38

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

1,00

0,00

1,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

13,00

3,00

16,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

112,50

3,50

116,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

69,00

1,50

70,50

Contribuții de asigurări de somai

10.03.02

3,00

0,00

3,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

29,00

2,00

31,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,50

0,00

1,50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

10,00

0,00

10,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

119,02

0,00

119,02

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

102,22

0,00

102,22

Furnituri de birou

20.01.01

1,50

0,00

1,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

0,00

15,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

46,27

0,00

46,27

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10,00

0,00

10,00

Carburanți si lubrifîanti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6,00

0,00

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

23,45

0,00

23,45

Reparații curente

20.02

0.00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2,00

0,00

2,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

Dezinfectând

20.04.04

2,00

0,00

2,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL 28.07.2016

Influente

(+/-)

Prevedere conform rectificare

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

7.50

0.00

7.50

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

o'oo

Alte obiecte de inventar

20.05.30

7.50

0.00

7.50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

o.oo

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

3.30

0.00

3.30

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

4.00

0.00

4.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice lo

20.20

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2

20.24

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


ADMINISTRATOR FINANCIAR, EC. BENCHE CRISTINA


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30, MUNICIPIUL PLOI B-dul București nr.25 B

CUI 29191936

Tel. 0725203047

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTARAREA NR. 3

Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 30, Municipiul Ploiești hotărăște, cu unanimitate de voturi, următoarele:

Art.l Aproba rectificarea bugetara conform datelor comunicate de către ordonatorul principal de credite, prin majorarea Titlului I - „Cheltuieli de personal” cu suma de 28,84 mii lei;

Art.2 împuternicește conducerea executiva sa repartizeze pe articole bugetare, in cadrul cheltuielilor cu bunuri si servicii, prevederile astfel aprobate.

Data, 22.08.2016

PREȘEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2016 SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL218/ 28.07.2016

Influente

(+/-)

■^5

Prevedere conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

740,68

14,10

754,78

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

740,68

14,10

754,78

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

740,68

14,10

754,78

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

572,52

14,10

586,62

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

460,02

8,10

468,12

Salarii de baza

10.01.01

448,02

8,10

456,12

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

2,00

0,00

2,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

io.oi.io

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

5,00

0,00

5,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

4,00

0,00

4,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1,00

0,00

1,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

112,50

6,00

118,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

73,00

3,00

76,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,50

0,00

2,50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

24,00

0,00

24,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

12,00

3,00

15,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

168,16

0,00

168,16

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

147,36

0,00

147,36

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

0,00

2,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18,00

0,00

18,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

88,27

0,00

88,27

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15,00

0,00

15,00

Carburanți si Iubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5,50

0,00

5,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

18,59

0,00

18,59

Reparații curente

20.02

0.00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2,50

0,00

2,50

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

Dezinfectând

20.04.04

2,50

0,00

2,50
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL . 28.07.2016

Influente

(+/-)

£

Prevedere conform rectificare o'\ Ljy'

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

12.00

0.00

12.00

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00

0.00

i.oo

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

6'00

0.00

6.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

0.00

5.00

De

jlasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0^00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

3.30

0.00

3.30

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe Dentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice loi

20.20

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

o.o'o

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2

20.24

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.2

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

o'oo

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,ADMINISTRATOR FINANCIAR, EC. BENCHE CRISTINAGRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32, MUNICIPIUL

Str. Al. Lapusneanu nr.19

CUI 29181312

Tel. 0725203047

Fax 0244573733


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTARAREANR. A?

Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 32, Municipiul Ploiești hotărăște, cu unanimitate de voturi, următoarele:

Art.l Aproba rectificarea bugetara conform datelor comunicate de către ordonatorul principal de credite, prin majorarea Titlului I - Cheltuieli de personal cu suma de 14,10 mii lei;

Art.2 împuternicește conducerea executiva sa repartizeze pe articole bugetare, in cadrul cheltuielilor cu bunuri si servicii, prevederile astfel aprobate.

Data, 22.08.2016


JUDEȚUL PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 PLOIEȘTI


ANEXA 14


BUGET PE ANUL 2016 - sursa de finanțare bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget confqmfo;

HCL nr. 218W 28.07.2016

Influente^

4X ^jconforrn Rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

613,27

43,29

656,56

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

613,27

43,29

656,56

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

613,27

43,29

656,56

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

488,18

43,29

531,47

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

391,18

35,34

426,52

Salarii de baza

10.01.01

385,20

35,09

420,29

Sporuri pentru condiții de munca

10.01,05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

1,00

1,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

3,00

0,25

3,25

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10,01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la sl de la locul de munca

10.01.15

1,98

0,00

1,98

Alocații pentru locuințe

10.01,16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

10.03

97,00

7,95

104,95

Contribuții de asigurări sociale de stat

10,03.01

68,00

5,50

73,50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03,02

2,00

0,20

2,20

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

20,00

1,80

21,80

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

1,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10,03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10,03.06

6,00

0,45

6,45

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

125,09

0,00

125,09

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20,01.06+20.01.30)

20.01

104,34

0,00

104,84

Furnituri de birou

20.01.01

1,75

1,75

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,50

12,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

60,09

60,09

Apa, canal si salubritate

20,01.04

10,00

10,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20,01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01,08

4,50

4,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

16,00

16,00

Reparații curente

20.02

6,00

6,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20,03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2,00

0,00

2,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20,04,02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectant!

20.04,04

2,00

2,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.06.03+20,05.30)

20.05

6,00

0,00

6,00

Uniforme si echipament

20.05,01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6,00

6,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

0,00

0,50

Deplasări Interne, detașări, transferări

20.06,01

0,50

0,50

Deplasări în străinătate

20.06,02

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr.

28.07.2016

//o

Influente (+/•

Prevederi conform rectificare

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

2,00

Protecția muncii

20.14

2,50

2,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1,25

0,00

1,25

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,25

1,25

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR ,

JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35 PLOIEȘTI

CUI : 29170933


BUGETUL PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicat or

Prevederi

CF.HCL 218/ 28.07.2016

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

594,11

85,00

679,11

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

594,11

85,00

679,11

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+1

01

594,11

85,00

679,11

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

478,41

85,00

563,41

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

390,11

71,30

461,41

Salarii de baza

10.01.01

384,41

70,70

455,11

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,70

0,10

0,80

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

3,00

0,00

3,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2,00

0,50

2,50

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

88,30

13,70

102,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

59,68

11,00

70,68

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

0,50

2,50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

22,00

1,50

23,50

vontrioutii ae asigurări perruu acciaenie ae mdnca si uuu

10.03.04

0,72

0,20

0,92

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3,90

0,50

4,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

115,70

0,00

115,70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

103,79

0,00

103,79

Furnituri de birou

20.01.01

2,80

2,80

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9,85

9,85


încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

55.50

4!

^55   ;

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9.50

/.

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

ff^A-

z /0-OQj"

Piese de schimb

20.01.06

0.00

ll°?

. , 0.00 £

Transport

20.01.07

0.00

w <

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.30

X-

<<A8v30’

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8.84

V

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01 .30

9.00

Reparații curente

20.02

• o.oo'

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

1.83

0.00

1.83

Hrana pentru oameni

20.03.01

1.83

1.83

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.50

0.00

3.50

Medicamente

20.04.01

0.50

0.50

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

3.00

3.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03-

20.05

3.50

0.00

3.50

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3.50

0.00

3.50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.30

0.30

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.50

0.50

Protecția muncii

20.14

0.98

0.98

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arm

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati put

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.C

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane sî alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.3

20.30

1.30

0.00

1.30

Reclama si publicitate

20.30.01

0.30

0.30

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare rion-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedinteluî/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.0C

i        o.oc

1.00RO

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

o.o/

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

o.oo

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00.,.

0.00 .

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

co n-fx«ra noa.ro 4-fa.ro 4 0a.ro -fra.ro 4 7a.ro ooa.ro orxra î/ii

59

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR,


Ed. Niculescu Anica
Ec. Alexand


QllAh\\)-l?Av bU CQsi&l/fi'l MfebJ.KlJâVJ

INCM^T A-snV2A ; t(o<0<8 ,2.oip e« \M $QAim'Tă ,7) qcn'Am uv\.m fee 4*7r'iw ZZV/țfyj


POj^cAA PEQ,t\x^GaY^ ml. ?-A         x W?'7a g< ‘fe^ț/jfTy ^Q-

’••.•:•. e • .   Lv^f2,--.O 2?. h&. \iA-eAN'C7) v Bv. ,/fW’

PfîQ-^&^îAT L(\- ImT12^.M(£L’& uii.m AToA-cze'Lfi.- P^vz^/fr b'Miy- tji(Sjx©SuA Am<M\          (U              4c <1,4 .

KM-Q1UA MlSWW-Pr ■$(  i\-('JA- kZ^LCm '-,■  ;

Txda, TfTtxiMUt/ HQKbttM CjY v

VW W\<SAUăritK-K Wk. Vw^'i’ V&lVA hWțetoS Z\ WvywA^L         UM4AL P W Al... OfW"

Ab-K-'h't flG-CQp\CAQfc jy [VwQC'Â’/jVVft-,

KQhM PRe-t^wXi fk Stil fe.\A-( ,?xAfe 4 IW'1^\~|y. V b-Mi WN.TAS1LS2.F £<v> c^-ne       ^\st(L\<W\ț -fx»^

tUU2r WUMfejrtfte; AiaCMG      VAtAM UvMUALQ

V.k)'l-& Â^A'&vyfeAlxe ‘.ii                 '?-L

jf\U%L. kCQSÎi.K- 5^$. ^Vlti x$NBu /V'.VZ HȚplW yjj. L$ f>,<- Kț\ L.<2a A- &4xt^ÎLtL$/V /\-Mi C. iV'fe- VlZAVxX.

■...■••  t<2 Z> -V0M'b VVZVV, £> -IM4- b)'LoLQ’-..yiM

HkdA HOvXvJUĂ<g OAMtctofl. W-Im PW-WterA >hv<V'W'-AIxl, At - AȚA \a\m\

VVv.eA <_u. L\i\M'A-‘Z.          ...... Amisojv(U\ (A

4 Wsex.e<..>.. ț\\JZ A'LLzC-

JUDEȚUL PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38 PLOIEȘTI

CIF 29169963


BUGETUL

DE CHELTUIELI LA NIVELUL ANULUI 2016, CU FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCALmii lejțffi

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

Inhaențe'

Prevederi

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

774,74

63,îr

838,01

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

774,74

63,27

838,01

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

774,74

63,27

838,01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

676,04

63,27

739,31

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

552,44

51,46

603,90

Salarii de baza

10.01.01

546,64

51,46

598,10

Salarii de merit

4-OL92

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0,00

0,00

0,00

Spor de veehnne

10.01.04

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

1,70

0,00

1,70

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1,80

0,00

1,80

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2,30

0,00

2,30

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

0,00

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

0,00

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

123,60

11,81

135,41

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

86,65

8,40

95,05

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,75

0,25

3,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

28,55

2,70

31,25

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,95

0,06

1,01

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,70

0,40

5,10

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

Q QQ

0-00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

98,70

0,00

98,70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

85,30

0,00

85,30

Furnituri de birou

20.01.01

1,00

0,00

1,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14,00

0,00

14,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

49,60

0,00

49,60

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7,90

0,00

7,90

Carburanți si Iubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4,50

0,00

4,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,50

0,00

2,50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

5,80

0,00

5,80

Reparații curente

20.02

5,00

0,00

5,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1,90

0,00

1,90

| Medicamente

20.04.01

0,40

0,00

0,40


Materiale sanitare

20.04.02

0,10

0,00

0,10

Reactivi

20.04.03

0,00

„<o,oo

^-<0,00

Dezinfectant!

20.04.04

1,40

x^o;oo

tiy <l;40.

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,5Q

^/o,oo

z\ 2,50

Uniforme si echipament

20.05.01

x?7 0,00

■ /A 0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

O,QjȘ

■c! A0,00

! 0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,5,0

\‘0,00

2,50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50'

JXASoo

X X50'

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

V/ 0;0Q

~^oXtf,5.0 ■

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

^O-OQ

„cj^oToo

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,00

1,00

Protecția muncii

20.14

2,50

0,00

2,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de

20.19

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0,00

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

20.25

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri sî servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0,00

0,00

0,00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0,00

0,00

0,00

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0,00

0,00

0,00

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0,00

0,00

0,00

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

40.20

0,00

0,00

0,00

Alte subvenții

40.30

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0,00

0,00

0,00

1

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

o.oo.

?^\0;00

Transferuri curente (cod

51.01

o,&

Q>0.0

îiX XoV

Transferuri către instituții publice

51.01.01

000

? /J .?XO,00 u

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Ol^o

{ ^0,00

'■>^0,00 ”

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

51.01.14

o,op.

'^0(00.

p7 fi',00-

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

51.01.15

o.o'o

'ASCoo

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor

51.01.24

0,00

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele

51.01.26

0,00

'^6=00

0,00

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de

51.01.31

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților

51.01.39

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din

51.01.46

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0,00

.0,00

0,00

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale

51.01.50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0,00

0,00

0,00

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+5!

55.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

. 0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0,00

0,00

0,00

Asociații si fundații

59.11

0,00

0,00

0,00

Susținerea cultelor

59.12

0,00

0,00

0,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0,00

0,00

0,00

Despăgubiri civile

59.17

0,00

0,00

0,00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0,00

0,00

0,00

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0,00

0,00

0,00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

1

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din

80.03

0,00

0,00

0,00

Alte împrumuturi

80.30

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

0j00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0,00

0,00

0,00

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0,00

0,00

0,00

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

X

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

'  51.02.12

0,00

0,00

0,00

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

51.02,22

0,00

0,00

0,00

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

51.02.23

0,00

0,00

| 0,00

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor

51.02.24

0,00

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

51.02.25

0,00

^0

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

51.02.26

0,00

ZX. 0,00

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

51.02.27

0,00

llffaoo

z"o;oo

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

51.02.28

0,00

r l0,00

0,00

«'A

/

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

X7<o,oo

-xy imjq;

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0,00

Xofoo

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0,00

o;0o:

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

0,00

0,00

0,00

Programe ISPA

55.01.09

0,00

0,00

0,00

Programe SAP ARD

55.01.10

0,00

0,00

0,00

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare

55.01.13

0,00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0,00

0,00

0,00

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de

55.01.54

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională *♦)

56.01.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.02.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene ♦♦)

56.02.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile ♦♦)

56.02.03

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.03.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.04.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.05.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene ♦*)

56.05.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.07.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.08.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene ♦♦)

56.08.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile ♦♦)

56.08.03

0,00

0,00

0,00

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

0,00

0,00

0,00

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

0,00

0,00

0,00

Mecanismul financiar SEE

56.17

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala ♦)

56.17.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile ♦)

56.17.03

0,00

0,00

0,00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0,00

0,00

0,00

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN A Nil PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,

Prof. Maria NeaguGRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 38 PLOIEȘTI

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


HOTARAREANR. 12

Consiliului de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 38 Ploiești hotărăște, cu unanimitate de voturi, următoarele:

Art. 1 - Aproba, conform anexei nr. 1, propunerile de rectificare bugetara la nivelul anului 2016 cu finanțare integrala de la bugetul local, după cum urmeaza:

Explicații

Prevedere bugetara inițiala (lei)

Rectificare (+>") (lei)

Prevedere bugetara rectificată (lei)

Total prevederi bugetare, din care:

774.740

63.270

838.010

1. Cheltuieli personal, din care:

676.040

63.270

739.310

1.1. Salarii de baza

546.640

51.460

598.100

1.2. Alte sporuri

1.700

0

1.700

1.3. Plata cu ora

1.800

0

1.800

1.4. Chelt transp. de la si la loc. munca

2.300

0

2.300

1.5. Contrib. asig. sociale de stat

86.650

8.400

95.050

1.6. Contrib. asig. șomaj

2.750

250

3.000

1.7. Contrib. asig. soc. de sanatate

28.550

2.700

31.250

1.8. Contrib. fond risc si accidente

950

60

1.010

1.9. Contrib. indemniz. concedii medic.

4.700

400

5.100

2. Bunuri si servicii, din care:

98.700

0

98.700

Art. 2 - Conducerea instituție va face demersurile necesare către Primăria Ploiești pentru aprobarea prevederilor bugetare propuse.

Data, 19.08.2016


PREȘEDINTE

țSILIU ADMINISTRAȚIE, | j Prof. Maria Nedgu


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL PLOIEȘTI


ANEXA 1


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local rectificareDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL

222/28.07.2016

-

Influente (+/-)

rectificat

TOTAL CHELTUIELI {SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

840.55

34.73

875.28

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

840.55

34.73

875.28

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

840.55

34.73

875.28

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

658.08

34.73

692.81

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

539.98

24.58

564.56

Salarii de baza

10.01.01

531.18

24.58

555.76

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

1.90

1.90

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

3.30

3.30

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

3.60

3.60

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi saiariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli saiariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi saiariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

118.10

10.15

128.25

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

81.00

7.50

88.50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.30

0.50

2.80

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

26.00

2.00

28.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.80

0.15

0.95

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

8.00

0.00

8.00

TITLUL!! BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

182.47

0.00

182.47

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

159.07

0.00

159.07

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

86.07

86.07

Apa, canal si salubritate

20.01.04

26.00

26.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6.00

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

21.00

21.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.50

0.00

2.50

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

2.50

2.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

14.50

0.00

14.50

j Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

jLenjerie si accesorii de pat

20.05.03

4.50

4.50


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL

222/28.07.2016

Influente

<*'-> //'

rectificat

c^Z

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

?/       io.ocZ;

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20,06

0.00

(W

- 000

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

F

o oo

Deplasări în străinătate

20.06.02

ZZZZ'ttQo

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

^=^=(£00'^

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.50

1.50

Protecția muncii

20.14

3.50

3.50

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plat! pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor (cod 2Q.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare st extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.40

0.00

1.40

Reclama si publicitate

20.30.01

1.40

1.40

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondu! conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL Iii DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+30.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate In anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+58.18+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

o.oc

0.00

I Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

1

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

o.oc

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

o.oc

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XiV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

jDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL

222/28.07.2016

Influente

(+/-)

// A

Buget rectificat

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

,7r.0:.oo

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

'85.01 I

a--.

1


DIRECTOR prof LAZAR LUCIA

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN "LICURICI" PLOIEȘTI

Str. Arinului, nr.2

CIF 29169955

BUGET PE ANUL 2016

sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf. HCL 218/ 28.07.2016

Influente

(+/.)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.057,76

38,04

1.095,80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.057,76

38,04

1.095,80

CHELTUIELI CURENTE (CQd 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.057,76

38,04

1.095,80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

870,61

38,04

908,65

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

708,61

26,04

734,65

Salarii de baza

10.01.01

679,61

25,04

704,65

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

7,00

7,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

0,00

Fond de premii

10.01.08

X

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

X

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

16,00

5,00

21,00

indemnizații plătite unor persoane din afara unltatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locui de munca

10.01.15

2,00

2,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariate In bani

10.01.30

4,00

-4,00

0,00

Cheltuieli salarlale in natura (cod 10.02.01 ta 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

Contribui!! (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

162,00

12,00

174,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

112,00

5,00

117,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4,00

4,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

36,00

2,00

38,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boit profesionale

10.03.04

2,00

2,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

8,00

5,00

13,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

187,15

0,00

187,15

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

178,21

0,00

178,21

Furnituri de birou

20.01.01

1,50

1,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

40,19

40,19

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

96,18

96,18

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11,45

11,45

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9,60

9,60

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

19,29

19,29

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04]

20.04

0,00

0,00

I Medicamente

20.04.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.

Influente (+/-)

Buget/; rectificat^' h-ăy

w

Materiale sanitare

20.04.02

ro/00.

Reactivi

20.04.03

IKoi.oo

Dezinfectant!

20.04.04

w O’.OO

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.31

20.05

5.20

0.00

^5.20

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

'0p0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00'

__L Q

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.20

5.20

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoitare

20.10

0.00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

1.00

Protecția muncii

20.14

2.74

2.74

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii sl cercetări

20.16

0.00

Plat) pentru finanțarea patrimoniului genetic al animatelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice (ocale fa realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autoritati publice loc<

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

TI chete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.!

20.30

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

TITLUL UI DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02}

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plat) efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

r

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

| Construcții

71.01.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.

Influente (+/-)

Buget rectificat /

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

7 <-o.oo

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

'A-o.oo

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

\\ro:oo

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

\o.oO

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

&oq

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social a! societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

JORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,Roșea ElenaGRADINITASTEP BY STEP CU PP SI PN “LICURICI” PLOIEȘTI


PROCES VERBAL încheiat astazi, 18.08.2016

Consiliul de Administrație al Grădiniței Step by Step cu PP si PN “Licurici”, Municipiul Ploiești a discutat si aprobat rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016 in suma de 1.057,76 mii lei, prin majorare cu suma de 38,04 mii lei la Titlul I -“cheltuieli de personal, ajungând la suma de 1.095,80 mii lei.

Președinte Consiliu de Administrație,

Director,


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL 45  /

01.02.2016

Influent? (+/-)\

\      v/

l fetitificăP\

Z o c. îșț.

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA

2.712,92

8,34

2?721^26

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.712,92

8,34

2.721,26

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.712,92

8,34

2.721,26

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.418,84

0,00

2.418,84

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01,16 +10.01.30)

10.01

1.974,84

0,00

1.974,84

Salarii de baza

10.01.01

1.657,84

0,00

1.657,84

Saiarii-de-merit

0,00

Indemnizație de conducere

10 01 03

0,00

Spor de vechime

4GtG4zO4

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

9,00

0,00

9,00

Alte sporuri

10.01,06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

300,00

0,00

300,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatil

10.01,12

0,00

indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8,00

0,00

8,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10,02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02,02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02,03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02,04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

444,00

0,00

444,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

311,00

0,00

311,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03,02

10,00

0,00

10,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

102,00

0,00

102,00

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4,00

0,00

4,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10,03,06

17,00

0,00

17,00

TITLUL!! BUNURI St SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

287,42

0,00

287,42

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

248,00

0,00

248,00

Furnituri de birou

20.01.01

5,00

0,00

5,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

0,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

162,50

0,00

162,50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11,00

0,00

11,00

Carburanți si lubrifîanti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20,01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20,01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20,01.08

12,00

0,00

12,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,50

0,00

2,50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

50,00

0,00

50,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animate

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ta 20.04,04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectând

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

22,42

0,00

22,42

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

22,42

0,00

22,42

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

(Deplasări Interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00


| Deplasări în străinătate

20.06.02

ÎXX 0.00

Materiale de laborator

20.09

XX’ //o.oo

Cercetare-dezvoltare

20.10

/X X -0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

//o       /

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

X '

xx. o.oo

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Xtz (0;00

/ 0.00

Protecția muncii

20.14

3.00

\V.X\ o.oo

’X     3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

WXx-

.X0.00

Studii si cercetări

20.16

X / -X

7Tl.C’-,  0;00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

□ c x-x.oo

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritatt publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24,01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

14.00

0.00

14.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20,30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

14.00

0.00

14.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor Ea combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.011

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (cod

51.01

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne         (cod 55.01.18)

55.01

0.00

0.00

0.00

|Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01-

55.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții și cotizații ia organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

8.34

8.34

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

8.34

8.34

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

8.34

8.34

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59 17+59 22+59.25+59.30)

59

6.66

0.00

6.66

Burse

59.01

6.66

0.00

6.66

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

J

X''

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din

80.03

llu

■V '     . .

Alte împrumuturi

80.30

I

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

c ...

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN A Nil PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN A NUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

~T                             ~ ’

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,DIRECTOR , Prof. Niculae Anca


LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Str. MIHAI BRAVU Nr. 249


Telefon/fax 0244545184 ; 0244523541

Nr. 1244 /18.08.2016

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Anghel Saligny Municipiul Ploiești, intrunit la data de 12.08.2016 , a analizat rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pentru anul 2016 la Titlul 57 “Asistenta sociala” cu suma de 8.34 mii lei, conform Adresei nr.81/10.08.2016 a Primăriei Municipiului Ploiești si a emis aviz favorabil.


JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA 20 LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET

CF.HCL 218/28.07, 2016

influente +/-

Final rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.201,03     -654,34

3.546,69

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.201,03

-654,34

3.546,69

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5 5SF+57+59)

01

4.201,03

-654,34

3.546,69

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.686,57

-676,55

3.010,02

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01,16 +10.01.30}

10.01

2.940,29

-543,80

2.396,49

Salarii de baza

10.01.01

2.530,29

-543,80

1.986,49

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01,10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

360,00

0,00

360,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatil

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

50,00

50,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de ta locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

746,28

-132,75

613,53

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

465,28

-91,30

373,98

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15,00

-3,60

11,40

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

10.03.03

160,00

-29,75

130,25

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6,00

-2,50

3,50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

100,00

-5,60

94,40

TITLULH BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

501,14

0.00

501,14

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01,09+20.01.30)

20.01

414,51

0,00

414,51

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

0,00

3,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,00

0,00

3,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

233,00

0,00

233,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

69,00

0,00

69,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11,00

0,00

11,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

9,00

0,00

9,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

86,51

0,00

86,51

Reparații curente

20,02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20,04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

I Medicamente

20.04.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicata r

BUGET CF.HCL ^28.07

influente +/-

Rectificat.. -

Materiale sanitare

20.04.02

!.

0,00 ■

Reactivi

20.04.03

p-o.o

Dezinfectanti

20.04.04

Wx>>0700 -

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30,00

0,00

30,00

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

5,00

0,00

5,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturllor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

51,63

0,00

51,63

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

51,63

0,00

51,63

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

22,21