Hotărârea nr. 261/2016

Hotãrârea nr. 261 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti, pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 261

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian-Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe și Stai cu Zoia, precum și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești, pe anul 2016;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.08.2016;

/\

In temeiul art. 19 și art. 49 din legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art. 45alin(2) lit(a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă rectificarea listelor de investiții a Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016, conform anexelor 2A si 2B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuielile anul

SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL.42/01.02.2016 si rectificat prin HCLnr.89/29.03.2016, in conformitate cu prevederile:

 • •  Legea nr.339 /2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

 • •  Legea nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

 • •  Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

 • •  Legea nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta rectificare bugetara se realizează in conformitate cu art.19 si art.49 din Legea Finanțelor Publice nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare si este impusa de:

 • > necesitatea punerii in aplicare a ordonanței de urgenta nr.20/2016 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016;

 • > modificarea veniturilor obținute din contractul cu CAS Prahova in urma Încheierii contractelor pentru anul 2016 pentru servicii medicale spitalicești, clinice, paraclinice, ambulatorii, de recuperare medicala, precum si de incheierea unui nou contract pentru programul național de hemofilie;

 • > modificarea veniturilor obținute din contractul cu DSP Prahova in urma încheierii contractului pentru anul 2016;

 • > necesitatea refacerii listei de investiții avand ca sursa de finanțare excedentul repartizat din rezultatul bugetar al anilor precedenti, in vederea achiziționării unor echipamente medicale;

 • > necesitatea refacerii listei de investiții avand ca sursa de finanțare subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii, in vederea introducerii in lista a unor lucrări noi, dar si de redimensionarea valorica a celor existente, fara ca subvenția de la bugetul local sa fie modificata;

 • > necesitatea unor transferuri in cadrul Titlulului II „Bunuri si servicii”.

Bugetul rectificat, va avea următoarea structura:

 • •  Venituri totale: 18.578,50 mii lei;

 • •  Cheltuieli totale: 24.885,30 mii lei.

 • •  Excedentul din anii precedenti: 6.306,80 mii lei

Prevederea bugetara a cheltuielilor totale este structurata la nivelul titlurilor astfel:


Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de 11.699,08 mii lei se majorează,c.u 676^ rjrtti"î^?-. --xvA 0A \*A

1 sdevine 12.375,08 mii lei;

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea de 8.937,94 mii lei se diminuează cu 307,70 mii lei si devine 8.630,24 mii lei;

Titlul X Alte cheltuieli (Burse) -prevederea de 55 mii lei se diminuează cu 8 mii Ier si devine 47 mii lei;

Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea este 3.497,78 mii lei, se majoreaza cu 335,20 mii lei si devine 3.832,98 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016-a fost aprobat prin HCL.42/01.02.2016 si rectificat prin HCLnr.89/29.03.2016, in conformitate cu prevederile:

 • •  Legea nr.339 /2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 ;

 • •  Legea nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

 • •  Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

 • •  Legea nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta rectificare bugetara se realizează in conformitate cu art.19 si art.49 din Legea Finanțelor Publice nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare si este impusa de:

 • > necesitatea punerii in aplicare a ordonanței de urgenta nr.20/2016 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016;

 • > modificarea veniturilor obținute din contractul cu CAS Prahova in urma incheierii contractelor pentru anul 2016 pentru servicii medicale spitalicești, clinice, paraclinice, ambulatorii, de recuperare medicala, precum si de încheierea unui nou contract pentru programul național de hemofilie;

 • > modificarea veniturilor obținute din contractul cu DSP Prahova in urma incheierii contractului pentru anul 2016;

 • > necesitatea refacerii listei de investiții avand ca sursa de finanțare excedentul repartizat din rezultatul bugetar al anilor precedent!, in vederea achiziționării unor echipamente medicale;

 • > necesitatea refacerii listei de investiții avand ca sursa de finanțare subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii, in vederea introducerii in lista a unor lucrări noi, dar si de redimensionarea valorica a celor existente, fara ca subvenția de la bugetul local sa fie modificata;

 • > necesitatea unor transferuri in cadrul Titlulului II „Bunuri si servicii”.

Venituri - se rectifica prin majorarea veniturilor din secțiunea de dezvoltare cu suma de 335,20 mii lei si a veniturilor din secțiunea de funcționare cu suma de 360,30 mii lei, astfel:

33.10.21 „Venituri din contracte incheiate cu Casele de Asigurări de Sanatate”-prevederea de 16.000 mii lei se majoreaza cu suma de 676 mii lei si devine 16.676 mii lei;

33.10.30 „Venituri din contracte Încheiate cu Direcțiile de Sanatate Publica din sumd^fesgte de la

/«O AFJK bugetul de stat” "-prevederea de 1.000 mii lei se majoreaza cu suma de 19,50 mii lei^^feym^lTG^P^Q;

37.10.03 bugetului local” lei;

37.10.03


„Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sepmnii^ej;'d^yolt^e a - prevederea de -3.097.78 mii lei se majoreaza cu -335,20 mii lei^i^evine^432^87'mii

„Varsaminte din secțiunea de funcționare” - prevederea de 3.097.78 mii lei se majoreaza cu 335,20 mii lei si devine 3.432,98 mii lei;

Cheltuieli - se rectifica prin majorarea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare cu suma de 335,20 mii lei si a cheltuielilor din secțiunea de funcționare, cu suma de 360,30 mii lei, astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal”

10.01.01 „Salarii de baza” prevederea de 7.339,20 mii lei se majoreaza cu 200 mii lei si devine 7.539,20 mii lei;

10.01.05 „Sporuri pentru condiții de munca” prevederea de 720 mii lei se majoreaza cu 120 mii lei si devine 840 mii lei;

10.01.06 „Alte sporuri” prevederea de 560 mii lei se majoreaza cu 170 mii lei si devine 730 mii lei;

10.01.11 „Fond aferent plătii cu ora” prevederea de 460 mii lei se majoreaza cu 110 mii lei si devine 570 mii lei;

10.03.01 „Contribuții de asigurări sociale de stat” prevederea de 1.435 mii lei se majoreaza cu 60 mii lei si devine 1.495 mii lei;

10.03.02 „Contribuții de asigurări de șomaj” prevederea de 46 mii lei se majoreaza cu 4 mii lei si devine 50 mii lei;

10.03.03 „Contribuții de asigurări sociale de sanatate” prevederea de 500 mii lei se majoreaza cu 10 mii lei si devine 510 mii lei;

10.03.06 „Contribuții pentru concedii si indemnizații” prevederea de 78 mii lei se majoreaza cu 2 mii lei si devine 80 mii lei;

Titlul II „Bunuri si servicii”

20.01.01 „Furnituri de birou” prevederea de 25 mii lei se majoreaza cu 7 mii lei si devine 32 mii lei;

20.01.02 „Materiale pentru curățenie” prevederea de 120 mii lei se majoreaza cu 5 mii lei si devine 125 mii lei;

20.01.03 „încălzit, iluminat si forța motrica” prevederea de 400 mii lei se majoreaza cu 30 mii lei si devine 430 mii lei;


20.01.04 „Apa, canal si salubritate” prevederea de 80 mii lei se majoreaza cu 10 'mii <feri si devine 90 mii lei;

l/Oc        ■ v'0/i I

20.01.05 „Carburanți si lubrifianti” prevederea de 16 mii lei se majoreaza cu 10 mii lei side^ •• i •

mn lei;                                                                                             '.>■>.


20.01.06 „Piese de schimb” prevederea de 0 mii lei se majoreaza cu 6 mii lei si devine 6 mii lei;

20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare” prevederea de 396 mii lei se majoreaza cu 150 mii lei si devine 546 mii lei;

20.04.01 „Medicamente” prevederea de 1.346,61 mii lei se diminuează cu 235,20 mii lei si devine

1.111,41 mii lei;

20.04.02 „Materiale sanitare” prevederea de 1000 mii lei se diminuează cu 296,50 mii lei si devine

703,50 mii lei;

Titlul X „ Alte cheltuieli”

59.01 „Burse” prevederea de 55 mii lei se diminuează cu 8 mii lei si devine 47 mii lei.

Titlul XII „ Active nefinanciare”

71.01.02 „Mașini, echipamente si mijloace de transport” prevederea de 1.797,78 mii lei se majoreaza cu 335,20 mii lei si devine 2.132,98 mii lei.

Excedentul secțiunii de funcționare din anii precedenti, conform extrasului de la trezorerie, este de 6.306,80 mii lei si va fi directionat conform art.58 din legea 273/2006, astfel:

 • •  3.432,98 mii lei ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • •  2.873,82 mii lei pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalajele dintre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului.

Fata de cele prezentate mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016, pe care o supunem spre aprobare.

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: Consiliul Local Ploiești -Primăria Municipiului Ploiești

Spitalul de Pediatrie Ploiești


Membrii CA

Socoleanu Radu Dinu Marius lonescu R DragoiȚiir
mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.89/2016

Influiente

X ?   • .. ’/•

<-> 7

BVC in urma rectificării

2016

*/-

2016

TOTAL VENITURI - din care:

17883,00

695,50

18578,50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

14385,22

360,30

14745,52

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

23,00

23,00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

0,00

0,00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

16000,00

676,00

16676,00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

1000,00

19,50

1019,50

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

20,00

20,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

170,00

170,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-3097,78

-335,20

-3432,98

Subvenții de ia bugetele locale pentru spitale

43.10.10

270,00

270,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

3497,78

335,20

3832,98

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

400,00

400,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

3097,78

335,20

3432,98

Subventiidin bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in sanatate

43.10.16.01

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

24189,80

695,50

24885,30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

20692,02

360,30

21052,32

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

20692,02

360,30

21052,32

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11699,08

676,00

12375,08

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

9079,20

600,00

9679,20

Salarii de baza

10.01.01

7339,20

200,00

7539,20

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

720,00

120,00

840,00

Alte sporuri

10.01.06

560,00

170,00

730,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

460,00

110,00

570,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0,00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

531,66

0,00

531,66

Tichete de masa *)

10.02.01

531,66

531,66

Norme de hrana

10.02.02

0,00

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0.00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2088,22

76,00

2164,22

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1435,00

60,00

1495,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

46,00

4,00

50,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.89/2016

Influiențe'<

reetrficanf zi'

2016

/2016 \

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

500,00

//j'țpo

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

29,22

r

V

-fi

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

.. '      >0,00:;

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

78,00

2țoo

' ./rvȘdîOo''i,

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

8937,94

-307,70

SL.Z. 8630, OL f

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2711,00

224,00

“«=2935,00

Furnituri de birou

20.01.01

25,00

7,00

32,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

120,00

5,00

125,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

400,00

30,00

430,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

80,00

10,00

90,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

16,00

10,00

26,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

6,00

6,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

74,00

6,00

80,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1600,00

1600,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

396,00

150,00

546,00

Reparații curente

20.02

1000,00

1000,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

300,00

0,00

300,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

300,00

300,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3046,61

-531,70

2514,91

Medicamente

20.04.01

1346,61

-235,20

1111.41

Materiale sanitare

20.04.02

1000,00

-296,50

703,50

Reactivi

20.04.03

500,00

500,00

Dezinfectanti

20.04.04

200,00

200,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1495,00

0,00

1495,00

Uniforme si echipament

20.05.01

100,00

100,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

25,00

25,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1370,00

1370,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

80,00

0,00

80,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

80,00

80,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

100,00

100,00

Protecția muncii

20.14

12,00

12,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

. 0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.0i

20.24

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

20.25

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3

20-30

188,33

0,00

188,33

Reclama si publicitate

20.30.01

5,00

5,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

95,00

95,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

88,33

88,33

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

■ 0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

55,00

-8,00

47,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.89/2016

Influiente

BVC in urma rectificării

2016

*1- ..

2016

>  7\

| BURSE

59.01

55,00

+8.0Q

47,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

//o?

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

r-

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

\.n^

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN

84

0,00

\\ <

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

V

0,00

~I

UA -mun-V,

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

3497,78

335,20

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3497,78

335,20

3832,98

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3497,78

335,20

3832,98

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3097,78

335,20

3432,98

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1797,78

335,20

2132,98

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1300,00

1300,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

400,00

400,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚ DE DEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DR. CATAUNVISE-

z Vv v zi

.!PLOIEȘTSPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI


Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Codflscal 15513888,

LISTA DE INVESTIT»

2016


L

Sursa de finanțare -excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugefar^ar anilor precedent! pentru secțiunea dezvoltare in valoare de 3078,30 mii lei

Nr. Crt.

Obiectivul de investiții

Valoare (mii lei) aprobata prin HCL 89/2016

Influie nte

Valoare (mii lei) aprobata in urma rectificării

I.

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

1778,30

335,20

2113,50

1.

Achiziție aparatura medicala fizioterapie~Laborator Balncofizioterapie

 • a) Combina electroterapie 2 canale-1 buc

 • b) Aparat unde scurte -1 buc

 • c) Bioptron - 2 buc.

14

14

28

0

0

0

14

14

28

2.

Achiziție aparatura medicala-Radiologie

 • a) Ecograf DOPPLER color cu 2 sonde    -1 buc

 • b) Sîstem digitalizare+sistem citire+imprimanta laser-1 buc

 • c) Aparat radiologie ROENTGEN fix

140

129

380

0

0

0

140

129

380

3.

Achiziție aparatura medicala Anestezie si Terapie intensiva

 • a) Aparat anestezie adult, copil si nou-nascut-1 buc

 • b) Aparat ventilație mecanica adult, copil si nou-nascut-1 buc

 • c) Videolaringoscop-l buc

 • d) Pulsoximetru mobil-1 buc

 • e) Laringoscop cu fibra optica-1 buc

 • f) Infuzomat (pompa volumetrica) - 2 buc

 • g) Aparat transfuzie/perfuzie rapida si încălzire rapida a solutiilor-1 buc.

 • h) Electrocardiograf portabil-1 buc

 • i) Pat special terapie intensiva - 8 buc.

 • j) Senzor SpO2 (accesoriu pentru monitoare funcții vitale) - 4 buc.

220

145,80

27 5

7

 • 13

 • 14

5

80

12,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

145,80

27 : 5

7

 • 13

 • 14

5

80

12,8

4.

Achiziție aparatura medicala Compartiment Primiri Urgente

 • a) Electrocardiograf cu 6 derivații -1 buc

 • b) Dispozitiv de vizualizare a vaselor -1 buc

 • c) Monitor funcții vitale - 2 buc

 • d) Masa de tratament si consultații -1 buc

5.6

17.8

19

6

0

12.2

0

0

5.6

30

19

6

5.

Achiziție aparatura medicala - secția Chirurgie-Bloc Operator

 • a) Drill pneumatic -1 buc.

 • b) Aparat taiat gips -1 buc.

45

3,3

0

0

45

3,3

 • c) Dermatom - 1 buc.

 • d) Trusa osteosinteza elastic-1 buc

 • e) Set colonoscop pediatric cu fibra optica-1 buc

 • f) Lavoar profesional chirurgical -2buc

 • g) Compresor medical -lbuc

30

12

216

°

0

& t

0%%..  30

-ZA 12

r ?°

8

6.

Achiziție aparatura medicala - secția Pediatrie I

 • a) Pulsoximetru mobil -1 buc.

 • b) Monitor funcții vitale -1 buc.

5

10

A

AA 5

10

7.

Achiziție aparatura medicala - secția Pediatrie II

 • a) Pulsoximetru mobil -1 buc.

 • b) Monitor funcții vitale -1 buc.

5

10

0

0

5

10

8.

Achiziție aparatura medicala-Dermatologie

Electrocauter mono-bipolar-1 buc

4

0

4

9.

Achiziție aparatura medicala-Laborator Analize Medicale

Autoclav - 1 buc

25

0

25

10.

Sistem integrat de control acces

80

0

80

11.

Extindere sistem de monitorizare video CCTV

50

0

50

12.

Achiziție statie de dedurizare a apei- TWIN -2buc

0

30

30

13.

Achiziție aparatura medicala~ORL

 • a) Video rino-laringoscop flexibil -1 buc.

 • b) Aparat radiochirurgical monopolar-bipolar -1 buc.

0

0

40

35

40

35

14.

Achiziție aparatura medicala-Oftalmologie

 • a) Masa cu elevator -1 buc.

 • b) Tonometru cu pahimetru -1 buc.

 • c) Trusa lentile de proba -1 buc.

 • d) Perimetru optopol HUMPHREU pentru câmp vizual -1 buc.

 • e) Plusoptix pentru screening dioptrii copiii mici-1 buc.

 • f) Lensmetru automat-1 buc.

 • g) Ofitalmoscop indirect pentru retina-1 buc.

 • h) Aplanotometru GOLDMANN-1 buc.

0

0

0

0

0

0

0

0

5

60

5

50

28

17

16

4

5

60

5

50

28

17

16

4

15.

Achiziție aparatura medicala-Ambulator

Masa electrica de tratament si consultații

0

5

5

II.

71.01.03-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1300

0

1300

1.

Achiziție noptiere salon-100 buc

300

0

300

2.

Achiziție paturi spital- 100 buc

1000

0

1000

Total investiții sursa de finanțare -excedent

3078,30

335,20

3413,50

Nota : Se modifica denumirea pentru poziția 8. din prezenta lista de investiții din Electrocauter

monopolar in Electrocauter mono-bipolar.

SPITALUL DE PEDIA TRIE PLOIEȘTI

Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Tel: 0244/592805, Fax :0244/518415

Codfiscal 15513888,


LISTA DE INVESTIȚII

2016


Sursa de finanțare

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatati-Bugetul Local al Municipiului Ploiești in suma de 400 mii leiNr. Crt.

Obiectivele de investiții- reparații capitale

Valoare (mii Iei) aprobata prin HCL

89/2016

Infhiiente

Valoare (mii lei) aprobata in urma rectificării

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

0

0

0

1.

Sistem de monitorizare video CCTV

0

0

0

71.03-Reparatii capitale aferente activelor fixe

400

0

400

2.

Lucrări de modernizare, igienizare si reabilitare a cabinetelor din ambulatoriul de specialitate, a cabinetelor medicilor si camera de garda etaj 2, a sălii de mese, a bucătăriei dietetice si a scării secundare de acces -reabilitare, înlocuire instalații electrice, montare covor si tapet PVC antibacterian, înlocuire instalații sanitare, înlocuire tamplarie

150

-50

100

3.

Lucrări de înlocuire parțiala a instalației de apa rece si calda

100

-25

75

4.

Lucrări de înlocuire parțiala a instalației termice

150

-45

105

5.

Lucrări de modernizare, igienizare si reabilitare a casieriei, cabinet stomatologie, camera de garda etaj 1, cabinet asistent sef Pediatrie 2, cabinet asistente etajul 2, punct transfuzie etaj 1, garderoba, spălătorie, farmacie, scara secundara de acces etajul 1 si 2 -reabilitare, înlocuire instalații electrice, montare covor si tapet PVC antibacterian, înlocuire instalații sanitare

0

70

70

6.

Lucrări de înlocuire parțiala a tamplariei

0

50

50

Manager,

Dr.Catalin Visej

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016


Or H

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in ved'ere-^eVederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Spitalul de Pediatrie Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia se prezintă astfel: Venituri -venituri proprii                         17.908,50 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 670,00 mii lei

TOTAL               18.578,50 mii lei

Cheltuieli - suma de 24.885,30 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRAQIUNOIUDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI, Erji Laura STANCIU r»
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2016

Data: 2               C