Hotărârea nr. 260/2016

Hotãrârea nr. 260 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere, Ploieşti, pe anul 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 260 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE” PLOIEȘTI pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Dobre, a comisiei de buget finanțe, control, admistrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Sanda Dragulea, Gheorghe Andrei, Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sirbu, Zoia Staicu și Raportul de Specialitate al Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.08.2016;

In temeiul art. 19 si 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

In temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr. 215/2001- privind Administrația Publică Locală - republicată si actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aproba lista de investiții pe anul 2016 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aproba notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești se insărcinează cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 - Legea nr. 339/2015 și Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești prin Hotărârea Cosiliului Local al municipiului Ploiești nr.39/01.02.2016 si rectificat prin Hotărârea Cosiliului Local al municipiului Ploiești nr.223/28.07.2016.

Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești, are un specific de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic și de agrement al grădinii zoologice, parcului și plajei, precum și din serviciile specifice adăpostului de câini fără stăpân.

Parcul Memorial “Constantin Stere” reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii municipiului Ploiești și din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane care sunt în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment.

Pentru buna desfășurare a activității de prindere/capturare câini comunitari și pentru respectarea normelor în vigoare cu privire la Protecția și bunăstarea animalelor precum și de transportul acestora la Adăpostul de câini comunitari de pe raza comunei Bucov este necesară/se impune achiziționarea unei autoutilitare de cinci locuri (șofer, veterinar, prinzători) cu un spațiu care să permită depozitarea a unui număr cât mai mare de cuști în cele mai bune condiții de transport pentru câini, vom proceda la majorarea subvențiilor cu suma de 157 mii lei a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

/ i î X V-/

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul serviciului de specialitate al Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE” PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”Ploiești pe anul 2016

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești s-a organizat începând cu 01.07.2002 in baza Hotărârii Consiliului Local nr.109/28.06.2002, având ca obiect principal de activitate - administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești.

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 - Legea nr. 339/2015 și Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pentru anul 2016 prin Hotărârea Cosiliului Local al municipiului Ploiești nr.3 9/01.02.2016 si rectificat prin Hotărârea Cosiliului Local al municipiului Ploiești nr.223/28.07.2016.

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat a fost structurat astfel:

TOTAL VENITURI: din care:-venituri proprii:

7.366,00 mii lei

800,00 mii lei

6.566,00 mii lei


7.366,00 mii lei

2.976,00 mii lei

3.500,00 mii lei 890,00 mii lei.


-subvenții

TOTAL CHELTUIELI: din care:-cheltuieli de personal: -cheltuieli materiale: -cheltuieli de capital:

Fata de sumele aprobate, Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 2016, in sensul majorării subvențiilor cu suma de 157 mii lei.

In urma acestei acestei modificări bugetul se prezintă după cum urmeaza:? r-j--\

TOTAL VENITURI: din care:-venituri proprii: -subvenții

7.523,00 mii lei

800,00 mii lei

6.723,00 mii lei


7.523,00 mii Iei

2.976,00 mii lei

3.500,00 mii lei

1.047,00 mii lei.


TOTAL CHELTUIELI: din care:-cheltuieli de personal: -cheltuieli materiale: -cheltuieli de capital:

> Cheltuieli de capital - majorarea cu suma de 157 mii lei conform anexei nr. 2 Fundamentarea lucrărilor de investiții este detaliata in anexa nr.3.

Fata de cele expuse propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, conform anexei nr.l si anexei nr.2.


SEF SERV.FIN.-CONTAB., Liliana Tataru


ICE, CONTRACTE SI INVESTIȚII


CONSILIER JURIDIC Eftimie Viorel

JUDEȚUL: PRAHOVA

Anexa nr.1 la H.C.


/2016


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOI EȘTI

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2016

MII LEI

Buget aprobat

Execuție

31.07.2016

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

800

628

800

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

6,566

2,950

157

6,723

TOTAL VENITURI - din care:

7,366

3,578

157

7,523

Veniturile secțiunii de funcționare

37.10.03

6,476

0

6,476

Veniturile secțiunii de dezvoltare

37.10.04

890

157

1,047

TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

7,366

3,531

157

7,523

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

6,476

3,230

0

6,476

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

6,476

3,230

0

6,476

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,976

1,610

0

2,976

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,420

1,326

0

2,420

Salarii de baza

10.01.01

2,080

1,188

2,080

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

10

Alte drepturi sa la riale in bani

10.01.30

330

138

330

Alte drepturi sala riale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

556

284

0

556

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

393

208

393

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13

6

13

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

129

68

129

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4

2

4

Prime de asiqurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

17

17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

3,500

1,620

0

3,500

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,410

588

0

1,410

Furnituri de birou

20.01.01

10

5

0

10

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20

8

0

20

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

350

188

0

350

Apa, canal si salubritate

20.01.04

90

29

^0

b.      90

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

250

112

M-0

7     250

Piese de schimb

20.01.06

40

13

ro

■      -    40

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20

9

Ky

,v    20

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

80

32

0

80

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

550

192

0

. 550

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

540

283

0

540

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

540

283

0

540

Buget aprobat

Execuție

31.07.2016

Influente

Buget rectificat

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

50

27

0

50

Medicamente

20.04.01

10

3

10

Materiale sanitare

20.04.02

40

24

40

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

120

26

0

120

Uniforme si echipament

20.05.01

60

60

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60

26

60

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30

4

0

30

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30

4

30

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

5

Consultanta si expertiza

20.12

10

10

Pregătire profesionala

20.13

10

0

10

Protecția muncii

20.14

35

19

35

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1,290

673

0

1,290

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

30

14

0

30

Chirii

20.30.04

5

2

5

Prestări servicii centru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,255

657

0

1,255

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

890

301

157

1,047

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

890

301

157

1,047

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

890

301

157

1,047

Construcții

71.01.01

890

301

0

890

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

157

157

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

0

Alte active fixe

71.01.30

0

0

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


SEF SERV FIN.-CONTAB.,


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.iCL/2016PLOIEȘTI

LISTA DE INVESTIȚII 2016


mii lei

Nr. crt.

DENUMIRE

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

DOTĂRI

490

157

647

1

Panouri gard Kiang

60

0

60

2

Casuta lemn Kiang

30

0

30

3

Autoutilitara cu dotări

0

0

0

4

Panouri gard animale

190

0

190

5

Casuta lemn animale - 4 bucăți

210

0

210

6

Autoutilitara

0

157

157

LUCRĂRI TOTAL

400

0

400

INVESTIȚII NOI

100

0

100

1

Parcare(SF+PT)

100

0

100

INVESTIȚII IN CONTINUARE

300

0

300

1

Construcție maimuțe - reabilitare

220

0

220

2

Teren baschet - reabilitare

80

0

80

3

Rețea video - sistem de supraveghere

0

0

0

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

890

157

1,047

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE CHELTUIELI DE CAPITAL

DOTĂRI

Pentru buna desfășurare a activității de prindere/capturare câini comunitari și pentru respectarea normelor în vigoare cu privire la Protecția și bunăstarea animalelor precum și de transportul acestora la Adăpostul de câini comunitari de pe raza comunei Bucov este necesară/se impune achiziționarea unei autoutilitare de cinci locuri (șofer, veterinar, prinzători) cu un spațiu care să permită depozitarea a unui număr cât mai mare de cuști în cele mai bune condiții de transport pentru câini.

A.                                                                                                                                                                         __

In urma controlului efectuat de Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor, s-a constatat necesitatea achiziționării unei autoutilitare de capacitate mare, care să lucreze în paralel cu autoutilitarele existente.

Eficiența unei autoutilitare cu capacitate mai mare de transport reiese și din numărul mai mic de curse oraș/localități limitrofe - adăpost.

Menționăm că cele două utilitare existente, deși noi și bine utilate, s-au dovedit insuficiente în a rezolva numărul din ce în ce mai mare de sesizări de a captura câini de pe raza Municipiului Ploiești și a localităților limitrofe, deoarece autorizația emisă de DSVSA Prahova permite transportul a maxim 4 câini.

Director, Moagher Laura Mihaela

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “C-tin Stere” pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Administrația Parcului Memorial “C-tin Stere”in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia se prezintă astfel:

Venituri -venituri proprii                              800,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 6.723,00 mii lei

TOTAL                 7.523,00 mii lei

Cheltuieli - suma de 7.523,00 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala", iar potrivit alin. (4),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Parcului Memorial „ Constantin Stere ” Ploiești pe anul 2016 și a emis:               »
Data: