Hotărârea nr. 26/2016

Hotãrârea nr. 26 privind modificarea contractelor de concesiune nr. 331417/23.05.2005, nr. 494257/23.05.2005 şi nr. 494396/24.05.2005 încheiate între Municipiul Ploieşti şi Cabinetele Medicale Individuale Dr. Andreescu Angela, Dr. Nastase Silvia Magdalena, respectiv Dr. Damian Oana Hermina

ROMÂNIA

VIZAT P j LEGALI [ SECREJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 26

privind modificarea contractelor de concesiune nr.331417/23.05.2005, nr.494257/23.05.2005 și nr.494396/24.05.2005 încheiate între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Andreescu Angela, Dr. Nastase Silvia Magdalena, respectiv Dr. Damian Oana Hermina

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Popa Constantin, Dumitru Cristian, Popa Gheorghe, Minea Constantin Gabriel și Vîscan Robert Ionuț și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotarare privind modificarea contractelor de concesiune nr.331417/23.05.2005, nr.494257/23.05.2005 și nr.494396/24.05.2005 încheiate între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Andreescu Angela, Dr. Nastase Silvia Magdalena, respectiv Dr. Damian Oana Hermina;

Văzând Procesul verbal al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al muncipiului Ploiești încheiat în data de 19.01.2016;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 22.01.2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor Primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art.36, alin.(2), lit. c), alin.(5), lit.a) și b), alin.(6), lit.a), pct.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă schimbarea spațiului medical în care își desfășoară activitatea Cabinetele Medicale Individuale Dr. Andreescu Angela, Dr. Nastase Silvia Magdalena și, respectiv Dr. Damian Oana Hermina din imobilul situat în Ploiești, strada Brebenei nr. 2, bloc 3, sc. B, ap. 40 în imobilul situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, parter.

Mutarea se va realiza temporar până la finalizarea lucrărilor de intervenție în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a imobilului situat în Ploiești, strada Brebenei nr. 2, bloc 3, sc. B.

Până la întocmirea rapoartelor de evaluare pentru noile spații, Cabinetele Medicale Individuale Dr. Andreescu Angela, Dr. Nastase Silvia Magdalena și, respectiv Dr. Damian Oana Hermina vor achita către Municipiul Ploiești redevența calculată în baza rapoartelor de evaluare deja întocmite. Astfel, Cabinetul Medical Individual Dr. Andreescu Angela datorează redevență în cuantum de 2.581,53 lei/an, Cabinetul Medical Individual Dr. Nastase Silvia Magdalena datorează redevență în cuantum de 2.795,43 lei/an, și, respectiv Cabinetul Medical Individual Dr. Damian Oana Hermina datorează redevență în cuantum de 3.011,65 lei/an.

După întocmirea rapoartelor de evaluare pentru noile spații, Cabinetele Medicale Individuale Dr. Andreescu Angela, Dr. Nastase Silvia Magdalena și, respectiv Dr. Damian Oana Hermina vor achita către Municipiul Ploiești redevență calculată în baza acestor rapoarte de evaluare, urmând să achite și diferența sumei reprezentând redevență rezultată din rapoartele de evaluare. Această diferență va fi achitată de către Cabinetele Medicale Individuale până la data de 15.04.2016.

Modul de exploatare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale situate în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, parter constituie Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea contractelor de concesiune nr.331417/23.05.2005, nr.494257/23.05.2005 și nr.494396/24.05.2005 încheiate între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Andreescu Angela, Dr. Nastase Silvia Magdalena, respectiv Dr. Damian Oana Hermina, potrivit actului adițional cuprins în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar să semneze actele adiționale la contractele de concesiune nr.331417/23.05.2005, nr.494257/23.05.2005 și nr.494396/24.05.2005, care constituie Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Direcția Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


rO

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prin act contractelor de concesiune nr. 331417/23.05.2005, nr. 494257/23.0' 494396/24.05.2005 încheiate între Municipiul Ploiești și Cabinetele^^iî^$^> Individuale Dr. Andreescu Angela, Dr. Nastase Silvia Magdalena, respectîvTh;

Damian Oana Hermina

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate a municipiului, în condițiile legii.

Prin Hotarărea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 concesionarea imobilelor in care funcționează cabinetele medicale infiintate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu completările ulterioare, prevăzute la art. 1, alin. (1) se face fara licitație publica si potrivit prevederilor acestei hotarari.

Spațiile concesionate vor fi utilizate doar in scopul desfășurării de activități medicale.

Intre Municipiul Ploiești si Cabinetele Medicale Individuale Dr. Andreescu Angela, Dr. Nastase Silvia Magdalena, respectiv Dr. Damian Oana Hermina sunt încheiate contracte de concesiune al căror obiect îl constituie exploatarea spațiului medical situat in Ploiești, strada Brebenei nr. 2, bloc 3, sc. B, ap. 40, după cum urmeaza:

 • - intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Damian Oana Hermina contractul de concesiune nr. 494396/24.05.2005 pentru suprafața totala de

 • 27,16 mp, cu durata pana la data de 28.03.2033.

 • - intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Nastase Silvia Magdalena contractul de concesiune nr. 494257/23.05.2005 pentru suprafața totala de

 • 27,16 mp, cu durata pana la data de 13.05.2022.

 • - intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Andreescu Angela contractul de concesiune nr. 331417/23.05.2005 pentru suprafața totala de 30,70 mp, cu durata pana la data de 01.08.2021.

Prin scrisorile înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 22876, nr. 22874 si nr. 22875 din data de 20.11.2015, Cabinetele Medicale Individuale Dr. Andreescu Angela, Dr. Nastase Silvia Magdalena, respectiv Dr. Damian Oana Hermina solicita analizarea situației creata de promulgarea Legii nr. 282/2015, completare la Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, in data de 18.11.2015, care interzice desfasurarea activitatilor medicale in clădirile cu risc seismic 1, solicitând in acest sens atribuirea unui alt sediu in zona Nord, Policlinica Cina pentru asigurarea continuității asistentei medicale.

Conform răspunsului Direcției Generala de Dezvoltare Urbana nr.308710/22.12.2015, in evidentele administrației publice locale se afla un număr de 52 construcții cu destinația locuința expertizate conform Ordonanța Guyermilui nr.20/1994, intre acestea se afla si spațiul cu destinația de cabinet medicaf sitîlâf ih Ploiești, strada Brebenei, nr.2, bl.3, sc.B, ap.40.

Prin răspunsul nr. 13/07.01.2016, Serviciul Juridic Contencios/^ontractcja/1  »


comunicat faptul ca potrivit prevederilor art. 2, alin. 61 din Ordonanța nr.20/1994, cabinetele medicale nu isi vor putea desfasura activitatea in spatii^ __ potrivit contractelor de concesiune din Ploiești,str. Brebenei, nr. 2, pana la fitiali^aE lucrărilor de intervenție in scopul creșterii nivelului de siguranța la acțiuni seismice. Imobilul se afla pe lista construcțiilor cu destinația de locuința expertizate in vederea identificării clasei de risc seismic, fiind incadrat in clasa I de risc seismic.

Ținând cont de prevederile art. 6.1.8 din contractul de concesiune, „in cazul in care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activitatii sau serviciului public, va notifica de indata acest fapt concedentului in vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activitatii sau serviciului public.”

Astfel, pentru a respecta prevederile contractuale, concedentul are obligația de a lua masurile ce se impun in vederea asigurării continuității activitatii medicale. In cazul in care se va hotari faptul ca măsură ce se impune este atribuirea unui alt spațiu in scopul desfășurării activitatii medicale, precizam faptul ca se poate incheia un act adițional la contractul de concesiune, prin care concesionarului sa i se atribuie un alt cabinet medical, pe perioada determinata, pana la finalizarea lucrărilor de intervenție, urmând ca ulterior, Cabinetele Medicale Individuale sa revină in spațiul din Ploiești, str. Brebenei, nr. 2.

Solicitările au fost analizate de către Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in ședința din data de 19.01.2016, fiind avizate favorabil.

Fata de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractelor de concesiune nr. 331417/23.05.2005, nr. 494257/23.05.2005 și nr. 494396/24.05.2005 încheiate între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Andreescu Angela, Dr. Nastase Silvia Magdalena, respectiv Dr. Damian Oana Hermina

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotarărea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 concesionarea imobilelor in care funcționează cabinetele medicale infiintate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu completările ulterioare, prevăzute la art. 1, alin. (1) se face fara licitație publica si potrivit prevederilor acestei hotarari.

Spațiile concesionate vor fi utilizate doar in scopul desfășurării de activități medicale.

Intre Municipiul Ploiești si Cabinetele Medicale Individuale Dr. Andreescu Angela, Dr. Nastase Silvia Magdalena, respectiv Dr. Damian Oana Hermina sunt incheiate contracte de concesiune al căror obiect îl constituie exploatarea spațiului medical situat in Ploiești, strada Brebenei nr. 2, bloc 3, sc. B, ap. 40, după cum urmeaza:

 • - intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Damian Oana Hermina contractul de concesiune nr. 494396/24.05.2005 pentru suprafața totala de

 • 27,16 mp, cu durata pana la data de 28.03.2033.

 • - intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Nastase Silvia Magdalena contractul de concesiune nr. 494257/23.05.2005 pentru suprafața totala de

 • 27,16 mp, cu durata pana la data de 13.05.2022.

 • - intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Andreescu Angela contractul de concesiune nr. 331417/23.05.2005 pentru suprafața totala de 30,70 mp, cu durata pana la data de 01.08.2021.

Prin scrisorile înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 22876, nr. 22874 si nr. 22875 din data de 20.11.2015, Cabinetele Medicale Individuale Dr. Andreescu Angela, Dr. Nastase Silvia Magdalena, respectiv Dr. Damian Oana Hermina solicita

analizarea situației creata de promulgarea Legii nr. 282/2015, completare la Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, in data de 18.11.2015, care interzicg^d^SfafiU^^^ activitatilor medicale in clădirile cu risc seismic 1, solicitând in accs^cpă atribuirea' , unui alt sediu in zona Nord, Policlinica Cina pentru asigurarea contiwmtii aspt^htei medicale.                                                                            **1

Conform răspunsului Direcției Generala de Dezv^;Jțare .'Urbana 7 nr.308710/22.12.2015, in evidentele administrației publice locale se afîd un nu.mar 52 construcții cu destinația locuința expertizate conform Ordonanța Guverriufai nr. 20/1994, intre acestea se afla si spațiul cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, strada Brebenei, nr.2, bl.3, sc.B, ap.40.

Prin răspunsul nr. 13/07.01.2016, Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul ca potrivit prevederilor art. 2, alin. 61 din Ordonanța Guvernului nr.20/1994, cabinetele medicale nu isi vor putea desfasura activitatea in spațiul detinut potrivit contractelor de concesiune din Ploiești,str. Brebenei, nr. 2, pana la finalizarea lucrărilor de intervenție in scopul creșterii nivelului de siguranța la acțiuni seismice. Imobilul se afla pe lista construcțiilor cu destinația de locuința expertizate in vederea identificării clasei de risc seismic, fiind incadrat in clasa I de risc seismic.

Ținând cont de prevederile art. 6.1.8 din contractul de concesiune, „in cazul in care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activitatii sau serviciului public, va notifica de indata acest fapt concedentului in vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activitatii sau serviciului public.”

Astfel, pentru a respecta prevederile contractuale, concedentul are obligația de a lua masurile ce se impun in vederea asigurării continuității activitatii medicale. In cazul in care se va hotari faptul ca măsură ce se impune este atribuirea unui alt spațiu in scopul desfășurării activitatii medicale, precizam faptul ca se poate incheia un act adițional la contractul de concesiune, prin care concesionarului sa i se atribuie un alt cabinet medical, pe perioada determinata, pana la finalizarea lucrărilor de intervenție, urmând ca ulterior, Cabinetele Medicale Individuale sa revină in spațiul din Ploiești,str. Brebenei, nr. 2.

Solicitările au fost analizate de către Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in ședința din data de 19.01.2016, fiind avizate favorabil.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU,


ȘEF SERVICIU, Carmen Daniela BucurVIZAT, DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE Director Executiv,

Georgiana Popa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotarare privind modificarea contractelor de concesiune nr.331417/23.05.2005, nr.494257/23.05.2005 și nr.494396/24.05.2005 încheiate între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Andreescu Angela, Dr. Nastase Silvia Magdalena, respectiv Dr. Damian Oana Hermina

si a emis:

>4^               ~
DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

COMPARTIMENT PUBLICITATE SI VALORIFICARE PATRIMONIU


SITUAȚIA SPATIILOR PUSE LA DISPOZIȚIA

MEDICILOR RELOCATI CONFORM LEGII 282/2015Nr. crt.

Adresa spațiului

Specialitatea

Suprafața exclusiva (mp)

Suprafețe comune dependințe

Total suprafața (mp)

Observații

0

1

2

3

4

5

1

Str. Andrei Muresanu nr. 56 parter, camera 44 + 1/3 cota parte din camera 39+41 (sala de tratament)

MEDICINA DE

FAMILIE

20,50

12,81

33,31

Dr. Andreescu

Angela

2

Str. Andrei Muresanu nr. 56 parter, camera 43 + 1/3 cota parte din camera 39+41 (sala de tratament)

MEDICINA DE

FAMILIE

19,34

16,73

36,07

Dr. Nastase Silvia

3

Str. Andrei Muresanu nr. 56 parter, camera 42 + 1/3 cota parte din camera 39+41 (sala de tratament)

MEDICINA DE

FAMILIE

26,77

12,09

38,86

Dr. Damian Oana


DIREGI

Florinii3;


•R EXECUTIV


țTRACUE


>ARTER


ÎS


TȘȚ-r


-■


jyic

——

! ® i

- — Vî- -

■t

£  CK

ZÎC   *i    2jc

■■■’ ■'1

®

7    ■               >

ț--—14J —~.

i

1 ■

4.43   ■

...    ..   p

:■•


39,


CK iJC


SS^ X t* 1 '


2‘f -l s ș '~


2EF7


c.rt

2 te Ei


H- v

J r—JiHl


,---------

eti ’s


J. i

~ :::>.Zs ■' ~=r -Tsr.


KM


V?

mp

mp

i


înclin <5 A

• i} •„• / V'/ »< w i'ndMși t 'odiw ii


d(n

CA0

din


hjpin L coJa /O.

Jaor/or pe-ivfîciJ,

idpdfrr , , „ , _


0r


*■ ?

pq c/prCif


046.1,2  +


/-

CDTCF

z


}

PC*fdf t

^CUl^/ -A


A-

0'7/?


2o. Ol &p/(>

/' /?/ -f


-Z'

/


Ci /

■j


* " Z> A " A

9(    < -•- ’7

A ;W

/atnicm pocttrdo

î              fMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU NR............./............................


ACT ADIȚIONAL

la contractul de concesiune nr.......................

încheiat astazi___________________

in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.________!_______

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile contractului de concesiune nr......................incheiat pentru folosința spațiului cu

destinația de cabinet medical situat in Ploiești, strada Brebenei nr. 2, bloc 3, sc. B, ap. 40, după cum urmeaza:

 • 1) Art.2.1 se modifica si va avea următorul conținut:

”2.1. Obiectul contractului de concesiune il constituie exploatarea spațiului in care funcționează Cabinetul Medical Individual Dr........................................,

situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, in suprafața totala de........mp."

 • 2) Art.4.1 se modifica si va avea următorul conținut:

“4.1. Redeventa este de___lei/mp/an, reprezentând______lei/an, începând cu

data de...............

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007, redeventa pentru concesionarea spatiilor medicale ce fac obiectul prezentei hotarari se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia) comunicat de Institutul National de Statistica.

Noul cuantum al redeventei va fi comunicat concesionarului printr-o notificare, fara a se mai incheia act adițional.”

 • 3) Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de concesiune nr........................raman neschimbate.

 • 4) Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de concesiune nr.......................si s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul


parte.

Concedent, MUNICIPIUL PLOIEȘTI Viceprimar cu atribuții de Primar, Cristian Mihai Ganea

Cabinetul Medical Indi Dr........................


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Petrache

ȘEF SERVICIU,

Carmen Daniela Bucur

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Craciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit,

^CONSILIUL LOCAL. AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinați locuința

PROCES VERBAL

încheiat in ședința din data de 19.01,2016


Comisia este compusa din domnii consilieri: Cristian Dumitru, Robert Ionut Viscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Minea Constantin Gabriel

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a Întrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:


 • 8. Cerere nr.22874/20.11.2015 - Dr. Nastase Sivia Magdalena, reprezentant legal al C.M.I. Dr. Nastase Silvia Magdalena, cu sediul in Ploiești, strada Brebenei nr.2, bloc 3, sc.B, ap.40, avand contract de concesiune nr.494257/23.05.2005 incheiat cu Municipiul Ploiești pana la data de 13.05.2022.

Urmare promulgării Legii nr.282/18.11.2015 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, C.M.I. Dr. Nastase Silvia Magdalena ne informează despre ' faptul ca, sediul cabinetului de la adresa mai sus menționata, se afla intr-un imobil cu risc seismic, care ar intra sub incidența promulgării Legii nr.282/18.11.2015 ce interzice desfasurarea activitatilor medicale in imobilele cu risc seismic grd.l.

Totodată, C.M.I. Dr. Nastase Silvia Magdalena, roaga sa se ia in considerare atribuirea unui alt sediu pentru a asigura Îngrijirea adecvata a pacientilor.

Precizam faptul ca, situația spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința situate in Ploiești, in imobilele proprietate a Municipiului Ploiești, a fost transmisa către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana in vederea notificării locatarilor care funcționează in spatiile aflate in imobilele proprietate a Municipiului Ploiești si intra sub incidența Legii nr.282/18.11.2015.

întocmit: Rozalia Toader • 9. Cerere nr.22875/20.11.2015 - Dr. Damian Oana Hermina, reprezentant legal al C.M.I. Dr. Damian Oana Hermina, cu sediul in Ploiești, strada Brebenei nr.2, bloc 3, sc.B, ap.40, avand contract de concesiune nr.494396/24.05.2005 incheiat cu Municipiul Ploiești pana la data de 28.03.2033.

Urmare promulgării Legii nr.282/18.11.2015 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, C.M.I. Dr. Damian Oana Herminia ne informează despre faptul ca, sediul cabinetului de la adresa mai sus menționata, se afla intr-un imobil cu risc seismic, care ar intra sub incidența promulgării Legii nr.282/18.11.2015 ce interzice desfasurarea activitatilor medicale in imobilele cu risc seismic grd.l.

Totodată, C.M.I. Dr. Damian Oana Hermina, roaga sa se ia in considerație atribuirea unui alt sediu in zona Nord, Policlinica Cina, pentru asigurarea continuității asistentei medicale.

precizam faptul ca, situația spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința Kliate in Ploiești, in imobilele proprietate a Municipiului Ploiești, a fost transmisa către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana in vederea notificării locatarilor care funcționează in spatiile aflate in imobilele proprietate a Municipiului PloiesțD-șMS®^ sub incidența Legii nr.282/18.11.2015.

întocmit: Rozalia Toader                                          ' O/ 7


 • 10. Cerere nr.22876/20.11.2015 - Dr. Andreescu Angela, reprezentant legal al C.M.I. Dr. Andreescu Angela, cu sediul in Ploiești, strada Brebenei nr.2, bloc 3, sc.B, ap.40, avand contract de concesiune nr.331417/23.05.2005/24.05.2005 incheiat cu Municipiul Ploiești pana la data de 01.08.2021.

Urmare promulgării Legii nr.282/18.11.2015 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, C.M.I. Dr. Andreescu Angela ne informează despre faptul ca, 'sediul cabinetului de la adresa mai sus menționata, se afla intr-un imobil cu risc seismic, care ar intra sub incidența promulgării Legii nr.282/18.11.2015 ce interzice desfasurarea activitatilor medicale in imobilele cu risc seismic grd.l.

Totodată, C.M.I.-Dr. Andreescu Angela, roaga sa se ia in considerație atribuirea unui alt sediu in zona Nord, Policlinica Cina, pentru asigurarea continuității asistentei medicale.

Precizam faptul ca, situația spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința situate in Ploiești, in imobilele proprietate a Municipiului Ploiești, a fost transmisa către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana in vederea notificării locatarilor care funcționează in spatiile aflate in imobilele proprietate a Municipiului Ploiești si intra sub incidența Legii nr.282/18.11.2015.

întocmit: Rozalia Toader

COMISIA :Președinte: Constantin Popa

Membri:    Cristian Dumitru

Gheorghe Popa

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL CONTRACTE

y Urmare adresei dvs. nr. 633/30.12.2015 prin care solicitați să vă comunicăm modalitatea de soluționare legală a solicitărilor formulate de către Cabinetele Medicale Individuale Dr, Damian Pana Hermina, Dr. Nastase Silvia Magdalena și Dr. Andreescu Angela, înregistrate la Municipiul Ploiești sub nr. 22875/20.11.2015, nr. 22874/20.11.2015 și nr. 22876/20.11.2015, prin care acestea solicită atribuirea unui alt spațiu în vederea desfășurării activității medicale, prin prezenta vă transmitem următoarele.

Potrivit prevederilor art. 2, alin. 61 din O.G. nr. 20/1994, cabinetele medicale nu își vor putea desfășura activitatea în spațiul deținut potrivit contractelor de concesiune din Ploiești, str. Brebenei, nr. 2, până la finalizarea lucrărilor de intervenție în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice. Imobilul se află pe lista construcțiilor cu destinația de locuință expertizate în vederea identificării clasei de risc seismic, fiind încadrat în clasa I de risc seismic.

Ținând cont de prevederile art. 6.1.8 din contractul de concesiune, „în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității sau serviciului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public”.

contractuale, concedentul are obligația de a lua măsurile ce se î^w^n în* vederea asigurării continuității activității medicale. în cazul în caresc^yă-hotărî faptul că măsura ce se impune este atribuirea unui alt spațiu în scopul desfășurării activității medicale, precizăm faptul că se poate încheia un act adițional la contractul de concesiune, prin care concesionarului să i se atribuie un alt cabinet medical, pe perioadă determinată, până la finalizarea lucrărilor de intervenție, urmând ca ulterior, Cabintele Medicale Individuale să revină în spațiul din Ploiești, str. Brebenei, nr. 2.


CONSILIER JURIDIC


ANDREEA CRISTEA


întocmit: A. Cristea 06.01.2015CĂTRE,100166 tel/fax: 0244 596128 www.ploiesti.ro Nr 308710/03.11.2015


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU . SERVICIUL CONTRACTE

Ref. adresa nr. 607/02.12.2015Urmare adresei dumneavoastră înregistrata la Direcția Generala de Dezvoltare Urbana a Primăriei municipiului Ploiești cu nr.308710/2015 va comunicam ;

Potrivit Legii nr. 282/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, art. 2.

(1) Proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții au obligația să acționeze pentru:

ajurmărirea comportării în exploatare a construcțiilor din proprietate sau din administrare;

bjexpertizarea tehnică, de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, a construcțiilor existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție;

c)transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnică și a încadrării construcției în clasă de risc seismic către autoritățile administrației publice locale competente, precum și către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, țn vederea asigurării, în condițiile legii, a monitorizării acțiunilor pentru reducerea riscului seismic, respectiv înscrierii în partea I a cărții funciare a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată construcția existentă;                                   , ..... ....

djaprobarea deciziei de intervenție și continuarea acțiunilor definite la alin. (6)i în "funcție 'de concluziile fundamentale din raportul de expertiză tehnică.

(6) Pentru construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasa l de risc seismic prin raport de'expertiză tehnică, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță, proprietarii construcțiilor,.persoane fizice sau juridice, asociațiile de proprietari, persoanele juridice care au în administrare construcții, precum și: conducătorii instituțiilor publice și deținătorii cu orice titlu de construcții de' interes și utilitate publică vor proceda, în realizarea obligațiilor care le revin conform legii civile și calității în construcții, la:".                                   ... ■ .

(61) Se interzic organizarea și desfășurarea de activități permanente și/sau temporare în spațiile prevăzute Ia art. 2 alin. (5) lit. a) și altele asemenea, care implică aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță Ia acțiuni seismice a construcției existente."

In conformitate cu prevederile sus menționate nu ne putem pronunța asupra clasei de risc seismic-aljmpbilplor enumerate in lista anexa a adresei dumneavoastră.                                          \           ....J.'

Ținem sa precizam ca la data prezentei in evidentele administrației publice locale se afla "un’număr/de 52 construcții cu destinația locuința expertizate conform O.G. nr. 20/1994.

Alăturat va transmiteri^fgfeiscș^cuprinde construcțiilor expertizate.
p. DIRECTOR ADJUNCT, Ing. COCA ELENA PATRASCU .

/X&ursaru Lavinia


SITUAȚIA EXPERTIZARII TEHNICE A CONSTRUCȚIILOR CU DE


LOCUINȚA - CONFORM ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 20W


REPUBLICATA IN 2007Nr. Crt.

NUMĂRUL BLOCULUI

ADRESA

Anul de intocmire a expertizei

CLASA DE RISC SEISMIC

1

NR. 1

Str.Alunului

1996

I

2

NR. 3

Str. Brebenei

1996

I

3

NR. 2

str. Brebenei

1998

I

4

NR. 5

str. Brebenei

1998

I

5

NR. 9

str. Crizantemei

1998

I

6

NR.10

str. Crizantemei

1998

I

7

NR. 8

Str. Crizantemei

1995

I

8

NR..13

Str. Scorușului

1996

I .

9

NR. 15

Str. Scorușului

1996

I

10

NR. 24

Str. Cameliei

1996

I

11

NR. 42

Str.Cameliei

1996

I

12

NR. 43

Str. Cameliei

1996

I

13

NR. 45

Str. Cameliei

1996

I

14

■NR. 33

Str. Cameliei

1996

I

15

NR.4

Șoseaua Nordului

1999

I

16

NR.11

Șoseaua Nordului

1999

I

17

NR. C

StrJianu

1995

I

18

NR.12

Șoseaua Nordului

1999

I

19

NR. 2

Str. M.Eminescu

1997

I

20

NR.4

Str, M.Eminescu

1997

I

■ 21

NR.1

Str. M.Eminescu

1999

I

22

NR. 3-5

Str.Erou Calin

Cătălin

1997

I

23

NR. A2 (tronson I,II sc. A,

B, C,D)

Str. Tamavei

2000

I

24

NR A4

Str. Tamavei

2009

I

25

NR. A5

Str. Tamavei

2009

I

26

Centrucivic latura vest Tronson I

1996

I

27

Centrucivic latura vest Tronson II '

1996

I

28

Centrucivic latura vest Tronson III

1996

i

29

Centrucivic latura vest

Tronson IV

1996

i

30

NR.108- 110 D

Str. Democrației

1995

ii    ~1

31

NR. 96 - 106 E

Str. Democrației

1995

n

32

NR. 92- 94 F

Str. Democrației

1995

ii

33

NR. 112

Str.Cameliei

■ 1995

n

34

NR. 29

Sos Nordului

1995

u

35

NR. A

Str.Jianu

1995

ii

36

NR. B

Str.Jianu

1995

n ■

37

NR. 39

Str. Cameliei

1996

n

38

NR. 53

Str. Cameliei

1996

ii

39

NR. 59

Str. Cameliei

1996

ii


40

NR. 113

Str. Cameliei

1996

II        /

41

NR. 7

Str. Teatrului

1997

II

42

NR. 9

Str. Teatrului

1997

II \

r‘

42

NR. 11

Str. Teatrului

1997

II

V

44

NR. 1

Str. Mihai Bravu

1997

n

45

NR. 1

Str. Paris

1997

ii

46

NR. 8

Str. Unirii

1997

ii

47

NR. 201

Bdul Republicii

1998

ii

48

NR. 207

Bdul Republicii

1998

ii

49

NR.3

Str. M.Emmescu

1998

n

50

NR. 209

Bdul Republicii

1999

n

51

NR. 210

Bdul Republicii

1999

ii

52

NR. A7

str. Cibinului

2000

consolidat 2010DIRECTOR EXECUTIV

MIHAELAIAMANDI


SEF SERVICIUL INVESTIȚII

MARIANA STOCHITA’Domnule Primar,* Subsemnata , Damian Oana-Hermina ,CI PX 156071, reprezentant legal al CMI Dr.Damian Oana-Hermina, cu sediul in Ploiești, str.Brebenei, nr.2 bl.3 sc.B ap.40, avand contract de concesiune nr. 494396/24 05 2005, ~~ valabil pana in 2028, va rog sa analizați situația creata de promulgarea legii 2821/2015, completare la OUG 20/1994 ,INDATADE 13 11 2015, care interzice desfasurarea activitatilor medicale in clădirile cu risc seismic grd.l. Va informez respectuos ca sediul cabinetului se afla intr-o asemenea clădire, acesta deservind o populație de 1800 pacienti in zona Nord. In aceeași locație isi desfasoara activitatea alte doua cabinete, impreuna deservim aproximativ 5500 pacienti. Avand in vedere cele expuse mai sus, varog_șa luafLin. considerație atribuirea unui alt sediu in zona Nord, Policlinica Cina pentru asigurarea continuității asistentei medicale.

20 11 2015                                Cu considerație,

Dr. Oana Damian

Domnului Primar al Municipiului PloieștiSubsemnata dr. Nastase Silvia Magdalena, reprezentant legal al

CMI Dr. Nastase Silvia, cu sediul in Ploiești, Str. Brebenei, Nr.2, Bl. 3, Ap. 40,

legitimat cu CI serie PH, Nr. 701818, va rog sa analizați situația cabinetului in care imi desfasor activitatea, care ar intra sub incidența promulgării legii din data de 13.11.2015 ce interzice desfasurarea activitatilor medicale in clădirile cu

risc seismic grad 1.

Cabinetul medical in care imi desfasor activitatea funcționează intr-un astfel de spațiu concesionat de către Primăria Municipiului Ploiești , contract de concesiune nr. 494257 / 23.05.2005, deservind 1876 de pacienti din zona Nord.

Va solicit respectuos sa analizați situația si sa luati in considerare eventual ^atribuirea unui alt sedju pentru a asigura ingrijirea adecvata a pacientilor pe care ii am inscrisi pe lista cabinetului.

In aceeași locație mai exista inca alti doi medici de familie , fiecare cu aproximativ 1800 de pacienti inscrisipe lista dumnealor. Astfel , zona Nord va avea un deficit de medici de familie care deservesc un număr considerabil de persoane.

20.11.2015

DomnuluiPrimar al Municipiului Ploiești

A/


r\ u

AXJ       / j/]/t AjA Q^î


iru '

}f . ^ÎV^FTS/Vzz ^yVrcZz?..

/ c / iJ-       - v      / /■<        , ,/tx

/                Z “”“''' >

/■