Hotărârea nr. 259/2016

Hotãrârea nr. 259 la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti pe anul 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 259 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze Paul Palaș, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe, Stai cu Zoia, precum și Raportul de Specialitate al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești;

Având in vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.08.2016 ;

In conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 4, litera „a” și art. 45, alin. 2, lit ”a” din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului, pentru care s-au avut in vedere obiectivele acestei instituții înscrise in Regulamentul de Organizare și Funcționare, și în Planul cu programele și proiectele culturale, minimale, raportate la nevoile impuse de o societate in permanentă schimbare și evoluție în plan economic, politic, social și cultural, pornind de la cele umanist științifice, artistice până la cele cu profil tehnico-aplicativ.

Rectificarea bugetului constă în majorarea veniturilor și a cheltuielilor cu 40 mii lei pentru susținerea concertului „Mozart Rocks”, in perioada 23-25 septembrie 2016, organizat in aer liber. La concert vor participa solisti de renume precum Paul Seling si Dan Helciug, alaturi de Orchestra Simfonica a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești.

Pentru anul 2016 veniturile totale rectificate sunt in sumă totală de 5 740 mii lei, astfel: venituri din prestări servicii 50 mii lei, venituri din spectacole 140 mii lei, venituri din sponsorizări 10 mii lei, subvenții pentru instituții publice 5.540 mii lei.

Pentru anul 2016 cheltuielile totale rectificate sunt in sumă totală de 5.740 mii

lei, astfel: la cheltuielile de personal s-a prevăzut suma de 4.305 mii lei avându-se în vedere legislația în vigoare, la bunuri și servicii s-a prevăzut suma de 1.424 mii lei, iar la cheltuieli de capital 11 mii lei.

COMISIA DE SPECIALITATE,
RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de ^njthri și/ cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii „Paul Constantinescu“

In conformitate cu prevederile 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și completările ulterioare, se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești.

Veniturile totale conform bugetului aprobat prin HCL 216/28.07.2016 sunt:

 • - Venituri din prestări servicii:             50 mii

 • - Venituri din spectacole:                140 mii

 • - Venituri din sponsorizări                10 mii

 • - Subvenții pentru instituții publice :    5.500 mii Iei;

 • - Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

dezvoltare :                               -11 mii lei;

 • - Veniturile secțiunii de dezvoltare :          Urnii lei;

  Total venituri 2016 :


  5.700 mii lei.


Cheltuielile totale conform bugetului aprobat prin HCL 216/28.07.2016 sunt:

- Cheltuieli de personal:

4.403 mii lei;

- Cheltuieli cu bunuri si servicii :

1.286 mii lei;

- Cheltuieli de capital:

11 mii lei;

Total cheltuieli:

5.700 mii lei.

Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, prin majorarea acestuia cu 40 mii lei, bugetul total rectificat fiind de 5.740 mii lei.

Veniturile totale se majoreaza cu 40 mii lei, astfel :

Subvenții pentru instituții publice : se majoreaza cu 40 mii lei. Suma este necesara pentru susținerea concertului „Mozart Rocks”, in perioada 23-25 septembrie 2016, organizat in aer liber. La concert vor participa solisti de renume precum Paul Seling si Dan Helciug, alaturi de Orchestra Simfonica a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești.

Veniturile conform bugetului rectificat sunt:

 • - Venituri din prestări servicii:              50 mii lei;

 • - Venituri din spectacole:                140 mii Iei;

 • - Venituri din sponsorizări                 10 mii lei;

 • - Subvenții pentru instituții publice :    5.540 mii lei;

 • - Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

dezvoltare :                               -11 mii lei;

- Veniturile secțiunii de dezvoltare :          11 mii Iei;

Total venituri 2016 :                  5.740 mii lei.

Cheltuielile totale se majoreaza cu 40 mii lei, astfel:


 • 1. Art. 20.01.30 “Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare” se majoreaza cu 40 mii lei pentru susținerea concertului “Mozart Rocks” din luna septembrie 2016.

In Raportul de audit nr. 12899/01.07.2016 incheiat in urma misiunii efectuate de Serviciul Auditare Interna din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești au fost lasate recomandări cu privire la reașezarea anumitor cheltuieli in anumite articole bugetare, in cadrul Titlului II “Bunuri si servicii”.

In bugetul aprobat inițial la Titlul I “Cheltuieli de personal” au fost cuprinse sume necesare pentru angajarea de personal pe posturile vacante incepand cu luna aprilie 2016. întrucât aceste angajari vor avea loc incepand cu luna septembrie 2016, cheltuielile de personal se diminuează.

Urmare a situațiilor menționate anterior, cheltuielile de personal se vor diminua cu 98 mii lei, iar cheltuielile cu bunuri si servicii se vor majora cu 138 mii lei, din care 40 mii lei reprezintă suma necesara susținerii concertului “Mozart Rocks”.

Bugetul va fi afectat de următoarele modificări:

 • - Cheltuieli de personal se diminuează cu 98 mii lei, astfel:

 • 1. Art. 10.01.01 “Salarii de baza” se diminuează cu 46 mii lei;

 • 2. Art. 10.01.05 “Sporuri pentru condiții de munca” se majoreaza cu 5 mii lei;

 • 3. Art. 10.01.30 “Alte drepturi salarialein bani” se diminuează cu 19 mii lei;

 • 4. Art. 10.03.01 “CAS” se diminuează cu 39 mii lei;

 • 5. Art. 10.03.02 “Contribuții șomaj” se majoreaza cu 3 mii lei;

 • 6. Art. 10.03.03 “CASS” se majoreaza cu 12 mii lei;

 • 7. Art. 10.03.04 “Fond de risc si accidente” se diminuează cu 36 mii lei;

 • 8. Art. 10.03.06 “FNUASS” se majoreaza cu 22 mii lei.

 • - Cheltuieli cu bunuri si servicii se majoreaza cu 138 mii lei, astfel:

 • 1. Art. 20.01.01 4‘Furnituri de birou” se majoreaza cu 3 mii lei pentru achiziționarea de imprimate si rechizite de birou ;

 • 2. Art. 20.01.02 “Materiale de curățenie” se majoreaza cu 4 mii lei pentru cumpărarea de materiale necesare intretinerii curățeniei si igienei clădirii.

z'                   7 \ \

 • 3. Art. 20.01.05 “Carburanți si lubrifianti” se majoreaza ciOnfniiMeî- 0/ ■ *1

 • 4. Art. 20.01.30 “Alte bunuri si servicii pentru functionard^^sqzmajoyeaza cu

375 mii lei - suma reprezintă cheltuieli necesare susti-riefît concertelor (onorarii colaboratori, transport colaboratori, cazari colaboratori^ afișe concerte, sonorizări, iluminat si efecte speciale lumini pentru scena, prestări servicii artistice, alte cheltuieli ocazionate de susținerea concertelor). O parte din aceste cheltuieli au fost inițial incadrate la art. 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”, si reincadrate astfel in urma raportului de audit.

 • 5.  Art. 20.05.30 ,Obiecte de inventar’ se majoreaza cu 10 mii lei pentru achiziționarea de costume de scena pentru orchestre, accesorii muzicale, si alte obiecte de inventar necesare desfășurării in bune condiții a activitatii instituției.

 • 6.  Art. 20.06.01 ,Deplasări interne” se diminuează cu 23 mii lei si reprezintă cheltuieli cu transportul colaboratorilor reincadrate la art. 20.01.30.

 • 7. Art. 20.06.02 , Deplasări in străinătate’ se majoreaza cu 3 mii lei. La sfârșitul lunii septembrie, orchestra simfonica a Filarmonicii ”Paul Constantinescu” Ploiești se va deplasa in Grecia cu ocazia Festivalului International al Elenismului pentru susținerea concertului ”Classic Meets Greek” in parteneriat cu Uniunea Elena din Romania si in vederea infratirii municipiului Ploiești cu orașul Atena si a Filarmonicii „Paul Constantinescu” cu Filarmonica de Stat din Atena.

 • 8.  Art. 20.13 „Pregătire profesionala” se majoreaza cu 3 mii lei pentru plata cursurilor salariatilor.

 • 9. Art. 20.30.03 „Prime de asigurare non-viata” se majoreaza cu 15 mii lei pentru asigurările de clădiri, bunuri si mașini, suma reincadrata conform raportului de audit.

 • 10. Art. 20.30.30 ,Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” se diminuează cu 253

mii lei si reprezintă cheltuieli cu colaboratorii instituției reincadrate la art. 20.01.30, conform raportului de audit.

Cheltuielile totale conform bugetului rectificat sunt:

 • - Cheltuieli de personal :

  4.305 mii lei;

  1.424 mii lei;

  11 mii lei;

  5.740 mii lei.


 • - Cheltuieli cu bunuri si servicii :

 • - Cheltuieli de capital :

Total cheltuieli :

MateeCONTABIL SEF,
JUDEȚUL: PRAHOVA FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU PLOIEȘTI


ANEXX'1

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016          \        //

V-'?,     ■ ...y v

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERE CFHCL 216 /28.07.2016

INFLUENTE +/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICAR E

TOTAL VENITURI - din care:

5700

40,00

5740,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

5689,00

40,00

5729,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

50,00

0,00

50,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, sportive

33.10.19

140,00

0,00

140,00

Donații si sponsorizări

37.10.05

10,00

0,00

10,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (-)

37.10.03

-11,00

0,00

-11,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

5500,00

40,00

5540,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

11,00

0,00

11,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

11,00

0,00

11

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5700,00

40,00

5740,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5689,00

40,00

5729,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5689,00

40,00

5729,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4403,00

-98,00

4305,00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01,16 +10.01.30)

10.01

3421,00

-60,00

3361,00

Salarii de baza

10.01.01

3046,00

-46,00

3000,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

265,00

5,00

270,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

110,00

-19,00

91,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02,30)

10.02

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

982,00

-38,00

944,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

708,00

-39,00

669,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

17,00

3,00

20,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

173,00

12,00

185,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

56,00

-36,00

20,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

28,00

22,00

50,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1286,00

138,00

1424,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

542,00

383,00

925,00

Furnituri de birou

20.01.01

8,00

3,00

11,00

Materiale pentru curățenie

20.01,02

8,00

4,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

100,00

0,00

100,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5,00

0,00

5,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

6,00

1,00

7,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20,01.08

15,00

0,00

15,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

200,00

0,00

200,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20,01.30

200,00

375,00

575,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20,03,01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERE

CF HCL 216 /28.07.2016

INFLUENTE +/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICAR

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

100,00

$■ 10,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

100,00

10,00

110,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

105,00

-20,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

60,00

x-23,00

lVîQ^^7,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

45,00

3,00

48,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

3,00

13,00

Protecția muncii

20.14

13,00

0,00

13,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

516,00

-238.00

278,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

7,00

0,00

7,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

15,00

15,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

509,00

-253,00

256,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

k

11,00

0,00

11,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

11,00

0,00

11,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

11,00

0.00

11,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

11,00

0.00

11,00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

11,00

0.00

11,00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE


ro

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii “Paul Conatantinescu” Ploiești pe anul 2016             • țy j A

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Filarmonica “Paul Conatantinescu” Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia, este structurat asfel:

Venituri:

-venituri proprii                            190,00 mii lei

- donații si sponsorizări                      10,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 5.540,00 mii lei

TOTAL                5.740,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 5.740,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „ Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale" si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta CRA NO1U

DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE,2 5 AUG 2016


SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE H

RAPORT

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITAT ||$3|Q-y

^OS3NI1NV1SNOX * mvd * ^voinohwim l


MATEESCCONTABIL SEF,


MATEI MIHAELA IOANA
Data: ?   . 0 & * C