Hotărârea nr. 258/2016

Hotãrârea nr. 258 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 258 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului „ Toma Caragiu,, Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Dobre, a comisiei de buget finanțe, control, admistrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Sanda Dragulea, Gheorghe Andrei, Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sirbu, Zoia Staicu și Raportul de specialitate al Teatrului « Toma Caragiu » Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

Având in vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din dată de 29.08.2016;

In conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art.36, alin.4 lit.a și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite și Teatrul ”Toma Caragiu” vor duce la îndeplinire prevederile prezenței hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederilor prezentei hotărâri.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești pentru anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului Toma Caragiu a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.37/01.02.2016 si rectificat prin Hotărea Consiliului Local nr. 130/26.04.2016 , Hotararea Consiliului Local nr. 158/30.05.2016 și Hotararea Consiliului Local nr.215/28.07.2016.

Prezenta rectificare bugetara se realizează in conformitate cu art.49 din Legea finanțelor publice nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare și este impusa de suplimentarea prevederilor bugetare cu suma de 300,00 mii lei in vederea realizării in condiții optime a Festivalului de Teatru Toma Caragiu , ediția a IV-a, ce va avea loc in perioada 8-13 noiembrie 2016

Veniturile totale de 6720,00 mii lei se majoreaza cu 300,00 mii lei avand ca sursa subvenții de la bugetul local

Cheltuielile totale de 6720,00 mii lei se majoreaza cu 300,00 mii lei, la Titlul II Bunuri si servicii , astfel incat sa se asigure in continuare realizarea proiectelor propuse de instituție.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIERI,


Dragulea Sanda


Paul Alexandru Palas


Staicu Zoia

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești pentru anul 2016


In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului Toma Caragiu a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.37/01.02.2016 si rectificat prin Consiliului Local nr.215/28.07.2016.

Prezenta


Hotărea Consiliului Local nr. 130/26.04.2016 , Hotararea

nr. 15 8/30.05.2016 si Hotararea Consiliului Local


rectificare bugetara este impusa de necesitatea suplimentarii prevederilor bugetare cu suma de 300,00 mii lei ,in vederea realizării in condiții optime a Festivalului de Teatru Toma Caragiu , ediția a IV-a, ce va avea loc in perioada 8-13 noiembrie 2016

Bugetul actual pe anul 2016 al Teatrului Toma Caragiu este structurat astfel;

I. Venituri totale in suma de 6720.00 mii lei, respectiv :

 • - venituri din prestări servicii (artistice)

 • - venituri din donații sponsorizări

 • - subvenții de la bugetul local


430.00 mii lei

15.00 mii lei

6275.00 mii lei


II. Cheltuieli totale in suma de 6720.00 mii lei respectiv :


 • - Titlul I Cheltuieli de personal

 • - Titlul II Bunuri și servicii

 • - Titlul XII Cheltuieli de capital


4404.00

2311.00 mii lei

5.00 mii lei


După rectificarea propusa spre aprobare, bugetul structura:


va


mii lei


avea următoarea


I. Venituri totale in suma de 7020.00 mii lei, respectiv :

 • - venituri din prestări servicii ( artistice )

 • - venituri din donații sponsorizări

 • - subvenții de la bugetul local( se majoreaza cu 300,00)


430.00 mii lei

15.00 mii lei

6575.00 mii lei


II. Cheltuieli totale in suma de 7020.00 mii lei respectiv :


 • - Titlul I Cheltuieli de personal

 • - Titlul II Bunuri și servicii

 • - Titlul XII Cheltuieli de capital

  4404.00 mii lei

  2611.00 mii lei

  5.00 mii lei


La Titlul II „ Bunuri si servicii” prevederea bugetara se majoreaza cu 300,00 mii lei, modificarea in structura fiind astfel:

La articolul bugetar 20.01.09”Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional” prevederea bugetara se majoreaza cu 200,00 mii lei. La acest articol sunt cuprinse cheltuielile privind drepturile de reprezentare a teatrelor participante in Festival, precum si onorariile actorilor si tehnicienilor participând

La articolul bugetar 20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare” prevederea bugetara se majoreaza cu 50, 00 mii lei,

 • - La articolul bugetar 20.30.01 „Reclama si publicitate „prevederea bugetara se majoreaza cu 5,00 mii lei

 • - La articolul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii „prevederea bugetara se majoreaza cu 10,00 mii lei

 • -  La articolul 20.05.30 „Alte obiecte de inventar „prevederea bugetara se majoreaza cu 35,00 mii lei

Față de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Consilier juridic,

Mosor Venera Valentina


JUUbjUL PRAHOVA

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL Măfi

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL215

+/-----

vPt$>|0unere jBuget an 2016

Venituri din prestări servicii

33.10.08

430,00

0,00

430,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

15,00

0,00

15,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

6.275,00

300,00

6.575,00

TOTAL VENITURI - din care:

6.720,00

300,00

7.020,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

37.10.03

6.715,00

300,00

7.015,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

37.10.04

5,00

0,00

5,00


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6.720,00

300,00

7.020,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

6.715,00

300,00

7.015,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

6.715,00

300,00

7.015,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.404,00

0,00

4.404,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.561,00

0,00

3.561,00

Salarii de baza

10.01.01

3.352,00

0,00

3.352,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

170,00

0,00

170,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

25,00

0,00

25,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

14,00

0,00

14,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

843,00

0,00

843,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

580,00

0,00

580,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

21,00

0,00

21,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

184,00

0,00

184,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

11,00

0,00

11,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

47,00

0,00

47,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2.311,00

300,00

2.611,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.791,00

250,00

2.041,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

250,00

0,00

250,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12,00

0,00

12,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

26,00

0,00

26,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

28,00

0,00

28,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35,00

0,00

35,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.110,00

200,00

1.310,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

330,00

50,00

380,00

Reparații curente

20.02

5,00

0,00

5,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

146,00

35,00

181,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

146,00

35,00

181,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

15,00

0,00

15,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

0,00

5,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL215^

Influente +/-

Propunere Buget an 2016

Deplasări în străinătate

20.06.02

10,00

0,00

10,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Pregătire profesionala

20.13

8,00

0,00

8,00

Protecția muncii

20.14

17,00

0,00

17,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

327,00

15,00

342,00

Reclama si publicitate

20.30.01

20,00

5,00

25,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

15,00

0,00

15,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25,00

0,00

25,00

Chirii

20.30.04

240,00

0,00

240,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

27,00

10,00

37,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5,00

0,00

5,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5,00

0,00

5,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5,00

0,00

5,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

5,00

0,00

5,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF, GABRIELA ALEXE

jcuiliul riuuiuvA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

A TA


RAPORT DE SPECIALITATE


//___________

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli' al Teatrul “Toma Caragiu”Ploiesti pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand iir yedere pi’cybderile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legeaifirianțetor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Teatrul “Toma Caragiu”Ploiesti in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă astfel:

Venituri:      - venituri proprii                            430,00 mii lei

 • - donații si sponsorizări                       15,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local 6.575,00 mii lei

TOTAL                 7.020,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 7.020,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j,, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2)„ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA


DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE,

Nicoleta CRACIUNOIU

CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,2 5 AUG201S

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCJU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

1 §          \ 4

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORTD.„; ffM’M