Hotărârea nr. 257/2016

Hotãrârea nr. 257 privind aprobarea nivelului contribuţiei proprii a Municipiului Ploieşti la Programul Operaţional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei catre o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 257 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon;

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnic - Investiții a Municipiului Ploiești și Direcția Economică prin care se propune aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale,

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în baza articolului 13’ alineat (1) și a articolului 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba nivelul contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale, din fonduri aprobate anual în bugetul local cu această destinație, după cum urmează:

- 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat;

 • - 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Municipiul Ploiești și Asociația de proprietari.

Contribuția Asociației de proprietari este:

 • - 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile) și 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli neeligibile) corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfășoară activitate economică, cu destinație locuință), aflate în proprietatea persoanelor fizice.

 • - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfășoară activitate economică, cu destinație locuință), aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Municipiului Ploiești sau a autorităților și instituțiilor publice si apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Municipiului Ploiești sau a autorităților și instituțiilor publice.

Municipiul Ploiești are obligația de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente componentelor cererii de finanțare (cheltuieli eligibile și neeligibile), în condițiile rambursării a maxim 60% din cheltuielile eligibile din FEDR și de la bugetul de stat, respectiv recuperării ulterioare a contribuției ce revine fiecărei asociații de proprietari din valoarea componentei respective (cheltuieli eligibile și neeligibile).

Art. 2. (1) Aprobă asigurarea de către Municipiul Ploiești a cotei de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari la executarea lucrărilor de intervenție.

 • (2) Sumele avansate de către Municipiul Ploiești pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari vor fi recuperate din fondul de reparații și prin taxa de reabilitare.

 • (3) La înscrierea în program asociația de proprietari va face dovada existenței unui fond de reparații minim constituit în funcție de suprafața utilă încălzită a fiecărui apartament, în valoare de 10 lei/mp suprafață utilă încălzită.

 • (4) Se instituie taxa de reabilitare termică în sarcina proprietarilor, în vederea recuperării sumelor avansate de către Municipiul Ploiești pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari și care nu au fost achitate din fondul de reparații.

 • (5) Taxa de reabilitare termică va fi achitată în maxim 10 ani, cu începere din data de 1 a lunii următoare încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de reabilitare.'

 • (6) Asociațiilor de proprietari le revine obligația ca, in termen de maxim 15 zile de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor să transmită Municipiului Ploiești hotărârea de adoptare a sumelor defalcate pe fiecare proprietate individuală.

 • (7) în cazul nerespectării obligației prevăzute la alineatul precedent, Direcția Tehnic Investiții împreună cu Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor proceda la calcularea sumelor ce revin fiecărui apartament proporțional cu cota-parte îndiviză din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale.

 • (8) Serviciul Public Finanțe Locale va proceda la impunerea din oficiu a taxei de reabilitare termică, pe baza unei hotărâri a consiliului local ce va fi adoptată după data finalizării lucrărilor de intervenție.

Art. 3. Urmărirea și executarea silită a taxei pentru reabilitare termică se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenele de plată fiind 31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an fiscal, neachitarea la termenele stabilite generând calculul majorărilor de întârziere în cuantumul stabilit de Codul de Procedură Fiscală pentru obligațiile fiscale datorate bugetelor locale, pană la data plății integrale a debitului.

Art. 4. Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică și Serviciul Public Finanțe Locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Data în Ploiești, astăzi, 19 august 2016

PrejS^dinte de Ședință


Iulian Bolocan


Contrasemnează Secretar, ’          Simona Albu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon;

Prioritatea de investiții 3.1 — Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale, completate de o cotă ce le revine consiliilor locale, precum și de o contribuție minima a proprietarilor.

Nivelul contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale, din fonduri aprobate anual în bugetul local cu această destinație, după cum urmează:

 • -  60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat;

 • -  40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Municipiul Ploiești și Asociația de proprietari.

Municipiul Ploiești are obligația de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente componentelor cererii de finanțare (cheltuieli eligibile și neeligibile), în condițiile rambursării a maxim 60% din cheltuielile eligibile din FEDR și de la bugetul de stat, respectiv recuperării ulterioare a contribuției ce revine fiecărei asociații de proprietari din valoarea componentei respective (cheltuieli eligibile și neeligibile).

Fată de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale.

Primar<^ Adrian FloMn DOBRE

Direcția Tehnic Investiții

Direcția Economică


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești Ia Programul Operațional Regional 2014-2020;

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Ordonanța de Urgență nr. 63/ 30.10.2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgenăa a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aduce noi reglementări ce permit ca reabilitarea să se poată face și cu contribuție financiară europeană, completată de o cotă ce le revine consiliilor locale, precum și de o contribuție minimă a proprietarilor.

Astfel, finanțarea unor activități/lucrări de intervenție se poate face și din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele și procedurile de accesare a acestor fonduri și în condițiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaționale prin care se asigura finanțarea unor astfel de intervenții.

Municipiul Ploiești, în calitate de solicitant, are obligația de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente proiectelor ce compun cererea de finanțare, în condițiile rambursării a maxim 60% din cheltuielile eligibile din FEDR și de la bugetul de stat, respectiv recuperarea ulterioară a cotei-părți ce revine fiecărei asociații de proprietari din valoarea proiectului respectiv, cheltuieli eligibile și neeligibile.

In concordanță cu Ghidul solicitantului finanțarea lucrărilor se va face astfel:

 • -  60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat;

 • -  40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Municipiul Ploiești și Asociația de proprietari.

Cota de participare proprie obligatorie aferentă proprietarilor care beneficiază de ajutoare de natură socială nu poate fi mai mică de 3,5% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E ce revine respectivilor proprietari, proporțional cu cota-parte indiviză de proprietate. Diferența până la 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile și neeligibile) va fi suportată de către Municipiul Ploiești și nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari. (C+M+E - reprezintă cheltuielile prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.1, 1.2, 2, 4, 5.1.1 și 5.3 din bugetul componentei).

Documentele justificative în baza cărora a fost acordat ajutorul sunt responsabilitatea Municipiului Ploiești și vor fi păstrate la dosarul proiectului (nu se vor include ca anexă la cererea d e finanțare).                                                                        r 7 \ \> ■'

In cazul în care se acordă acest tip de ajutor, cota de participare (%) și simîa<^ejiu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari vor fi menționate distinct în contrastul încheiat între Municipiul Ploiești și asociația/asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor, Hotărârea AGAP și Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente. In cazul în care pe parcursul evaluării, contractării și implementării cererii de finanțare, intervin schimbări care afectează încadrarea anumitor apartamente în categoria celor care beneficiază de ajutor de natură socială, se vor actualiza toate documentele afectate de aceste modificări.

Pentru a putea accede la acest program de finanțare, hotărârile Asociației de proprietari de a mandata autoritatea publică locală în vederea realizării activităților/ lucrărilor de intervenție precum și cu privire la cota contribuției fiecărui proprietar la fondul de reparații trebuie luate cu votul tuturor membrilor asociației de proprietari.

Sumele avansate de către Municipiul Ploiești pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari vor fi recuperate din fondul de reparații al asociației și prin taxa de reabilitare.

în situația în care asociația de proprietari nu dispune în totalitate de fondurile necesare achitării cotei părți până la data efectuării recepției la terminarea lucrărilor, municipalitatea va recupera sumele rămase prin intermediul taxei de reabilitare, instituită pe o perioada de maxim 10 ani.

Asociațiilor de proprietari le revine obligația ca, în termen de maxim 15 zile de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor să transmită Direcției Tehnic Investiții din cadrul Municipiului Ploiești hotărârea de adoptare a sumelor defalcate pe fiecare proprietate individuală. în cazul nerespectării acestei obligații se va proceda la calcularea sumelor ce revin fiecărui apartament proproțional cu cotă indiviză din proprietatea comună aferenta fiecărei proprietăți individuale.

Fată de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operațiunea A- Clădiri rezidențiale.

Direcția Tehnic-Investiții,                              Direcția Economică,

Director executiv .                                  Director Executiv

Sorina ȘOM

Sef Serviciu, Mariana STOCHIȚĂ


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achizții Publice, Contracte, Director executiv, Georgiana POPA