Hotărârea nr. 256/2016

Hotãrârea nr. 256 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiţii Modernizarea/Extinderea funcţională a Hipodromului din Ploieşti, cod SMIS 47690 în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploieşti şi transmiterea bunurilor şi a terenului aferent Hipodromului Ploieşti in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 256 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții

„Modernizarea/Extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” codSMIS 47690” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea bunurilor și a terenului aferent Hipodromului Ploiești in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții JHodernizarea/Extindereafuncțională a Hipodromului din Ploiești” codSMIS 47690” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” si transmiterea bunurilor și a terenului aferent Hipodromului Ploiești în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Luând în considerare adresa Direcției Tehnic Investiții nr.5639/17.08.2016 și adresa Direcției Economice nr.315/. 17.08.2016;

Având în vedere că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și au fost recepționate potrivit Proceselor Verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14521/26.07.2016 și nr. 14522/26.07.2016;

în conformitate cu Raportul din data de 17.08.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.2 lit.c) si art.123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. însușește în proprietatea publică a Municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești obiectivul de investiții „Modernizarea/Extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești" cod SMIS 47690”, cu o valoare de 78.084.881,25 lei (cu TVA ) conform Proceselor Verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14521/26.07.2016 și nr.14522/26.07.2016 - Anexa nr. 1, nr. 2 si nr. 3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l) Aprobă includerea în ..Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” a bunurilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/ Extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” cod SM1S 47690”, identificate în Anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu excepția bunurilor cu numerele de inventar de la 3808 la 3814;

(2) Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești”, a bunurilor prevăzute în Anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, identificate cu numerele de inventar de la 3808 la 3814.

Art.3. Aprobă completarea Anexei J „Baze sportive și de agrement” a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate potrivit Anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Aprobă transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești a bunurilor menționate la art.2, precum si a terenului aferent Hipodromului Ploiești în suprafață de 208.336 mp înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 131848 cu număr cadastral 131848.

Art.5. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr.4654/2007 încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Ploiești.

Art.6. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la contractul de administrare nr.4654/2007 încheiat între Municipiul Ploiești și Clubul Sportiv Municipal Ploiești, act adițional care constituie Anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

Art.7. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.8. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internaționale și Clubul Sportiv Municipal Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează Secretar,

Simona Albu

Imobilul „Hipodromul Ploiești” a fost transmis in proprietatea publica a municipiului Ploiești prin Hotararea Guvernului României nr.237/2002 iar prin Hotararea nr.250/2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat trecerea imobilului “Hipodromul Ploiești” din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea valorificării.

Prin Hotararea nr.l 11/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, imobilul „Hipodromul” Ploiești si bunurile aferente acestuia au fost transmise in administrarea Administrației Domeniului Public si Privat.

Prin Hotararea nr.202/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, imobilul „Hipodromul” Ploiești si bunurile aferente acestuia au fost transmise din administrarea Administrației Domeniului Public si Privat in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, sens in care a fost încheiat Actul adițional nr.3/27.09.2010 la contractul de administrare nr.4654/2007.

Imobilul „Hipodromul” Ploiești a făcut obiectul proiectului de investiții ”Reabilitarea/Modemizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul hipic și de agrement”, prin accesarea de fonduri europene.

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții de utilitate publică, a fost necesară trecerea acestui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit art.8 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, prin Hotărârea nr. 482/2012 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat trecerea imobilului „Hipodromul” Ploiești din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești.

Cu ocazia clarificărilor solicitate în vederea depunerii proiectului de investiții, a reieșit faptul că este necesar ca imobilul „Hipodromul Ploiești” sa fie înscris definitiv în Cartea Funciară a unității administrativ-teritoriale și nu provizoriu, așa cum a figurat în urma notării în Cartea Funciară nr.131848 a

(S/ municipiului Ploiești a Hotărârii nr.482/2012 privind trecerea acestuia in pomeniulț: •• public.

Asfel, potrivit Hotărârii nr. 121/2013 a Consiliului Local al muni^^ulu^^^ Ploiești, privind revocarea Hotărârii nr.482/2012 a Consiliului Locals^l municipiului Ploiești privind trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al municipiului Ploiești, imobilul „Hipodromul” Ploiești a revenit in domeniul privat iar prin notarea acestei hotarari la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova, s-a efectuat inscrierea definitiva a acestui imobil in Cartea Funciara a localității.

De asemenea, proiectul de investiții "Reabilitarea/ Modernizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul hipic și de agrement” a presupus lucrări de desființare construcții existente și împrejmuire conform Certificatului de Urbanism nr.1612/17.01.2013 emis de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei municipiului Ploiești.

A fost emisa Autorizația de desființare nr. 119/2013 in vederea executării lucrărilor de desființare pentru: C2-Atelier mecanic; C3-Cladire birouri; C4-Cladire poarta; C5, C6, C7, C8, C9, CI3- Grajduri cabaline; ClO-Cantar; Cll-Cabinet veterinar; C12-Cladire Tribune; C15-Castel apa; C16,C18,C19-Soproane; C17- Magazie materiale; C23-Pista hipica pe imobilul-teren si/sau construcții-, situat in județul Prahova, municipiul Ploiești, str. Ghighiului nr.2.

Menționam faptul ca, la data de 29.04.2013 a fost emisa Autorizația nr.40/2013 de desființare pentru Anexa gospodăreasca CI, incheindu-se Procesul Verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe nr.9509/30.05.2013.

Prin Autorizația de construire nr.636/2013 s-a autorizat executarea lucrărilor de construire pentru „Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești”'. Constuire Clădire Tribune, Cabina portar, Grajduri, Salivarium si Boxe Cai, Hangar întreținere si depozitare materiale, Hangar Furaje si depozitare temporara deșeuri, Hangar instalații preepurare si depozitare Sulky, Inseuare, Amenajare Pista Trap si Pista Galop, împrejmuire, Reabilitare Poarta, Put Forat, Drumuri Acces si Parcari, pe imobilul-teren si/sau construcții-, situat in județul Prahova, municipiul Ploiești, str. Ghighiului nr.2.

La solicitarea Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, prin Hotararea nr.441/14.11.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a modificat titlul proiectului in „Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești*'.

Prin Hotararea nr.480/29.11.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiestia a fost aprobata documentația tehnico-economica actualizata pentru obiectivul „Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești” iar prin Hotararea nr.243/26.06.2014 a Consiliului Local al municipiului Ploiești a fost aprobata actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești”

In data de 20.11.2014 a fost incheiat Contractul de lucrări nr.21172 in care executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina in perioada de garanție lucrările de „Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului cod SMIS:47690”.


In vederea realizării acestui obiectiv de investiții in baza autorizațiilor de desfiintare/construire emise, a fost necesara preluarea din administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, a imobilului „Hipodromul” Ploiești, situat in Ploiești, str. Ghighiului nr.2, inscris in Cartea Funciara nr.131848 a unitarii teritoriale Ploiești (nr. CF 11084/C), avand nr. cadastral 131848 (nr. cadastral vechi 11597) si aprobarea scoaterii din funcțiune a acelor componente a căror desființare s-a impus conform proiectului sus amintit.

Ca atare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotararea nr.481/17.12.2014 privind preluarea din administrarea Clubului Sportiv Municipal a imobilului „Hipodromul” Ploiești, situat în Ploiești, str. Ghighiului nr.2, în vederea realizării obiectivului "Modernizarea/ Extinderea Funcțională a Hipodromului din Ploiești”

In data de 06.04.2016 a fost incheiat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor de desființare pentru : C2-atelier mecanic; C3-cladire birouri; C4-cladire poarta; C5, C6, C7, C8, C9, C13- grajduri cabaline; C10-cantar; CI l-cabinet veterinar; C12-cladire tribune; C15-castel apa; C16,C18,C19-soproane; CI 7- magazie materiale; C23-pista hipica din cadrul obiectivului "Modernizarea/ Extinderea Funcțională a Hipodromului din Ploiești" cod SMIS 47690.

Pentru finalizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrica si încheierea contractului de racord electric la acest obiectiv, la solicitarea Direcției Tehnic Investirii prin adresa DT/863/10.02.2016, a fost adoptata Hotararea nr.77/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești conform careia a fost constituit dreptul de superficie cu titlu gratuit în favoarea F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. pentru suprafața de 2733,4 mp - din incinta Hipodromului.

Prin adresa numărul DT/2112/30.03.2016, Direcția Tehnic Investirii, a solicitat inițierea unei Hotarari a Consiliului Local din care „sa reiasa ca terenul din incinta Hipodromului Ploiești este domeniu public” si aprobarea constituirii „ dreptului de folosința cu titlu gratuit pe perioada investiției, in favoarea F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. pentru suprafața de 2733,4 mp”, necesara realizării unui post de transformare si a doua linii electrice subterane.

Ca atare, a fost adoptata Hotararea nr.121/11.04.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind trecerea în domeniul public a imobilului -teren aferent Hipodromului Ploiești și modificarea Hotărârii nr.77/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești „privind transmiterea cu titlu gratuit a unor terenuri din incinta Hipodromului și a Parcului municipal Vest către F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A.”

In urma realizării obiectivului de investiții .Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești, cod SMIS:47690”, au fost mpheiafe$ Procesele-Verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.l4521/26dSJȘt^ respectiv nr. 14522/26.07.2016, transmise la solicitarea Direcției Gestiune Patrimoniu de către Direcția Tehnic Investiții prin adresa nr.5639/17.08.2016.

Prin adresa nr.315/17.08.2016, Direcția Economica a comunicat faptul ca au fost inregistrate in evidentele contabile bunurile aferente obiectivului de investiții ,Modemizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești, cod SMIS:47690”, transmițând totodată si situația acestora.

întrucât se includ noi poziții in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”, este necesara completarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Luând in considerare activitatea desfasurata de către Clubul Sportiv Municipal si crearea in cadrul clubului a unui compartiment specializat precum si destinația imobilului ,,Hipodromul Ploiești”, Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a analizat in ședința din data de 17.08.2016 si a decis transmiterea bunurilor si terenului aferent acestui obiect de investiții in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești si promovarea proiectului de hotarare corespunzător.

Având in vedere necesitatea utilizării judicioase a acestui obiectiv de investiții in scopul in care a fost realizat, se impune transmiterea acestuia in regim de urgenta in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru evitarea apariției de situații care pot conduce la degradarea acestuia si pentru organizarea activităților specifice.

Ca atare, se constata necesitatea promovării prezentului proiect de hotarare in regim de urgenta.

Director Executiv, Carmeru-Daniela BucurDirector Executiv Adjunct,

Amedeo Florin TabircaȘef Serviciu S.I.E.B,


Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT, Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții JPublice, Contracte, Director Ex< Georgiana (Direcția Economica,


Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiti


întocmit: Ana Petru M;


iarius/ Mindrutiu Gabriela


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești" cod SMIS 47690” în Jnventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al

Municipiului Ploiești” si transmiterea bunurilor si a terenului aferent Hipodromului Ploiești in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești”

Imobilul „Hipodromul” Ploiești a fost transmis in proprietatea publica a municipiului Ploiești prin Hotararea Guvernului României nr.237/2002, iar prin Hotararea nr.250/2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat trecerea imobilului „Hipodromul” Ploiești din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea valorificării.

Prin Hotararea nr.202/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, imobilul „Hipodromul” Ploiești si bunurile aferente acestuia au fost transmise din administrarea Administrației Domeniului Public si Privat in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, sens in care a fost încheiat actul adițional corespunzător la contractul de administrare .

Imobilul „Hipodromul” Ploiești a făcut obiectul proiectului de investiții ”Reabilitarea/Modemizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul hipic și de agrement”, prin accesarea de fonduri europene.

La solicitarea Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, prin Hotararea nr.441/14.11.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a modificat titlul proiectului in „Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești".

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții, a fost necesara preluarea din administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, a imobilului „Hipodromul” Ploiești, situat in Ploiești, str. Ghighiului nr.2, inscris in Cartea Funciara nr.131848 a unitatii teritoriale Ploiești (nr. CF 11084/C), avand nr. cadastral 131848 (nr. cadastral vechi 11597) si aprobarea scoaterii din funcțiune a acelor componente a căror desființare s-a impus conform proiectului sus amintit.

Astfel, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotararea nr.481/17.12.2014 privind preluarea din administrarea Clubului Sportiv Municipal a imobilului „Hipodromul" Ploiești, situat în Ploiești, str. Ghighiului nr.2, în vederea realizării obiectivului ''Modernizarea/ Extinderea Funcțională a Hipodromului din Ploiești”.

In urma realizării obiectivului de investiții menționat si a receptionarii lucrărilor executate, direcția de specialitate din cadrul Municipiului Ploiești a procedat la înregistrarea in evidentele contabile a bunurilor rezultate conform legislației in vigoare. Ca atare, este necesara includerea bunurile aferente


obiectivului de investiții „Modernizarea/Extinderea funcționala.             ului

din Ploiești, cod SMIS:47690' ' in, .Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul ■ public al Municipiului Ploiești ’                                                .. -

După aprobarea de către Consiliul Local a proiectului de hotarare^ ăcista^vâ fi transmis Consiliului Județean Prahova in vederea intocmirii proiectului de hotarare de guvern de completare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Luând in considerare activitatea desfasurata de către Clubul Sportiv Municipal precum si destinația imobilului „Hipodromul Ploiești” , bunurile si terenul aferent acestui obiect de investiții se transmit in administrarea Clubului

Sportiv Municipal Ploiești.

Având in vederea cele prezentate anterior, supunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.


Mateescu Marius Nicolae

Văduva Sorin

Hodorog Bogdan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești1 ’ cod SMIS 47690” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” si transmiterea bunurilor si a terenului aferent Hipodromului Ploiești in administrarea Clubului Sportiv Municipal PloiestE si a emis:

fine* fi nr-

INVESTITOR; MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR14521

Nr..................<.............din

privind lucrarea : “Modemizare/extindere funcționala a Hipodromului din Ploiești” cod SMIS 47690 : Construire clădire tribune» Cabina portar, Grajduri, Salivarium si boxe cai, Hangar întreținere si depozitare materiale, Hangar furaje si depozitare temporara deșeuri, Hangar instalații preepurare si depozitare sulky, Inseuare, Amenajare pista trap si pista galop, împrejmuire, Reabilitare poarta, Put forat, Drumuri acces si parcari

executate in cadrul contractului nr. 21172 din 20.11.2014 , încheiat intre Municipiul Ploiești, si Asocierea S.C. Construcții Erbasu S.A. - S.C. Total Strada S.R.L. prin lider de asociere

S.C. Construcții Erbasu S.A. pentru lucrările de : construcții si instalații

 • 1. Lucrările au fost executate in baza autorizației nr. 636 , eliberata de Primăria Municipiului Ploiești la 20.11.2013 , cu valabilitate pana la 20.11.2016 .

Comisia de recepție si-a desfasurat activitatea in intervalul 21.06.2016 -                 ,

fiind formata din:

Președinte:

 • 1. Dna Madalina Crăciun - Director Executiv - Direcția Tehnic Investiții - Primăria Municipiului Ploiești

Membrii

 • 2.  dl Virgil Razvan Farcas - Consilier - Serviciu Investiții - Primăria Municipiului Ploiești

 • 3. dl Florin Petrache - Director Executiv - Direcția Gestiune Patrimoniu - Primăria Municipiului Ploiești

 • 4. dna Lavinia Cursaru. - Consilier - Serviciul Control Documentații Publice , Disciplina in Construcții - Primăria Municipiului Ploiești

  • 5.

  • 6.

  7.


dl Stanescu Marian - Director adjunct - Clubul Sportiv Municipal Ploiești?/

dl Marian Anisie — Inspectoratul Regional in Construcții Sud ^M^ifbnlâ;-4? Inspectoratul Județean in Construcții Prahova                                      ?

dna Irina Nicolescu — Serviciul Reparații si Investiții Drumuri - Primăria""" Municipiului Ploiești

 • 3. Au mai participat la recepție:

 • - dl Mircea Toader din partea constructorului Asocierea S.C. Construcții Erbasu S.A. - S.C.

Total Strada S.R.L. prin lider de asociere S.C. Construcții Erbasu S.A.

 • - dl Mugur Vintila din partea proiectantului S.C. Intergroup Engineering S.R.L.

 • - dl Adrian Axinte - dirigentie de șantier S.C. Iken Construct Management S.R,L.

 • - col. Lucian Szabo — Inspectoratul pentru Situații de Urgenta “Serban Cantacuzino" al Județului Prahova

 • - Echipa UIP : Responsabil financiar - Ramona Oana Marcu

Responsabil achiziții publice - Claudia Carbureanu

Responsabil juridic - riduard Adrian Androne

 • - S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești

 • - S.C. GDF Suez Energy Romania S.A. Ploiești

 • - S.C. Electrica S.A. Ploiești

 • - S.C. Dalkia Termo Prahova Ploiești

 • 4. Constatările comisiei de recepție:

  • 4.1. Din documentația scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1. Nu este cazul

  • 4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate. Nu este cazul

  • 4.3. Lucrările cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. Nu este cazul.

  • 4.4. Valoarea declarata a lucrărilor este de 54.649.937,19 lei fara TVA din care valoare C+M este de 46.242.668,61 leifaraTVA.

 • 5. Comisia de recepție, in urma constatărilor făcute, propune:

ADMITEREA RECEPȚIEI.

 • 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

LUCRĂRI FINALIZATE CARE CORESPUND DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI CALITATIV.

7. Comisia de recepție recomanda următoarele:

URMĂRIREA COMPORTĂRII LUCRĂRILOR IN PERIOADA DE GARANȚIE


/£' s'. O’

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file,

a fost incheiat astazi                 ...kfe............. la    Obiectivul

“Modemizare/extindere funcționala a Hipodromului din Ploiești” in 7 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

1. Dna Madalina Crăciun - Director Executiv - Directi Municipiului Ploiești


Membrii
'îq^stitii - Primăria


mUnîcip/ul


ploiești


 • 2. dl Virgil Razvan Farcas - Consilier - Serviciu Inves

Ploiești...................

 • 3. dl Florin Petrache - Director Executiv - Direcția Gestiune

Municipiului Ploiești................................................


4. dna Lavinia Cursa.ru - Consilier -

Disciplina in Construcții - Primăria Municipiului PloieștiServiciul Control Documentării Publice , • 5. dl Stanescu Marian - Director adjunct - Clubul Sportiv Muijribipal PIS iești..

 • 6. dl Marian Anisie - Inspectp.rați^^§|ion\l in Cons ctii Sud Muntenia -

Inspectoratul Județean                         ........
Sp ecialisti/mvitati:

dl Mircea Toader

dl Mugur Vintila

dl Adrian Axintccol. Lucian Szabo

Echipa UIP : Respo#sâ5î nanciar-Ramona O an a

Responsabil achiziții publice - Claudia Carbukeanu/^  Responsabil juridic - Eduard Adrian Aiâdrone ....


S.C. DalkiaTermo Prahova Ploiești


......................INVESTITOR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.


14522

......................din


2 6 -07-2318


privind lucrarea : “Reabilitarea/modernizarea Hipodromului din Ploiești - Centru hipic si de agrement , Reabilitare poarta acces Hipodrom Ploiești conform expertizei tehnice întocmită de ing. Rusu Gheorghe ”

executata in cadrul contractului nr. 21172 din 20.11.2014 s Încheiat intre Municipiul Ploiești > si Asocierea S.C. Construcții Erbasu S.A, - S.C. Total Strada S.R.L. prin lider de asociere

S.C. Construcții Erbasu S.A. pentru lucrările de : reabilitare , modernizare poarta acces

 • 1. Lucrările au fost executate in baza autorizației nr. 157 , eliberata de Primăria

Municipiului Ploiești la 14.04,2016 , cu valabilitate pana la 14.04.2017

Comisia de recepție si-a desfasurat activitatea in intervalul

fiind formata din;

Președinte î

 • 1. Dna Madalina Crăciun - Director Executiv - Direcția Tehnic Investiții - Primăria Municipiului Ploiești

Membrii

 • 2. dl Virgil Razvan Farcas - Consilier - Serviciu Investiții - Primăria Municipiului Ploiești

 • 3. dl Florin Petrachc - Director Executiv - Direcția Gestiune Patrimoniu - Primăria Municipiului Ploiești

 • 4. dna Lavinia Cursant - Consilier - Serviciul Control Documentații Publice Disciplina in Construcții - Primăria Municipiului Ploiești

 • 5. dl Stanescu Marian - Director adjunct - Clubul Sportiv Municipal Ploiești

 • 6. dl Maidan Anisie - Inspectoratul Regional in Construcții Sud Muntenia -Inspectoratul Județean in Construcții Prahova

 • 7.  dna Irina Nicolescu - Serviciul Reparații si Investiții Drumuri - Primăria Municipiului Ploiești


 • 3. Au mai participat la recepție:

- dl Mircea Toader din partea constructorului Asocierea S.C, Construcții Erbasu S

Total Strada S.R.L. prin lider de asociere S.C. Construcții Erbasu S.A.

 • - dl Mugur Vintila din partea proiectantului S.C. Intergroup Engineering S.R.L.

 • - dl Adrian Axinte - dirigentie de șantier S.C. Iken Construci Management S.R.L.

- Echipa UIP : Responsabil financiar - Ramona O ana Marcu

Responsabil achiziții publice — Claudia Cafbureanu Responsabil juridic - Eduard Adrian Androne

 • 4. Constatările comisiei de recepție:

  • 4.1. Din documentația scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1, Nu este cazul.

  • 4.2. Cantitatile de lucrări cuprinse in lista anexa nr. 2 nil au fost executate. Nu este cazul.

  • 4.3. Lucrările cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. Nu este cazul.

  • 4.4. Valoarea declarata a investiției este de 169,137.96 lei fara TVA .

 • 5. Comisia de recepție, in urma constatărilor făcute, propune:

ADMITEREA RECEPȚIEI.

 • 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

LUCRĂRI FINALIZATE CARE CORESPUND DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC

SI CALITATIV.

 • 7. Comisia de recepție recomanda următoarele:

URMĂRIREA COMPORTĂRII LUCRĂRILOR IN PERIOADA DE GARANȚIE

 • 8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astazi ............................................... la Obiectivul “Modernizare/extindere funcționala a Hipodromului din Ploiești” in 7 exemplare.

  Comisia de recepție:

  Președinte:


  1. Dna Madalina Crăciun Municipiului Ploiești .  - Directo^ES^uJg^r Di^ctîa Tehnic Investiții - PrimăriaMembrii


 • 2. dl Virgil Razvan Farcas - Consilier - Serviciu Investiții - Primăria Municipiului

Ploiești.......................... ...................

 • 3. dl Florin Petrache - Director Executiv - Direcția Gestiune

  trimeifiu - Primăria


Municipiului Ploiești................................................5. dl Stanescu Marian - Director adjunct - Clubul Sportiv Munic^al Ploiești..


 • 7. dna Irina Nîcolescu - Serviciul* I^epara^ii si Investitij Municipiului Ploiești

Echipa UIP : Responsabil financiar - Ramonâ-

Responsabil achiziții publice - Clahdra _  .

Responsabil juridic - Eduard Adrian Androne

FISA TEHNICA A OBIECTIVULUI O

„Modernizarea /Extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești - centru hipic si de agrement", SMIS 47690

 • >  Denumire: „Modernizarea / Extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești - centru hipic si de agrement”

 • >  Amplasament: Strada Ghighiului, nr. 2, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

 • >  Investitor: Primăria Municipiului Ploiești

 • >  Valoarea investiției: 67,438,399.16 Iei, cu T.V.A.

Conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor - PVRTL nr. 14521 / 26-07-2016: 67,235,433.68 lei cu TVA si a PVRTL nr. 14522126.07.2016: 202,965.48 Iei, cu T.V.A.

Bunuri rezultate in urma realizării investiției:

DRUMURI SI PARCARI - 4,202,946.22 lei, cu TVA

 • > Drum acces Al: 1,533,282.23 lei cu TVA

Accesul principal, in hipodrom se face pe drumul Al care se desprinde din B-dul București si se continua către parcarea VIP, ajungând pana in zona grajdurilor. Circulația pe Al se va face in ambele sensuri, drumul fiind încadrat de bordure 20x25 si 10x15 cm, in zona cu trotuare.

Accesul Al are o suprafața totala de 6096.55 mp cu o lungime de 934.38m si cu o lățime de 7.00m de la intrarea din B-dul București pana la sistemul de bariere de la parcarea VIP si se îngustează pana la 5.00m pe restul accesului. Pe primul tronson de drum mai sus menționat este realizat si un trotuar pietonal cu o lățime de 2.00m.

Drumul de acces Al are următoarea structura rutiera:

 • • 4cmBA16

 • •  5 cm BAD25

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment

 • •  25 cm fundație din balast

 • •  7 cm strat de forma din nisip

Structura trotuarelor este compusa din următoarele straturi:

 • •  4 cm BA8

 • •   10 cm balast stabilizat cu ciment

 • •   10 cm strat de forma din nisip

 • > Drum acces A2: 662,330.75 lei cu TVA

Drumul A2 are o suprafața de 3125.00. mp, cu o lungime totala de 681.18 m, latimea acestuia fiind de 3.50m si variind la zonele de intersecție cu celelalte drumuri pana la 4.85m. Nu prezintă trotuar deoarece deservește la mașinile de intervenție, circulația pe acesta realizandu-se intr-un singur sens. Drumul de acces A2 are următoarea structura rutiera:

 • •  4 cm BA16

 • •  5 cm BAD25

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment

 • •  25 cm fundație din balast

 • •  7 cm strat de forma din nisip

 • > Drum acces A3: 264,462.79 lei cu TVA

Accesul A3 are o suprafața de 1245.00 mp, cu o lungime totala de 117.97 m, iar lățime 8m. Este încadrat de bordure cu dimensiuni de 20x25 cm. Trotuarele pietonale au 2.00m lățime. Circulația se desfasoara in ambele sensuri acest drum deservind accesul către parcarea echipe si grajduri.

Drumul de acces A3 are următoarea structura rutiera:

 • • 4cmBA16

 • •  5 cm BAD25

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment

 • •  25 cm fundație din balast

 • •  7 cm strat de forma din nisip Structura trotuarelor este compusa din următoarele straturi:


 • •  4 cm BA8

 • •   .10 cm. balast stabilizat cu ciment

 • •  10 cm strat de forma din nisip

 • > Parcarea spectatori: 435,090.82 lei cu TVA

Cu un număr de 162 de locuri, parcarea spectatori are o lungime de 155.60m cu o suprafața totala de 5,065.00mp. Latimea carosabila este 8.00m, iar cea a trotuarelor de 2.00m. In parcare s-au prevăzut doua parcaje pentru persoanele cu dezabilităti, acestea fiind amplasate in apropierea tribunei, in vederea accesului facil către aceasta. Latimea locului de parcare este de 2.5Om obișnuit si 5.00m pentru personae cu dezabilitati, lungimea ambelor tipuri fiind de 5.00ni. Structura rutiera a parcării spectatori este compusa din următoarele straturi: Zona carosabila:

 • •  4 cm BAI 6

 • •  5 cm BAD25

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment

 • •  25 cm fundație din balast

 • •  7 cm strat de forma din nisip

Zona de staționare:

 • •  8 cm pavele autoblocante ecologice;

 • •  3 cm nisip de poza

 • •  15 cm piatra Sparta

 • •   10 cm strat de forma din nisip

 • •  bordura din elemente prefabricate din beton 20x25cm

 • •  fundație beton C8/10 (20x30) Trotuare:

 • •  4 cm BA8

 • •   10 cm balast stabilizat cu ciment

 • •   10 cm strat de forma din nisip

 • > Parcare VIP: 283,392.22 Iei cu TVA

Cu un număr de 34 de locuri, parcarea spectatori are o lungime de.97.94ni cu o suprafața totala de l,457.00mp. Latimea carosabila este 6.00m, iar cea a trotuarelor de 2.0Om. In parcare s-au prevăzut doua parcaje pentru persoanele cu dezabilitati, acestea fiind amplasate in apropierea tribunei, in vederea accesului facil către aceasta. Latimea locului de parcare este de 2.50m obișnuit si 5.00ni pentru personae cu dezabilitati, lungimea ambelor tipuri fiind de 5.00m.

Structura rutiera a parcării VIP este compusa din următoarele straturi: Zona carosabila:

 • • 4cmBA16

 • • 5cmBAD25

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment

 • •  25 cm fundație din balast

 • •  7 cm strat de forma din nisip

Zona de staționare:

 • •  $ cm pavele autoblocante ecologice;

 • •  3 cm nisip de poza

 • •   15 cm piatra Sparta

 • •   10 cm strat de forma din. nisip

 • •  bordura din elemente prefabricate din beton 20x25cm

 • •  fundație beton C8/10 (20x30)

Trotuare:

 • •  4 cm BAS

 • •   10 cm balast stabilizat cu ciment

 • •  10 cm strat de forma din nisip


> Parcare echipe: 898,484.25 lei cu TVA

Cu un număr de 26 de locuri, parcarea echipe are o lungime de 90.35m cu o suprafeVâ totaia de .. i,780.00nip. Latimea carosabila este 7.00m. iar cea a trotuarelor de 2.00m. Latimea locului depaip'ărș.' este de 2.50m, iar lungimea fiind de 5.0 Om.

Parcarea echipelor are următoarea structura rutiera:

4 cm BA16


 • •  5 cm BAD25

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment

 • •  25 cm fundație din balast

 • •  7 cm strat de forma din nisip Trotuare:

 • •  4 cm BA8

 • •   10 cm balast stabilizat cu ciment

 • •   10 cm strat de forma din nisip

 • >  Pavaj zona tribune: 120,496.52 lei, cu T.V.A.

La acest obiect s-au efectuat lucrări de amenajare a 2onei de langa tribuna, pe o suprafața aproximativa de 3500.00mp, care constau in realizarea unei fundații din balast, in grosime de 30 cm, un strat de 10 cm de nisip peste care s-au montat pavele din piatra naturala, antiderapanta. Intre tronsonul 4 al tribune si tronsonul 2 s-a realizat o platforma betonata pentru staționarea publicului. Suprafața de amenajare a terenului.pentru realizarea finisajelor este de aproximativ 3,500.00 mp.

 • >  Dotările aferente drumurilor de acces si a porcarilor in incinta hipodromului, in valoare de 5,406.6)4 lei cu TVA, care nu sunt ca echipamente si dotări dar se considera obiecte de inventar, constau in:

 • •  Indicator auto “octogon” si stâlp metalic—4 bucăți: 1,272.06 iei cu TVA;

 • *  Indicator auto “triunghi” si stâlp metalic—2 bucăți: 609.75 lei cu TVA; w Indicator auto “patrat” si stâlp metalic — 8 bucali: 2,361.04 lei cu TVA;

■ Indicator auto “dreptunghi” si stâlp metalic - 4 bucăți: 1,163.79 lei cu TVA.de la coarda) fiind prevăzută cu o banda ce scurtează traseul, un tur complet masurat la 2m de coarda' ajungând la 1000 m. Latimea pistei variaza intre 16 metri la curbe, unde grupul este foarte strâns fata de coarda, si 22 metri pe liniile drepte, unde se da plecarea sau unde concurentii pot sa se îndepărteze.

Devenii pentru aliniament este de 2.5% către interior iar in curbe in profil transversal deverul ajunge pana la 8% pentru facilitatea traiectoriilor cailor in plin efort.

Interiorul pistei este delimitat prin picheți subțiri pentru o mai buna siguranța (se oferă posibilitatea unui concurent sa iasa de pe pista către coarda, în caz de nevoie). Exteriorul este delimitat prin bariere specifice, mai ales la curbe, unde profilul transversal creeaza o înclinare importanta. Delimitarea este realizata printr-un gard din PVC avand o lungime de l,410.00m, iar zonele de retragere a participantilor la cursele de trap se pot retrage in zona delimitată de stâlpii de tip „bullard”.

Structura pistei a fost realizata prin astemerea următoarelor straturi:

 • •  5 cm - nisip

 • •   10 cm - piatra sparta

 • •   15 cm - fundație din balast

geotextil drenuri

Pentru preluarea apelor pluviale de la nivelul pistei de trap prin tema de proiect se solicita

realizarea unui sistem de drenuri.

Drenurile sunt in număr de doua si se dispun in lungul pistei astfel încât suprafața de preluare

a apelor meteorice receptate la nivelul pistei să fie egal repartizata.

Drenurile sunt realizate din material PEID PE100 avand Dn 200mm. Lungimea totala a

drenurilor este de 2,760.00m. Evacuarea apei colectate de către sistemul de drenaj are loc in rețeaua de canalizare pluviala proiectata. Structura sistemul de drenaj este alcătuit din următoarele:

 • •  straiul 1-25 cm - filtru invers-pozitionare sort2 (4-8mm) la partea inferioara;

 • •  stratul 2 - 25 cm - filtru invers-pozitionare sorti (16-32mm) deasupra stratului 1;

 • •  poziționarea conductei de drenaj PEID 200mm si a țevii de curățire PEID 200mm

 • •   completarea stratului 2 (25cm) al filtrului invers-pozitionare sort2 (16-32mm) in părțile laterale

si deasupra conductei de drenaj;

 • •   completarea stratului 2 (25 cm) al filtrului invers-pozitionare sort2 (16-32mm) in părțile laterale

si deasupra stratului 2;

 • •  umplutura cu sort3 (0-4mm) pana la -0.50 fata de cota 0.00 a terenului;

 • •  astemerea sortului 3 (20cm) pe toata latimea pistei pana la cota -0.30m fata de cota 0.00 a

terenului.

> Pista de galop: 3,144,711.48 Iei cu TVA

Pista de galop este acoperita cu iarba rezistenta la uzura. Lungimea pistei este optimizata la

1,345.00 metri, cu o lățime ce variaza intre 14.00 m la curbe, unde grupul este strâns către coarda, si

20.00 m pe liniile drepte pentru a permite instalarea stalurilor de plecare. Panta transversala este de 2%

in aliniamente si ajunge la 5% in zona de curbe. Pista este înconjurată de bariere din PVC special care

asigura siguranța jocheilor si cailor in caz de lovitura, cu o lungime totala de 3,385.00m si înălțime de

l,20m.

Aferent pistei de galop s-a realizat un sistem de drenaj a apelor meteorice. Acesta este compus

dintr-un singur inel de colectare a apelor. Straturile componente a sistemului de dren sunt similar cu cele

de la pista de trap, iar lungimea totala a acesteia este de l,345.00m.

Suprafața pistei este de 28,385.00mp, structura executata fiind compusa din:

 • •   iarba

 • •   1 Ocm strat vegetal cu 2% conținut organic

 • •  25cm strat vegetal cu 1% continui organic

 • •   25cm strat de nisip


> Calea interioara de serviciu (cale de rulare): 450,019.10 lei cu TVA

Mașina arbitrilor ce evalueaza conduita candidatilor pe parcursul curselor de trapx folosește o cale (cu latimea de 3 metri) amplasata in interiorul pistelor la aproximativ 10 metri de marginea' interioara a pistei de trap. Aceasta servește totodată ca si cale de serviciu pentru ambulanta sau ■ personalul care pregătește si da startul

Lungimea totala a caii de rulare este de 930 m, iar latimea acesteia de 3 m., cu o suprafața de 2,790.00 mp. Structura rutiera:

• 4cmBA16

 • •  5 cm BAD25

 • •  20 cm Balast stabilizat cu ciment

 • •  25 cm Fundație din balast• 7cm Strat de forma din nisip

Pe zona de start cu handicat cele doua straturi de mixtura asfaltica se înlocuiesc cu un strat din nisip cu grosime de 9 cm.

> Tractor: 451,422.00 Iei, cu T.V.A.

Caracteristicile tehnice al tractorului sunt:

Motor: ECOBIue SCR NEF TIER 4A, sistem Common Răii; 6 cilindi, Turbocharger+intercooler, 4 supape pe cilindri; capacitate cilindrica de 6728 cmc, putere nominal 167 CP la 2200 rpm; putere maxima: 188 CP, putere maxima cu MPM (managementul puterii motorului) 218 CP; cuplu maxim 825 Nm la 1500 rpm; ventilator cu turatie variabila (viscofan); rezervor motorina 3951; rezeivor AdBlue48 1; baterie 176 Aii; altemator 150 A;

Transmisie: POWER COMMAND FULL POWER SHIFT, viteza maxima 40 km/h; 18 viteze inainte x 6 inapoi; cuplare Powershift si Autoshift fara folosirea ambreajului; punte fata Heavy Duty (cu rezistenta mărită), cu blocare electrohidraulica a diferențialului; sistem de franare hydraulic prevăzut cu discuri umede; sistem pentru franarea in parcare controlat manual si electronic; sistem Terralock pentru controlul automat al blocării diferențialului;

Instalație hidraulica: Pompa cu centru inchis cu debit variabil de max. 1201/min; control electronic de forța si poziție; 4 valve hidraulice cu comanda mecanica; ridicător hidraulic cat 1I/IH cu cuplare rapida; capacitate ridicător hidraulic Ia căpătui tiraniilor 10463 kg; 2 cilindri de ridicare exterior cu diametrul de 100 mm; stabilizatoare laterale cu reglare mecanica; cupla pentru remorca; bara tracțiune;

Priza de putere: Turatie 540E/1000; ax prize intershimbabil cu 21 de caneluri (1 3/8 montat), sau 6 caneluri (l 3/8 furnizat); sistem Âuto-Soft-Start (pornire lenta) si sistem de control automat (Auto PTO Management) ce pornește si oprește automat prize de putere in ftmctie de poziția ridicătorului hydraulic; Cabina: DE-LUXE cu suspensie mecanica; us ape partea stanga; sistem de climatizare; scaun cu perna pneumatica si centura de siguranța; scaun pasager; stergator parbriz si geam spate: 2 oglinzi exterioare; 2 faruri de drum; 4 proiectoare de lucru pe cabina (2 fata, 2 spate); pre-echipata radio: antenna si boxe; buton pentru controlul cotierei; coloana volanului reglabila; monitor performante;

> Starting Gate: 455,700.00 Iei, cu T.V.A.

Echipamentul este format din porti de start, sistem hidraulic de direcție, suport sigla sponsor, sistem pornire automat, stand start curse, sistem radio-comanda, opțional premium padding upgrade.


^oiești *


REȚELE EDILITARE -13,792,044.99 lei, cu T.V.A.

> CANALIZARE PLUVIALA: 3,257,924.84 Iei, cu T.V.A.         ”

> Rețea canalizare pluviala: 1,393,959.48 lei, cu T.V.A.

Rețeaua de canalizare pluviala este de tip gravitațional, totalizează 2170ml și este realizata din tuburi de PVC, SN4, cu diametre cuprinse intre 250-500mm. Pe rețea sunt prevăzuta 71 cămine de vizitare situate în aliniamentul traseului, precum și la fiecare intersecție sau schimbare de direcție în plan orizontal sau vertical al acesteia. Se vor prevede 117 guri de scurgere racordate la căminele de vizitare prin intermediul unor racorduri de canalizare cu conducta din PVC având Dn 200mm. Rețeaua este sectorizata în mai multe colectoare după cum urmează:

Colectorul din zona Sud-Est asigura preluarea și transportul apelor pluviale provenite din zona drumului și a parcărilor aferente carosabilului, având în componenta tronsonul PP1-PP17. Pe traseu, acest colector preia apele meteorice provenite de la colectoarele secundare aferente celor 2 parcări (parcare spectatori, parcare vip) și de la clădirea tribunelor. Fiecare parcare este prevăzută cu separator de uleiuri și hidrocarburi (SH1, SH2) pentru eliminarea reziduurilor, înainte de descărcarea în colectorul principal.

Colectorul din zona Nord-Est preia și transporta apele pluviale provenite din zona drumului fiind alcătuit din tronsonul PP54-PP7, descărcând în căminul PP7 situat pe colectorul principal Sud-Est.

Colectorul din zona Est preia și transporta apele pluviale provenite din zona parcării echipelor si de pe drumul aferent, fiind alcătuit din tronsonul PP16-PP15 si descărcând în căminul PP15 situat pe colectorul principal Sud-Est. Parcarea echipe este prevăzută cu separator de uleiuri și hidrocarburi (SH3) pentru eliminarea reziduurilor, înainte de descărcarea în colectorul principal.

> Bazin retentie (construcție si instalație): 1,303,155.26 lei, cu T.V.A. (1.8.12)

Bazinul de retentie cu un volum de 1,185.00 mc, este o construcție rectangulara, cu dimensiunile maxime in plan de 6,5mx50s6m} iar inatimea totala este de 4,5m intre axele 1 si 8, si de 5,Om intre axele 8 si 9.

Fundarea s-a făcut la cota -1.50, pe un strat de balast stabilizat.

Radierul are grosimea de 40 cm. In ultima încăpere, cota radierului este coborâta cu 50 cm. Betonul folosit la realizarea elementelor structurale ale bazinului este de clasa C25/30. Pereții exteriori longitudinali au o grosime de 25 cm, iar cei tranversali de 30 cm. Pereții peri met ra li longitudinali sunt rigidizați cu stâlpi din beton armat de 40x60cm, amplasați la jumatatea distantei dintre pereții interiori de compartimentare. Intre axele 1-2 au fost prevazuli 2 stâlpi suplimentari pentru preluarea eforturilor ce se datoreaza existentei golului tehnologic din planseu de dimensiunile 2,0x4,Om. Cele 8 încăperi sunt despărțite prin pereți de beton armat de aceeași clasa, cu grosimea de 20 cm.

> Static de Pompare -tip cheson (construcție si instalație) : 260,382.54 lei, cu T.V.A. (1.8.12)

Construcția Staliei de Pompare cu un volum de 121.67 mc este de tip cheson cilindric si are diametrul interior util de 5.00m, înaltimea utila de 6.20m si inaltimea totala de 8.75. Pereții au fost dimensionați pentru a se putea lansa chesonul in jos pe etape rezultând o grosime de l.OOm. Radierul are grosimea de 50cm. Salteaua de beton cu priza rapida are o grosime variabila, de la 1.30m pana la 1.80m si este realizata din beton cu priza rapida de clasa C8/I0. Placa de la cota +1.70 are o grosime de 15cm. Golurile in planseu sunt bordate de grinzi de 30x40 si 30x50cm. Accesul pe verticala se realizează cu ajutorul unei scări metalice.

> Automatizare sistem de refulare ape pluviale: 288,997.56 lei, cu T.V.A. (1.8.13)

Apele pluviale colectate de pe întreaga suprafața a hipodromului sunt stocate în bazinul de retentie BR. Acesta este dotat cu doua electropompe submersibile ce evacuează apa in mod controlat (Q=301/s) in căminul de disipare energie (CDE2) prin intermediul conductei de refulare realizata din PEID PE 100 SDR17.6 PN10 avand diametrul De 225mm. Din căminul CDE2 apa este evacuata gravitațional, în rețeaua de canalizare existenta Ia căminul existent CEX2 de pe str. Ghighiului.


> Dotări: 11,430.00 lei, cu T.V.A. (2.3.64.)

Elcctropalan (1 bucata) - 11,430.00 lei, cu T.V.A: Sarcina maxima 500.00 kg, viteza ded ridicare 17 ni/min, înălțime maxima 42.00m, diametru cablu 6.00mrn. lungime cablu 43.00 m, voltaj motor 230V,. Frecventa motor 50 Hz, putere motor 1300 rpm, amperaj 5.2 A, greutate 71 kg, zgomot la operator < 72 dB, d imensiuni L/l/h (mm) 800/382/410.

> REȚEA DE TERMOFICARE: 183,601.29 Iei, cu T.V.A. (1.9.2.2.)

Racordul de apa fierbinte 120 °C/ 75 °C asigura energia termica necesara consumatorului, utilizata in modulul termic pentru producerea agentului termic de incalzire - apa calda 90 °C/ 70 °C si apa calda de consum (60 °C). Racordul face legătură intre rețeaua de termoficare urbana existenta si modulul termic montat in camera tehnica.

Conductele racordului vor fi realizate din țeava preizolata montate direct in sol cu manta de protective din polietilena.

Conductele racordului vor fi prevăzute cu conductor de semnalizarea defectelor interioare a conductelor, adica sporirea umidității termoizola.tiei din poliurelan. Acest sistem de depistare a defecțiunilor va fi integrat in sistemul general al rețelei de termoficare când acesta exista sau se va rezuma doar la racordul propriu-zis când rețeaua la care se racordează nu are un sistem de urmărire si depistare a defecțiunilor.

Punctul de bransare al racordului de apa fierbinte il constituie punctul unde se termina vechiul racord al Hipodromului. Pe întreg traseul conductele sunt montate direct in sol (îngropate) si însumează o lungime de 200.00 metri.

> REȚEA GAZE NATURALE: 106,421.68 lei, cu T.V.A. (1.9.3.)

Rețeaua exterioara de gaze naturale are o lungime totala de 643.00 metri.

Pe instalația de utilizare redusa presiune existenta, aparenta, care se menține, sunt montate următoarele armaturi: robinetul de branșament 011/4’*, robinetul de incendiu 02”. filtru impurități gaze naturale, si postul de măsură care realizează contorizarea fiscala a consumului de gaz, formal dintr-un contor G40 montat in cofret metalic.

Instalația de utilizare redusa presiune montata îngropat este formata dintr-o conducta din PE 80 SDR 11 063x5.8x550m, care alimentează cu gaz natural consumatorii amplasați in Clădirea Tribune si o conducta din PE 80 SDR 11 032x3x79m, care alimentează cu gaz natural consumatorul amplasat in clădirea Hangar întreținere si depozitare materiale conform plan Instalație de utilizare exterioara redusa presiune in incinta Hipodrom Ploiești proiectata plan 3 Scara 1:500".

Trecerea de la OL la PE se va realiza cu piese de trecere sudate de la PEHD la otel, D63/2” pentru Clădirea Tribune si D32/1” pentru clădirea Hangar întreținere si depozitare materiale montate pe verticala conform plan "Schema izometrica, plan 7". Legătura dintre trecerile sudate, de la PEHD la otel si conducta de polietilena din PE 80 SDR11 se vor realiza prin intermediul unor coturi D 63 si D32 la 90° electrosudabile.

Traseul instalației de utilizare gaze naturale redusa presiune 063x5.8mm, din PE 80 SDR 11 montata îngropat pentru alimentarea Clădirii Tribune urmeaza aliniamentul gardului incintei Hipodrom Ploiești de pe strada Ghighiului, Ia o distanta de 0.3 m fata de acesta. De la subtraversarea drumului de acces, amplasata la intrarea in incinta hipodromului, din dreptul cabinei portarului conducta de polietilena se îndreaptă spre Clădirea Tribune. Pe acest traseu conducta este amplasata la o. distanta de 0.5m fata de drumul de acces din incinta si la 0.5m fata de gard conform, planului mai sus menționat. Subtraversarea drumului de acces se realizează in dreptul Clădirii Tribune conform aceluiași plan. Ieșirea conductei din pamant se va face pe verticala printr-o piesa de trecere sudata de la PEHD la otel D63/2” conform plan "Instalație de utilizare interioara Clădire Tribune parter, plan 4 scara 1: 100 si "Schema izometrica, plan T.

Traseul instalației de utilizare gaze naturale redusa presiune 032x3mm din PE 80 SDR 11 montata îngropat pentru alimentarea Clădirii Hangar întreținere si depozitare materiale urmeaza aliniamentul gardului incintei Hipodrom Ploiești de pe strada Ghighiului, la o distanta de 0.3 m fata de acesta, ca apoi prin incinta gospodăriei de apa la distanta de 1.7m fata de clădirea camerei stafiei de pompare sa se îndrepte spre clădirea Hangar întreținere si depozitare. Subtraversarea drumului de acces se va realiza in dreptul intrării de la magazia gospodăriei de apa. Pana la camera tehnica din Clădirea Hangar întreținere si depozitare materiale în care se afla amplasata instalația de utilizare gaze naturale joasa

i:


î,


presiune, conducta redusa presiune 032x3mm este pozata îngropat la distanta de 2m fata dOnjiță. acestei construcții. Ieșirea conductei din pamant se va face pe verticala printr-o piesa de trecere\udala;. de la PEHD la otel D32/1” conform plan "Instalație de utilizare interioara Clădire Tribune parter, plan..6 scara 1:100 si "Schema izometrîca, plan 7".

Instalația de utilizare gaze naturale redusa presiune existenta care se menține este racordata la instalația de utilizare redusa presiune proiectata se realizează prin intermediul unui tronson de conducta aeriana din otel cu. diametrul 02” si lungimea L=4m. Pentru intrarea in pamant se montează o piesa de trecere sudata de la PEHD la otel, D63/2”. După piesa de trecere PEHD- OL se montează un teu electrosudabil D63 la 90°. Joncțiunea dintre conducta de PE D32 (care alimentează cu gaz natural clădirea Hangar întreținere si depozitare materiale) si teul electosudabil se va realiza prin intermediul unei reducții electrosudabile din PE D63/ D32.> INSTALAȚII ELECTRICE EXTERIOARE: 5,862,042.95 lei, cu

T.V.A.

 • > Alimentare cu energie electrica: 2,142,969,45 lei, cuT.V.A. (1.7.1.3)

 • > Post transformare : 543,338.29 lei, cu T.V.A. (conține anvelopa si postul de transformare a energiei electrice)

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului s-a realizat de la rețeaua de medie tensiune a

operatorului de distribuție prin intermediul unui post de transforamare conform avizului tehnic de racordare emis de Electrica.

Rețelele electrice exterioare au fost realizate cu cabluri armate de cupru,de tip CYABY pozate in

sânt, intre doua straturi de nisip cu grosimea de 10 cm peste care s-a amplasat folie avertizoare. Tablourile electrice exterioare au grad de protecție adecvat iar pentru intrarea si ieșirea cablurilor s-au

folosit presetupe speciale. Acestea au fost uzinate la producători atestati si acreditați pentrua astfel de

lucrări. Lungimea totala a cablului (secțiunea 3x240+120mmp) de alimentare cu energie electrica este de 2,300.00 metri.

De Ia rețeaua exterioara sunt alimentate cele doua tablouri electrice principale aferente celor doua corpuri de clădire ce alcătuiesc Clădirea Tribune, respectiv Tabloul Electric Principal 1 (T.E.P.l), montat in camera tablou general, la parterul corpului de clădire 1 si Tabloul Electric Principal 2 (T.E.P.2), montat in spațiul tehnic de la parterul corpului de clădire 2, precum si Tabloul Electric Echipamente Răcire (T.Ec.R),montat in camera tablou general, la parterul corpului de clădire 1.                      l

T.E.P.l si T.E.P.2 alimentează la rândul lor tablourile secundare distribuite pe fiecare etaj al celor doua corpuri de clădire ce alcătuiesc Clădirea Tribune.

Tablourile electrice sunt instalate astfel incat inaltimea laturii de jos a tabloului fata de pardoseala

finita sa nu depaseasca 2,3 m.

Distribuția energiei electrice intre tablourile electric principale amplasate la parter si tablourile

electrice secundare amplasat Ia etaje, sunt realizate prin circuite electrice cu cabluri sau conductoare din

cupru si izolație din PVC, pozate in tuburi de protecție fixate pe console prin ghene verticale.

Distribuția energiei electrice intre rețeaua exterioara si T.E.P1., rețeaua exterioara si T.E.P.2,

respectiv intre rețeaua exterioara si T.Ec.R este realizata prin circuite electrice cu cablu din cupru si

izolație din PVC, montate îngropat.in sânt.

Obiectivul este dotat cu un Tablou Electric Curenti Vitali alimentat dintr-un generator electric de 600

Kw, complet echipat.                                                                          ■

Tabloul electric general al complexului este amplasat intr-o camera separată la parterul imobilului,

din aceasta locație se realizează două trasee de tragere in exteriorul imobilului prin intermediul a două cămine de tragere si tuburi PVC 0110.

Tabloul electric general racordează cele doua posturi de transformare in parte, cu o putere de

1600K.VA fiecare, aceste funcționând redundant.

Redundanta se asigură la nivelul tabloului electric general prin intermediul unei cuple longitudinale

care comută de pe o bară pe cealaltă în cazul căderii unei dintre reteele furnizorului de electricitate.

Tabloul electric general este realizat modular dintr-un ansamblu de dulapuri metalice, intre acestea intercalinduse nise de racord si acces pentru cabluri.

Pentru consumatorii importanți se realizează o alimentare de rezervă prin, intermediul unui grup

generator, cu o putere de 600 Kw.

•vi ■JL—__

ti/^~

te. •

Partea de consumatori vitali, reprezentantă de echipamente de calcul, supraveghere videovde după o acoperire parțială cu pământ se vor marca cu folie avertizoare pe toată lungimea lor la o distantă de 3O40cm de cabluri.

Trecerea pe sub căile de circulație auto si/sau aleile de circulație pietonală se va proteja suplimentar cu tub gofrat cu diametru de llOnun.

 • > Iluminat exterior*. 540,878.37 lei, cu T.V.A. (1.7.1.3)

In fata clădirii tribunelor s-a realizeazat un iluminat al spatiilor de staționare si acces compus dintr-un amestec de mai multe tipuri de corpuri de iluminat: 24 de stâlpi ornamentali BENITO.

Pentru iluminatul ambiental folosind 58 stâlpi de iluminat cu un braț cu iodura metalică, cu o putere de 125W/corp, construcție etanșa IP66, iar inaltimea este de 7m;

Pentru marcarea direcției de acces si a elememtelor arhitecturale a zonei de intrare in clădirea tribunelor s-a montat in pavaj ingropat corpuri de iluminat etanșe 1P67, cu LED cu o putere de 3W;

Traseele electrice pentru stâlpii de iluminat exterior sunt îngropate în pământ cu cablu de curpu armat tip CYABY.Trecerea pe sub căile de circulație auto si/sau aleile de circulație pietonală s-a protejat suplimentar cu tub gofrat cu diametru de 50mm.

Comanda iluminatului se face din clădire condiționată de starea unui întrerupător crepuscular montat pe clădire.

 • > Instalații electrice curenti slabi - control acces: 1,566,960.47 lei, cu T.V.A. (3.3.5)

Accesul în incinta complexului se realizează de către 4 categorii de personae: vizitatori obisnuiti - acces auto permis doar prin grupul de bariera 1, plata șederii in parcare la TPl si TP2; vizitatori VIP, care poseda cârd abonament - acces auto permis doar prin grup bariera l si 2; proprietar de cai — acces auto permis prin grup bariera 1,2,3 si 4; personal administrative, acces în toate zonele hipodromului.

Pentru clădirea tirbunelor accesul prin tumicheti se face separate de accesul auto pe baza unui tichet cu valabilitate temporara (24ore. 3-7 zile), cumpărat de la unul din cele trei ghișee de la intrarea in clădirea tribunelor.

 • > Instalații electrice curenti slabi - voce date: 651,749.37 lei, cu T.V.A. (3.3.5) Din interiorul centrului de date cablurile de fibra optică către celelalte imobile, furnizori externi, etc.,

se pozează prin teavâ de protecție intre cămine de tragere.

Pentru această se realizează două cămine de tragere si tuburi PVC 0110, către zona piste de unde se distribuie stânga-dreapta către alte locații.

La cele două străzi, de unde se face accesul spre complex se vor prevedea două, cutii de conexiune FO pentru furnizorii externi de date, racordați cu cablu de fibră tip SM.

Toate elementele de conexiune din cutile centralizatore, rack-urile de clădire, rack-urile din camera de comunicații vor avea elemente de securitate ce permit accesul cu cheie specială, astfel se preintîmpinâ accesul Ia canale de comunicație a persoanelor neavizate, iar tipul de comunicație: voce, date, video HD, video supraveghere, date tehnice se va marca cu o cheie de culoare amplasată de mufele / porturile de racord de pe fiecare patch-panel în parte.Toate traseele de fibra optică sunt realizate din cablu MM OM3 cu protecție antirozătoare.

 • > Instalații electrice curenti slabi - supraveghere video: 307,374.17 lei, cu T.V.A. (3.3.5)

Pentru supravegherea video a întregului complex s-au folosit camera exterioare de luat vederi TCP/1P cu IR la 40m, rezoluție IMp, obiectiv varifocal, montate pe stâlpii de iluminat sau pe elementele de constructive. Datorita distantelor mari intre acestea si dispeceratul complexului, s-a adoptat o soluție de centralizare locala a semnalelor video, transmiterea acestora pe fibra optica pana la centrul de data la un echipament de Înregistrare de tip NVR si unnarirea/analiza acestora pe ecranele din dispecerat. Pentru centralizarea comunicațiilor locale s-au realizat in intreg complexul un număr de 12 cutii centralizatoare CC1-CC12. Cestea se alimentează prin intermediul circuitelor vitale realizate din ieșirea UPS-urilor amplasate in tabloul electric general, conțin echipamente active: switch-rui, routere, mixere video, etc.

» '•? \\o-A      jii;.?:;.

W d >

--S

Traseele de la stâlpii de iluminau pe care se montează camerele se supraveghere si pana la cutiile ,., centralizatoare, se reahzeaza cu cablu de date SFTP 4x2x0.6mm de exterior, tras in tub de protectic^-^ZJ. PEHD cu diametrul de 32 mm.

> Instalat» electrice curent! slabi - foto finish: 3,995.36 lei, cu T.V.A. (3.3.5) Acest capitol presupune lucrările ce tin de cablare, transmisia de date propriu-zisa de la ce înregistrează camerele foto la camera data-center. S-au executat doua trasee de cabluri, unul pentru fiecare camera. Tipul cablului este SFTP CAT6.

> Instalații electrice cu ren ti slabi — sonorizare: 104,777.47 lei, cu T.V.A. (1.7.3)

Instalația exterioara de sonorizare s-a realizat pe întreaga suprafața a complexului, fiind dotata cu difuzoare in fiecare parcare fixate pe stâlpii de iluminat, iar in zona tribunelor, fixate pe clădire. Transmisia datelor s-a realizat prin cablu îngropat in pamant in protecție din PEHD, lipul acestuia fiind de SFTP CAT6.

> REȚEA CANALIZARE MENAJERA: 1,888,124.71 lei, cu T.V.A. kJ           (1.8.7)

Rețeaua de canalizare menajera este de tip gravitațional, totalizează 944m și este realizata din tuburi de PVC, SN4, avand diametre cuprinse intre 200-315mm. De-a lungul rețelei s-au prevăzut 41 cămine de vizitare conform STAS 244S/82 situate în zonele de aliniament, precum și la fiecare intersecție sau schimbare de direcție în plan orizontal sau vertical al acesteia si 8 cantine de curățire prefabricate din PVC, <b400mm, cu 3 intrari/jjesire prevăzute la evacuarea din grajdurile de cai si salivarium. Apele uzate menajere din interiorul grajdurilor si din incinta salivariumului sunt colectate prin intermediul a 2 rigole ce aduna apele uzate de la boxele cailor si o rigola ce colectează apa uzata de la dusuri. La căpătui fiecărei rigole aferenta boxelor de cai a fost amplasata cate o gura de scurgere cu receptor de nămol si fata sifon (16 guri de scurgere) pentru reținerea materiilor grosiere. Rețeaua de canalizare ce colectează apa din rigole o transporta către rețeaua stradala din zona exterioara grajdurilor

Rețeaua din zona exterioara grajdurilor preia pe langa apele uzate menajere provenite de la grajduri si apa uzata de la hangarul de întreținere si depozitare materiale, hangarul de depozitare a furajelor si gunoiului de grajd, salivarium , cabina portar si apa uzata provenita din rigola aferenta platformei pe care sunt amplasate pubelele de deșeuri. Aceasta urmeaza sa fie evacuata sub presiune prin intermediul statiei de pompare SP1 amplasata subteran la exterior, in imediata vecinătate a hangarului care . < adăpostește instalațiile de preepurare intr-o instalație de reținere impurități tip monobloc (sita statica). Sita este amplasata in interiorul hangarului instalațiilor preepurare si este montata suprateran. In urma procesului de sitare, materialele grosiere (solide) sunt evacuate in instalația de compactare și transport, deșeuri. Deșeurile (partea solida) rezultate în urma procesului de compactare (paie, resturi de fan etc) sunt colectate intr-un container pentru deșeuri (europubeld) si transportate cu ajutorul acestuia în hangarul de deșeuri de unde vor fi preluate de către firma de salubritate specializata care va deservi hipodromul.

Apa sitata rezultata din instalația de reținere impurități este evacuata gravitațional in căminul de vizitare CM 15 unde se amesteca cu apele uzate menajere de la clădirea tribune si sunt directionate apoi in stația de pompare SP2, amplasata subteran, la exterior, in imediata vecinătate a hangarului care adăpostește instalațiile preepurare si atelajele de sulky. Apa sitata este ulterior vehiculata prin intermediul unei conducte din PEID. PE100 SDR17.6 PN10, a doua cămine de PE si un tronson de conducta din PVC SN4 pana la căminul CM 15. Cele 2 cămine de vizitare vor fi din PE, vor avea diametrul bazei de lOOOmm si vor fi prevăzute cu 3 intrari/1 ieșire la. 90°.

Datorita condiției impuse de către operatorul public SC Apa Nova SA Ploiești de evacuare controlata a efluentului menajer (Q=151/s) se prevede adiacent statiei de pompare SP2, un rezervor cilindric orizontal subteran cu rol de bazin de acumulare in perioada de debite mari. Acest rezervor inmagazineaza apa uzata pe perioada de debite mari si o evacueaza in perioada de debite colectate mici pe principiul vaselor comunicante. Din statia de pompare SP2, evacuarea apei uzate colectate se va realiza controlat (Q-151/s), prin intermediul conductei de refulare din material PEID PE100, SDR17.6^ PN10, De 160 mm, L=1057 m in căminul de disipare energie (CDEl). Din căminul CDE1 apa este evacuata gravitațional, în rețeaua de canalizare existenta pe b-dul București (căminul existent CEXf).

> REȚEA ALIMENTARE CU APA: 1,796,690.60, cu T.V.A. (1.8.6)
 • > Construcție si instalație Put Forat: 135,909.15 Iei, cu T.V.A.

Forajul de medie adâncime (H=90 m); putui este echipat cu pompa individuala, submersibila. Cabina subterana a forajului - construcție din beton armat avand dimensiunile utile in plan 2.40 x 1.80 m, prevăzută cu scări metalice de acces, capac si vana de protecție.

 • > împrejmuire Gospodărie Apa (69.00 m): 32,281.22 lei, cu T.V.A. împrejmuirea gospodăriei de apa, cu o lungime de m si cu un singur acces, este realizata d intr-

un gard din plasa bordurată fixata pe stâlpi metalici zincati

 • > Trotuare Gospodărie Apa (74.40 mp): 8,752.78 lei, cu T.V.A.

Trotuarele sunt realizate din pavele pe o structura din balast si facilitează accesul in interiorul gospodăriei de apa, spre grupul de pompare, cele doua rezervoare si putui forat.

 • > Ansamblu trei containere depozitare grup pompare: 112,771.19 Iei, cu T.V.A.

In interiorul containerelor sunt depozitate cele doua grupuri de pompare, grup de pompare aferent rețelei de incendiu exterior si grup de pompare pentru incendiul interior aferent clădirii cu tribune.

Containerele sunt realizate din structura metalica portanta. Pereții si acoperișul sunt realizate din panouri tip sandwich de 60 mm de spuma poliuretanica, asigurând un inalt grad de protecție termica. Dimensiunile in plan a unui container este de 5.00 x 7.29 x 3.00 m

 • > Grup pompare: 153,611.94 Lei, cu T.V.A.

In interiorul containerelor sunt depozitate cele doua grupuri de pompare, grup de pompare aferent rețelei de incendiu exterior si grup de pompare pentru incendiul interior aferent clădirii cu tribune.

 • > Rezervor cilindric: 225,895.14 Iei, cu T.V.A.

Doua rezervoare cilindrice supraterane metalice cu capacitatea de cca. 150 mc dimensiunile in plan O 6200 mm, H=5432 mm;.

Fundația pentru rezervorul cilindric metalic suprateran este o construcție din beton armat de clasa C25/30. Fundația are diametral de 7,675m. Este alea tui ta, pe contur, dintr-o talpa circulara de beton slab armat si din 2 tălpi rectangulare ce se intersectează in centrul radierului, cu inaltimea de 0,80 m si latimea de 0,80 m, de clasa CI6/20. Cuzineții sunt din beton armat de clasa C25/30, cu o înălțime de 0,60m si o lățime de 0,60m. Radierul este din beton de clasa C25/30, armat cu plasa STNB <I>10/I00xl00cin, si este așezat pe un strat din beton de egalizare de clasa C8/10, cu grosimea de..l0 cm.

 • > Rețea apa: 1,127,469.18 lei, cu T.V.A.

Rețeaua de distribuție apa potabila este compusa din conducte din PEID cu diametre De 75 mm, De 125 mm, De 160 mm, ce însumează lungimea de 1515.00 metri. Pe rețeaua de al intentare cu apa potabila sunt prevăzute cămine de golire/vane, si vane de sectorizare montate in pamant.

In căminele de golire de pe rețeaua de apa potabila s-au prevăzut vane cu sertar montaj cu flanse, sau vane simple de sectorizare necesare pentru o buna funcționare a rețelelor. Prin montarea acestor vane, in caz de avarie pe o bucata de rețea, se pot închide doar acele tronsoane de rețea pe care sunt avarii, fara a afecta restul rețelelor.

Căminele sunt din beton annat echipate cu capac si rama carosabil/necarosabil, conform STAS 2448/1992, in funcție de locul unde sunt amplasate. Fundația căminelor este realizata din beton simplu si au dimensiunile in plan 2,00 x 1,50 m cu inaltimea de 2,0 m, 1,50 x 1,50 cu inaltimea libera de 2,00 m. si 1,50 x 1,00 cu inaltimea libera de 2,00 m.

Branșamentele la clădirile din interiorul hipodromului sunt executate pana in apropierea lor si sunt realizate cu conducte avand diametrul De 75 mm PE 100, SDR 17, PN10.

Rețeaua de distribuție apa pentru incendiu exterior si pentru incendiu interior la clădirea cu tribune, este compusa din conducte din PEID cu diametrul De 160 mm.

S-au executat 11 hidranti pe rețeaua de incendiu exterior, dintre care:

■  9 buc hidranti supraterani


■   2 buc hidranti subterani

S-a executat un cămin de vane/golire amplasat pe rețeaua de distribuție apa pentru incendiu^.. exterior si interior cu dimensiunile in plan 2,00 x 1,50 m cu inaltimea de 2,00 m.

Rețelele din incinta gospodăriei de apa transporta apa prin conducte din PEED cu diametrele: De 63 min, De 75 mm,De 90 mm, De 160 mm.

Pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa s-au realizat următoarele lucrări

o
construcția unui cămin (camera de pompare) in incinta gospodăriei de apa, cu dimensiunile utile in plan : L=2,50 m x 1=2,00 m, h=2,40m;

echiparea căminului cu un grup de pompare (1A+-1R+1P, Q=15 1/s, H=42 ni); realizarea legăturii intre rezervoarele de inmagazinare din incinta gospodăriei de apa si căminul nou, prin intennediul unor conducte si fi linguri PEID PE 100 PN 10 SDR17 De 160 x 9,5 mm;

extinderea sistemului de alimentare cu conducte PEID PE 100 PN10 SDR17 De 160 x 9,5 mm,

echiparea conductelor noi cu hidranti de incendiu subterani Dn 100 - 12 buc, prevazuti cu cutie de proiecție^ tija de manevra si conducte de legătură (PEiD PEI00 PN 10 SDR 17) avand montat îngropat si robineti de sectorizare (vana tip sertar, tija de manevra, cutie de protecție); la subtraversarea pistei de trap, conductele de legătură la hidranti se vor monta in tub de protecție PEID PE100 PN 10 SDR 17 De 160 x 9,5 mm.

> Dotări: 697,238.92 lei, cu T.V.A.

Camera foto-finish (2 bucăți) - 420,000.00 lei, cu T.V.A.:

Afisaj exterior rezultate foto-finisb(2.1.26.1.1) (1 bucata) - 252,000.00 lei, cu T.V.A.:

Europubele(2.1.24.6) (2 bucăți) - 336.00 lei, cu T.V.A.:

Container depozitare magazine(1.5.12) (1 bucata) - 16,461.00 lei, cu T.V.A.:

Ansamblu PSI si Protecția Muncii (1 bucata) - 8,441.92 lei, cu T.V.A.:

Stingator operativ cu spuma chimica tip C9 — 2bucati;

Stingator portative cu praf si CO2 tip P5 - 2bucati;

Lăzi de nisip 0.50 mc - 1 bucata;

Lopeti cu coada - 2 bucăți;

Panou de incendiu - 1 bucata;

Găleți de table zincate - 2 bucăți;

Topor tamacop tip pompier - 2 bucăți;

Casca protecție - 6 bucali;

 • -   Mânuși protecție - 6 bucăți;

Ochelari protecție - 6 bucali;

Masca contra gazelor cu cartuș polivalent - 6 bucăți;

 • -  Masca de mana pentru sudura - 2 bucăți;

Sort de proiecție din cauciuc - 2 bucali;

Jambiere sudori - 2 bucăți;

 • -   Genunchere sudori - 2 bucăți;

Capișon - 4 bucăți;

Salopeta doc - 6 bucăți;

Halat pinza - 6 bucali;

Cizme cauciuc - 6 bucăți;

Costum vătuit - 6 bucali;

CLĂDIRE TRIBUNE - 23,265,951.86 lei, cu T.V.A> CLĂDIRE TRIBUNE CORPUL 1 (SCD 4,375.50 mp): 16,172,057.03 lei, cu T.V.A.
> CLĂDIRE TRIBUNE CORPUL 2 (SCD 160.00 mp): 591,367.62 lei, cu T.V.A
> GRADENA 1 (SCD 1,1750.00 mp, 988 locuri): 5,057,350.76 lei, cu T.V.A.
> GRADENA 2 (SCD 185.00 mp, 384 locuri): 796,367.62 lei, cu T.V.Â.

Clădirea Tribunelor este destinata in principal funcțiunilor pentru public (gradenele pentru urmărirea curselor, sala pariurilor, restaurant, cafenea), dar adăpostește si spatiile tehnice necesare pentru pregătirea curselor, monitorizarea si jurizarea lor.

Ca rezultat al cerințelor diferite ale pistelor de trap si galop si pentru a asigura arbitrajul dar si vizionarea corecta a curselor de către public, clădirea este compusa din doua corpuri distincte de clădire. Intre axele 1-14 gradenele si cabinele de arbitrii sunt destinate urmăririi curselor de trap, iar corpul de clădire dintre axele 15-18 este destinat urmăririi curselor de galop.

Accesul publicului in clădire se realizează pe latura sudica, prin zona de acces principal, direct in sala pariurilor. Pentru accesul VIP este asigurata o zona separata decât pentru restul publicului. Doua noduri verticale de scări rulante asigura accesul publicului către etajul 1, de unde se realizează accesul in gradene pentru a urmări cursele hipice. La gradenele pentru galop accesul publicului se realizează direct din exterior, de pe latura nordica. Sunt asigurate grupuri sanitare separate pe sexe, precum si grupuri sanitare pentru persoane cu handicap locomotor Ia etajul 1, in imediata apropiere a accesului in gradenele pentru cursele de trap si la parterul gradenelor pentru cursele de galop.

La etajul 2 este amenajat un restaurant, cu vedere către piste, ce poate adăposti pana la 140 de persoane. Bucataria restaurantului este conformată corespunzător, cu fluxuri separate pentru personal si pentru alimente. Este asigurat un nod vertical cu ascensoare de marfa direct de la nivelul parterului pt a asigura aprovizionarea cu alimente. Personalul ce lucrează in bucătărie are accesul asigurat printr-un nod vertical de circulație distinct fata de cel al publicului, cu acces diect către vestiarele separate pe

sexe.

La paner, in imediata vecinătate a sălii pariurilor este amenajata o cafenea pentru public.

In parter, sub gradene sunt amplasate spatiile destinate pregătirii curselor: vestiarele pentru jockey, secretariatul curselor, pregătire sei, sala de catarire, sala membrilor comisiei. Tot in aceasta zona sunt amplasate o serie de spatii telmice, precum si sala de repartiție, in directa legătura cu sala pariurilor, dar cu acces asigurat direct din exterior.

Cabinele arbitrilor pentru cursele de trap sunt dispuse in etajele 3,4 si 5. Sub ele, la parter, etaj 1 si 2 sunt amplasate birourile pentru personalul administrativ al hipodromului.

Cabina arbitrilor pentru cursele de galop este dispusa in etajul 2, in clădirea dintre axele 15-18.

In gradene simt asigurate 1387 locuri pentru spectatori.

Ansamblul “Clădire tribune” este alcătuit din 4 tronsoane cu structura de rezistenta din beton armat, după cum urmeaza:

CLĂDIRE CORPUL 1 , FORMATA DIN

 • • Tronsonul l, executat cu rost fata de tronsonul 2, se desfasoara intre axele 1-3/.E-K

 • • Tronsonul 2, executat cu rost fata de tronsoanele 1 si 3, se desfasoara intre axele 3-15/I-L,

 • • Tronsonul 3, executat cu rost fota de tronsonul 2, se desfasoara intre axele 4-13/A-H.

CLĂDIRE CORPUL 2 FORMATA DIN :

 • • Tronsonul 4, executat la distanta de primele trei, intre axele 15-18/I-L.

Tronsonul 1 cu spatii destinate funcțiunilor administrative are regim de înălțime parter si cinci etaje. La etajele superioare s-au executat cabinele arbitrilor. Parterul are o înălțime de 3.50m in timp ce etajul 1 are o înălțime de 3.20m. Etajele 2, 3, 4 si 5 au o înălțime de 4m. Peste spatiile care se desfasoara pe doua niveluri (parter si etajul 1) s-a executat o gradena din beton armat șub


de placa franța in grosime de 15 cm. Dispunerea acesteia este înclinată, de la cota +2.80 pana la cota +6.80.

Structura de rezistenta a tronsonului 1 este alcatuita din cadre si diafragme din beton armat. Cadrele de beton armat sunt compuse din stâlpi de dimensiuni 30x40cm, 40x40cm, 65x85cm si grinzi din beton armat cu dimensiunea de 30x50cm, 30x60 si 40x60cm. Diafragmele din beton armat au o grosime de 20cm si parțial 50cm.

Terasa tronsonului 1 este necirculabila.

Tronsonul 2 cu spatii destinate fiinctiunilor administrative are regim de înălțime parter si etaj. Peste spatiile administrative care se desfasoara pe doua niveluri (parter si etajul l) s-a executat o gradena din beton armat sub forma de placa franța in grosime de 15 cm, parțial 17cm. Dispunerea acesteia este înclinată, de la cota -0.10 pana la cota+6.80.

Structura de rezistenta a tronsonului 2 este alcatuita din cadre si diafragme din beton armat. Cadrele de beton armat sunt compuse din stâlpi de dimensiuni 30x40cm, 40x40cm, 50x70cm si grinzi din beton armat cu dimensiunea de 30x50cm, 30x60 si 40x60cm. Diafragmele din beton annat au o grosime de 20cm.

Tribunele sunt acoperite de o copertina cu structura metalica. Pentru montarea stâlpilor metalici (HEB500 si HEB400) s-au executat carcase de buloane înglobate în beton.

Copertina metalica are o execuție bulonata. Grinzile copertinei sunt de tip Dublu T, si sunt execute din table groase sudate. Aceste grinzi au o poziție variabila, urmărind pantele acoperișului. Pe grinzile principale s-au montat o structura de grinzi secundare la interax de 2.5m pe care s-au așezat panourile de închidere de tip sandwieh. Panourile de tip sandwich sunt triplustrat si, pentru deschiderea de 2.5 m, vor putea prelua sarcini pozitive de 300kg/mp si sarcini negative de 300kg/mp.

Terasa tronsonului 2 este necirculabila.

Tronsonul 3 are spatii destinate alimentației publice, pariurilor sportive, depozitarii alimentelor, grupurilor sanitare pentru barbati si femei, vestiare. Tronsonul are regim de înălțime parter si doua etaje. Inaltimea parterului este de 3.60m in timp ce inaltimea etajului 1 este do 4.1 Om iar cea a etajului 2 este de 4.00m.

Structura de rezistenta a tronsonului l este alcatuita din cadre si diafragme din beton annat. Cadrele de beton armat sunt compuse din stâlpi de dimensiuni 50x50cm si grinzi din beton armat cu dimensiunea de 30x50cm. Diafragmele din beton annat, in grosime de 20cm, s-au executat in perimetrul axelor A-C/5-7 si 10-I2/B-F si reprezenta casele scărilor si tuburile de lift destinate accesului in etajele tronsonului.

Planseele sunt din beton annat in grosime de 15 cm, parțial 17cin. Se menționează ca in placa de peste parter, in perimetrul axelor C-F/6-11, exista un gol.

Terasa tronsonului 3 este necirculabila.

Tronsonul 4 are spatii tehnice si tribune pentru spactatori. Regimul de înălțime este parter si etaj, fiecare dintre niveluri avand o înălțime de 4 m. Peste spatiile telurice s-a executat o gradena din beton annat sub forma de placa franța in grosime de 15 cm. Dispunerea acesteia este înclinată, de la cota -0.10 pana la cota +6.80.

Structura de rezistenta a tronsonului 3 este alcatuita din cadre si diafragme din beton annat. Cadrele de beton armat sunt compuse din stâlpi de dimensiuni 40x40cm, si 50x70cm si grinzi din beton annat cu dimensiunea de 30x50cm, 30x65 si 40x60cm. Diafragmele din beton armat au o grosime de 20cm.

Etajul 2 are pereții si acoperișul din panouri ușoare pe structura metalica, sub structura metalica principala a copertinei. Terasa tronsonului 4 este necirculabila.


Infrastructura clădirii tribunelor este alcatuita dintr-un sistem de radiere si grinzi din beton armat, ambele in grosime de 60cm. Radierele s-au executat sub zona caselor de scara si a tuburilor de lift cat si pe zona centrala intre axele 3-14/J-H. Pentru tronsonul 3 s-a executat un radier intre axele 15-18/J-I. Grinzile de fundare au lățimi preponderent de lOOcm. Local, sub stâlpi, ele au o evazare de 200x200cm. In unele axe, latimea tălpilor este de 200cm.

Adâncimea de fundare este -1.60m fata de cota terenului natural.

Sub radierele si sub grinzile de fundare este executata o perna de balast in grosime variabila, minim lOOcm, ce urmărește, la partea inferioara, stratifîcatia terenului natural, ea asremandu-se deasupra straturilor de pietrișuri cu bolovanis si nisip interceptate in forajele geotehnice.

Materialele folosite pentru realizarea structurilor de rezistenta din prezenta documentație sunt:

 • •  Beton simplu C8/10 pentru egalizare

 • •  Beton C20/25, conform CP012/1-2007 pentru clasa de expunere XC1, pentru toate elementele de beton armat: stâlpi, diafragme, plansee, grinzi, scări

 • •  Otel laminat S355J2 pentru confecția metalica a copertinei

Otel beton OB37 si PC52, conform STAS 43871-89, pentru armarea betonului

Alimentarea cu apa rece a corpului de clădire se face prin intermediul unui punct de branșament de apa potabila, de la rețeaua interioara incintei complexului.

Parametrii debit/presiune ai branșamentului de apa acopere integral necesarul de consum al clădirii. Debitul de calcul necesar alimentarii cu apa este estimat la 4,10 1/s

Distribuția apei către punctele de consum (robinete portfurtun necesare alimentare echipamente spalare cu presiune, obiecte sanitare) s-a realizat prin intermediul unei rețele având indicele de rezistenta la.presiune PN6.

Pentru consumatorii aferenti grajdurilor, s-a prevăzut un grup de pompare format din doua pompe active si una de rezerva, fiecare din cele 3 pompe au un debit de 5 1/sec si inaltimea totala de refulare de 54 mCA.

Prepararea apei calde menajere pentru alimentarea consumatorilor din cadrul clădirii se realizează cu ajutorul unui modul termic amplasat in spațiul tehnic special amenajat, la parter, conform planurilor atașate.

Modulul de punct termic pentru încălzire si preparare apa calda de consum este un punct teniic monobloc complet automatizat si are drept scop producerea de agent termic pentru încălzire (apa calda 90°C/70°C) si apa calda menajera (55°C) in cele mai economice condiții.


Pentru prevenirea răcirii apei in instalația de alimentare cu apa calda pentru consum menajer, s-au prevăzut doua trasee de recirculare a apei calde, un traseu pentru recirculare apa calda aferent corp arbitrii si un traseu pentru zona care deservește restaurantul.

Recircularea apei in sistemul de conducte de apa calda de consum se activeaza prin pompe separate pentru fiecare zona in parte.

Racordarea conductei de recirculare la aparatele de preparare a apei calde se face pe legătura de apa rece, după ventilul de reținere. Pe conducta de recirculare se montează un ventil de reținere.

Colectarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare se realizează prin conducte de canalizare verticale si orizontale, executate din tuburi de scurgere din PP (îmbinate prin mufe cu garnitura de cauciuc).

Grupurile sanitare sunt prevăzute cu sifoane de pardoseala cu o intrare orizontala (Dn40) si o ieșire orizontala reglabila in toate direcțiile cu un unghi de maxin 15grd (Dn50) racordate la coloanele verticale de ape uzate menajere.

Apa menajera colectata de la spalatoare trece printr-un separator de grăsimi montat sub fiecare spălător, iar apoi directionata către coloanele de canalizare din zona.

Instalația de stingere incendii cu hidranti de interior (CORP 1)

Numărul jeturilor in funcțiune simultana: 2 jeturi a cate 2.5 1/sec;

Protejarea fiecărui punct se realizează cu: 2 jeturi x 2.51/sec;                              '

Timpul normat de funcționare: 10 minute.                                             ?   _

S-au prevăzut hidranti interiori astfel încât fiecare punct sa fie acoperit de doi hidrant! de interior cu un furtun de 20m.

Alimentarea tuturor hidrantilor se face de la rețeaua de apa.

Fiecare hidrant conține cate un robinet de colt FE 2'’ conform STAS 2501, țeava de refulare tip C, furtun flexibil tip C cu o lungime minima de 20 m.

Toate aceste echipamente vor fi montate in cutii metalice conform STAS 3081.

Robinetii hidrantilor se montează la o inaltime de 0,8 -1,50 m de la pardoseala, iar cutiile lor vor fi protejate împotriva loviturilor.

Iluminatul artificial in clădire este realizat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi fluorescente, in funcție de destinația încăperilor.

pentru iluminatul in spatiile comune sunt prevăzute corpuri de iluminat fluorescente tip FIRA 4x18W si corpuri de iluminat fluorescente tip spot 2x26W (pe holuri, casa scării or,etc); de asemenea in spatiile tehnice vor fi utilizate corpuri de iluminat fluorescente tip FIA;

armaturi etanșe tip Badt cu becuri electrice in grupuri sanitare, precum si pentru marcarea hidrantilor, in acest caz globul de sticla va fi vopsit in culoarea roșie;

pentru iluminatul in restaumate, cafenea, sala pariuri s-au prevăzut corpuri de iluminat fluorescente tip spot 2x26W;

aplice simple cu glob de sticla pentru spatiile comune - scări;

corpuri de iluminat de siguranța tip CISA - 2x8W, montate pe caile de evacuare, deasuprausilor de evacuare, inscripționate cu autocolantele specifice locului de montaj ('■IEȘIRE*', "SCĂRI", etc.)

Iluminat de securitate pentru evacuare (EXIT) (ambele corpuri): care este parte a iluminatului de securitate destinat sa asigure identificarea si folosirea, in condiții de securitate, a cailor de evacuare. Aceste corpuri de iluminat sunt amplasate astfel incat sa se asigure un nivel de iluminat adecvat, langa fiecare usa de ieșire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potențial, sau amplasamentul unui echipament de siguranța. Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare trebuie sa respecte recomandările din SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaje (sens, schimbări de direcție) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de securitate. Punerea in funcțiune la întreruperea iluminatului normal se face la 0,5 s, iar timpul de funcționare este de cel puțin 1 h.

Iluminatul de securitate pentru circulație (ambele corpuri): este parte a iluminatului de securitate destinat sa asigure deplasarea ocupantilor in condiții de securitate către caile de evacuare sau către zonele de intervenție. Corpurile de iluminat de securitate pentru circulație sunt amplasate in locurile in care este necesar sa se asigure publicului, respectiv utilizatorilor, distingerea unor obstacole de pe caile de circulație atunci când iluminatul normal lipsește sau acolo unde iluminatul de evacuare nu este suficient pentru distingerea obstacolelor. Iluminatul pentru circulație completează iluminatul de evacuare pentru a asigura o buna circulație pe caile de evacuare.

Iluminat de siguranța pentru marcare hidranti incendiu: (CORP 1) este parte a iluminatului de securitate prevăzut sa permită identificarea ușoara a hidrantilor interiori de incendiu. Corpul pentru marcare hidranti incendiu este amplasat in afara hidrantului (alaturi sau deasupra) la maximum 2 m si poate fi comun cu unul din coipurile de iluminat de securitate, cu condiția ca nivelul de iluminare sa asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui. Corpurile de iluminat de siguranța pentru marcare hidranti incendiu trebuie sa respecte recomandările din SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaje (sens, schimbări de direcție) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3S64-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de


securitate. Punerea in funcțiune la întreruperea iluminatului normal se face la 0.5 s, iar funcționare este de cel puțin 1 h.

In încăperile obiectivului sunt prevăzute prize simple si duble cu contact de protecție, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Au fost realizate circuite separate pentru alimentarea aparatelor de aer condiționat si a radiatoarelor electrice.

înălțimea de montaj a prizelor va fi de.0,30 m, masurata de la nivelul pardoselii finite si pana in axul prizei, cu excepția celor notate altfel.

Toate circuitele de prize vor fi protejate Ia plecarea din tabloul electric cu întrerupătoare automate prevăzute cu protecție automata la curenti de defect (PACD) de tip diferențial (cu declanșare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare si specificațiilor de aparataj.

Circuitele de prize se vor realiza cu conductoare de cupru cu izolație, tip Fy 2,5 mnf (atat pentru conductorul de faza, pentru cel de nul de lucru, cat si pentru cel de nul de protecție), protejate împotriva deteriorării mecanice în tuburi de protecție din PVC (tip IPY).

Distribuția circuitelor se va realiza îngropat in sapa, sub pardoseala, sau mascat de pereții de gipscarton.

S-a evitat instalarea circuitelor de prize pe suprafețe calde (in lungul conductelor pentru distribuția agentului termic), iar la încrucișările cu acestea se va păstră o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale-comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de încălzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minim 15 cm (daca porțiunea de paralelism nu depășește 30 m sî nu conține inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de curenti slabi.Stabilirea numărului de prize monofazate se face considerând o putere instalata pe circuit de 2 KW. hi încăperile in care s-au prevăzut aparate de aer condițional se vor monta prize la cca. h=2.00m, înălțime care se va corela cu tipul de aparat de aer condiționat procurat.

Sistemul de detecție si alarmare la incendiu (corp ))

Are in componenta următoarele echipamente: centrala de detecție sl alarmare Ia incendiu; detectoare de fum;

- detectoare de temperature; butoane manuale de alarmare; sirene interioare; sirena exterioara; module izolatoare bucla.

FUNCȚIILE SISTEMULUI

Sistemul are unnatoarele funcții:

i-


detecție rapida a începuturilor de incendiu; afișarea zonei de detectoare aflate in alarma; autotestarea echipamentului central si a detectorilor; semnalizarea acustica la nivelul întregii clădiri;

Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirecta s-a prevăzut legarea la priza de pamant artificiala, care are o rezistenta de dispetsie de cel mult 4 ohm.Pentru realizarea prizei de pamant s-a folosit platbanda OL-Zn 40x4 mm sudata de armaturile fundației pentru asigurarea continuității electrice. La sudarea platbenzii capetele s-au suprapus cel puțin lOcm si s-au sudat toate laturile. Sudura are o grosime de cel puțin 3mm. Pentru priza de pamant artificiala s-au folosit electrozi verticali din țeava OL-Zn cu D - 2 Vi toii si L = 2 in legați intre ei cu platbanda OL Zn 40x4 mm îngropata in pamant.La priza de pamant s-au legat toate elementele metalice ale construcției (țevi de alimentare cu

li §r igiț’)'

r -<

\< ■ '>*¥/ \fii<£•■•—^h-apa, gaze, ele), precum si toate elementele metalice ale instalației electrice care in mod normal^riu^^^^ afla sub tensiune, dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.           "

Instalația contracarează efectele trăsnetului asupra construcției: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea in elementele metalice a unor potențiale periculoase.

Instalația are de asemenea rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile electrice din atmosfera pe măsură apariției lor, preîntâmpinând apariția trăsnetului.

La proiectarea si executarea instalației de protecție împotriva trăsnetului (IPT) s-au avut in vedere cerințele normativului 17-2011, asigurandu-se o concepție optima tehnic si economic si echipamente agrementate conform legii 10/1995.

Conform Normativului 17/2011, clădirea prezintă necesitatea unei instalații de paratrăsnet, tip Întărit II. Aceasta este formata din: instalația de captare realizata dintr-un un dispozitiv tip Prevectron, amplasat pe catarge de 6.5. m conform planului de paratrăsnet, care funcționează pe baza ionizarii locale a atmosferei si asigura acoperirea clădirii, instalația de coborâre formata din conductoarele de coborâre montate pe fațade realizate din platbanda de cupru stanat 25x4 nun si priza de pamant comuna pentru instalația de paratrăsnet si pentru instalația interioara a clădirii.

Pentru protecția echipamentelor alimentate electric împotriva supratensiunilor din rețea (de comutație) sau. de natura atmosferica, pe intrarea tuturor tablourilor s-au prevăzut descarcatoare de supratensiune PRD tip 2 debrosabil, care se vor lega la rețeaua de impamantare.

Pentru deservirea echipamentelor de voce-date (telefoane, calculatoare, etc), dar si a conectării camerelor de supraveghere video si a ecranelor LED (TV over IP, DLNA, etc.), s-a realizeazat o cablare structurată interioară cu cablu de date tip SFTP 4*2*0,5mmp, categoria 6A.

De la centrul de date din parterul clădirii cablurile SFTP se pozează'de-a lungul unor paturi de cabluri amplasate la tavan, de unde se distribuie in fiecare spațiu al imobilului.

Cablurile sunt de tipul SFTP, dublu armat pentru a evita eventualele interferențe nedorite intre acestea si cablurile de curenti tari - intre cele două sisteme se menține o distanta de circa 40cm. Din

aceleași considerente paturile de cablu sunt de tip metalic pentru a ecrana eventualele interferențe nedorite intre acestea si curentii tari.

Prizele de voce-date se montează:

Îngropat la aceeași înălțime de cele de curenti tari;

- in doze de pardoseală pentru zona administrativă;

la circa 20cm fată de tavan pentru cele din spatele monitoarelor TV sau pentru racordul camerelor video.

In spațiul centrului de date se montează rack-uri ce concentrează toate traseele de cabluri SFTP în funcție de destinație, voce, date, supraveghere video, distribuție video, etc

Echipamentele de comunicație se pun separat in rack-uri in funcție de tipul serviciului furnizat.

Alimentarea electrică a rack-urilor se realizează din tabloul de distribuție al UPS-ului clădirii. Traseele de alimentare electrică se pozează in tuburi de protecție la baza rack-urilor.

Pentru instalația de cablu TV s-a ales o distribuție stelară realizată de la prizele TV la camera de comunicații amplasata in parter.

în zona camerei de comunicații din parter se vor concentra toate traseele de cablu TV si se vor racorda la un amplificator de bandă largă ce are si funcție de mixer distribuitor mixînd semnale de la o antena de satelit echipată cu un LNB cu 4 ieșiri si de a o antena terestra de banda larga

în toate camerele din imobil priza TV se amplasează alături de prizele de voce-date, urmând să acopere în viitor distribuții de programe TV de conținut la cerere.

Se poate folosi si o sursa alternativa de semnal TV reprezentata de un echipament al unui un operator local de televiziune.

V?''■ .'

Pentru supravegherea video a imobilului sau folosit camere interioare de luat vederi cu IR montate pe tavan sau pe elementele de construcție.                                           / z; ’.

Camerele de luat vederi sunt camere IP cu alimentare PoE+ partea de alimetare realizandu-se odată cu asignarea comunicației din centrul de date prin echipamente adecvate de tip switch, router cu PoE+.

Modul de racordare a camerelor de supraveghere face flexibilă alegerea acestora.

Camerele video vor fi de tip megapixel fiind destinate identificării persoanelor.

In camera de comunicații (centrul de date) de la parterul clădirii se vor monta echipamente de stocare de tip NVR (NetWork Video Recorder) ce vor stoca informațiile (rack cu server de stocare dedicat) si Ie vor păstra minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video ce va proiecta pentru dispecer, imagini din instalația de supraveghere în timp real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afara acestuia dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie, etc).

Alimentarea întregului sistem de supraveghere se face din UPS.

Accesul către tribune se face printr-un sistem de tumicheti pe baza biletului plătit la casele, de bilete de la intrare.Toate punctele de control acces sunt conectate între ele, se vor semnaliza în dispecerat, iar toate disfunctionalitătile se vor trata se personal specializat.

Întregul sistem este centralizat, cârdurile vor avea siguranță mărită, de tip smart-card sau similar, soluțiile de implementare vor prevedea anti-passback, ieșirile de siguranță vor fi integrate în sistem.Alimentarea întregului sistem se face dintr-o sursă de alimentare vitală prin intermediul unui UPS.

Prepararea agentului de încălzire (ambele corpuri)

Sursa de apa calda 90/70°C necesara încălzirii spațiale o constituie rețeaua de agent termic. Din cadrai acestei rețele se va face un racord si se va prevedea un modul termic, care vă furniza agent termic pentru încălzire si apa calda pentru consum menajer.

Prepararea agentului frigorific. (CORP 1)

Alimentarea cu agent termic de răcire necesar instalației de climatizare (apa racira7/120C) pentru clădirea tribune se face cu ajutorul a 2 chillere cu capacitatea de răcire de 255 kW. Agregatele pentru preparare apa răcită, Chiliei* - sunt amplasate pe o platforma betonata, in apropierea clădirii, langa camera centralei termice.

Instalația do încălzire cu radiatoare si perdele de aer cald (CORP 1)

Agentul termic pentru încălzirea cu radiatoare este furnizat de către un modul termic. Modulul de punct termic pentru încălzire si preparare apa calda de consum este un punct temic monobloc complet automatizat si are drept scop producerea de agent termic pentru încălzire (apa calda 9O°C77O°C) si apa calda menajera (55°C) in cele mai economice condiții.

Radiatoarele sunt din otel tip panou montati pe pereți cu ajutorul unor console de susținere. Fiecare radiator este echipat cu ventil manual de aerisire iar pentru golirea instalației radiatorul de la subsolul fiecărui bloc va fi prevăzut cu robinet de golire. Pentru echilibrarea instalației fiecare radiator a fost echipat cu robinet de reglaj pe tur si retur existând astfel si posibilitatea separării radiatoarelor

Instalația de climatizare cu ventîloconvectoare (CORP 1)

Pentru climatizarea corpului de clădire aferent arbitrilor si pentru spatiile din parter, mai puțin zona de pariuri se va realiza o instalație de ventilonvectoare.

Ventiloconvectoarele vor fi alimentate cu agent termic de încălzire 80/70°C de la modulul termic si cu agent de răcire 7/12°C de la ansamblul format din cele doua chillere montate in exterior.


Ventiloconvectoarele vor fi prevăzute cu o singura baterie care va funcționa ori penti^tf c^zțre’! R ori pentru răcire.

Instalația de climatizare cu centrale de tratare aer (CORP 1)

Clima ti zarea aerului pentru zona ghiseelor, a zonei de pariuri si a restaurantului se face prin intermediul centralelor de tratare a aerului.

Sunt prevăzute 4 centrale după cum urmeaza: pentru zona ghiseelor din parter o centrala, doua centrale in etaj, care vor deservi întregul spațiu aflat pe cele doua niveluri si o centrala care va deservi zona de restaurant.


Centrala de tratare aer montata la parter, deservește strict zona ghiseelor, se introduce aer prin intermediul. grilelor montate in plafonul fals in zona caselor de pariuri, iar aspirația se face din 2ona de acces pentru ghișeele de pariuri.

In etaj 1 s-au prevăzut 2 centrale de tratare aer, care au aceleași caracteristici ca cea montata la parter.

Centrala care va deservi zona de restaurant are un debit total de 12000 mc/h,

Aspirația de aer proaspăt se face direct din exterior, prin intermediul unei prize de aer proaspăt, montata in imediata apropiere a centralei de tratare, iar evacuarea se face direct in exterior, prin intermediul unei tubulaturi izolate, care va urca pana deasupra clădirii.

Consumatorii de gaz natural (mașina de gătit) sunt amplasați in clădirea tribune noua proiectata, conform plan “Instalație de utilizare redusa presiune in incinta Hipodrom Ploiești proiectata, plan 3 scara 1:500”.

Consumatori noi proiectați din clădire tribune sunt:

7 buc. mașina de gătit di = 7 x 2 Nmc/h= 14 Nme/h;

încăperea in care se montează mașinile de gătit este amplasata la etajul 2 al clădirii tribune. Aceasta are suprafața de 100.57 mp si cu o inaltime de 2.70m. Volumul interior de încăpere rezulta ca fiind de 271.539 mc, mai mare decât 7.50mc cat este volumul minim de încăpere pentru bucătării. Suprafața vitrata este de 5.60mp, mai mare decât suprafața vitrata necesara conform STAS, 5.43mp.

In încăpere sunt montati senzori pentru detectare gaz cu limita de sensibilitate de cel puțin 2% metan (CH4) in aer la parter superioara a încăperii la distanta de 30cm fata de plafon, in locuri in care nu este obturata circulația curentilor de aer. In cazul in care sunt detectate scăpări de gaze, detectorul sesizează automat electrovana cu resetare manuala, amplasata in afara clădirii tribune, care sistează automat alimentarea cu gaze. După aerisirea încăperii si eliminarea cauzelor care au condus la pierderile de gaz din încăpere se repune in funcțiune instalația de gaz prin rearmare manuala a electrovanei.

Trecerea conductei prin pereți si prin planseu se face protejata în tub de protecție si fara imbinari. Tuburile de proiecție sunt fixate rigid si etanș de elementele construcției si depasesc suprafața finite a acestora cu lOmm Ia pereți si plafoane si cu 50mm la pardoseli.

Postul de reglare este amplasat in exteriorul clădirii tribune, in firida tip. Postul de reglare este constituit dintr-un regulator de presiune RTG25 cu acționare directa si ventil echilibrat, va.riant SB DB (cu supapa de blocare si dispozitiv de siguranța in cazul lipsei gazului).

Conductele metalice montate suprateran se protejează împotriva coroziunii prin grunduire si vopsire, operațiuni care s-au executat după efectuarea probelor de presiune.

> DOTĂRI: 648,808.83 lei, cu TVA

UPS 160K.W,380,50Hz autonomie 8 min - 1 bucata - 148.316.40 lei, cu TVA Perdea de aer cald - 8 bucăți - 44,488.01 lei, cu TVA

Aparat aer condițional monosplit 2.6KW - 1 bucata - 2,871.59 lei, cu TVA Aparat aer condiționat monosplit 2.6KW - 1 bucata - 1,398.50 lei, cu TVA Aparat aer condițional monosplit 24000 BTU/H - 4 bucăți - 12,493.37 lei, cu TVA Grup generator 750@,400V.50HZ, rezervor autonomie 12 ore - 1 bucata - 322,648.001ei, cu TVA Scaun birou-3 bucăți - 1,044.00 lei, cu TVA

Scaun birou arbitrii - 24 bucali - 8,352.00 lei, cu TVA Pupitru arbitrii - 31 bucăți — 7,886.40 lei. cu TVA Birou arbitrii - 12 bucăți - 9,720.00 lei, cu TVA

Scaun arbitrii - 28 bucăți - 9,744.00 iei, cu TVA Masa ședințe - 1 bucata - 675.60 lei, cu TVA

Birou - 18 bucăți - 16,329.60 lei, cu 7764

Scaun birou - 18 bucăți - 6,264.00 lei. cu TVA

Scaun masa ședințe - 10 bucăți - 888.00 lei, cu TVA

Dulap - 18 bucăți - 27,864.00 Iei, cu TVA

Birou - 3 bucăți - 2,721.60 lei, cu TVA

Dulap - 3 bucăți -4,644.00 lei, cu TVA

Dulap Vestiar —47 bucăți - 10,152.00 lei, cu TVA Dulap vestiar — 16 bucăți - 3.456.00 lei, cu TVA Dulap medicamente- 1 bucata-234.00 lei, cu TVA .Rafturi depozitare sei - 10 bucăți - 780.00 lei, cu TVA Bnncuta vestiar - 6 bucăți - 4,469.76 lei, cu TVA

Pat infirmerie - 1 bucata -1,368.00 Iei, cu TVA

CABINA PORTAR - 148,737.68 lei, cu T.V.A.

> Construcție si instaltîi: 118,248.62 lei cu T.V.A.

Cabina portar este amplasata in partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un control/paza al autovehiculelor destinate transportului de cai si personalului aferent. Are o suprafața construita de 26.10 mp, si suprafața utila de 21.35 mp.

încăperile aferente parterului sunt: Camera control S=ll.90mp, Oficiu/Grup sanitar=5.l0mp, Spațiu odihna=4.35mp.

închiderile exterioare sunt realizate din:

 • 1.  perete tristrat 18cm. - lambriu scânduri de lemn 1.25cm, placa OSB ext. 1.5cm.. vata minerala cu folie AL 14cm., placa gips-carton int. 1,25cm. finisați cu vopsea lavabila;

 • 2.  ferestre sunt din tâmplarie de Aluminiu cu rupere de punte termica si gea m termoizolant cu fol ie low-e.

Compartimentările interioare sunt realizate din pereți pe structura metalica izolați si placați cu gips-carton-perete lOem placa gips-carton L,25cm, profil metalic 7.5cm, bariera de vapori, placa gips carton l,25cm finisați cu vopsea lavabila.

Aceasta clădire este o construcție pe structura din lemn de rasinoase, ecarisat, clasa de calitate I, ignifugat si tratat împotriva agentilor biologici. Dimensiunile clădirii sunt: 6,20m x 7,30m.

 • <  \               Infrastructura este realizata din fimdatii izolate din beton armat de clasa CI2/15,sub popii de

lemn, cu dimensiunile in plan de 0,50mx0,50m. Adâncimea de fundare este de -1.lOm fata de cota ±0.00 a clădirii. Aceste fundații izolate sunt legate prin grinzi de legătură din beton armat de clasa C12/15, așezate pe un strat de beton de egalizare cu grosimea de 10 cm din beton simplu de clasa C8/10.

Placa de la cota -0.05 este realizata din beton de clasa CI2/15, armata cu plasa STNB 06/1 Ox 1 Ocm si are o grosime de 10 cm.

Suprastructura este realizata pe structura din lemn de rasinoase, ecarisat, clasa de calitate I.

Elementele verticale (popii) au dimensiunile 14xl6cm. Popii din lemn sunt introduși in piesa metalica (otel S235) pe o înălțime de 20 cm. Prinderile s-a făcut cu șuruburi M12 G.R.4.8, cu șaiba si piulița. Popii s-au montat pe grinzile din lemn cu ajutorul pieselor metalice din otel S235(Tg 3x100-300), cu șuruburi M12 G.R. 4.8. conform detaliilor din partea desenata. Grinzile din lemn, cu dimensiunile 14xl6cmsau 14xl4cm sunt prinse de soclul din beton armat prin tije din otel S235. Aceste tije se montează inainte de a se betona soclurile. Montarea acestor grinzi s-a făcut conform d.etaliior din partea desenata.

Șarpanta este realizata din grinzi de lemn de rasinoase, categoria I, cu dimensiunea de 14x20cm si din căpriori cu dimensiunea de 9xl2cm. Aceste grinzi sunt montate pe toate axele construcției, iar căpriorii sunt orientați paralel cu axele 1-3.

Alimentarea cu apa rece a corpului de clădire se face prin intermediul unui punct de branșament

 • <  i de apa potabila, de la rețeaua interioara incintei complexului. Parametrii debit/presiune ai

branșamentului de apa acopera integral necesarul de consum al clădirii. Debitul de calcul necesar alimentarii cu apa este estimat la 0,25 1/s. Distribuția apei către punctele de consum (robinete port furt un necesare alimentare echipamente spalare cu presiune, obiecte sanitare) s-a realizat prin intermediul unei rețele având indicele de rezistenta la presiune PN6.

Prepararea apei calde menajere pentru alimentarea consumatorilor din grupul sanitar aferent cabinei portar se realizează prin intermediul unui boiler cu capacitatea de 10 litri, montat sub lavoar, sursa de energie utilizata fiind energie electrica

Evacuarea apei uzate menajere se face prin intermediul unei rețele gravitaționale de conducte de canalizare alcatuita astfel:

- legaturile de la obiectele sanitare la rețea, montate peste cota zero, se vor realiza cu țeava din material plastic special construita pentru funcțiunea deservita (polipropilena de scurgere ignifugată PP, îmbinate cu mufe cu garnituri de cauciuc);

- conductele si colectoarele orizontale montate îngropat in pamant se vor realiza din conducte cu rezistenta sporita la compresiune din material plastic special construita pentru funcțiunea deservita (PVC-KG, îmbinate cu mufe cu garnituri de cauciuc).

Receptorii de energie electrica prevăzut in cadrul investiției sunt alimentați 1a tensiunea de 0,40 kV de la rețeaua exterioara, la o fregventa de 50 Hz. De Ia rețeaua exterioara se va. alimenta Tabloul Electric Cabina Portar (T.C.P.), montat in.oficiu. T.C.P. alimentează circuitele de priza si de iluminat


prevăzute in întreaga clădire. Distribuția energiei electrice intre rețeaua exterioara sî T.C.P. se ret^ușe^ printr-un circuit electric cu cablu de cupru si izolație din PVC, montat îngropat in sânt.

De asemenea, obiectivul este prevăzut si cu un tablou ce va alimenta circuitele de prize UPS. Acesta se va numi Tablou electric UPS Cabina Portar si va fi alimentat din Tablou electric UPS principal.

Iluminatul artificial in cabina portar este realizat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi fluorescente, 4xl8W. Corpurile de iluminat vor fi alimentate infe faza si nul. Fiecare circuit de iluminat este incarcat, astfel incat sa însumeze o putere de maxim 1 kW. Nilul de iluminare este 500 lux. Circuitele de iluminat sunt realizate cu conductoare de cupru cu izolație, tip Fy, avand secțiunea de l,5mmp (pentru conductorul de faza si pentru cel de nul de lucru) si de 2,5mmp (pentru conductorul de proiecție), protejate împotriva deteriorării mecanice in tuburi de protecție din PVC (tip IPY).

Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirecta este prevăzut legarea la prize de painant artificiala, care va avea o rezistenta de dispersie de cel mult 4 ohm. Pentru realizarea prizei de pamant s-a folosit platbanda OL-Zn 40x4mm sudata de armaturile fundației pentru asigurarea continuității electrice. Pentru priza de-pamant artificiala s-au folosit electrozi verticali din țeava OL-Zn cu D - 2 1/2. toii si L = 3.00m legați intre ei cu platbanda OL-Zn 40x4mm îngropata in pamant.

 • > Instalații curenti slabi: 6,010.68 lei, cu T.V.A. (supraveghere video, control acces, voce date)

In cabina portar sunt montate 3 prize voce-date RJ45. De la camera de comunicație a complexului, clădirea tribune, se racordează cabina portar printr-un cablu de fibra optica MM OM3, cu 4 fibre la care s-a montat un switch cu ieșire pe cupru. Cablarea locala a clădirii s-a realizat cu cablu de date tip SFTP 4x2x0.5mmp, similara cu celelalte immobile si va fi îngropat in tub IPEY diamentrul de 20mm.

Pentru moontaul unui televizor s-a prevăzut montajul îngropat a unei prize TV de 75 de ohmi. Monitorul TV se instalează local la prize TV, permițând recepția programelor TV de la un furnizor local de servicii TV sau se poate conecta la o prize de voce-date locala permițând accesul la servicii DLNA, transmisiuni TV locale, furnizate din clădirea tribune.

Pentru supravegherea video a zonei cabina portar si a grupului de bariere de intrare, s-a montat o camera pe un stâlp din apropiere, conectarea acesteia facandu-se la cutia de comunicații CC 12 instalata in cabina portar.

Cabina portar este amplasata in aproprierea porții 3, aceasta poarta este destinata în principal accesului persoanelor de întreținere si a proprietarilor de cai. Accesul prin aceasta poarta se va face prin intermediul unei bariere pentru fiecare sens de mers. Blocul de control al celor doua bariere se conectează centralizat la sistem prin rețeaua de date a complexului, astfel realizandu-se un record la cutia de comunicații CC 12 prin intennediul unor trasee de cablu SFTP tras prin tub dublu gofrat cu diametral de 50 ram.

 • > Dotări aferente clădirii cabina portar - 24,478.38 lei, cu T.V.A. Boiler cu o capacitate de 10 litri (1 bucata) - 267,32 lei, cu TVA:

Aer condiționat monosplit (1 bucata) - 1,547.43 lei, cu TVA: Convoc tor electric 1500W (2 bucali) - 408.84 lei, cu TVA:

Birou {1 bucata) - 1,380.00 lei, cu TVA Scaun birou (2 bucali) - 696.00 lei, cu TVA Dulap (1 bucata) - 3,222.00 lei, cu TVA PC (1 bucata) - 4,960.00 Iei, cu TVA Imprimanta (1 bucata) - 4,960.00 lei, cu TVA Dulap (1 bucata) - 657.60 lei, cu TVA Etajera blat sticla sablata (1 bucata) - 112.80 lei, cu TVA Bariera de praf (2 bucali) - 3,240.00 lei, cu TVA Mobilier bucătărie (l.SOmetrî) - 2,520.72 lei, cu TVA Telefon fara fir (1 bucata) - 455.99 lei, cu TVA Cos gunoi menajer (1 bucata) - 49.68 lei, cu TVA

ii


GRAJDURI (7 CLĂDIRI) - 8,934,859.56 Iei, cu T.V.A. ~

> Construcție: 8,374,983.37 lei, cu T.V.A.

Un grajd are o suprafața construita de 444.10 mp, o suprafața utila de 408.05 mp.

Grajdurile sunt amplasate in. partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un acces rapid al autovehiculelor destinate transportului de cai si personalului aferent.

Pentru a răspunde cerințelor, se prevede realizarea a șapte construcții, foecare din ele cu următoarea repartizarea funcțiunilor: 27 boxe pentru cai, fiecare a 8.5 7mp; spațiu dusuri cai 17.95mp; depozitare sei 7.96mp; depozit alimente 7,8Smp; Boxa carantina 7.88mp.

Pentru pereții de includere (exteriori) 22 cm grosime s-a ales soluția de perete tristrat alcătuit din vata caserata 8cm si vata necaserata 8cm (16cm grosime total) intre plăcile de OSB (l.SOcm grosime), finisat cu un lambriu de l.50cm pe de o parte si alta a pereților. La interior lambriul este baituit, pe când la exterior este vopsit cu vopsea culoare alba. Șarpanta este alcatuita din panouri sandwich de lOcm, iar luminatorul este realizat din policarbonat. Pardoseala interioara a grajdului, pe zona destinata cailor, este realizata dintr-un covor de cauciuc. Zona de circulație, cat si trotuarele si zona de dusuri s-au tratat cu vopsea epoxidiea. Compartimentările boxelor de cai s-au realizat dintr-o structura metalica demontabila, avand gratii si dulapi de fag. Fiecare boxa este dotata cu o adapatoare si o hrănitoare.

Aceasta clădire este o construcție pe structura de lemn lamelat încleiat de tipul GL28H, cu lungimea de 48,22m si latimea de 9,2lm. Deschiderea interax a cadrului, transversal este de 9,00m, iar traveile sunt de 3,00m.

Infrastructura este realizata din fundații izolate legate prin grinzi de fundare. Cota de fundare este -1.15 fata de cota ±0.00 a construcției, iar cota terenului natural este -O.iOm. Blocurile fundațiilor izolate sunt realizate din beton armat de clasa C12/15 si au dimensiunile in plan de lx2m, iar inaltimea este de 0,5m. Cuzineții fundațiilor izolate au dimensiunile in plan de 0,7x1,Om, iar inaltimea de 0,5m. Grinzile de legătura si cuzineții fundațiilor izolate sunt realizate.din beton de clasa CI6/20. Grinzile de legătură au latimea de0,30m, si adancimea de 0,50m.

Placa de la cota -0.05 este realizata din beton de clasa CI6/20, armata cu plasa STNB 06/10x1 Ocm si are o grosime de 10 cm.

Suprastructura este realizata pe structura din lemn lamelat incleiat de tipul GL2SH, conform EN338. Elementele principale ale structurii grajdului sunt popii si grinzile ce formează cadrele transversale. Elementele verticale (popii) au dimensiunile 16x40 cm. Ei s-au montat cu ajutorul unor camasi metalice. Grinzile ce formează cadrele transversale au dimensiunile 16x40 cm. Ele au capetele legate cu doi tiranti 022 din otel S235 si reazema articulat pe stâlpi.

Alimentarea cu apa (sursa de apa) si evacuarea apelor uzate:

Alimentarea cu apa rece a corpului de clădire se face prin intermediul unui punct de branșament de apa potabila, de la rețeaua interioara incintei complexului. Parametrii debit/presiune ai branșamentului de apa acopera integral necesarul de consum al clădirii, tehnologic (adapare animale) si menajer. Debitul de calcul necesar alimentarii cu apa necesar estimat este de 2,5 1/s, presiunea necesara fiind de 5 bar, dictate de sistemul tehnologie de adapare al animalelor. Conducta de apa potabila se va realiza cu țeava D=65 mm, montata sub adancimea de inghet la 0,8 m.

Distribuția apei către punctele de consum se va realiza prin intermediul unei rețele din otel zincat avand indicele de rezistenta la presiune PN10, montata lă plafon. Toate conductele de distribuție si fitingurile de îmbinare se vor realiza din materiale special construite pentru vehicularea apei potabile, avand indicii de rezistenta la presiune si temperatura necesari realizării aplicației.

Instalația interioara de apa calda pentru consum menajer

Prepararea apei calde menajere necesara spălării animalelor, pentru dusurile prevăzute in exterior, se realizează prin intermediul unui boiler bivalent cu capacitatea de 500 litri, având ca sursa de energie, energia solara si energia electrica.

;':'’:-3 C.\

■ ji" ;

;\r-"- •'_. \ '

Panourile solare sunt prevăzute pe invelitoare. Panourile solare sunt realizate din tu^ri.șolhre^ \ vidate individuale si funcționează pe principiul tuburilor termice (vaporizare-condensare), ceea ce conferă captatorului o stabilitate ridicata.

Pentru preluarea apelor accidentale si evacuarea acestora, in grajduri se vor prevedea rigole carosabile pe coridorul de acces, cu gratar demontabil antiderapant, pentru a permite operațiunile de intretinere si a preîntâmpina alunecarea animalelor. Descărcarea acestora se va realiza prin intermediul unei rețele îngropate de canalizare.

Instalația electrica pentru iluminat

Iluminatul artificial in grajduri este realizat cu corpuri de iluminat etanșe echipate cu lămpi fluorescente, 2x36W. Corpurile de iluminat vor fi alimentate inre faza si nul. Fiecare circuit de iluminat este incarcat, astfel incai sa însumeze o putere de maxim 1 kW. Nilul de iluminare este 250 lux.

Circuitele de iluminat sunt realizate cu cabluri din cupru cu protecție la foc, tip Cyy-f, a vând secțiunea de l,5mrnp (pentru conductorul de faza si pentru cel de nul de lucru) si de 2,5mmp (pentru conductorul de protecție), montate îngropat sau aparent pe pat de cabluri, in plînta sau jgheaburi metalice.

Instalația electrica pentru priza de pamant:

Pentru protecția împotriva electrocutării prin, atingere indirecta este prevăzut legarea la prize de pamant artificiala, care va avea o rezistenta de dispersie de cel mult 4 ohm. Pentru realizarea prizei de pamant s-a folosit platbanda OL-Zn 40x4mm sudata de armaturile fundației pentru asigurarea continuității electrice.

Pentm priza de pamant artificiala s-au folosit electrozi verticali din țeava OL-Zn cu D = 2 1/2 toli-si L = 3.00m legați intre.ei cu platbanda OL-Zn 40x4mm îngropata in pamant.

Instalația de ventilare

Pentru evacuarea aerului viciat din grajduri, s-au montat patru sisteme de evacuare.

Fiecare sistem este compus din grile de aspirație, tubulatura de evacuare circulara din tabla zincata, neizolata si ventilator de evacuare prevăzut cu buton de comanda.

La ieșirea în exterior a tubulaturii se va monta o rama.cu jaluzele fixe, necesara protejării sistemului de ventilație contra intemperiilor.

 • > Instalație curenti slabi: 170,904.95 Iei, cu T.V.A. (supraveghere video)

Pentru supravegherea video a zonei a grajdurilor se montează deasupra celor doua usi de acces doua camera video IP day-night cu IR 40m, Obiectul acestora este varifocal, iar rezoluția de 2 megapixeli.

Alimentarea acestora se face prin PoE+, acesta fiind asigurat prin montajul unui swiich media convertor de tip PoE+, montat in cutia de comunicații de racord. Cutiile de comunicații surit alimentate dintr-o sursa UPS centralizata montata in clădirea tribunelor prin intermediul unei firide (tablou) de distribuție, FD1.1.

Cablarea locala a grajdurilor, destinata a grajdurilor, destinata supravegherii video, este realizata cu cablu de date tip SFTP 4x2x0,5mmp, similara cu celelalte imobile si va fi pozat aparent cu țevi de tip pantzer montate pe suportii sau console (țeava tip Dietzel HFBS cu rezistenta mecanica mai mare de 1250N).

Prizele RJ45 se montează aparent deasupra celor doua usi de acces in aproprierea punctelor de montaj a camerelor video.

 • > Dotările grajdurilor: 388,971.24 Iei, cu T.V.A.

Uscator ultraviolet (14 bucăți) - 35,280.00 lei; Hrănitoare (196 bucăți) - 294,716.95 lei, cu T.V.A: Suport sa (196 bucăți) - 53,349.23 lei cu T.V.A: Corp de depozitare rafturi metalice (42 bucali) - 5,625.06 lei, cu T.V.A.;


SALIVARIUM SI BOXE CAI - 1,355,215.02 lei, cu T.V.A.4

> Construcție si instalații: 1,266,505.56 lei, cu T.V.A.

Clădirea salivarium, cu o suprafața construita de 444.10 mp, o suprafața utila de 403.58 mp, este amplasata in partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un acces rapid al cailor in 2ona de prelevare probe fiind amplasata in imediata vecinătate a grajdurilor. Principalele funcțiuni sunt: 19 boxe pentru cai, fiecare a 8.57mp; boxe probe cai, Cabinet veterinar, Grup sanitar, spațiu dusuri cai “»l7.95mp; depozitare sei; depozit alimente; Boxa carantina.

Aceasta clădire este o constructiepe structura de lemn lamelat incleiat de tipul GL28H, cu lungimea de 48,22m si latimea de 9,21 m. Deschiderea interax a cadrului transversal este de 9,00m, iar traveile sunt de 3,00m.

Infrastructura este realizata din fundații izolate legate prin grinzi de fundare. Cota de fundare este -1.15 fata de cota ±0.00 a construcției, iar cota terenului natural este -0.1 Om. Blocurile fundațiilor izolate sunt realizate din beton armat de clasa C12/15 si au dimensiunile in plan de lx2m, iar înălțimea este de 0,5m. Cuzineții fundațiilor izolate au dimensiunile in plan de 0,7xl,0m, iar inaltimea de 0,5m. Grinzile de legătură si cuzineții fundațiilor izolate sunt realizate din beton de clasa CI6/20. Grinzile de legătură au latimea de 0>30m, si adancimea de 0,50m.

Placa de la cota -0.05 este realizata din beton de clasa Ci6/20, armata cu plasa STNB 06/lOxlOcm si are o grosime de 10 cm.

Suprastructura este realizata pe structura din lemn lamelat incleiat de tipul GL28H, conform EN338. Elementele principale ale structurii grajdului sunt popii si grinzile ce formează cadrele transversale, Elementele verticale (popii) au dimensiunile 16x40 cm. Ei s-au montat cu ajutorul unor camasi metalice, conform detaliilor din partea desenata. Grinzile ce formează cadrele transversale au dimensiunile 16x40 cm. Ele au capetele legate cu doi tiranti 022 din otel S235 si reazema articulat pe stâlpi.

Alimentarea cu apa (sursa de apa) si evacuarea apelor uzate:

Alimentarea cu apa rece a corpului de clădire se face prin intermediul unui punct de branșament de apa potabila, de la rețeaua interioara incintei complexului. Parametrii debit/presiune ai branșamentului de apa acopera integral necesarei de consum al clădirii, tehnologic (adapare animale) si menajer. Debitul de calcul necesar alimentarii cu apa necesar estimat este de 2,5 I/s, presiunea necesara fiind de 5 bar, dictate de sistemul tehnologic de adapare al animalelor. Conducta de apa potabila se va realiza cu țeava D=65 mm, montata sub adancimea de inghet la 0,8 m. Distribuția apei către punctele de consuni se va realiza prin intermediul unei rețele din otel zincat avand indicele de rezistenta la presiune PN10, montata la plafon. Toate conductele de distribuție si fitingurile de îmbinare se vor realiza din materiale special construite pentru vehicularea apei potabile, avand indicii de rezistenta la presiune si temperatura necesari realizării aplicației.

Instalația interioara de apa calda pentru consuni menajer

Prepararea apei calde menajere pentru alimentarea consumatorilor din grupul sanitar aferent salivariumului se realizează prin intermediul unui boiler cu capacitatea de 15 litri, montat sub lavoar, sursa de energie utilizata fiind energie electrica. Prepararea apei calde menajere necesara spălării animalelor, pentru dusurile prevăzute in exterior, se realizează prin intermediul unui boiler bivalent cu capacitatea de 500 litri, având ca sursa de energie, energia solara si energia electrica.

Panourile solare sunt prevăzute pe invelîtoare. Panourile solare sunt realizate din tuburi solare vidate individuale si funcționează pe principiul tuburilor termice (vaporizare-condensare), ceea ce conferă captatorului o stabilitate ridicata.

Instalația interioara de canalizare

Pentru preluarea apelor accidentale si evacuarea acestora, in grajduri se vor prevedea rigole carosabile pe coridorul de acces, cu gratar demontabil antiderapant, pentru a permite operațiunile de

j:


întreținere si a preîntâmpina alunecarea animalelor. Descărcarea acestora se va realiza prin intermediul unei rețele îngropate de canalizare,                                                                   . < c

Instalația electrica pentru iluminat

Iluminatul artificial in salivarium este realizat cu corpuri de iluminat etanșe echipate cu lămpi fluorescente, 2x36W. Corpurile de iluminat vor fi alimentate inre faza si nul. Fiecare circuit de iluminat este incarnat, astfel incat sa însumeze o putere de maxim 1 kW. Nilul de iluminare este 250 lux. Circuitele de iluminat sunt realizate cu cabluri din cupru cu protecție la foc, tip Cyy-f, avand secțiunea de l,5mmp (pentru conductorul de faza si pentru cel de nul de lucru) si de 2,5mmp (pentru conductorul de protecție), montate îngropat sau aparent pe pat de cabluri, in plinta sau jgheaburi metalice.

Instalația electrica pentru priza de pamant:

Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirecta este prevăzut legarea la prize de pamant artificiala, care va avea o rezistenta de dispersie de cel mult 4 ohm. Pentru realizarea prizei de pamant s-a folosit platbanda OL-Zn 40x4mm sudata de armaturile fundației pentru asigurarea continuității electrice. Pentru priza de pamant artificiala s-au folosit electrozi verticali din țeava O.L-Zn cu D - 2 1/2 toii si L = 3.00m legați intre ei cu platbanda OL-Zn 40x4mm îngropata in pamant.

Instalația de încălzire

încălzirea spațiala pe perioada rece a anului aferenta cabinetului veterinar si a grupului sanitar din cadrul salivariumului se face cu convectoare electrice de perete pentru încălzire directa, cu puterea de încălzire de 1500W.

Aparatele de. climatizare sunt in sistem monosplit, formate dintr-o unitate exterioara si una interioara.

Evacuare condensului de la unitățile interioare se face printr-un sistem de țevi de polipropilena direct către exterior, prin una dintre coloanele de colectare condens, montate in apropierea acestora în sistemul de izolare al clădirii - termosistemul acesteia, direct către teren.

Pentru evacuarea aerului viciat, s-au montat patru sisteme de evacuare. Fiecare sistem este compus din grile de aspirație, tubulatura de evacuare circulara din tabla zincata, neizolata si ventilator de evacuare prevăzut cu buton de comanda. La ieșirea în exterior a tubulaturii se va monta o rama cu jaluzele fixe, necesara protejării sistemului de ventilație contra intemperiilor.

 • > Instalația de supraveghere video: 27,643.25 lei, cu T.V.A.

Pentru supravegherea video a spațiului se montează deasupra celor doua usi de acces doua camera video IP day-night cu IR 40m. Obiectivul acestora este verifocal iar rezoluția de 2 megapixeli.

Cablarea locala a salivariumului, destinata supravegherii video, este realizata cu cablu de date tip SFTP 4x2x0,5mmp, similara cu celelalte imobile si va fi pozat aparent cu țevi de tip pantzer montate pe suportii sau console (țeava tip Dietzel HFBS cu rezistenta mecanica mai mare de 1250N). Prizele RJ45 se montează aparent deasupra celor doua usi de acces in aproprierea punctelor de montaj a camerelor video.

In Salivarium sunt montate 2 prize voce-date RJ45 in cabinetul veterinary si alte doua prize aparente destinate supravegherii video. De la camera de comunicație a complexului, clădirea tribune, se racordează, cabina portar printr-un cablu de fibra optica MM OM3, cu 4 fibre la care s-a montat un switch cu ieșire pe capiu. Cablarea locala a clădirii s-a realizat cu cablu de date tip SFTP 4x2x0.5mmp, similara cu celelalte immobile si va fi îngropat in tub HFBS diamentrul de 25mm.

Pentru moontaul unui televizor s-a prevăzut montajul îngropat a unei prize TV de 75 de ohmi. Monitorul TV se instalează local la prize TV, permițând recepția programelor TV de la un furnizor local de servicii TV sau se poate conecta la o prize de voce-date locala permițând accesul la servicii DLNA, transmisiuni TV locale, furnizate din clădirea tribune.

Cablul TV se pozeaza de la rack-ul de TV din clădirea tribune, pe traseul canalizatîei de fibra optica don complex pana Ia căminul de tragere CT21, de unde ajunge îngropat in salivarium de unde urca la tavan, alaturi de traseul cablurilor de voce-date.

 • > Dotări: 61,066.21 lei, cu T.V.A.

Aer condiționat monosplit - I bucata - 1,547.42 lei, cu TVA Uscator u Itraviolet - 2 bucăți - 5,040.00 lei, cu TVA Con vector electric 1500W - 3 buca ti - 613.26 lei, cu TVA Birou - 1 bucata - 813.60 lei, cu TVA

Scaun birou - 1 bucata - 348.00 Iei, cu TVA

Scaun vizitator - 2 bucăți - 177.60 lei, cu TVA

Dulap - 5 bucăți - 7.020.00 lei, cu TVA

Cos gunoi hârtie - 2 bucăți - 58.06 lei, cu TVA

Mobilier cu blat de lucru - 2.80 metri - 3,528.00 lei, cu TVA

Hrănitoare (23 bucăți) - 34,584.13 lei, cu TVA:

Suport sa (24 bucatî) - 6,532.56 lei, cu TVA:

Corp de depozitare rafturi metalice (6 bucăți) - 803.58 lei, cu TVA


HANGAR ÎNTREȚINERE SI DEPOZITAI MATERIALE - 986,909.28 lei, cu T.V.A.

> Construcție si instaltii: 933,751.67 lei, cu T.V.A.

Clădirea “Hangar întreținere si depozitare material” are o suprafața construita de 444.10 mp, cu o suprafața utila de 417.25 mp.

Clădirea destinata întreținerii hipodromului conține: atelier reparații, birou, spațiu tehnic, depozit unelte, garaj utilaje grup sanitar si depozit materiale, toate necesare funcționarii si întreținerii unui hipodrom. Clădirea este amplasata in partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un acces rapid al autovehiculelor destinate inlretinerii hipodromului si personalului aferent.

Aceasta clădire este o construcție pe structura de lemn lamelat încleiat de tipul GL28H, cu lungimea de 48,22m si latimea de 9,2Im. Deschiderea interax a cadrului transversal este de 9,00m, iar traveile sunt de 3,0Qm intre axele 1-6 si 9-14, si de 6ra intre axele 6-9.

Infrastructura este realizata din fundații izolate legate prin grinzi de fundare. Cota de fundare este -1.15 fata de cota ±0.00 a construcției, iar cota terenului natural este -O.lOm. Blocurile fundațiilor

izolate sunt realizate din beton armat de clasa C12/15 si au dimensiunile in plan de lx2m, iar inaltimea este de 0,5m. Cuzineții fundațiilor izolate au dimensiunile in plan de 0,7x1,Om, iar inaltimea de 0,5m. Grinzile de legătură si cuzineții fundațiilor izolate sunt realizate din beton de clasa CI 6/20. Grinzile de legătură au latimea de 0,30m, si adancimea de 0,50m. Placa de la cota -0.05 este realizata din beton de clasa CI6/20, armata cu plasa STNB 06/lOxlOcm si are o grosime de 10 cm.

Suprastructura este realizata pe structura din lemn lamelat încleiat de tipul GL28H, conform EN338. Elementele principale ale structurii grajdului sunt popii si grinzile ce formează cadrele transversale. Elementele verticale (popii) au dimensiunile 16x40 cm, in axele 1-5 si 10-14 si 16x56cm in axele 6-9. Grinzile ce formează cadrele transversale din axele 1-5 si 10-14 au dimensiunile 16x40 cm,

iar cele din axele 6-9 sunt de 16x65 cm. Ele au capetele legate cu doi tiranti 022 din otel S235 si reazema articulat pe stâlpi.

Alimentarea cu apa rece a corpului de clădire se face prin intermediul unui punct de branșament de apa potabila, de la rețeaua interioara incintei complexului. Parametrii debit/presiune ai branșamentului de apa acopera integral necesarul de consum al clădirii, tehnologic (adapare animale) si menajer. Debitul de calcul necesar alimentarii cu apa necesar estimat este de 2,5 1/s, presiunea necesara fiind de 5 bar. dictate de sistemul tehnologic de adapare al animalelor.

Conducta de apa potabila se va realiza cu țeava D=65 mm, montata sub adancimea de îngheț la 0,8 m. Distribuția apei către punctele de consum se va realiza prin intermediul unei rețele din otel zîncat avand indicele de rezistenta la presiune PN6.

Prepararea apei calde menajere pentru alimentarea consumatorilor din grupul sanitar aferent hangarului studiat se realizează prin intermediul unui boiler cu capacitatea de 10 litri, montat sub lavoar, sursa de energie utilizata fiind energie electrica

Evacuarea apei uzate menajere, provenita de la obiectele sanitare se face prin intermediul unei rețele gravitaționale de conducte de canalizare alcatuita astfel:

legaturile de la obiectele sanitare la rețea, montate peste cota zero, se vor realiza cu țeava din material plastic special construita pentru funcțiunea deservita (polipropilena de scurgere ignifugată PP, îmbinate cu mufe cu garnituri de cauciuc);

- conductele si colectoarele orizontale montate îngropat în pământ se vor realiza din conducte cu rezistenta sporita la compresiune din material plastic special construita pentru funcțiunea deservita (PVC-KG, îmbinate cu mufe cu garnituri de cauciuc).

Iluminatul artificial in grajduri este realizat cu corpuri de iluminat etanșe echipate cu lămpi fluorescente, 2x36W. Corpurile de iluminat vor fî alimentate inre faza si nul. Fiecare circuit de iluminat este incarcat, astfel incat sa însumeze o putere de maxim 1 kW. Nilul de iluminare este 250 lux. Circuitele de iluminat sunt realizate cu cabluri din cupru cu protecție la foc, tip Cyy-f, avand secțiunea


de 1,5mmp (pentru conductorul de faza si pentru cel de nul de lucru) si de 2,5mmp (pentru v z .   ______

de proiecție)» montate îngropat sau aparent pe pat de cabluri, in plinta sau jgheaburi metalice.          r.L

.Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirecta este prevăzut legarea la prize de" " pamant artificiala, care va avea o rezistenta de dispersie de cel mult 4 ohm. Pentru realizarea prizei de pamant s-a folosit piatbanda OL-Zn 40x4mm sudata de armaturile fundației pentru asigurarea continuității electrice. Pentru priza de pamant artificiala s-au folosit electrozi verticali din țeava OL-Zn cu D = 2 1/2 toii si L - 3.00m legați intre ei cu piatbanda OL-Zn 40x4mm îngropata in pamant.

Sursa de apa calda 90/70C necesara încălzirii spațiale a încăperilor din stanga platformei pentru Spalare utilaje, respectiv birou, atelier, depozit scule si unelte si grup sanitar, o constituie o microcentrala murala, cu tiraj forțai, funcționând cu gaze, cu capacitate de 24.0 kW. Aceasta este amplasata in spațiul tehnic, pe un perete exterior. Microcentrala este prevăzută cu arzator de gaz si racordata la un cos coaxial care permite atât evacuarea gazelor arse, cat si admisia aerului de ardere.

Pentru evacuarea aerului viciat din Hangar întreținere si depozitare materiale a fost prevăzută o instalație de evacuare aer viciat din depozit scule si unelte, din atelier si din grupul sanitar. Instalația de evacuare este compusa din grile de aspirație, tubulatura de evacuare circulara din tabla zincata, neizolata si ventilator de evacuare prevăzut cu buton de comanda.

 • >  Instalații curenti slabi: 6,022.33 lei, cu T.V.A. (voce date, TV)

In depozit sunt montate 2 prize voce-date RJ45 in atelier si respectiv in birou. De la camera de comunicație a complexului, clădirea tribune, se racordează cabina portar printr-un cablu de fibra optica MM OM3, cu 4 fibre la care s-a montat un switch cu ieșire pe cupru. Cablarea locala a clădirii s-a realizat cu cablu de date tip SFTP 4x2x0.5mmp, similara cu celelalte immobile si va.fi îngropat.in tub. IPEY diamentral de20mm.

Pentru montaul unui televizor s-a prevăzut montajul îngropat a unei prize TV de 75 de ohmi. Cablul TV se va racorda local la un echipament de comunicație dințr-o prize de voce-date permițând accesul la servicii locale de TV over IP, furnizate din clădirea tribunelor.

Prizele TV se montează grupat langa prizele de current la aceeași înălțime.

 • > Dotări: 47,135.28 lei, cu T.V.A.

Aer condiționat monosplit-2 bucăți - 3,094.85 lei, cu TVA

Birou - 1 bucata - 907.20 lei, cu TVA

Scaun birou - 1 bucata - 348.00 lei, cu TVA

Scaun vizitator - 2 bucăți - .177.60 lei, cu TVA

Dulap — 2 bucăți - 2,995.20 leî. cu TVA

PC - 1 bucata - 4,960.00 lei, cu TVA

Imprimanta - 1 bucata - 4,960.00 lei, cu TVA Dulap vestiar-7 bucăți - 1,512.00 lei, cu TVA Dulap depozitare material curățenie - I bucata - 1,461.29 lei, cu TVA Etajera metalica - 10 bucăți - 780.00 Iei, cu TVA Blat de lucru - 20 metri - 20,352.00 lei, cu TVA Scaun atelier - 5 bucăți - 3,822.00 lei, cu TVA

Cos gunoi hârtie- 5 bucăți - 145.14 lei, cu TVA Bariera de praf - 1 bucata- 1,620.00 lei, cu TVA

HANGAR FURAJE SI DEPOZITARE TEMPORARA DEȘEURI - 901,958.55 lei, cu T.V.A.         -

 • > Construcție si instalații: 883,718.55 lei, cu T.V.A.

Clădirea “Hangar furaje si depozitare temporara deșeuri” are o suprafața construita de 444.10 mp, cu o suprafața utila de 407.74 mp.

Aceasta clădire este o construcție pe structura de lemn lamelat incleiat de tipul GL28H, cu lungimea de 48,22m si latimea de 9,2Im. Deschiderea interax a cadrului transversal este de 9,00m, iartraveile sunt de 3,00m intre axele 1-6 si 9-14, si de 6m intre axele 6-9.

Infrastructura este realizata din fundații izolate legate prin grinzi de fundare. Cota de fundare este -1.15 făta de cota ±0.00 a construcției, iar cota terenului natural este -O.lOm. Blocurile fundațiilor’ izolate sunt realizate din beton armat de clasa C12/15 si au dimensiunile in plan de lx2m, iar inaltimea este de 0,5m. Cuzineții fundațiilor izolate au dimensiunile in plan de 0,7x1,Om, iar inaltimea de 0,5m. Grinzile de legătură si cuzineții fondat iilor izolate sunt realizate din beton de clasa C16/20. Grinzile de legătura au latimea de .0,30in, si adancimea de 0,50m. Placa de la cota -0.05 este realizata din beton de clasa CI 6/20, armata cu plasa STNB 06/lOxlOcm si are o grosime de 10 cm.

Suprastructura este realizata pe structura din lemn lamelat incleiat de tipul GL28H, conform EN338. Elementele principale ale structurii grajdului sunt popii si grinzile ce formează cadrele transversale. Elementele verticale (popii) au dimensiunile 16x40 cm, in axele 1-5 si 10-14 si 16x56cm in axele 6-9. Grinzile ce formează cadrele transversale din axele 1.-5 si 10-14 au dimensiunile 16x40 cm, iar cele din axele 6-9 sunt de 16x65 cm. Ele au capetele legate cu doi tiranti 022 din otel S235 si reazema articulat pe stâlpi. In interiorul construcției din lemn lamelat incleiat, pe zona de depozitare temporara a deșeurilor, s-au realizat pereți din beton armat de clasa C25/30 , cu inaltimea de 2m, si grosimea de 20 cm. Fundațiile pereților din beton sunt de tip talpa din beton armat, de clasa CI 6/20. Cota de fundare a acestor fundații continue este de -1.15m fata de cota ±0.00.

Alimentarea cu apa rece a corpului de clădire se face prin intermediul unui punct de branșament de apa potabila, de la rețeaua interioara incintei complexului.

Distribuția apei către punctele de consum se va realiza prin intermediul unei rețele din otel zincat avand indicele de rezistenta la presiune PN6.

Pentru preluarea apelor accidentale si evacuarea acestora, in hangar furaje si depozitare temporara deșeuri, s-au prevevazut rigole carosabile clasa B250, cu gratar demontabil antiderapant, pentru a permite operațiunile de întreținere.

Colectarea apelor provenite de la rigole se realizează printr-o rețea de conducte îngropata.

Iluminatul artificial in hangar este realizat cu corpuri de iluminat etanșe echipate cu lămpi fluorescente, 2x36W. Corpurile de iluminat vor fi alimentate inre faza si nul. Fiecare circuit de iluminat este incarcat, astfel incat sa însumeze o putere de maxim 1 kW. Nilul de iluminare este 100 lux.

Circuitele de iluminat sunt realizate cu cabluri din cupru cu protecție la foc, tip Cyy-f, avand secțiunea de l,5mmp (pentru conductorul de faza si pentru cel de nul de lucru) si de 2,5tnmp (pentru conductorul de protecție), montate îngropat sau aparent pe pat de cabluri, în plinta sau jgheaburi metalice.

Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirecta este prevăzut legarea la prize de pamant artificiala, care va avea o rezistenta de dispersie de cel mult 4 ohm. Pentru realizarea prizei de pamant s-a folosit platbanda OL-Zn 40x4min sudata de armaturile fundației pentru asigurarea continuității electrice.

Pentru priza de pamant artificiala s-au folosit electrozi verticali din țeava OL-Zn cu D = 2 1/2 toii si L - 3.00m legați intre ei cu platbanda OL-Zn 40x4mm îngropata in pamant.

 • > Dotări: 18,240.00 lei, cu T.V.A.

Corp de depozitare cu rafturi metalice - 40 bucali - ÎS,240.00 lei, cu TVA

(°?l V

HANGAR INSTALAȚII PREEPURARE SI

DEPOZITARE TEMPORARA DEȘEURI - 834,713331^^

cu T.V.A.BINE

> Construcție si instalații: 834,713.33 lei, cu T.V.A.

Clădirea „Hangar instalații preepurare sl de depozitare temporara deșeuri” are o suprafața construita de 444.10 mp, cu o suprafața de 416.45 mp.

Clădirea ce adăpostește instalațiile de preepurare este amplasata iii partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un acces rapid al personalului de intervenție specializat si al autovehiclulelor aferente.

Aceasta clădire este o construcție pe structura de lemn lamelat incleiat de tipul GL28H, cu lungimea de 4S,22m si latimea de 9,21m. Deschiderea interax a cadrului transversal este de 9,00m, iar traveile sunt de 3,00m.

Infrastructura este realizata din fundații izolate legate prin grinzi de fundare. Cota de fundare este -1.15 fata de cota ±0.00 a construcției, iar cota terenului natural este -0.1 Om; Blocurile fundațiilor izolate sunt realizate din beton armat de clasa C12/15 si au dimensiunile in plan de lx2m, iar inaltimea este de 0,5m. Cuzineții fundațiilor izolate au dimensiunile in plan de 0,7x1,Ont, iar inaltimea de 0,5m. Grinzile de legătură si cuzineții fundațiilor izolate sunt, realizate din beton de clasa CI6/20. Grinzile de legătură au latimea de 0,30m, si adancimea de 0,50m. Placa de la cota -0.05 este realizata din beton de clasa C16/20, armata cu plasa STNB .06/lOxlOem si are o grosime de 10 cm.

Suprastructura este realizata pe structura din lemn lamelat incleiat de tipul GL28H, conform EN338. Elementele principale ale structurii grajdului sunt popii si grinzile ce formează cadrele transversale. Elementele verticale (popii) au dimensiunile 16x40 cm.

Grinzile ce formează cadrele transversale au dimensiunile 16x40 cm. Ele au capetele legate cu doi tiranti 022 din otel S235 si reazema articulat pe stâlpi.

Alimentarea cu apa rece a corpului de clădire se face prin intermediul unui punct de branșament de apa potabila, de la rețeaua interioara incintei complexului. Distribuția apei către punctele de consum se va realiza prin intermediul unei rețele din otel zincat avand indicele de rezistenta la presiune PN6.

Pentru preluarea apelor accidentale si evacuarea acestora, in hangar instalații preepurare si depozitare sulky, s-a prevăzut,o rigola carosabila cu gratar demontabil antiderapant, pentru a permite operațiunile de întreținere. Descărcarea se realizează prin intermediul unui un cămin exterior independent de căminul menajer.

Iluminatul artificial in hangar este realizat cu corpuri de iluminat etanșe echipate cu lămpi fluorescente, 2x36W. Corpurile de iluminat vor fi alimentate inre faza si nul. Fiecare circuit de iluminat este incarnat, astfel incat sa însumeze o putere de maxim 1 kW. Nilul de iluminare este 100 lux.

Circuitele de iluminat sunt realizate cu cabluri din cupru cu protecție la foc, tip Cyy-f, avand secțiunea de l,5mmp (pentru conductorul de faza si pentru cel de nul de lucru) si de 2,5mmp (pentru conductorul de protecție), montate îngropat sau aparent pe pat de cabluri, in plinta sau jgheaburi metalice.

Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirecta este prevăzut legarea la prize de pamant artificiala, care va avea o rezistenta de dispersie de cel mult 4 ohm. Pentru realizarea prizei de pamant s-a folosit platbanda OL-Zn 40x4nun sudata de armaturile fundației pentru asigurarea continuității electrice.

Pentru priza de pamant artificiala s-au folosit electrozi verticali din țeava OL-Zn cu D = 2 1/2 toii sî L « 3.00m legați între ei cu platbanda OL-Zn 40x4mm îngropata in pamant.

//c?/

’p':: p

INSEUARE -102,201.54 lei, cu T.V.A. < %

> Construcție si instalații: 102,201.54 Iei, cu T.V.A.

l.Pavilionul inseuare este amplasat in partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un acces rapid din zona grajdurilor, aflate in imediata vecinătate, a cailor ce intra in competiție. Clădirea pentru inseuare reprezintă spațiul in care cai sunt echipați cu hamasamentul necesar in participarea la curse. Este un spațiu deschis din punct de vedere volumetric, accesibil publicului, in care aceasta activitate care precede cursa poate fi observata, devenind astfel un punct de atracție propriu-zis in cadrul întregului ansamblu.

Aceasta clădire este o construcție pe structura din lemn de rasinoase, ecarisat, clasa de calitate 1, ignifugat si tratat împotriva agentilor biologici. Dimensiunile clădirii sunt:3.16mx 21,16m, avand o suprafața construita de 66.87 mp.

Infrastructura este realizata din fundații izolate din beton armat de clasa C12/15, sub popii de lemn, cu dimensiunile in plan de 0,70mx0,70m. Adâncimea de fundare este de -1. lOm fata de cota ±0.00 a clădirii. Aceste fundații izolate sunt legate prin grinzi de legătură din beton annat de clasa C12/15, așezate pe un strat de beton de egalizare cu grosimea de 10 cm din beton simplu de clasa C8/10. Cota inferioara a acestor grinzi de legătură este de -0.70 fata de cota ±0.00.

Placa de la cota -0.05 este realizata din beton de clasa C12/15, armata cu plasa STNB 06/lOx lOcm si are o grosime de 10 cm.

Suprastructura este realizata pe structura din lemn de rasinoase, categoria I. Elementele verticale.(popii) au dimensiunile 16x16cm. Șarpanta este realizata din grinzi de lemn longitudinale (pe axele A si B), cu dimensiunea de 16x20cm si grinzi tranversale (in fiecare ax) de 16xl6cm.

In toate axele transversale (axele 1-8) se vor realiza contravantuiri din lemn cu dimensiunea de 8xl6cm.

Iluminatul artificial in hangar este realizat cu corpuri de iluminat etanșe echipate cu lămpi fluorescente, 2x3 6W. Coipurile de iluminat vor fi alimentate inre faza si nul. Fiecare circuit de iluminat este incarnat, astfel incat sa însumeze o putere de maxim 1 kW. Nilul de iluminare este 100 lux.

Circuitele de iluminat sunt realizate cu cabluri din cupru cu protecție la foc, tip Cyy-f, avand secțiunea de 1,5mmp (pentru conductorul de faza si pentru cel de nul de lucru) si de 2,5mmp (pentru conductorul de protecție), montate îngropat sau aparent pe pat de cabluri, in pliata sau jgheaburi metalice.

Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirecta este prevăzut legarea la prize de pamant artificiala, care va avea o rezistenta de dispersie de cel mult 4 ohm. Pentru realizarea prizei de pamant s-a folosit platbanda OL-Zn 40x4mm sudata de armaturile fundației pentrti asigurarea continuității electrice.

Pentru priza de pamant artificiala s-au folosit electrozi verticali din țeava OL-Zn cu D = 2 1/2 toii si L - 3.00m legați intre ei cu platbanda OL-Zn 40x4mm îngropata in pamant.

T;CONSTRUCȚII ANEXE - 43,213.35 lei, cu T.V.A.

 • > Structura platforma chillere -12,887.35 lei

Platforma pentru chillere are dimensiunile in plan de 2,3mx5m, iar suprafața de 11,5 MP. Este construita pe contur din fundații continue cu latimea de 40 cm, încastrata in teren pe o adâncime de 90cm, din beton de clasa C25/30 si dintr-un radier din beton annat de clasa C25/30, cu grosimea de 30cm. Cota superioara a platformei este cu 10 cm mai sus decât cota terenului amenajat. Sub fundațiile continue si sub radier este prevăzut un strat de beton de egalizare de clasa C8/10.

 • > Structura platforma pentru containere vanzare bilete - 8,981.70 lei

Platforma pentru amplasarea containerelor de vanzare bilete are dimensiunile in plan de 2,5mx7,5m, iar suprafața de 18.75 MP. Este construita pe contur din fundații continue cu latimea de 30 cm, încastrate in teren pe o adâncime de 90cm, din beton de clasa C25/30 si dintr-un radier din beton armat de clasa C25/30,cu grosimea de 20cm. Cota superioara a platformelor este cu 10 cm mai sus decât cota terenului amenajat. Sub fundațiile continue si sub radier este prevăzut un strat de beton de egalizare de clasa C8/10.

 • > Structura platforma amplasare pubele pentru deșeuri -15,710.50 lei

Platforma pentru amplasarea pubelelor pentru deșeuri are dimensiunile in plan de 2,0mxl5,0m, iar suprafața de 30 MP. EstEe construita pe contur din fundații continue cu latimea de 30 cm, încastrate in teren pe o adâncime de 90cm, din beton declasa C25/30 si dintr-un radier din beton annat de clasa C25/30, cu grosimea de 20cm. Cota superioara a platformelor este cu 10 cm mai sus decât cota terenului amenajat. Sub fundațiile continue si sub radier este prevăzut un strat de beton de egalizare de clasa C8/10.

 • > Structura platforma grup generator - 5,633.80 lei

Platforma pentru grupul generator are dimensiunile in plan de 2,3mx4,5m, iar suprafața de 10,35 MP Construcția se incadreaza in clasa de expunere XC4+XF3, conform CP012/1- 2007. Este construita din fundații continue pe contur, cu latimea de 40 cm, încastrate in teren pe o adâncime de 90cm, din beton de clasa C25/30 si dintr-un radier din beton armat de clasa C25/30, cu grosimea de 30cm. Cota superioara a platformelor este cu 10 cm mai sus decât cota terenului amenajat. Sub fundațiile continue si sub radier este prevăzut un strat de beton de egalizare de clasa C8/10.


MOBILIER URBAN, AMENAJARE PEISAGISTICA, ÎMPREJMUIRE, GESTIONARE DEȘEURI -3,643,149.57 lei, cu T.V.A.

> Amenajare peisagistica - 2,139,529.491ei, cu TVA

Amenajarea peisagistica in cadrul proiectului de reabilitare si modernizare a hipodromului Ploiești presupune realizarea unor spatii verzi, plantarea de vegetație. Prin aceasta amenajare s-a urmărit crearea unor spatii optim rezolvate funcțional si estetic, cu impact pozitiv deosebit asupra mediului natural si social. Prin amenajarea complexa proiectata s-a realizat ridicarea calitatii spatiilor verzi, creșterea gradului de dotare a zonei, marirea confortului urban si imbunatatirea calitatii mediului.

Zona verde este alcatuita din spatii verzi cu suprafețe variabile, aferente pistelor si clădirilor din cadrul centrului hipic si de agrement. Aceasta zona a necesitat intervenții asupra fondului vegetal si plantari de completare: arbori, arbuști, garduri vii, gazon. S-a impus completarea acestei zone verzi cu dolari adecvate - mobilier urban si zone de odihna in aer liber pentru valorificarea potențialului ansamblului peisagistic urban.

Au fost prevăzute suprafețe de gazon însumând 108.437 nip., reprezintand covorul verde pe care se reliefează vegetația (in jurul pistelor, sub arbori si arbuști, in jurul aleilor). Gazonul va avea frunziș grosier, care se remarca printr-o rezistenta sporita la tasare pentru toate tipurile de amenajare, care va prelua si excesul de umiditate din sol.

Pentru plantațiile noi s-au folosit arbuști izolați sau in grupuri, ca accente cromatice sau de textura. Arborii sunt amplasați ritmat, de-a lungul limitei de proprietate si a drumurilor de acces, precum si in zona parcărilor auto. Gardul viu, cu inatime medie, separa drumul principal de acces si parcările aferente de zona de piste. Cele trei zone de porcari supraterane sunt îngrădite pe contur cu gard viu de mica inaliime. Ingradirile nu vor obtura vizibilitatea si perspectiva către zona de piste a hipodromului.

Arbuștii izolați sau in grupuri constau in: arbuști rasin thuja occidentali svariegata, arbuști rasin thuja occidentalisfastigiaia, puieti foiosi acer platanoidesschwelderi, puieti arbor foioas betula pendula, puieti arbor foios quercus michximbricaria, puieti foios robinia pseudaciabes salcim.

> Mobilier urban - 544,572.07 lei, cu T.V.A.
 • > Grup statuar - 528,012.07 Iei, cu T.V.A.

Fiecare statuie din cele 4 care compun grupul are doua componente, soclul realizat dintr-o structura de ciment placat cu marmura si partea superioara, realizata din bronz si care reprezintă un. cal, in mărime naturala, in diferite ipostaze.

 • >  Gherete bilete - 16,560.00 Iei, cu T.V.A.

Pentru accesul spectatorilor s-au amplasat pe o platforma betonata, trei gherete pentru vanzarea biletelor. O cabina de vanzare bilete, alcatuita din perete multistrat PVC si tamplarie PVC, are in plan latimea de 220.00 cm, lungimea de 150.00 cm, inaltimea de 240.00 cm si o suprafara utila de 3.30 mp.

> Împrejmuire - 872,760.36 lei, cu T.V.A.

Terenul pe care este amplasat Hipodromul din Ploiești a fost împrejmuit după cum urmeaza:

> împrejmuire latura A - Bulevardul București - 129,393.92 Iei, cu T.V.A.

Pe latura de vest, notata in proiect Latura A, s-a realizat o împrejmuire cu panouri cu cadru metalic si scândura de lemn, cu inaltimea totala de 2m. Panourile de gard sunt fixate pe stâlpi de beton armat 30x30cm, cu inaltimea de 2m de la cota terenului amenajat, fixați in teren cu fundații de beton armat. Pe toata lungimea gardului s-a executat o bordura din beton armat, cu fundație corespunzătoare. Lungimea totala a gardului este de aproximativ 317.00m.

> împrejmuire laturile B, E, F - delimitare cu UPG si terenuri'sprivațe 524,514.80 lei, cu T.V.A.                                    VJ £

Pe latura de nord, notata in proiect Latura B, si pe laura de sud, notat in proiect Latura E, precum! si in interiorul proprietății, in zona de separare intre tribune si grajduri, notata in proiect latura F, s-a montat o împrejmuire din stâlpi metalici si panouri din sarma zincata profilata, cu inaltitnea de 2m si lungimea totala de 1285 ml. Stâlpii sunt fixați in fundații de beton armat Intre fundațiile stâlpilor s-a realizat o bordura din beton armat.

> împrejmuire laturile C, D - delimitare cu teren privat si strada Ghighiului -197,968.62 lei, cu T.V.A.

Pe latura de est, denumita in proiect latura C, si pe latura de sud-est, denumita Latura D s.-a montat gard cu panouri fonoizolante, cu inaltimea de 3m. Stâlpii de fixare sunt dînprofile metalice HEA 160, fixați in fundație de beton armat.

Lungimea totala a gardului fonoabsorbant este de aproximativ 485.00 ml.

>          Porti de acces aferente împrejmuire! - 20,883.02 lei, cu T.V.A. Accesul in incinta

hipodromului se realizează prin niște porti din confecții metalice sudate, grunduite si vopsite negru. Valorile acestora sunt:

Poarta auto actionata manual, autoportanta, cu sistem de închidere, cu rotita de ghidaj si boit ivar vertical pentru a fixa usa pasiva de sold la închidere: 9,709.82 lei, cu TVA - 2 bucali;

Poarti batante acționate manual, echipate cu închizător, rotita ghidaj si boit ivar vertical pentru a fixa usa pasiva de sol la închidere (poarta pietonala - latura A): 6,833.66 lei, cu TVA -1 bucata;

Poarta auto actionata manual, autoportanta, cu sistem de închidere,, cu rotita de ghidaj si boit ivar vertical pentru a fixa usa pasiva de sol la închidere (acces 2 - latura A): 4,339.54 Iei, cu TVA -1 bucata;

> Dotări - 86,287.65 lei, cu T.V.A.

PC - 3 bucăți —14,880.00 Iei, cu TVA

Băncuțe exterioare ele beton - 27 bucăți - 29,462.40 lei, cu TVA

- Banane de exterior cu structura metalica si lemn -14 bucali -14,443.52 lei, cu TVA

Cos desert mixte 40 litri -18 bucali -1,922.40 Iei, cu TVA

Cos interior deșeuri selective 40 litri -18 bucali — 9,604.01 lei, cu TVA

Cos interior grup sanitar 50 litri -16 bucăți - 2.876.80 lei, cu TVA

Cos interior grup sanitar mic 20 litri -12 bucăți — 2,001.60 lei, cu TVA

Cos interior 12 — 10 bucăți. -1,002.72 lei, cu TVA

Cos extern deșeuri mixte 30 litri -13 bucăți - 358.80 lei, cu TVA

Ansamblu 3 coșuri 90 litri - 3 bucali - 534.60 lei, cu TVA

Container deșeuri selective 660 litri - 3 bucăți — 3,645.60 iei, cu TVA

Container 1100 litri - 4 bucăți - 5,555.20 lei. cu TVA

POARTA PIETONALA - 202,965.48 lei, cu T.V.A^BINEXiC/

Sc = 18.56 mp / Su = 16.40 mp             2

STRUCTURA

Obiectul ce urmează sa fie reabilitat este o construcție alcatuita din doua clădiri din beton armat, doua turnuri cu structura din lemn rezemata pe clădiri si o arcada din lemn rezemata pe turnuri si pe clădiri. Elementele din lemn ale turnurilor si arcadei prezintă degradări majore si vor fi desfăcute si înlocuite cu elemente combinate din lemn si metal Cele doua clădiri existente sunt formate din pereți din beton de 40cm grosime pana la cota +1.80m si pereți din zidărie de 40cm grosime pana la cota +2.70m fata de pardoseala proiectata, fondate pe un bloc din beton simplu de aproximativ 65cm lățime, pe zidărie rezemand. un planseu din beton armat, de lOcm grosime. Nu se cunosc armările si clasa de beton folosite in clădirile existente.

Soluția aleasa de beneficiar in vederea proiectării si execuției a fost analizata si proiectata conform normativelor in vigoare la data proiectului si a metodelor obișnuite de reparare si consolidare a structurilor din beton si zidărie. Toate elementele lemnoase existente se vor desface. La clădirile existente au fost adaugate aparate de reazem din beton armat pe care vor rezema la +2.05m, înglobate parțial iu beton, ansamblurile turn, confecții metalice zăbrelite spațial formate din țevi pătrate. Ansamblul arcada este o confecție metalica zăbrelită spatia! formata din țevi dreptunghiulare ce va sprijini la capete pe cate 2 reazeme, reazem talpa inferioara si reazem talpa superioara, fiind noduri static nedefomiabile in structura finala. Ansamblurile turn si arcada vor fi realizate uzinat si vor fi transportate si manevrate cu atentie pentru a_nu. produce.deformări si implicit tensiuni neprevăzute. Pe toata durata montajului ansamblurile vor fi susținute in macara. Pe aceste ansambluri se vor prinde pane metalice alcătuite din țevi dreptunghiulare si diverse plăcute metalice de prindere prevăzute pentru șarpantele din lemn ale turnurilor si ale arcadei. Pe structura din lemn vor rezema placi ceramice de tip țigla. Pe pane va fi prins cu șuruburi autoforante stratul suport pentru finisaj.

ARHITECTURA

Clădirea se va reabilita prin soluția propusa ca varianta B in expertiza tehnica si agreata de Beneficiar si anume dezafectarea structurii din lemn si prevederea unei suprastructuri combinate din metal și lemn si refacerea aspectului arhitectural al clădirii.

Cele doua turnuri existente sunt formate din pereți din beton de 40cm grosime pana la cota +1.80m si pereți din zidărie de40cm grosime pana la cota +2.70m fata de pardoseala proiectata, fundate pe un bloc din beton simplu de aproximativ 65cm lățime, pe zidărie rezemand un planseu din beton armat de lOcm grosime. Peste cota de 2,80 turnurile sî arcada care le unește sunt realizate din structura de lemn, cu placari din scânduri si tencuieli pe stuf.

Toate elementele de lemn existente se vor desface. La fiecare din cele doua turnuri au fost adaugate aparate de reazem din beton armat pe care vor rezema la +2.05m, înglobate partîal în beton, ansamblurile turn, confecții metalice zăbrelite spațial formate din țevi pătrate. Pe fata interioara a pereților existenti din zidărie si beton, in fiecare din cele doua turnuri, seva realiza o camasuiala armata din beton, cu grosimea de 6cm. Se vor realiza pardoseli din beton.arrnat in grosime de 15.cm, pe. un pat de beton egalizare de lOcm, executate peste pardoselile existente din beton. Cota de calcare 47-0,00 din interiorul turnurilor va fi astfel la 25cm peste cota terenului amenajat.

Ansamblul arcada este o confecție metalica zăbrelită spațial formata din țevi dreptunghiulare ce va sprijini la capete pe cate 2 reazeme, reazem talpa inferioara si reazem talpa superioara, fiind noduri static nedeformabile în structura finala. Ansamblurile turn si arcada vor fi realizate uzinat si vor fi transportate si manevrate cu atentie pentru a nu produce deformări si implicit tensiuni neprevăzute. Pe aceste ansambluri se vor prinde pane metalice alcătuite din țevi dreptunghiulare si diverse plăcute metalice de prindere prevăzute pentru șarpantele din lemn ale turnurilor si ale arcadei»

FINISAJE

Pereții din zidărie si beton pana la cota 4-2,80 se vor repara si reabilita.

Se îndepărtează tencuiala pe ambele fete ale pereților. Daca exista zone cu dislocări sau expulzări de cărămizi, ele se remediază prin scoaterea si rezidirea lor (după scoaterea cărămizilor, pereții golului se curata de mortar, se perie cu peria de sarma, se spala bine cu apa si, după ce suprafața se


zvanta, se începe rczidirea, avand grija ca rosturile sa fie bine matate cu mortar M50Z). Cu ajutorul unei scoabe metalice sau a unui spit si a unui ciocan, se deschid rosturile dintre cărămizi, prin indepartarea mortarului din ele pe o adâncime de 10-15 mm. Se curata suprafețele pereților cu peria de sarma, de sus in jos. Reparația fisurilor in zidărie se va face cu injecții de mortar (se introduc martori din otel, se curata fisura, se astupa fisura cu mortar M50T, după 12 ore se dau găuri in locul martorilor si se introduce prin stuturi din PVC apa sub presiune in fiecare iar la circa ISmin de la evacuarea apei se trece la injectarea cu mortar de ciment fluid marca M300, după circa 24 ore se indeparteaza mortarul de fixare si se taie stuturile: in cazul fisurilor cu deschidere mai mica de lOmm pentru injectare se va folosi pasta de ciment). Reparația fisurilor existente in beton se va face cu injecții cu rășini epoxidice.

La exterior se realiza o tencuiala de exterior armata cu plasa din fibra de sticla, de culoare alba, avand grija sa se respecte, si sa se repare acolo unde este cazul, profilele arhitecturale care ornamentează exteriorul pereților.

La interior pereții vor avea o camasuiala armata de beton, ce va ramane aparenta, avand in vedere ca spatiile interioare nu vor fi folosite in viitor decât in scopuri tehnice si de mentenanta.

Tâmpi ariile existente (usi si ferestre), aflate in stare avansata de degradare, se vor desface si înlocui cu tâmplarii de lemn - usi cu foaie plina pe tocuri de lemn, ferestre cu geam simplu pe locuri de lemn. Se vor păstră si curata, pentru securitate, gratiile existente la ferestre, avand in vedere ca ele se integrează in estetica fațadelor. Ușile vor avea sisteme de siguranța, pentru securizarea accesului si restrictionarea acestuia strict in scopuri tehnice.

Structurile metalice ale turnurilor si arcadei se vor închide cu placari OSB montate pe pane metalice 60x30mm. La interior se va dispune o termoizolatie din vata minerala in grosime de 5cm. La exterior se vor aplica tencuieli de exterior armate cu plasa din ftrbra de sticla, de culoare alba.

Pentru refacerea decorurilor arhitecturale existente pe fațadele turnurilor se vor realiza pro fi le din polistiren pentru exterior finisate cu rășini, in culoare alba, ce se vor monta pe fațada, pe placarea din OSB, conform indicațiilor producătorului de profite. Secțiunile profilelor vor respecta indicațiile furnizate in detaliile din piesele desenate, pentru reproducerea aspectului arhitectural al clădirii existente.

In vel itorile se vor realiza din țigla ceramica montata pe sipci de lemn 30x50mm, pe șarpanta de lemn. Pentru coame, doi ii si Streșini se vor folosi placi cu profîle speciale, in funcție de producător. Șarpanta de lemn va reproduce exact forma si profilul celor existente si va ft montata pe structura metalica conform detaliilor si indicațiilor din proiectul de structura. Streasinile vor fi de tip înfundat, realizate din păzii de lemn. Toate elementele de lemn vor fi tratate antiacarieni, antifungic si vor‘avea aplicat tratament pentru exterior.

CONSTRUCTOR:
S.C. CONSTRUCȚII ERBASU S.A.

BENEFICIAR:


-

Responsabil Tehnic; dl. Razvan Farcas


Responsabil Financiar: dna. Oana Marcu
Manager Proiect: dna. Irina Nicolescu

VALOARE OBIECTIV INVESTIȚIE

 • •  C+M :                       46.242.668,61 lei, cu TVA

 • •  Utilaje tehnologice si dotări: 10.322.795,33 lei, cu TVA

TOTAL :                     67.438.399,16 lei, cu TVA


Servicii de consultanta si proiectare tehnica : 9.913.356,66 lei, cu TVA

Servicii de dirigentie de șantier : 268.903,89 lei, cu TVA

Servicii de audit: 25.200 lei, cu TVA

Servicii de informare si publicitate : 23.284,50 lei, cu TVA

Servicii de consultanta in managementul proiectului : 122.473,23 lei, cu TVA

Taxe si avize : 12.281,36 lei, cu TVA

Taxe către Inspectoratul de Stat in Construcții: 280.982,45 lei

TOTAL PROIECT : 78.084.881,25 lei, cu TVA

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

MANAGER PROIECT - IRINA NICOLESCU

ASISTENT MANAGER PROIECT - ALEXANDRA LIGIA 5TAICU

RESPONSABIL TEHNIC - RAZVAN VIRGIL FARCAS

RESPONSABIL FINANCIAR - RAM0NA OANA MARCU Zi


RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE - ELENA CLAUDIA CARBUREANU

RESPONSABIL JURIDIC - ADRIAN EDUARD ANDRONE


SITUAȚIA,

mijloacelor fixe rezultate ift urma finalizării si receptionarii ob. inv. „Modernizarea / Extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești -centru hipic si de agrement", SMIS 47690

cf Adr.DTI 5574/12,08,2016 ,RV.R.T.L nr. 14522/26,07,2016, P.VR.T.L nr. 14521/26,07,2016 si Fisa tehnica

inregistraie cu NC 80 /16,08,2016 in Gestiunea :Hipodrom

Nr.crt

CONT

Nr.in

V.

Denjumlre mijloac fix

CODMF

Valoare de inventar

cant

UM

DOCUMENT

DATA PIF

0

1

3

4

5

6

7

8

9

12

TOTAL GENERAL

77.439.631,11

212.00.00.02.A.08 -CONT DOM. PUBLIC

67.948.808,48

1

212.00.00.02.A. 08

3884

Drum acces A1 (aferent Hipodrom)

1.3.7.2

1.777.679,62

6096,55

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

2

212.00.00.02.A.08

3885

Drum acces A2( aferent Hipodrom )

1.3.7.2

767.902,84

3125

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

3

212.00.00.02.A.08

3886

Drum acces A3 (aferent Hipodrom)

1.3.7.2

306.616,79

1245

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

4

212.00:00.02.A.08

3887

Parcarea spectator ( aferenta HIPODROM)

1.3.7.2

504.442,04

5065

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

5

212.00.00.02.A.08

3888

Parcare VIP ( aferenta HIPODROM)

1.3.7.2

328.563,47

1457

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

6

212.00.00.02.A.08

3889

Parcare echipe ( aferenta HIPODROM)

1.3.7.2

1.041.697,99

1780

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

7

212.00.00.02.A. 08

3890

Pavaj zona tribune (aferent HIPODROM)

1.3.7.2

139.703,04

3500

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

8

212.00.00.02.A. 08

3891

Pista de trap (aferenta HIPODROM)

1.1.5.2

5.242.412,55

36594

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

9

212.00.00.02.A.08

3892

Pista de gallop (aferenta HIPODROM)

1.1.5.2

3.645.962,21

28385

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

10

212.00.00.02.A.08

3893

Calea interioara de serviciu (cale de rulare aferenta HIPODROM)

1.3.7.2

521.749,81

2790

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

11

212.00.00.02.A.08

3894

Rețea canalizare pluviala ( aferenta HIPODROM)

1.8.7

1.616.149,40

2170

M

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

12

212.00.00.02.A. 08

3895

Bazin retentîe (aferent HIPODROM)

1.8.12

1.510.871,46

1185

MC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016-

13

212.00.00.02.A.08

3896

Statie de Pompare -tip cheson ( aferenta HIPODROM)

1.8.12

301.886,17

121,67

MC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

14

212.00.00.02.A.08

3897

Automatizare sistem de refulare ape pluviale ( aferenta HIPODROM)

1.8.13

335.062,27

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016 !j

26r07-2016

Nr.crt

CONT

Nr.in

V.

Denumire mljioac fix

CODMF

Valoare de inventar

cant

UM.

DOCUMENT

DATA P1F

0

1

3

4

5

6

7

8

9

12

15

212.00.00.02. A. 08

3898

REȚEA DE TERMOFICARE ( aferenta HIPODROM)

1.9.2.2

212.866,38

200

M

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

16

212.00.00.02.Â.08

3899

REȚEA GAZE NATURALE ( aferenta HIPODROM)

1.9.3

123.384,74

643

M

PV 14521 /26-07-2016

26-07-2016

17

212.00.00.02.A08

3900

Alimentare cu energie electrica (aferenta HIPODROM)

1.7.1.3

2.484.547,68

2300

M

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

18

212.00.00.02.A.08

3901

Iluminat exterior (aferenta HIPODROM)

1.7.1.3

627.091,58

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07?2016

19

212.00.00.02.A.08

3902

Instalații electrice curenti slabi - sonorizare ( aferent HIPODROM). -

1.7.3

121.478,46

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

20

212.£0.00.02.A.08

3903

REȚEA CANALIZARE MENAJERA (aferent . HIPODROM)

1.8.7

2.189,082,01

944

M ..

PV 14521 / 26-07.-2016

26-07-2016

21

212.00.00.02.A.08

3904

REȚEA APA (aferent HIPODROM)

1.8.6

1.307.181,93

1515

M

PV 14521/26-07-2016

26-07-2016

22

212.00.00.02. A.08

3905

Put Forat (aferent HIPODROM)

1.8.1

157.572,36

90

ML

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

23

212.00.00.02. A.08

3906

împrejmuire Gospodărie Apa (aferent HIPODROM)

1.6.3.2

37.426,68

69

M

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

24

212.00.00.02.A.08

3907

Trotuare Gospodărie Apa (aferent HIPODROM)

1.3.7.2

10.147,93

74,4

MP-

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

25

212.00.00.02.A08

3908

Ansamblu trei containere depozitare grup-pompare (aferent HIPODROM)

1.8.14

130.746,33

3

BUC

PV 14521 /26-07-2016

26-07-2016

26

212.00.00.02. A. 08

3909

Grup pompare (aferent HIPODROM)

1.8.12

178.096,89

2

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

27

212.00.00.02.A.08

3910

Rezervor cilindric (aferent HIPODROM)

1.8.14

261.901,66

2

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

28

212.00.00.02.A.08

3911

Container depozitare magazine (aferent . HIPODROM)

1.5.12

19.084,80

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

29

212.00.00.02.A.08

3912

CLĂDIRE TRIBUNE CORPUL 1 (aferenta HIPODROM)

1.6.2

18.749.799,18

4375,5

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

30

212.00.00.02.A.08

3913

CLĂDIRE TRIBUNE CORPUL 2( aferenta HIPODROM)

1.6.2

685.628,56

160

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016.

31

212.00.00.02.A.08

3914

GRADENA1 (aferenta HIPODROM)

1.6.2

5.863.466,28

11750

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016,

32

212.00.00.02.A.08

3915

GRADENA 2 (aferenta HIPODROM)

1.6.2

923.304,49

185

MP

PV 14521 /26-07-2016

26-07-2016

33

212.00.00.02.A.08

3916

Cabina portar (aferenta HIPODROM)

1.5.12

137.096,84

26,1

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

34

212.00.00.02.A.08

3917

Grajd (aferent HIPODROM)

1.2:1

1.387.130,34

444,1

MP

PV 14521 / 26-07-2016 ;

26-07-2016

35

212.00.00.02. A.08

3918

Grajd (aferent HIPODROM)

1.2.1

1.387.130,34

444,1

MP

PV 14521 / 26-07-2016 \

26-07-2016

Nr.crt

CONT

Nr.in

V.

Denumire mîjloac fix

CODMF

Valoare de inventar

cant

UNI

DOCUMENT

DATA PIF

0

1

3

4

5

6

7

8

9

12

‘     3(5

212.00.00.02.A.08

3919

Grajd (aferent HIPODROM)

1.2.1

1.387.130,34

444,1

MP

PV 14521 /26t07-2016

26-07-2016

37

212.00.00.02. A.08

3920

Grajd (aferent HIPODROM)

1.2.1

1.387.130,34

444,1

MP

PV14521/26-07-2016

26-07-2016

38

212.00.00.02.A.08

3921

Grajd (aferent HIPODROM)

1.2.1

.1.387.130,34

444,1

MP

PV 14521 / 26-07-201,6.

26-07-2016

39

212.00.00.02. A.08

3922

Grajd (aferent HIPODROM)

1.2.1

1.387.130,34

444,1

MP

PV 14521 / 26-07-2016 ,

26-07-2016

40

212.00.00.02. A.08

3923

Grajd (aferent HIPODROM)

1.2.1

1.387.130,31

444,1

MP

PV 14521/26-07-2016

26-07-2016

'    41

212.00.00.02.A.08

3924

SaliVarium si boxe cai (aferent HIPODROM)

1.2.1

1.468.379,99

444,1

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

42

212.00.00.02.A.08

3925

Hangar furaje si depozitare temporara deșeuri (aferent HIPODROM)

1.2.1

■1.082.586,85

444,1

MP

PV 14521/26-07-2016

26-07-2016

43

212.00.00.02.A.08

3926

Hangar furaje si depozitare temporara-deșeuri (aferent HIPODROM)

1.2.4

.1.024.578,71

444,1

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016'

44

212.00.00.02.A.08

3927

Hangar instalații preepurare si depozitare temporara deșeuri ( aferent HIPODROM)

1.2.4

967.762,31

444,1

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

45

212.00.00.02.A.08

3928

Inseuare (aferent HIPODROM)

1.2.1

118.491,94

66,87

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

46

212.00.00.02.A.08

3929

Platforma chillere (aferenta HIPODROM)

1.1.5.1

14.941,53

11,5

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

47

212.00.00.02.A.08

3930

Platforma pentru containere vanzare bilete ( aferenta HIPODROM)

1.1.5.1

10.413,34

18,75

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

48

212.00.00.02. A.08

3931

Platforma amplasare pubele pentru deșeuri ( aferenta HIPODROM)

1.1.5.1

18.214,67

30

MP

PV 14521 / 26:07-2016

26-07-2016

49

212.00.00.02. A.08

3932

Platforma grup generator (aferent HIPODROM)

1.1.5.1

6.531,80

10,35

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

50

212.00.00.02. A.08

3933

Ghereta bilete (aferent HIPODROM)

1.5.12

6.399,86

3,3

MP

PV 14521/26-07-2016

26-07-2016

51

212.00.00.02.A.08

3934

Ghereta bilete (aferent HIPODROM)

1.5.12

6.399,86

3,3

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

52

212.00.00.02.A. 08

3935

Ghereta bilete (aferent HIPODROM)

1.5.12

6.399,86

3,3

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

53

212.00.00.02.A.08

3936

împrejmuire B -duI București (latura A) ( aferenta HIPODROM)

1.6.3.2

150.018,64

317

M

PV 14521 /26-07-2016

26-07-2016

54

212.00.00.02. A.08

3937

Împrejmuire delimitare cu U.P.G. si terenuri private (laturile B, E, F) (aferenta HIPODROM)

1.6.3.2

608.119,74

1285

M

PV 14521/26-07-2016<

55

212.00.00.02.A.08

3938

împrejmuire delimitare cu teren privat si str. Ghighiului (laturile C, D) (aferenta HIPODROM)

1.6.3.2

229.523,79

485

M

!

lOZi

PV 14521 / 26-O7-2ofe\

2<^20M

lyr>\ I        v/

V4

Nr.crt

CONT

Nr.in

V.

Denumire mijloac fix

CODMF

Valoare de inventar

cant

UM

DOCUMENT

DATA_PIF

0

1

3

4

5

6

7

8

9

12

56

212.00.00.02.A.08

3939

Poarta auto (aferent HIPODROM)

1.6.3.2

11.257,52

2

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

57

212.00.00.02.A.08

3940

Poarta batanta (poarta pîetonalâ - latura A)( aferent HIPODROM)

1.6.3.2

. 7.922,91

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

58

212.00.00.02. A. 08

3941

Poarta auto (acces 2 - latura A) (aferent. HIPODROM)

1.6.3.2

5.031,24

1

BUC

PV 14521 / 26-07/2016

26-07-2016

59

212.00.00.02.A.08

3942

Poarta Pietonala (aferent HIPODROM)-

1.6.8

235.317,13

18,56

MP

PV 14522/26-07/2016

26-07-2016

213.01.00.02.A.3-CONT DOM PUBLIC

1,412.327,43

1

213.01.00.02. A.3

1411

POST TRAFO (aferent Hipodrom)

2.1.16.5

629.943,60

1

BUC

PV 14521 /26-07-2016

26-07-2016

2

213.01.00.02. A.3

1412

Afisaj exterior rezultate foto-fînish (aferent Hipodrom.)

2.1.26.1.-

1

292.167,50

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

3

213.01.00.02.Â.3

1413

Perdea de aer cald (aferent Hipodrom)

2.1.17.3.

1

6.447,39

■ ‘ 1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

4

213.01.00.02A3

1414

Perdea de aer cald (aferent Hipodrom )

2.1.17.3.

1

6.447,39

1

BUC

PV 14521/26-07-2016

26-07-2016

5

213.01.00.02.A.3

1415

Perdea de aer cald (aferent Hipiodrom)

2.1.17.3.

1

6.447,39

1

BUC

PV 14521 /26-07-2016

26-07-2016

6

213.01.00.02.A.3

1416

Perdea de aer cald (aferent Hipodrom)

2.1.17.3.

1

6.447,39

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

7

213.01.00.02.A.3

1417

Perdea de aer cald (aferent Hipodrom )

2.1.17.3.

1

6.447,39

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

8

213.01.00.02.A.3

1418

Perdea de aer cald (aferent Hipodrom)

2.1.17.3.

1

6.447,39

1

BUC

PV 14521 /26-07-2016

26-07-2016

9

213.01.00.02.A.3

1419

Perdea de aer cald (aferent Hipodrom)

2.1.17.3.

1

6.447,39

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

10

213.01.00.02.A.3

1420

Perdea de aer cald (aferent Hipodrom )

2.1.17.3.

1

6.447,41

1

BUC

PV 14521/26-07-2016

26-07-2016

11

213.01.00.02. A.3

1421

Aparat aer condiționat monosplit 2.6KW ( aferent Hipodrom)

2.1.17.3.

1

3.329,31

1

BUC

PV 14521 /26-07-2016

26-07^?^

12

213.01.00.02. A.3

1422

Aparat aer condiționat monosplit 24000 BTU/H (aferent Hipodrom)

2.1.17.3.

1

3.621,18

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016'"

------v/ x

26-07-20.16 '

13

213.01.00.02. A. 3

1423

Aparat aer condiționat monosplit 24000 BTU/H (aferent Hipodrom)

2.1.17.3.

1

3.621,18

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-0Z/201& )

Nr.crt

CONT

Nr.in

V.

Denumire mijloac fix

CODMF

Valoare de inventar

cant

UM

DOCUMENT

DATA PIF

0

1

3

4

5

6

7

8

9

12

14

213.01.00.02.A.3

1424

Aparat aer condiționat monosplit 24000

BTU/H (aferent Hipodrom )

2.1.17.3.

1:

3.621,18

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

15

213.01.00.02,A.3

1425

Aparat aer condiționat monosplit 24000 BTU/H ( aferent Hipodrom )

2.1.17.3.

1

3.621,20

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016.

26-07-2016

16

213.01.00.02.A.3

1426

Grup generator 750@,400V,50HZ, rezervor autonomie 12 ore ( aferent Hipodrom )

2.1.16.1.

2.1

374.076,42

1

BUC

PV 14521/26-07-2016

26-07-2016

17

213.01.00.02.A.3

1427

Uscator ultraviolet (in grajd )

2.1.21.2

2.921,67

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

18

213.01.00.02. A.3

1428

Uscator ultraviolet (in grajd)

2.1.21.2

2.921,67

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

19

213.01.00.02.A.3

1429

Uscator ultraviolet (in grajd )

2-1.21.2

2.921,67

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

20

213.01/00.02. A.3

1430

Uscator ultraviolet (in grajd )

2.1.21.2

2.921,67

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

21

213.01.00.02.A.3

1431

Uscator ultraviolet (in grajd )

2:1.21.2

2.921,67

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

22

213.01.00.02.A.3

1432

Uscator ultraviolet (in grajd)

2.1.21.2

2.921,67

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

23

213.01.00.02.A.3

1433

Uscator ultraviolet (in grajd)

2.1.21.2

2.921,67

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

24

213.01.00.02.A.3

1434

Uscator ultraviolet (in grajd )

2.1.21.2

2.921,67

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

25

213.01.00.02.A.3

1435

Uscator ultraviolet (in grajd )

2.1.21.2

2.921,67

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

26

213.01.00.02.A.3

1436

Uscator ultraviolet (in grajd )

2.1.21.2

2.921,67

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

27

213.01.00.02.A.3

1437

Uscator ultraviolet (in grajd)

2.1.21.2

2.921,67

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

28

213.01.00.02. A.3

1438

Uscator ultraviolet (in grajd )

2.1.21.2

2.921,67

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

29

213.01.00.02.A.3

1439

Uscator ultraviolet (in grajd)

2.1.21.2

2.921,67

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

30

213.01.00.02.A.3

1440

Uscator ultraviolet (in grajd )

2.1.21.2

2.921,67

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

31

213.01.00.02.A.3

1441

Uscator ultraviolet (in ’’ salivarium si boxe cai")

2.1.21.2

2.921,67

1

BUC

l

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

32

213.01.00.02.A.3

1442

Uscator ultraviolet (in" salivarium si boxe cai")

2.1.21.2

2.921,67

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

213.02.00.02.A.01 - CONT DOM. PRIVAT

212.211,47

1

213.02.00.02.A.01

38081

PC (aferenta HIPODROM)

2.2.9

5.750,60

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016 ,

2

213.02.00.02.A.01

3807

UPS 160KW,380,50HZ autonomie 8 min (aferenta HIPODROM)

2.2.9

171.957,27

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

3

213.02.00.02.A.01

3809 \

Imprimanta (aferent HIPODROM)

2.2.9

5.750,60

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016 .

26-07-2016

4

213.02.00.02.A.01

3810

PC (aferent HIPODROM)

2.2.9

5.750,60

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

Nr.crt

CONT

Nr.in

V.

Denumire mijloac fix

CODMF

Valoare de inventar

cant

UM

DOCUMENT

DATA.PIF

0

1

3

4

5

6

7

8

9

12

5

213.02.00.02.A.01

3811®

Imprimanta (aferent HIPODROM)

2.2.9

5.750,60

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

6

213.02.00.02. A.01

3812

PC (aferent HIPODROM)

2.2.9

5.750,60

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

7

213.02.00.02. A.01

3813

PC (aferent HIPODROM) .

2.2.9

5.750,60

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

8

213.02.00.02, A.01

3814

PC (aferent HIPODROM)

2.2.9

5.750,60

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

213.03,00.02.A.02- CONT

DOM. PUBLIC

1.064.964,43

1

213.03.00.02.A.02

27

Tractor (aferent Hipodrom ).

2.3.2.2.5

523.376,33

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

2

213.03.00.02.A.02

28

Starting Gate (aferent Hipodrom )

2.3.2.2.6

528.336,22

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

3

213.03.00.02.A.02

29

Electropalan (aferent Hipodrom )

2.3.6.1

13.251,88

1|

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016 .

214.00.00.02.A.02 - CONT DOM PUBLIC

4.320.759,89

1

214.00.00.02.A.02

3311

Instalații electrice curenti slabi - voce date ( aferent HIPODROM)

3.3.5

755.634,84

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

2

214.00.00.02,A.02

3310

Instalații electrice curenti slabi - control acces (aferent HIPODROM)

3.3.5

1.816.725,86

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

3

214.00.00.02.A. 02

3312

Instalații electrice curenti slabi - supraveghere video (aferent HIPODROM)

3.3.5

356.368,02

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

4

214.00.00.02.A.02

3313

Instalații electrice curenti slabi - foto finish ( aferent HIPODROM)

3.3.5

4.632,20

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

5

214.00.00.02.A.02

3314

Camera foto-finish (aferent HIPODROM)

3.1.5

243.472,91

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

6

214.00.00.02.A.02

3315

Camera foto-finish (aferent HIPODROM)

3.1.5

243.472,91

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

7

214.00.00.02.A.02

3316

Ansamblu PSI si Protecția Muncii (aferent HIPODROM)

3.4

9.787,52

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

8

214.00.00.02.A. 02

3317

Instalații curenti slabi: (supraveghere video, control acces, voce date)-aferent" Cabina Portar" (aferent HIPODROM)

3.3.5

6.968,75

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

9

214,00.00.02.A.02

3318

Dulap (in " Cabina Portar")

3.1.1

3.735,57

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

10

214.00.00.02.A.02

3319

Mobilier bucatarief in Cabina Portar)

3.1.1

2.922,51

1,8

M

PV 14521 / 26-07-2016

11

214.00.00.02A.02

3320

Instalații curenti slabi: (supraveghere video) aferent grajd

3.3.5

28.306,61

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016 z

12

214.00.00.02.A.02

3321

Instalații curenti slabi: (supraveghere video) aferent grajd

3.3.5

28.306,61

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016 !i

r07-20W Ș

r ©A        ■

6Nr.crt

CONT .

Nr.in

V.

Denumire mijloac fix

CODMF

Valoare de inventar

cant

UNI

DOCUMENT

DATAPIF

0

1

3

4

5

6

7

8

9

12

• 13

214.00.00.02.A.02

3322

Instalații curenti slabi: (supraveghere video) aferent grajd

3.3.5

28.306,61

1

BUC

PV14521/ 26-07-2016

26-07-2016

14

214.00.00.02. A.02

3323

Instalații curenti slabi: (supraveghere video) aferent grajd

3.3.5

28.306,61

1

BUC

PV 14521/26-07-2016

26-07-2016

15

214.00.00.02.A.02

3324

Instalat» curenti slabi: (supraveghere video) aferent grajd

3.3.5 r

28.306,61

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

16

214.00.00.02.A.02

3325

Instalații curenti slabi: (supraveghere video) aferent grajd

3.3.5

28.306,61

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

17

214.00.00.02.Ă.02

3326

Instalat» curenti slabi: (supraveghere video) aferent grajd

3.3.5

28.306,64

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-0772016

‘ 18

214.00.00.02. a’O2

3327

Instalații curenti slabi: (supraveghere video) aferenta Salivariun si boxe cai

3.3.5

32.049,44

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

19

214.00.00.02. A.02

3328

Mobilier cu blat de lucru (in Saiivârium si boxe cai)

3.1.1

4.090,34

2,8

M

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

20

214.00.00.02. AO2

3329

Instalații curenti slabi: (voce data ,TV) aferenta" Hangar întreținere si depozitare materiale''

3.3.5

6.982,26

1

BUC

PV 14521/26-07-2016

26-07-2016

21

214.00.00.02.A. 02

3330

Blat de lucru (in Hangar întreținere si depozitare materiale")

3.1.1

23.596,00

20

M

PV 14521/26-07-2016

26-07-2016

22

214.00.00.02.A.02

3331

Grup statuar (aferent Hipodrom )

3.4

612.174,46

1

BUC

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

211.02.00.02. A.Ol

2.480.559,41

1

211.02.00.02.A.01 144 Amenajare peisagistica - Hipodrom

2.480.559,41

108437

MP

PV 14521 / 26-07-2016

26-07-2016

|Nn IertDenumire

PMP -

Cont :

Denumire categorie : OBIECTE DE INVENTAR


Preț


Stoc Inițial ianuarie


Cânt I j Valoare


_________Intrări luna Cant


ValoareRulaj.cumulat intrări

".Rulaj cumulat ieșiri

Stoc final

Cant i|      Valoare

Cant j      Valoare71

INDICATOR AUTO -

0001

BUC

318.01

0

0.00

3

954.03

0

0.00

3

954.03

0

0.00

3__       ____954.03

NIR

77.47 | 17-08-2016

3

0

MET A

LC

2

INDICATOR AUTO -

0002

BUC

304.87

0

0.00

1

304.87

0

0.00

1

304.87

0

0.00

1

.... 3 04.8Z

NIR

77.47 | 17-08-2016

1

0

META

L1C

3

INDICATOR AUTO-PATRAT

-0003

BUC

295.13

0

0.00

8

2.361.04

0

0.00

8

2.361.04

0

0.00

a.

___._2.36.t04

NIR

77.47 f 17-08-2016

8

0

4

NDICATOR AUTO -

0004

BUC

290.94

0

0.00

3

872.82

0

0.00

3

872.82

0

0.00

3

.... 8.72,82

NIR

77.47 ] 17-08-2016

3

0

METALIC

5

EURO PUBELE - 2.1.24.6

0005

BUC

168.00

0

0.00

2

336.00

0

0.00

2

336.00

0

0.00

2

336.00

NIR

77.47 | 17-08-2016

2

0

6

APARAT AER CONDIȚIONAT 0006

BUC

1.398.50

0

0.00

1

1.398.50

0.00

1

1.398.50

0

L          . 0601

1

1.398.50.

NIR

| 77.47 I 17-0B-2016

1

0

~~~~ _?Z_ZQ446Q

7

SCAUN BIROU

0007

BUC

348.00

0

O.OOl

3

1.044.00

0

0.00

3

r        164460

0

H ... 060

_ 3 -

NIR

| 77.47 | 17-08-2016

3

0

_

8

SCAUN BIROU ARBITRII

0008

BUC

348.00

0 _

„ ..666

24

_. _ _a5.52.00

0

0.00

' 24* *

8,352.00

—6____

. 0.00

“9 '

NIR

j 77.47 | 17-08-2016

24

0

PUPITRU ARBITRII

0009

BUC

254.40

. 0_

0.00

31

7.886.40

0

0.00

31

7.886.40

0

0.00

31

L.________7,886.40

NIR

I 77.47 | 17-08-2016

j

r

31

0

10

BIROU ARBITRII

0010

BUC I       810.00

L.„_o

O.OOl

_ 12___

9.720.00

0

„ojâ

12. __

___      9.720,00

Q„

O.OOj

12

___________9.72Q.0CL

NIR I 77.47 j 17-08-2016

... 9.744.00!

ZâJMQft

.28

ZJtQQ

0011

....._977.44.00

L

I___

: 11 j SCAUN ARBITRII_________

j “f NIR | 77.47 | 17-08-2016

i*Î2~| MASA ȘEDINȚE________NIR =| 77.47 [ 17-08-2016

BIROU _________

NIR | 77.47 | 17-08-2016

 • 14 SCAUN BIROU__

NIR | 77.47 | 17-08-2016

 • 15 ~ SCAUN MASA ȘEDINȚE


13


77.47 | 17-08-2016

DULAP__

NIR r77.47 |Z7-08-2016 BIROU Z

NIR r 77.47 I .17-08-2016 DULAP        _____

NIR | 77.47 j 17-08-2016 DULAP VESTIAR________!

NIR I 77.47 | 17-08-2016 DULAP VESTIAR_______

NIR l 77,47 | 17-08-2016

21 DULAP MEDICAMENTE

NIR | 77.47 | 17-08-2016~ RAFTURI DEPOZITARE SE NIR | 77.47 I 17-08-2016~


! 16


19


20


22


23*


4- - -

I

l__


NIR


BANCUTA VESTIAR

NIR [ 77.47 | 17-08-2016

PAT INFIRMERIE’ooi4_țBycj__ ____34.6,QQ[Z—0.

__L

BUC j oowȚbuc^ *0017*1 RUGI     _' "907.20!    O' ‘

T_____“

0018 [ buc j____J.54_8.Q0Z
6.284.0Q


...0.00.


00.00


"_____0.00


___675.60’

ZZalaOoj

6.264.00


27.864.00

i


2.721.601   0


4.644.00


6.


0.Q0


ZQ6Q


JXQ(


._ -0.00


. 888,00.


. _QJÎOr _jf


OOO__6___


ZaQ.1.526o|2Zd'_.Z

I

.. Z 3.45660|'"~0'


. _._Q.


. . . . . -780.00. _ . 0____

ZZ4^J6iZ-6„Z


.1.36861


Q


...ZoM


ZjbZ+_ZZ"Z_Z7.6^ol ZZtZjZ -Z_Z_ ilztsoj ZXZLZZ. ZZTwlo ~47~j~ _ZZ_’m5k^Nr. crt.

Denumire

Cod

UM

Preț

Stoc Inițial ianuarie

Intrări.luna

Ieșiri luna

Rulaj cumulat intrări

Rulaj cumulat ieșiri

Stoc final

Cant

Valoare

Cant

Valoare

Cant

Valoare

Cant

Valoare

Cant

Valoare

Cant

Valoare

25

BOILER CU CAPACITATE

0025

BUC

267.32

0

QJ2Q

1

267.32

0

. .0,00

1

267.32

0

0.00

1

____________267.32

NIR j 77.47 | 17-08-2016

1

0

28

AER CONDmONAT

0026

BUC

1.547.43

0

0.00

1

„_h54W.

0

clqq

1

L54.7.43.

0

0.00

-J

1.547.43

NIR | 77.47 | 17-08-2016

1

0

27

CONVECTOR ELECTRIC

0027

BUC

204.42

0

. 0£Q

2

408.84

0

0,0-0-

2

408.84

Q

...._______0.00

...Z.

408.84

NIR | 77.47 | 17-08-2016

2

0

28

BIROU

0026

BUC

1.380.00

0 .

______CLfiR

1

1.380.00

0

O.QQ

1

1.380.00

0

0.00

1

1.380.00

NIR | 77.47 | 17-08-2016

1

0

29

SCAUN BIROU

0029

BUC

348.00

0

0.00

2

696.00

0

.O,QQ

2

696.00

0

0.00

2___

696.00

I

NIR | 77.47 | 17-08-2016

2

0

30

DULAP

0030

BUC

._   657.60.

0

. ..    . Q,QQ

1

657.60

0

0.00

657.60

_____o......

0.00

1

657.60

I

NIR t 77.47 | 17-08-2016

1

0

ETAJERA B1 AT STICLA

0031

BUC

112.801 0.

0.00

1

112.80

0

0.00

1

112.80

0

-„.OAOj

1

112.80

NIR | 77.47 1 17-08-2016

1

u

I

l

32

0032

BUC

1.620.00

0

0.00

2

. .   3,240,00

Q

0.J2.0

2

3.240.00

Q

. .. JO.QQj

2

3-2 4.Q,00

NIR ( 77.47 | 17-08-2016

2

0

: 33 1

TELEFON FARA FIR

0033

BUC

. .   455.99

0

0.00

j

..... .     455.99

Q

0.00

„1

...... 45.5,99

0

0.QQI 1

455.99

NIR i 77.47 | 17-08-2016

1

0

1

r.asCIJNOI MFNAJFR

0034

BUC

49.68

0

0.00

1

49.68

0

, _ .. .. 0.00

1

49.68

0

0.00

1

49.68

NIR | 77.47 | 17-08-2016

i

1

0

[35

HRĂNITOARE

0036

BUC

1.503.65j

0

0.00

195 ...

293.211.75

0

. „ _ 0.00

19.5__

293.2UJ5.

0

.    _______-Q.00.

...195

..29.3..21.1J5,

NIR l 77.47 ! 17-08-2016 I      !     I

r I

195

q

0

■ 3fi

—. 1— --------*

hrănitoare

0037 I BUC I      1.505.20

0

O.QQ

1

1.505.20

0

________0.00

1

1.505.20

0 1 0.00

1

1.505.20,

t

NIR 1 77.47 1 17-08-2016 I

1

0 i

1

'"*7 ‘

SI IPfiPT SA

0038

BUC 7      272.19

n

.        .. _ o.oo.

195

_  .53,077.05

.0

... .. .JL-0-0

... 195

.     ..53.-077,0.51

0

0.00

-1.95

5 3.077.051

:    rNIR 1 77.47 ; 17-08-2016

-

I

195

0

• sa"

hCORP DE DEPOZITARE

0039

BUC

...    133.93.

.0

0.00

42.

___5625.06

0

____________0.00,

t.42_Z

5.625.06.

Q.._

0.00

42-

______5,625,06'

î '

NIR î 77.47 ; 17-08-2016

42

0

aer r.n noitionat

0040

tîUC

1.547.422

0

0.00

1

1_.54.742

0

0,00

....□____

1,547.42

0

0.00

..._ 1 .

..... . 1,54.7.42

f —

■“NIR ț 77.47 | 17-08-2016 '

— —

!

1

0

L- .   .

I dn

rnNVFnTOR

0041

BUC

204.42

0 .

__________ 0J»

3

613.26

0

....... ojyjj

______3_. .

613.26

0

______ 0,00.

.._ aJJ

„  613,26.

i I NR I 77.47 I 17-08-2016

3

0

f 41

RIROU

0042

BUC

813.60

0

O.QQ

1

813.60

0

. __ .......0,00

1

813.60

. -0

0.00

1

813.60

r-

NIR i 77.47 | 17-08-2016

1

0

L -

i 42

SCAUN BIROU

0043

BUC

348.00

0

0.00

1

348.00

0

0.00

1

_. .    _ .-348J2Q

0

__0.0011__

________348.0-Oj

NIR l 77.47 | 17-08-2016

1

0

I

ț 43

[

SCAUN VI7ITATOR

0044

BUC

88.80

0

0.00

2

177,6.0.

0

0.00

2

177.60

0

_____O.QQJ

2

177.60

NIR | 77.47 | 17-08-2016

2

0

! 44

ni n ap

0045

BUC

1.404.00

0

0.00

5

7.020.00

0

0.00

5

7.020.00

0

0.00

5

7.020.00

| NIR l 77.47 | 17-08-2016

5

0

'45"

[ COS Ol JNOI HÂRTIE

0046

BUC

29.03

0

0.00

2

58.06

0

O.QQ

2

r.           58.06

0

-O.QO: _2___

58.06

NIR I 77.47 I 17-08-2016

2

0

4fî

HRĂNITOARE

0047

RUG

1.503.65

0

0.00

22

33.080.30

0

Q.QQ

22

3^080,30

0

0.00

22

________23.080,30

NR I 77.47 I 17-08-2016

22

0

-

47

SI JPORT SA

0048

BUC

272.19

0

0.00

24

6.532.56

0

0.00

_._24 .

6.532.56

0

0.00

24'''

>           6.532.56

NR I 77.47 | 17-08-2016

24

0

4B

CORP DE DEPOZITARE

0049

RUG

133.93

0

0.00

6

803.58

0

0.00

6

80-3^8

0

0.00

'Te1*

' < ' >03.58

NR | 77.47 | 17-08-2016

6 .

0

./

<■ , '

.. . X’AV 1

; 4d

AFR CONDIȚIONAT

0050

BUC

1.547.43

0

0.00

_

1.547.43

0.

0.00

1

.. ________1-547.43

0

0.00

Jr 1  „

NR î 77.47 | 17-08-2016

1

0

u

fin

RRA! 1

0051

BUC

907.20

0

0.00

1

907.20

0

QJ1Q

1

907.20

0

0:00

W20

NIR | 77:47 | 17-08-2016

1

0

Wc

CA

fii

SCAUN RROU

0052

RUG

348.00

0

0.00

1

348.00

0

0.00

1

.        _    348.00

0

0,00

/X&B.OO

NR j 77.47 | 17-08-2016

1

0

52

SCAI IN VIZITATOR

0053

BUC

88.80

0 ...

0.00

2

____17-7,6.0,

0

0.00

2 _..

17Z.60

Q

____0.00

r,      z^t77-60

NIR | 77.47 | 17-08-2016

2

____

0

... .

_ . ..i

Nr. cri.

Denumire

Cod

UM

Preț

Stoc inițial ianuarie

Intrări luna

Ieșiri luna

Rulaj cumulat intrări

Rulaj cumulat ieșiri

Stoc final

Cant

Valoare

Cant

Valoare

Gant

Valoare

Cant

Valoare

Cant

Valoare

Cant

Valoare

~S3~

DULAP

0054

BUC

1.497.60

0

0.00

2

2.995.20

" 0

0.00

2__

r .     _      28-95,2.0.

0..

0.00

2.

289580

NIR 77.47 | 17-08-2016

2

0

-      - -J

1

54

DULAP VESTIAR

0055

BUC

216.00

0

0.00

7

1.512.00

0

0.00

7

1.512.00

0

0.00

7

1.512.00

NIR | 77.47 | 17-08-2016

7

0

55

DULAP DEPOZITARE

0056

BUC

1.461.29

0

0.00

1

1.461.29

0___

0.00

1

...   . _ _ 146129

.0

0.00

1

1.461.29

NIR j 77.47 | 17-08-2016

1

0

i

56

etaiera metalica

0057

BUC

78.00

0

0.00

10.

780.00

0

0,00

10

780.00

.. 0 .

0.00

10

780.00

j NIR j 77.47 I 17-08-2016

10

0

I

57

SCAUN ATELIER

0058

BUC

764.40

0

0.00

5

3.822.00

0

0.0-0

5

3822,0.0.

0

0.00

5

..—3822.00

NIR | 77.47 | 17-08-2016

5

0

58

COS GUNOI HARȚE

0059

BUC

29.03

0

0.00

4

116,12

0

0.00

4 .

116.12

0

0.00

4

116.12

NIR | 77.47   17-08-2016

4

0

i

J .

bariera de araf

0060

BUC

1.R?0.0n

n

0.00

1

1.620.00

0

0.00

1

1.620.00

0

______ 98.9

1

1.620.00

NIR i 77.47   17-08-2016

1

0

I

60

CORP DE DEPOZITARE CL

0061

BUC

456.00

0

0.00

40

18.24Q.Q0

0

o.oo

40

'    18.240.00

0.

080.

40.

-16.240.001

I NIR ! 77.47 i 17-08-2016

40

0

1

61

BĂNCUȚE EXTERIOARE DE

0062

BUC

1.091.20

0

0.00

27

29.462.40

0.00

27

29.462.40

.0. .

0.00

27...

.. 2 9.462.4 Q;

—H

NÎrȚ77.47 ! 17-08-2016

27

0

i i

6Z

BĂNCUȚE DE EXTERIOR CI

J0063

BUC1

1.031.68

0

0.00

14

14.443.52

0

0.00

_ 14

..     14._443.52

0

OJ0.

14

r ..... 1-4.443.52]

— --

NIR | 77.47 I 17-08-2016

r

14

0

i

LEMN

i                                                                                I

r 63

COS DEȘEURI MIXTE

0064"

BUC

“10680

0

0.00

18

1.922.40

0

0.00

18. .

1.922.40

.. 0. ..

0.00

.1.8.. j..... J.922.40

NIR | 77.47 j 17-08-2016

18

0

64

COS INTERIOR DEȘEURI

0D65

BUC

533.56

0

0.00

17.

9,070,52

0

_ 0.00

_17 ...

9870,52

Clo... _

0.00

17

9,07082

NIR I 77.47 I 17-08-2015

17

0

65

COS INTERIOR GRUP

0066

BUC

..... J.Z98Q

0. ...

. . ..2.876,80

9

.. .... . 0.0-0.

16.

____287680;

__0. _

............. -0.00.

—16—

.287680,

NIR | 77.47 | 17-08-2016

16

0

i - -

i

I 66

COS INTERIOR GRUP

00671

BUC

1668.0.

J)

.08.0

12

„.-2.09160

__0

98.0

.....12...

28.01,60

0

0.00

12

_____ 2.001.60,

NIR | 77.47 l 17-08-2016

12

0

67

COS INTERIOR 12

0068

BUC

100.27

0

0.00

9

9Q2L43,

0

080

902,43

0

Q,.00

9

____            9.0-2,43

NIR | 77.47 | 17-08-2016

9

0

68

COS EXTERN DEȘEURI

0069

BUC

27.60

0

0.00

13

„   . 35889.

0.00

13 ..

358.80

—0

q,qo

.13

____           3.5.88.9

NIR ’ 77.47 | 17-08-2016

13

0

i

69

ANSAMBLU 3 COȘURI

0070

BUC

178,29.

0

0.00

3

53.4.60

0

0.00

3

534.60

.0—

980.

3.

       .5.34891

NIR | 77147 | 17-08-2016

3

0

70

CONTAINER DEȘEURI

0071

BUC

1,215.20

0

0.00

3

3 645 60

0

0.00

3

-          3.645.60

-      98.0.

3

3.64580

NIR | 77.47 | 17-08-2016

3

0

71

CONTAINER 1100LITRI

0072

BUC

1.388.80

0

0.00

4

5.555.20

0

0.00

4

..   5855.20

0

0.00

4

-5,555.20

NIR | 77.47 | 17-08-2016

!

4

0

72

SUPORT SA

0073

BUC

272.18

0

0.00

1

272.18

. 0.

0.00

1 ...

272.18

0

-0..0.0.

1

272.16

NIR | 77.47 | 17-08-2016

1

0

~73

HRĂNITOARE

0074

BUC

1.503.83

0

0.00

1

1.503.83

Q

0.00

1

l.50 3.83-

0

0.00

1

150383

NIR | 77.47 | 17-08-2016

1

0

j

74

AER CONDIȚIONAT

0075

BUC

1.547.42

0

0.00

1

1.547.42

0

0.00

L.

...         1.547.42

0

_____0,0-0.

1

_______-_d.847.42

NIR | 77.47 | 17-08-2016

1

0

75

COS GUNOI HARȚE

0076

BUC

29.02

0

0.00

1

29.02

0 _

0.00-

1

29.02

0.

980

1

___29,02.

NIR | 77.47 j 17-08-2016

1

0

1

76

COS INTERIOR DEȘEURI

0077

BUC

533.49

o

0.00

1

533.49

0

o.oo

__

5.33,49.

.0.

0.00

,/T O

J3Șk 533,4.9

NIR | 77.47 ) 17-08-2016

1

0

77

COS MTERIOR 12

0078

BUC

100.29

0

0.00

1

100.29

0

0.00

1

100.29

Q

0.00

X-^WQ.29.

NIR [ 77147 | 17-08-2016

. 1

0

/'

76

INDICATOR AUTO-

0079

BUC

318.03

0

0.00

1

318.03

0

0.00

1

31883

pLo

0.00'

i

| NIR j 77.47 | 17-08-2016

1

0

1 >

| METALIC

.

...

--------------'--------------------------V -

Nr. crt.

Denumire

Cod

UM

Preț

Stoc inițial ianuarie

Intrări luna

Ieșiri luna

Rulaj cumulat intrări

Rulaj cumulat ieșiri

Stoc final

Cant

Valoare

Cant

Valoare

Cant

Valoare

Cant

Valoare

Cant

Valoare

Cant

Valoare

79

INDICATOR AUTO -

0080

BUC

304.88

0

0.00

1

304.88

Q

_ .. ____.0.00.

1

304.88

0

0.00

1

304.88

NIR | 77.47 | 17-08-2016

1

0

METALIC

I

80

INDICATOR AUTO-

0081

BUC

290.97

0

0.00

1

290.97

Q

o.oo

1

290.97

0

0.00

1

290.97

NIR | 77.47 | 17-08-2016

1

0

METALIC

Total categorie OBIECTE DE INVENTAR :

0,00

645.250,14

0,00

645.250,14

0,00

645.250,14;

Total corii .

0,00

64S.2S0.14

0,00;

645.250,14

0,00

645.250,14)

Total PMP :

0,00

645.250,14

0,0tf

645.250,14

0,00

645.250,14

TOTAL GENERAL :

0,00'

645.250,14

0,00

645.250,14

0,00

645.250,14

Anexa nr.^ț) la HCL nr.

Completări Ia „Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Ploiești" (Anexa J).

TVK


Nr

crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândi rii sau după caz, al darii in folosint a

Valoare de inventar

Situația juridica actuala. 1 Denumire act de proprietate sau / alte documente doveditoare. . /

0

1

2

3

4

5

6

„Modernizarea / Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești - cod SMIS 47690

1.3.7.2

Drum acces A1 (aferent Hipodrom)

Nr. înv 3884; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf 6.096,55 mp

2016

1.777.679,62

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.3.7.2

Drum acces A2( aferent Hipodrom)

Nr. inv 3885; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf 3.125 mp

2016

767.902,84

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.3.7.2

Drum acces A3 (aferent Hipodrom)

Nr. inv 3886; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-20I6 si Fisa tehnica. Supraf 1.245 mp

2016

306.616,79

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.3.7.2

Parcarea spectator ( aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3887; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf 5.065 mp

2016

504.442,04

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.3.7.2

Parcare VIP (aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3888; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf 1.457 mp

2016

328.563,47

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.3.7.2

Parcare echipe (aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3889; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf 1.780 mp

2016

1.041.697,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.3.7.2

Pavaj zona tribune (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3890;    Proces verbal

recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf3.500 mp

2016

139.703,04

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.1.5.2

Pista de trap (aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3891; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf 36.594.mp

2016

5.242.412,55

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.1.5.2

Pista de gallop (aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3892; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si

Fisa tehnica. Supraf 28.385 mp

2016

3.645.962,21

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.3.7.2

Calea interioara de serviciu (cale de rulare aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3893; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf 2.790 mp

2016

521.749,81

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.8.7

Rețea canalizare pluviala ( aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3894;    Proces verbal

recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Lungime 2.170 m

2016

1.616.149,40

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.8.12

Bazin retentie (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3895; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Capacitate 1.185 mc

2016

1.510.871,46

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.8.12

Statie de Pompare tip cheson (aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3896; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Capacitate 121,67 mc

2016

301.886,17

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.


1.8.13

Automatizare sistem de refulare ape pluviale ( aferenta HIPODROM)

ST. inv 3897; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

335.062,27

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietatepublt^cdînndificarilc

1.9.2.2

REȚEA DE TERMOFICARE (aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3898; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Lungime 200 m

2016

212.866,38

Lege/n^^/&^pri^d'feur?uĂle propSiet^ puphc^'dumodiffi^rile sPe^ple^Wherioai^ J

1.9.3

REȚEA GAZE NATURALE ( aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3899; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Lungime 643 m

2016

123.384,74

Legea n^l^g^ri^â^^rile proprietate^p^hc^^jj^duicarile si completarîleulterîoare.

1.7.1.3

Alimentare cu energie electrica (aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3900; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Lungime 2.300 m

2016

2.484.547,68

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.7.1.3

Iluminat exterior (aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3901;    Proces verbal

recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

627.091,58

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.7.3

Instalații electrice curenti slabi â013 sonorizare ( aferent HIPODROM)

Nr. inv 3902;     Proces verbal

recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

121.478,46

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.8.7

REȚEA CANALIZARE MENAJERA (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3903; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Lungime 944 m

2016

2.189.082,01

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.8.6

REȚEA APA (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3904; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Lungime 1.515 m

2016

1.307.181,93

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.8.1

Put Forat (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3905; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 90 m

2016

157.572,36

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.3.2

împrejmuire Gospodărie Apa (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3906; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Lungime 69 m

2016

37.426,68

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.3.7.2

Trotuare Gospodărie Apa ( aferent HIPODROM)

Nr. inv 3907; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf 74,4 mp

2016

10.147,93

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.8.14

Ansamblu trei containere depozitare grup pompare ( aferent HIPODROM)

Nr. inv 3908; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 3 buc

2016

130.746,33

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.8.12

Grup pompare (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3909; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 2 buc

2016

178.096,89

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.8.14

Rezervor cilindric (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3910; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 2 buc

2016

261.901,66

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.5.12

Container depozitare magazine (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3911; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

19.084,80

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.2

CLĂDIRE TRIBUNE

CORPUL 1 (aferenta

HIPODROM)

Nr. inv 3912; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita desfasurata 4.375,5 mp

2016

18.749.799,18

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.2

CLĂDIRE TRIBUNE

CORPUL 2( aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3913;    Proces verbal

recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita desfasurata 160 mp

2016

685.628,56

Legea nr.213/199&tprivind>bunurile proprietatejjcrtHiȘa, cu^m'odjfjbarile si copipletarile^ultcrioare.;

1.6.2

GRADENA 1 (aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3914; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita desfasurata 11.750 mp

2016

5.863.466,28

// JS/            f-' j \     \

Legea nr.2^199^privind bunurile . proprie^ateîpublic^^fnodific^le si cpm^letariie ulterioare.      '

1.6.2

GRADENA 2 (aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3915; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita desfasurata 185 mp

2016

923.304,49

Legea nr.213/1998pri vind.b linurile proprietate publica; cu modificările si completările ulterioare.

1.5.12

Cabina portar (aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3916; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita 26,1 mp

2016

137.096,84

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.2.1

Grajd (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3917; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita 444,1 mp

2016

1.387.130,34

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.2.1

Grajd (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3918; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita 444,1 mp

2016

1.387.130,34

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.2.1

Grajd (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3919; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita 444,1 mp

2016

1.387.130,34

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.2.1

Grajd (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3920;    Proces verbal

recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita 444,1 mp

2016

1.387.130,34

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

.1.2.1

Grajd (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3921; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita 444,1 mp

2016

1.387.130,34

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.2.1

Grajd (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3922; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita 444,1 mp

2016

1.387.130,34

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.2.1

Grajd (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3923;    Proces verbal

recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita 444,1 mp

2016

1.387.130,31

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.2.1

Salivarium si boxe cai ( aferent HIPODROM)

Nr. inv 3924; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita 444,1 mp

2016

1.468.379,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.2.1

Hangar furaje si depozitare temporara deșeuri (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3925; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita 444,1 mp

2016

1.082.586,85

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.2.4

Hangar furaje si depozitare temporara deșeuri (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3926; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita 444,1 mp

2016

1.024.578,71

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.2.4

Hangar instalații preepurare si depozitare temporara deșeuri (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3927; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita 444,1 mp

2016

967.762,31

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.2.1

Inseuare (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3928; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita 66,87 mp

2016

118.491,94

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.1.5.1

Platforma chillere (aferenta HIPODROM)

Nr. înv 3929; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf 11,5 mp

2016

14.941,53

Legea nr.213Z1^98_țrivind bunurile proprictate^ulilfca^'fcijmlodificarile ^fc^npletarile~ult^riț^e^

1.1.5.1

Platforma pentru containere vanzare bilete (aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3930; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf 18,75 mp

2016

10.413,34

Le^eam/213^1^3^i>n^byiAri!e p«ate^|mo^i4ile ^i^complbtafil&'ulterjoârew'

1.1.5.1

Platforma amplasare pubele pentru deșeuri (aferenta HIPODROM)

Nr, inv 3931; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf 30 mp

2016

18.214,67

Legea nr.213/1998 priyifi^bunurile proprietate publica^etfmodificarile si completările ulterioare.

1.1.5.1

Platforma grup generator ( aferent HIPODROM)

Nr. inv 3932; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf 10,35 mp

2016

6.531,80

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.5.12

Ghereta bilete (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3933; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf utila 3,3 mp

2016

6.399,86

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.5.12

Ghereta bilete (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3934; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf utila 3,3 mp

2016

6.399,86

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.5.12

Ghereta bilete (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3935; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf utila 3,3 mp

2016

6.399,86

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.3.2

împrejmuire B -dul București (latura A) (aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3936; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Lungime 317 m

2016

150.018,64

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.3.2

Împrejmuire delimitare cu U.P.G. si terenuri private ( laturile B, E, F) (aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3937; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Lungime 1.285 m

2016

608.119,74

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.3.2

împrejmuire delimitare cu teren privat si str. Ghighiului ( laturile C, D) (aferenta HIPODROM)

Nr. inv 3938;    Proces verbal

recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Lungime 485 m

2016

229.523,79

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.3.2

Poarta auto (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3939; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

11,257,52

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.3.2

Poarta batanta (poarta pietonala â013 latura A)( aferent HIPODROM)

Nr. inv 3940;    Proces verbal

recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

7.922,91

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.3.2

Poarta auto (acces 2 - latura A) (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3941 Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

5.031,24

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.8

Poarta Pietonala (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3942; Proces verbal recepție nr. 14522 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf construita 18,56 mp

2016

235.317,13

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.16.5

POST TRAFO (aferent Hipodrom)

Nr. inv 1411; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

629.943,60

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.26.1

.1

Afisaj exterior rezultate foto-finish (aferent Hipodrom)

Nr. inv 1412; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

292.167,50

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.17.3

.1

Perdea de aer cald (aferent Hipodrom)

Nr. inv 1413; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

6.447,39

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica,.cu modificările s» co^plg^Uger^are.

2.1.17.3

.1

Perdea de aer cald (aferent Hipodrom)

Nr. inv 1414; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica, lbuc

2016

6.447,39

Legea^fe          ivind'b'^n^rile

proprietate pub'Mp^twiodinca-ne

2.1.17.3

.1

Perdea de aer cald (aferent Hipodrom)

Nr. inv 1415; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

6.447,39

proprietăți publțc^ cujn^ifj^arile si completari£e Ultcrr6are.

2.1.17.3

.1

Perdea de aer cald (aferent

Hipodrom)

Nr. inv 1416; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica, lbuc

2016

6.447,39

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.17.3

.1

Perdea de aer cald (aferent Hipodrom)

Nr. inv 1417; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

6.447,39

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.17.3

.1

Perdea de aer cald (aferent Hipodrom)

Nr. inv 1418; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica, lbuc

2016

6.447,39

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.17.3

.1

Perdea de aer cald (aferent Hipodrom)

Nr. inv 1419; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

6.447,39

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.17.3

.1

Perdea de aer cald (aferent Hipodrom)

Nr. inv 1420; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

6.447,41

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.17.3

.1

Aparat aer condiționat monosplit 2.6KW (aferent Hipodrom)

Nr. inv 1421; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

3.329,31

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.17.3

.1

Aparat aer condiționat monosplit 24000 BTU/H (aferent Hipodrom)

Nr. inv 1422; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

3.621,18

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.17.3

.1

Aparat aer condiționat monosplit 24000 BTU/H (aferent Hipodrom)

Nr. inv 1423; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

3.621,18

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.17.3

.1

Aparat aer condiționat monosplit 24000 BTU/H (aferent Hipodrom)

Nr. inv 1424; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-20I6 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

3.621,18

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.17.3

.1

Aparat aer condiționat monosplit 24000 BTU/H (aferent Hipodrom)

Nr. inv 1425; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

3.621,20

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.16.1

.2.1

Grup generator 750@,400V,50HZ, rezervor autonomie 12 ore (aferent Hipodrom)

Nr. inv 1426; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica, lbuc

2016

374.076,42

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in grajd)

Nr. inv 1427;    Proces verbal

recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

2.921,67

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in grajd )

Nr. inv 1428;    Proces verbal

recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

2.921,67

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in grajd)

Nr. înv 1429; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

2.921,67

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietatejprîSnc^^îbdificarile si completările ultcrioareX

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in grajd)

Nr. inv 1430; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

2.921,67

Legea|nrâl3/19j98.!privina bumlri^e proprjețăte publica,-cu/modifjcarile si.completările,ulterioarei J

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in grajd)

Nr. inv 1431; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. I buc

2016

2.921,67

Legea nrTilă/i^Ș prjyîn'd^bjlr^urile proprietate publica,_cu_modificarilc si completările ulterioare.

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in grajd)

Nr. inv 1432;    Proces verbal

recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

2.921,67

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in grajd)

Nr. inv 1433; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

2.921,67

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in grajd)

Nr. inv 1434; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

2.921,67

Legea nr.213/I998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in grajd)

Nr. inv 1435; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

2.921,67

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in grajd)

Nr. inv 1436; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

2.921,67

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in grajd)

Nr. inv 1437; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-20I6 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

2.921,67

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in grajd)

Nr. inv 1438; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-20I6 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

2.921,67

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in grajd)

Nr. inv 1439;    Proces verbal

recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

2.921,67

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in grajd)

Nr. inv 1440; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisatehnica. 1 buc

2016

2.921,67

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in " salivarium si boxe cai")

Nr. inv 1441; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

2.921,67

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.1.21.2

Uscator ultraviolet (in " salivarium si boxe cai")

Nr. inv 1442; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisatehnica. 1 buc

2016

2.921,67

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.3.2.2.

5

Tractor (aferent Hipodrom)

Nr. inv 27; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisatehnica. 1 buc

2016

523.376,33

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.3.2.2.

6

Starting Gate (aferent Hipodrom)

Nr. inv 28; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisatehnica. 1 buc

2016

528.336,22

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2.3.6.1

Electropalan (aferent Hipodrom)

Nr. inv 29; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. I buc

2016

13.251,88

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publjcarcuTnodificarile si cOTiple^a^^ltem^reX^

3.3.5

Instalații electrice curenti slabi - voce date (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3311; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-20I6 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

755.634,84

Legea ’/^L^^^^ÎM^uhuri^. propriflat^publKaj/cu’ănodificarilej s^t^eta^Qbare^ J

3.3.5

Instalații electrice curenti slabi - control acces (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3310; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

1.816.725,86

Legea n^ll3Zl^$8 pri^ne^gt^e proprietate public^' cu riiQdjficarile si completariTe ultcrioare.

3.3.5

Instalații electrice curenti slabi - supraveghere video ( aferent HIPODROM)

Nr. inv 3312; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

356.368,02

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.3.5

Instalații electrice curenti slabi - foto finish (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3313;     Proces verbal

recepție nr.14521 /26-07-20I6 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

4.632,20

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.5

Camera foto-finish (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3314; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

243.472,91

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.5

Camera foto-finish (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3315; Proces verbal recepție nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

243.472,91

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.4

Ansamblu PSI si Protecția Muncii (aferent HIPODROM)

Nr. inv 3316; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

9.787,52

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.3.5

Instalații curenti slabi: (supraveghere video, control acces, voce date)-aferent" Cabina Portar"         (

Nr. inv 3317; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

6.968,75

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.1

Dulap (in " Cabina Portar")

Nr, inv 3318; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

3.735,57

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.1

Mobilier bucatarie( in Cabina Portar)

Nr. inv 3319; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1,8 m

2016

2.922,51

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.3.5

Instalații curenti slabi: (supraveghere video) aferent grajd

Nr. inv 3320; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica, lbuc

2016

28.306,61

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.3.5

Instalații curenti slabi: (supraveghere video) aferent grajd

Nr. inv 3321; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

28.306,61

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.3.5

Instalații curenti slabi: (supraveghere video) aferent grajd

Nr. inv 3322; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica, lbuc

2016

28.306,61

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.3.5

Instalații curenti slabi: (supraveghere video) aferent grajd

Nr. inv 3323; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

28.306,61

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.3.5

Instalații curenti slabi: (supraveghere video) aferent grajd

Nr. inv 3324; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica, lbuc

2016

28.306,61

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.3.5

Instalații curenti slabi: (supraveghere video) aferent grajd

Mr. inv 3325; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

28.306,61

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările ^^î^piple^ile .ulterioare.

3.3.5

Instalații curenti slabi: (supraveghere video) aferent grajd

\'r. inv 3326; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. I buc

2016

i:

28.306,64

Legea nrr213/l 9^8 privipd bunurile pippriefate'pubjica, cu-modificarilc §! si Completările uȚfSripare.

rât             ■t'.'iU    />"-$

3.3.5

Instalații curenti slabi: (supraveghere video) aferenta Salivariun si boxe cai

Nr. inv 3327; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

32.049,44

Ee^ea nr.2f3/l99^<prhțir^ bunurile pro^prictatcpubl'ic^&im-iodiricarile 'sEcomplpf^leulterioarc.

3.1.1

Mobilier cu blat de lucru (in Salivarium si boxe cai)

Nr. inv 3328; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 2,8m

2016

4.090,34

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.3.5

Instalații curenti slabi: (voce data ,TV) aferenta" Hangar întreținere si depozitare materiale"

Nr. inv 3329;    Proces verbal

recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

6.982,26

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.1

Blat de lucru (in Hangar întreținere si depozitare materiale")

Nr. inv 3330; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 20 m

2016

23.596,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.4

Grup statuar (aferent Hipodrom)

Nr. inv 3331; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

612.174,46

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

5

Amenajare peisagistica -Hipodrom

Nr. inv 44; Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. Supraf 108.437 mp

2016

2.480.559,41

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

Total mijloace fixe                     77.227.419,64

BIROU

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica. 18 buc

2016

16.329,60

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BIROU

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica. 3 buc

2016

2.721,60

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

COS INTERIOR GRUP SANITAR 50LITRI

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica. 16 buc

2016

2.876,80

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

AER CONDIȚIONAT MONOSPLIT

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica, lbuc

2016

1.547,42

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

AER CONDIȚIONAT MONOSPLIT

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

1.547,42

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

AER CONDIȚIONAT MONOSPLIT

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

1.547,43

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

AER CONDIȚIONAT MONOSPLIT

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

1.547,43

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

ANSAMBLU 3 COȘURI 90LITRI

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica. 3 buc

2016

534,60

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

APARAT AER CONDIȚIONAT MONOSPLIT 2.6KW

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

1.398,50

Legea nr.213/^^^^iinâ^^îlți^e proprictatc/pubîica,'cu modifica&jjb^ si co^e^i^lțgi^\ A

BANCUTA VESTIAR

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 6 buc

2016

4.469,76

Legea nrK1   998Iptivirid'bunurile .

proprieta^^ic^'cifTOQ‘^i|icaj^e si completările ulterioare/^*’ ' X f.-r,.        ..        9/

BĂNCUȚE DE EXTERIOR CU STRUCTURA METALICA SI LEMN

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 14 buc

2016

14.443,52

Legea nr.213/1998 privindLbjjtîurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BĂNCUȚE EXTERIOARE DE BETON

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 27 buc

2016

29.462,40

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BARIERA DE PRAF

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 2 buc

2016

3.240,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BARIERA DE PRAF

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

1.620,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BIROU

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

813,60

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BIROU

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

907,20

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BIROU

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

1.380,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BIROU ARBITRII

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica. 12 buc

2016

9.720,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BOILER CU CAPACITATE 10L

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

267,32

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

CONTAINER 1100L1TRI

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 4 buc

2016

5.555,20

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

CONTAINER DEȘEURI SELECTIVE 660LITRI

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica. 3 buc

2016

3.645,60

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

CONVECTOR ELICTRIC1500W

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-20I6 si Fisa tehnica. 3 buc

2016

613,26

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

CONVECTOR ELECTRIC 1500W

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 2 buc

2016

408,84

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

CORP DE DEPOZITARE CU RAFTURI METALICE

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 40 buc

2016

18.240,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

CORP DE DEPOZITARE RAFTURI METALICE

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 42 buc

2016

5.625,06

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

CORP DE DEPOZITARE RAFTURI METALICE

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 6 buc

2016

803,58

Legea nr.213/L998'pr|vindJbunurilc proprictate pdblrca, cu ri&jl^tearile

COS GUNOI HÂRTIE

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

29,02

LegeXâ6/l^^*W bunuri^ propnetote\pubjicâ;^cu/mbdifiQarile

COS GUNOI HÂRTIE

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 4 buc

2016

116,12

Legea nr^fâ^l^&ipfN^^l^urile proprietate publica,dm'modificarile si completările ulterioare.

COS DEȘEURI MIXTE 40LITRI

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 18 buc

2016

1.922,40

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

COS EXTERN DEȘEURI MIXTE 30LITRI

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 13 buc

2016

358,80

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

COS GUNOI MENAJER

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

49,68

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

COS GUNOI HÂRTIE

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 2 buc

2016

58,06

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

COS INTERIOR 12

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 9 buc

2016

902,43

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

COS INTERIOR 12

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

100,29

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

COS INTERIOR DEȘEURI SELECTIVE 40LITR1

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

533,49

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

COS INTERIOR DEȘEURI SELECTIVE 40LITRI

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 17 buc

2016

9.070,52

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

COS INTERIOR GRUP SANITAR MIC 20LITRI

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 12 buc

2016

2.001,60

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

DULAP

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

657,60

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

DULAP

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-20I6 si Fisa tehnica. 5 buc

2016

7.020,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

DULAP

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-20I6 si Fisa tehnica. 2 buc

2016

2.995,20

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

DULAP

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 18 buc

2016

27.864,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

DULAP

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 3 buc

2016

4.644,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

DULAP MEDICAMENTE

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

234,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si comnletânleuitenbarc.

DULAP VESTIAR

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 7 buc

2016

1.512,00

----A

Legea ny213p998'prixdn£bunupl^ proprietat^public^cujmoțdificaril& si^complet^ii'e ulterioare.     J

DULAP VESTIAR

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 47 buc

2016

10.152,00

Legea nr.21-3/1998/pri<»ind bufnirile proprietate publica, cu.m0aiQcările si completările1 ulterioare^

DULAP VESTIAR

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica. 16 buc

2016

3.456,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

DULAP DEPOZITARE MATERIAL CURĂȚENIE

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

1.461,29

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

ETAJERA BLAT STICLA SABLATA

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

112,80

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

ETAJERA METALICA

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 10 buc

2016

780,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

EUROPUBELE-2.1.24.6

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 2 buc

2016

336,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

HRĂNITOARE

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 195 buc

2016

293.211,75

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

HRĂNITOARE

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica. 22 buc

2016

33.080,30

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

HRĂNITOARE

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

1.503,83

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

HRĂNITOARE

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-20I6 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

1.505,20

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

INDICATOR AUTO -DREPTUNGHI- SI STÂLP METALIC

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 3 buc

2016

872,82

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

INDICATOR AUTO -DREPTUNGHI- SI STÂLP METALIC

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

290,97

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

INDICATOR AUTO-OCTAGON-SI STÂLP METALIC

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 3 buc

2016

954,03

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

INDICATOR AUTO -OCTAGON- SI STÂLP METALIC

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

318,03

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

INDICATOR AUTO-PATRAT- SI STÂLP METALIC

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 8 buc

2016

2.361,04

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

INDICATOR AUTO -TRIUNGHI-SI STÂLP METALIC

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

304,87

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica,cu’modificarile si com^letârile-ulterioare.,/?-^

INDICATOR AUTO -TRIUNGHI- SI STÂLP METALIC

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-20I6 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

304,88

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările,ulterioare.

MASA ȘEDINȚE

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

675,60

A O      ■■      “i Z-y /

Legea nr.213/1998 privindbunurilc proprietate publica, cu modificările si completările ulterioarei

PAT INFIRMERIE

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

1.368,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

PUPITRU ARBITRII

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 31 buc

2016

7.886,40

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RAFTURI DEPOZITARE SEI

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 10 buc

2016

780,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SCAUN ARBITRII

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 28 buc

2016

9.744,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SCAUN BIROU

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 2 buc

2016

696,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SCAUN BIROU

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

348,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SCAUN BIROU

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

348,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SCAUN BIROU

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 3 buc

2016

1.044,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SCAUN BIROU

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica. 18 buc

2016

6.264,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SCAUN BIROU ARBITRII

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 24 buc

2016

8.352,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SCAUN MASA ȘEDINȚE

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 10 buc

2016

888,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SCAUN VIZITATOR

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 2 buc

2016

177,60

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SCAUN VIZITATOR

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica. 2 buc

2016

177,60

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SCAUN ATELIER

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 5 buc

2016

3.822,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SUPORT SA

Proces verbal recepție

nr. 14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

272,18

Legea nr.213/1998^jjândbunurile proprietate w,bll^^ci^modificarile si com'^jdtarile ulterioaf&^\^

SUPORT SA

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica. 195 buc

2016

53.077,05

Legea n^jX^So^yi^țiun^ple propriețateSpubl ic^^^mpîiificamîe si

SUPORT SA

Proces verbal recepție nr.14521 /26-07-2016 si Fisa tehnica. 24 buc

2016

6.532,56

Legea nr.^3^j^98^pxivindbpnSHÎe proprietate pu^lid^cuniodificarile si completarilc ultcrioare.

TELEFON FARA FIR

Proces verbal recepție nr.14521/26-07-2016 si Fisa tehnica. 1 buc

2016

455,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

Total obiecte de inventar                   645.250,14

Total bunuri domeniul public              77.872.669,78

Intre Municipiul Ploiești prin Consiliul Local al municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr.2, reprezentat prin Primar domnul Adrian Florin Dobre

Si

Clubul Sportiv Municipal Ploiești,

cu sediul in Ploiești, str. Milcov nr.l, reprezentat prin director.......................................

ce se legitimează cu C.I. seria .... nr.......... eliberat de.............Ploiești la data de .........., cod

numeric personal....................., cu domiciliul in............ str.........................................., in

calitate de administrator pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional, prin care :

se modifică anexa cuprinzând bunurile transmise in administrare, potrivit prevederilor Hotărârii nr.......................a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astazi______________in 2 (doua) exemplare, cate unul

pentru fiecare parte.

PROPRIETAR,                     ADMINISTRATOR,

Municipiul Ploiești                      Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Primar,                                            Director,

Adrian Florin Dobre

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios,Achiziții Publice,Contracte Director Executiv,

Direcția Economică,

Director Executiv,

Direcția Gestiune Patrimoniu,

Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,

DIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

NR .DE.....-J 17.08.2016

3/5"Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri

Spre stiinta : Direcția Tehnic -Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

Prin prezenta va transmitem “ Situația mijloacelor fixe rezultate in urma finalizării si receptionarii ob. inv. „Modernizarea / Extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești -centru hipic si de agrement", SMIS 47690” cf Adr. DTI 5574/ 12,08,2016 ,P.V.R.T.L nr. 14522/26,07,2016 , P.V.R.T.L nr. 14521/26,07,2016 si Fisa tehnica “ pentru luarea masurilor ce se impun.

Situația menționata mai sus a fost transmisa si in format electronic pe adresa dumneavoastră de e-mail.

Menționam ca mijloacele fixe au fost înregistrate in Gestiunea “ Hipodrom “ in domeniul public si privat al municipiului Ploiești, conform adresei dumneavoastră .

Totdata anexam si adresa DTI 5574/12.08.2016 , ce a fost transmisazsi in format electronic pe adresa dumneavoastră de e-mail.

In cazul modificării gestionarului, vom proceda la actualizarea fisei mijlocului fix .

Va mulțumim pentru colaborare si înțelegere .

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

R-dtil Republicii nr. 2 100066 - Ploiești

TEU: 0244 1 516699 ; 0244 / 5.15982

FAX: 0244/513829


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

$15633/?#£


Către,

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Referitor obiectiv de investiții “MODERNIZAREA/EXTINOEREA FUNCȚIONALA A

HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI0 - COD SMIS 47690

Alăturat prezentei, va transmitem următoarele :
- Procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14521/26.07.2016, in copie;
- Procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14522/26.07.2016, in copie;
Cu stima,