Hotărârea nr. 255/2016

Hotãrârea nr. 255 privind aprobarea tarifelor de utilizare a Stadionului Ilie Oană Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 255 privind aprobarea tarifelor de utilizare a Stadionului „Ilie Oană” Ploiești


Consiliul Local al municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea tarifelor de utilizare a Stadionului „Ilie Oană” Ploiești pentru evenimente sportive;

In temeiul Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.08.2016 și Raportul Comisiei de specialitate nr.6 -Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 19.08.2016;

A

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobarea tarifelor de utilizare a spatiilor aferente imobilului Stadion „Ilie Oană” Ploiești, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărârii, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 257/14.07.2012 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 august 2016


Contrasemnează Secretar, Simona Albu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a Stadionului „Ilie Oană” Ploiești

Imobilul Stadion „Ilie Oană” a trecut în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 518/15.12.2015 privind preluarea imobilului Stadion „Ilie Oană” din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și transmiterea acestuia în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Având în vedere că în perioada anterioară stadionul fusese concesionat unui agent economic -respectiv S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești

S.R.L., se impune actualizarea tarifelor de utilizare a acestui imobil și completarea cu noi tarife pentru spațiile conexe.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Viceprimar,

Cristian Mihai Gănea

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


p / r—r—-§{ teW

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizar^ar Stadionului „Ilie Oană” Ploiești

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1101/2002 s-a aprobat trecerea stadionului Ilie Oană din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în proprietatea publică a Municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Acesta a fost preluat prin Protocolul nr. 9620/2003 încheiat între Ministerul Tineretului și Sportului și Consiliul Local al municipiului Ploiești, iar potrivit Hotărârii nr.72/2003 a fost inclus în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Stadionul “Ilie Oană” a fost transmis în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin Hotărârea nr.518/15.12.2015 a Consiliului Local Ploiești.

Având în vedere adresa Federației Române de Fotbal prin care își exprimă interesul de a colabora în vederea desfășurării unor meciuri pe Stadionul “Ilie Oană” și alte posibile solicitări din partea cluburilor de fotbal care activează la nivelul județului și nu numai, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea unor tarife pentru folosința acestora atât pentru activități sportive oficiale, antrenamente, activități conexe și organizarea de evenimente diverse.

Pentru stabilirea tarifului de utilizare a stadionului și a spațiilor aferente, au fost luate în considerare următoarele costuri: utilități (apă, salubritate, energie electrică, gaze, internet), cheltuieli de personal, cheltuieli cu întreținere și pază obectiv (întreținere echipamente telecomunicații, servicii pază, servicii curățenie stadion, servicii întreținere gazon), asigurare stadion.

Propunerea se grefează pe următoarea analiză de costuri:

1.Vestiare și dușuri

 • - gaze natural - încălzire:

 • 1,5 mc/h x 10,556 kwh/mc x 0,137 lei/kwh = 2,17 lei

 • - apă rece pentru dușuri:

 • 1.2 mc/h x 2,76 lei/mc = 3,31 lei

 • - încălzit apă rece pentru duș:

 • 3.2 mc/h x 10,556 kwh/mc x 0,137 lei/kwh = 4,63 lei

 • -  Apă meteo, canal:

0,9 mc x 1,18 lei/mc = 1, 06 lei

 • -  Energie electrică:

3 kw/h x 0,664 lei/kwh = 1,99 lei

Total utilitati: 13,16 lei

 • -  Materiale curățenie = 5,08 lei

 • -  Consumabile = 3,20 lei

 • -  Cheltuieli salariale = 96 lei

Total administrație: 104,28 Iei

 • -  Cheltuieli neprevăzute 10% = 10,43 lei

 • -  Fond dezvoltare 15% = 15,64 lei

Total: 26,07 lei

Total tarif = 130,35 Iei ~ 130 lei/oră


2.Sală de forță

 • - gaze natural - încălzire:

 • 1,5 mc/h x 10,556 kwh/mc x 0,137 lei/kwh = 2,17 lei

 • -  Apă meteo, canal:

0,9 mc x 1,18 lei/mc = 1, 06 lei

 • -  Energie electrică:

 • 2 kw/h x 0,664 lei/kwh = 1,33 lei

Total utilitari: 4,56 lei

 • -  Materiale curățenie = 2,08 lei

 • -  Consumabile = 1,20 lei

Total administrație: 3,28 lei

 • -  Cheltuieli neprevăzute = 1,57 lei

 • -  Fond dezvoltare 15% = 1,64 lei

Total: 2,75 lei

Total tarif = 10,59 lei ~ 10 lei/oră/pers. Abonament lunar: 50 lei/pers.

4.Casă de bilete

 • - gaze natural - încălzire:

 • 1,5 mc/h x 10,556 kwh/mc x 0,137 lei/kwh = 2,17 lei

 • -  Apă meteo, canal:

0,9 mc x 1,18 lei/mc = 1, 06 lei

 • -  Energie electrică:

 • 3 kw/h x 0,664 lei/kwh = 1,99 lei

Total utilitari: 5,22 lei

 • -  Materiale curățenie = 3,08 lei

 • -  Consumabile = 2,20 lei

 • -  Cheltuieli salariale = 68 lei

Total administrație: 73,28 lei

 • -  Cheltuieli neprevăzute 10% = 7,85 lei

 • -  Fond dezvoltare 15% = 11,78 lei

Total: 19,63 lei

Total tarif = 98,13 lei ~ 100 lei/oră


5. Bazin de recuperare

 • - gaze natural - încălzire:

 • 1,5 mc/h x 10,556 kwh/mc x 0,137 lei/kwh = 2,17 lei

 • - apă rece pentru bazin:

7 mc/h x 2,76 lei/mc = 19,32 lei

 • - încălzit apă rece pentru bazin:

6 mc/h x 10,556 kwh/mc x 0,137 lei/kwh = 8,68 lei

 • -  Apă meteo, canal:

0,9 mc x 1,18 lei/mc = 1, 06 lei

 • -  Energie electrică:

 • 3 kw/h x 0,664 lei/kwh = 1,99 lei

Total utilitati: 33,22 lei

 • -  Materiale curățenie = 3,08 lei

 • -  Consumabile = 2,20 lei

 • -  Cheltuieli salariale = 54 lei

Total administrație: 59,28 lei

 • -  Cheltuieli neprevăzute 10% = 9,25 lei

 • -  Fond dezvoltare 15% = 13,88 lei

Total: 23,13 lei

Total tarif = 115,63 lei ~ 115 lei/oră

6. Organizare evenimente publicitare foto/video fără nocturnă

 • - gaze naturale - încălzire:

0,84 mc/h x 10,556 kwh/mc x 0,137 lei/kwh = 1,22 lei

 • -  Apă meteo, canal:

1,8 mc x 1,18 lei/mc = 2,12 lei

 • -  Energie electrică:

 • 4 kw/h x 0,664 lei/kwh = 2,66 lei

Total utilitati: 6,00 lei

 • -  Cheltuieli administrative (paza, curățenie, intretinere) = 1.480 lei;

 • -  Cheltuieli bancare = 285 lei;

 • -  Consumabile = 3,20 lei

 • -  Cheltuieli salariale = 96 lei

Total administrație: 1864,2 lei

 • -  Cheltuieli neprevăzute 10% =187 lei

 • -  Fond dezvoltare 15% = 280,53 lei

Total: 467,53 lei

Total tarif = 2.337,73 lei ~ 2.340 lei/oră

7. Organizare evenimente publicitare foto/video cu nocturnă

 • -  Tarif propus pentru evenimente publicitare foto/video fara nocturna = 2.340 lei/ora;

 • -  Energie electrica nocturna:

- 250 kw/h x 0,664 lei/kwh =166 lei;

 • -  Cheltuieli neprevăzute 10% = 250,6 lei

 • -  Fond dezvoltare 15% = 375,9 lei

Total: 626,5 lei

Total tarif = 3.132,5 lei ~ 3.200 lei

 • 8. Ședința foto (evenimente personale) Total tarif = 100,00 lei/oră


 • 9. Ședința video (evenimente personale) Total tarif = 150,00 lei/oră

 • 10. Ședința foto+video (evenimente personale) Total tarif = 200,00 lei/oră

 • 11.Tarife vizitare Stadion adulți - 5 lei/pers.;

 • 12. Tarife vizitare elevi/grup organizat - 3 lei/pers.;

A

 • 13. închiriere sala de conferințe lh

 • - gaze natural - încălzire:

 • 1,5 mc/h x 10,556 kwh/mc x 0,137 lei/kwh = 2,17 lei

 • -  Apă meteo, canal:

0,9 mc x 1,18 lei/mc = 1, 06 lei

 • -  Energie electrică:

3 kw/h x 0,664 lei/kwh = 1,99 lei

Total utilitati: 5,22 lei

 • -  Materiale curățenie = 5,08 lei

 • -  Consumabile = 4,20 lei

 • -  Cheltuieli salariate = 96 lei

 • -  Cheltuieli bancare =105 lei

Total administrație: 210,28 lei

 • -  Cheltuieli neprevăzute 10% = 21,55 lei

 • -  Fond dezvoltare 15% = 32,33 lei

Total: 53,88 lei

Total tarif = 269,38 lei ~ 300 lei/oră

A

 • 14. închiriere sală de conferințe 3h Total tarif =600 lei

A

 • 15. închiriere sală de conferințe 4h Total tarif = 700 lei

16. Organizare evenimente școlare

 • - gaze naturale - încălzire:

0,28 mc/h x 10,556 kwh/mc x 0,137 lei/kwh = 0,46 lei

 • -  Apă meteo, canal:

0,6 mc x 1,18 lei/mc = 0,71 lei


 • -  Energie electrică:

1,33 kw/h x 0,664 lei/kwh = 0,88 lei

Total utilitati: 2,05 lei

 • -  Cheltuieli administrative (paza, curățenie, intretinere) = 260 lei;

 • -  Cheltuieli protejare gazon = 410 lei;

 • -  Cheltuieli bancare = 95 lei;

 • -  Consumabile = 1,06 lei

 • -  Cheltuieli salariate = 32 lei

Total administrație: 798,06 lei

 • -  Cheltuieli neprevăzute 10% = 79,80 lei

 • -  Fond dezvoltare 15% = 119,71 lei

Total: 199,51 lei

Total tarif = 999,62 lei ~ 1.000 lei/oră

17.1nchiriere stadion, pentru evenimente sportive echipe de fotbal (fără nocturnă)

 • - gaze naturale - încălzire:

0,84 mc/h x 10,556 kwh/mc x 0,137 lei/kwh = 1,22 lei

 • -  Apă meteo, canal:

1,8 mc x 1,18 lei/mc = 2,12 lei

 • -  Energie electrică:

 • 4 kw/h x 0,664 lei/kwh = 2,66 lei

Total utilitati: 6,00 lei

 • -  Cheltuieli administrative (paza, curățenie, intretinere) = 390 lei;

 • -  Cheltuieli intretinere gazon = 665 lei;

 • -  Cheltuieli bancare = 142,5 lei;

 • -  Consumabile = 3,20 lei

 • -  Cheltuieli salariate = 96 lei

Total administrație: 1.296,7 lei

 • -  Cheltuieli neprevăzute 10% = 129,6 lei

 • -  Fond dezvoltare 15% = 194,5 lei

Total: 324,1 lei

Total tarif = 1.626,8 lei ~ 1.630 lei/oră

18. închiriere stadion, pentru evenimente sportive echipe de fotbal (cu nocturnă)

- Tarif propus pentru evenimente sportive echipe de fotbal SENIORI fără nocturnă = 1.630 lei/oră;

 • -  Energie electrică nocturnă:

- 250 kw/h x 0,664 lei/kwh = 166 lei;

 • -  Cheltuieli neprevăzute 10% = 416,6 lei

 • -  Fond dezvoltare 15% = 625 lei

Total: 1041,6 lei

Total tarif = 2.671,6 lei ~ 2.680 lei/oră


19.1nchiriere spații prin licitație publică, pentru vânzare produse alimentare - preț de pornire 14 lei/mp/lună;

A

2O.Inchiriere spații prin licitație publică, pentru vânzare produse nealimentare - preț de pornire 16 lei/mp/lună;

A

21.1nchiriere spații prin licitație publică, alimentație publică pentru producție - preț pornire 6 lei/mp/lună;

A

22.1nchiriere spații prin licitație publică, alimentație publică pentru deservire - preț pornire 8 lei/mp/lună;

Pentru realizarea veniturilor proprii ale clubului și utilizarea eficientă a resurselor financiare, propunem spre aprobare stabilirea unor tarife pentru folosința spațiilor situate în incinta imobilului, Stadion “Ilie Oană” pentru activități sportive și alte activități conexe.

Prețurile propuse au avut la bază tarifele stabilite prin HCL nr.72/2008, actualizate cu rata inflației pe perioada 2009 - 2015.

Potrivit prevederilor art. 36, alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consilul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.


r SPO

municipal

1 Pa


Director adjunct,

Marian ^NESCU

Serviciul Financiar-Contabilitate

Cătălin CQSTACHE

Șef Serviciu Achiziții publice, organizare competiții, Iuliana CHIRILA

Compartinsfent Juridic, Melania DRAGOMIR

Anexa nr.l

Tarife pentru folosința spațiilor situate în incinta Stadionului Ilie Oană utilizate pentru activități sportive, antrenamente, precum și pentru activități conexe

Nr. crt.

Denumire

spațiu/activitate/eveniment

U/M

Tarifpropus

1

Vestiare și dușuri

oră

130 lei

2

Sală de forță

oră/pers.

10 lei

3

Sală de forță (abonament)

lună/pers.

50 lei

4

Casă de bilete

zi

100 lei

5

Bazin de recuperare

oră

115 lei

6

Organizare evenimente publicitare foto/video fără nocturnă

oră

2.340 lei

7

Organizare evenimente publicitare foto/video cu nocturnă

oră

3.200 lei

8

Ședință     foto     (evenimente

personale)

oră

100 lei

9

Ședință    video    (evenimente

personale

oră

150 lei

10

Ședință foto+video (evenimente personale)

oră

200 lei

11

Tarif vizitare stadion

pers.

5 lei

12

Tarif vizitare stadion elevi/grup organizat

pers.

3 lei

13

A

închiriere sala de conferințe

1 oră

300 lei

14

închiriere sala de conferințe

3 ore

600 lei

15

închiriere sala de conferințe

4 ore

700 lei

16

Organizare evenimente școlare

oră

1.000 lei/oră

17

A

închiriere     stadion,     pentru

evenimente sportive echipe de fotbal - fără nocturnă

oră

1.630 lei/oră

18

A

închiriere     stadion,     pentru

evenimente sportive echipe de fotbal - cu nocturnă

oră

2.680 lei/oră

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a Stadionului „Ilie Oană” Ploiești

și a emis:

—.         va'

<  T-----------)

cr               7

] PREȘEDINTE,

SECRETAR,RAPORT


Comisia aluat in discuții