Hotărârea nr. 254/2016

Hotãrârea nr. 254 privind aprobarea majorării capitalului social la SC Transport Calatori Express SA Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 254


privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. ”Transport Calatori Express” S.A Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești, dl. Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune majorarea capitalului social la S.C. „Transport Calatori Express” S.A.;

Luând în considerare prevederile art.210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, actualizată;

în temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. 2 lit.a, art. 36 alin. 3 lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social la S.C. „Transport Calatori Express” S.A. Ploiești prin aport de numerar, cu suma de 5.000.000 lei.

Art. 2 Se aprobă contribuția Municipiului Ploiești, reprezentat de Consiliul Local Ploiești, la majorarea capitalului social la S.C. „Transport Calatori Express” S.A Ploiești, prin aport de numerar cu suma de 5.000.000 lei, prin emisiunea de 500.000 acțiuni noi, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune.

Art. 3 Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor si conducerea executivă de la S.C. „Transport Calatori Express” S.A Ploiești pentru realizarea obiectivului din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 august 2016


[Contrasemnează Secretar, ! Simona Albu


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului la S.C. „Transport Calatori Express” S.A Ploiești

S.C. “TRANSPORT CALATORI EXPRESS” S.A. Ploiești este o^detate-înființata prin reorganizarea administrativă a REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI având 2 acționari: Municipiul Ploiești - acționar majoritar și S.C. „Servicii de Gospodărire Urbana” S.R.L.

Serviciul de transport public local de persoane este un serviciu de utilitate sociala influențând direct calitatea vieții unui oraș, prin asigurarea dreptului fundamental de mobilitate a oricărui cetatean.

Mai mult acest serviciu, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Pentru a fi continuată activitatea în bune condiții fără perturbarea transportului public în municipiul Ploiești se consideră ca este absolut necesar majorarea capitalului social la S.C. ”Transport Calatori Express” S.A Ploiești cu respectarea obligatorie a legislației în vigoare.

Pe cale de consecință, potrivit art. 210 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată,” capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură”.

De asemenea propunem mandatarea Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. ”Transport Calatori Express” S.A Ploiești și conducerea executivă a S.C. ”Transport Calatori Express” S.A să ducă la îndeplinire toate procedurile prevăzute de lege pentru realizarea acestui obiectiv.

Fata de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII

PUBLICE, CONTRACTE DIRECȚIA ECONOMICĂ


RAPORT DE SPECIALITATEcomun la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. ”Transport Calatori Express” S.A Ploiești

S.C. “Transport Calatori Express” S.A. Ploiești este o societate înființata prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești având ca acționari Municipiul Ploiești si S.C.„Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești” S.R.L.

Capitalul social subscris si vărsat de acționarul majoritar - Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Muncipiului Ploiești, este de 120.000 lei, divizat în 12.000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune. Participarea celui de al doilea acționar - S.C. „Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești” S.R.L. la capitalul social al T.C.E. S.A. este de 1.000 lei, reprezentând 100 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune.

Serviciul de transport public local de persoane este un serviciu de utilitate sociala influențând direct calitatea vieții unui oraș, prin asigurarea dreptului fundamental de mobilitate a oricărui cetatean.

Astfel, serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Potrivit prevederilor art.l alin. 4 din Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare ds utilități publice, republicată, serviciile de utilități publice de interes general au următoarele particularități:

-au un caracter economico-social;

-răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

-au caracter permanent și regim de funcționare continuu;

-aria de acoperire are dimensiuni locale;

-sunt înființate, organizate și coordonate de autoritățile administrației publice locale;

- sunt furnizate/ prestate pe baza principiului „beneficiarul plătește” , etc.

Având în vedere cele prezentate mai sus și ținând cont de situația concretă existentă la societate, pentru a fi continuată activitatea în bune condiții fără perturbarea transportului public în municipiul Ploiești se consideră ca soluție de ieșire din impas majorarea capitalului social la S.C. ”Transport Calatori Express” S.A Ploiești, cu suma de 5.000.000 lei, cu respectarea legislației în vigoare. în acest sens, conform prevederilor art. 210 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată,” capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură”.

De asemenea, potrivit Legii nr.215/2001, art. 36, alin.2 lit. a, coristul lbc|Î^Q^| atribuții privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de intereslocâl.         |

Majorarea capitalului social cu suma de 5.000.000 lei, alocata din bugetul face prin aport de numerar, prin emisiunea de 500.000 acțiuni noi, cu valoafe^ftphgi^l^ de 10 lei/actiune.

Urgenta majorării capitalului social este determinata de faptul ca S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești in prezent are conturile blocate de către A.N.A.F., pentru o datorie de 5.897.720 lei, iar datoria totala restanta a societății este de 13.589.009 lei, conform adresa S.C.T.C.E. S.A. nr. 16875/17.08.2016, anexata.

Față de cele expuse mai sus, si ținând cont de caracterul de urgenta, propunem introducerea proiectul de hotărâre alăturat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare, in vederea aprobării acestuia.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

9DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV

Popa Georgiana


Sef serviciu buget-imprumuturi

Laura Erji StanciuCătre


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploi

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 024-4 513228, e-mail: office@ratph.ro: www.ratph.ro

municipiul PLOiES^ș]g6g Bd. Republicii, nr.W -Ofil 2016

Municipiul Ploiești- in atentia domnului Primar Adrian Dobre

Direcția Economică

Referitor la situația economico-financiară a societății:


8W «mk

Ziua../^..Luna...£.£..2O1^...


In vederea continuării activității societății, in condiții normale, se impune să se facă plata datoriilor către A.N.A.F., către salariați, către furnizorii de piese, materiale, servicii.

Aceste plăți restante, detaliat, se prezintă astfel:

  • •  La A.N.A.F. suma restantă la 30 iunie este de 5.897.720 lei, conform anexa 1,

  • •  Datoria la A.N.A.F. pentru luna iulie 2016 este de circa 2.600.000 Iei,

  • •  La furnizorii de piese, materiale, servicii suma este de 4.563.289 lei, conform anexa 2,

  • •  La CAR din reținerile salariaților restanța (mai, iunie) este de 528.000 lei, TOTAL: 13.589.009 lei lei.

Vă informăm că in continuare conturile societății sunt blocate de către A.N.A.F., iar pentru deblocare se impune o măsură imediată, care poate consta in:

-mărirea capitalului societății de către acționarul majoritar,

-reluarea cererii de eșalonare la plată de către organul fiscal central, -insolvența societății.

Director general,

Cristian Iancovici