Hotărârea nr. 253/2016

Hotãrârea nr. 253 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nn 253 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Având în vedere:

  • -  prevederile art.210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, actualizată,

  • -  prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 17, art. 36 alin. (2) si alin (4) lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 august 2016


\ Contrasemnează Secretar, \         Simona Albu


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 197/28.06.2016 și Hotărârii Consiliului Local nr.222/28.07.2016

Prezenta rectificare este impusă de situația existentă la S.C.Transport Călători Express S.A. Ploiești, datorată obligației de plată către A.N.A.F., în vederea continuării activității în bune condiții a transportului public în municipiul Ploiești.

Urgența majorării capitalului social este determinată de faptul că în prezent S.C.Transport Călători Express S.A.Ploiești are conturile blocate de către A.N.A.F. pentru o datorie de 5.897.720 lei, iar datoria totală restantă a societății este de 13.589.009 lei.

Veniturile bugetului local în sumă de 516.751,88 mii lei se majoreaza cu suma de 3.518,43 mii lei.

Cheltuielile bugetului local în suma de 517.801,88 mii lei se majorează cu suma de 3.518,43 mii lei, în structură efectuându-se modificări prezentate detaliat în Anexa nr.l și Rapoartul de specialitate ale Direcției Economice.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.

PRIMAR,

Adrian Flori'

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri șEch^tui^lto* municipiului Ploiești pe anul 2016                         '

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337716.06/.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.197/28.06.2016 și Hotărârii Consiliului Local nr.222/28.07.2016

Prezenta rectificare este impusă de situația existenta la S.C.Transport Calatori Express S.A. Ploiești datorata obligației de plata către A.N.A.F., in vederea continuării activitatii in bune condiții a transportului public in municipiul Ploiești.

Urgenta majorării capitalului social este determinata de faptul ca in prezent S.C.Transport Calatori Express S.A.Ploiesti are conturile blocate de către A.N.A.F. pentru o datorie de 5.897.720 lei, iar datoria totala restanta a societății este de 13.589.009 lei.

Veniturile bugetului local în sumă de 516.751,88 mii lei se majoreaza cu suma de 3.518,43 mii lei astfel:

  • - majorarea cu suma de 931,63 mii lei la 30.02.01 ‘’Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor naționale”, suma încasata conform contului de execuției al trezoreriei, subcapitol la care nu exista prevedere bugetara;

  • - majorarea cu suma de 2.586,80 mii lei la 30.02.08 „Venituri din dividende”, suma incasata conform contului de execuție al trezoreriei, subcapitol la care nu exista prevedere bugetara;

Cheltuielile bugetului local în suma de 517.801,88 mii lei se majoreaza cu suma de 3.518,43 mii lei, în structura efectuându-se următoarele modificări:

  • 1. Capitolul “Alte servicii publice generale” - prevederea în sumă 47.985,24 mii lei se diminuează cu suma de 1.481,57 mii lei la fonduri de rezerva, suma cu care se va majora capitalul social al S.C.Transport Calatori Express S.A.

  • 2. Capitolul “Transporturi”- prevederea in suma de 97.334,08 mii lei se majoreaza cu suma de 5.000,00 mii lei la active financiare, reprezentând marirea capitalului social al S.C.Transport Calatori Express S.A., conform bugetului rectificat al acesteia.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI, Erji Laura STANCIU

VIZAT,

DIRECTOR EXECUTIV,


Nicoleta C CIUNOIUDirecția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, DIRECTOR EXECUTIV

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA nr.l


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 - VENITURI -


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 222/28.07.2016

Incasari 16.08.2016

Procent de realizare (+/-)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

516.751,88

368.867,18

71,38

3.518,43

520.270,31

2

VENITURI PROPRII

0101

309.875,82

232.289,58

74,96

3.518,43

313.394,25

3

I. VENITURI CURENTE

0002

463.410,94

343.473,52

74,12

3.518,43

466.929,37

4

A. VENITURI FISCALE

0003

441.023,28

323.712,21

73,40

0,00

441.023,28

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

129.950,91

65,85

0,00

197.347,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

129.248,51

65,74

0,00

196.597,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

2.298,94

51,09

0,00

4.500,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

2.298,94

51,09

4.500,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

126.949,57

66,09

0,00

192.097,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

125.883,30

66,09

190.476,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.066,27

65,78

1.621,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

702,40

93,65

0,00

750,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

702,40

93,65

0,00

750,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

702,40

93,65

750,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

76.077,50

70.736,85

92,98

0,00

76.077,50

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

76.077,50

70.736,85

92,98

0,00

76.077,50

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

64.166,00

60.606,20

94,45

0,00

64.166,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

13.011,58

101,15

12.864,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de Ia persoane juridice

07020102

51.302,00

47.594,62

92,77

51.302,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

8.792,34

85,27

0,00

10.311,50DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 222/28.07.2016

Incasari 16.08.2016

Procent de realizare (+/-)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.790,15

101,07

3.750,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

4.986,93

76,17

6.547,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

15,26

105,24

14,50

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.338,13

83,63

1.600,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,18

0,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

123.024,45

73,40

0,00

167.598,78

30

SUME DEFALCĂ TE DIN T. K/4.

1102

153.248,62

110.927,71

72,38

0,00

153.248,62

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

109.953,71

72,53

151.599,62

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

100,00

724,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

250,00

27,03

925,00

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

15,00

32,22

214,80

0,00

15,00

39

Taxe hoteliere

120207

15,00

32,22

214,80

15,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

46,30

92,60

0,00

50,00

41

Impozit pe spectacole

150201

50,00

46,30

92,60

50,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFĂȘURAREA DEACTIVITA TI

1602

14.285,16

12.018,22

84,13

0,00

14.285,16

44

Impozit pc mijloacele de transport

160202

12.621,00

10.746,12

85,14

0,00

12.621,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

6.290,73

82,77

7.600,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

4.455,39

88,74

5.021,00

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.216,90

75,91

1.603,16

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

55,20

90,49

61,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 222/28.07.2016

Incasari

16.08.2016

Procent de realizare (+/-)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

22.387,66

19.76131

88,27

3.518,43

25.906,09

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

8.938,09

134,57

3.518,43

10.160,45

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

6.642,02

8.937,56

134,56

3.518,43

10.160,45

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

931,63

931,63

931,63

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.642,02

5.419,13

81,59

6.642,02

58

Venituri din dividende

300208

2.586,80

2.586,80

2.586,80

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,53

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

0,53

0,00

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

15.745,64

10.823,22

68,74

0,00

15.745,64

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

4.770,64

2.906,45

60,92

0,00

4.770,64

64

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

2.845,70

60,15

4.730,64

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

60,75

151,88

40,00

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

992,52

66,17

0,00

1.500,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

973,52

64,90

1.500,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

19,00

74

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

6.014,55

74,28

0,00

8.097,00

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

5.768,54

71,24

8.097,00

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

4,76

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

241,25

79

DIVERSE VENITURI

3602

1.090,00

666,70

61,17

0,00

1.090,oq;'DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 222/28.07.2016

Incasari

16.08.2016

Procent de realizare (+/-)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

Venituri din prescripție extinctiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

22,10

4,51

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

17,74

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

617,81

85

Alte venituri

360250

600,00

9,05

1,51

600,00

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

288,00

243,00

84,38

0,00

288,00

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

243,00

84,38

288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-9.700,00

-10.977,00

113,16

-3.312,53

-13.012,53

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

9.700,00

10.977,00

113,16

3.312,53

13.012,53

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

-13,23

-882,00

0,00

1,50

92

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

-13,23

-882,00

0,00

1,50

93

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

-17,26

94

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

4,03

268,67

1,50

95

Venituri din privatizare

390204

96

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

97

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

98

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

99

INCAȘ ARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

104

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

105

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

106

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

107

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

400250

108

IV. SUBVENȚII

0017

35.248,36

11.322,34

32,12

0,00

35.24836

109

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

35.24836

11.322,34

32,12

0,00

35.248,36

110

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

35.248,36

11.322,34

32,12

0,00

35.24836

111

A. De capital

0019

11.245,86

11.250,78

100,04

0,00

11.245,86

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 222/28.07.2016

Incasa ri

16.08.2016

Procent de realizare (+/-)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

118

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

4,91

119

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

120

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,01

121

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

122

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

11.245,86

11.245,86

100,00

11.245,86

123

B. Curente

0020

24.002,50

71,56

0,30

0,00

24.002,50

124

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

125

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

126

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

127

Subvenții ptr, compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

128

Sprijin financiar ptr, constituirea familiei

420233

129

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,91

130

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

64,65

132

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

133

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

0,00

1.687,50

134

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

135

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

0,00

22.315,00

141

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

142

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

144

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

18.091,08

14.084,55

77,85

18.091,08

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

453.710,94

332.333,00

73,25

205,90

453.916,84

2

I. VENITURI CURENTE

0002

453.710,94

332.261,44

73,23

205,90

453.916,84

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 222/28.07.2016

Incasa ri 16.08.2016

Procent de realizare (+/-)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

3

A. VENITURI FISCALE

0003

441.023,28

323.712,21

73,40

0,00

441.023,28

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

129.950,91

65,85

0,00

197.347,00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

129.248,51

65,74

0,00

196.597,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

2.298,94

51,09

0,00

4.500,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

2.298,94

51,09

4.500,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

126.949,57

66,09

0,00

192.097,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

125.883,30

66,09

190.476,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.066,27

65,78

1.621,00

14

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

702,40

93,65

0,00

750,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

702,40

93,65

0,00

750,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

702,40

93,65

750,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

76.077,50

70.736,85

92,98

0,00

76.077,50

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

76.077,50

70.736,85

92,98

0,00

76.077,50

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

64.166,00

60.606,20

94,45

0,00

64.166,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

13.011,58

101,15

12.864,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

51.302,00

47.594,62

92,77

51.302,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

8.792,34

85,27

0,00

10.311,50

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.790,15

101,07

3.750,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

4.986,93

76,17

6.547,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

15,26

105,24

14,50

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.338,13

83,63

1.600,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,18

0,00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

123.024,45

73,40

0,00

167.598,78

29

SUME DEFALCA TE DIN T. M.

1102

153.248,62

110.927,71

72,38

0,00

153.248,62

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 222/28.07.2016

Incasari

16.08.2016

Procent de realizare (+/-)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

109.953,71

72,53

151.599,62

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

100,00

724,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

250,00

27,03

925,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

15,00

32,22

214,80

0,00

15,00

38

Taxe hoteliere

120207

15,00

32,22

214,80

15,00

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

46,30

92,60

0,00

50,00

40

Impozit pe spectacole

150201

50,00

46,30

92,60

50,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

14.285,16

12.018,22

84,13

0,00

14.285,16

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

10.746,12

85,14

0,00

12.621,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

6.290,73

82,77

7.600,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

4.455,39

88,74

5.021,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.216,90

75,91

1.603,16

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

55,20

90,49

61,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

49

AL TE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

12.687,66

8.549,23

67,38

205,90

12.893,56

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

8.938,09

134,57

3.518,43

10.160,45

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

6.642,02

8.937,56

134,56

3.518,43

10.160,45

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

931,63

931,63

931,63

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent!

300203

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.642,02

5.419,13

6.642,02

57

Venituri din dividende

300208

2.586,80

2.586,80

2.586,80

58

Alte venituri din proprietate

300250DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 222/28.07.2016

Incasari

16.08.2016

Procent de realizare (+/-)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,53

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,53

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

6.045,64

-388,86

-6,43

-3.312,53

2.733,11

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

4.770,64

2.906,45

60,92

0,00

4.770,64

63

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

2.845,70

60,15

4.730,64

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr, intretinerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

60,75

151,88

40,00

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

992,52

66,17

0,00

1.500,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

973,52

64,90

1.500,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

19,00

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

6.014,55

74,28

0,00

8.097,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

5.768,54

71,24

8.097,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

4,76

76

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

241,25

78

DIVERSE VENITURI

3602

1.090,00

431,62

39,60

0,00

1.090,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

22,10

4,51

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

17,74

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

382,73

85

Alte venituri

360250

600,00

9,05

1,51

600,00

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-9.412,00

-10.734,00

114,05

-3.312,53

-12.724,53

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

243,00

. 84,38

288,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 222/28.07.2016

Incasari

16.08.2016

Procent de realizare (+/-)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-9.700,00

-10.977,00

113,16

-3.312,53

-13.012,53

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

92

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

93

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. infiintarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

94

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

95

Împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

96

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

40021l

97

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

98

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

71,56

0,00

0,00

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

71,56

0,00

0,00

100

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

0,00

71,56

0,00

0,00

101

B. Curente

0020

0,00

71,56

0,00

0,00

102

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

103

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

104

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

105

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

106

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

107

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,91

108

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

64,65

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

110

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

63.040,94

36.534,18

57,95

3.312,53

66.353,47

2

I. VENITURI CURENTE

0002

9.700,00

11.212,08

115,59

3.312,53

13.012,53

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform IICL 222/28.07.2016

Incasari

16.08.2016

Procent de realizare (+/-)

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

9.700,00

11.212,08

115,59

3312,53

13.012,53

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

9.700,00

11.212,08

115,59

3.312,53

13.012,53

7

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

235,08

0,00

0,00

8

Sume provenite din finanțarea anilor precedent! aferente secțiunii de dezvoltare

360232

235,08

9

10

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

9.700,00

10.977,00

113,16

3.312,53

13.012,53

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

9.700,00

10.977,00

113,16

3.312,53

13.012,53

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

-13,23

-882,00

0,00

1,50

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

-13,23

-882,00

0,00

1,50

17

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

-17,26

18

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

4,03

268,67

1,50

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

22

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

23

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. infiintarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

25

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fîzicesi juridice

400207

26

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

27

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

28

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

29

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 222/28.07.2016

Incasarî

16.08.2016

Procent de realizare (+/-)

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

30

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

31

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

32

IV. SUBVENȚII

0017

35.248,36

11.250,78

31,92

0,00

35.248,36

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

35.248,36

11.250,78

31,92

0,00

35.248,36

34

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

35.24836

11.250,78

31,92

0,00

35.24836

35

A. De capital

0019

35.24836

11.250,78

31,92

0,00

35.24836

36

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

37

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

38

Planuri si regulamente de urbanism

420205

39

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

40

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

41

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

42

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

4,91

43

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

44

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

0,01

45

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

11.245,86

11.245,86

100,00

11.245,86

47

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

0,00

1.687,50

48

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

49

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

0,00

22.315,00

50

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantarl

4502

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

51

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

52

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

18.091,08

14.084,55

77,85

18.091,08

54

Fond de coeziune

45.02.01.03

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA nr.l


BUGET LOCAL PE ANUL 2016   - CHELTUIELI-DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 222/28.07.2016

Ho

Influente (+/-)

■A          \

MPrevederi

CHELTUIELI - TOTAL

5002

517.801,88

3.518,43

521.320,31

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

22.145,41

0,00

22.145,41

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

F 20

7.976,89

7.976,89

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

54,00

54,00

Alte cheltuieli

59

633,66

633,66

Active nefinanciare

71

315,00

315,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

47.985,24

-1.481,57

46.503,67

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

1.500,00

1.500,00

Fonduri de rezerva

50

6.274,24

-1.481,57

4.792,67

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

Rambursări de credite - total din care:

81

38.072,00

0,00

38.072,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.985,00

5.985,00

Rambursare credit B.C.R.

15.027,00

15.027,00

Rambursare credit B.R.D.

r     17.060,00

17.060,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.960,00

0,00

10.960,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

0,00

100,00

Dobânzi

30

10.860,00

10.860,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

0,00

0,00

Politia Locala - total, din care:

12.050,00

0,00

12.050,00

Cheltuieli de personal

10

11.148,00

11.148,00

Bunuri si servicii

20

902,00

902,00

INVATAMINT

6502

139.406,66

0,00

139.406,66

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

bunuri si servicii

20

21.002,34

21.002,34

din care -reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.044,60

2.044,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

925,00

925,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.540,00

1.540,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 222/28.07.2016

Influentă

si rectificate)//

aU ,/(//

Asistenta sociala

57

238,62

/->>>.238;6'2

Alte cheltuieli

59

1.050,00

T.050,00

Active nefinanciare

71

1.158,70

l7f58Ț70SANATATE

6602

10.412,42

0,00

10.412,42

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

5.645,00

0,00

5.645,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

4.975,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

0,00

60,00

Active nefinanciare

71

47,02

47,02CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

54.931,88

0,00

54.931,88

Bunuri si servicii

20

10.791,89

0,00

10.791,89

iluminat ornamental

1.250,00

1.250,00

spectacole artificii

46,60

0,00

46,60

bunuri si servicii in cont primărie

7.520,00

7.520,00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

575,29

acțiuni culturale

1.400,00

1.400,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

29.390,90

0,00

29.390,90

Casa de Cultura

694,40

694,40

Teatrul "Toma Caragiu"

6.275,00

6.275,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

5.500,00

5.500,00

Club Sportiv Municipal

10.355,50

10.355,50

Administrația Parcului C-tin Stere

6.566,00

6.566,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile

56

10.654,16

10.654,16

Active nefinanciare

71

4.094,93

4.094,93


ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

55.942,80

0,00

55.942,80

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciiior Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

7.693,17

0,00

7.693,17

reparații crese (pmp)

328,90

328,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciiior Sociale Comunitare

6.602,00

6.602,00

Bunuri si servicii crese

468,00

468,00

Legea 350/2005

125,19

125,19

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

244,85

244,85

Asistenta sociala- total din care:

57

30.300,00

0,00

30.300,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

18.500,00

18.500,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

150,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

41.496,09

0,00

41.496,09

Bunuri si servicii- total din care:

20

25.190,00

0,00

25.190,00

iluminat public

06

6.000,00

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.190,00

0,00

19.190,00

intretinere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curente(fond imobiliar)

650,00

650,00

prestări servicii SGU PI

18.500,00

18.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

11.275,00

11.275,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.781,02

1.781,02

Active nefinanciare

71

3.250,07

3.250,07

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

17.657,30

0,00

17.657,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

15.116,30

0,00

15.116,30

Salubritate

14.538,71

14.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

320,00

320,00

Active nefinanciare

71

2.541,00

2.541,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.450,00

0,00

7.450,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.450,00

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

97.334,08

5.000,00

102.334,08

Bunuri si servicii

20

20.770,00

0,00

20.770,00

reparații curente străzi

19.820,00

19.820,00

serv monitorizare trafic

950,00

950,00

Subvenții/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

40.900,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

6.611,20

6.611,20

Active nefinanciare

71

6.737,88

6.737,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

Active financiare                                           (Participare la

capitalul social al societăților comerciale)

72

0,00

5.000,00

5.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

455.398,41

-1.481,57

453.916,84

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

21.664,55

0,00

21.664,55

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

7.976,89

7.976,89

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

54,00

54,00

Alte cheltuieli

59

633,66

633,66

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

47.305,24

-1.481,57

45.823,67

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 222/28.07.2016

9

ilf V

^.ȚreyecleiT^ jreieiificatg^ >.—?

Bunuri si servicii (alegeri)

20

1.500,00

==^=17560,00

Fonduri de rezerva

50

6.274,24

-1.481,57

4.792,67

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Rambursări de credite - total din care:

81

38.072,00

0,00

38.072,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.985,00

5.985,00

Rambursare credit B.C.R.

15.027,00

15.027,00

Rambursare credit B.R.D.

17.060,00

17.060,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.960,00

0,00

10.960,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

10.860,00

10.860,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

0,00

0,00

Politia Locala - total din care:

12.050,00

0,00

12.050,00

Cheltuieli de personal

10

11.148,00

11.148,00

Bunuri si servicii

20

902,00

902,00

INVATAMINT

6502

136.707,96

0,00

136.707,96

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

Bunuri si servicii

20

21.002,34

21.002,34

din care -reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.044,60

2.044,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

925,00

925,00

Asistenta sociala

57

238,62

238,62

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

SANATATE

6602

10.365,40

0,00

10.365,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

5.645,00

0,00

5.645,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

4.975,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

40.182,79

0,00

40.182,79

Bunuri si servicii - total- din care:

20

10.791,89

0,00

10.791,89

iluminat ornamental

1.250,00

1.250,00

spectacole artificii

46,60

0,00

46,60

bunuri si servicii primărie

7.520,00

7.520,00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

575,29

acțiuni culturale

1.400,00

1.400,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

29.390,90

0,00

29.390,90

Casa de Cultura

694,40

694,40

Teatrul "Toma Caragiu"

6.275,00

6.275,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

5.500,00

5.500,00

DENUMIREA INDICATORILOR


COD


Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale

Comunitare______________________________________________

Active nefînanciare - total din care:

Active nefinanciare___________________________________________

Active nefinanciare cresa______________________________________

Active nefînanciare ASSC


5.400,00


71


266,78

199,98

6,80

60,000,00


5.400,00

266,78

199,98

6,80

60,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 222/28.07.2016

ff

/rectificate

A

) *

Club Sportiv Municipal

10.355,50

Administrata Parcului C-tin Stere

6.566,00

;W5^0

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

55.431,17

0,00

55.431,17

Cheltuieli de personal- total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

7.693,17

0,00

7.693,17

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii crese

468,00

468,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

6.602,00

6.602,00

reparații crese (pmp)

328,90

328,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

Legea 350/2005

125,19

125,19

Asistenta sociala- total din care:

57

30.300,00

0,00

30.300,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

18.500,00

18.500,00

Ajutoare pentru locuințe

150,00

150,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

6.250,00

6.250,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.400,00

5.400,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

36.465,00

0,00

36.465,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

25.190,00

0,00

25.190,00

iluminat public

06

6.000,00

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.190,00

0,00

19.190,00

intretinere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curente(fond imobiliar)

650,00

650,00

prestări servicii SGU PI.

18.500,00

18.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

11.275,00

11.275,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

15.116,30

0,00

15.116,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

15.116,30

0,00

14.796,30

Salubritate

14.538,71

14.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

320,00

320,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.450,00

0,00

7.450,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.450,00

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

61.670,00

0,00

61.670,00

Bunuri si servicii - din care:

20

20.770,00

0,00

20.770,00

reparații curente străzi

19.820,00

19.820,00

serv monitorizare trafic

950,00

950,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

40.900,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

62.403,47

5.000,00

67.403,47

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

480,86

0,00

480,86

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

Active nefinanciare

71

315,00

315,00

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

| 680,00

| 0,00

| 680,001DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 222/28.07.2016

Influente /

w

—...

7,/Prevederi rectificate^

J

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

.__

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

2.698,70

0,00

2.698,70

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.540,00

1.540,00

Active nefinanciare

71

1.158,70

1.158,70

SANATATE

6602

47,02

0,00

47,02

Active nefinanciare

71

47,02

47,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

14.749,09

0,00

14.749,09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

10.654,16

10.654,16

Active nefinanciare

71

4.094,93

4.094,93

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

511,63

0,00

511,63

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

244,85

244,85

Active nefînanciare

71

266,78

266,78

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

5.031,09

0,00

5.031,09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.781,02

1.781,02

Active nefinanciare

71

3.250,07

3.250,07

3

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.541,00

0,00

2.541,00

Active nefinanciare

71

2.541,00

2.541,00

TRANSPORTURI

8402

35.664,08

5.000,00

40.664,08

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

6.611,20

6.611,20

Active nefînanciare

71

6.737,88

6.737,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

Active financiare                                           (Participare la

capitalul social al societăților comerciale)

72

0,00

5.000,00

5.000,00


Contul de execuție al bugetului

la data de: 16-AUG-16


Veniturile bugetelor locale

.00

368,867,162.97

.00

Impozit pe venit

030000

.00

2,298,944.25

.00

Impozitul pe veniturile din tr

031800

.00

2,298,944.25

.00

Cote si sume defalcate din imp

040000

.00

126,949,561.87

.00

Cote defalcate din impozitul p

040100

.00

125,883,296.54

.00

Sume alocate din cotele defalc

040400

.00

1,066,265.33

.00

Alte impozite pe venit, profit

050000

.00

702,395.95

.00

Alte impozite pe venit, profit

055000

.00

702,395.95

.00

Impozite si taxe pe proprieta

070000

.00

70,736,852.88

.00

Impozit si taxa pe clădiri

070100

.00

60,606,199.39

.00

Impozit pe clădiri de la perso

070101

.00

13,011,583.51

.00

Impozit si taxa pe clădiri de

070102

.00

47,594,615.88

.00

Impozit si taxa pe teren

070200

.00

8,792,339.09

.00

Impozit pe terenuri de la pers

070201

.00

3,790,149.30

.00

Impozit si taxa pe teren de la

070202

.00

4,986,931.79

.00

Impozit pe terenul din extravi

070203

.00

15,258.00

.00

Taxe judiciare de timbru si al

070300

.00

1,338,131.40

.00

Alte impozite si taxe pe prop

075000

.00

183.00

.00

Sume defalcate din TVA ( se sc

110000

.00

110,927,710.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

.00

109,953,710.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

.00

724,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110900

.00

250,000.00

.00

Alte impozite si taxe generale

120000

.00

32,215.55

.00

Taxe hoteliere

120700

.00

32,215.55

.00

Taxe pe servicii specifice

150000

.00

46,299.99

.00

Impozit pe spectacole

150100

.00

46,299.99

.00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

160000

.00

12,018,213.39

.00

Impozit pe mijloacele de tran

160200

.00

10,746,117.79

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160201

.00

6,290,726.18

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160202

.00

4,455,391.61

.00

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

.00

1,216,895.51

.00

Alte taxe pe utilizarea bunuri

165000

.00

55,200.09

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

8,937,556.71

.00

Varsaminte din profitul net al

300100

.00

931,628.00

.00

Venituri din concesiuni si inc

300500

.00

5,419,130.29

.00

Alte venituri din concesiuni s

300530

.00

5,419,130.29

.00

Venituri din dividende

300800

.00

2,586,798.42

.00

Venituri din dividende de la a

300802

.00

2,586,798.42

.00

Venituri din dobânzi

310000

.00

531.00

.00

Alte venituri din dobânzi

310300

.00

531.00

.00

Venituri din prestări de servi

330000

.00

2,906,446.04

.00

Venituri din prestări de servi

330800

.00

2,845,700.04

.00

Contribuția persoanelor benef

331200

.00

60,746.00

.00

Venituri din taxe administrați

340000

.00

992,520.24

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

.00

973,520.24

.00

Alte venituri din taxe adminis

345000

.00

19,000.00

.00

Amenzi, penalitati si confisca

350000

.00

6,014,553.75

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350100

.00

5,768,544.96

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350102

.00

5,768,544.96

.00

Penalitati pentru nedepunerea

350200

.00

4,755.13

.00

Alte amenzi, penalitati si con

355000

.00

241,253.66

.00

Diverse venituri

360000

.00

666,698.08

.00

Taxe speciale

360600

.00

22,103.00

.00

Venituri din ajutoare de stat

361100

.00

17,736.30

.00

Sume provenite din finanțarea

363200

.00

617,811.78

.00

Sume provenite din finanțarea

363202

.00

235,078.11

.00

Sume provenite din finanțarea

363203

.00

382,733.67

.00

Alte venituri

365000

.00

9,047.00

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

243,000.00

.00

Donații si sponsorizări

370100

.00

243,000.00

.00

Varsaminte din secțiunea de fu

370300

.00

10,977,000.00

.00

Varsaminte din secțiunea de fu

370400

.00

10,977,000.00

.00

Venituri din valorificarea uno

390000

.00

13,227.76

.00

Venituri din valorificarea uno

390100

.00

17,255.27

.00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

.00

4,027.51

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

11,322,344.79

.00

Finanțarea acțiunilor privind

421000

.00

4,910.92

.00

Subvenții pentru finanțarea pr

421300

.00

14.15

.00

Subvenții de la bugetul de sta

422000

.00

11,245,862.72

.00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

.00

6,907.00

.00

Subvenții din bugetul de stat

424100

.00

64,650.00

.00

Sume primite de la UE/alti don

450000

.00

14,084,546.24

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

14,084,546.24

.00

Sume primite in contul platilo

450102

.00

14,084,546.24

.00

Cheltuielile bugetelor locale

368,442,244.00

292,240,359.07

76,201,884.93

Autoritati publice si acțiuni

510000

16,825,810.00

11,559,137.08

5,266,672.92

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

9,525,000.00

7,003,304.00

2,521,696.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

510000200000

6,247,290.00

3,992,664.66

2,254,625.34

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

510000550000

165,860.00

82,369.07

83,490.93

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

510000570000

54,000.00

28,000.00

26,000.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

633,660.00

452,799.35

180,860.65

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

200,000.00

.00

200,000.00

Alte servicii publice generale

540000

31,738,650.00

23,290,949.50

8,447,700.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540000200000

1,500,000.00

130,659.57

1,369,340.43

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

540000510000

1,123,650.00

1,085,325.00

38,325.00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

540000560000

680,000.00

674,703.41

5,296.59

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

540000810000

28,435,000.00

21,400,261.52

7,034,738.48

Tranzacții privind datoria pub

550000

8,060,000.00

6,106,567.30

1,953,432.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

550000200000

75,000.00

25,300.00

49,700.00

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

7,985,000.00

6,081,267.30

1,903,732.70

Ordine publica si siguranța na

610000

7,371,360.00

6,783,813.83

587,546.17

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

5,040,000.00

4,676,686.00

363,314.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

675,000.00

450,768.11

224,231.89

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

1,656,360.00

1,656,359.72

.28

Invatamant

650000

98,506,730.00

90,512,830.10

7,993,899.90

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

650000100000

83,084,120.00

78,351,318.06

4,732,801.94

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650000200000

11,293,070.00

9,191,165.56

2,101,904.44

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

650000510000

182,000.00

146,000.00

36,000.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

566,000.00

360,437.00

205,563.00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

650000560000

1,540,000.00

1,113,697.95

426,302.05

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

38,000.00

28,883.37

9,116.63

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

789,840.00

513,457.00

276,383.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

1,013,700.00

807,871.16

205,828.84

Sanatate

660000

8,403,790.00

3,507,279.61

4,896,510.39

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

660000100000

2,824,620.00

2,456,972.00

367,648.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

660000200000

57,650.00

52,434.21

5,215.79

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

5,476,000.00

953,400.00

4,522,600.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

660000570000

38,500.00

38,454.80

45.20

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

7,020.00

6,018.60

1,001.40

Cultura, recreere si religie

670000

39,061,660.00

28,870,504.55

10,191,155.45

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

670000200000

1,358,120.00

652,108.91

706,011.09

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

24,752,100.00

17,711,457.00

7,040,643.00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

10,654,160.00

10,315,755.87

338,404.13

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

2,297,280.00

191,182.77

2,106,097.23

Asigurări si asistenta sociala

680000

36,695,774.00

35,236,424.12

1,459,349.88

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

11,024,620.00

10,977,203.00

47,417.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680000200000

3,801,560.00

3,471,411.41

330,148.59

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

680000560000

244,850.00

244,843.18

6.82

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

21,377,964.00

20,535,826.73

842,137.27

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

246,780.00

7,139.80

239,640.20

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

31,883,430.00

23,143,792.52

8,739,637.48

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700000200000

18,813,410.00

14,700,600.31

4,112,809.69

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

700000510000

8,685,000.00

6,800,000.00

1,885,000.00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

700000560000

1,781,020.00

1,641,964.38

139,055.62

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

2,604,000.00

1,227.83

2,602,772.17

Protecția mediului

740000

13,497,830.00

8,143,821.25

5,354,008.75

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

740000200000

12,012,830.00

7,842,512.71

4,170,317.29

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

1,485,000.00

301,308.54

1,183,691.46

Combustibili si energie

810000

7,450,000.00

7,439,758.45

10,241.55

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

7,450,000.00

7,439,758.45

10,241.55

Transporturi

840000

68,947,210.00

47,645,480.76

21,301,729.24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

840000200000

16,535,130.00

7,785,957.72

8,749,172.28

Sursa de finanțare

2844855

An :   2016 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli

TITLUL IV SUBVENȚII

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

EXCEDENT/DEFICIT

Cod

Credite

840000400000

840000560000

840000710000

34,300,000.00

6,611,200.00

11,500,880.00

.0029,886,662.00

4,413,338.00

6,603,472.53

7,727.47

3,369,388.51

8,131,491.49

76,626,803.90

.00


Integral de la buget

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Editat la data de: 16-AUG-16 16:07:26

Contul de execuție al bugetului local-functionare

la data de: 16-AUG-16                                 z^Page-î-cSursa de finanțare Integral de la buget

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2016 Trezorerie Mun. Ploiești

■         IH

.■! hu

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/PJati.

'                             11,1 f-

Disponibil'

Veniturile bugetelor locale

.00

332,332,978.59^

'^00

Impozit pe venit

030000

.00

2,298,944.25

.00

impozitul pe veniturile din tr

031800

.00

2,298,944.25

.00

Cote si sume defalcate din imp

040000

.00

126,949,561.87

.00

Cote defalcate din impozitul p

040100

.00

125,883,296.54

.00

Sume alocate din cotele defalc

040400

.00

1,066,265.33

.00

Alte impozite pe venit, profit

050000

.00

702,395.95

.00

Alte impozite pe venit, profit

055000

.00

702,395.95

.00

Impozite si taxe pe proprieta

070000

.00

70,736,852.88

.00

Impozit si taxa pe clădiri

070100

.00

60,606,199.39

.00

Impozit pe clădiri de la perso

070101

.00

13,011,583.51

.00

Impozit si taxa pe clădiri de

070102

.00

47,594,615.88

.00

Impozit si taxa pe teren

070200

.00

8,792,339.09

.00

Impozit pe terenuri de la pers

070201

.00

3,790,149.30

.00

Impozit si taxa pe teren de la

070202

.00

4,986,931.79

.00

Impozit pe terenul din extravi

070203

.00

15,258.00

.00

Taxe judiciare de timbru si al

070300

.00

1,338,131.40

.00

Alte impozite si taxe pe prop

075000

.00

183.00

.00

Sume defalcate din TVA (se sc

110000

.00

110,927,710.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

.00

109,953,710.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

.00

724,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110900

.00

250,000.00

.00

Alte impozite si taxe generale

120000

.00

32,215.55

.00

Taxe hoteliere

120700

.00

32,215.55

.00

Taxe pe servicii specifice

150000

.00

46,299.99

.00

Impozit pe spectacole

150100

.00

46,299.99

.00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

160000

.00

12,018,213.39

.00

Impozit pe mijloacele de tran

160200

.00

10,746,117.79

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160201

.00

6,290,726.18

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160202

.00

4,455,391.61

.00

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

.00

1,216,895.51

.00

Alte taxe pe utilizarea bunuri

165000

.00

55,200.09

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

8,937,556.71

.00

Varsaminte din profitul net al

300100

.00

931,628.00

.00

Venituri din concesiuni si inc

300500

.00

5,419,130.29

.00

Alte venituri din concesiuni s

300530

.00

5,419,130.29

.00

Venituri din dividende

300800

.00

2,586,798.42

.00

Venituri din dividende de la a

300802

.00

2,586,798.42

.00

Venituri din dobânzi

310000

.00

531.00

.00

Alte venituri din dobânzi

310300

.00

531.00

.00

Venituri din prestări de servi

330000

.00

2,906,446.04

.00

Venituri din prestări de servi

330800

.00

2,845,700.04

.00

Contribuția persoanelor benef

331200

.00

60,746.00

.00

Venituri din taxe administrați

340000

.00

992,520.24

.00


Editat la data de: 16-AUG-16 16:07:26

local-functionareAPjage 2 of-3


Sursa de finanțare Integral de ia buget

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2016 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuîeli

Cod

Credite

Incasari/Plati'

'Ls .Disponibil^

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

.00

973,520.24

.00

Alte venituri din taxe adminis

345000

.00

19,000.00

.00

Amenzi, penalitati si confisca

350000

.00

6,014,553.75

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350100

.00

5,768,544.96

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350102

.00

5,768,544.96

.00

Penalitati pentru nedepunerea

350200

.00

4,755.13

.00

Alte amenzi, penalitati si con

355000

.00

241,253.66

.00

Diverse venituri

360000

.00

431,619.97

.00

Taxe speciale

360600

.00

22,103.00

.00

Venituri din ajutoare de stat

361100

.00

17,736.30

.00

Sume provenite din finanțarea

363200

.00

382,733.67

.00

Sume provenite din finanțarea

363203

.00

382,733.67

.00

Alte venituri

365000

.00

9,047.00

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

10,734,000.00

.00

Donații si sponsorizări

370100

.00

243,000.00

.00

Varsaminte din secțiunea de fu

370300

.00

10,977,000.00

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

71.557.00

.00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

.00

6,907.00

.00

Subvenții din bugetul de stat

424100

.00

64,650.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

327,410,494.00

266,879,415.47

60,531,078.53

Autoritati publice si acțiuni

510000

16,459,950.00

11,476,768.01

4,983,181.99

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

9,525,000.00

7,003,304.00

2,521,696.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510000200000

6,247,290.00

3,992,664.66

2,254,625.34

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

510000570000

54,000.00

28,000.00

26,000.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

633,660.00

452,799.35

180,860.65

Alte servicii publice generale

540000

31,058,650.00

22,616,246.09

8,442,403.91

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540000200000

1,500,000.00

130,659.57

1,369,340.43

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

540000510000

1,123,650.00

1,085,325.00

38,325.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

540000810000

28,435,000.00

21,400,261.52

7,034,738.48

Tranzacții privind datoria pub

550000

8,060,000.00

6,106,567.30

1,953,432.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

550000200000

75,000.00

25,300.00

49,700.00

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

7,985,000.00

6,081,267.30

1,903,732.70

Ordine publica si siguranța na

610000

7,371,360.00

6,783,813.83

587,546.17

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

5,040,000.00

4,676,686.00

363,314.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

675,000.00

450,768.11

224,231.89

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

1,656,360.00

1,656,359.72

.28

Invatamant

650000

95,953,030.00

88,591,260.99

7,361,769.01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

650000100000

83,084,120.00

78,351,318.06

4,732,801.94

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650000200000

11,293,070.00

9,191,165.56

2,101,904.44

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

650000510000

182,000.00

146,000.00

36,000.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

566,000.00

360,437.00

205,563.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

38,000.00

28,883.37

9,116.63

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

789,840.00

513,457.00

276,383.00

Sanatate

660000

8,396,770.00

3,501,261.01

4,895,508.99


Integral de la buget

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Sursa de finanțare

28448S5

An: 2016 Trezorerie Mun. Ploiești Veniluri/Cheltuieli

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Cultura, recreere si religie TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN Asigurări si asistenta sociala TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Locuințe, servicii si dezvolta TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN Protecția mediului

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Combustibili si energie TITLUL IV SUBVENȚII Transporturi

TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IV SUBVENȚII

EXCEDENT/DEFICIT

Cod

Credite

660000100000

2,824,620.00

660000200000

57,650.00

660000510000

5,476,000.00

660000570000

38,500.00

670000

26,110,220.00

670000200000

1,358,120.00

670000510000

24,752,100.00

680000

36,204,144.00

680000100000

11,024,620.00

680000200000

3,801,560.00

680000570000

21,377,964.00

700000

27,498,410.00

700000200000

18,813,410.00

700000510000

8,685,000.00

740000

12,012,830.00

740000200000

12,012,830.00

810000

7,450,000.00

810000400000

7,450,000.00

840000

50,835,130.00

840000200000

16,535,130.00

840000400000

34,300,000.00

.00


Editat la data de: 16-AUG-16 16:07:2^si==7,:';

.O ■’


local-functionareIncasari/Plati

2,456,972.00

367,648.00

52,434.21

5,215.79

953,400.00

4,522,600.00

38,454.80

45.20

18,363,565.91

7,746,654.09

652,108.91

706,011.09

17,711,457.00

7,040,643.00

34,984,441.14

1,219,702.86

10,977,203.00

47,417.00

3,471,411.41

330,148.59

20,535,826.73

842,137.27

21,500,600.31

5,997,809.69

14,700,600.31

4,112,809.69

6,800,000.00

1,885,000.00

7,842,512.71

4,170,317.29

7,842,512.71

4,170,317.29

7,439,758.45

10,241.55

7,439,758.45

10,241.55

37,672,619.72

13,162,510.28

7,785,957.72

8,749,172.28

29,886,662.00

4,413,338.00

65,453,563.12

.00


Editat la data de: 16-AUG-16 16:07:27 ' ;-

Contul de execuție al bugetului local-dezvoltare        /

la data de:

16-AUG-16

Page 1 of 2

Sursa de finanțare Integral de la buget

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Ok.

An: 2016 TrezorerieMun. Ploiești Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

^-L-^DiSponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

36,534,184.38

.00

Diverse venituri

360000

.00

235,078.11

.00

Sume provenite din finanțarea

363200

.00

235,078.11

.00

Sume provenite din finanțarea

363202

.00

235,078.11

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

10,977,000.00

.00

Varsaminte din secțiunea de fu

370400

.00

10,977,000.00

.00

Venituri din valorificarea uno

390000

.00

13,227.76

.00

Venituri din valorificarea uno

390100

.00

17,255.27

.00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

.00

4,027.51

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

11,250,787.79

.00

Finanțarea acțiunilor privind

421000

.00

4,910.92

.00

Subvenții pentru finanțarea pr

421300

.00

14.15

.00

Subvenții de la bugetul de sta

422000

.00

11,245,862.72

.00

Sume primite de la UE/alti don

450000

.00

14,084,546.24

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

14,084,546.24

.00

Sume primite in contul platilo

450102

.00

14,084,546.24

.00

Cheltuielile bugetelor locale

41,031,750.00

25,360,943.60

15,670,806.40

Autoritati publice si acțiuni

510000

365,860.00

82,369.07

283,490.93

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

510000550000

165,860.00

82,369.07

83,490.93

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

200,000.00

.00

200,000.00

Alte servicii publice generale

540000

680,000.00

674,703.41

5,296.59

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

540000560000

680,000.00

674,703.41

5,296.59

Invatamant

650000

2,553,700.00

1,921,569.11

632,130.89

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

650000560000

1,540,000.00

1,113,697.95

426,302.05

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

1,013,700.00

807,871.16

205,828.84

Sanatate

660000

7,020.00

6,018.60

1,001.40

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

7,020.00

6,018.60

1,001.40

Cultura, recreere si religie

670000

12,951,440.00

10,506,938.64

2,444,501.36

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

10,654,160.00

10,315,755.87

338,404.13

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

2,297,280.00

191,182.77

2,106,097.23

Asigurări si asistenta sociala

680000

491,630.00

251,982.98

239,647.02

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

680000560000

244,850.00

244,843.18

6.82

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

246,780.00

7,139.80

239,640.20

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

4,385,020.00

1,643,192.21

2,741,827.79

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

700000560000

1,781,020.00

1,641,964.38

139,055.62

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

2,604,000.00

1,227.83

2,602,772.17

Protecția mediului

740000

1,485,000.00

301,308.54

1,183,691.46

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

1,485,000.00

301,308.54

1,183,691.46

Transporturi

840000

18,112,080.00

9,972,861.04

8,139,218.96

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

840000560000

6,611,200.00

6,603,472.53

7,727.47

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

11,500,880.00

3,369,388.51

8,131,491.49

EXCEDENT/DEFICIT

.00

11,173,240.78

.00