Hotărârea nr. 252/2016

Hotãrârea nr. 252 privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 252 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliului Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 328/25.09.2015 privind aprobarea organigramei și Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 01.08.2016

în temeiul art.36 alin.(6) lit.a pct.6, din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Consiliul Local al Municipiului Ploiești ia act de încetarea mandatelor consilierilor locali, membri în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploiești: Popa Constantin, Cosma Marcian, Dragulea Sanda, Lupu Adrian, ca urmare a încetării mandatelor de consilieri locali.

Art.2. Aprobă numirea următorilor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploiești:

  • - Membru - Dragulea Sanda;

  • - Membru - Botez George-Sorin-Niculae;

  • - Membru - Andrei Gheorghe;

  • - Membru - Sîrbu-Simion Gheorghe;

  • - Membru - reprezentant Serviciul Public Finanțe Locale, nominalizat prin decizia directorului;

  • - Secretar - consilierul juridic al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Art.3. începând cu aceeași dată prevederile art.l al Hotărârii Consiliului Local nr. 328/ 25.09.2015 se modifică corespunzător.

Art.4. Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 august 2016ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la hotararea privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Creșterea numărului de secții sportive in structura sportive a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a impus constitiurea Consiliului Administrativ care sa coordoneze activitatea acestei instituții.

Având in vedere faptul ca mandatele de consilieri locali ai domnilor: Popa Constantin, Cosma Marcian, Lupu Adrian si Dragulea Sanda au încetat, este necesara numirea unor noi consilieri locali din noul mandat in Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

In structura sportive a Clubului Sportiv Municipal Ploiești exista 11 secții sportive active:

Secția handbal, secția fotbal, secția gimnastica ritmica, secția atletism, secția box, secția judo, secția sah, secția karate, secția natatie, secția volei, secția patina vireza, iar de curând a mai fost activate si secția baschet.

Având in vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare anexat.*                            *                                      Xx ' VL

Municipiului Ploiești în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești își desfășoară activitatea începând cu anul 2004, fiind înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.l08 din 31.08.2004, ca serviciul public în interesul cetățenilor Municipiului Ploiești. Activitate de bază în momentul înființării a fost susținerea și atragerea spre sport a populației municipiului Ploiești și promovarea performanței sportive. De a lungul timpului obiectul de activitatea al Clubului Sportiv Municipal Ploiești s-a modificat odată cu primirea în administrare a unor baze sportive care au trecut în proprietatea Municipiul Ploiești. în momentul de față Clubul Sportiv Municipal Ploiești are înregistrate în Certificatul de Identitate Sportivă un număr de 15 secții sportive, față de două la momentul înființării.

Creșterea numărului de secții sportive în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a impus constituirea Consiliului Administrativ care să coordoneze activitatea acestei instituții. Constituirea noului Consiliul Local impune constituirea unui nou Consiliu Administrativ în structura Clubului Sportiv Municipal Ploiești. Având în vedere faptul ca mandatele de consilieri locali ai domnilor: Popa Constantin, Cosma Marcian, Lupu Adrian și doamnei Dragulea Sanda au încetat, este necesară numirea unor noi consilieri locali din noul mandat în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Consiliul Administrativ este subordonat Consiliului Local al Municipiului Ploiești și îndeplinește atribuții conform Regulamentului de Organizarea și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte


Director executiv


Consilieri juridic, Melania DRAGOM

GOMIR


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA,


TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții numirea următorilor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploiești:

Membru-______________________________________

Membru-________________

Membru-_______________________________________

Membru-____________

Membru-________________________________________

Secretar-____________________________________________________

Data:_