Hotărârea nr. 250/2016

Hotãrârea nr. 250 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 217/23.06.2015 privind aprobarea structurii sportive în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 329/25.09.2015

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 250


privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 217/23.06.2015 privind aprobarea structurii sportive în cadrul

Clubului Sportiv Municipal Ploiești, completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 329/25.09.2015

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Adrian-Florin Dobre, a domnilor Viceprimari Ganea Cristian și Pană George și a consilierilor George Sorin Botez, Andrei Gheorghe, Ștefan Dănescu, Marius Dinu, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Alina Sorescu, Răzvan Ursu și Robert Vîscan și raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.217/23.06.2015 privind aprobarea structurii sporive în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.329/25.09.2015;

In conformitate cu prevederile art.22 alin.(2) și art.26 alin.(2) lit.b din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, modificată și completată, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Ploiești, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/28.07.2010 privind trecerea unor imobile din administrarea Administrației Domeniului Public și Privat în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.07.2016 și Raportul Comisiei de specialitate nr.6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 27.07.2016;

în temeiul art.36 alin.(6) lit.a pct.6, din legea nr,215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 217/23.06.2015 privind aprobarea structurii sportive în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 329/25.09.2015 prin suplimentarea cu un număr de 7 poziții în cadrul Secției de Fotbal, și anume: încă 3 antrenori, încă un antrenor cu portarii, 1 coordonator tehnic și 2 delegați, în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.217/23.06.2015, modificată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 329/25.09.2015, se modifică corespunzător.

Art.3. Clubul Sportiv Municipal Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștiință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.ontrasemnează Secretar, Simona Albu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

9


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotăra Local al Municipiului Ploiești nr.217/23.06.2015 privind aprot sportive în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.329/25.09.2015 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.217/23.06.2016

Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004 ca persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu două secții sportive: handbal și fotbal în sală. Acesta desfășoară activități sportive pentru amatori și de performanță prin secțiile proprii. Sportul de masă și de performanță se practică în bazele sportive din administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești. în momentul de față Clubul Sportiv Municipal Ploiești are înregistrate în Certificatul de Identitate Sportivă un număr de 15 secții sportive.

Având în vedere situația financiară în care este echipa F.C. Petrolul - echipă emblemă a Ploieștiului și a Centrului de Copii și juniori F.C. Petrolul considerăm oportună reorganizarea Centrului de Copii si Juniori din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, pentru a putea coopta toți copii și juniorii Centrului de Copii și Juniori FC Petrolul în vederea continuări pepinierii create și susținerii sportului ploieștean în rândurile copiilor. Reorganizarea Centrului de Copii și Juniori a Clubului Sportiv Municipal Ploiești necesită suplimentarea cu un număr de 7 poziții în cadrul structurii sportive - Secția de Fotbal, din care 3 antrenorii, 1 antrenor cu portarii, 1 coordonator tehnic si 2 delegați.

Față de cele expuse prc


Clubul Sportiv Municipal Ploiești Ploiești, Str. Milcov nr.l, jud.Prahova


1

RAPORT DE SPECIALITATE

la la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotăr^rii^drisiliului

Local al Municipiului Ploiești nr.217/23.06.2015 privind aprobare^g^^rii sportive în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, completafăde

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.329/25.09.2015 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.217/23.06.2016

Clubul Sportiv Municipal Ploiești își desfășoară activitatea începând cu anul 2004, fiind înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.108 din 31.08.2004, ca serviciul public în interesul cetățenilor Municipiului Ploiești. Activitate de bază în momentul înființării a fost susținerea și atragerea spre sport a populației municipiului Ploiești și promovarea performaanței sportive. De a lungul timpului obiectul de activitatea al Clubului Sportiv Municipal Ploiești s-a modificat odată cu primirea în administrare a unor baze sportive care au trecut în proprietatea Municipiul Ploiești. In momentul de față Clubul Sportiv Municipal Ploiești are înregistrate în Certificatul de Identitate Sportivă un număr de 15 secții sportive, față de trei la momentul înființării.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești are în structura sportivă în cadrul Secției fotbal un Centru de Copii și juniori din anul 2014, structurat grupe pe categorii de ani, având un coordonator și 7 antrenori și 1 antrenor cu portarii. Aceste grupe de copii și juniori activează în Campionate județene și regionale. Secția de fotbal pe lângă grupele de copii și juniori are și o echipă de seniori constituită din juniori, ce activează în Campionatul Ligii „B” Prahova, coordonată de un coordonator, un antrenor principal și un antrenor secund.

Având în vedere situația financiară în care este echipa F.C. Petrolul - echipă emblemă a Ploieștiului și a Centrului de Copii și juniori F.C. Petrolul considerăm oportună reorganizarea Centrului de Copii și Juniori din cadrul instituției noastre pentru a putea coopta toți copii și juniorii Centrului de Copii și Juniori FC Petrolul în vederea continuării pepinierii create și susținerii sportului ploieștean în rândurile copiilor. Pentru aceste considerente dorim să le acordăm copiilor și juniorilor posibilitatea continuării practicării fotbalului la un nivel, sperăm, într-o bună zi la care a fost F.C. Petrolul Ploiești odată pentru Municipiul Ploiești.

Scopul reoganizării acestui centru este: constituirea unor grupe de elită în cadrul Secției de fotbal alcătuite din cei mai talentați copii cărora să li se ofere alt statut față de cei din categoria sportului de masă.

Pentru realizarea acestui proiect este necesară modificarea structurii sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin suplimentarea în cadrul Secției de fotbal, cu următoarele poziții: încă 3 antrenori față de cei 10 cxistenți, încă 1 antrenor cu portarii față de unul existent, încă 1 coordonator tehnic fâță de coordonatorul secției, coordonatorul Centrului de Copii si Juniori’șrîhcă 2 delegâti.

V >         1

Structura centrului va fi:

- Echipa de seniori 1998 - 1999 - 1 antrenor principal + 1 antrenoM-ecurid;


  • - Echipa de seniori 1998

  • - Juniori 2000 - 2001 - lot de excelenta - 1 antrenor;

  • - Juniori 2002 - 2003 - lot de excelenta - 1 antrenor;

  • -  Juniori 2004 - 2005 - lot de excelenta - 1 antrenor;

  • - Copii 2006 - 2007 - lot de excelenta - 1 antrenor;

  • - Copii 2008 - 2009 - lot de excelenta - 1 antrenor;

  • - Copii 2010-2011 - inițiere sport de masa - 1 ;


1 antrenor principal + 1 antreno antrenor + lot


antrenor + lot


antrenor + lot


sport


sport


sport


de


de


de


masa -


masa -


masa -


antrenor + lot sport de masa -


antrenor + lot sport de masa -


antrenor;


Numărul estimativ total de copii: 230; Ca și strategie de lucru, considerăm că cei doi antrenori din cadrul unei categorii de vârstă trebuie să evalueze sportivii pentru a-i putea repartiza în categoria corespunzătoare performanțelor sale sportive, lotul de excelență sau lotul sport de masă. Colaborarea celor 2 antrenori va exista pe tot parcursul unui campionat supravegând evoluția sportivilor și evaluându-i astfel încât fiecare sportiv să se afle în permanență în categoria /X

potrivită performanțelor sale sportive. In funcție de evoluția sportivă, un sportiv poate trece de la o categorie la alta.


Față de aceste considerente avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.
liridic,

GOMIR
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA&OM. PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNO

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.217/23.06.2015 privind aprobarea structurii sportive în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.329/25.09.2015 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.217/23.06.2016

și a emis:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT


RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.217/23.06.2015 privind aprobarea structurii sportive în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.329/25.09.2015 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.217/23.06.2016


PREȘEDINTE, Mari


Stanciu