Hotărârea nr. 25/2016

Hotãrârea nr. 25 privind modificarea poziţiilor 962 şi 1110 (referitoare la imobilele situate în Ploieşti, str. Mărăşeşti nr. 96 şi str. Rahovei nr. 12) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

(]

VIZAT PKN

LEGALII secret;

TRU (TE


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 25 privind modificarea pozițiilor 962 și 1110 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Mărășești nr. 96 și str. Rahovei nr. 12) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Stanciu Marilena, Cosma Marcian, Dumitru Cristian, Vîscan Robert și Popa Gheorghe precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea pozițiilor 962 și 1110 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Mărășești nr. 96 și str. Rahovei nr. 12) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că două unități locative și terenul cu destinația de curte din imobilul din strada Rahovei nr. 12 și terenul-curte de la adresa poștală Mărășești nr. 96 care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

In conformitate cu Raportul din data 19.01.2016 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale ;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Aprobă modificarea pozițiilor 962 și 1110 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Mărășești nr. 96 și str. Rahovei nr. 12) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Imobilul situat în Ploiești, str. Mărășești nr. 96, se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de Căpitan Viorel și avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova cu număr cadastral 134094, care constituie Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar imobilul situat in strada Rahovei, nr.12 se identifică potrivit releveelor și a planului de amplasament și delimitare întocmite de inginer Ion Ștefan, care constituie Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

la proiectul de hotarare privind modificarea pozițiilor 962 și 1110 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Mărășești nr. 96 și str. Rahovei nr. 12) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr, 267/29,11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate privată , cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor Q bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 au fost incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului mai multe categorii de bunuri, în Anexa nr. 1 fiind incluse locuințele supuse închirierii și terenurile aferente, înscrierea în anexele la hotărâre facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele municipalității, fără a se efectua măsurători de specialitate.

La poziția 962 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrate următoarele părți din imobilul situat în strada Mărășești nr. 96:

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 505,93 m.p titular Duțu Margareta;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 156,97 m.p titular Răduță Gheorghe;

 • - garajul în suprafață de 21,84 m.p titular Duțu Margareta;

In prezent situația contractelor de închiriere de la adresa poștală Mărășești nr. 96 este următoarea:

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 52,39 m.p-cotă indiviză, este deținut în baza contractului de închiriere nr. 7147/07.082013 cu termen de valabilitate până la data de.23.03.2016 de către titular Duțu Margareta;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 23,87 m.p-cotă indiviză, este deținut în baza contractului de închiriere nr. 4800/17.04.2015 cu termen de valabilitate până la data de 17.11.2017 de către Răduță Gheorghe;

Garajul, o parte din imobilul-construcție și o parte din terenul liber de construcție au fost restituite potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 prin Dispoziția nr. 3228/01.09.2011, pentru care s-a întocmit procesul-verbal de punere în posesie nr. 13233/01.10.2013..

Potrivit Dispoziției nr. 3228/01.09.2011, lotul 2, teren în suprafață de 76,26 mp cotă indiviză din totalul de 164,67 mp nu se restituie. Aceasta suprafață de teren a fost închiriată în cote indivize doamnei Duțu Margareta și Răduță Gheorghe, proprietari ai construcțiilor (și ai terenului de sub construcție) potrivit Legii nr. 112/1995.Potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numari|p943^^        de

Biroul Notarului Public Tomescu Alice-Cristina, doamna Dutu Margarșt^ja ^^j|fat^e| la moștenitorii fostului proprietar apartamentul C și terenul aferent acestuia.

Prin cererea nr. 18545/25.09.2015, doamna Duțu Margareta a Hotărârii de Consiliu nr. 267/2006, precum și cumpărarea terenului-curte p        fi în

baza contractului de închiriere, urmând ca formalitățile de publicitate imobiliară să fie suportate de aceasta pe cheltuială proprie.

Având în vedere că pentru o parte din imobilul situat la adresa poștală Mărășesti nr. 96, s-au întocmit formalitățile de publicitate imobiliara, ocazie cu care s-a constatat că suprafața de teren rămasă în proprietateaMunicipiului Ploiești s-a diminuat (de la suprafața de 76,26 mp la suprafața de 55,59 mp), prin adresa nr. 18545/06.11.2015, am solicitat punctul de vedere al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova în vederea clarificării unor aspecte tehnice.

Prin adresa nr. 9179/421/09.12.2015, Oficiul de Cadastru ,și Publicitate Imobiliară Prahova, ne-a comunicat că numărul cadastral 134094, cât și înscrierea în cartea funciară au fost realizate corect din punct de vedere tehnic și juridic, precizând că ambele suprafețe reprezintă cote indivize din terenul în suprafața de 358 mp.

Ca atare, în baza noilor planuri s-a procedat la recalcularea cotelor de teren-curte ce revin fiecărui proprietar de locuință de la adresa poștală Mărășesti nr. 96.

La poziția 1110 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrate următoarele părți din imobilul situat în strada Rahovei nr. 12:

 • - spațiul cu destinația de locuință, în suprafață utilă de 127,27 m.p-titular Câmpeanu Vasile;

 • -  spațiul cu destinația de locuință, în suprafață utilă de 48,27 m.p-titular Mănescu Carmen;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață' de 64,08 m.p titular Silvestru Gheorghe;

în prezent situația contractelor de închiriere de la adresa poștală Rahovei nr. 12 este următoarea:                                                              . ,    ,

 • - spațiul cu destinația de locuință, în suprafață utilă de 126,91 m.p și o cotă indiviză din terenul cu destinația de curte este deținut în baza contractului de inchiriere nr. 7572/24.06.2009, (prelungit prin act adițional nr. 8706/27.06.2014, cu termen de valabilitate pana la data de.18.05.2019 de către Câmpeanu Vasile ;

 • - spațiul cu destinația de-locuință, în suprafață utilă de 48,27 m.p și o cotă indiviză din terenul cu destinația de curte este deținut în baza contractului de inchiriere nr. 16057/20.08.2009, (prelungit prin act adițional nr.14082/14.08.2014, cu termen de valabilitate pana la data de23.08.2019) de către Mănescu Carmen Elena;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață.de 64,08 m.p cota indiviza este deținut în baza contractului de inchiriere nr.488919/18.07.2005 (prelungit prin act adițional nr.7530/31.05.2011, cu termen de valabilitate pana la data. de. 05.05.2014) de către Silvestru Gheorghe, (persoană care a cumpărat o locuință din acest imobil prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1732-N/1999);

Prin adresa nr. 16761/07.10.2013, SC Blom România ne-a transmis planurile de situație și releveele pentru imobilul de la adresa poștală Rahovei nr. 12.

Prin cererea nr. 12500/09.07.2014 domnul Câmpeanu Vasile a sm^ăUcumpărarba locuinței, pe care o deține în baza contractului de închiriere, de la adresa poșjfe

In baza acordului dat de Serviciul Valorificare Patrimoniu prin adresa nr. \\&0Q7âft&.2^tf, domnul Câmpeanu Vasile ne-a transmis prin adresele nr. 17166/25 12500/17166/24.06.2015 planurile pentru întregul imobil de la adresa poștal              12,

planuri întocmite de PFA Ion Ștefan.

Facem precizarea câ domnul Câmpeanu Vasile intenționează ca înscrierea în Cartea Funciară a proprietății municipiului Ploiești să se facă pe cheltuiala sa, așa cum reiese din cererile nr. 17166/25.09.2014 și nr. 12500/17166/24.06.2015.

Prin adresa nr. 223/07.07.2015, Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății ne-a transmis cererile nr. 12500/17166/24.06.2015 ale domnului Câmpeanu Vasile, prin care ne-a transmis planul de amplasament și delimitare modificat pentru imobilul din strada Rahovei nr. 12.

Cu ocazia verificării documentelor transmise de PFA Ion Ștefan prin cererea nr. 12500/17166/24.06.2015, s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actele de proprietate ale municipiului pentru acest imobil și față de cele menționate în planurile întocmite de SC Blom România.

Ca atare, având două seturi de planuri de situație și relevee pentru același imobil cu diferențe de suprafață și de formă a unor încăperi, am solicitat, verbal și în scris, SC Blom România, (firma cu care Primăria Municpiului Ploiești are încheiat contract), (prin adresele nr.: 14313/20.07.2015, 14313/28.08.2015) să ne comunice care planuri și relevee vor fi cele care vor fi finalizate prin operațiuni cadastrale specifice. Prin adresa nr. 7565/16.11.2015, (transmisă Compartimentului nostru în data de 29.12.2015 de către Serviciul Intabulări Bunuri), SC Ramboll South Est Europe S.R.L ne-a transmis adresa nr. 5975/11.09.2015, potrivit căreia “se pot utiliza planurile și releveele executate de către inginer Ion Ștefan, fiind mai noi.”

Suprafețele încăperilor, cotele din spațiile comune de locuit și cotele de teren-curte prevăzute în contractele de închiriere, diferă față de cele reieșite din măsurători și din calculul raportat la suprafața utilă, efectuat pe baza planurilor întocmite de inginer Ion Ștefan, după cum urmează:

CAMPEANU VASILE

NR. CRT.

DENUMIREA ÎNCĂPERILOR

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ     DIN

MĂSURĂTORI (MP) - ing. Ion Ștefan (și din calculele raportate la suprafața utilă, efectuate pe baza planurilor întocmite de ing. Ion Ștefan)

exclusivă

comuna

1.

CAMERĂ

18,52

-

18,57

2.

CAMERĂ

15,80

-

15,56

3.

CAMERĂ

12,16

-

12,17

4.

CAMERĂ

14,91

-

13,87

5.

HOL CU ÎNCĂLZIRE

16,15

-

15,83

6.

BUCĂTĂRIE

8,41

-

7.

BUCĂTĂRIE

3,87

-

3,91 /‘

8.

BAIE CU CADĂ

4,75

-

4,9# WY1

9.

WC INTERIOR

1,89

-

10.

CĂMARĂ

2,32

-

2,3i

11.

SAS

2,14

-

2,05

12.

VESTIBUL

2,48

-

2,47

13.

CULOAR

9,40

-

9,10

14.

TERASĂ ACOPERITĂ

3,00

-

3,50

15.

PIVNIȚĂ

7,11

-

5,06

16.

ȘOPRON

4,00

-

4,00

SUPRAFAȚA CURTE (mp-cota indiviza)

90,05

102,83

MĂNESCU CARMEN ELENA

NR. CRT.

DENUMIREA ÎNCĂPERILOR

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN MĂSURĂTORI (MP) -mg. Ion Ștefan (și din calculele    raportate    la

suprafața utilă efectuate pe baza planurilor întocmite de ing. Ion Ștefan)

exclusivă

comună

1.

CAMERĂ

19,58

-

19,92

2.

CAMERĂ

12,21

-

12,57

3.

BUCĂTĂRIE

3,80

-

3,89

4.

CĂMARĂ

1,48

-

1,50

5.

CULOAR

2,50

-

Balcon- 2,10

6.

WC

0,05

-

2,02

7.

CULOAR

4,50 cotă indiviză din suprafața de 9,00

1,72

8.

BOXĂ

1,90

-

2,71

9.

BOXĂ

1,80

-

SUPRAFAȚA   CURTE (mp-cota

indiviza)

46,58

37,58

SILVESTRU GHEORGHE

NR. CRT.

SUPRAFAȚA DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN MĂSURĂTORI (MP) -ing. Ion Ștefan (și din

exclusivă

comună

calculele    raportate    la

suprafața utilăFef^ctuate pe baza planurilor intocniite de ing. Ion Ștefan)

1.

TEREN CURTE

-

64,08

50,59

Facem precizarea că din studierea planurilor aflate la dosarul tehnic și a contractului de închiriere deținut de doamna Mănescu Carmen a rezultat faptul că s-a omis înscrierea balconului și s-a înscris eronat culoarul în suprafață de 2,50 mp.

Precizăm faptul că diferențele de suprafață constatate nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de măsurare care se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitate.

Aceste caracteristici tehnice ale imobilului de la adresa poștală Rahovei nr. 12, care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre vor face obiectul actelor adiționale la contractele de închiriere încheiate între Municipiul Ploiești și domnii: Mănescu Carmen, Câmpeanu Vasile și moștenitorii domnului Silvestru Gheorghe Victor.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013 s-a aprobat "regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute in baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al munic ipiului Ploiești ’

Aceaste situații au fost supuse analizei Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism,Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești în ședința din data de 19.01.2016 care a avizat favorabil actualizarea actului de proprietate.

Ca atare, se impune modificarea corespunzătoare a pozițiilor 962 și 1110 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Mărășești nr. 96 și str. Rahovei nr. 12) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006.

o

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo FlorinJTabirca

Serviciul Intabulări Bunuri,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR,

Georgiana Popa


Mădălin>Negoiță

A

DIRECTIĂ7 ECONOMICA


DIRECTOR,

Nicoleta Crădihnoiu


întocmit: Stoia Oana


22 JAN 2016


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea pozițiilor 962 și lllb^^țefej imobilele situate în Ploiești, str. Mărășești nr. 96 și str. Rahovei nr. 12) din ț Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești


Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, din bunuri aflate în proprietatea sa și care nu fac parte din domeniul public al localității.

în Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești sunt cuprinse imobile aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, înscrierea în anexele la hotărâri facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele dosarelor tehnice, fără a se realiza măsurători cadastrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.339/11.09.2013 s-a aprobat ,, regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute in baza Decretului - Lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești ”.

întrucât prin cererile nr. 12500/09.07.2014 și nr.l8545/25.09.2015, domnul Câmpeanu Vasile și doamna Duțu Margareta au solicitat cumpărarea imobilelor deținute în baza unor contracte de închiriere, s-a procedat la efectuarea măsurătorilor de specialitate în vederea întocmirii formalităților de publicitate imobiliară pentru imobilele de la adresele poștale: Mărășești nr. 96 și str. Rahovei nr. 12 .

Cu ocazia verificării documentațiilor transmise, s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actele de proprietate ale Municipiului Ploiești pentru aceste imobile.

Ca atare, în vederea înscrierii în Cartea Funciara a municipiului Ploiești, este necesară actualizarea pozițiilor 962 și 1110 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Mărășești nr. 96 și str. Rahovei nr. 12) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, sens în care supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

Privind modificarea pozițiilor 962 și 1110 (referitoare Ia imobilele situate în Ploiești, str. Mărășești nr. 96 și str. Rahovei nr. 12), din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr, 267/29,11,2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR. CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAFAȚA (MP)

OBS.

962

Str.

Mărășești nr. 96

Duțu

Margareta

- teren curte

38,19 mp cotă indiviză din totalul de

55,59 mp indivizi din

358 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

Răduță

Gheorghe

- teren curte

17,40 mp cotă indiviză din totalul de

55,59 mp indivizi din

358 mp

NR. CRT.


ADRESA IMOBIL


NUME ȘI DESTINAȚIA PRENUME SPAȚIULUI

CHIRIAȘ


Supraf. (mp)


S.utilă -1110


Strada Rahovei, nr.12


CAMPEANU VASILE


-Locuință -parter (nr. inventar 1-1 S3 0061)


compusă din : camera -18,57 cameră-15,56 camera -12,17 camera-13,87 hol cu incalzire-15,83 bucătărie - 8,34 bucătărie- 3,91 baie cu cada-4,98 WC interior-1,77 camara- 2,31 SAS- 2,05 vestibul- 2,47 culoar- 9,10 terasa- 3,50

 • - șopron- 4,00

 • - pivnița- 5,06

 • - hol subsol-2,50 mp cotă indiviză din suprafața de 5,71mp.

 • - casa scării parter (încăperea nr. 16)-3,48 cotă indiviză din suprafața de 7,07 mp

 • - casa scării parter ( încăperea nr. 15)-2,23 cotă indiviză din suprafața de 4,52 mp

 • - casa scării etaj ( încăperea nr.

16)-1,65 cota indiviză din


Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești


suprafața de 3,34 mp

 • - casa scării etaj ( încăperea nr. 15)-0,89 mp cotă indiviză din suprafața de 1,81 mp

 • - culoar etaj-4,69 cotă indiviză din suprafața de 9,53 mp-teren situat sub construcția CI

-teren situat sub construcția C2-șopron

-teren curte

cotă indiviză -92,03 mp din suprafața de 170 mp cotă exclusivă- 4 mp cotă indiviză -102,83 mp din suprafața de 191 mpLocuință -etaj-(nr. inventar 1-1 S3 0061)


compusă din:

 • - cameră -19,92

 • - cameră-12,57

 • - bucătărie -3,89

 • - cămară-1,50

 • - balcon -2,10

 • - WC-2,02

 • - culoar-1,72-cotă indiviză

 • - boxa- 2,71 -hol subsol-1,34 cotă indiviză

 • - casa scării parter (încăperea nr. 16)-1,27 cotă indiviză din suprafața de 7,07 mp

 • - casa scării parter (încăperea nr,15)-0,81 cotă indiviză din suprafața de 4,52 mp

 • - casa scării etaj ( încăperea nr.

16)- 0,60 cota indiviză din suprafața de 3,34 mp

 • - casa scării etaj ( încăperea nr.15)-0,33 cota indiviză din suprafața de 1,81 mp

 • - culoar etaj-1,72 cota indiviză din suprafața de 9,53 mp

  -teren situat sub construcția CI

  -cotă indiviză-

  33,63 mp din suprafața de 170 mp

  /ti’' ;,fe

  \\z ■'Op ........

  -teren curte

  - cotă indiviză-37,58 mp din suprafața de 191 mp

  SILVESTRU GHEORGHE

  -teren curte

  - cotă indiviză-50,59 mp din suprafața de 191 mp

PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A IMOBILULUI

sc.l :500 (intravilan)
Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața tmo.1

Valoare de impoziatare (lei)

Mențiuni

1

CC

358.00

gard de olasa+lemn+beton

fotal


Cod

construcție


C1


Total


B.DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIE


214.00


INVENTAR COORDONATE

Sistem de proiecție STEREO '70

Pct

E(m)

N(m)

1

2

 • 3

 • 4

 • 5

580197.221

580189.415

580170.363

580169.344

580176.992

382212.385

382207.367

382238.266

382239.987

382245.296

Suprofoto totola masurata - 358.00 mp

Suprofato conf.Gct = 379.02 mp


iuprafâta dm mașurtilon ti imobilului in

\ Parafa

.'r.natura si data


Nr cadastral

Suprafața măsurată

A<!rr«r imobilului                             |

358.00

str.Mariisnsii.nr.96,num. Ploieștiju<l. Pi aliowi.

Cartea funciara nr.

UAT |      PLO'esT7

■ ■

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE strada Rahovei nr.12-PLOIESTI

scara 1 : 200

Suprafața terenului ( puncte contur 1-2-3-4-5-6-7-1 ) = 365 mp din care :

 • - parcela 1Cc - teren sub construcția C 1 = 170 mp

 • - parcela 2Cc - teren sub construcția C 2 = 4 mp

 • - parcela 3Cc - teren curte =191 mp  Teren curte domeniu privat Municipiul Ploiești


  Municipiul Ploiești


  MD. Silvestru Gheorghe Victor

Adresa tmotntukri


Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

MUNICIPIUL

PLOIEȘTI _n

Cod unitate individuala ( U)

CF individuala

RECAPITULATIE


Baie


,.6&Nr. incapere

Denumire incapere

Supr.utila (mp)

1

Camara

2.31

2

Bucătărie

8.34

3

Culoar

9.10

4

Camera

18.57

5

WC

1.77

6

Bucătărie

3.91

7

Camera

12.17

8

Hol

15.83

9

Vestibul

2.47

10

Camera

13.87

11

Baie

4.98

12

Camera

15.56

13

Hol

2.05

14

Terasa

3.50

Suprafața utila totala Ap. 1 = 114.43 mp

Suprafața construita Ap.1 = 153.29 mp

15

Hol casa scării

4.52

16

Hol casa scării

7.07

Suprafața utila totala spatii comune parter = 11.59 mp

Suprafața construita spatii comune parter = 16.71 mp

Execyțant,utB     ~

ing^îbN ȘTEFAN '%■

Ș CERTIFICAT

■f AUTORIZARE |

1 Seria RO-PH-F Nr. 0034 § %     Ion St.    /

DATA : 24.09.2014

ze r

WtâRELEVEU ETAJ CONSTRUCȚIA Scara 1:100..... .


Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului           j

170

Strada Rahovei nr.12-PLOIESTI

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

MUNICIPIUL

PLOIEȘTI

Cod unitate individuala ( U)

CF individuala212.RECAPITULATIE

Nr. incapere

Denumire incapere

Supr.utila (mp)

1

Camara

1.50

4

Camera

19.92

(AP-2)     5

WC

2.02

6

Bucătărie

3.89

7

Camera

12.57

14

Balcon

2.10

Suprafața utila totala Ap.2 = 42.00 mp

Suprafața construita Ap.2 = 51.08 mp

2

Bucătărie

8.62

8

Camera

15.74

/O 9

Hol

2.29

(ApJ)    w

Camera

14.70

11

Baie

5.35

12

Camera

16.59

13

Terasa

5.99

Suprafața utila totala Ap.3 = 69.28 mp

Suprafața construita Ap.3 = 80.20 mp

(     \ 3

Culoar

9.53

Sp.comunei 15

Palier

1.81

\ 7 16

Palier

3.34

Suprafața utila totala spatii comune etaj = 14.68 mp

Suprafața construita spatii comune etaj = 30.42 mp

x x                                          DATA : 24.09.2014

Executant,      /

ingiONSTEFAjr               X

RELEVEU SUBSOL CONSTRUCȚIA C 1 Scara 1:100


Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

170

Strada Rahovei nr.12-PLOIESTI


Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Cod unitate individuala ( U)

CF individuala
Nr. incapere

Denumire incapere

S utila / S construita

1

Boxa Ap 1

5.06 mp / 8.24mp

2

Boxa Ap 2

2.71 mp / 4.57 mp

3

Boxa Ap 3

7.51 mp /11.52 mp

4

Hol subsol comun

5.71 mp / 8.76 mp

Suprafața utila totala subsol = 20.99 mp

Suprafața construita totala subsol = 33.09 mp

Executant,

DATA : 24.09.2014

ing. ION ȘTEFAN     ............

X

f /

Recepționat,?. /            '

DATA :

7 £Z"          „ AL-     -

'° ■'

1

u


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULT PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT


Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind modificarea pozițiilor 962 și 1110 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Mărășești nr. 96 și str. Rahovei nr. 12) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești