Hotărârea nr. 249/2016

Hotãrârea nr. 249 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 249 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Viceprimarilor Municipiului Ploiești George Pană și Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune desemnarea Primarului Municipiului Ploiești ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

conform raportului Comisiei de specialitate nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 27.07.2016 și raportului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.07.2016;

având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” nr. 1369/05.07.2016, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 13313/07.07.2016 și la R.A.S.P. cu nr. 4252/11.07.2016;

în conformitate cu prevederile articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 271/14.07.2012, privind aprobarea documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”;

ținând cont de prevederile articolelor 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 228/29.07.2009 privind aprobarea „Actului Constitutiv și a Studiului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

în temeiul prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 742/2014, privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la H.G. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și al statutului cadru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

în conformitate cu prevederile articolului 10 si articolului 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 11, alineatul 2, articolele 12, 13, alineatul 1 și articolul 115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Se desemnează domnul Primar Adrian Florin Dobre, ca reprezentant al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”.

ART. 2. Se desemnează domnul Ionescu Vasile ca înlocuitor al Primarului Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, în cazul în care acesta din urmă nu poate participa la ședințele Adunării Generale ale Asociației.

9

ART. 3. Se acorda mandat special domnului Primar al Municipiului Ploiești să voteze alegerea noilor organe de conducere ale Asociației (Președinte și Consiliu Director).

ART. 4. Primarul Municipiului Ploiești, reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în baza mandatului special acordat.

ART. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municip Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

Având in vedere necesitatea respectării angajamentelor asumate de Romania din cadrul Capitolului 22 - Mediu, din Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană, se impune realizarea unor proiecte de investiții în sectorul managementul deșeurilor.

Conform cerințelor impuse prin POS Mediu, Axa Prioritară 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric, autoritățile locale sunt responsabile pentru implementarea acestor angajamente în conformitate cu strategia națională pentru servicii publice.

Astfel, o cerință obligatorie impusă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în coordonare cu Ministerul Finanțelor Publice la nivelul POS Mediu a fost încheierea unui parteneriat între municipiu și localitățile din arealul de influență, sub forma unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, ce va avea rolul de a monitoriza/superviza implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor, performanta operatorilor de servicii, precum si de a asigura cofmantarea de la bugetele locale.

Prin Hotararea de Consiliu Local nr. 228/2009 a fost aprobat Actul Constitutiv și Statului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, prin care Primarul municipiului Ploiești este desemnat reprezentant al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”.

Prin adresa nr. 1369/05.07.2016, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 13313/07.07.2016 și la R.A.S.P. cu nr. 4252/11.07.2016, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” a solicitat emiterea unei hotărâri de consiliu local prin care să se desemneze noul reprezentant și persoana înlocuitoare a acestuia, care să reprezinte municipiul Ploiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”.

Față de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supunem spre aprobare.REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului MunicipiuluLElbiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

Având în vedere necesitatea respectării angajamentelor asumate de Romania din cadrul Capitolului 22 - Mediu, din Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană, se impune realizarea unr proiecte de investiții în sectorul managementul deșeurilor.

Conform cerințelor impuse prin POS Mediu, Axa Prioritara 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric, autoritățile locale sunt responsabile pentru implementarea acestor angajamente în conformitate cu strategia națională pentru servicii publice.

Planul de dezvoltare a sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii reprezintă documentul de planificare comprehensivă a dezvoltării POS Mediu în care se corelează politicile sectoriale de mediu cu cele zonale.

Componentele planului de dezvoltare integrată, se referă la teritoriul format dintr-un număr cât mai mare de locuitori din zonele urbane si rurale, pe o arie cât mai extinsă, iar beneficiile acestuia trebuie să rezulte din activități realizabile printr-o alocare financiară echilibrată si realistă.

Astfel, o cerință obligatorie impusă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în coordonare cu Ministerul Finanțelor Publice, la nivelul POS Mediu, a fost încheierea unui parteneriat între municipiu și localitățile din arealul de influență, sub forma unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, ce va avea rolul de a monitoriza/superviza implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor, performanța operatorilor de servicii, precum și de a asigura cofmanțarea de la bugetele locale.

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” este finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de intervenție 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de managementul al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”.

Prin Hotararea de Consiliu Local nr. 228/2009 a fost aprobat Actul Constitutiv și Statului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, prin care Primarul municipiului Ploiești este desemnat reprezentant al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”.

nr.


Prin adresa nr. 1369/05.07.2016, înregistrată la MunicipiulPloiești cu nr.  13313/07.07.2016 și la R.A.S.P. cu nr. 4252/11.07.2016, Asoc^^j^F^Dezyoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor 5rahov§®.a solicitat  emiterea unei hotărâri de consiliu local, prin care să se desemneze kfpul reprezentant și persoana înlocuitoare a acestuia, care să reprezinte municipiul Ploiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul ^șeurilor Prahova” și acordarea acestuia a unui mandat special pentru a vota alegera noilor organe de conducere ale Asociației (Președinte și Consiliu Director).

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.


DIRECTOR R.A.S.P. Ploiești, ing. Vasile/Ionescu


Șef Birou Salubritate,  Florehthi IlieASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNIJÂ^ „PARTENERiATUl PENTRU MANAGEMENTUL DE$EURfLo£>|kA^

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Palatul Administrativ, Camefe^-6^^

Te!: 0244,514.545 interior 215, 217; Fax: Q344.a02.4tt?      ®

GUI: 26119626

Cont: RO928TRLRONCRT0258910401, Banca Transilvania f

email: adideseuriph(S)gmaii.com web: www.adidese


imăria localigțH..^^wr^^/


nția Dnei/DIu! Primar,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI I ÎNREGISTRARE

1.3313    -7 -07- 2016 ‘


Ă'6i

DATA^...în vederea asigurării condițiilor (egale pentru buna funcționare a Asociației și a continuității procedurilor de ' licitație pentru desemnarea operatorului care va prelua, prin delegare, serviciul de salubritate în zona Dvs. în "cadrul implementării proiectului „Sistem de management Integrat ai deșeurilor în județul Prahova’', “   ’ ‘

ca urmare a alegerilor locale din data de 5 Iunie 2016 în urma cărora au fost aleși noii reprezentanți a: comunităților locale: Primari și Consilii Locale;

vă rugăm să convocați cu celeritate, o întrunire a Consiliului Loca! pentru emiterea unei hotarîri de consiliu prin care să se nominalizeze/desemneze noul reprezentant st persoana înlocuitoare a acestuia care să reprezinte /            localitatea și Consiliul Local în cadrul Adunării Generale a Asociaților, cu drept de vot șl prin care să i se

âcărdeacestuia mandat special pentru a vota alegerea noilor organe de conducere ale Asociației - Președinte și Consiliu Director pentru următorii 4 ani inclusiv acordarea descărcării de gestiune a membrilor fostului Consiliu Director.

- Vă rugăm de asemeni să ne transmiteți o copie a hotărîrii adoptate și să ne comunicațl/reconflrmați adresele de. email și numerele de fax și telefon valide pentru asigurarea corespondenței curente.

Vă mulțumim și vă rugăm să primiți, doamnă/domnule Primar, asigurările.noastre de respect și considerație. .


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”


PREȘEDINTE,

Data:   —I . & -   ?4>


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETITII SI

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”