Hotărârea nr. 248/2016

Hotãrârea nr. 248 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 248


privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești;

având în vedere consecințele ce pot apărea ca urmare a neasigurării activităților de salubrizare în municipiul Ploiești;

conform raportului Comisiei de specialitate nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 27.07.2016 și raportului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.07.2016;

în conformitate cu prevederile Secțiunii 1.3.1 din Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1517/27.05.2009, actualizat și Ordinul Autorității Naționale de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice nr. 9574/16.07.2009, actualizat;

luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin. 1, 2 și 3 litera a, d, art. 39, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 6, alin 1, lit. e din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată;

în temeiul prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

având în vedere prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2, litera d și alin. 6, litera a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. (1) Aprobă constituirea Colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației în vederea atribuirii contractelor de delegare de gestiune a activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, colectarea,

transportul și neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, curățenia căilor publice și deszăpezirea, format din reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în următoarea componență:

  • - Domnul Minea Constantin-Gabriel

  • - Domnul Andrei Gheorghe

  • - Doamna Dragulea Sanda

  • - Domnul Sîrbu-Simion Gheorghe

  • - Domnul Neagu Florin-Daniel

  • - Domnul Tudor Aurelian-Dumitru

  • - Domnul Palaș-Alexandru Paul

  • (2) Colectivul de coordonare și supervizare numit la alin. (1), se completează cu membri din executiv, numiți prin Dispoziție a Primarului Municipiului Ploiești.

  • (3) Colectivul de coordonare și supervizare va întocmi documentația prevăzută la alin. (1), în termen de 30 zile, pentru a fi înaintată spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

ART.2. Colectivul de coordonare și supervizare numit la art. 1 va propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești modul de atribuire a contractelor și își va desfășură activitatea până la data depunerii ofertelor de către operatorii economici participând la procedurile de achiziție publică.

ART.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcția Economică și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești


Conform prevederilor art. 36, alin 6, litera a), pct. 14, coroborat cu art. 62 si art. 63 (1) litera d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, actualizată și republicată, autoritățile publice locale au obligația să adopte măsuri pentru asigurarea serviciului public de salubrizare în municipiul Ploiești, respectiv a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, colectarea, transportul și neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, curățenie căi publice și deszăpezire.

Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1517/27.05.2009 și Ordinul Autorității Naționale de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice nr. 9574/16.07.2009, la Secțiunea 1.3.1 prevede înființarea Colectivului de coordonare și supervizare în vederea pregătirii atribuirii contractelor de concesiune.

Documentația de atribuire a contractelor de delegare de gestiune prin concesiune pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, colectarea, transportul și neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public în municipiul Ploiești, a fost aprobată prin H.C.L. nr. 12 și nr. 13/29.01.2016.

Procedura de atribuire a contractelor nu a fost continuată, datorită motivelor invocate de Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești și anume: „nu reprezintă o prioritate efectuarea acestor categorii de cheltuieli publice locale, nu este oportună și urgentă demararea procedurii pe o perioadă de 8 ani, în condițiile în care nu există sursă de finanțare”.

Contractele de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 -Lotul 2 - zona B se finalizează la data de 06.09.2016, iar nerealizarea activităților specifice prevăzute în obiectul acestora, va duce la apariția de focare care pot pune în pericol sănătatea populației.

Ținând cont de modificarea componenței Consiliului Local al municipiului Ploiești si de situația creată la nivelul municipiului Ploiești cu privire la activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, colectarea, transportul și neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, este necesară constituirea de urgență a acestui Colectiv de coordonare și supervizare.

Față de cele prezentate mai sus, propun constituirea Colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației în vederea atribuirii contractelor de delegare de gestiune a activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, colectarea, transportul și neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, curățenie căi publice și deszăpezire.

Pentru aceste considerente, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.                                               '


REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești

Având în vedere prevederile art. 8 alin 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată, “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice”.

De asemenea, Legea nr. 101/2006 privind serviciul public de salubrizare a localităților, republicată, prevede la articolul 6, punctul e), că “autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu: delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență, precum și exercitarea atribuțiilor de administrare asupra bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului”.

A

In prezent, activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, colectarea, transportul și neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public se desfășoară în baza contractului nr. 14393/17.08.2010, încheiat de Municipiul Ploiești cu S.C. Coral Impex S.R.L., pe o durata de 5 ani. Acesta a fost prelungit cu Actul adițional nr. 6, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 245/2015, „începând cu data de 17.08.2015, până la finalizarea procedurilor de achiziție publică și încheierea noilor contracte de delegarea gestiunii pentru toate activitățile prevăzute la art. 2.1 din contract, dar nu mai mult de 2 ani si 6 luni”.

Documentația de atribuire a contractelor de delegare de gestiune prin concesiune pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, colectarea, transportul și neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public în municipiul Ploiești, a fost aprobată prin H.C.L. nr. 12șinr. 13/29.01.2016.

Procedura de atribuire a contractelor nu a fost continuată, datorită motivelor invocate de Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești și anume: „nu reprezintă o prioritate efectuarea acestor categorii de cheltuieli publice locale, nu este oportună și urgentă demararea procedurii pe o perioadă de 8 ani, în condițiile în care nu există sursă de finanțare”.

Activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire se desfășoară în baza contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 -Lotul 2 - zona B, încheiate de Municipiul Ploiești cu S.C. Rosal Grup S.A. pe o durată de 5 ani si care se finalizează la data de 06.09.2016.                          \ C-v/vy/

Ținând cont de modificarea componenței Consiliului Local al municipiului Ploiești si de situația creată la nivelul municipiului Ploiești cu privire la activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, colectarea, transportul și neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public este necesară constituirea de urgență a acestui Colectiv de coordonare și supervizare.

De asemenea, în Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1517/27.05.2009 și Ordinul Autorității Naționale de Reglementare si Monitorizare a Achizițiilor Publice nr. 9574/16.07.2009, la secțiunea 1.3.1 se prevede înființarea Colectivului de coordonare si supervizare în vederea pregătirii atribuirii contractului de concesiune.

„Conducătorul Autorității contractante are obligația de a numi Colectivul de coordonare si supervizare (CCS) în vederea pregătirii atribuirii oricărui tip de Contract de concesiune. Membrii CCS sunt numiți din cadrul specialiștilor Autorității contractante. Se recomandă ca în cadrul CCS să existe specialiști din cadrul Autorității contractante cu diferite pregătiri, de exemplu expertiza juridica, tehnica si financiara. Profilul exact al specialiștilor depinde de caracteristicile și complexitatea proiectului. în completare pot fi numiți și experți externi cooptați.

Numărul minim al membrilor CCS nu este expres prevăzut în cuprinsul legislației. De asemenea, trebuie să se țină cont de faptul că în etapa atribuirii contractului de concesiune, membrii CCS pot fi numiți în cadrul Comisiei de evaluare (a se vedea Secțiunea 2.1.1). In acest sens, Comisia de evaluare, in conformitate cu prevederile legale, va cuprinde 5 membri, numiți de regulă din cadrul CCS.”

Față de cele prezentate mai sus, propunem constituirea Colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației în vederea atribuirii contractelor de delegare de gestiune a activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, colectarea, transportul și neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, curățenia căilor publice și deszăpezirea.

Pentru aceste considerente, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.


Șef Birou

Fior


britate, illie


Vizat ȘefBJCAPUC,


Mădălina Chivu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINIST DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PR

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești
Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTĂȚILOR CETATENESTI, PETITII SI RECLAMATII

9                                               9                               7                      9                                                             9

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești

si a emis:

5