Hotărârea nr. 247/2016

Hotãrârea nr. 247 privind transmiterea în folosinţă gratuită Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Prahova, a corpului de clădire anexă a Şcolii Gimnaziale Ioan Grigorescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 247

privind transmiterea în folosință gratuită Centrului Regional de

Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii Gimnaziale „Ioan Grigorescu”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții și al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune transmiterea în folosință gratuită Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii Gimnaziale „Ioan Grigorescu”, pentru a servi drept sediu acestui centru;

în temeiul art. 874, alin .(1) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicata, în conformitate cu art. 112, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

Ținând cont de raportul Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știintă, cultură, culte, tineret și sport din data de 26.07.2016;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 (cinci) ani Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii Gimnaziale „Ioan Grigorescu”, din Ploiești, strada Mircea cel Bătrân, nr. 98, în suprafață construită de 148,5 mp.

Art. 2. Aprobă contractul de comodat care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ce are ca obiect folosința gratuită a imobilului din Ploiești, strada Mircea cel Bătrân, nr. 98, anexa nr. 1.

Art. 3. împuternicește primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat.

Art. 4. Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.248/2011 iși încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Direcția Tehnic - Investiții și Direcția Gestiune Patrimoniu vor asigura aducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.

Prededintd de ședință,

George-feonn-Niculae Botez


^Contrasemnează Secretar,

Simona Albu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folos Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Anti corpului de clădire anexă a Școlii Gimnaziale „Ioan Grigorescu”

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Potrivit art.112 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale: „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale

Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova, structură teritorială a Agenției Națională Antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, își desfășoară activitatea în județul nostru începând cu anul 2005 realizând activitățile Agenției Naționale Antidrog și având ca sarcină realizarea de programe și proiecte de prevenire a consumului de droguri în rândul populației din municipiul Ploiești și județul Prahova.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 13639/12.07.2016, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova solicită prelungirea termenului contractului de comodat nr.2988099/2011 pentru imobilul situat în strada Mircea cel Bătrân, nr.98, anexă a Școlii Gimnaziale „Ioan Grigorescu”.

A

In contextul tendințelor actuale cu privire la fenomenul consumului de droguri și având în vedere atribuțiile centrului prezentate mai sus, precum și specificul activităților desfășurate în domeniul prevenirii consumului de droguri și al furnizării de servicii de asistență consumatorilor de droguri, propun spre aprobare darea în folosință gratuită Ministerului Afacerilor Interne - Agenției Naționale Antidrog (Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova), corpul de clădire anexă a Școlii „Ioan Grigorescu”.

Prin urmare supun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii Gimnaziale „Ioan Grigorescu”

Al

începând din anul 2001, imobilele în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Potrivit art.112 alin (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale: „ Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale

Printre bunurile ce aparțin domeniului public al municipiului Ploiești se numără și imobilul situat Ploiești, strada Mircea cel Bătrân, nr.98, imobil care este în administrarea Școlii Gimnaziale „Ioan Grigorescu” în care iși desfășoară activitatea Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova.

In anul 2011, prin Hotărârea Consiliului Local nr.248 s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită a spațiului in suprafața de 148,5 mp (corp de clădire anexa a Scolii Gimnaziale „Ioan Grigorescu”) Centrului Județean de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova, pentru o perioada de 5 (cinci) ani, respectiv pana la data de 28.07.2016.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 13639/12.07.2016, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova solicită prelungirea termenului contractului de comodat nr.2988099/2011 pentru imobilul situat în strada Mircea cel Bătrân, nr.98, anexă a Școlii Gimnaziale „Ioan Grigorescu”.

Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova oferă servicii de coordonare privind:

 • -  activitățile de reducere a cererii de droguri pe plan local;

 • -  elaborează, monitorează, avizează și coordonează, după caz, proiecte locale de reducere a cererii de droguri;

 • -  implementează programe și campanii naționale de reducere a cererii și ofertei de droguri;

 • -  inițiază, susține și monitorizează campanii de informare/educare, comunicare la nivel local și regional;

 • -  organizează manifestări cu tematică antidrog, cu participarea comunității locale, mass-media și autorităților publice locale (conferințe de presă, seminarii, conferințe, dezbaterii publice, emisiuni radio-tv, sesiuni de comunicări științifice,

întreceri sportive, activități artistice și culturale) și promovează materialele cu tematică antidrog;

elaborează studii, analize și sinteze privind fenomenul drogurilptAm plan local/regional;                                             A

acordă servicii de consiliere medicală/psihologică/socială, individuala ^de grup r'Ancnmotnrilnr /-la rlt-nmiri oi fnm i1i11 av o a a o-f-avo •                 tt \


local/regional;


consumatorilor de droguri și familiilor acestora:                    w....._ ,

*                       .                                                                  \—■2ES;:=SL7     !

In contextul tendințelor actuale cu privire la fenomenul consumului de droguri și având în vedere atribuțiile centrului prezentate mai sus, precum și spedifipSEactivităților desfășurate în domeniul prevenirii consumului de droguri și al furnizării de servicii de asistență consumatorilor de droguri, propunem spre aprobare darea în folosință gratuită Ministerului Administrației și Internelor - Agenției Naționale Antidrog (Centrul județean de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova), corpul de clădire anexă a Școlii Gimnaziale „Ioan Grigorescu”.

Față de cele menționate propunem spre aprobare proiectului de hotărâre alăturat.


Director Executiv, Sorina Gabriela SOM


Director Executiv Adjunct, Madălina CRĂCIUN
Dezvoltare, Administrare


Unitati de Invatamant si Sanatate, Mihaela S^A^IBOLGIU


Avizat,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,

Georgiana POPA


Direcția Gestiune Patrimoniu


Director Executiv Adjunct, Amedeo TABIRCA


întocmit, Mitrea D.
Anexa nr.l

A

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr..................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu”, cu sediul în Ploiești, str. Mircea cel Batran

nr.98, județul Prahova, reprezentat de .......................... în calitate de director și

..............................,  contabil șef, cont de virament ......................................................... deschis la Trezoreria Ploiești, tel/fax. 0244/577588, în calitate de comodant, pe de o parte,

Și

 • 2. Ministerul Afacerilor Interne - Agenția Naționala Antidrog - Centrul regional de

prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova, cu sediul în....................., tel.............,

cod fiscal................, cont nr................................................, deschis la..............., reprezentat

de........................ în în calitate de comodatar,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Comodantul transmite în folosință temporară și gratuită comodatarului, corpul de clădire anexă a Scolii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu” situat în Ploiești, strada Mircea cel Batran, nr.98 în suprafață construită de 148,5 mp. Spațiul este ocupat de Centrul Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Prahova, sediu unde isi desfasoara activitatea.

HI. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Contractul de comodat este valabil pe o perioada de 5 (cinci) ani, începând cu data semnării acestuia.

Art. 3.2. Predarea-primirea spațiului se face pe baza de proces-verbal ce se va încheia în termen de 5 (cinci) zile de la data incheierii contractului.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Obligațiile comodatarului simt următoarele:

 • a. Să folosească spațiul potrivit destinației prevăzute în contract;

 • b. Să nu schimbe destinația spațiului dat în comodat;

 • c. Să achite contravaloarea utilităților aferente utilizării clădirii (cheltuieli de întreținere, energie electrică, gaze, apă-canal, telefon, reparații, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea spațiului) și să monteze contoare de curent, apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cât mai exact al cotelor de întreținere;

 • d. Să nu efectueze nici un fel de modificări, amenajări sau construcții c^di^Y^e^tru orice

lucrare de reparație (curentă său capitală) necesară pentru buna desj^urar^a^Sfiyității  centrului, fără aprobarea scrisă a comodantului. Lucrările vor fi execira ^elruiala comodatarului și vor rămâne la încheierea contractului de comodat, far ^plăta        sajorie


(indemnizație) în propietatea comodantului;

 • e. Să nu afecteze structura de rezistență a imobilului din care fac               .;dat în

comodat, răspunde dacă clădirea se deteriorează din vina sa;

 • f.  Să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător. Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor comodatarul iși va procura pe cheltuiala sa, stingătoarele de incendiu necesare ce vor fi verificate și reîncărcate periodic. De asemenea comodatarul iși va procura și celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidranților, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea și întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala comodatarului. Comodatarul iși va obține, înainte de începerea activității în spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate. Obținerea avizelor și/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala comodatarului, iar comodatarul are obligația de a întocmi planul de evacuare. Comodatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale incendii produse în spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unității de învățământ;

 • g. Să informeze imediat pe comodant asupra oricăror accidente și stricăciuni care s-au produs asupra clădirii;

 • h. Să protejeze clădirea contra efracției, asigurarea bunurilor și obiectelor proprii din clădire, revenindu-i în totalitate comodatarului;

, i. Să-și asume propria răspundere civilă față de terți pentru evenimente produse în incinta clădirii;

j. Să predea clădirea liberă și dotările pe care le-a preluat conform procesului verbal, (anexa la contract) la terminarea sau rezilierea contractului de comodat în buna stare de funcționare, ținându-se cont de uzura normală;

k. Să permită accesul reprezentanților comodantului în spațiu pentru a verifica folosirea spațiului conform contractului;

 • l.  Să plătească taxele și impozitul pentru spațiul dat în comodat prevăzute de lege, dacă este cazul;

m. Să nu afecteze sau să blocheze în nici un fel, prin activitatea sa, spațiile comune din cadrul unității de învățământ în care se află spațiul dat în comodat;

n. Să anunțe comodantului orice modificare în statutul juridic, act de înființare, etc. în termenul limita de 48 ore;

r. Să efectueze reparațiile curente necesare în spațiul dat în comodat și să asigure curățenia, igienizarea spațiului și a părților de folosință comună pe toată durata contractului. Comodatarul va asigura permanent curățenia în spațiul folosit efectuând dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare, toodată asigurând evacuarea și transportul reziduurilor rezultate din prestarea activității.

Art. 4.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) se obligă să pună la dispoziție comodatarului spațiul dat în comodat;

 • b) se obligă să calculeze și să factureze separat utilitățile furnizate;

 • c) să permită comodatarului instalarea unui post telefonic la cererea scrisă și pe cheltuiala acestuia;

  V. încetarea contractului

  Art. 5.1.

  • a) prin acordul scris al părților;

  • b) distrugerea clădirii;

  • c) în caz de forță majoră cum este definită de legea română;

  Art. 5.2. Pactul comisoriu de gradul IV: în caz de neexecutare către una din părți, contractul se va desființa de drept fără necesitatea în alte formalități.Art. 5.3. Comodatarul se obligă ca la încetarea prezentului contract să elibereze și să predea comodantului spațiul în termen de 48 de ore;

Art. 5.4. In situația în care intervin reglementări de natură patrimonială, care depăseșc limitele de competență ale comodantului, durata contractului se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

Art. 5.5. Denunțare unilaterală la inițiativa conducerii Pr Municipiului Ploiești și a unității de învățământ, dacă aceasta are nevoie de clădire pentru procesul instructiv-educativ sau pentru nevoi cu caracter social sau dacă actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

Art. 5.6. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează sa-și producă efectele.

 • VI. CLAUZE SPECIALE

Art. 6.1. Sunt strict interzise subînchirierea, cedarea sau cesiunea contractului în totalitate sau în parte altor persoane.

Art. 6.2. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, întreținere curentă și de plată a obligațiilor financiare convenite vor fi analizate în comun sau ori de câte ori este nevoie în vederea aplicării corecțiilor și pentru aducerea lor, neîntârziată, la nivelul stabilit.

Art. 6.3. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței părților.

VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

A

Art. 7.1. In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresă/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 7.2. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

VIII. LITIGII

Art. 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract, să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 8.2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 8.3. Contractul de comodat va fi interpretat în conformitate cu dreptul român;

IX. CLAUZE FINALE

Art. 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 9.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta, si unul pentru Municipiul Ploiești in calitate de unitate._detinatoare a imobilului.


COMODANT,

Școala Gimnaziala

„Ioan Grigorescu”

Director,


Centrul regional de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova

Contabil șef,

VIZAT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic- Investiții

Director Executiv,


Direcția de Gestiune Patrimoniu

Director executiv,

Director Executiv Adjunct,

Sef Serviciu Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv,DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL CONTRACTE „    ,

Nr.............

Către,

Direcția Tehnic Investiții

Str. Emile Zola, nr.8 ( Halele Centrale)

Prin prezenta,va transmitem alaturat, spre analiza si competenta soluționare, scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 13639/12.07.2016, de către Centrul Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere Atidrog .

/

Precizam faptul ca, in evidentele Direcției Gestiune Patrimoniu - Serviciul Contracte nu exista incheiata nicio forma contractuala cu Centrul Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere Atidrog .

Cu considerație,


SEF SERVICIU,

Carmen Daniela Bucur ck

Intocmit/Redactat-2ex.

Daniela Gabrtela ffîîîi

14.07.2016


municipiul ploiești ÎNREGISTRARE MINISTERUL AFACERILOR IN ERNE AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG

13659'1-2'-'072016


CENTRUL REGIONAL de PREVENIRE, EVALUARE șî CONSILIERE ANTIDROG PLOIEȘTIPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Urmare a expirării Contractului de comodat, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 248 / 27.07.2011, prin care s-a transmis în folosință temporară și gratuită Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova, corpul de clădire anexă a Școlii cu clasele I-V1II „Ioan Grigorescu” situat în Ploiești, strada Mircea cel Bătrân, nr. 98 B în suprafață construită de 148,5 mp, ca sediu de desfășurare a activităților, vă rugăm să ne sprijiniți pentru prelungirea Contractului de comodat, pentru același sediu sau atribuirea unei alte locații

Adresându-vă mulțumiri anticipate pentru sprijinul acordat, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Cu stimă,


Str. Ghimpați, nr. 1-3, Ploiești, jud. Prahova Tel/fax: 02 44 574 285, e-tnail: cpeca.prahova@ana.gov.ro

www.ana.gov.ro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR.6


COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, STIINTA C CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind transmiterea in folosința gratuita Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Prahova, a corpului de clădire anexa a Scolii Gimnaziale „Ioan Grigorescu”

si a emis:


PREȘEDINTE, Stanciu dMarilenaData: