Hotărârea nr. 246/2016

Hotãrârea nr. 246 privind aprobarea, de principiu, a înființării unui liceu cu profil sportiv, la nivelul municipiului Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 246 privind aprobarea, de principiu, a înființării unui liceu cu profil sportiv, la nivelul municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Analizând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ganea Cristian-Mihai, Botez George Sorin Niculae, Andrei Gheorghe, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Ursu Răzvan Ion, Viscan Robert Ionuț, Sorescu Florina Alina, Pană George, Mateescu Marius Niculae, Văduva Sorin, precum și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune înființarea, de principiu, a unui liceu cu profil sportiv, la nivelul municipiului Ploiești;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 2, alin.l, art. 22 alin. 1,2, art. 23, alin.2, art. 31, alini, lit.c, art. 42;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului, art. 6, alin. 7, art. 67, alin. 3, lit. b, alin.4, lit b, alin. 5, 6.

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 26.07.2016 și de Raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.06.2016;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 6, lit. a, punctele 1, 3, 5, 6 și alin.7, lit. a, din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă, de principiu, înființarea unui liceu cu profil vocațional sportiv în municipiul Ploiești.

Art. 2 (1) Aprobă constituirea unei comisii, care va avea ca atribuții, elaborarea documentelor necesare și întreprinderea demersurilor în fața autorităților ce au competență în vederea emiterii avizelor și a acordurilor necesare înființării unui nou liceu, cu profil vocațional sportiv.

Comisia este formată din 7 consilieri locali, respectiv :

 • - Doamna Marilena Stanciu

 • - Doamna Sanda Dragulea

 • - Domnul Răzvan Ursu

 • - Doamna Larisa Băzăvan

 • - Doamna Paulica Drăgușin

 • - Domnul Marius-Nicolae Mateescu

 • - Domnul Eduard-Emilian Tudor

Prin dispoziție a primarului, comisia va fi completată cu specialiști din cadrul aparatului executiv al primăriei.

(2) în termen de 25 de zile, Comisia va informa plenul Consiliului local al municipiului Ploiești, cu privire la demersurile întreprinse și va propune modalitățile concrete, pentru ca liceul să funcționeze, începând cu anul școlar 2017-2018.

Art. 3 Direcția Tehnic - Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrației Publice, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei Hotărâri.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

în atenția,


 • - Consiliul Local al Municipiului PLOIE ,

 • - Domnului Primar

 • - Doamnei Secretar


Prin prezenta, subsemnați!: GANEA Cristian-Mihai, BOTEZ George Sorin Niculae, ANDREI Gheorghe, DANESCU Ștefan, DINU Marius Andrei, DRAGULEA Sanda, STANCIU Marilena, URSU Razvan Ion, VISCAN Robert lonut, SORESCU Florina Alina, PANA George, MATEESCU Marius Niculae, VĂDUVĂ Sorin, solicităm promovarea unui “Proiect de Hotărâre1’, ce are ca obiect, proiectul de înființare a unui liceu cu profil sportiv, la nivelul municipiului Ploiești.

în acest sens depunem următoarea,

EXPUNERE DE MOTIVE

privind proiectul de înființare a unui liceu cu profil sportiv, la nivelul municipiului Ploiești

în România, la acest moment există foarte multe licee cu profil sportiv, în mai multe orașe și municipii, cum ar fi; București, Cluj, Bacău, Piatra-Neamț, Botoșani, Vaslui, Bistrița, Constanța, Buzău. In municipiul Ploiești nu există un astfel de liceu, deși necesitățile o impun.

Ca atare, considerăm că administrația locală are misiunea de a întreprinde toate demersurile necesare, pentru a se înființa și în municipiul Ploiești, un liceu cu asemenea profil, liceu care să asigure elevilor cu aptitudini sportive, dezvoltarea spiritului competitiv in plan sportiv și intelectual, pentru a forma personalități puternice, capabile de o bună integrare intr-o societate dinamică.

Liceul cu profil sportiv poate funcționa cu clase la ciclul primar, ciclul gimnazial și la cel liceal și cu specialități sportive diverse, ca de exemplu : atletism (băieți+fete), fotbal (băieți), handbal (băieți+fete), baschet (băieți+fete), volei (băieți+fete) și orice alte specializări vocaționale care se impun.

Legea 1/2011, legea educației naționale, care are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe fundamentale, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate,


coroborată cu Legea 69/2000, legea educației fizice și sportului, lege care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de e fizică și sport în România, sunt baza legală prin care se poate j liceu cu profil sportiv.

Educația fizică și sportul sunt activități de interes național ăjsțiji stat, care recunoaște și stimulează acțiunile organizatorice și de prârppyare a -5 educației fizice si sportului, desfășurate de autoritățile administrației publice și, după caz, de organismele neguvernamentale de profil în învățământ, în structuri ale apărării naționale, ordinii publice, siguranței naționale, în sănătate, în societăți comerciale, precum și în alte sectoare ale vieții sociale, potrivit reglementărilor legale.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri: • 1. GANEA CRISTIAN-MI HAI -.............

 • 2. BOTEZ GEORGE SORIN NICULAE -

 • 3. ANDREI GHEORGHE-..

 • 4. DANESCU ȘTEFAN-....

 • 5. DINU MARIUS ANDREI -

 • 6. DRAGULEA SANDA-

 • 7. STANCIU MARILENA-

  ...........I

  i il i i U1


 • 8. SORESCU FLORINA ALINA -

 • 9. URSU RAZVAN ION -.........1

 • 10. VISCAN ROBERT IONUT- ...-

 • 11. PANA GEORGE-...............

 • 12. MATEESCU MARIUS NICULAE -

 • 13. VĂDUVĂ SORIN-


Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice#

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind proiectul de înființare a unui liceu cu profil sportiv, la nivelul municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date, prin lege, în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Totodată, potrivit prevederilor art. 54 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau la inițiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză și verificare, pe perioadă determinată. Componența comisiei speciale de analiză și verificare, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membri comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre".

Legea nr. 1/2011, legea educației naționale, are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe fundamentale, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate. Aceste prevederi se coroborează cu dispozițiile Legii nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. 7 din Legea nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului: „Pentru elevii cu aptitudini sportive se pot organiza, în condițiile legii, clase, școli și licee cu program sportiv, precum și cluburi sportive școlare ”,

în urma solicitări domnilor Consilieri Ganea Cristian-Mihai, Botez George Sorin Niculae, Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Ursu Răzvan Ion, Viscan Robert Ionuț, Sorescu Florina Alina, Pană George, Mateescu Marius Niculae și Văduva Sorin, de promovarea a unui proiect de hotărâre ce are ca obiect înființarea unui liceu cu profil sportiv, la nivelul municipiului Ploiești, este necesară constituirea unei comisii, care va avea ca atribuții, elaborarea documentelor necesare și întreprinderea demersurilor în fața autorităților ce au competență în vederea emiterii avizelor și a acordurilor necesare înființării unui nou liceu, cu profil vocațional sportiv.

' Comisia va informa plenul Consiliului local al municipiului Ploiești, c demersurile întreprinse și va propune modalitățile concrete, pentru jgP funcționeze, începând cu anul școlar 2016-2017.

Față de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alătura V


DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana Popa


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTlfa

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind înființarea unui liceu cu profil sportiv, la nivelul municipiului Ploiești
Datazd^.fi^ -c2p/Z>CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RE

RAPORT