Hotărârea nr. 245/2016

Hotãrârea nr. 245 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Schimbare functiune din zona unitati agriole in zona functiuni industriale nepoluante si atribuire indicatori urbanistici” obiectiv secundar: construire sediu administrativ, hală producție, anexe funcționale, platforme de parcare și accese, branșamente utilități Ploiești, str. Târgoviștei nr.10A/str.Depozitelor nr.4

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.245

privind aprobarea PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru ”SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ FUNCȚIUNI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI ” obiectiv secundar: construire sediu administrativ, hală producție, anexe funcționale, platforme de parcare și accese, branșamente utilități Ploiești, str. Târgoviștei nr.lOA/str.Depozitelor nr.4

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Dobre Adrian-Florin și a domnilor consilieri Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Bolocan Iulian, Tudor Eduard Emilian, Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. TOTAL TRANS S.R.L., Planul Urbanistic Zonal pentru schimbare funcțiune din zonă unități agricole în zonă funcțiuni industriale nepoluante și atribuire indicatori urbanistici, având ca obiectiv secundar construire sediu administrativ, hală producție, anexe funcționale, platforme de parcare și accese, branșamente utilități.

Conform actelor de proprietate, planului suport topografic, documentației Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri, conform Certificatului de urbanism nr. 1324/25.11.2015, privind :

 • -  utilități urbane:

o alimentare cu energie electrică: acord de principiu nr.2003/16.02.2016; o alimentare cu gaze naturale : nr.310.130.009/18.12.2015;

o telefonie cu condiții: nr.l 00/05/03/01/PH/l 3 87/08.12.2015;

o termoficare : nr. CI 5-3166/14.12.2015

o protecția mediului: decizie nr. 12979/18.02.2016;

 • -   altele :

o Comisia Municipală pentru Transport: nr. 115/26.02.2016;

o Biroul Rutier : nr.771105/19.01.2016;

o C.N.C.F.R.S.A. BUCUREȘTI-SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE BUCUREȘTI, ’ CONSILIUL TEHNICO-ECONOMIC-București- Acord de principiu nr.R2/4/141/15.04.2016;

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 4 ” Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură din data de 08.07.2016;

Al                        Al

In baza încheierii nr.263/23.06.2016 a Judecătoriei Ploiesti-Sectia Civilă s                    5

privind validarea în funcția de primar Municipiului Ploiești;

In baza Dispoziției nr. 36197/2015 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr.3 50/2001, privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă PLAN URBANISTIC ZONAL pentru ” SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ FUNCȚIUNI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI”, având obiectiv secundar: construire sediu administrativ, hală producție, anexe funcționale, platforme de parcare și accese, branșamente utilități, Ploiești, str. Târgoviștei nr.lOA/str. Depozitelor nr.4, cu condiția respectării avizului nr. 006 din 14.06.2016 al Arhitectului Șef al municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal se află în intravilan și este proprietate particulară a S.C. TOTAL TRANS S.R.L. conform contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 210/25.02.2015 și contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. nr.1452/16.12.2011, având suprafață totală de 21484 mp.(Sl= 16115,00 mp și S2=5369,00 mp).

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.l sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează Secretar, Simona Albu

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

” SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ

FUNCȚIUNI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI

ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI ”

str. Târgoviștei nr.lOA/str.Depozitelor nr.4, Ploiești

Beneficiar :

S.C. TOTAL TRANS S.R.L.

Proiectant:

S.C. CPS CITY PLANNING STRATEGIES S.R.L. -arh. urb. Simona Elena MUNTEANU


Potrivit prevederilor Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/ N / 2000, a Legilor 350 / 2001 cu modificările și completările ulterioare și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic Zonal ”SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ FUNCȚIUNI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI”, Târgoviștei nr.lOA/str. Depozitelor nr.4, Ploiești;

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. TOTAL TRANS S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176 / N / 2000 și în conformitate cu Legea nr. 350 / 2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară a S.C TOTAL TRANS S.R.L., teren în suprafață de 21784,00 mp (16115 mp nr. cadastral 133719 și 5369,00 mp nr.cadastral 133720) conform contractelor de vânzare-cumpărare nr.

210/25.02.2015 și nr. 1452/16.12.2011 cât și extraselor de Carte Fynoiî 9971/04.02.2016. și nr.9974/04.02.2016.


Conform PUG aprobat prin HCL 209 / 1999 imobil^ caracteristici:

U.T.R. de referință (zonă și funcțiune, utilizări permisK^/jințcx suprafață teren) UTRN la ; A

Conform PUG si RLU terenul se află în zonă de protecție a infrastructurii feroviare.


Folosința actuală a terenului: curți-construcții

Destinația conform planurilor urbanistice actuale : A - zona unităților agricole; unități și servicii agricole, unități neproductive

Funcțiunea dominantă : întreprinderi existente mici și mijlocii de servicii agricole, depozite de produse agricole

Funcțiuni complementare : circulații rutiere, parcări: plantații de protecție Terenul se încadrează în zona valorică B, conform HCL nr.553/2011 și HCL nr. 361/2012


> P.O.T. : -; C.U.T. : -

-suprafață teren (nr. cadastral 133719) 16115 mp, parcelă construibilă

-suprafață teren (nr. cadastral 133720) 5369 mp, parcelă construibilă Parcelele sunt considerate construibile dacă se respectă cumulativ următoarele condiții:

 • a) front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite și de minimum 12

m pentru clădiri izolate sau cuplate;

 • b) suprafața minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înșiruite și respectiv

de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

 • c) adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

-nr. de parcaje necesar -conform Anexei nr.5 din HGR 525/1996 -împrejmuiri: se va respecta art.35 din R.G.U.

-terenul are acces la str. Târgoviștei și oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

»

Utilizări permise: - activități agricole nepoluante, conform funcțiunii dominante a zonei; clădiri administrative; servicii pentru unități agricole

Utilizări permise cu condiții: oricare din funcțiunile permise cu condiția existenței unui proiect elaborat conform legii nr.50/1991 , republicată, Legii nr. 10/1995 și cu avizul favorabil al SNCFR

Utilizări interzise: locuințe noi și instituții publice

nr.


Acest PUZ a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism 1324/25.11.2015.                                                                   _

OBIECTUL acestui PUZ este schimbarea destinației funcțio^ale^^ffUliai' din zonă unități industriale nepoluante și atribuire indicatori urbam^ic\W^yetfere£| realizării sediului administrativ, hală producție, anexe funcțion^eAtl^^ne deo* parcare și accese, branșamente.

în urma analizei documentației elaborate de către CPS CITY PLANNING STRATEGIES S.R.L. -arh. urb.’simona Elena MUNTEANU, prin Planul Urbanistic Zonal se propun:

In - ZONĂ PENTRU INDUSTRII NEPOLUANTE

S teren = 5369 mp + 16115 mp = 21484 mp teren proprietate privată a inițiatorului

Indicatori de ocupare a terenului:

 • > P.O.T. : 30 %

 • > C.U.T.: 1,0

 • > Regim maxim de înălțime : S+P+l (în cazul clădirilor administrative)

P ( în cazul construcțiilor cu funcțiune industrială/de depozitare)

Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60 % din aria construită

 • > Hmax = 15,00 m (cornișă)/ 20,00 m ( coamă)

Ppr - ZONĂ PENTRU PLANTAȚII DE PROTECȚIE

Indicatori de ocupare a terenului:

 • > P.O.T. ; 10 %

 • > C.U.T. : 0,1

 • > Regim maxim de înălțime : P


 • > Hmax = 4,00 m (comișă)/5,00 m ( coamă)

în ședința din data de 01.06.2016 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Plan Urbanistic Zonal „SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ FUNCȚIUNI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI”, Târgoviștei nr.lOA/str. Depozitelor nr.4, Ploiești și s - a emis avizul favorabil cu condiții nr. 024/din 01.06.2016 al comisiei, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Sef nr. 006/14.06.2016.

3

Condițiile din avizul comisiei tehnice au fost îndeplinite până la întocmirea avizului Arhitectului Sef.

»

În perioada 23.03 - 06.04.2016 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de

vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

#  /           'X'

Supunem avizării proiectul Plan Urbanistic Zonal „SCHIMBARE


oupuiicm dvizaiii piuicuiui nan uroamsnc z^onai ^vriiiVin/YJKJL FUNCȚIUNE DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ FUNCȚIUNI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI”, Târgoviștei nr.lOA/str. Depozitelor nr.4, Ploiești, întocmit''40^ CPS CITY PLANNING’ STRATEGIES S.R.L. -arh. urb. Simona Elena MUNTEANU.

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ, p.ARHITECT ȘEF, ing.Rita Marcela.NEACU


SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR,

Georgiana POPA

întocmit,

ing.Mihaela Carmerlcița Constantinescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea


PLAN URBANISTIC ZONAL pentru "SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ FUNCȚIUNI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI ” obiectiv secundar: construire sediu administrativ, hală producție, anexe funcționale, platforme de parcare și accese, branșamente utilități ”

Ploiești, str. Târgoviștei nr.lOA/str.Depozitelor nr.4

Beneficiar : S.C. TOTAL TRANS S.R.L.

Proiectant: S.C. CPS CITY PLANNING STRATEGIES S.R.L. -

arh. urb. Simona Elena MUNTEANU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea documentației PLAN URBANISTIC ZONAL pentru ” SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ FUNCȚIUNI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI”, având obiectiv secundar: construire sediu administrativ, hală producție, anexe funcționale, platforme de parcare și accese, branșamente utilități, Ploiești, str. Târgoviștei nr.lOA/str. Depozitelor nr.4.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. TOTAL TRANS S.R., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176 / N / 2000 și în conformitate cu Legea nr. 350 / 2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr. 209 din 10.12.1999 și nr.382/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești P URBANISTIC ZONAL pentru ” SCHIMBARE FUNCȚIUNE Q UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ FUNCȚIUNI INDUSTRIALE NE^ ȘI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI”, având obiecte/ construire sediu administrativ, hală producție, anexe funcționale, parcare și accese, branșamente utilități, Ploiești, str. Târgovișt Depozitelor nr.4, întocmit de arh.urb. Simona Elena Munteanu.COMISIA DE URBANISM,

BOTEZ George Sorin Niculae DĂNESCU Ștefan URSU Răzvan Ion

MATEESCU Marius Nicolae VĂDUVA Sorin

BOLOCAN Iulian

TUDOR Eduard Emilian


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLT URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ FUNCȚIUNI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ȘI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI ” obiectiv secundar : construire sediu administrativ, hală producție, anexe funcționale, platforme de parcare și accese, branșamente utilități ”

Ploiești, str. Târgoviștei nr.lOA/str.Depozitelor nr.4