Hotărârea nr. 244/2016

Hotãrârea nr. 244 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiţii Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, staţii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare şi automatizare – Etapa II : Intersectie B-dul Republicii – Bucla Vest, SMIS 39407 în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI|j^7J;


■ j r; r \

!                I- ■, 5-h.

i

HOTĂRÂREA NR. 244 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, stații de persoane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - Etapa II: Intersecție B-dul Republicii — Bucla Vest, SMIS 39407” în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, stații de persoane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - Etapa II : Intersecție B-dul Republicii - Bucla Vest, SMIS 39407” în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești',

Luând în considerare adresa nr. 238/04.07.2016 a Direcției Economice;

Având în vedere că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și au fost recepționate potrivit Procesului Verbal de recepție încheiat la terminarea lucrărilor;

în conformitate cu Raportul din data de 12.07.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit.c) și lit.d) și alin.6 lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Ia act de Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.11707/10.06.2016, conform Anexei nr.l, pentru obiectivul de investiții „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, stații de persoane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare — Etapa II: Intersecție B-dul Republicii - Bucla Vest, SMIS 39407”, cu o valoare de 63.496.553,91 lei, conform Anexei nr.2, Anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Aprobă completarea Anexei E a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate potrivit Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Aprobă completarea Anexei B a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o poziție nouă, identificată potrivit Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Aprobă completarea Anexei C a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o poziție nouă, identificată potrivit Anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) Aprobă completarea Anexei F6 a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate potrivit Anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunurilor menționate în Anexa nr.7 și nr.8, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobă transmiterea în concesiune către S.C. Transport Călători Express

S.A. Ploiești a bunurilor menționate la art.2 (1).

Art.4. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.220/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de delegare a gestiunii nr.18579 încheiat în data de 04.11.2013 între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în baza Hotărârii nr.425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, potrivit art.2 (1) si art.3.

A

Art.5. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii nr.18579/4.11.2013, conform prevederilor art.2 (1) și art.3 din prezenta hotărâre, act adițional care constituie Anexa nr.8 la prezenta hotărâre.

Art.6. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești, conform prevederilor art.2 (2) și (3).

Art.7. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.8. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic Investiții, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE

la proiectul de hotărâre privind in

investiții „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - Etapa II: Intersecție B-dul Republicii — Bucla Vest, SMIS 39407” în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotararea nr. 108/31.03.2014 a Consiliului Local Ploiești s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de transport public local, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora.

Prin Hotararea nr.427/25.11.2014 a Consiliului Local Ploiești s-a aprobat preluarea din concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de transport public local si anume stâlpii aferenti rețelelor de contact tramvai 101 si 102.

Aceasta procedura trebuia urmata in vederea efectuării lucrărilor aferente obiectivelor de investiții: „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - Etapa II: Intersecție B-dul Republicii - Bucla Vest, SMIS 39407”.

Prin adresa nr.l 1707/2016 Direcția Tehnic Investiții a transmis Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.l 1707/10.06.2016 aferent obiectivului de investiții menționat mai sus si Fisa tehnica aferenta acestuia.

Prin adresa nr.238/04.07.2016 Direcția Economica a comunicat faptul ca a procedat la inregistrarea in evidentele contabile a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar aferente acestuia conform documentelor si fiselor tehnice transmise de Direcția Tehnic Investiții.

Deoarece printre bunurile realizate pe acest tronson se regăsește si o Conducta de canalizare, precum si o conducta branșament apa -intersecție Republicii-bucla vest - este necesar ca aceste bunuri sa fie transmise către S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești cu modificarea corespunzătoare a contractului de concesiune a sistemului de alimentare cu apa si canalizare.

Având in vedere ca in cadrul obiectivului de in vesti ti^^Ajo^t^mpAțate si indicatoare rutiere si coșuri de gunoi pe peroanele aferente ;stâț-irior<de transport public, este necesara i ncluderea ac estora i n Inventarul bunurilor^ care - ^caftiîesc domeniul public al municipiului Ploiești acestea urmând sa fie monitorizate de- către Direcția Tehnic Investiții - Biroul Mobilitate si Trafic Ur

Autonoma de Servicii Publice Ploiești, acestea din urma avană^ax^âgjvre'gim cu bunurile de acest gen deja monitorizate de regia menționata. De asemenea, bunul nr.inv.3793  - “Drum-Soseaua Vestului (intersecție B-dul Republicii-strada

Mar asesti) strada Libertății (strada Marasesti-strada Domnișori), strada Domnișori (strada Libertatii-Bucla Vest) ” realizat in cadrul acestui obiectiv de investiții va fi inclus in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești

Având in vedere ca restul bunurilor aferente sistemului de transport sunt necesare in vederea funcționarii in bune condiții a acestuia, se impune transmiterea lor in concesiune către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, precum si modificarea corespunzătoare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 18579 din 2013, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești in baza Hotărârii nr. 425/2013 a Consiliului Local Ploiești.

întrucât se includ noi poziții in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, este necesara completarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Situația a fost analizată in data de 05.07.2016 de către Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.


Director ecutiv, Florin Pătrac

/AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv,


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabirc^C'

Șef Serviciu ST.E.B,

Gabriela Mîndruțiu

Șef Servicip Contracte, Carmen Bucur

Direcția Economica,


Georgiana Popa

<


întocmit: Dumitru Corina


Director Executiv,

Nicoleta Craqiunoiu

Ixp


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind includerea bunurilor afer

investiții „Creșterea mobilității transportului public prin reabili    Traseului

tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare — Etapa II: Intersecție B-dul Republicii — Bucla Vest, SMIS 39407” în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie do meniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin adresa nr.l 1707/2016 Direcția Tehnic Investiții a transmis Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.l 1707/10.06.2016 aferent obiectivului de investiții „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare — Etapa II: Intersecție Republicii-Bucla Vest, SMIS 39407” si Fisa tehnica aferenta acestuia.

In baza acestor documente Direcția Economica a procedat la inregistrarea in evidentele contabile a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar aferente obiectivului de investiții menționat mai sus.

Având in vedere destinația bunurilor realizate in cadrul obiectivului de investiție „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare — Etapa II: Intersecție B-dul Republicii — Bucla Vest, SMIS 39407 ” se constata necesitatea transmiterii in concesiunea S.C. Transport Călători Express

S.A. Ploiești a acestora, similar cu celelalte trei tronsoane de tramvai realizate anterior, cu excepția celor aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare ce vor fi transmise in administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești, a indicatoarelor rutiere care vor ramane in gestiunea Municipiului Ploiești si in administrarea Direcției Tehnic Investiții - Biroul Mobilitate si Trafic Urban, a coșurilor de gunoi ce vor ramane, de asemenea, in gestiunea autoritatii locale fiind monitorizate de către Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești si a bunului nr.inv.3973-DrwzM-Soseaua Vestului (intersecție B-dul Republicii-strada Marasesti)strada Libertății (strada Marasesti-strada Domnișori), strada Domnișori (strada Libertatii-Bucla Vest).

întrucât se includ noi poziții in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, este necesara completarea Hotărârii emului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Praho^j^ec municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Având in vederea cele prezentate anterior, propunem spre consiliului local proiectul de hotarare alaturat.


Mateescu Marius Nicolae _

Hodorog Bogdan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMOSERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare — Etapa II: Intersecție B-dul Republicii — Bucla Vest, SMIS 39407” în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești

si a emis:


privind lucrarea "Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: B~dul Republicii- Bucla Vest" executata in cadrul contractului de lucrări nr. 17101/24.09.2014 incheiat intre MUNICIPIUL PLOIEȘTI si ASOCIEREA S.C. TANCRAD S.R.L. - DORSALVE S.L., prin lider de asociere S.C. TANCRAD S.R.L..

 • 1. Lucrările au fost executate in baza autorizației nr. 406/08.09.2014 eliberata de Municipiul Ploiești, cu valabilitate pana la 06.10.2016.

 • 2. Comisia de recepție si-a desfasurat activitatea in intervalul 31.05.2016 -                 fiind

formata din:

PREȘEDINTE: d-l Razvan URSU - Consilier local cu atribuții de viceprimar

MEMBRI:

d-na Mariana STOCHITA - Director executiv adjunct la Direcția Tehnic -

Investiții

dl. Farcas Razvan - Consilier la Direcția Tehnic Investiții

dl. Les Dumitru Doru - Inspector in construcții la I.J.C. Prahova;

d-na. Nicolescu Irina - Consilier la Direcția Tehnic Investiții;

dl. Tabarca Florin Amedeo - Director adjunct la Direcția Gestiune Patrimoniu; d-na Lavinia CURSARU- Consilier la Direcția Generala de Dezvoltare Urbana

SECRETARIAT COMISIE: Dl, Goroneanu Florin Gelu - diriginte șantier - A.C. Irimat Cons S.R.L.

 • 3. Au mai participat la recepție

Dl. Florea Lucian - reprezentant executant, S.C. TANCRAD S.R.L.;

Dl. Oancea Paul - sefproiect, reprezentant proiectant general S.C. Intergroup S.R.L. București;

Politia Rutiera a Municipiului Ploiești

Politia Locala a Municipiului Ploiești


S.C UTIGRUP

SC APA NOVA SRL Ploiești

SCGDFSUEZ ENERGY RomaniaSA

SC ELECTRICA SA Ploiești

VEOLIA ENERGIE

R.A.S.P.

SC TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A.

SCIRIMATCONS SRL

SGU.PLOIESTI

 • 4. Constatările comisiei de recepție:

  • 4.1 Din documentația scrisa si desenata, necesar a fi prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr.l.

.................................................nu este cazul...........................................................................................

 • 4.2 Cantitatile de lucrări cuprinse in lista anexa nr. 2 necesita remedieri.

.................................................nu este cazul...........................................................................................

 • 4.3 Lucrările cuprinse in lista- anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

.................................................nu este cazul...........................................................................................

 • 4.4 Valoarea lucrărilor executate : 45.571.972,28 lei fara TVA

 • 5. Comisia de recepție, in urma constatărilor făcute, propune:

ADMITEREA RECEPȚIEI

 • 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sunt executate in conformitate cu: autorizația de construire, proiectul tehnic, contractul de execuție, normele si normativele tehnice in vigoare, fiind asigurate cerințele esențiale ale construcțiilor, fapt consemnat si in referatul proiectantului general. Este constituita Cartea Tehnica a Construcției ce cuprinde in cap. A documentația privind proiectarea, in cap.B documentele privind execuția (documente specifice care atesta calitatea materialelor utilizate si a lucrărilor executate).

 • 7. Comisia de recepție recomanda următoarele:

Urmărirea comportării in exploatare a lucrărilor executate, in conformitate cu prevederile instrucțiunilor si programului de urmărire curenta, intocmite de proiectant.

 • 8. Prezentul proces-verbal conține 3 file, a fost incheiat astazi                  ................ in 5

exemplare.


s PREȘEDINTE: d-l Razvan URSU


MEMBRI:


INSPECTORATUL de st


SECRETAR:


INVITATE


Politia Rutiera a Municipiului Ploiești

Politia Locala a Municipiului Ploiești.......................................

S.C. UTI GRUP.................

SC APA NOVA SRL Ploiești


SC GDFSUEZ ENERGY Romania SA. SC ELECTRICA SA Ploiești................VEOLIA ENERGIE............................................................

R. A.S.P...............................................

SC TRANSPORT CALA TORI EXPRESS S.A

SCIRIMAT CONS SRL.........................

S. G.U.PLOIESTI...Uk^^I..^^..^....
PROCES VERBAL

privind efectuarea probelor tehnologice aferente obiectiv^^^01^1^

„Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: Intersecție Republicii - Bucla Vest", SMIS 39407 .

In data de 30.05.2016 au fost efectuate probe cu tramvaiul.

In data de 09.06.2016 au fost efectuate probe cu troleibusul.

Rețeaua fir contact, cat si calea de rulare sunt funcționale si corespund parametrilor tehnici proiectați.

Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal in trei exemplare azi 10.06.2016

S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PloieștiCheltuieli privind realizarea proiectului

„ Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tr(b$$i 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoane dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: Intersecție Republicii - Bucla Vest", SMIS 39407

 • 1. Lucrări:                   55.813.527,25 lei (inclusiv TVA);

 • 2. Proiectare:                  6.792.368,65 lei (inclusiv TVA);

 • 3. Servicii dirigentie de șantier: 438.376,94 lei (inclusiv TVA);

 • 4. Servicii de audit:              63.000,00 lei (inclusiv TVA);

 • 5. Servicii de comunicare si publicitate: 26.260 lei (inclusiv TVA);

 • 6. Servicii de managementul proiectului: 73.365,20 lei (inclusiv TVA);

 • 7. Taxa ISC:                           273.431,83 lei

 • 8. Servicii supraveghere arheologica:     16.024,04 lei

 • 9. Taxe, avize:                               200,00 lei

Valoare totala proiect: 63.496.553,91 lei

Mariana Stochita - manager proiect

Razvan Farcas - responsabil tehnic

Mariana Gavrila -responsabil economic


Nr.c rt


COD MF


Denumirea bunului


Elemente de identificare


Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

4


Valoare de inventar (lei)


„Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - Etapa II: Intersecție B-dul Republicii -Bucla Vest, SMIS 39407"


1,3.3


Linie de tramvai 102 Tronson

2 - Intersecție Republicii -Bucla Vest


nr.inv.1326- Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Amplasament: Municipiul Ploiești, Șoseaua Vestului (Intersecție b-dul Republicii- strada Marasesti), strada Libertății (strada Marasesti - strada Domnișori), strada Domnișori (strada Libertății - Bucla Vest) ;L=6,764 kmcs : - fundații si terasamente( executate lucrări de excavatii, spargere beton, consolidare teren de fundare, cofraje pentru zidul de sprijin, execuție zid de


10-06-2016


41.271.593,64


Situația juridică actuală Denumire act de prorictatesau alte documente doveditoare


sprijin, refacere cămine din ampriza caii, montare geotextile de separație, astemere nisip, balast, montare geogrila biaxiala, strat de binder BAD25, lucrări de infrastructura); -infrastructura si suprastructura cale de rulare pe o lungime 6,764 km cs. Din cei 6,764 km c.s., 4,116 km c.s. au fost executați in soluție grinda continua, iar 2,648 km c.s. in soluție cu longrina. Linia de tramvai a fost executata din șina cu canal otel R290 GHT si șina cu canal otel R260 cu prindere elastica W-Tram , iar suprastructura a fost executata in soluție cu grinda continua/solutie inierbata; amortizoare de zgomote si vibrații la inima șinei si la talpa șinei -13528 ml; înglobarea liniei in carosabil a constat in: faza a doua de betonare (1654,9 mc), șina a fost înglobata în doua straturi de asfalt ce au însumat 13835 mp, închiderea liniei cu mastic bituminos, lucrări de suprastructura, realizare „Green Track 9100 mp, pavele autoblocante; au fost montati 3700 ml bordura din granit pentru a delimita cale de rulare de partea carosabila țin zona realizata cu ,,Green Track"); DRENAJ CALE DE RULARE TRAMVAI :montati 3.620 ml tronsoane de drenaj, împreuna cu 61 de buc cămine de drenaj; racordarea drenului a însumat 250 ml; drenajul apelor pluviale s-a realizat prin montarea a 72 ml tronsoane;pentru canalizarea macazurilor au fost montati 128 ml dren; doua separatoare de nămol si ulei; CANALIZATIE ELECTRICA: tronson de rețea conducte 90mm - 7218 ml; camera de tragere -64 buc; canalizatia electrica a macazurilor automate: desfacere pavaje -108 mp; tronsoane de


Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


rețea conducte 90mm -400 m; refacere pavaje - 85 mp;Nr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.3.6

Aparate de cale (af. Linie de tramvai 102 Tronson 2 -Intersecție Republicii - Bucla Vest)

nr.inv.1327-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :2 buc; mecanisme de acționare automata a macazurilor de intrare -1 buc, (valoare 88.278,08 lei) ;mecanisme de acționare automata a macazurilor de ieșire -1 buc( valoare 32.736 lei);încălzitoare de macazuri -2 buc, (valoare 259.978,40 lei);ungatoare de șina - 6 buc,( valoare 592.521,60 lei); lucrările au inclus: excavatii, spargere beton, consolidare teren, cofraje, execuție zid de sprijin, refacere cămine, geotextil, asternere nisip si balast, asternere strat de binder BAD25; - suprastructura caii a fost realizata din șina R290GHT in lungime de 0,161 km, șina fiind prinsa cu puncte de prindere elastic W-Tram; - amortizoarele laterale si cele de talpa au fost in lungime de 332 ml; - șina a fost înglobata in beton (41,6 mc), peste acesta fiind așternute doua straturi de asfalt ce au insumat 350 mp.

10-06-

2016

2.388.622,40

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 1 DELTEI (fir 1 Km 0

331,5-Km 0 370,5) 102 tronson 2 , Str. Poligonului (îmbarca re/debarcare calatori)

nr.inv.1328 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79.696,74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af.Peron 1 DELTEI (fir 1 Km 0 331,5-Km 0 370,5) 102 tronson 2)

nr.inv. 1329 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-2016

8.427,35

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron (af.Peron 1 DELTEI (firi Km 0 331,5-Km 0 370,5) 102 tronson 2)

nr.inv. 1330-Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 1 corp de iluminat

10-06-

2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron 1 DELTEI (firi Km 0 331,5-Km 0 370,5) 102 tronson 2 )

nr.inv. 1331 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-2016

12.129,14

Legea nr. 213/1998^,—-privind bunurile      t J

proprietate publica,Xu--— mod ifică ri completărileșigdridaraw -------$»£/

1.3.3

Peron 2 DELTEI (fir 2 Km 0

331,5-Km 0 970,5)- 102 tronson 2 Str. Poligonului (îmbarca re/debarcare calatori)

nr.înv.1332-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit; 78 mp

10-06-

2016

79.696,74

Legea nr. |T3iî1998X^^ privind bui^rifâ\ Wșp p roprietate pu bit că.c\^-modificările ștat completările ultfei^arâ frjNr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af.Peron nr. 2 DELTEI (fir 2 Km 0 331,5 - Km 0 970,5) -tronson 2

nr.inv.1333 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

8.427,35

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peronf af. Peron nr. 2 DELTEI (fir 2 Km 0 331,5 -Km 0 970,5) - 102 tronson 2

nr.inv.1334-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 mi cabluri, 50 ml conducta la legare, 1 corp de iluminat

10-06-2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron nr. 2 DELTEI (fir 2 Km 0 331,5-Km 0 970,5)- 102 tronson 2

nr.inv.1335-Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Structura statîei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține ioc de odihna în consola, din lemn

10-06-

2016

12.129,14

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 3 Peron nr. 3 HOTEL NORD (fir 1 Km 0 625,5 -Km 0 664,5 )- 102 tronson 2 ;Str. Depozitelor (imbarcare/debarcare calatori)

nr.înv.1336-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit; 78 mp

10-06-2016

79.696,74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron nr. 3 HOTEL NORD (firi Km 0 625,5-Km 0 664,5 )- 102 tronson 2

nr.inv.1337-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

8.427,35

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron(af. Peron nr. 3 HOTEL NORD (fir 1 Km 0 625,5-Km 0 664,5)- 102 tronson 2

nr.inv.1338 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-

2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publicsL^o*®1,modificările și completările uf^noaterXNr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.3.24

Adăpost de calatorițaf. Peron nr. 3 HOTEL NORD (fir 1 Km 0 625,5 - Km 0 664,5 )-102 tronson 2

nr.inv.1339-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 buc [Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-2016

24.258,27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 4 HOTEL NORD (fir 2 Km 0 625.5-Km 0 664.5) 102 tronson 2 ;Str. Depozitelor (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1340 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79.696,74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af. Peron nr. 4 HOTEL NORD (fir 2 Km 0 625.5 -

Km 0 664.5) 102 tronson2

nr.inv.1341 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica: Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

8.427,35

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peronț af. Peron nr. 4 HOTEL NORD (fir 2 Km 0 625.5-Km 0 664.5) 102 tronson2

nr.inv.1342-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-

2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron nr. 4 HOTEL NORD (fir 2 Km 0 625.5-Km 0 664.5) 102 tronson2

nr.inv.1343-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 buc ;Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

24.258,27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 5 MALU ROȘU (fir 1 Km1 102,0-Km 1 141,0) 102 tronson 2 Str. Malul Roșu (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1344-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica: lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-2016

79.696,74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare^

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af.Peron nr. 5 MALU ROȘU (firi Km 1 102,0-Km 1 141,0) 102 tronson 2

nr.inv.1345 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-2016

8.427,35

Legea nr. 213j^S8^z< privind bunuri^, t-y UJs proprietate piBliSf, CUW\ modificările ș|         Vffl

completările ulterioare V*Nr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af.Peron nr. 5 MALU ROȘU (fir 1 Km 1 102,0-Km 1 141,0) 102 tronson 2

nr.inv.1346 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 1 corp de iluminat

10-06-2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron nr. 5 MALU ROȘU (fir 1 Km1 102,0-Km 1 141,0) 102 tronson 2

nr.inv.1347 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-2016

12.129,14

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 6 MALU ROȘU (fir 2 Km 1 102,0-Km 1 141,0) 102 tronson 2 ,Str. Malul Roșu (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv. 1348-Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-2016

79.696,74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron nr. 6 MALU ROȘU (fir 2 Km 1 102,0-Km 1 141,0) 102 tronson 2

nr.inv. 1349 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica ; Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

8.427,35

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron(afPeron nr. 6 MALU ROȘU (fir 2 Km 1 102,0-Km1 141,0)102 tronson 2

nr.inv.1350 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 1 corp de iluminat

10-06-

2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori ( af.Peron nr. 6 MALU ROȘU (fir2 Km 1 102,0-Km 1 141,0) 102 tronson 2

nr.inv. 1351 - Adr. DTI 11707/ 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-2016

12.129,14

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publ modificările completăril^gtșfl^ai^2Nr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.3.3

Peron nr. 7 BISERICA JNALTAREA DOMNULUI (fir 1 Km 1 619,5- Km 1 658,5) 102 tronson 2, Str. Gh. Cantacuzino (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1352-Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79.696,74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af. Peron nr. 7 BISERICA INALTAREA DOMNULUI (fir 1 Km 1 619,5-Km 1 658,5) 102 tronson 2

nr.inv.1353-Adr. DTl 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 mi

10-06-

2016

8.427,35

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af.Peron nr. 7 BISERICA INALTAREA DOMNULUI (firi Km 1 619,5 - Km 1 658,5) 102 tronson 2

nr.inv.1354 - Adr. DTl 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 1 corp de iluminat

10-06-

2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron nr. 7 BISERICA INALTAREA DOMNULUI (fir 1 Km 1 619,5-Km 1 658,5) 102 tronson 2

nr.inv.1355-Adr. DTl 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

12.129,14

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 8 BISERICA INALTAREA DOMNULUI (fir 2 Km 1 683,0 - Km 1 722,0) 102 tronson 2,Str. Gh. Cantacuzino (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1356-Adr. DTl 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79.696,74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron nr. 8 BISERICA INALTAREA DOMNULUI (fir 2 Km 1 683,0 - Km 1 722,0) 102 tronson 2

nr.inv. 1357 - Adr. DTl 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-2016

8.427,35

Legea nr. 21 privind bunu^A^-*'"^ proprietatwgț^c^ț^h^ modificărfl®^/ completaflie^ter^®’^Nr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în folosință

Valoare dc inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietatc sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( Peron nr. 8 BISERICA INALTAREA DOMNULUI (fir 2 Km 1 683,0 - Km 1 722,0) 102 tronson 2

nr.inv.1358 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 1 corp de iluminat

10-06-2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori ( Peron nr. 8 BISERICA INALTAREA DOMNULUI (fir 2 Km 1 683,0 -Km 1 722,0) 102 tronson 2

nr.inv.1359 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-2016

12.129,14

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 9 COSMINELE (fir 1 Km 1 923,0 - Km 1 962,0) 102 tronson 2 -Str.

Jandarmeriei (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv. 1360 -Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-2016

79.696,74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron nr. 9

COSMINELE (fir 1 Km 1 923,0-Km 1 962,0) 102 tronson 2

nr.inv.1361 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

8.427,35

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af Peron nr. 9 COSMINELE (fir 1 Km 1 923,0-Km 1 962,0) 102 tronson 2

nr.inv.1362 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-

2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron nr. 9 COSMINELE (fir 1 Km 1 923,0 - Km 1 962,0) 102 tronson 2

nr.inv.1363 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 buc;Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

24.258,27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioar^n

1.3.3

Peron nr. 10 COSMINELE (fir 2 Km 1 923,0 - Km 1 962,0) 102 tronson 2- Str. Jandarmeriei (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1364-Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79.696,74

Legea nr. 213/199^, privind bunurile,^^Z\z proprietate pi©(lb|/c^j| modificările    o(

completărileNr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietatc sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.6.3.2

Gard pt proiecția persoanelor (af. Peron nr. 10 COSMINELE (fir 2 Km 1 923,0-Km 1 962,0)102 tronson 2

nr.inv.1365 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica: Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-2016

8.427,35

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af.Peron 10 statîe Sos. Nordului Complex Mare -fir 1 102) 102 tronson 2

nr.inv.1366-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :; 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron 10 statie Sos. Nordului Complex Mare -fir 1102 ) 102 tronson 2

nr.inv.1367 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :2 buc ;Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-2016

24.258,27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 11 LAMAITA (fir 1 Km 2 425,3 - Km 2 464,3) 102 tronson 2, Str. Bahluiului (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1368-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-2016

79.696,74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af. Peron nr. 11 LAMAITA (fir 1 Km 2 425,3 - Km 2 464,3") 102 tronson 2

nr.inv. 1369 -Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

8.427,35

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af.Peron nr. 11 LAMAITA (fir 1 Km 2 425,3-Km 2 464,3) 102 tronson 2

nr.inv.1370-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate public^sii^ mod ificările completăn^LW^ifeare-Si

_

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron nr. 11 LAMAITA (fir 1 Km 2 425,3 - Km 2 464,3) 102 tronson 2

nr.inv.1371 -Adr. DTi 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 buc ;Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține ioc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

24.258,27

Legea privind mi propriefât^ou bliî^^^^ modificările^ WKj* completarilejilterioafeNr.c rt

COD

MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.3.3

Peron nr. 12 LAMAITA (fir 2 Km 2 425,3 - Km 2 464,3) 102 tronson 2 -Str. Bahluiului (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1372 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-2016

79.696,74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt proiecția persoanelor ( af. Peron nr. 12 LAMAITA (fir 2 Km 2 425,3-Km 2 464,3) 102 tronson 2

nr.inv.1373 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-2016

8.427,35

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron (af. Peron nr. 12 LAMAITA (fir 2 Km 2 425,3 - Km 2 464,3) 102 tronson 2

nr.inv.1374-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori ( af.

Peron nr. 12 LAMAITA (fir 2 Km 2 425,3 - Km 2 464,3) 102 tronson 2

nr.inv.1375 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 buc;Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

24.258,27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr.13 PASAJ

MARASESTI (fir 1 Km 2 893,4-Km 2 932,4) 102 tronson 2, Str. Marasesti (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1376-Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica: lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-2016

79.696,74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelorPeron nr.13 PASAJ MARASESTI (fir 1 Km 2 893,4 - Km 2 932,4) 102 tronson 2

nr.inv.1377 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

8.427,35

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările completMș^^».

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice Peron nr.13 PASAJ MARASESTI (fir 1 Km 2 893,4-Km 2 932,4)102 tronson 2

nr.inv.1378 - Adr. DTI 11707/ 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : : 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-2016

3.554,62

completările ulterioare^'

V          .

---------țrt?—3---------

Nr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act dc prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.3.24

Adăpost de calatori Peron nr.13 PASAJ MARASESTI (fir 1 Km 2 893,4 - Km 2 932,4) 102 tronson 2

nr.inv.1379 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 buc;Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

24.258,27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr.14 PASAJ MARASESTI (fir 2 Km 2

893,4 - Km 2 932,4) 102 tronson 2 Str. Marasesti (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1380-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit; 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79.696,74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af Peron nr.14 PASAJ MARASESTI (fir 2 Km 2 893,4 - Km 2 932,4) 102 tronson 2

nr.inv.1381 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-2016

8.427,35

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af.Peron nr.14 PASAJ MARASESTI (fir 2 Km 2 893,4 - Km 2 932,4) 102 tronson 2

nr.inv.1382 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-

2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron nr.14 PASAJ MARASESTI (fir 2 Km 2 893,4-Km 2 932,4) 102 tronson 2

nr.inv.1383 - Adr. DT111707/ 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 BUC;Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține toc de odihna in consola, din lemn

10-06-2016

24.258,27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr.15 GARA DE VEST (fir 1 Km 0 064,5 - Km 0 110,5) 102 tronson 2 -Bucla Vest (debarcare calatori)

nr.inv.1384-Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 102,5 ml; suprafața peron din granit; 92 mp

10-06-2016

94.001,28

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completăriie^rifeijlUyT®*i|

//oNr.c rt

COD

MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (Iei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.6.3.2

Gard pt proiecția persoanelor (af Peron nr.15 GARA DE VEST (fir 1 Km 0 064,5 - Km 0 110,5) 102 tronson 2

nr.inv.1385 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 40 ml

10-06-2016

9.110,64

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af. Peron nr.15 GARA DE VEST (firi Km 0 064,5 - Km 0 110,5) 102 tronson 2

nr.inv.1386-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 1 corp de iluminat

10-06-

2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron nr.15 GARA DE VEST (fir 1 Km 0 064,5 - Km 0 110,5) 102 tronson 2

nr.inv.1387 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

12.129,14

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr.16 GARA DE VEST (fir V Km 0 071,0-Km 0 110,5)102 tronson 2 -Bucla Vest (debarcare calatori)

nr.inv.1388 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica: lungime borduri din granit: 89,5 ml; suprafața peron din granit: 120 mp

10-06-

2016

122.610,37

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af. Peron nr.16 GARA DE VEST (fir 1'Km 0 071,0-

Km 0 110,5) 102 tronson 2

nr.inv.1389-Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 39 ml

10-06-

2016

8.882,88

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af. Peron nr. 16 GARA DE VEST (fir 1' Km0 071,0-Km 0 110,5) 102 tronson 2

nr.inv.1390 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 1 corp de iluminat

10-06-2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron nr.16 GARA DE VEST (fir V Km 0 071,0-Km 0 110,5) 102 tronson 2

nr.inv.1391 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica ; Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-2016

12.129,14

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publidOj/J modificările completările (|Nr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.3.3

Peron nr.17 GARA DE VEST (fir 1 Km 0 278,5 - Km 0 308,5) 102 tronson 2 - Bucla Vest (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1392-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica: lungime borduri din granit: 69 ml; suprafața peron din granit: 90 mp

10-06-2016

71.824,80

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af. Peron nr.17 GARA DE VEST (fir 1 Km 0 278,5 - Km 0 308,5) 102 tronson 2

nr.inv.1393-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica: Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 3 ml

10-06-

2016

683,30

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron(af. Peron nr.17 GARA DE VEST (firi Km 0 278,5 - Km 0 308,5) 102 tronson 2

nr.inv.1394 -Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-2016

3.554,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron nr.17 GARA DE VEST (firi Km 0 278,5 - Km 0 308,5)

102 tronson 2

nr.inv. 1395 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 buc; Structura statîei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-2016

24.258,27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Cabina cap linie . -Bucia Gara de Vest

nr.inv. 1396 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : Suprafața ocupata (6,060x2,490x2,700m)= 15,09 mp, pereții exteriori sunt realizați din panouri tip sandwich;podeaua este izolata termic (vata de sticla); sistem de usi si ferestre cu tamplarie din PVC alb si geam termopan low-e; usa metalica anti foc alba; branșament la apa, racord canalizare, si impamantare

10-06-2016

110.589,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.1.5.1

Platforma cabina

nr.inv.1397 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : platforma aferenta cabina S=15,09 mp, din beton

10-06-2016

9.153,70

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioara^Nr.c rt

COD

MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietatc sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.3.4.2

Rețea de contact linie tramvai 102 Tronson 2 -Intersecție Republicii - Bucla Vest

nr.inv.1398-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Amplasament: Municipiul Ploiești, Șoseaua Vestului (intersecție b-dul Republicii- strada Marasesti), strada Libertății (strada Marasesti - strada Domnișori), strada Domnișori (strada Libertății - Bucla Vest); localizare in stanga si dreapta caii de rulare ; linie aeriana contact: fir contact din cupru in linie dreapta sau curba - 21,98 km; Numerotare stâlpi de la nr. 1 la 237 : stâlpi metalici SMC 6 TOM-F - 26 buc; stâlpi metalici SMC 8 TOM-F - 54 buc; stâlpi metalici SMC 10 TOM-F - 51 buc; stâlpi metalici SMC 12 TOM-F - 54 buc; stâlpi metalici SMC 20 TOM-

10-06-2016

10.179.633,08

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

55.876.228,77

Nr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (Ici)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

„Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - Etapa II: Intersecție B-dul Republicii - Bucla Vest, SMIS 39407"

1.8.6

CONDUCTA BARANSAMENT APA-1NTERSECTIE REPUBLICII-BUCLA VEST

nr.inventar 8945 - CONDUCTA APA-3 ML;APOMETRU-1 BUC

10-06-2016

3.926,30

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

3.926,30

Nr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

S

6

„Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - Etapa II: Intersecție B-dul Republicii - Bucla Vest, SMIS 39407”

1.8.7

Conducta canalizare-intersectia Republicii-bucla Vest

nr.inventar 8946 - Conducta canalizare -18 ml;camine racord-1 buc

10-06-2016

8280,39

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

8280,39

Nr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

6

6

„Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - Etapa II: Intersecție B-dul Republicii -Bucla Vest, SMIS 39407”

Indicatoare rutiere statii tramvai 102- Peron 1-17 smis 39407

193 buc.

2016

40.929,51

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Indicatoare rutiere statii tramvai 102- Peron 1-17 smis 39407

1 buc.

2016

212,41

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Indicatoare luminoase ocolire peron 1-14 tramvai 102 smis 39407

14 buc.

2016

1.848,00

Legea nr. 213/1998, privind bunurile, proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Indicator statie peron 1-17

17 buc.

2016

34.516,72

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

TOTAL

77.506,64Nr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (Iei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietatc sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

„Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - Etapa II: Intersecție B-dul Republicii -Bucla Vest, SMIS 39407”

Coșuri de gunoi - linii tramvai

102 peroane 1-17 smis 39407

34 buc.

2016

5.508,00

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

5.508,00

Anexa nr.8 IaH.C.L.nr.

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești

Nr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (Ici)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietatc sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

„Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, stafii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - Etapa II: Intersecție B-dul Republicii -Bucla Vest, SMIS 39407”

1.3.7.2

Drum --Șoseaua Vestului (Intersecție b-dul Republicii-strada M a ras est), strada Libertății (strada Marasesti -strada Domnișori), strada Domnișori (strada Libertății -Bucla Vest);

nr.inventar 3793 - - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : reabilitata o zona carosabila de 48.560 mp. lucrările Ea suprastructura, fundația si terasamentul drumului au presupus:: Terasamente -345,6 mc; Frezare asfaltului existent 6cm - 48560 mp;Asternerea stratului de uzura BA16 -4.644 tone;Asternerea stratului de legătură AB2 (unde a fost necesar acest lucru) - 724 tone; Asternerea stratului de binder BAD25 - 6970,704 tone; Amorsa cationica in doua straturi - 97120 mp;Asternerea geotextilului -48.560 mp; Montare bordurilor din beton -6.450 ml;Aducerea la cota a căminelor si a gurilor de scurgere- 279 buc;Asternerea balastului stabilizat - 207,32 mc; Asternerea stratului de balast -184,24 mc; Asternerea stratului de forma din balast - 184,24 mc;Executarea marcajelor-6719 ml;Refacerea trecerilor de pietoni - 66 buc.

10-06-2016

7.525.103,73

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

7.525.103,73

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.____________/______________


ACT ADIȚIONAL NR. 8 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

A

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală RO 2844855, reprezentat prin domnul Primar, Adrian Florin Dobre, în calitate de DELEGATAR, denumit în continuare MUNICIPIU, pe de o parte

si

S.C. „Transport Călători Express S.A.” Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1355770, cont R036BRDE300SV04345703000, deschis la B.R.D. Ploiești, reprezentată prin domnul Cristian Virgiliu Iancovici - director general, în calitate de DELEGAT, pe de altă parte, denumit în continuare OPERATOR,

a intervenit prezentul act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 prin care se modifica Anexa 3A la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 in sensul transmiterii in concesiunea S.C. „Transport Călători Express S.A.” Ploiești a unor bunuri aferente Sistemului de transport public local, identificate în Anexa nr. 3 ce fac parte integranta din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr._______/__________.


Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de serviciului de transport public local de persoane în 18579/04.11.2013 rămân neschimbate.

e&iunii

nr.


Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul deNLȚe


als^stiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiti'l^PlSiești nr. 18579/04.11.2013 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

DELEGATAR,

DELEGAT,

Municipiul Ploiești PRIMAR

S.C.„Transport Călători Express” S.A.

Ploiești

DIRECTOR GENERAL,

Adrian Florin Dobre

Cristian Virgiliu Iancovici

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Petrache

DIRECTOR TEHNIC, Ion Micu


ȘEF SERVICIU, Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR FINANCIAR,

Monica Tanase


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Craciunoiu


BIROU CONTENCIOS,

Monica Manea


Vizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana Popa

A. întocmit,

Georgeta Popa