Hotărârea nr. 243/2016

Hotãrârea nr. 243 la proiectul de hotărâre privind includerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești a unor terenuri aferente balcoanelor

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 243

la proiectul de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unor terenuri aferente balcoanelor

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unor terenuri aferente balcoanelor ;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 19.07.2016;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului identificat în planul anexă nr. 1 la prezenta hotărâre, în suprafață de 3 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Cumpătului, nr.6, bloc 12H, sc.A, ap.2, parter;

Art. 2. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului identificat în planul anexă nr.2 la prezenta hotărâre, în suprafață de 3.85 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Enăchiță Văcărescu, nr.15, bloc 121B, sc.A, ap.l, parter;

Art.3. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului identificat în planul anexă nr.3 la prezenta hotărâre, în suprafață de 3.19 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Malu Roșu, nr.120, bloc 1 IC, sc.A, ap.3, parter;

Art.4. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului identificat în planul anexă nr.4 la prezenta hotărâre, în suprafață de 3.35 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Baraoltului, nr.15, bloc 48, sc.B, ap.29, parter;

Art.5. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenurilor identificate în planurile anexă nr.5 și nr.6 la prezenta hotărâre, în suprafață de 8 mp (4 mp+ 4 mp), aferente balconelor situate in Ploiești, str. Domnișori, nr.18, bloc 6F, ap.l, parter;

Art. 6. Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Prin adresa nr.l 153/18.01.2016 domnul Nedelcu Tanase Danut a solicitat acordul de principiu pentru intabularea suprafeței de teren în suprafață de 3 mp, aferent unui balcon, ulterior fiind prezentat in Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale primind aviz favorabil.

Prin adresa nr.268/11.05.2016 Serviciul Intabulari Bunuri din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu a transmis Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri in copie planul PAD in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului de mai sus identificat potrivit planului Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotarare în suprafață de 3 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Cumpătului, nr.6, bloc 12H, sc.A, ap.2, parter.

Prin adresa nr.4103/24.02.2016 domnul Dosinescu Remus Marius a solicitat acordul de principiu pentru intabularea suprafeței de teren în suprafață de 3.85 mp, aferent unui balcon, ulterior fiind prezentat in Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale primind aviz favorabil.

Prin adresa nr.284/11.05.2016 Serviciul Intabulari Bunuri din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu a transmis Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri in copie planul PAD in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului de mai sus identificat potrivit planului Anexa nr.2 la prezentul proiect de hotararL siS^ta de 3.85 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Enăchiță Văce bloc 121B, sc.A, ap.l, parter.

Prm adresa nr.350/16.06.2016 Serviciul Intabulari Bunuri a revenii la adre-sâ nr.284/2016 si a transmis Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri, in copie avizul Comisiei nr.2 privind transferarea si preluarea documentației depuse de către domnul Dosinescu Remus Marius către doamna Pricopie Marcela si domnul Pricopie Stefan(in baza contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 1080/27.04.2016).

Prin adresa nr.2858/09.02.2016 domnul Borta Vasile si doamna Borta Andreea Ligia a solicitat acordul de principiu pentru intabularea suprafeței de teren în suprafață de 3.19 mp, aferent unui balcon, ulterior fiind prezentat in Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale primind aviz favorabil.

Prin adresa nr.309/23.05.2016 Serviciul Intabulari Bunuri a transmis Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri in copie planul PAD in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului de mai sus identificat potrivit planului Anexa nr.3 la prezentul proiect de hotarare în suprafață de 3.19 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Malu Roșu, nr.120, bloc 1 IC, sc.A, ap.3, parter.

Prin adresa nr.4856/04.03.2016 domnul Beldiman Stelian a solicitat acordul de principiu pentru intabularea suprafeței de teren în suprafață de 3.35 mp, aferent unui balcon, ulterior fiind prezentat in Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale primind aviz favorabil.

Prin adresa nr.313/24.05.2016 Serviciul Intabulari Bunuri a transmis Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri in copie planul PAD in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului de mai sus identificat potrivit planului Anexa nr.4 la prezentul proiect de hotarare în suprafață de 3.35 mp , aferent balconului situat in Ploiești, str. Baraoltului, nr.15, bloc 48, sc.B, ap.29, parter.

Prin adresa nr.18098/16.03.2016 domnul Cotoc Roman a solicitat acordul de principiu pentru intabularea suprafeței de teren în suprafață de 8 mp (4 mp+4 mp), aferenta unor balcoane, ulterior fiind prezentat in Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale primind aviz favorabil.

Prin adresa nr.413/07.07.2016 Serviciul Intabulari Bunuri a transmis Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri in copie planul PAD in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului de mai sus identificat potrivit planurilor Anexa


aferenta balconelor situat in Ploiești, str. Domnișori, nr.18, bloc 6F, ap.l^parter. /

Terenurile solicitate au făcut parte din domeniul public c&ununicipiului Ploiești conform Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare.

Având in vedere intenția municipalității de a valorifica aceste terenuri, conform celor menționate, pentru incheierea unei forme contractuale este necesara includerea terenurilor sus menționate ca poziție distincta in domeniul privat al municipiului Ploiești.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 19.07.2016, a avizat favorabil propunerea inițierii unui proiect de hotarare referitor la includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unor terenului aferente balcoanelor.

Direcția Gestiune Patrimoniu,Director Executiv Adjundt,

Amedeo Florin Tarnrca

Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu


Șef Serviciu S.I.B., MădălipJSfegoiță

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director, Georgiana Popa

întocmit:        <l\

Seceleanu Andrea kinza


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unor terenuri aferente balcoanelor

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Prin adresa nr.268/11.05.2016 Serviciul Intabulari Bunuri a transmis Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri in copie planul PAD in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului în suprafață de 3 mp , aferent balconului situat in Ploiești, str. Cumpătului, nr.6, bloc 12H, sc.A, ap.2, parter.

Prin adresa nr.284/11.05.2016 Serviciul Intabulari Bunuri a transmis Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri in copie planul PAD in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului în suprafață de 3.85 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Enăchiță Văcărescu, nr.15, bloc 121B, sc.A, ap.l, parter.

Prin adresa nr.309/23.05.2016 Serviciul Intabulari Bunuri a transmis Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri in copie planul PAD in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului în suprafață de 3.19 mp , aferent balconului situat in Ploiești, str. Malu Roșu, nr.120, bloc 11C, sc.A, ap.3, parter.

Prin adresa nr.313/24.05.2016 Serviciul Intabulari Bunuri a transmis Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri in copie planul PAD in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului în suprafață de 3.35 mp , aferent balconului situat in Ploiești, str. Baraoltului, nr.15, bloc 48, sc.B, ap.29, parter.

Prin adresa nr.413/07.07.2016 Serviciul Intabulari Bunuri a transmis Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri in copie planul PAD in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului în suprafață de 8 mp (4 mp+4 mp), aferenta balconelor situate in Ploiești, str. Domnișori, nr.18, bloc 6F, ap.l, parter.


Având in vedere faptul ca terenurile menționate au făcut parte di|f d public al municipiului Ploiești conform Legii 213/1998 privind bunurile publica, cu modificările și completările ulterioare, intenția municipalitet^jib valorifica aceste terenuri conform celor menționate prin incheierea unei forme contractuale, este necesara includerea terenurilor sus menționate in domeniul privat al municipiului Ploiești.

Ca atare, supunem spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotarare.


Mateescu Marius NicolaeHodorog Bogdan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotarare privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unor terenuri aferente balcoanelorNUMĂRUL CADASTRAL

SUPRAFAȚA MASURATA

ADRESA IMOBILULUI

3.00 mp

Mun Ploiești, str. Cumpătul, nr.6, intravilan, jud. Prahova, ________________________________X^QjA iA J


CARTEA FUNCIARA NR.

UAT

PLOIEȘTI


Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

1

Cc

3.00

TOTAL

3.00


NR

CRT

DEN

COORDONATE

PUNCT

CONT

X[m]

Y[m]

1

1

381952.846

581424.408

2

2

381953.435

581425.750

3

3

381951.568

581426.678

4

4

381950.979

581425.336

1

1

381952.846

581424.408

NUMĂRUL CADASTRAL

SUPRAFAȚA MASURATA

3.85 mp

Mun Ploiești, str. Enachita Vacarescu, nr. 15, B1.121B,sc.A','jud. Prahova,


CARTEA FUNCIARA NR.

--------3

O

00

UAT

PLOIEȘTI                                  S

CC


Nr. parcela

Categoric de folosința

Suprafața

(mp)

1

Cc

3.85

TOTAL

3.85


NR

CRT

DEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

X[m]

Y[m]

1

1

382913.000

578615.508

2

2

382912.648

578616.920

3

3

382915.207

578617.563

4

4

382915.561

578616.151

1

1

382913.000

578615.508Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp.)

Adresa imobilului

3,19 mp.

muri. Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 12Q, bloc TIC,

scara A, Parter, ap. 3, jud. PrahoV^        j: .


Nr. Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT) -

PLOIEȘTI


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp.)

Mențiuni

1

Cc

3,79

Inprejmuit la Sud si Vest cu calcan bloc, tar pe celelalte laturi, limita convenționala.

rotai

3,19

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp.)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului: S=3,19 mp. //

Z A*        '        o \

£Xecutao(:\DRAGOMIR TRAIAN:, \

Coruirijfexecutarea rnas'uratprilor-fa teAen, \ corectitudinea intimi®.poĂVnent^Vc^adtrale si corespondenta șcăsteia_cuț£ăit(atea oiAteren r %     a,-      Jtk /

SerrFnatura si stampila                      \

Data: rlorife 2016                     /

--w ^z-

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadas:ral

Semnătură si parafa

Data:

Stampila BCPI
A/VWfb/vfe- 4 AF Ho/- H£- MlțW

ANEXA NR. 1.3^^ulS'Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp.)

3.35 mp.Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp.)

Mențiuni

1

Cc

3.35

Inprejmuit la Vest si Sud prin limita convenționala, iar la Nord si Est

prin balcon vecin si calcan bloc.

rotai

3.35

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp.)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului: S=3.35 mp.

Suprafața din act: S=3.35 mp.

Executant: DRAGOMIR TRAIAN

Confirm executarea măsurătorilor la              ...

teren, corectitudinea Întocmirii s.^cV‘ \ documentației cadastrale si /%\ corespondenta acesteia cu realitâtea’fdi'n'                    \

teren                      / Ț

t J                                   >

Semnătură si stampila      ț g             X'^7’   § )

Data: decembrie 2014      \ \ <-ț                 g /

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date inregistrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:

Stampila BCPI

Adresa imobilului:         ____________

Intravilan, Str. Domnișori, nr.IS, BV6~F, Ayi.l

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT)

Mun. Ploiești

1^381547

N-.W1547A.Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (nip)

Mențiuni

1

Cc

4

Balcon 2

Total

B.Date referitoare la construcții

Cod.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala măsurată a imobilului = 4 mp. Suprafața din act = 4 mp.


..... I

:e6u(.udineyi ntocmiri i


_^~-^EXECUTANT:

„/P'ftOiECTÂ'14T^JJTORI2AT JRlȘxĂiNiCiPT..A

. Ței^^p^esiș^âolâ^fiW.^J,.

g P^$AN^g TiORfei Dfe'X’.NZc^J? AV Confirm^ , asuratojjjlor litere                  . ..u.,,,,..,

documentatei cadastrale sicorespondeitfăaceșlei'a cu realitatea din teren.

Data:25.04.2016

INSPECTOR:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrala si atribuirea numărului cadastral
1 Nr. cadastral

' Suprafața masurata a imobilului = 4 (mp)

Adresa imobilului:                                \ \

---------------------------------------------------------------------: .

Intravilan, Str. Domnișori, nr.18, B1.6F, Ap.l      \


Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT)

Mun. Ploiești

N-381547

cnN-381511

A.Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

4

Balcon 2

Total

B.Date referitoare la construcții

Cod.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 4 mp. Suprafața din act = 4 mp.

^-”7— EXECUTANT:

TP^blECTÂNT ^AUTORIZAT DE • A;N.C.P^>?,

TerțW^

f PERSOANA^&ICA^aIp^TÂTĂ ltow.! %\

INSPECTOR:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

ll rridy(da\:i                     jj

Confînn ^,eetfrare£msuratQ§lor ladereh^cWeotitudine'a/iiitocmirii documentațieir cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.

Data:25.04.2016

A-fKSkpPlan de amplasament si deiimiuaiw a ___________

Sc. 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului = 4 (mp)

Adresa imobilului:

Intravilan, Str. Domnișori, nr.18, BI.6F, Ap.l

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT)

Mun. Ploiești

A.Date referitoare Ia teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

-

Uc

4

Balcon 1

l’otal

B.Date referitoare la construcții

Cod.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 4 mp. Suprafața din act = 4 mp.

..'^■■'■'"'EXECUTANT:

PR01ECTANMTOREAT DE A.N.CjP.Ic'1'

Con fi rm cxecii(arcti’‘m^iiiitori lor 'la teren^pjectît'it^e^intocjplrii documentației cadastrale sfcorespondenta acesteia cu realitatea'din teren.

1                 Data:25.04.2016

INSPECTOR:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrala si atribuirea numărului cadastral

AT/XSt -----------------fcefew

*>*V           y/<£

Ml / ■ÎunTF^i

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

4

Balcon 1

Total

B.Date referitoare la construcții

Cod.

Destinația

Suprafața, construita la sol

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 4 mp. Suprafața din act = 4 mp.

INSPECTOR:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

O' 1'/,JLPEÎrSOj riig

Confirm executarea‘nia^uratorilor la teren'Șprectitgdijnea întocmirii documentației cadastrale si Corespondenta acesteia cu realitațeâ din teren.
uti6ns‘!3S:R;K


KICAJAOTORIZATA DE? A.N.C.P.L


Data:25.04.2016