Hotărârea nr. 242/2016

Hotãrârea nr. 242 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 242 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, referitor la completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Având în vedere că bunul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile cap. 1, art. 2 din Ordonanța nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Raportul din data de 12.07.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit a) si c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transmiterea în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., a bunului „Parcare Zona-Democrației” în suprafață de 367 mp, având o capacitate de 34 de locuri de parcare.

Art.2. Aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., potrivit prevederilor art.l la prezenta hotărâre.

Art3. Aprobă completarea Anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., potrivit prevederilor art.l si art.2, restul prevederilor contractului rămânând neschimbate.

Art.4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 33 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., care constituie Anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.5. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean

Potrivit prevederilor art. 36, alin.l, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 s-a aprobat infiintarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L. Ploiești fiind incheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010. In anexa la acest contract sunt incluse bunurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești concesionate către aceasta societate.

Unul dintre bunurile care a figurat ca poziție distincta in anexa la contractul de delegare a gestiuni este imobilul “Parcare Democrației - str. Nicolae Balcescu” in suprafața de 367mp si cu o capacitatea de 34 locuri de parcare.

In baza art.4 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 161/29.04.2016, imobilul sus-mentionat a fost retras din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L. Ploiești ca urmare a afectării acestuia de organizarea de șantier pentru lucrările de modernizare a caii de rulare a tramvaiului 101- Etapa 2, pe perioada de timp aferenta acestei operațiuni. In acest sens a fost semnat actul adițional nr.22 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 1482/25.08.2010.

Ulterior, prin adresa nr.22055/11.11.2015 S.C. Sen^ciE ‘de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., a solicitat retransmiterea in concesiune.)’*              --------

a finalizării lucrărilor de modernizare a caii de rulare a tramvaiul

Solicitarea a fost analizata in data de 05.07.2016 dg Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț,^ Promovare Operațiuni Comerciale care a acordat aviz fa proiectului de hotarare corespunzător.■mare


’ 2 -ltura, mo varii


Direcția Gestiune Patrimoniu
Sef Serviciu Contracte, Carmen Daniela BucurSef Serviciu S.I.E.B.

Gabriela Mindrutiu


AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Publice, Contracte, Director Executiv, Georgiana PopaDirecția Economica

Director Executiv,

Nicoleta^Ci^piunoiu


întocmit, Epure S


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind completarea

Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bun domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C.

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Potrivit prevederilor art. 36, alin.l, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 s-a aprobat infiintarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. fiind încheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010. In anexa la acest contract sunt incluse bunurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești concesionate către aceasta societate.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 161/29.04.2014 a fost retras din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., bunul -“Parcare Zona-Democratiei” in suprafața de 367mp, bun ce figura ca poziție distincta in anexa la contractul de delegare a gestiunii sus-mentionat. Conform art.4 din cadrul hotărârii Consiliului Local nr. 161/29.04.2014 bunul a fost retras din concesiune pe perioada afectării acestuia de organizarea de șantier pentru lucrările de modernizare a caii de rulare a tramvaiului 101-Etapa 2.

Prin adresa nr.22055/11.11.2015, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., a solicitat retransmiterea in concesiune a parcării ce a făcut obiectul art.4 al hotărârii Consilului Local al municipiului Ploiești nr. 161/29.04.2016, ca urmare a finalizării lucrărilor de modernizare a caii de rulare a tramvaiului 10l-etapa 2.

Ca atare, se impune retransmiterea bunului in concesiune către S.C.Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L. Ploiești, modificandu-se corespunzător anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune incheiat cu aceasta societate.

Fata de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotarare privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.


Anexa nr.l la H.C.L. nr. 1^2/ gp/6


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.             /

ACT ADIȚIONAL NR. 33 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de inregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Donald Nicolae Constantin avand funcția de Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care:

1) se modifica anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările si completările ulterioare, in sensul transmiterii in concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a bunului „Parcare Zona-Democratiei” in suprafața de 367 m.p., avand o capacitate de 34 de locuri de parcare, potrivit prevederilor art.l din Hotararea Consiliului Local al Municipiului nr._______/____________.

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/ incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


Concedent,

Municipiul Ploiești

PRIMAR, Adrian Florin DobreConcesioi&^

S.C. Servicii de Gos Urbana Ploiești S.R.L.

Director General,

Donald Nicolae Constantin


Direcția Gestiune Patrimoniu Director Executiv, Florin Petrache


Director Economic,

Elena Trican


Serviciul Contracte

Sef Serviciu, Carmen Daniela Bucur


Compartimentul Juridic Contencios Cons. Juridic,

Loredana Onea


Direcția Economica

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu


Coordonator Compartiment Parcari,


Vizat Serviciul Juridic-Contencios, Contracte


întocmit,

Georgeta Popa


Ea»         Urbană Ploiești vX*


*"'f. P V r

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO274499(‘

>>0*3 mr

Str.Valeni nr. 32, 101:0244-544212, 525252, fax:O2444

Către,

11 NOV 2015

Primăria Municipiului Ploiești Direcția de Gestiune Patrimoniu

B-dul. Republicii, nr.2-4, PloieștiÎ^REGISI RAR-0220.55.


PrirTprezenta va informam ca in baza H.C.L.161/29.04.2014, a fost emis actul adițional nr. 22 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările si completările ulterioare, înregistrat la Direcția de Gestiune Patrimoniu cu nr. 009158/16.05.2014 si la S.C.S.G.U.Ploiesti cu nr.

10553/22.05.2014, prin care s-a exclus din concesiunea S.C. S.G.U.Ploiesti S.R.L. suprafața de teren de 367 mp aferenta bunului „Parcare - zona Democrației’7 pe perioada afectării acesteia de organizarea de șantier pentru lucrările de modernizare a caii de rulare a tramvaiului 101 - Etapa II.

Urmare a finalizării lucrărilor, va rugam ca parcarea aflata la intersecția străzilor Democrației si Ștefan cel Mare sa fie reinclusa in lista

bunurilor concesionate de S.C. S.G.U.Ploiesti S.R.L.

Va mulțumim.erai Adj,' kguiescu


Director Direcție Servicii Publice,

IhaiUPaunCompartimentul Parcari,

Lumi nisa Hainarosie