Hotărârea nr. 241/2016

Hotãrârea nr. 241 privind modificarea Hotărârilor nr. 114/29.03.2016 şi nr. 125/26.04.2016 ale Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind obiectivul de investiţie Închidere depozit de deşeuri neconform din Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 241 privind modificarea Hotărârilor nr. 114/29.03.2016 și nr. 125/26.04.2016 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești privind obiectivul de investiție „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind modificarea Hotărârilor nr. 114/29.03.2016 și nr. 125/26.04.2016 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești privind obiectivul de investiție ,,închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești”;

Luând în considerare adresa nr. 141/20.04.2016 a Direcției Economice;

Având în vedere că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și art.10 alin.6 lit.a din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

în conformitate cu Raportul din data de 12.07.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 36, alin. 2, lit.c) și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (l)Aprobă înlocuirea Anexei nr.l la Hotărârea nr. 114/29.03.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Aprobă înlocuirea Anexei nr.2 la Hotărârea nr.l 14/29.03.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu Anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l). Aprobă înlocuirea Anexei nr.l la Hotărârea nr. 125/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă înlocuirea Anexei nr.2 la Hotărârea nr. 125/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu Anexa nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Restul prevederilor Hotărârilor nr.l 14/29.03.2016 și nr.125/26.04.2016 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art.4.(l).Aprobă modificarea corespunzător prevederilor art.l și art.2 ale prezentei hotărâri, a anexelor la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 270/2014 și a anexelor la Contractul de Administrare nr. 14726/2014 încheiat între municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

(2).împutemicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional corespunzător la Contractul de Administrare nr. 14726/2014 încheiat între municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform prevederilor susmenționate, act adițional care constituie Anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.5. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Gestiune Patrimoniu

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârilor nr.l 14/29.03.2016 și nr. 125/26.04.2016 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești privind obiectivul de investiție„închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

De asemenea, consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate.

Municipiul Ploiești deține in domeniul public terenul in suprafața de 31 ha pe care s-a realizat obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești” în cadrul proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova ’

Consiliul Județean Prahova, prin adresa nr.3974/XII/A/02.03.2016 înregistrata la municipiul Ploiești sub numărul 4717/03.03.2016, a transmis obligațiile care revin municipiului Ploiești ca urmare a finalizării acestui obiectiv de investiții si adoptării Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 11/26.02.2016 „privind transmiterea dreptului de administrare, constituit in favoarea Consiliului Județean Prahova, asupra unui imobil-teren proprietate publica a municipiului Ploiești in favoarea unitatii administrativ-teritoriale titulara a dreptului de proprietate publica ’ ’.

Prin Hotararea nr.l 14/29.03.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat retragerea dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești pe care s-a realizat obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești” si s-a aprobat includerea in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al


Municipiului Ploiești” a investiției realizata în valoare de 17. (inclusiv TVA).

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, in ședința din data de a adoptat Hotararea nr. 125/2016 privind transmiterea către Regia A

Servicii Publice Ploiești a dreptului de administrare asupra proprietate publică a Municipiului Ploiești, situat in tarlaua T13 parcela a investiției realizată pe acesta ,,închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești’

Prin adresa nr. 141/20.04.2016 Direcția Economica a comunicat faptul ca a inregistrat ca poziții distincte activele corporale aferente obiectivului de investiții menționat mai sus.

Având in vedere cele menționate mai sus, se impune modificarea corespunzătoare a Anexelor nr.l si nr.2 la Hotărârea nr.l 14/29.03.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești si a Anexelor nr.l si nr.2 la Hotărârea nr. nr.l25/26.04.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, precum si a anexelor la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 270/2014 și a anexelor la Contractul de Administrare nr. 14726/2014 încheiat între municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

întrucât s-au inclus noi poziții in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești a fost necesara completarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.l 359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Situația a fost prezentata in ședința din data de 05.07.2016 a Comisiei nr.2-Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat inițierea unui proiect de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești corespunzător.


Direcția Gestiune Patrimoniu

Director E^ecutj>>

Florin P^AVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Publice, Contracte,

Director Executiv,Direcția Economica,


Georgiana Pqpa


întocmit: DumitrifCorina

G/

M .o7 ■ UolC.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârilor nr.l 14/29.03.2016 și nr. 125/26.04.2016 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești privind obiectivul de investiție „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești ”

Potrivit prevederilor Legii nr,215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

De asemenea, consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate.

Municipiul Ploiești deține in domeniul public terenul in suprafața de 31 ha pe care s-a realizat obiectivul de investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești” în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova3

Consiliul Județean Prahova, prin adresa nr.3974/XII/A/02.03.2016 inregistrata la municipiul Ploiești sub numărul 4717/03.03.2016, a transmis obligațiile care revin municipiului Ploiești ca urmare a finalizării acestui obiectiv de investiții si adoptării Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 11/26.02.2016 „privind transmiterea dreptului de administrare, constituit in favoarea Consiliului Județean Prahova, asupra unui imobil-teren proprietate publica a municipiului Ploiești in favoarea unitatii administrativ-teritoriale titulara a dreptului de proprietate publica3

Prin Hotararea nr.l 14/29.03.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat retragerea dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești pe care s-a realizat obiectivul de

A

investiții „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești” si s-a aprobat includerea in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești33 a investiției realizata în valoare de 17.890.580,781ei (inclusiv TVA).

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, in ședința din data de 26.04.2016 a adoptat Hotararea nr. 125/2016 privind transmiterea către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a dreptului de administrare as\ proprietate publică a Municipiului Ploiești, situat in tarlaua TI3 a investiției realizată pe acesta ,,închidere depozit de deșeuri Ploiești’


Prin adresa nr.DE 141/20.04.2016 Direcția Economica a co ca a inregistrat ca poziții distincte activele corporale aferente c investiții menționat mai sus.

Având in vedere cele menționate mai sus, se impune modificarea corespunzătoare a poziției din „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitoare la acest bun, a anexei la Hotararea nr. 125/2016, a anexelor la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 270/2014 și a anexelor la Contractul de Administrare nr. 14726/2014 încheiat între municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârilor nr.l 14/29.03.2016 și nr. 125/26.04.2016 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești privind obiectivul de investiție,,închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești ’ ’ si a emis:
SITUAȚIA,activelor corporale preluate conform Procesului verbal nr. 7316/07,04,2016 (C.J. 6900/ 07,04,2016 ) aferente obiectivului de investiții “închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești”, realizat în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” ce fac obiectul predării de către CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA către MUNICIPIUL PLOIEȘTI


cstiunca :R.A.S.P.

Vr. crt

DENUMIRE

CONT / CARACTERISTICI

NR.IN V.

VALOARE DE INVENTAR

CANT

DATA PI F

COD—CLASIF

0

1

2

3

4

5

6

7

Contul 211.02.00.02.A.01-DOM PUBLIC

15.558.509,78

1

Amenajare depozit neconform

Pvb de predare- preluare nr. 7316/07.04.2016(CJ 6900/07.04.2016),Anexa nr.4 ;Pvb de recepție Ia terminarea lucrărilor 24509/17.12.20ISrCORP NOU=5HA( remodelare depozit,panta de l/3;amenajare berme(terase),acoperire cu nisip ușor coeziv cu pietriș 0.5m,pamant argilos =0.3m;sol inierbat necompactat=0.lm); CORP VECHI=26 HA (remodelare depozît,panta de l/3;amenajare berme(terase),acoperire cu :nisip ușor coeziv cu pietriș 0.5m,sol inierbat necompactat=0.1m); Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, CAP A, VOL3, PAG 30

41

15.558.509,78

31

17-12-2015

Contul 212.00.00.02.A.08- DOM PUBLIC

2.302.764,71

1

Puțuri evacuare biogaz

Pvb de predare- preluare nr. 7316/07.04.2016(0 6900/07.04.2016),Anexa nr.4 ;Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015:10 BUC -CORP NOU ;13BUC=CORP VECHI; tuburi din beton de protecție DN2000mm, țeava PVC DN 200mm, cu adincimi variabile; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, CAP A. VOL3, PAG 33

3717

668.166,82

23

17-12-2015

1.8.1

2

Puțuri monitorizare biogaz

Pvb de predare- preluare nr. 7316/07.04.2016(CJ 6900/07.04.2016),Anexa nr.4 ;Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015: 1BUC=CORP NOU;2BUC=CORP VECHI ;tuburi din beton de protecție DN 500 mm , țeava PVC DN 200mm, adâncimi variabile; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției. CAP A. VOL3, PAG 32

3718

74.382,12

3

17-12-2015

1.8.1

3

Puțuri monitorizare freatic

Pvb de predare- preluare nr. 7316/07.04.2016(CJ 6900/07.04.2016),Anexa nr.4 ;Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015 :1 BUC=CORP NOU ;2BUC=CORP VECHI ;tuburi din beton de protcctic DN 500mm, țeava PVC DN 110 mm .adâncimi variabile; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției. CAP A. VOL3. PAG 31                           ..... .  .

3719

39.871,07

3

17-12-2015

I.8.I

4

Puțuri monitorizare levigat

Pvb de predare- preluare nr. 7316/07.04.2016(0 6900/07.04.2016) .Anexa nr.4 ;Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015:2BUC=CORP NOU;3BUC=CORP=VECHI ;tuburi din beton de protecție DN 500mm, țeava PVC DN 110 mm, adâncimi variabile; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției. CAP A. VOL3. PAG 31

3720

43.445,26

5

17-12-2015

1.8.1

5

Drumuri

Pvb de predare- preluare nr. 7316/07.04.2016(CJ 6900/07.04.2016),Anexa nr.4 ;Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015: drumuri din beton (S=234,55mp), macadam (S=l 1.307,83 mp, inclusiv borduri din beton) si piatra sparta (S=I.459,35 mp, inclusiv borduri din beton, rigole din beton turnate monolit si rigole prefabricate din beton); parapet metalic; marcaje; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, voi. 2 pag. 41, pag. 59-65, pag. 71, pag. 306 si in planul D-PS-001 RO de la pag. 66, precum si in Capitolul A, voi. 3 pag 30 si pag 39

3721

1.436.660,55

13002

17-12-2015

1.3.7.1

hz.Nr. crt

DENUMIRE

CONT / CARACTERISTICI

NR.IN V.

VALOARE DE INVENTAR

CANT

DATAJPI F

CODJ2LASIF

0

1

2

3

4

5

6

7

Contul 211.02.00.02, A.01-DOM PUBLIC

15.558.509,78

6

Podeț tabular

Pvb de predare- preluare nr. 7316/07.04.2016(CJ 6900/07.04.2016),Anexa nr.4 ;Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015 :corp nou, tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A , Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO , precum si in CaDÎtolul A. Voi 3

3722

5.010,45

6

17-12-2015

1.3.17.2

7

Podeț tabular

Pvb de predare- preluare nr. 7316/07.04.2016(CJ 6900/07.04.2016),Anexa nr.4 ;Pvb de recepție Ia terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015: corp vechi tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A , Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO, precum si in Caoitolul A. Voi 3

3723

3.326,07

4

17-12-2015

1.3.17.2

8

Podeț tabular

Pvb de predare- preluare nr. 7316/07.04.2016(CJ 6900/07.04.2016),Anexa nr.4 ;Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015: corp vechi tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A , Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO , precum si in Capitolul A. Voi 3

3724

3.326,07

4

17-12-2015

1.3.17.2

9

Podeț tabular

Pvb de predare- preluare nr. 7316/07.04.2016(CJ 6900/07.04.2016),Anexa nr.4 ;Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015: corp vechi tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A , Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO , precum si in Capitolul A, Voi 3

3725

3.326,07

4

17-12-2015

1.3.17.2

10

Podeț tabular

Pvb de predare- preluare nr. 7316/07.04.2016(0 6900/07.04.2016) ,Anexa nr.4 ;Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015: corp vechi tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A , Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO , precum si in Capitolul A. Voi 3

3726

3.326,07

4

17-12-2015

1.3.17.2

11

Podeț tabular

Pvb de predare- preluare nr. 7316/07.04.2016(0 6900/07.04.2016) ,Anexa nr.4 ;Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015: corp vechi tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A , Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO , precum si in Capitolul A. Voi 3

3727

3.326,06

4

17-12-2015

1.3.17.2

12

Pod.et tubular

Pvb de predare- preluare nr. 7316/07.04.2016(0 6900/07.04.2016),Anexa nr.4 ;Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015 : corp nou. tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, Voi.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO, precum si in Capitolul A. Voi 3

3728

10.607,51

12

17-12-2015

1.3.17.2

13

Podeț tabular

Pvb de predare- preluare nr. 7316/07.04.2016(0 6900/07.04.2016) ,Anexa nr.4 ;Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015 :corp nou, tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A , Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO , precum si in Capitolul A. Voi 3

3729

7.990,59

10

17-12-2015

1.3.17.2

Contul 213.02.00.02.A.01- DOM. PRIVAT

28.915,24

1

Analizor de gaze mobil

Pvb de predare- preluare nr. 7316/07.04.2016(CJ 6900/07.04.2016),Anexa nr.4 ;Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015: aparat cu geanta plastic pentru depozitare ; Caracteristicile tehnice se regăsesc în Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul D, voi 1 pag 31-155; Certificatul de garanție se gaseste in cartea tehnica a construcției, exemplarul original, si va fi predat odata cu aceasta

3806

28.915,24

I

17-12-2015

2.2.10

TOTAL ACTIVE FIXE CORPORALE

17.890.189,73jV y yi

Anexa nr.2 la H.C.L.nr. .M/2o

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa G)Denumirea bunului

2


Elemente de identificare

3


Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință


Valoare de inventar (iei)


Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare


situata in T 13 parcela 194 suprafața 31 ha, compusa din:Rampa de Gunoi Teleajcn Ecologizata "închidere depozit de deșeuri neconform Ploiești"


Amenajare depozit neconform , Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015 CORP NOU=5HA( remodelare depozit,panta de l/3;amenajare bermefterase),acoperire cu nisip ușor coeziv cu pietriș 0.5m,pamant argilos =0.3m;sol inierbat necompactat=0.1m ); CORP VECHI- 26 HA (remodelare depozit,panta de I/3;amenajare berme(terase),acoperire cu misip ușor coeziv cu pietriș 0.5m,sol inierbat necompactat=0.1m); Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, CAP A, VOL3, PAG30, nr.inv.41


Puțuri evacuare biogaz, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, 10 BUC -CORP NOU ;13BUC=CORP VECHI; tuburi din beton de protecție DN2000mm, țeava PVC DN 200mm, cu adincimi variabile; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, CAP A, VOL3, PAG 33, 23 buc., nr.inv.3717

Elemente de identificare

3


Puțuri monitorizare biogaz, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, 1BUC=CORPNOU;2BUC=CORP VECHI ;tuburi din beton de protecție DN 500 mm , țeava PVC DN 200mm, adâncimi variabile; Caracteristicile tehnice se regăsesc în Cartea Tehnica a Construcției, CAP A, VOL3, PAG 32, 3 buc., nr.inv.3718


Puțuri monitorizare freatic, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, 1 BUC=CORPNOU ;2BLK>CORP VECHI ;tuburi din beton de protecție DN 500mm, țeava PVC DN 110 mm ,adâncimi variabile; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, CAP A, VOL3, PAG 31, 3 buc., nr.inv.3719


Puțuri monitorizare levigat, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, 2BUOCORP NOU;3BUC=CORP=VECHI ;tuburi din beton de protecție DN 500mm, țeava PVC DN 110 mm, adâncimi variabile; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, CAP A, VOL3, PAG 31, 5 buc., nr.inv.3720


Drumuri, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015 - drumuri din beton (S=234,55mp), macadam (S=l 1.307,83 mp, inclusiv borduri din beton) si piatra sparta (S=I.459,35 mp, inclusiv borduri din beton, rigole din beton turnate monolit si rigole prefabricate din beton); parapet metalic; marcaje; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, voi. 2 pag. 41, pag. 59-65, pag. 71, pag. 306 si in planul D-PS-001 RO de la pag. 66, precum si in Capitolul A, voi. 3 pag 30 si pag 39, total=13002 mp., nr.inv.3721


Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp nou, tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO, precum si in Capitolul A, Voi 3, L=6m, 1 buc.nr.inv.3722


Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință


Valoare de inventar (lei)Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoareNr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

I

2

3

4

5

6

1.3.17.2

Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp vechi tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO , precum si in Capitolul A, Voi 3, L=4 m, nr.inv.3723

17.12.2015

3.326,07

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.17.2

Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp vechi tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO, precum si in Capitolul A, Voi 3, L=4 m, nr.inv.3724

17.12.2015

3.326,07

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.17.2

Rampa de Gunoi Teleajen Ecologizata "închidere depozit de deșeuri neconform Ploiești"

Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.20I6 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp vechi tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A , Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO, precum si in Capitolul A, Voi 3, L=4 m, nr.inv.3725

17.12.2015

3.326,07

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.17.2

Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp vechi tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO, precum si in Capitolul A, Voi 3, L=4 m, nr.inv.3726

17.12.2015

3.326,07

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.17.2

Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp vechi tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO, precum si in Capitolul A, Voi 3, L=4 m, nr.inv.3727

17.12.2015

3.326,07

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.17.2

Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp nou, tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO, precum si in Capitolul A, Voi 3. L=12 m, nr.inv.3728

17.12.2015

10.607,51

Legea nr. 213/1998, privind proprietate publică, cu modilicăgUe si Lg completările ulterioare     11™ Ql [r~%

-Nr.c rt

COD

MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.3.17.2

Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp nou, tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO, precum si in Capitolul A, Voi 3, L=10 m, nr.inv.3729

17.12.2015

7.990,59

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Rampa de Gunoi Teleajcn Ecologizata "închidere depozit de deșeuri neconform Ploiești"

Analizor de gaze mobil, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, aparat cu geanta plastic pentru depozitare ; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul D, voi l pag 31-155; Certificatul de garanție se gaseste in cartea tehnica a construcției, exemplarul original, si va fi predat odata cu aceasta, nr.inventar 3806

17.12.2015

28.915,24

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Indicatoare pentru circulație rutiera, la intrare, pe drumul de beton, corp nou, se regăsesc următoarele indicatoare: "stop" /'limitare viteza"," trecere pieton"; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A , Vol.2, Pag.305

17.12.2015

391,05

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Anexa nr.3 la H.C.L.nr. JhiUoit

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa G )

Nr. crt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

Teren Rampa de Gunoi Tcleajcn Ecologizata "închidere depozit de deșeuri neconform Ploiești”

T 13 parcela 194 suprafața 31 ha

17.12.2015

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Rampa de Gunoi Teleajen Ecologizata "închidere depozit de deșeuri neconform Ploiești"

situata in T 13 parcela 194 suprafața 31 ha, compusa din:

17.12.2015

TOTAL:

17.890.580,78 din care:

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare

Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice Hotararea nr.l 1/26.02.2016 a Consiliului Județean Prahova

Hotararea nr. 114/ 29.03.2016 a

Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Amenajare depozit neconform , Pvb de predare-preluare nr.73I6/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015 CORP NOU=5HA( remodelare depozit,panta de l/3;amenajare berme(terase),acoperire cu nisip ușor coeziv cu pietriș 0.5m,pamant argilos =0.3m;sol inierbat necompactat=0.1m ); CORP VECHI=26 HA (remodelare depozit,panta de I/3;amenajare berme(terase),acoperire cu:nisip ușor coeziv cu pietriș 0.5m,soi inierbat necompactat=0. Im); Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, CAP A, VOL3, PAG 30, nr.inv.41

17.12.2015

15.558.509,78

Legea nr. 213/1998, privind bumlf^Lfj f proprietate publică, cu modifK&naVj?'''' ’ completările ulterioare

L-ol

uC ■y\      5

Nr. crt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.8.1.

Rampa de Gunoi Tclcajen Ecologizata "închidere depozit de deșeuri neconform Ploiești"

Puțuri evacuare biogaz, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, 10 BUC -CORP NOU ;13BUC=CORP VECHI; tuburi din beton de protecție DN2000mm, țeava PVC DN 200mm, cu adincimi variabile; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, CAP A, VOL3, PAG 33, 23 buc., nr.inv.37I7

17.12.2015

668.166,82

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.8.1.

Puțuri monitorizare biogaz, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, 1BUC=CORP NOU;2BUC=CORP VECHI ;tuburi din beton de protecție DN 500 mm , țeava PVC DN 200mm, adâncimi variabile; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, CAP A, VOL3, PAG 32, 3 buc., nr.inv.3718

17.12.2015

74.382,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.8.1.

Puțuri monitorizare freatic, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție Ia terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, 1 BUC=CORPNOU ;2BUC=CORP VECHI ;tuburi din beton de protecție DN 500mm, țeava PVC DN 110 mm ,adâncimi variabile; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, CAP A, VOL3, PAG 31, 3 buc., nr.inv.3719

17.12.2015

39.871,07

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.8.1.

Puțuri monitorizare levigat, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015,2BUC=CORP NOU;3BUC=CORP=VECHI ;tuburi din beton de protecție DN 500mm, țeava PVC DN 110 mm, adâncimi variabile; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, CAP A, VOL3, PAG 31, 5 buc., nr.inv.3720

17.12.2015

43.445,26

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Nr.

COD

crt

MF

0

1

I.3.7.I.

1.3.17.2

1.3.17.2

1.3.17.2

1.3.17.2

Denumirea bunului

Rampa de Gunoi Teleajcn Ecologizata "închidere depozit de deșeuri ncconform Ploiești"


Elementedeidcntificare


Drumuri, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015 - drumuri din beton (S=234,55mp), macadam (S=l 1.307,83 mp, inclusiv borduri din beton) si piatra sparta (S=l .459,35 mp, inclusiv borduri din beton, rigole din beton turnate monolit si rigole prefabricate din beton); parapet metalic; marcaje; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, voi. 2 pag. 41, pag. 59-65, pag. 71, pag. 306 si în planul D-PS-001 RO de la pag. 66, precum si in Capitolul A, voi. 3 pag 30 si pag 39, total=13002 mp., nr.inv.3721


Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp nou, tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO , precum si in Capitolul A, Voi 3, L=6m, 1 buc.nr.inv.3722


Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp vechi tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO, precum si in Capitolul A, Voi 3, L=4 m, nr.inv.3723


Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință


Valoare de inventar (lei)


17.12.2015


17.12.2015


17.12.2015


Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp vechi tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se 17.12.2015 regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A , Vol.2, Pag 72, Planul D-

DE-002-RO , precum si in Capitolul A, Voi 3, L=4 m, nr.inv.3724


Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ

6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp vechi tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se 17.12.2015 regăsesc în Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, Vol.2, Pag 72, Planul D-

DE-002-RO, precum si in Capitolul A, Voi 3, L=4 m, nr.inv.3725


1.436.660,55


5.010,45


3.326,07


3.326,07


Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare


Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioareNr. crt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.3.17.2

Rampa de Gunoi Teleajen Ecologizata "închidere depozit de deșeuri neconform Ploiești"

Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp vechi tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO , precum si in Capitolul A, Voi 3, L=4 m, nr.inv.3726

17.12.2015

3.326,07

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.17.2

Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție Ia terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp vechi tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A , Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO , precum si in Capitolul A, Voi 3, L=4 m, nr.inv.3727

17.12.2015

3.326,07

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.17.2

Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp nou, tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO, precum si in Capitolul A, Voi 3. L=12 m, nr.inv.3728

17.12.2015

10.607,51

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.17.2

Podeț tubular, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, corp nou, tub beton DN500 mm; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A, Vol.2, Pag 72, Planul D-DE-002-RO , precum si in Capitolul A, Voi 3, L=10 m, nr.inv.3729

17.12.2015

7.990,59

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Analizor de gaze mobil, Pvb de predare-preluare nr.7316/07.04.2016 (CJ 6900/07.04.2016), Anexa nr.4; Pvb de recepție la terminarea lucrărilor 24509/17.12.2015, aparat cu geanta plastic pentru depozitare; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul D, voi 1 pag 31-155; Certificatul de garanție se gaseste in cartea tehnica a construcției, exemplarul original, si va fi predat odata cu aceasta, nr.inventar 3806

17.12.2015

28.915,24

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

/fa    --

Nr. crt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

Rampa de Gunoi Teleajen Ecologizata "închidere depozit de deșeuri ncconform Ploiești"

Indicatoare pentru circulație rutiera, la intrare, pe drumul de beton, corp nou, se regăsesc următoarele indicatoare: "stop" /'limitare viteza"," trecere pieton"; Caracteristicile tehnice se regăsesc in Cartea Tehnica a Construcției, Capitolul A , Vol.2, Pag.305

17.12.2015

391,05

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU
NR. _____________________

ACT ADIȚIONAL NR.2

La contractul de administrare nr.14729/12.08.2014

Intre Municipiul Ploiești prin Consiliul Local al municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, B-dul

Republicii nr.2, reprezentat prin Primar domnul Adrian Florin Dobre

Si

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Cu sediul in Ploiești, Piața Victoriei nr.17, reprezentat prin director Vasile Ionescu, ce se legitimează cu C.I. seria .... nr.......... eliberat de ..........Ploiești la data de .......... cod numeric

personal ................ cu domiciliul in ............str...................in calitate de administrator pe de

alta parte,

a intervenit prezentul act adițional, prin care :

se modifică anexa cuprinzând bunurile transmise in administrare, potrivit prevederilor Hotărârii nr.......................a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astazi_______________in 2 (doua) exemplare, cate unul

pentru fiecare parte.

PROPRIETAR,                       ADMINISTRATOR,

Municipiul Ploiești                     Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești

Director,

Primar,                                           Vasile Ionescu

Adrian Florin Dobre

Direcția Administrație Publică,

Juridic Contencios,Achiziții Publice,Contracte Director,

Georgiana Popa

Direcția Economică,

Nicoleta Craciunoiu

Direcția Gestiune Patrimoniu,

Director Executiv,

Florin Petrache

Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabirca

întocmit :Dumitru Corina