Hotărârea nr. 240/2016

Hotãrârea nr. 240 privind modificarea Hotararii nr. 541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” şi transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploieşti, cu modificarile ulterioare

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 240 privind modificarea Hotărârii nr.541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S. C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare adresele nr. 155/13.05.2016 și nr. 180/24.05.2016 ale Direcției Economice;

în conformitate cu Raportul din data de 12.07.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit.d și alin.6 lit.a, pct.14 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Aprobă înlocuirea Anexei nr.l la Hotărârea nr.541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările ulterioare, cu Anexa nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Aprobă preluarea din concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a bunurilor menționate în Anexele nr.2 și nr.3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, acestea rămânând în administrarea autorității locale.

  • (3) Aprobă completarea Anexei F6 a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu bunurile menționate în Anexa nr.3.

  • (4) Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunurilor menționate în Anexa nr.4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (5) Restul prevederilor Hotărârii nr.541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.2.(l) Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.220/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de delegare a gestiunii nr.18579 încheiat în data de 04.11.2013 între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în baza Hotărârii nr.425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, potrivit art.l.

(2)împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii nr.l8579/4.11.2013, conform prevederilor art.l (1) din prezenta hotărâre, act adițional care constituie Anexa nr.5 la prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic Investiții, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.

Președinte de ședință,

George-Șorin-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar, Simona Albu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești, cu modificările ulterioare

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotararea nr.541/2015 a Consiliului Local Ploiești s-a aprobat includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Prin adresele nr. 16/13.01.2016 si nr. 18/14.01.2016 Direcția Economica a comunicat faptul ca a procedat la inregistrarea in evidentele contabile a majorării valorii de inventar a unor mijloace fixe ce au fost incluse in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” potrivit Hotărârii nr.541/30.12.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, conform adreselor nr.70/06.01.2016 si nr.87/07.01.2016 transmise de Direcția Tehnic Investiții, precum si adresei nr.954/11.01.2016 transmisa de Direcția Relații Internationale.

Prin Hotararea nr. 23/2016 s-a aprobat modificarea anexelor la Hotărârea nr. 541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești

Urmare inventarierii faptice realizata la obiectivele de inves^riȚi^J^^ere^ mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului lOINcu nt&rari vizând calea de rulare, statii de persoane adaptate persoanelor cuH^dc^^^^m^^rial rulant, elemente de semnalizare si automatizare — Etapa I: Bucla                 B-

dul Republicii” si “Creșterea mobilității transportului public prin ne^^j^^^rp^s^ului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu^£^^^^ptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare siautdrfîutizare ” — etapa I si etapa II, cele 2 comisii au constatat necesitatea ca indicatoarele rutiere si coșurile de gunoi sa ramana in administrarea autoritatii locale fiind monitorizate de către Direcția Tehnic Investiții - Biroul Mobilitate si Trafic Urban, respectiv Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, precum si necesitatea actualizării elementelor de identificare ale unor mijloace fixe.

Deoarece printre bunurile realizate pe aceste tronsoane se regăsesc si bunurile: Drum-str.Gageni(Spitalul Județean) si Sos.Nordului intersecție cu B-dul Republicii (McDonald's) cu nr.inv.3704; Drum-cuprins intre str.Candiano Popescu-Bucla Sud cu nr.inv.3705, este necesar ca aceste bunuri sa fie incluse in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești.

Prin Hotararea nr.427/25.11.2014 a Consiliului Local Ploiești s-a aprobat preluarea din concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de transport public local si anume stâlpii aferenti rețelelor de contact tramvai 101 si 102 in vederea realizării obiectivelor de investiții menționate mai sus.

Având in vedere faptul ca, pe str.George Cosbuc s-au pastrat un număr de 21 stâlpi vechi, care au fost cuprinși in Anexa nr.l la Hotararea nr.541/2015 a Consiliului Local Ploiești, cu ocazia inventarierii faptice s-a constatat ca un număr de doar 18 stâlpi vechi deservesc reateaua noua de tramvai, restul de 3 stâlpi care nu deservesc rețeaua noua ramanand in administrarea autoritatii locale, respectiv in domeniul privat al municipiului Ploiești.

Prin adresele nr.l55/13.05.2016 si nr.l80/24.05.2016 Direcția Economica a comunicat faptul ca a procedat la actualizarea fiselor de inventar pentru mijloacele fixe nr.inv.1264,1325,1265,1290 conform adreselor transmise de către Direcția Tehnic Investirii si Direcția Relații Internationale.

Fata de cele expuse mai sus, se constata necesitatea modificării anexelor la Hotărârea nr.541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești, precum si modificarea corespunzătoare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr.l8579 din 2013, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești in baza Hotărârii nr. 425/2013 a Consiliului Local Ploiești.

De asemenea, este necesara actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, Anexa F6, respectiv a Hotărârilor prin care acest Inventar a fost insusit.

După aprobarea prezentului proiect de hotarare, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova in vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, insusit prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Situația a fost analizată in ședința din data 05.07.2016 a Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura) Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unul,?proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.

Director Executiv Adjunct

Amedeo Florin TabircaȘef S.I.E.B, Gabriela Mîndruțiu


Șef Serviciu Contracte, Carmen Bucur


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

Georgiana Popa


Direcția Economica,


Director Executiv,  Nicoleta Craeiunoiu


întocmit:tru Corina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.541 Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „înv


care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S. C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea

S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești, cu modificările ulterioare

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

In ședința din data de 30.12.2015 Consiliul Local Ploiești a aprobat Hotararea nr.541 privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Urmare actualizării evidentelor contabile privind unele bunuri ce au făcut obiectul Hotărârii menționate mai sus, transmise de Direcția Economica, potrivit adreselor inaintate de Direcția Tehnic Investiții si de Direcția Relații Internationale, prin Hotararea nr. 23/2016 s-a aprobat modificarea anexelor la Hotărârea nr. 541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Urmare inventarierii faptice realizata la obiectivele de investiții: „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - Etapa I: Bucla Nord - Intersecție B-dul Republicii” si “Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare ” ~ etapa I si etapa II, cele 2 comisii au constatat necesitatea ca indicatoarele rutiere si coșurile de gunoi sa ramana in administrarea autoritatii locale fiind urmărite de către Direcția Tehnic Investiții - Biroul Mobilitate si Trafic Urban, respectiv Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, precum si necesitatea actualizării elementelor de identificare ale unor mijloace fixe, sens in care Direcția Economica a efectuat actualizările necesare. Totodată, este necesara includerea in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a 2 bunuri: Drum - str.Gageni (Spitalul Județean) si Sos.Nordului intersecție cu B-d.id Republicii (McDonald’s) cu nr.inv.3704; Drum-cuprins intre str.Candiano Popescu-Bucla Sud cu nr.inv.3705.

Ca atare, urmeaza sa se modifice corespunzător contractul de delegare a gestiunii prin concesiune incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Transport Călători Express S.A. in baza Hotărârii nr. 425/2013 a Consiliului Local Ploiești.

Potrivit normelor de tehnica legislativa in vigoare, dupa^ proiect de hotarare, acesta va fi transmis către Consiliul Judei actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul


Ploiești”, insusit prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2^| domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, o din județul Prahova.

Având in vederea cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMON


Ji

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGR1CUL

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „Inventarul b unurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești, cu modificările ulterioare


Anexa nr.l IaHCLnr. iha/stOIL

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa E )

Nr.crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

" Creșterea mobilității transportului public prin modernizarea liniei de tramvai 102 . in Municipiul Ploi

iești-Tronson 1

- Bucla Nord - Intersecția Republicii Șoseaua Nordului intersecție B-dul Republicii (Mc Donald's) - strada Gageni (Spital Județean)

1.3.3

Linie de tramvai 102 Tronson 1-Bucla Nord- Intersecție Republicii

Nr. inventar 1217                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015, Adr.DTI nr.70/06.01.2016 si Fisa Tehnica : amplasament: Municipiul Ploiești, str.Gageni (Spital Județean) si sos Nordului (intersecție cu B-dul Republicii) -infrastructura si suprastructura caii de rulare pe o lungime de 4,55 kmes; Linia de tramvai a fost executata din șina cu canal NP4aS cu prindere elastica W-TRAM iar suprastructura a fost executata in soluție cu grinda continua; -amortizoare de zgomote si vibrații la inima șinei si la talpa sinei=l7560,70 ml; -inglobarea liniei in carosabil cu doua straturi de asfalt: strat de legătură BAD 25 si strat de uzura BA16=14753,32 mp ; -aparate de cale: 5 buc schimbători intrare, 5 buc schimbători ieșire si 4 bucăți traversări T4; -drenaj cale de rulare linie de tramvai din țeava PVC 0 210 mm=1378 ml; -drenaj ape pluviale din canalul șinei din țeava PVC 0 125 mm=130 ml; -drenaj canalizare macazuri automate si sistem de ungere din țeava PVC 0 110 mm si 125 mm=308 ml; -separatoare de namol=6 buc; -rețea multitubulara=4185 ml; -camere de tragere noi=47 buc; -rețea aferente sistemului de automatizare=2475 mi; -camere de tragere stâlpi informare calatori=35 buc; -rețea canalizatie electrica macazuri automate si sisteme de ungere=1160 ml; -camere de tragere pentru inst de automatizare si ungatoare=15 buc.

2015

29.003.741,36

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.6

Aparate de cale (af. liniei de tramvai 102 Tronson 1-Bucla Nord- intersecție Republicii)

Nr. inventar 1218                                                         Adr. DTi

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -5 buc mecanisme de acționare automata a macazurilor de intrare, -5 buc mecanisme de indexare a macazurilor de ieșire, -10 buc încălzitoare de macazuri, -9 buc ungatoare de șina;

2015

3.197.981,05

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 1 statie str. Gageni- Spital Județean -fir2 102

Nr. inventar 1219                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica :pavele din granit; S=64 mp

2015

39.802,16

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af.Peron 1 statie str.Gageni- Spital Județean -fir2 102

Nr. inventar 1220                                                      Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara si circular ;l=29.27ml

2015

10.405,83

Legea nr. 213/1998, privind bunurile pmpMffltau&lică, cj^&gg(il?și^^ g^n^iJ^fHrrteT^erîbafeO

1.7.1.3

instalații electrice peron(af.Peron 1 statie str.Gageni- Spital Județean -fir2,102

Nr. inventar 1221                                                            Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7,953,45

Aoiești *

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 1 statie str.Gageni- Spital Județean -flr2,102

Nr. inventar 1222                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica: -Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 2 statie str.Gageni- Bucla Nord ț intre linii) -fir 1 102 Spital Județean

Nr. inventar 1223                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele de granit,S=82 mp

2015

50.848,75

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelorf af. Peron 2 statie str.Gageni- Bucla Nordfintre linir)-fir 1 102

Nr. inventar 1224                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara si circular

2015

5.563,75

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peron (Peron 2 statie str.Gageni- Bucla Nord (intre linii) -fir 1 102

Nr. inventar 1225                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 2 statie str.Gageni- Bucla Nord (intre linii) -fir 1 102

Nr. inventar 1226                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 3 statie str.Gageni- Bucla Nord -fir 1 102

Nr. inventar 1227                                                        Adr. DT!

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele de granit, S = 53 mp

2015

32.865,66

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron 3 statie str.Gageni- Bucla Nord -fir 1 102)

Nr. inventar 1228                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara si circular ;l=30.98ml

2015

11.013,75

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peron( af.Peron 3 statie str.Gageni- Bucla Nord -fir 1 102)

Nr. inventar 1229                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 3 statie str.Gageni- Bucla Nord -fir 1 102)

Nr. inventar 1230                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 4 statie str.Gageni- - fir 1 102 Cramele Halewood

Nr. inventar 1231                                                           Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele de granit, S = 78 mp

2015

48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și compjg^ț^ieulter^îfe^

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron 4 statie str.Gageni- - fir 1 102)

Nr. inventar 1232                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica: țeava zincata rectangulara si circular; l=36.53ml

2015

12.986,83

Legea^^^^^fer-Rr^^

1.7.1.3

Instalații electrice peronf af. Peron 4 statie str.Gageni- - fir 1 102)

Nr. inventar 1233                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica: cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

Ld&ggțgl              )p df

bunutile^op^^^^blică. " x^^lodfficările s-i-^

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 4 statie str.Gageni- - fir 1 102)

Nr. inventar 1234                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 5 statie str.Gageni- - fir 2 102 Cramele Halewood

Nr. inventar 1235                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica: pavele de granit, S = 78 mp

2015

48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron

5 statie str.Gageni- - fir 2 102)

Nr. inventar 1236                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara si circular

2015

12.819,75

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

instalații electrice peronf af.Peron 5 statie str.Gageni-- fir 2 102)

Nr. inventar 1237                                                        Adr. DTl

10908/23.12,2015 ,Pvb nr, 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 5 statie str.Gageni-- fir 2 102)

Nr. inventar 1238                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 sî Fisa Tehnica : -Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 6 statie Sos. Nordului intersecție str. Gageni -fir 2 102 Complex Meșteșugăresc

Nr. inventar 1239                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele de granit, S =78 mp

2015

48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron 6 statie Sos. Nordului intersecție str. Gageni -fir 2 102

Nr. inventar 1240                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara si circular, 1=36.65 ml

2015

13.029,50

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peron( af.Peron 6 statie

Sos. Nordului intersecție str. Gageni -fir 2 102

Nr. inventar 1241                                                           Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica: cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 6 statie Sos. Nordului intersecție str. Gageni -fir 2 102)

Nr. inventar 1242                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica ; -Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 7 statie Sos. Nordului intersecție str. Petuniei -fir 1 102 Complex Meșteșugăresc

Nr. inventar 1243                                                          Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele de granit, S = 78 mp

2015

48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și comnl^ăritCTrlteiâoare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron 7 statie Sos. Nordului intersecție str.Petuniei -fir 1 102

Nr. inventar 1244                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/ 14.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara si circular

2015

12.631,32

1.7.1.3

Instalații electrice peron( af.Peron 7 statie Sos. Nordului intersecție str. Petuniei -fir 1 102

Nr. inventar 1245                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

'^^<il^qmdificăril^ȘL&

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 7 statie Sos. Nordului intersecție str. Petuniei -fir 1 102)

Nr. inventar 1246                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 8 statie Sos. Nordului Complex Mic -firi 102

Nr. inventar 1247                                                         Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 st Fisa Tehnica : pavele de granit, S = 78 mp

2015

48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron

8 statie Sos. Nordului Complex Mic -fir 1 102)

Nr. inventar 1248                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara si circular, L= 36,31 ml

2015

12.908,63

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peronf af. Peron 8 statie Sos. Nordului Complex Mic-fir 1 102)

Nr. inventar 1249                                                         Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 8 statie Sos. Nordului Complex Mic -fir 1 102)

Nr. inventar 1250                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 9 statie Sos. Nordului -fir 2 102 XXL - Mega Discount

Nr. inventar 1251                                                            Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/ 14.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele de granit, S = 78 mp

2015

48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron

9 statie Sos. Nordului Complex Mic -fir 2 102

Nr. inventar 1252                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12,2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara sî circular ,L=35.53ml

2015

12.631,32

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peron( af.Peron 9 statie Sos. Nordului Complex Mic -fir 2 102)

Nr. inventar 1253                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron 9 statie Sos. Nordului Complex Mic-fir 2 102 )

Nr. inventar 1254                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 10statieSos. Nordului -firi 102 Restaurant Nord

Nr. inventar 1255                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12,2015 si Fisa Tehnica : pavele de granit, S = 78 mp

2015

48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cujjasajflîicarli^k.

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron 10 statie Sos. Nordului Complex Mare -fir 1 102)

Nr. inventar 1256                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara si circular ,1=37.04 ml

2015

13.168,15

1.7.1.3

Instalații electrice peron(af.Peron 10 statie Sos. Nordului Complex Mare -fir 1 102)

Nr. inventar 1257                                                           Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

^ujnâffifTdjfiEîle

cotnpl^fănlfrridleri^arc

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron 10 statie Sos. Nordului Complex Mare -fir 1102)

Nr. inventar 1258                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica: -Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține ioc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 11 statie Sos. Nordului -fir 2 102 Restaurant Nord

Nr. inventar 1259                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele de granit, S = 78 mp

2015

48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron

11 statie Sos. Nordului Complex Mare -fir 2102)

Nr. inventar 1260                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara si circular

2015

13.136,16

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peron( af.PPeron 11 statie Sos. Nordului Complex Mare -fir 2 102)

Nr. inventar 1261                                                            Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron 11 statie Sos. Nordului Complex Mare -fir 2102)

Nr. inventar 1262                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Cabina cap linie (af. tramvai 102 Tronson 1-Bucla Nord- Intersecție Republici)

Nr. inventar 1263                                                        Adr. DTi

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabina modulara tip container - cu branșament la apa, racord la canalizare si instalație de impamantare ; Suprafața ocupata (2x2,5mx6m)= 30 mp ; pereții exteriori sunt realizați din panouri tip sandwich; podeaua este izolata termic (vata de sticla); sistem de usi si ferestre cu tamplarie din aluminiu cu sticla securit de 5mm; usi confecționate din panouri termoizolante.

2015

71.002,53

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.4.2

Rețea de contact linie tramvai 102 Tronson 1-Bucla Nord- Intersecție Republici

Nr. inventar 1264 Adr.DTI 2424/12.04.2016: fir contact amplasat pe tronsonul cuprins intre str.Gageni (Spitalul Județean) si Sos.Vestului (zona parcare Lidl) Adr. DTI 10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : amplasament: Municipiul Ploiești, str.Gageni (Spital Județean) si sos Nordului (intersecție cu B-dul Republicii); linie aeriana de contact (cupru >=6,5 km;stalpi metalici SMC 8 TOM-F=70 buc;stalpi metalici SMC 10 TOM-F=18 buc;stalpi metalici SMC 12 TOM-F=45 buc;stalpi metalici SMC 20 TOM-F=16 buc;

2015

4.933.209,84

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Indicator statie - Peron 1-11

11 buc

2015

12.682,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Indicator luminos ocolire - linii tramvai Peron 1-11

11 buc

2015

8.976,44

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și cnmnletarilft ulterioare

Total

38.136.273,81


“Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa l”^^1.3.3

Linie de tramvai 101 et.l tronson cuprins intre B-dul Republicii -str.Gheorghe Doja

Nr. inventar 1265 Adr.DR11166/19.05.2016 - completare fisa tehnica: cămine de inspecție total+26 buc.; camere tragere total=52 buc. Amplasament:Bulevardul Republicii (de ia intersecția cu Șoseaua Nordului / Șoseaua Vestului pana ta intersecția cu strada Gheorghe Doja), strada Gheorghe Doja (de la sensul giratoriu din Piața Mihai Viteazu la intersec cu strada Candiano A. Popescu a) Infrastructura si suprastructura caii de rulare -lungime =3,32 km cale simpla /1,66 km cale dubla. Pe Bulevardul Republicii si pe strada Gheorghe Doja (de la intersecția străzii Gheorghe Doja cu străzile Carpati si Văleni pana ia strada Candiano Popescu) suprastructura caii de rulare s-a executat in soluție cu grinda continua -lungime = 1771 m In sensul giratoriu din Piața Mihai Viteazu (de la intersecția Bulevardului Republicii cu străzile Partizani, Andrei Muresanu si Gheorghe Doja) si pe strada Gheorghe Doja (de la Piața Mihai Viteazu pana la intersecția cu străzile Carpati si Văleni) suprastructura s-a executat in soluție cu longrine continue -lungime = 1550 m.Suprastructura liniei detramvai= șina cu canal, tar prinderea acesteia s-a făcut cu prin prindere elastica directa cu puncte de prindere elastice W-TRAM înglobate in beton armat;amortizoare de zgomot si vibrații formate din elemente laterale si elemente de talpa (galoși) - 6642 m si ecran de protecție (nivel suplimentar de amortizare) -6754m ;sistem de drenaj in lungul traseului zona cu longrine continue = 935 m;Camine de inspecție - 22 buc; Lungime totala sistem drenaj zona cu grinda continua = 12 m Guri de scurgere punctuale cu evacuare verticala cu forma speciala pentru preluarea apei din canalul șinei - 8 buc.Retea multitubulara - canalizatia electrica s-a executat din tronsoane, din țeava PVC Lungime totala de 3340 m din care:teava PVC Dn 90 -3320m;teava PVC Dn 210 - 20 m ;camere tragere - 41 buc;înglobarea in carosabil a liniei de tramvai:suprafata de 6140 mp (strat de legătură din binder BAD 25 si un strat de uzura BA I6);suprafata de 4735 mp - s-a excutat soluția cu zona proprie inierbata - traseul tramvaiului in zona rondului necarosabil din Piața Mihai Viteazu, de la intersecție Bulevardul Republicii cu strada Partizani si Gheorghe Doja pana la intersecție strada Gheorghe Doja cu străzile Văleni si Carpati s-a executat pe cu cale de rulare comuna . S-a realizat un sistem Green Track investiție finanțata din F.E,.D.R. ,B.S si B. L.

2015

20.298.910,90

Legea nr, 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 1.1 (fir 1 ) de la km 0 270.000 la km 0 309.000 ( Bulevardul Republicii - 8 Martie

Nr. inventar 1266                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : Construcție peron -suprafața = 78 mp;Amenjare platforma pamant, strat balast stabilizat in grosime de 10 cm, compactat, folie polietilena, sapa beton simplu C 6/7,5 in grosime de 7 cm, mortar pentru pozarea dalelor de granit, pavaj din dale de granit antiderapante, covor verde tip arici, borduri granit perimetraîe pentru delimitare peron din 25x20x50 cm pe fundație de beton. Lungimea totala = 39 m din care : lungimea utila = 30 m, Jatimea = 2 m, o rampa de acces = 3 m, pasaj pietonal cu lățime = 4 m, doua capete peron = 1 m.

2015

83.898,39

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af.Peron

1.1 (fir 1) Bulevardul Republicii - Casa Roșie Electrica)

Nr. inventar 1267                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : țeava rectangulara si rotunda - lungime 37 m

2015

10.446,77

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7,1.3

Alimentare cu energie electrica peron(af. Peron 1.1 (fir 1 )B-duli Republicii - Casa Roșie Electrica

Nr. inventar 1268                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : cablu CYYF 3x2,5 mm -56,6 m, conductor legare la pamant din banda otel zincata zincata 40x4 - 50 m, priza de pamant formata din electrozi țeava zincata 2 1/2 -12,5 m, corp iluminat -1 buc, tablou electric

2015

4.986,97

Legea nr. 213/1998, privind bunuxdegacpmtgțe publică,

'^QPjRpîet^lc'iibcrioarc

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron 1.1( fir 1) Bulevardul Republicii - Casa Roșie Electrica)

Nr. inventar 1269                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : format din structura metalica, pereți din geam securizat, loc odihna din lemn

2015

22.610pQ

nr

j^vfnd

îpiwril^^proprictatc publică,

^\c^n0Tatăiile'lillerioarc,7


1.3.3

Peron 2.1 (fir 2) de la km 0 543.500 la km 0 582.500 (in dreptul la supermarket Mega Image) Magazin Dacia

Nr. inventar 1270                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : Construcție peron -suprafața = 78 mp;Amenjare platforma pamant, strat balast stabilizat în grosime de 10 cm, compactat, folie polietilena, sapa beton simplu C 6/7,5 in grosime de 7 cm, mortar pentru pozarea dalelor de granit, pavaj din dale de granit antiderapante, covor verde tip arici, borduri granit perimetrele pentru delimitare peron din 25x20x50 cm pe fundație de beton. Lungimea totala = 39 m din care: lungimea utila = 30 m, latimea = 2 m, o rampa de acces = 3 m, pasaj pietonal cu lățime = 4 m, doua capete peron = 1 m.

2015

83.898,39

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron

2.1 (fir 2 ) (in dreptul la supermarket MegaImage)

Nr. inventar 1271                                                            Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13,10.2015 si Fisa Tehnica : țeava rectangulara si rotunda - lungime 37 m

2015

10.446,77

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentare cu energie electrica peron( af. Peron 2.1 (fir 2) (in dreptul fa supermarket Mega Image

Nr. inventar 1272                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : cablu CYYF 3x2,5 mm -56,6 m, conductor legare la pamant din banda otel zincata zincata 40x4 - 50 m, priza de pamant formata din electrozi țeava zincata 2 1/2 -12,5 m, corp iluminat -1 buc, tablou electric

2015

4.986,97

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 2.1 (fir 2) (in dreptul la supermarket Mega Image)

Nr. inventar 1273

Adr. DT110920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica: format din structura metalica, pereți din geam securizat, loc odihna din lemn buc=2

2015

45.220,00

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 3.1 (fir 1) de la km 0 982.000 la km 1 021.000( str.Gheorghe Doja - aproape de str. Banatului) Piața Mihai Viteazul

Nr. inventar 1274                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : Construcție peron -suprafața = 78 mp;Amenjare platforma pamant, strat balast stabilizat in grosime de 10 cm, compactat, folie polietilena, sapa beton simplu C 6/7,5 in grosime de 7 cm, mortar pentru pozarea dalelor de granit, pavaj din dale de granit antiderapante, covor verde tip arici, borduri granit perimetrele pentru delimitare peron din 25x20x50 cm pe fundație de beton. Lungimea totala = 39 m din care : lungimea utila = 30 m, latimea = 2 m, o rampa de acces = 3 m, pasaj pietonal cu lățime = 4 m, doua capete peron = 1 m.

2015

98.350,54

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( Peron 3.1 (fir 1) (str. Gheorghe Doja - aproape de str. Banatului

Nr. inventar 1275                                                           Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : țeava rectangulara si rotunda - lungime 37 m

2015

10.446,77

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentare cu energ.electrica peronf af. Peron 3.1 (fir 1) str. Ghe.Doja -aproape de str.Banatului

Nr. inventar 1276                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : cablu CYYF 3x2,5 mm -56,6 m, conductor legare la pamant din banda otel zincata zincata 40x4 - 50 m, priza de pamant formata din electrozi țeava zincata 2 1/2 -12,5 m, corp iluminat -1 buc, tablou electric

2015

4.986,97

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 3.1 (fir 1) (str. Gheorghe Doja - aproape de str.Banatului)

Nr. inventar 1277                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica: format din structura metalica, pereți din geam securizat, loc odihna din lemn ;2 buc

2015

45.220,00

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 4.1 (fir 2 ) de la km 1 015.000 la km 1 054.000 (str.GheDoja- aproape de str. Tlmotei Cipariu) Piața Mihai Viteazul

Nr. inventar 1278                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : Construcție peron -suprafața = 78 mp;Amenjare platforma pamant, strat balast stabilizat in grosime de 10 cm, compactat, folie polietilena, sapa beton simplu C 6/7,5 in grosime de 7 cm, mortar pentru pozarea dalelor de granit, pavaj din dale de granit antiderapante, covor verde tip arici, borduri granit perimetrele pentru delimitare peron din 25x20x50 cm pe fundație de beton. Lungimea totala = 39 m din care : lungimea utila = 30 m, latimea = 2 m, o rampa de acces = 3 m, pasaj pietonal cu lățime = 4 m, doua capete peron = 1 m.

2015

98.350,5^

[ft-.

_

Lg^TțyTST^fââS, privind ^H^ri^â^era^mblică, .^ycu modiffeu^re^și^

5/ sfoffHăe&&iie i It&rroare1.6.3.2

Gard pt proiecția persoanelor (af. Peron

4.1 (fir2) str.Ghe.Doja - aproape de str.Timotei Cipariu)

Nr. inventar 1279                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica: țeava rectangulara si rotunda - lungime 37 m

2015

10.446,77

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentare cu ener.electrica peron(af.

Peron 4.1 (fir2) str.Ghe.Doja-aproape de str.Timotei Cipariu

Nr. inventar 1280                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : cablu CYYF 3x2,5 mm -56,6 m, conductor legare la pamant din banda otel zincata zincata 40x4 - 50 m, priza de pamant formata din electrozi țeava zincata 2 1/2 -12,5 m, corp iluminat -1 buc, tablou electric

2015

4.986,97

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 4.1 (fir2 )str.Ghe.Doja-aproape de str.Timotei Cipariu)

Nr. inventar 1281                                                            Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : format din structura metalica, pereți din geam securizat, loc odihna din lemn ;2 buc

2015

45.220,00

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 5.1 (fir 1) de la km 1 321.700 la km 1 360.700 (pe str.Ghe.Doja - aproape de str.lon Maiorescu - Colinii

Nr. inventar 1282                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica: Construcție peron -suprafața = 78 mp;Amenjare platforma pamant, strat balast stabilizat in grosime de 10 cm, compactat, folie polietilena, sapa beton simplu C 6/7,5 in grosime de 7 cm, mortar pentru pozarea dalelor de granit, pavaj din dale de granit antiderapante, covor verde tip arici, borduri granit perimetrele pentru delimitare peron din 25x20x50 cm pe fundație de beton. Lungimea totala = 39 m din care: lungimea utila = 30 m, latimea = 2 m, o rampa de acces = 3 m, pasaj pietonal cu lățime = 4 m, doua capete peron = 1 m.

2015

98.350,54

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron

5.1 fir 1 pe str. Ghe. Doja - aproape de str.lon Maiorescu)

Nr. inventar 1283                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : țeava rectangulara si rotunda - lungime 37 m

2015

10.446,77

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentare cu ener.electrica peronf af.Peron 5.1 fir 1 pe str.Ghe. Doja-aproape de str.lon Maiorescu

Nr. inventar 1284                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica: cablu CYYF 3x2,5 mm -56,6 m, conductor legare la pamant din banda otel zincata zincata 40x4 - 50 m, priza de pamant formata din electrozi țeava zincata 2 1/2 -12,5 m, corp iluminat -1 buc, tablou electric

2015

4.986,97

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron 5.1 fir 1 pe str. Ghe. Doja * aproape de str.lon Maiorescu)

Nr. inventar 1285                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica: format din structura metalica, pereți din geam securizat, loc odihna din lemn

2015

22.610,00

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 6.1 fir 2 de la km 1 354.700 la km 1 393.700( pe str.Ghe.Doja -aproape de str.Cezar Boliac) - Colinii

Nr. inventar 1286                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : Construcție peron -suprafața = 78 mp;Amenjare platforma pamant, strat balast stabilizat in grosime de 10 cm, compactat, folie polietilena, sapa beton simplu C 6/7,5 in grosime de 7 cm, mortar pentru pozarea dalelor de granit, pavaj din dale de granit antiderapante, covor verde tip arici, borduri granit perimetrele pentru delimitare peron din 25x20x50 cm pe fundație de beton. Lungimea totala = 39 m din care : lungimea utila = 30 m, latimea = 2 m, o rampa de acces = 3 m, pasaj pietonal cu lățime = 4 m, doua capete peron = 1 m

2015

98.350,54

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron

6.1 fir (pe str. Ghe Doja - aproape de str.Cezar Boliac)

Nr. inventar 1287                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : țeava rectangulara si rotunda - lungime 37 m

2015

10.446,77

Legea nr._213/1998. privind buuxtr^^mriefalfețpiiblică, ^Completările ulîbțro^țt

1.7.1.3

Alimentare cu ener.electrica peron( af.pe str. Ghe Doja - aproape de str.Cezar Boliac)

Nr. inventar 1288                                                         Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : cablu CYYF 3x2,5 mm -56,6 m, conductor legare la pamant din banda otel zincata zincata 40x4 - 50 m, priza de pamant formata din electrozi țeava zincata 21/2 -12,5 m, corp iluminat -1 buc, tablou electric

2015

//*■ 0C 4.986,

1.3.24

Adăpost de calatori (af.pe str. Ghe Doja -aproape de str.Cezar Boliac)

Nr. inventar 1289                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : format din structura metalica, pereți din geam securizat, loc odihna din lemn - 2 buc.

2015

45.220,00

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.4.2

Rețea de contact tramvai 101 et.l tronson cuprins intre B-dul Republicii -str.Gheorghe Doja (pana la sensul giratoriu Halele Centrale)

Nr. inventar 1290 Adr.DRl 1166/19.05.2016 - completare fisa tehnica: L.tota!a=6030 m(fir contact din Cu=3980 m; cablu otel inox= 2050m); stâlpii sunt numerotați de la nr.3 la nr.88 (de la B-dul Republicii pana la intersecția str.Gh.Doja cu str.Candiano Popescu), iar rețeaua de contact este de la Bdul Republicii pana la sensul giratoriu Halele Centrale; bratari stâlpi total=137 buc. (129 pe stâlpi, inclusiv in sensul giratoriu Caraiman stâlpii 27-32 si inca 8 buc.pe stâlpii de la 89-96 (firul de contact nu se oprește la stâlpul 88 ci se continua pana la sensul giratoriu Halele Centrale); suspensie LAC/DELTA pe console si traverse total=94 buc. Adr. DTI 10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : Pe Bulevardul Republicii (de la intersecția cu Șoseaua Nordului / Șoseaua Vestului pana la intersecția cu strada Gheorghe Doja), pe strada Gheorghe Doja (in sensul giratoriu din Piața Mihai Viteazu până la intersecția cu strada Candiano A. Popescu ) Rețeaua de s-a executat in soluție simpla compensata, cu fir de contact Ri 100 mmp realizat din Cu-E si constituie conductorul pentru alimentarea electrica a materialului rulant. ;Ca dispozitiv de compensare a firului de contact s-a folosit un sistem de contragreutăți, dar si intinzatoare cu arc acolo unde lungimea tronsonului este mai mica de 360 m.Susținerea firului de contact a fost realizata cu suspensii tip Delta cu fixare pe traverseu. Suspensia LAC a liniei de contact a fost montata pe traversee si console. Fir contact - lungime totala = 6030 m Stâlpi electrici = 86 buc din care : Stâlp SMC 6 TOMF -15 buc Stâlp SMC 8 TOMF - 44 buc Stâlp SMC 10 TOMF - 8 buc Stâlp SMC 12 TOMF-19 buc Bratari stâlpi -132 buc Suspensie LAC pe console si traverse - 89 buc Dispozitiv compensare cu contragreutate pentru reglare fir contact - 8 buc

2015

2.449.817,06

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Indicator luminos de ocolire Peron 1-6

6 buc

2015

2.641,74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Indicator statie - Peron 1-6

6 buc

2015

12.763,86

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Total

23.644.034,94

“Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II”

1.3.3

Linie de tramvai 101 et II tronson cuprins intre str.Candiano Popescu -Bucla Sud

Nr. inventar 1291   Adr. DTI 10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica

: amplasament str.Gh. Doja (de la intersecția cu str.Candiano Popescu pana la intersecția cu str.G-ral.Vasîle Milea), Str.George Cosbuc, str.Ștefan Greceanu, str.Nicolae Balcescu, str.Stefan cel Mare, str.Democrației si P-ta.1 Decembrie 1918; - infrastructura si suprastructura cale de rulare pe o lungime 5,764 kmcs. Din cei 5,764 km c.s., 5,284 km c.s. au fost executați in soluție grinda continua, iar 0,480 km c.s. in soluție inierbata. Linia de tramvai a fost executata din șina cu canal NP4aS cu prindere elastica W-Tram , iar suprastructura a fost executata in soluție cu grinda continua/soiutie inierbata; -amortizoare de zgomote si vibrații ia inima șinei si la talpa șinei -11528 ml 174 ml (zona aparatelor) =11 702 ml; - înglobarea liniei în carosabil cu doua straturi de asfalt strat de legătură BAD25 si strat de uzura BAR 16 -17483,25 mp; - aparate de cale: 2 buc (1 schimbător de intrare Si, 1 schimbător de Ieșire Se). - drenaj cale de rulare linie de tramvai din țeava PVC 0 200mm -1700 ml; - drenaj ape pluviale din canalul șinei - Montaj conducte si accesorii PVC0 125 mm - 72 ml; - drenaj canalizare macazuri automate/sistem de ungere, conducte PVC0 110-125 mm-331 ml; - separator de namoi si produse petroliere -2 buc. - rețea multitubulara - 6452 ml; - camere de tragere noi - 30 buc; - camere de tragere Dn SOOrnrn (11 buc), Dn 600mm (1 buc) si 400x400 (65 buc) -77 buc.

201S

31.622.311,00

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.6

Aparate de cale(af.linie de tramvai 101 et

II tronson cuprins intre str.Candiano Popescu -Bucla Sud)

Nr.inventar1292                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica: echipamente necesare automatizării aparatelor de cale: -1 buc mecanism de acționare automata a mazurilor de intrare; -1 buc dispozitiv de indexare a macazurilor de ieșire; - 2 buc încălzitoare de macazuri; - 24 buc ungatoare de șina.

2015

4.989.528,56

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron Statia nr.1,2t (fir 2 Km 1 870-Km 1 900)Str.George Cosbuc intersecție str.Gen.Vasile Milea - Hale Tramvai

Nr.inventar 1293                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 60 mp

2015

18.134,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

statia nr.2.2t (fir 1 Km 2 010-Km 2 040) Str.George Cosbuc intersecție str.Constantei - Hale Tramvai

Nr.inventar 1294                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica ; pavele din granit; S= 69.18 mp

2015

25.142,50

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peronf af. Statia nr.2.2t

Str.George Cosbuc intersecție str.Constantei)

Nr.inventar 1295                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de proiecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

8.195,06

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Statia nr.2.2t

Str.George Cosbuc intersecție str.Constantei)

Nr.inventar 1296                                                         Adr, DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 st Fisa Tehnica : Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara , pereți din sticla securizata; adăpostul are un sistem de iluminare propriu ;contine loc de odihna in consola, din (emn

2015

28.526,80

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Statia nr.3.2t (fir 2 Km 2 836-Km 2 866 Str.Nicofae Balcescu intersecție str. Bagdazar- Muzeul de Istorie

Nr.inventar 1297                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 33 mp

2015

9,974,37

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și complfilăaifeiiliErioare

1.3.3

Peron nr.1.2 firi Km 2 875.50-Km 2 911.50 Str N. Balcescu

inters.str. Democrației si str.St.cel Mare-Muzeul de Istorie

Nr.inventar 1298

Adr. DT110912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 st Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 72 mp

2015

67.148,11

1.6.3.2

Gard ptprotectia peroanelor(af.peronnr. 1.2 firi Str.N. Balcescu inters.str.Democratiei,strSt.cel Mare

Nr.inventar 1299                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata circular ,S=36

2015

21.858,20

Wnj^ri^ultg^W

1.7.1.3

Instalații electrice peron af.peron nr.1.2 firIStr.N.Balcescu

inters.str. Democratiei;str. Steel Mare

Nr.inventar 1300                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

9.530,23

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori(af. peron nr.1.2 fin

Str.N.Balcescu

inters.str.Democratiei_str.St.cel Mare)

Nr.inventar 1301                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica .-Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;adapostul are un sistem de iluminare propriu;contine loc de odihna in consola, din lemn

2015

28.526,80

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron Statia nr.4.2t(fir 1 Km3 250-Km 3 280) Str.Stefan cel Mare intersecție str. Clujului - Covurlui

Nr.inventar 1302                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 60 mp

2015

18.134,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peron( af Statia nr.4.2t firi Str.Stefan ce! Mare intersecție str.Clujului)

Nr.inventar 1303                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*40101

2015

7.601,64

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af Statia nr.4.2t firi Str.Stefan cel Mare intersecție str.Clujului)

Nr.inventar 1304                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica .'Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara , pereți din sticla securizata;adapostul are un sistem de iluminare propriu;contine loc de odihna in consola, din lemn

2015

28.526,80

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Statia nr.5.2t(fir 2 Km 3 250-Km 3 280)Str. Ștefan cel Mare intersecție str. Clujului - Covurlui

Nr.inventar 1305                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 23.22 mp

2015

7.017,91

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peron(af.statia nr.5.2t fir

2 Str.Stefan cel Mare intersecție str. Clujului)

Nr.inventar 1306                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 23.22 mp

2015

5.953,39

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori(af.statia nr.5.2t fir 2 Str.Stefan cel Mare intersecție str. Clujului)

Nr.inventar 1307                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica .'Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara , pereți din sticla securizata;adapostul are un sistem de iluminare propriu;contine loc de odihna in consola, din lemn

2015

28.526,80

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Statia nr.2.2(fir 1 Km3 750-Km 3 780)Str. Democrației intersecție str.13 Decembrie -13 Decembrie

Nr.inventar 1308                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 90 mp

2015

70.117,05

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt.protectia persoanelofaf. Statia nr.2.2 fir 1 Str. Democrației intersecție str.13 Decembrie)

Nr.inventar 1309                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata circular ,S=3ml

2015

3.463,63

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peron(af. Statia nr.2.2 fir 1 Str.Democratiei intersecție str.13 Decembrie)

Nr.inventar 1310                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40’4mm

2015

7.675,83

Legea nr. 213/1998, privind buruțgil^ffCTMeUte publică,

\^3mpetaril&44teii^Ș

1.3.24

Adăpost de calatori(af. Statia nr.2.2 fir 1 Str.Democratiei intersecție str.13 Decembrie)

Nr.inventar 1311                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica :Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara , pereți din sticla securizata;adapostul are un sistem de iluminare propriu;contine loc de odihna în consola, din lemn

2015

28.52E ffio

nr

_

£>

1.3.24

Cabina cap linie (af.tramvai l02Tronson I P-ta 1 Decembrie 1918)

Nr.inventar 1324                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : cu branșament la apa, racord la canalizare si instalație de impamantare; Suprafața ocupata

(6,058x2,438x2,700m)= 14.77 mp, pereții exteriori sunt realizați din panouri tip sandwich; podeaua este izolata termic (vata de sticla); sistem de usi si ferestre cu tamplarie din PVC alb si geam termopan low-e; usa metalica anti foc alba

2015

101.505,15

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.4.2

Rețea de contact tramvai 101 et II tronson cuprins intre str.Candiano Popescu -Bucla Sud

Nr.inventar 1325 Adr. DTI 2632/20.04.2016: Adr.DTl af.retea 18 stâlpi vechi str.George Cosbuc, se trec in dom.privat 3 stâlpi vechi care nu susțin rețeaua; fir contact din cupru in lungime totala rețea de 7,7 km si cablu inox susținere traverse intre stâlpi in lungime de 4950 rn; Adr. DT110912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : amplasament: str.Gh. Doja (de la intersecția cu str.Candiano Popescu pana la intersecția cu str.G-rat.Vasile Miîea), str.George Cosbuc, str.Stefan Greceanu, str.Nicolae Baicescu, str.Stefan cel Mare, str.Democratiei si P-ta.1 Decembrie 1918;linie aeriana de contact =7,70 km; stâlpi metalici SMC 8 TOM-F =104 buc; stâlpi metalici SMC 10 TOM-F = 41 buc; stâlpi metalici SMC 12 TOM-F = 58 buc; stâlpi metalici SMC 20 TOM-F = 4 buc.; stâlpi vechi 21 buc

2015

8.213.672,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

3.4

Indicator luminos ocolire (af.peron nr.1.2 str.Nicolae Baicescu intersecție cu str.Democratiei si str.Stefan cel Mare

nr.inventar 3132 Adr.DTl nr.10912/23.12.2015, Pvb nr.25291/22.12.2015 Fisa tehnica: indicator luminos ocolire (af.peron nr.1.2. (fir 1 km 2875.50 km - km 2911.50) str.Nicolae Baicescu intersecție str.Democratiei si str.Stefan cel Mare)

2015

3.220,18

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

3.4

Indicator luminos ocolire (af.Peron nr.6.2C (fir 2) str.Democratiei intersecție cu str. Muzicanți

nr.inventar 3133 Adr.DTl nr. 10912/23.12.2015, Pvb nr.25291/22.12.2015 Fisa tehnica: indicator luminos ocolire (af.peron nr.6.2C (fir 2 km 3779 - km 3818) str.Democratiei intersecție cu str.Muzicanti)

2015

3.220,18

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Total

45.829.473,73

1.3.3

Peron nr.6.2C(fir 2 Km3 779-Km 3 818)Str.Democratiei intersecție str. Muzicanți-13 Decembrie

Nr.inventar 1312                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica: pavele din granit; S= 78 mp

2015

68.956,84

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard ptprotectia persoanelor(af. Peron nr.6.2C Str. Democrației intersecție str. Muzicanți)

Nr.inventar 1313                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata circular ,S=37 ml

2015

22.415,61

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peronfaf. Peron nr.6.2C Str. Democrației intersecție str. Muzicanți)

Nr.inventar 1314                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

6.064,65

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori(af. Peron nr.6.2C Str.Democratiei intersecție str. Muzicanți)

Nr.inventar 1315

Adr. DTI 10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica iStructura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara , pereți din sticla securizata;adapostul are un sistem de iluminare propriu;contine loc de odihna in consola, din lemn

2015

28.526,80

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron Statia nr 3.2(fir 1 Km 4 639.75-Km

4 602.75)Piata 1 Decembrie 1918 Bucla Sud - Gara Sud

Nr.inventar 1316                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 79.2 mp

2015

68.378,66

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt. protecția persoanelor(Peron

Statia nr 3.2 fir 1 Piața 1 Decembrie 1918 Bucla Sud)

Nr.inventar 1317                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata circular ,S=38ml

2015

21.181,61

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 4.2{fir 1' Km 4 639-Km 4 602.75)Piata 1 Decembrie 1918 Bucla Sud intre linii

Nr.inventar 1318                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 87.2 mp

2015

77.304,73

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard ptprotectia persoanelorfaf.Peron nr.4.2 Piața IDecembrie 1918 Bucla Sud intre linii)

Nr.inventar 1319                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata circular ,S=33 ml

2015

18.394,56

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 5.2C (fir 2 Km 4 446-Km 4 480)Str. 1 Decembrie 1918- Gara de Sud

Nr.inventar 1320

Adr. DT110912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 153 mp

2015

91.071,04

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard ptprotectia persoaneior(af.Peron nr.

5.2C fir 2 Str. 1 Decembrie 1918-Gara de Sud)

Nr.inventar 1321                                                            Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata circular ,S= 4 ml

2015

4.021,04

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peron(af.Peron nr. 5.2C fir 2 Str. 1 Decembrie 1918- Gara de Sud

Nr.inventar 1322                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

10.06J^

//>/

Swj

\^Gompl£tări

71998, privind etajate publică,

\ult§rțpare

1.3.24

Adăposturi de calatorifaf. Peron nr. 5.2C fir 2 Str. 1 Decembrie 1918 Gara de Sud)

Nr.inventar 1323                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica :Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara , pereți din sticla securizata;adapostul are un sistem de iluminare propriu;contine Ioc de odihna in consola, din lemn; 2 buc

2015

57105^0

-

^completări

/1^9^aivind rietatepjjblică, fîcărîfe*» le irferroarc A //

Anexa nr,2 la HCL nr. ^țo/ 2olf.

Completări Ia inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești

Nr.crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

" Creșterea mobilității transportului public prin modernizarea liniei de tramvai 102 . in Municipiul Ploiești -1

"ronson 1

- Bucla Nord - Intersecția Republicii Șoseaua Nordului intersecție B-dul Republicii (Mc Donald’s) - strada Gageni (Spital Județean)

Coșuri de gunoi - linii tramvai Peron 1-11

22 buc

2015

8.055,30

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Total

8.055,30

“Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I”

Coșuri de gunoi - linii tramvai Peron 1-6

4 buc

2015

3.168,00

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Coșuri de gunoi - linii tramvai Peron 1-6

8 buc

2015

7.218,56

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Total

10.386,56

“Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II”

Coșuri de gunoi - Peron 1-5

22 buc

2015

8.570,54

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Total

8.570,54

Anexa nr.3 la HCL nr. M/

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa F6 )

Nr.crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

" Creșterea mobilității transportului public prin modernizarea liniei de tramvai 102 .

inMunicioiul Ploiești -Tronson 1

~ Bucla Nord - Intersecția Republicii

Șoseaua Nordului intersecție B-dui Republicii (Mc Donald’s^

- strada Gageni i

Spital Județean)

Indicatoare rutiere - linii tramvai Peron 1-11

108 buc

2015

27.749,52

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Indicatoare rutiere - linii tramvai Peron 1-11

1 buc

2015

257,38

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Total

28.006,90

“Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stafii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa li”

Indicatoare rutiere - linii tramvai 101 -smis 40253

83 buc

2015

33.637,41

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Indicatoare rutiere - finii tramvai 101 -smis 40253

1 buc

2015

405,70

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Total

34.043,11

1

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești

Anexa nr.4 laH.C.L.nr.


Nr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

“Creșterea mobilității transportului public prin modernizarea liniei de tramvai 102, in Municipiul Ploiești - Tronson 1 - Bucla Nord- Intersecția Republicii Șoseaua Nordului intersecție B-dul Republicii (McDonald’s) -strada Gageni (Spital Județean) cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dîzabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II”

I.3.7.2

Drum-str.Gageni (Spitalul Județean) si Sos.Nordului intersecție cu B-dul Republicii (McDonald’s)

nr.inventar 3704 - Adr.DTI 10908/23,12,2015, Pvb.nr.24582/14,12,2015 si Fisa tehnica: amplasament Municipiul Ploiești, str.Gageni ( (Spitalul Județean) si Sos.Nordului intersecție cu B-dul Republicii (McDonald’s); reabilitați 2,00 km carosabil, astfel: strat de uzura BA 16=2427,796 to (25.289,54 mp); strat de legătură AB2 = 84,03 to (437,65 mp); strat de legătură BAD 25=3405,03 (23.646,04 mp); bordura beton = 3931 ml; aducere la cota camine= 159 buc.; marcaje rutiere 8761 ml; treceri de pietoni = 33 buc. Investiție finanțata din F.E., D.R., B.S. si B.L.

2015

4,686,953.75

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

“Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dîzabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II”

1.3.7.2

Drum-cuprins intre str.Candiano Popescu - Bucla Sud

nr.inventar 3705 - Adr.DTI 10912/23.12..2015, Pvb nr.2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica: amplasament str.Gh.Doja (de la intersecția str.Candiano Popescu pana la intersecția cu str.G-ral Vasile Milea), str.George Cosbuc, str. Ștefan Greceanu, str.Nicolase Balcescu, str.Stefan cel Mare, str. Democrației si Piața 1 Decembrie 1918; reabilitați 2,84 km carosabil; strat de uzura BA 16=2290,50 to: strat de legătură BAD25= 3380,91; strat de baza AB2= 4645,59 ; bordura de beton=5350 ml; marcaje rutiere= 8205 ml; trecere de pietoni= 33 buc. Investiție finanțata din F.E., D.R., B.S. si B.L.

2015

10,067,721.27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

14,754,675.02


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.___________!_____________

ACT ADIȚIONAL NR. 7 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

între:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală RO 2844855, reprezentat prin domnul Primar, Adrian Florin Dobre, în calitate de DELEGAT AR, denumit în continuare MUNICIPIU, pe de o parte

si

3

S.C. „Transport Călători Express S.A.” Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1355770, cont R036BRDE300SV04345703000, deschis la B.R.D. Ploiești, reprezentată prin domnul Cristian Virgiliu Iancovici - director general, în calitate de DELEGAT, pe de altă parte, denumit în continuare OPERATOR,

a intervenit prezentul act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 prin care se înlocuiește Anexa nr.l la Hotărârea nr.541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările ulterioare, cu Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre si preluarea din concesiunea S.C. ”Transport Călători Express S.A.” Ploiești a unor bunuri aferente Sistemului de transport public local, identificate în Anexele nr. 2 si nr. 3, ce fac parte integranta din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.

/.

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de serviciului de transport public local de persoane în Municipiul ^^^ești\ * 18579/04.11.2013 rămân neschimbate.                                fi '

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de serviciului de transport public local de persoane în Municipiul^fefote>ti 18579/04.11.2013 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

DELEGATAR,

DELEGAT,

Municipiul Ploiești PRIMAR

S.C.„Transport Călători Express” S.A.

Ploiești

DIRECTOR GENERAL,

Adrian Florin Dobre

Cristian Virgiliu Iancovici

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Petrache

DIRECTOR TEHNIC, Ion Micu


ȘEF SERVICIU, Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR FINANCIAR,

Monica Tanase


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Craciunoiu


BIROU CONTENCIOS,

Monica Manea


Vizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana Popa

A întocmit,

Georgeta Popa