Hotărârea nr. 24/2016

Hotãrârea nr. 24 privind aprobarea nivelului cotei prevazute de art.4 alin. 7^1 și art.8 alin.7 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 24


privind aprobarea nivelului cotei prevăzute de art.4 alin. 7A1 și art.8 alin.7 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Cosma Marcian, Stanciu Marilena, Dumitru Cristian, Popa Gheorghe precum si Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Ptrimoniu prin care se propune aprobarea nivelului cotei prevăzute de art.4 alin. 7A1 și art.8 alin.7 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

/X

In conformitate cu prevederile art. 4 alin. 7A1 și art.8 alin.7 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa nr. 22015/23.12.2015 a -Agenției Naționale pentru Locuințe;

Luând în considerare Raportul comisiei de specialitate nr. 2, valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură, promovare operațiuni comerciale din data de 12.01.2016;

/X

In temeiul art.36 alin. 1, art.36 alin.2 lit.c, și art. 36 alin. 6, lit. a, pct. 5,17, din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, republicată și actulizată:

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Aprobă cuantumul de 0% al cotei prevăzute de art.4 alin.7Al care va fi utilizata in procesul de recalculare a chiriilor în cazul locuințelor prevăzute de art.4 alin.(3) lit.a din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • (2) Aprobă cuantumul de 0% al cotei prevăzute de art.8 alin.7 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare care va fi utilizata in procesul de recalculare a chiriilor pentru locuințele deținute de tineri cu varsta de până la 35 de ani;

  • (3) Aprobă cuantumul de 0% al cotei prevăzute de art.8 alin.7 din Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare care va fi utilizata in procesul de recalculare a chiriilor pentru locuințele deținute de tineri cu varsta de peste 35 de ani;

Art.2 Direcția de Gestiune Patrimoniu prin Compartimentul de Evidență și Administrare Fond Locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice,

9                                          9                               7                                                            >                       9                              "

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului cotei prevăzută la art. 4 al. 7'1 și art. 8 al. 7 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 152/1998 a fost modificată și completată prin Legea nr. 221/24.07.2015 și modul de calcul al chiriilor a fost modificat.

Printre modificările aduse legii, se numără și cele prevăzute la art. 4 al. 7'1 și art. 8 al. 7 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare care prevăd că la calculul chiriilor se va aplica și o cotă de maxim 1%.

Până la această dată a fost publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice doar proiectul normelor la legea sus menționată, acestea aflându-se pe circuitul interministerial de avizare, fapt atestat de adresa nr. 22015/23.12.2015 a Agenției Naționale pentru Locuințe.

în exemplele oferite în acest proiect, legiuitorul a utilizat o cotă de 0% in cazul tinerilor cu vârsta de până la 35 de ani, o cotă de 1% (maxim) în cazul tinerilor de peste 35 de ani și în cazul locuințelor prevăzute la art. 4 alin. 3 din Legea nr. 152/1998 privind

cuantum cotă aplicabilă în cazul calculării chiriei pentru locuințele deținute de

tineri cu vârsta de până la 35 de ani: 0%.

  • -  cuantum cotă aplicabilă în cazul calculării chiriei pentru locuințele deținute de tineri cu vârsta de peste 35 de ani: 0%.

  • -  cuantum cotă aplicabilă în cazul calculării chiriei pentru locuințele construite prin credit ipotecar care nu au fost contractate la data finalizării lucrărilor și au fost predate municipiului Ploiești în vederea valorificării conform, art. 4 al. 5 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare: 0%.

Având în vedere aspectele sus menționate, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Popa Gheorghe

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIUAPROBAT

VI CE PRIM AR CU ATRIBUT CRISTIAN M

RAPORT DE SPECIALITAT


la proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului cotei prevăzută la art. 4 al. 7'1 și art. 8 al. 7 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 152/1998 a fost modificată și completată prin Legea nr. 221/24.07.2015 și modul de calcul al chiriilor a fost modificat.

Printre modificările aduse legii se numără și cele prevăzute la art. 4 al. 7'1 și art. 8 al. 7 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare care prevăd:

  • -  art. 4 al. 7'1 Chiria, în cazul locuințelor prevăzute la alin. (3) Ut a), se stabilește de către autoritățile administrației publice locale și autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București, prin hotărârea autorităților deliberative, și acoperă minimum cheltuielile de administrare, întreținere și reparații, recuperarea investiției, în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum si o cotă de maximum 7%. Pe baza acestor indicatori, modalitatea de calcul al chiriei se stabilește prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi. ”

  • -  art. 8 al. 7 : „Chiria se stabilește anual de către autoritățile administrației publice locale, autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București și/sau autoritățile administrației publice centrale și va acoperi cheltuielile de administrare, întreținere și reparații, recuperarea investiției, în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum și o cotă de maximum 1 %. ”

Articolul IV din Legea nr. 221/2015 prevede că: "în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare. ”

Până la această dată a fost publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice doar proiectul acestor norme, acestea aflându-se pe circuitul interministerial de avizare, fapt atestat de adresa nr. 22015/23.12.2015 a Agenției Naționale pentru Locuințe .

In anexa nr. 7 ” Exemplu de calcul al chiriei” din acest proiect- Xe regăsesc tabele cuprinzând modul de calcul a chiriei pentru cele 2 categorii de tineri, cu vârsta de până la 35 de ani și cu vârsta de peste 35 de ani.

In exemplele oferite, legiuitorul a utilizat o cotă de 0% în cazul locuințelor deținute de tineri cu vârsta de până la 35 de ani și o cotă de 1% (maxim) în cazul locuințelor deținute de tineri cu vârsta de peste 35 de ani.

în anexa 10 ” Modul de calcul al chiriei pentru locuințele prevăzute la art. 4 alin. 3 din Legea nr. 152/1998” din proiect s-a utilizat o cotă de 1%.

Ca atare, avand în vedere că fiecare unitate administrativ teritoriala trebuie sa stabilească nivelul cotelor sus menționate și faptul că aceasta operațiune trebuie realizată în regim de urgență, întrucât de la data intrării in vigoare a normelor toate chiriile trebuie recalculate într-o perioadă de timp foarte scurtă (perioadă in care trebuie realizate și alte operațiuni conexe: transmiterea de înștiințări, transmiterea către A.N.L. a noilor cuantumuri ale chiriilor, încheierea de acte adiționale, etc.) situația a fost prezentată Comisiei 2 în ședința din data de 12.01.2016 în care s-a acordat aviz favorabil pentru promovarea proiectului de Hotărâre de Consiliu Local corespunzător cu următoarele propuneri ale cuantumurilor cotei:

  • -  cuantum cotă aplicabilă în cazul calculării chiriei pentru locuințele deținute de tineri cu vârsta de până la 35 de ani : 0%.

  • -  cuantum cotă aplicabilă în cazul calculării chiriei pentru locuințele deținute de tineri cu vârsta de peste 35 de ani : 0%.

  • -  cuantum cotă aplicabilă în cazul calculării chiriei pentru locuințele construite prin credit ipotecar care nu au fost contractate la data finalizării lucrărilor și au fost predate municipiului Ploiești în vederea valorificării conform, art. 4 al. 5 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare : 0%.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXBpjTlV,      DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

FLORIN PETWCHE        FLORIN AMEDEO TĂBÎRQV

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

DIRECȚIA ECONOMICĂ


PUBLICĂ JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE,CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTA

GEORGIANA POPA7 A

ÎNTOCMIT A.Ionescu/C. DrâgomirDIRECTOR EXECUTIV,

NICOLETA CRĂCIUNOIU


2 3 Psc


la a ui nr, a tinari


A^£NȚ!A NAȚIONALĂ PENTRU LOCUÎMȚE

Sd, Unirii nr. S1. 133. F3, S-ftCWF 3, 030323 Bucuresț},

Tsi: 021 320 44 30, Far. 021 320 01 10 - Sacretariat______________

Tsl: 021 320 31 22 - Hftlațll CM publicul             ACiier-jVi A HA.Ț|<


DECPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

JUDEȚUL PRAHOVA


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DOMNULUI DIRECTOR EXECUTIV FLOJUMPFTFACHEnr;


Urmare a adreselor dumneavoastră nr. 022702/19.11.2015. înregistrată la ANL cu 22015/25.11.2015, respectiv nr. 023879/07.12.2015. înregistrată la ANL cu 22701/07.12.2015, cu privire la închirierea locuințelor realizate în cadrul programului construcții locuințe-pentru tineri, destinate închirierii, vă precizăm următoarele:

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea șl completarea Normelo* metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființare^ Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, se află pe circuitul interministerial de avizare.                                                                            j


nr.


nr.


de


(9 Modul de calcul al chiriei

,

--------------—        -- ,

Având în vedere că prin Legea nr. 221/2015 s-a precizat în mod expres faptul câ modalitatea de calcul a chiriei se stabilește prin normele metodologice, până la aprobarea fonne:| actualizate a acestora se aplică forma în vigoare în prezent.                                      !

Ținând cont de prevederile art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenție| Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:||

„(4) Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 am de la data repartizări] î locuinței și vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru Titularii de contract, care au împlinit vârsta de 35 de ani, precum și actualizarea anuală a cuantumului chiriei- |

(5) După expirarea perioadei contractuale inițiale, prelungirea contractului închiriere se face, succesiv, pe perioade de câte un an.”

ii

apreciem ca puteți încheia/prelungî contractele de închiriere în condițiile reglementat^

'f de normele în vigoare, cu precizarea expresă în cuprinsul contractului/actului adițional, îneheiaj î

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ, PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului cotei prevăzută la art. 4 al. 7'1 și art. 8 al. 7 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările si completările ulterioare și a emis :

Data:     Qj ■ 4? 66