Hotărârea nr. 239/2016

Hotãrârea nr. 239 privind modificarea prevederilor art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 222/15.08.2008 privind iniţierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 269/14.07.2012

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 239 privind modificarea prevederilor art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 222/15.08.2008 privind inițierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 269/14.07.2012

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Dănescu Ștefan, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu cu privire la modificarea prevederilor art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 222/15.08.2008 privind inițierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008, cu modificările ulterioare;

In baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 222/15.08.2008 privind inițierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 269/14.07.2012;

Ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 19.07.2016;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 19.07.2016;

în temeiul art. 54, alin. (7) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 222/15.08.2008 privind inițierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 269/14.07.2012 și desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comisia locala a Municipiului Ploiești pentru vânzarea spațiilor medicale după cum urmează:

 • a) Membri:

 • 1. Domnul Minea Constantin-Gabriel

 • 2. Doamna Enache Cristina Ana-Maria

b) Membri supleanți:

 • 1. Domnul Văduva Sorin

Art.2. Aprobă modificarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 222/15.08.2008 privind inițierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 269/14.07.2012 și desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comisia de contestație după cum urmează:

 • a) Membri:

 • 1. Doamna Dragulea Sanda

 • 2. Doamna Staicu Zoia

 • b) Membri supleanți:

 • 1. Domnul Palaș-Alexandru Paul

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta hotărâre.MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 1 și art. ’S

Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 222/15.08.2008 privind-ihițierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.269/14.07.2012

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 68/2008, cu modificările ulterioare stabilește cadrul juridic pentru vânzarea spațiilor proprietate privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, funcționează unități medicale înființate și organizate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificările și completările ulterioare, precum și a spațiilor în care se desfașoara activități conexe actului medical, conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobata cu modificări prin Legea nr. 598/2001 .

în sensul acestei ordonanțe de urgența, prin spațiu medical se înțelege spațiul în care se desfașoara efectiv activitate medicala și activitate medicala conexa, precum și cota indiviza corespunzătoare dreptului de proprietate asupra spațiului comun.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 222/15.08.2008 au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local in Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale și în Comisia de contestație, după cum urmeaza:

Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale:

 • a) Membri:

 • 1. Marilena Stanciu

 • 2. Teodor Avramescu

 • b) Membri supleanți:

 • 1. Florin Sicoie

Comisia de contestație după cum urmează:

 • a) Membri:

 • 1. Marius Mateescu

 • 2. Iulian Teodorescu

 • b) Membri supleanți:

 • 1. Paul Palas


 • 2. Paulica Dragusin

b) Membri supleanți:

 • 1. Dan Aurel Ionita

Comisia de contestație după cum urmează:

 • a) Membri:

 • 1. Constantin Popa

 • 2. Larisa Bazavan

 • b) Membri supleanți:

1. Marcel Radu Socoleanu

Urmare constituirii consiliului local după scrutinul din 05 iunie 2016, este necesara modificarea componentei comisiilor in sensul desemnării reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale și în Comisia de contestație.

Având în vedere cele prezentate, vă supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 222/15.08.2008 privind inițierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 269/14.07.2012.


Mateescu Marius Nicolae

Văduva Sorin

Hodorog Bogdan

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 68/2008, cu modificările ulterioare stabilește cadrul juridic pentru vânzarea spațiilor proprietate privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, funcționează unități medicale înființate și organizate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificările și completările ulterioare, precum și a spațiilor în care se desfașoara activități conexe actului medical, conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobata cu modificări prin Legea nr. 598/2001 .

A

In sensul acestei ordonanțe de urgența, prin spațiu medical se înțelege spațiul în care se desfașoara efectiv activitate medicala și activitate medicala conexa, precum și cota indiviza corespunzătoare dreptului de proprietate asupra spațiului comun.

Dispozițiile ordonanței de urgența se aplica și cabinetelor medicale înființate și organizate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificările și completările ulterioare, care au fost concesionate în urma unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Spațiile medicale și terenurile aferente acestora se vând numai daca este clarificata situația lor juridica.

Comisia și comisia de contestație se constituie prin dispoziție a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, și fiecare are următoarea componența:

 • a) doua persoane din aparatul de specialitate al primarului localității sau, după caz, al președintelui consiliului județean din localitatea, respectiv județul în a cărui proprietate sau administrare se afla spațiul medical;

 • b) un reprezentant al autorității de sanatate publica județene sau a municipiului București;

 • c) un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor și, după caz, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor dentiști;

 • d) un reprezentant al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, desemnat de directorul general;

 • e) 2 consilieri locali ai comunei, orașului, municipiului sau, după caz, 2 consilieri județeni ai județului în a cărui proprietate, respectiv administrare se afla spațiul medical.


In cazul imposibilității membrilor titulari de a participa aceștia vor fi înlocuiți de membrii supleanți stabiliți prin dispozi

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploie^Ș au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local in Com^ț# spațiilor medicale și în Comisia de contestație, după cum urmeaz

Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale:

 • a) Membri:

 • 1. Marilena Stanciu

 • 2. Teodor Avramescu

 • b) Membri supleanți:

1. Florin Sicoie

Comisia de contestație după cum urmează:

 • a) Membri:

 • 1. Marius Mateescu

 • 2. Iulian Teodorescu

 • b) Membri supleanți:

1. Paul Palas

La data de 31.10.2008 a fost emisa Dispoziția Primarului municipiului Ploiești nr. 19483 cu privire la constituirea Comisiei locale a municipiului Ploiești pentru vanzarea spatiilor medicale si a Comisiei de contestație.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 269/14.07.2012 a fost aprobata modificarea prevederilor art. 1 si art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 222/15.08.2008 si au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local in Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale și în Comisia de contestație, după cum urmeaza:

Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale:

 • a) Membri:

 • 1. George Sorin Niculae Botez

 • 2. Paulica Dragusin

 • b) Membri supleanți:

1. Dan Aurel Ionita

Comisia de contestație după cum urmează:

 • a) Membri:

 • 1. Constantin Popa

 • 2. Larisa Bazavan

 • b) Membri supleanți:

1. Marcel Radu Socoleanu

Urmare constituirii consiliului local după scrutinul din 05 iunie 2016, este necesara modificarea componentei comisiilor in sensul desemnării reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Comisia locala a municipiului^Pldiesti pentru vânzarea spațiilor medicale și în Comisia de contestație.DIRECȚIA GESȚ|UNE PATRIMONIU


ecutiv, PetracheAVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Publice, Contracte, Director Executiv, Georgiana Popa


Direcția EconomicaDirector Executiv, Nicoleta Crăâiunoiu

, o~7.


întocmit: Carmen Daniela BucurRAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotarare privind modificarea prevederilor art.l și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 222/15.08.2008 privind inițierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 269/14.07.2012

si a emis:

1 k , y

I- ,       9 0

W A


PREȘEDINTA,

Dănescu Ștefan

SECRETAR, Marilena Ștanciu