Hotărârea nr. 238/2016

Hotãrârea nr. 238 privind prelungirea pe o perioadă de 5 ani a termenului de transmitere în folosință gratuită a locuinței de serviciu, situată în Ploiești, str. Ștefan Greceanu, nr .8, bl. J6, ap. 8, către Unitatea Militară 02547 București

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 238


privind prelungirea pe o perioadă de 5 ani a termenului de transmitere în folosință gratuită a locuinței de serviciu, situată în Ploiești, str. Ștefan Greceanu, nr .8, bl. J6, ap. 8, către Unitatea Militară 02547 București

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Vîscan Robert - Ionul, Sanda Dragulea, Stanciu Marilena, Dănescu Ștefan, Marius Matcescu, Marius Văduva și Bogdan Hodorog precum și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune prelungirea pe o perioadă de 5 ani a termenului de transmitere în folosință gratuită a unei locuințe de serviciu ;

în conformitate cu Raportul din data de 12.07.2016 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art. 51 din Legea nr. 114/1996, privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.29 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996 ;

Potrivit art.874, alin.l din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată și art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând act că imobilul situat în Ploiești, str.Ștefan Greceanu, nr.8, bl.J6, ap.8, aparține proprietății private a Muncipiului Ploiești potrivit HCL nr.267/29.11.2006 și figurează înscris în Anexa nr.l la poziția 245, iar în baza Hotărârii Consiliului Local nr.239/23.12.2005, acestui apartament i s-a stabilit destinația de "locuință de serviciu";

Văzând faptul că, în baza aprobării Secretarului de stat din cadrul Ministerului Apărării Naționale pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, în rezoluție pe Raportul șefului Direcției Domenii și Infrastructuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale nr.A7162/21.06.2013 și a Procesului Verbal de predare - primire încheiat la data de 08.07.2013, imobilul situat în Ploiești, str.Ștefan Greceanu, nr.8, bl.J6, ap.8, a fost transferat din administrarea Unității. Militare nr.01961 Otopeni în administrarea Unității Militare 02547 București;

Luând în considerare faptul că, prin cererile nr.l0047/18.05.2016 și nr. 10219/20.05.2016, Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară 02547 București, solicită menținerea folosinței gratuite asupra locuinței situată în Ploiești, strada Ștefan Greceanu, nr.8, bl.J6, et.2, ap.8 pentru încă o perioadă de 5 ani;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobă prelungirea cu încă 5 ani a termenului de transmitere în folosință gratuită a locuinței de serviciu situată în Ploiești, str. Ștefan Greceanu nr. 8, bl. J6, ap. 8, formată din două camere în suprafață 32,71 m.p. și dependințe în suprafață de 24,47 m.p., către Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară 02547 București.

Art. 2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze toate documentele necesare pentru ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărârii.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.Imobilul situat în str. Ștefan Greceanu nr. 8, bl.J6, ap. 8, proprietatea privată a Municipiului Ploiești, a devenit liber prin predarea acestuia de către Poliția Locală a Municipiului Ploiești la data de 19.04.2011. Facem precizarea că, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 239/23.12.2005 s-a aprobat stabilirea destinației de 44 locuință de serviciu ” pentru apartamentul 8 din blocul J6, str. Ștefan Greceanu nr.8 și repartizarea acestuia către Poliția Comunitară.

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.192/2011, a fost aprobată transmiterea în folosință gratuită a locuinței situată în Ploiești, str.Ștefan Greceanu, nr.8, bl.J6, et.2, ap.8, locuința proprietate privată a Municipiului Ploiești , Unității Militare 01836 -Statul Major al Forțelor Aeriene - Ministerului Apărării Naționale , pe o perioadă de 5 ani, în vederea rezolvării situației locative a unui cadru militar ce își desfășoară activitatea în garnizoana Ploiești.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.192/2011, a fost întocmit contractul de comodat nr.012294/2011- A 6826/2011, încheiat între reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești și cei ai Unității Militare 01836 din subordinea Ministerului Apărării Naționale, cu începere de la data de 15.07.2011 până la 14.07.2016.

în baza aprobării Secretarului de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, în rezoluție pe Raportul șefului Direcției Domenii si Infrastructuri nr.A7162/21.06.2013 si a Procesului Verbal de

9                                         5                                                                                                                      9

predare - primire încheiat la data de 08.07.2013, imobilul situat în Ploiești, str.Ștefan Greceanu, nr.8, bl.J6, ap.8, a fost transferat din administrarea Unității Militare nr.01961 Otopeni în administrarea Unității Militare 02547 București. Menționăm că

această documentație a fost depusa la Primăria Municipiului PloiesOTp nr.12034/16.06.2016.

Prin cererile nr. 10047/18.05.2016 si nr.10219/20.05.2016,^/țșhisțerur^jpârarii Naționale - Unitatea Militară 02547 București, a solicitat md^nefeâiVpiosințcî gratuite asupra locuinței situată în Ploiești, strada Ștefan Greceani^;^Ș;-<bl.J^^^4, ap.8 pentru încă o perioadă de 5 ani.

Această solicitare a fost analizată în ședința din data de 30.05.2016 de cătreComisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a adoptat soluția rezolvării favorabile a solicitării prin prelungirea perioadei de folosința gratuită a locuinței situate în Ploiești, str. Ștefan Greceanu nr. 8, bl.J6, ap. 8.


Ulterior, în data de 05.07.2016 Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului,


Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, în componența stabilită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 195/27.06.2016, a avizat favorabil proiectul de hotărâre al consiliului local corespunzător.

în temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, art.124, Consiliile Locale și Consiliile Județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECTOR EÎkECU


Florin PetYa
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE ,CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV GEORGIANA POPA


NICOLETA CRACIUNOIUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind prelungirea pe o perioadă de 5 ani a termenului de transmitere în folosință gratuită a locuinței de serviciu, situată in Ploiești, str.Ștefan Greceanu, nr.8, bl.J6, ap.8, către Unitatea Militară 02547 București

Potrivit art.874, alin.l din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicată, dreptul de folosință asupra bunurilor proprietate publică, se acordă cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituțiilor de utilitate publică.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile Locale și Consiliile Județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 192/2011, a fost aprobată transmiterea în folosință gratuită a locuinței situată în Ploiești, str.Ștefan Greceanu, nr.8, bl.J6, et.2, ap.8, locuința proprietate privată a Municipiului Ploiești , Unității Militare 01836 -Statul Major al Forțelor Aeriene - Ministerului Apărării Naționale, pe o perioadă de 5 ani, în vederea rezolvării situației locative a unui cadru militar ce își desfășoară activitatea în garnizoana Ploiești.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 192/2011, a fost întocmit contractul de comodat nr.012294/2011- A 6826/2011, încheiat între reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești și cei ai Unității Militare 01836 din subordinea Ministerului Apărării Naționale, cu începere de la data de 15.07.2011 până la 14.07.2016.

Ministerul Apărării Naționale -Unitatea Militară 02547, a solicitat prin cererile nr. 10047/18.05.2016 și nr. 10219/20.05.2016, menținerea folosinței gratuite asupra locuinței situată în Ploiești, strada Ștefan Greceanu, nr.8, bl.J6, et.2, ap.8 pentru o perioadă de încă 5 ani.

Această solicitare a fost analizată în ședințele din datele de 30.05.2016 și 05.07.2016 de către Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a adoptat soluția rezolvării favorabile a solicitării prin prelungirea perioadei de folosință gratuită a locuinței situate în Ploiești, str. Ștefan Greceanu nr. 8, bl.J6, a favorabil proiectul de hotărâre al consiliului local, corespunzător.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre analiză și a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat?

¥
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVI ...

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA, PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 5 ani a termenului de transmitere în folosință gratuită a locuinței de serviciu, situată în Ploiești, str.Ștefan Greceanu, nr.8, bl.J6, ap.8, către Unitatea Militară 02547 București
Data:             (f