Hotărârea nr. 237/2016

Hotãrârea nr. 237 privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 237 privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Enache Cristina Ana-Maria , Drăgușin Paulica , Tudor Eduard Emilian, Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu și procesele verbale din 26.02.2016 și 27.05.2016 ale Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care se propune repartizarea unei locuințe pentru chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din casele restituite foștilor proprietari;

în conformitate cu Raportul din data de 15.07.2016 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială ;

în baza articolelor 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr.241/2001 și articolelor 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

In conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;

Având în vedere prevederile articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 15/2016 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

în baza articolului 1, alineatul 2, articolul 4 și articolul 14 - (1) din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct.17 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a unității locative identificate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești, a unității locative identificate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Aprobă repartizarea spațiului cu destinația de locuință sus menționat în Anexa 1 la prezenta hotărâre persoanelor îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoana îndreptățită are obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere.

A

Art.4. împuternicește Primarul să semneze contractul de închiriere, în baza repartiției emise.

Art.5. Aprobă eliminarea poziției nr. 588 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

Art. 6. Direcția de Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

A

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unitati locative aflate în administrarea sa.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 15/29.01.2016 s-au aprobat listele de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale potrivit criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 388/30.10.2015;

A

In baza art.l lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006, fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților adminstrativ teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării.


Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996- legea locuinței- și a nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru p Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de 16 destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari prevede că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap.III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborat cu prevederile art.31, 32, 44 si 45 din Legea nr. 114/1996 republicată, la propunerea primarului, cu aprobarea Consiliului Local, urmând ca nivelul chiriei pe care o vor plăti beneficiarii repartițiilor să se stabilească odata cu încheierea contractului de închiriere.

A

In evidența Compartimentului Evidență și Administrare Fond Locativ se află o unitate locativa care a fost eliberată pe parcursul exploatării și potrivit legislației în vigoare această unitate locativă va fi inclusă în fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari. în vederea repartizării acesteia, Comisia nr. 5 pentru protecție și asistență socială s-a întrunit în data de 26.02.2016 și 27.05.2016 și a făcut următoarea propunere de repartizare:

Repartizarea către domnul Niculescu Adrian Florin care se află la poziția 1 în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 15/2016 a spațiului situat în str. Laurilor, nr.l, bl.32A, sc.B, et.4, ap.40, format din 2 camere în suprafață de 21.60 mp. și dependințe în suprafață de 9.63 m.p.

Spațiul a devenit liber ca urmare a decesului fostului chiriaș Mareș Constantin.

Domnul Niculescu Adrian Florin are dosar depus în vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub numărul 6238/13.11.2001. Din actele aflate la dosar rezultă că acesta s-a născut la data de 25.07.1964, în Ploiești. Petentul a locuit împreună cu familia în imobilul situat în Ploiești str. Democrației, nr.4, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari la data de 27.04.2001.

Veniturile acestora sunt în sumă de 1470 lei.

Având în vedere cele de mai sus, se constată necesitatea includerii în Fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari a unității locative sus menționată identificată în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, trecerii acestei unități locative din domeniul privat al municipiului Ploiești, în domeniul public al municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile art. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare și repartizării locuinței sus menționata


persoanelor îndreptățite conform propunerii Comisiei nr. 5 pentru protecție șLasisten

■frtV.ZWM 1 V»       1 zl        4*. rt4-X       A *Art-<zrt O Irt V»Z* r-r rt-w 4-» 1 1        . z. rt4" zl rt Uf Zv4-X-^rt4*rt rt


r .rece din

a Anexa 1a socială, propunere identificată în Anexa 2 la prezentul proiect de Hoi^râte^atjConșiliului Local al municipiului Ploiești. Totodată, având în vedere că aceasta^^îg domeniul privat în domeniul public, este necesară eliminarea poziției 588 "d la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.


AVIZAT


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZITI PUBLICE CONTRACTE


DIRECTOR,

Georgiana Popa
întocmit:


Nicoleta DavidCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

5

EXPUNERE DE MOTIVE

privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari si repartizarea acesteia conform prevederilor legale

în exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

în conformitate cu prevederile art.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2006 și Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele 3                                        3                                                                                                                       9                                          3

retrocedate foștilor proprietari care prevăd că fondul de locuințe destinat închirierii persoanelor evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari se constituie și prin redistribuirea cu prioritate a unei locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, precum și faptul că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr.l 14/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată necesitatea completării fondului de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietății cu unitatea locativa din fondul de locuințe destinat închirierii devenită vacantă identificata în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre alăturat.

Repartizarea unității locative disponibile, identificate în Anexa nr. 2 la prezentul proiect de Hotărâre al Consiliului Local al municipiului Ploiești, se va realiza conform


CONSILIERI:

Vîscan Robert Ionuț; ĂL

Stanciu Marilena

Dragulea Sanda

Constantin Donald Nicola^

Enache Cristina Ana-Maria

Drăgușin Paulica A1

Tudor Eduard Emiliaru^


NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Strada Laurilor, nr.l, bl.32A, sc.B, et.4, ap.40

Locuință formată din 2 camere în suprafață de 21.60 mp și dependințe in suprafață de 9.63 m.p.

Construit din fondurile statului

NR. CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Niculescu Adrian Florin Poziția 1 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane conform

HCL 15/29.01.2016

Str.Laurilor,

nr.l, bl.32A,

sc.B, et.4,

ap.40

1-2 S6 0037

Locuință formata din 2 camere in suprafața de 21.60 mp. si dependințe        în

suprafață de 9.63 mp.

Construit din fondurile statului


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

y           y                                y

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale.
Data:_