Hotărârea nr. 235/2016

Hotãrârea nr. 235 privind repartizarea de locuințe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI j¥Tl/țF P i li LEGAL! li SEGR.E


HOTĂRÂREA Nr. 235 privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache, Tudor Eduard Emilian și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea unei locuințe sociale;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 15.07.2016;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 388 / 30 octombrie 2015, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 29 ianuarie 2016, privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a ), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea de unități locative cu destinația de locuință socială conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale


în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințpl^șociale.

în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 și a Hotărârii dd. Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 29.01.2016 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2016.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 28.07.2016, a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2016, am formulat următoarele propuneri de repartizare:

  • -  Unitatea locativă numărul 16 situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, compusă din o cameră în suprafață de 10,3 mp. și dependințe în folosință comună, d-lui Titei Marian. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul

9     9                                                                   9                                                                                                                                                   9

de contract de către fostul chiriaș, Crișan Nicolae. Dl. Țiței ocupă poziția 14 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.

  • -  Unitatea locativă numărul 10 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 20,9 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Mitrescu Georgeta. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Bivolaru Dănuț. D-na. Mitrescu ocupă poziția 18 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.

  • -  Unitatea locativă numărul 36 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 20,9 mp. și dependințe în folosință comună, d-lui Androne Gabriel Cristian. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul

9                                                                                                                                                        9

de contract de către fostul chiriaș, Chirilă Cornel Eugen. Dl. Androne ocupă poziția 29 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.

  • -  Unitatea locativă numărul 62 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 20,9 mp. și dependințe în folosință comună, d-lui Dobre Ion. Locuința socială a devenit liberă în urma părăsirii imobilului de către fostul chiriaș, Ion Ciprian Gabriel. Dl. Dobre ocupă poziția 25 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.                       (\

Consilieri:

Robert Ionuț VîscanL/U

Marilena Stanciu,

Sanda Dragulea,

Paulica Dragușin, Ț.. C Cristina Ana - Maria Enache, Tudor Eduard Emilian. 'TW

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In sensul conferit de Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele, prin termenul de locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 29.01.2016 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2016.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 15.07.2016 a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2016, a formulat următoarele propuneri de repartizare:

  • -  Unitatea locativă numărul 16 situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, compusă din o cameră în suprafață de 10,3 mp. și dependințe în folosință comună, d-lui Titei Marian. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul

9    »                                                            $                                                                                                                                  9

de contract de către fostul chiriaș, Crisan Nicolae. DL Titei s-a născut în corn. Păcureți, jud. Prahova, în data de 20.08.1951 și realizează venituri din pensie, în valoare de 873 lei și indemnizația de handicap, în valoare de 272 lei. în ceea ce privește starea de sănătate, precizăm faptul că susnumitul este încadrat în grad de handicap accentuat. Dl. Țiței Marian ocupă poziția 14 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.

  • -  Unitatea locativă numărul 10 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 20,9 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Mitrescu Georgeta. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Bivolaru Dănuț. Susnumita s-a născut în Ploiești, în data de 16.05.1969 și realizează venit din salariu, în valoare de 864 lei. Aceasta locuiește cu mama sa, numita Mitrescu Petra Elena, în vârstă de 82 ani, pensionară, cu o pensie în valoare de 656 lei. D-na Mitrescu Georgeta ocupă poziția 18 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.

- Unitatea locativă numărul 36 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 20,9 mp. și dependințe în folosință comună, d-lui-Ăndrone Gabriel Cristian. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul ’ ’ <z' ' de contract de către fostul chiriaș, Chirilă Cornel Eugen. Dl. Androne s-a născut în Ploiești, jud. Prahova, în data de 28.09.1967, locuiește împreună cu soțîi^^Mmiț^ Androne Steluța și fiica lor, Androne Margareta Păpușa, în vârst^ Veniturile familiei se compun din pensia, d-lui Androne, în valoare de 350 lei și indemnizația de handicap, în valoare de 272 lei, alocația minorei, în valoare de 84. In ceea ce privește starea de sănătate, precizăm faptul că susnumitul este încadrat în grad de handicap accentuat. Dl. Androne Gabriel Cristian ocupă poziția 29 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.

- Unitatea locativă numărul 62 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 20,9 mp. și dependințe în folosință comună, d-lui Dobre Ion. Locuința socială a devenit liberă în urma părăsirii imobilului de către fostul chiriaș, Ion Ciprian Gabriel. Dl. Dobre s-a născut în corn. Podeni, jud. Prahova, în data de 18.02.1953 și realizează venituri din pensie, în valoare de 465 lei și indemnizația de handicap, în valoare de 272 lei. în ceea ce privește starea de sănătate, precizăm faptul că susnumitul este încadrat în grad de handicap accentuat. Dl. Dobre Ion ocupă poziția 25 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.

ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu
SERVICIUL JURIDIC. AUTORITATE TUTELARĂ Daniela SiVIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Anexa

La Hotărârea nr: $35/90lC


Str. AL Cătinei, nr. 5, bl. 27A

Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

____________________________ȘOC ____I_

ObservaMMWzjt

1.

Titei Marian

* *

16, în suprafață de 10,3 mp. și dependințe în folosință comună.

Unitatea locativă a devenit Iftefă^i-âsifina renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Crișan Nicolae. Dl. Țiței ocupă poziția 14 în Lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2016.


Str. Rafinorilor, nr. 13

Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

Observații

1.

Mitrescu Georgeta

10, în suprafață de 20,9 mp. și dependințe în folosință comună.

Unitatea locativă a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Bivolaru Dănuț. D-na Mitrescu ocupă poziția 18 în Lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2016.

2.

Androne Gabriel Cristian

36, în suprafață de 20,9 mp. și dependințe în folosință comună.

Unitatea locativă a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către »

fostul chiriaș, Chirilă Cornel Eugen. Dl. Androne ocupă poziția 29 în Lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2016.

3.

Dobre Ion

62, în suprafață de 20,9 mp. și dependințe în folosință comună.

Unitatea locativă a devenit liberă în urma părăsirii imobilului de către fostul chiriaș, Ion Ciprian Gabriel. Dl. Dobre ocupă poziția 25 în Lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTA

RAPORTComisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

9