Hotărârea nr. 234/2016

Hotãrârea nr. 234 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale Centrului Creşe din Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 234


privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Centrului Creșe din Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Centrului Creșe din Municipiul Ploiești avizat de serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții pentru anul școlar 2016 -2017 având la bază situația copiilor înscriși pe categorii de vârstă;

având în vedere prevederile art. 18, alin.l din anexa la H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară prin care se stabilește ca: „Structura anului școlar pentru serviciile de educație timpurie nivel antepreșcolar din creșe este aceeași cu cea stabilită pentru învățământul preuniversitar.”

în baza prevederilor art 12, alin.l din Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, actualizată care reglementează: „Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal pentru creșe se aprobă prin hotărâre a consiliului local”;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 26.07.2016, al Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.07.2016 și al Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 27.07.2016 ;

în temeiul art.36 alin.2, lit.„a” și alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă organigrama, numărul de personal (155 posturi bugetate și 112 posturi nebugetate din care : 56 posturi de educator puericultor și 56 posturi de îngrijitor) și statul de funcții ale Centrului Creșe din Municipiul Ploiești, pentru anul școlar 2016 - 2017 conform anexelor nr.l, nr.2 și nr.3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.299 din 31.08.2015 și Hotărârii Consiliului Local nr.66 din 25.02.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.3.Centrul Creșe din Municipiul Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.


Contrasemnează Secretar. \      Simona AlbuGeorg


CENTRUL CREȘE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Centrului Creșe din Municipiul Ploiești

Centrul Creșe din municipiul Ploiești este serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești înființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.l 63/29.04.2013 și își desfășoară activitatea în sediul central din Ploiești, strada General Eremia Grigorescu nr.ll, cu următoarele sedii secundare :

 • - Creșa nr.10 cu sediul în strada Rariștei nr.62B ,

 • - Creșa nr.23 cu sediul în Aleea Râșnovenilor nr. 11,

 • - Creșa nr.39 cu sediul în strada General Eremia Grigorescu nr.l 1,

 • - Creșa nr.40 cu sediul în strada Anotimpului nr.l 1,

 • - Creșa nr.49 cu sediul în strada Arinului nr.2,

 • - Creșa UPETROM cu sediul în Piața 1 Decembrie 1918 nr.l.

In conformitate cu Legea nr.272/2004 și legislația secundară privind serviciile de protecție a drepturilor copilului, educatorul specializat este persoana calificată a cărei intervenție este regăsită în sectorul serviciilor primare și de protecție a copilului.

Calificarea de educator specializat se înscrie în cadrul strategiilor determinate de legislația română și internațională referitoare la protecția și promovarea drepturilor copilului în vigoare.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.66 din 25.02.2016 s-au înființat 10 posturi de educator specializat, iar Centrul Creșe din municipiul Ploiești își desfășoară activitatea în șase sedii diferite, propunem majorarea cu două posturi de educator specializat respectiv diminuarea cu două posturi de educator puericultor astfel încât în fiecare sediu să fie asigurată monitorizarea activității copiilor care prezintă afecțiuni psiho-comportamentale.

Conform prevederilor art.15 din Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1252/12.12.2012, în unitățile care oferă servicii de educație timpurie se recomandă următoarea modalitate de organizare:

 • -  grupa mică - copii până la 1 an;

 • -  grupa mijlocie - copii de 1 -2 ani;

 • -  grupa mare - copii de 2 - 3 ani.

Pentru anul școlar 2016-2017 Centrul Creșe din Municipiul Ploiești a primit 691 de solicitări pentru înscrierea copiilor preșcolari, față de 699 de solicitări pentru anul școlar 2015-2016.


Astfel potrivit normării propunem următoarele modificări:

 • a) micșorarea cu 8 posturi din care 4 posturi de educator puericulț de îngrijitor la Creșa Upetrom față de posturile normate în anul școlar 2

Creșa Upetrom va funcționa cu următoarea structură :

-1 post de administrator;

- 3 posturi de asistent medical;

 • - 1 post de bucătar;

 • - 1 post de ajutor bucătar;

 • - 2 posturi de educator specializat;

 • - 16 posturi de educator puericultor;

 • - 18 posturi de îngrijitor.

Menționăm că diferența dintre posturile normate (42) și posturile bugetate (24) este de 18, respectiv 9 posturi de îngrijitor și 9 posturi de educator puericultor, posturi care sunt nebugetate pentru anul școlar 2016-2017.

 • b) suplimentarea cu 4 posturi din care 2 posturi de educator puericultor și 2 posturi de îngrijitor la Creșa nr.23 față de posturile normate în anul școlar 2015 -2016.

Creșa nr.23 va funcționa cu următoarea structură:

 • - 1 post de administrator;

 • - 2 posturi de asistent medical;

 • - 1 post de bucătar;

 • - 1 post de ajutor bucătar;

 • - 2 posturi de educator specializat;

 • - 14 posturi de educator puericultor ;

 • - 16 posturi de îngrijitor.

Menționăm că diferența dintre posturile normate (37) și posturile bugetate (21) este de 16, respectiv 8 posturi de îngrijitor și 8 posturi de educator puericultor, posturi care sunt nebugetate pentru anul școlar 2016-2017.

 • c) suplimentarea cu 4 posturi din care 2 posturi de educator puericultor și 2 posturi de îngrijitor la Creșa nr.49 față de posturile normate în anul școlar 2015 -2016.

Creșa nr.49 va funcționa cu următoarea structură :

 • - 1 post de administrator;

 • - 4 posturi de asistent medical;

 • - 1 post de bucătar;

 • - 1 post de ajutor bucătar;

 • - 2 posturi de educator specializat;

 • - 22 posturi de educator puericultor;

 • - 24 posturi de îngrijitor.

Menționăm că diferența dintre posturile normate (55) și posturile bugetate (31) este de 24, respectiv 12 posturi de îngrijitor și 12 posturi de educator puericultor, posturi care sunt nebugetate pentru anul școlar 2016-2017.


 • d) micșorarea cu 4 posturi din care 2 posturi de educi de îngrijitor la Creșa nr.10 față de posturile normate în anul

Creșa nr.10 va funcționa cu următoarea structură :

 • - 1 post de administrator;

 • - 2 posturi de asistent medical;

 • - 1 post de bucătar;

 • - 1 post de ajutor bucătar;

 • - 2 posturi de educator specializat;

 • - 8 posturi de educator puericultor;

-10 posturi de îngrijitor.

Menționăm că diferența dintre posturile normate (25) și posturile bugetate (15) este de 10, respectiv 5 posturi de îngrijitor și 5 posturi de educator puericultor, posturi care sunt nebugetate pentru anul școlar 2016-2017.

 • e) micșorarea cu 4 posturi din care 2 posturi de educator puericultor și 2 posturi de îngrijitor la Creșa nr.39, față de posturile normate în anul școlar 2015-2016.

Creșa nr.39 va funcționa cu următoarea structură :

 • - 1 post de administrator;

 • - 4 posturi de asistent medical;

 • - 1 post de bucătar;

 • - 1 post de ajutor bucătar;

 • - 2 posturi de educator specializat;

 • - 22 posturi de educator puericultor ;

 • - 24 posturi de îngrijitor.

Menționăm că diferența dintre posturile normate (55) și posturile bugetate (31) este de 24, respectiv 12 posturi de îngrijitor și 12 posturi de educator puericultor, posturi care sunt nebugetate pentru anul școlar 2016-2017.

 • f) suplimentarea cu 4 posturi din care 2 posturi de educator puericultor și 2 posturi de îngrijitor la Creșa nr.40 față de posturile normate în anul școlar 2015 -2016.

Creșa nr.40 va funcționa cu următoarea structură :

 • - 1 post de administrator;

 • - 3 posturi de asistent medical;

 • - 1 post de bucătar;

 • - 1 post de ajutor bucătar;

 • - 2 posturi de educator specializat;

-18 posturi de educator puericultor;

 • - 20 posturi de îngrijitor.

Menționăm că diferența dintre posturile normate (46) și posturile bugetate (26) este de 20, respectiv 10 posturi de îngrijitor și 10 posturi de educator puericultor, posturi care sunt nebugetate pentru anul școlar 2016-2017.


Având în vedere prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziții!^ |>țîbl care toate achizițiile se fac numai electronic și prevederile Hotăr* “ " nr.478/06.07.2016 pentru modificarea și completarea Normelor aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile d^fi^^^|^âbliC^y aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 prin care potrivit art^^țgy^ea de către instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se-Hace clin oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop” propunem înființarea unui post de inspector de specialitate, gradul profesional I care să asigure activitatea atât de achiziții publice, cât și asigurarea accesului la informațiile de interes public.

Astfel prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea unui număr de personal de 155 posturi bugetate și 112 posturi nebugetate din care : 56 posturi de educator puericultor și 56 posturi de îngrijitor pentru anul școlar 2016 -2017 față de numărul de personal de 156 posturi bugetate și 114 posturi nebugetate din care : 57 posturi de educator puericultor și 57 posturi de îngrijitor pentru anul școlar 2015 -2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.299 din 31.08.2015.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform anexei nr.56 al Hotărârii Consiliului Local nr.45/01.02.2016.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

AVIZAT:


Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Director exedutiv

Popa Georsiâna

Șef Serviciu Resurse Umane,

Organizare și/țldministrativ

Angele^tfc


CENTRUL CRESA DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Str. G-ral Eremia Grigorescu Nr. 11 tel. 0244/585849 ; E-mail: centrucresa@yahoo.ro

TABEL CU COPIII DIN CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

ANUL ȘCOLAR 2016 -2017


CRESA UPETROM

0 -   1 AN -  22 COPII

1 -   2 ANI -  70 COPII

PESTE 2 ANI -  25 COPII

TOTAL         117 COPII

CRESA NR. 49

0 -   1 AN -18 COPII

1 -   2 ANI - 102 COPII

PESTE 2 ANI -  30 COPII

TOTAL         150 COPII

CRESA NR. 40

0 -   1 AN -  30 COPII

1 -   2 ANI -  36 COPII

PESTE 2 ANI -  52 COPII

TOTAL         118 COPII

CRESA NR. 39

0 -   1 AN -  24 COPII

1 -   2 ANI -  38 COPII

PESTE 2 ANI -  89 COPII

TOTAL         151 COPII

CRESA NR. 10

0 -   1 AN -  12 COPII

1 -   2 ANI -  21 COPII

PESTE 2 ANI -  32 COPII

TOTAL          65 COPII

CRESA NR. 23

0 -   1 AN -  25 COPII

1 -   2 ANI -  44 COPII

PESTE 2 ANI -  21 COPII

TOTAL         90 COPII

TOTAL COPII -  691

DIRECTOR


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Centrului Creșe din Municipiul Ploiești

Potrivit prevederilor art.l din Legea nr.263/2007, actualizată, creșele se înființează, se organizează și funcționează ca centre cu program de lucru zilnic sau săptămânal, în sistem public ori privat, iar creșele în sistem public se înființează prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unități cu sau fără personalitate juridică, iar potrivit prevederilor art.l2 din aceeași lege structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal pentru creșe se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1252/12.12.2012 s-a aprobat Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară care la art.47 reglementează că numărul de personal și funcțiile pentru creșe se stabilesc conform normativului aprobat conform anexei nr.lb, iar prin prevederile art.l8, alin.l se stabilește că: „Structura anului școlar pentru serviciile de educație timpurie nivel antepreșcolar din creșe este aceeași cu cea stabilită pentru învățământul preuniversitar.”

în baza comunicării Tabelului transmis de Centrul Creșe din municipiul Ploiești privind situația copiilor înscriși pe categorii de vârstă se impune aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale instituției pentru anul școlar 2016-2017.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. /2016


CENTRU CRESA DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI CU PERSONALITATE JURIDICA ORGANIGRAMA

CONSILIUL LOCAL


CONDUCERE - SEF CENTRU :

Contabil sef

EXECUȚIE - din care:

 • - Contabil :

 • - Inspector de specialitate 1

 • - Muncitor calificat :

 • - Medici :

 • - Asistent medical:

 • - Administrator :

 • - Bucatar :

 • - Ajutor bucatar :

 • - îngrijitor :

DIDACTIC - Educator puericultor:

 • - Educator specializat:


CENTRU CRESE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚII

Nr. ort. |

Denumire funcție

Conducere

1|

Personal contractual de conducere

Sef centru (director)

2

Personal contractual de conducere

Contabil sef

Personal comun

3

Personal contractual de execuție

Inspector de specialitate

4

Personal contractual de execuție

Contabil

5

Personal contractual de execuție

Medic

6

Personal contractual de execuție

Medic

7

Personal contractual de execuție

Muncitor calificat

Cresa UPETROM

8

1

Personal contractual de execuție

Administrator

9

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

10

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

11

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

12

5

Personal contractual de execuție

Bucatar

13

6

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

14

7

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

15

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

16

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

17

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

18

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

19

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

20

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

21

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

22

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

23

16

Personal contractual de execuție

Educator specializat

24

17

Personal contractual de execuție

Educator specializat

25

18

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

26

19

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

27

20

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

28

21

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

29

22

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

30

23

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

31

24

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

Cresa nr.23

32

1

Personal contractual de execuție

Administrator

33

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

34

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

35

4

Personal contractual de execuție

Bucatar

36

5

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

37

6

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

38

7

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

39

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

40

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

41

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

42

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

43

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

44

13

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

45

14

Personal contractual de execuție

Educator specializat

46

15

Personal contractual de execuție

Educator specializat

47

16

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

48

17

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

49

18

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

50

19

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

51

20

Personal contractual de execuție

Educator puericultorNr. crt.

Denumire funcție

52

21

Personal contractual de execuție

Educator puericuitor

Cresa Nord nr.49

53

1

Personal contractual de execuție

Administrator

54

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

55

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

56

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

57

5

Personal contractual de execuție

Asistent medical

58

6

Personal contractual de execuție

Bu catar

59

7

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

60

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

61

9

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

62

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

63

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

64

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

65

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

66

14

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

67

15

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

68

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

69

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

70

18

Personal contractual de execuție

îngrijitor

71

19

Personal contractual de execuție

îngrijitor

72

20

Personal contractual de execuție

Educator specializat

73

21

Personal contractual de execuție

Educator specializat

74

22

Personal contractual de execuție

Educator puericuitor

75

23

Personal contractual de execuție

Educator puericuitor

76

24

Personal contractual de execuție

Educator puericuitor

77

25

Personal contractual de execuție

Educator puericuitor

78

26

Personal contractual de execuție

Educator puericuitor

79

27

Personal contractual de execuție

Educator puericuitor

80

28

Personal contractual de execuție

Educator puericuitor

81

29

Personal contractual de execuție

Educator puericuitor

82

30

Personal contractual de execuție

Educator puericuitor

83

31

Personal contractual de execuție

Educator puericuitor

Cresa nr.10

84

1

Personal contractual de execuție

Administrator

85

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

86

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

87

4

Personal contractual de execuție

Bucatar

88

5

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

89

6

Personal contractual de execuție

îngrijitor

90

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

91

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

92

9

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

93

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

94

11

Personal contractual de execuție

Educator specializat

95

12

Personal contractual de execuție

Educator specializat

96

13

Personal contractual de execuție

Educator puericuitor

97

14

Personal contractual de execuție

Educator puericuitor

98

15

Personal contractual de execuție

Educator puericuitor

Cresa nr.39

99

1

Personal contractual de execuție

Administrator

100

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

101

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

102

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

103

5

Personal contractual de execuție

Asistent medical

104

6

Personal contractual de execuție

Bucatar

105

7

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

106

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

107

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

108

10

Personal contractual de execuție

îngrijitorNr. crt.

Denumire funcție

109

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

110

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

111

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

112

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

113

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

114

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

115

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

116

18

Personal contractual de execuție

Îngrijitor

117

19

Personal contractual de execuție

îngrijitor

118

20

Personal contractual de execuție

Educator specializat

119

21

Personal contractual de execuție

Educator specializat

120

22

Personal contractual de. execuție

Educator puericultor

121

23

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

122

24

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

123

25

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

124

26

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

125

27

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

126

28

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

127

29

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

128

30

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

129

31

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

Cresa nr.40

130

1

Personal contractual de execuție

Administrator

131

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

132

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

133

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

134

5

Personal contractual de execuție

Bucatar

135

6

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

136

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

137

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

138

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

139

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

140

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

141

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

142

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

143

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

144

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

145

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

146

17

Personal contractual de execuție

Educator specializat

147

18

Personal contractual de execuție

Educator specializat

148

19

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

149

20

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

150

21

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

151

22

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

152

23

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

153

24

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

154

25

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

155

26

Personal contractual de execuție

Educator puericultorDenumire

Normativ

Propus

Cresa UPETROM

Cresa nr.23

Cresa Nord nr.49

Cresa nr.10

Cresa nr.39

Cresa nr.40

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

Sugari (grupa mica)

7/grupa

10-12/grupa

22

2

25

3

18

2

12

1

24

3

30

3

Copii de 1-2 ani (grupa mijlocie)

9/grupa

10-15/grupa

70

5

44

3

102

7

21

2

38

3

36

3

Copii de 2-3 ani (grupa mare)

9/grupa

10-15/grupa

25

2

21

2

30

3

32

2

89

6

52

4

Prezenta copii -medie zilnica

Total copii inscrisi

691

117

9

90

8

150

12

65

5

151

12

118

10

Normare conform art.

6 si anexa nr.1a ia Metodologie

Educator-puericultor

Grupe

Raport adult/copii pe tura

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr.

Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr.

Copii

Nr posturi normate

grupa mica

1/4.

22.00

2.75

25.00

3.13

18.00

4.50

12.00

3.00

24.00

6.00

30.00

7.50

grupa mijlocie

1/5.

70.00

14.00

44.00

8.80

102.00

20.40

21.00

4.20

38.00

7.60

36.00

7.20

grupa mare

1/6.

25.00

4.17

21.00

3.50

30.00

5.00

32.00

5.33

89.00

14.83

52.00

8.67

Total

130.58

117.00

20.92

90.00

15.43

150.00

29.90

65.00

12.53

151.00

28.43

118.00

23.37

Normare conform art.^

V7 si anexa nr.1b la Metodologie

Director/ sef centru

1/unitate

1

Contabil sef

1

Contabil

1

-

Inspector de specialitate

1

Muncitor calificat

1

Administrator

6

1

1

1

1

1

1

Medic*

1/4 unitate

2

Asistent medical

1/tura la nivel de unitate*

18

3

2

4

2

4

3

Bucatar

1/unitate

6

1

1

1

1

1

1

Ajutor bucatar

1/unitate

6

1

1

1

1

1

1

Total personal normat/unitate

43

6

5

7

5

7

6

Educator din care:

1/tura la nivel de grupa

112

18

16

24

10

24

-<.20

Educator puericultor

100

16

14

22

8

22/

Educator specializat

12

2

2

2

2

îngrijitor

112

18

16

24

10

2^'1

v/ Si

Total personal normat/grupa

224

36

0

32

0

48

0

20

0

A.'

7

Total normat din care:

267

42

37

55

25

56.

Educator-puericultor - posturi nebugetate

56

9

8

12

5

12

‘“’lO

Îngrijitor - posturi nebugetate

56

9

8

12

5

12

10

Total normate

155

24

21

31

15

31

26


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAR

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROG

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Centrului Creșă din Municipiul Ploiești

și a emis:


PREȘEDINTE,

y


Data: <$-0%
COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI REC


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Centrului Creșă din Municipiul Ploiești


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPOR T

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Centrului Creșa din Municipiul Ploiești
Data: