Hotărârea nr. 233/2016

Hotãrârea nr. 233 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal si a statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

fi L j x £ ‘f               :=țț-

; e L. x. / ni" " L 1 M

L fc cR

HOTARAREA Nr.233

privind aprobarea organigramei, a numărului de personal si a statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Avănd in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 186/22.06.2016 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 1887/11.07.2011 pană la data de 31.10.2016 pentru proiectul ” Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioara”, cod SMIS 18105, Axa prioritară 3 ” îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 ”Reabilitarea/modemizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”ș

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.07.2016;

în baza adreselor Municipiului Ploiești, nr. 3778/06.04.2016 si nr. 5146/12.05.2016 prin care se solicită înființarea unor posturi;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a” si alin (3) lif’b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Aprobă organigrama și statul de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexelor nr.l-2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.09.2016, în conformitate cu calendarul activităților aprobate prin cererea de finanțare.

Art.2.-începând cu aceeași dată, prevederile anexelor nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 81/25.02.2016 și nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr.135/26.04.2016, se modifică conform prezentei.

Art.3.-Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.-Directia Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a num personal și a statului de funcții ale Administrației Serviciilor ! Comunitare Ploiești

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și are ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor sociale care se desfașoara la nivelul Municipiului Ploiești.

Municipiul Ploiești a încheiat Contractul de Finanțare nr. 1887/11.07.2011 cu MDRAP și ADR Sud Muntenia, contract ce are ca obiect realizarea activităților necesare implementării proiectului: “Schimbare destinație din cazarma în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară”- SMIS nr.18105. Pentru implementarea proiectului mai sus menționat, la punctul 2.12-Sustenabilitatea proiectului din Formular standard B - Cerere de finanțare proiect se specifică:

“ Din punct de vedere instituțional, entitatea responsabilă cu asigurarea operării și întreținerii investiției după finalizare este Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Centrul rezidențial (căminul de bătrâni) va fi subordonat Administrației Serviciilor Sociale Comunitare și va fi coordonat din punct de vedere metodologic de către “Serviciul Protecția Persoanelor aflate în Dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-uri”.

Astfel, este necesara suplimentarea organigramei prin înființarea unui număr de 23 de posturi de natură contractuală pentru îngrijirea persoanelor de vârsta a treia din centrul rezidențial (căminul de bătrâni), după cum urmează:

1 șef centru- șef serviciu

 • -  1 magaziner - gestionar

 • -  5 asistente medicale

 • -  4 infirmiere

 • -  3 posturi personal bucătărie - muncitor calificat bucătar

 • -  4 posturi personal curățenie - muncitor necalificat

 • -  4 salariați pază - paznici

1 post muncitor intretinere - muncitor calificat instalator

Față de cele expuse, supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR

ADRIAN FLGMl]<


DOBREADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOffiSTlăg

RAPORT DE SPECIALITATE

la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și are ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor sociale care se desfașoara la nivelul Municipiului Ploiești.

In cadrul instituției se derulează o serie de programe de protecție socială acordate cetățenilor municipiului, după cum urmează: “Centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost”, “Centrul de zi pentru copii preșcolari”, precum și “Cantina socială”.

Municipiul Ploiești a încheiat Contractul de Finanțare nr. 1887/11.07.2011 cu MDRAP si ADR Sud Muntenia, contract ce are ca obiect realizarea activităților necesare

9                                                            7                                                                                                                         9

implementării proiectului: “Schimbare destinație din cazarma în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară”- SMIS nr. 18105. Obiectivul general al proiectului este acela de a crea la nivel regional o infrastructură eficace și eficientă, cu dotări la nivelul standardelor europene, în domeniul serviciilor de asistentă socială comunitară din municipiul Ploiești, prin schimbarea destinației unei foste cazărmi și reabilitarea, modernizarea, echiparea sa astfel incât să devină un spațiu propice și adecvat funcționării unui cămin de bătrâni pe termen mediu si lung.

Pentru implementarea proiectului mai sus menționat, la punctul 2.12-Sustenabilitatea proiectului din Formular standard B - Cerere de finanțare proiect se specifică:

“ Din punct de vedere instituțional, entitatea responsabilă cu asigurarea operării și întreținerii investiției după finalizare este Administrația Serviciilor Sociale Comunitare^ aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Centrul rezidențial (căminul de bătrâni) va fi subordonat Administrației Serviciilor Sociale Comunitare și va fî coordonat din punct de vedere metodologic de către “Serviciul Protecția Persoanelor aflate în Dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-uri”. ...

Ca urmare, propunem suplimentarea organigramei prin înființarea unui număr de 23 de posturi de natură contractuală pentru îngrijirea persoanelor de vârsta a treia din centrul rezidențial (căminul de bătrâni), după cum urmează:

1 sef centru- sef serviciu

5                                    5

1 magaziner - gestionar

5 asistente medicale

4 infirmiere

3 posturi personal bucătărie - muncitor calificat bucătar • -  4 posturi personal curățenie - muncitor necalificat

 • -  4 salariați pază - paznici.

 • -  1 post muncitor intretinere - muncitor calificat instalator

Pentru posturile mai sus menționate exista prevedere bugetara in Bugetul de cheltuieli pe anul 2016, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, buget aprobat prin Hotararea de Consiliu Local nr.43/01.02.2016, in suma de 103 mii lei, cheltuieli estimate conform organigrama și statul de funcții, anexate și supuse spre aprobare.


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTIȘef Serviciu Juridic, Autoritate/fuBemră -

Chiva Daniela Simona YK


Șef Serviciu Securitatea Muncii,


uncii,

ane -


Situații Urgentă, Resurse Umane -

Bălăci Cristian


Sef Serviciu FinanCT&S

Manea Florentina / A/z")


AVIZAT:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

Popa Georgiana


Direcția Economica,

Director economic,


Craciunoiu Nicpleta15 JUL 2016ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

CHELTUIELI DE PERSONAL PENTRU CĂMINUL DE BATRANI

nr.crt

funcția

nr.

posturi

salariu baza/ luna

TOTAL/ luna

viramente angajator

TOTAL

CHELTUIELI PERSONAL/luna

TOTAL CHELTUIELI PERSONAL/2 luni

1

2

3

4

5= (3X4)

6

7= (5+6)

8

1

sef centru

1

3270

3270

736

4006

8012

2

gestionar

1

1650

1650

371

2021

4043

3

asistente medicale

5

2164

10820

2435

13255

26509

4

infirmiera

4

1830

7320

1647

8967

17934

5

personal bucătărie

3

1831

5493

1236

6729

13458

6

personal curățenie

4

1470

5880

1323

7203

14406

7

paznic

4

1400

5600

1260

6860

13720

8

muncitor întreținere

1

1706

1706

384

2090

4180

TOTAL

23

41739

9391

51130

102261

DIRECTOR GENERAL DINU ION DAN

//xx

// ^ °

Vi WJi?


Anexa nr. 1 la HCL

nr.*??>57. .«£t?Z£


FUNCȚIONAR PUBLIC

DIRECTOR GENERAL

1

1


FUNCȚIONAR PUBLIC    1

DIRECTOR GENERAL ADJ.tu t-z

o u o _]

>

tu l/î

] fp cond,

2 fp execuție;

7 post con trac


1 fp cond;

5 fp execuție;

3 post contract.1     17


l fp cond;

12 fp execuție;

5 post contract,
N tu O


o o V) tu


E— Z LU O


⣠Ck


l 19


Funcționari publici

Personal contractual

Asistenți personali

Asistenta medicala școlara

TOTAL: 777

82

85

481

129

Conducere

11

6

-

2

Execuție

71

79

481

127
A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, POȘTEI nr. 4-6 avand codul fiscal 2843566

1

DIRECTOR GENERAL

Funcționar public de conducere

S                   I

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Funcționar public de conducere

S

I

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI SI FAMILIEI

3

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

“   .....“I

I

4

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

5

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

6

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

7

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant

9

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

) debutant

10

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant

SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE

11

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

12

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

13

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

14

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

15

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

16

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

II) superior

17

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

18

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

l!l superior

AJUTOAREINCALZIRE GAZE, LEMNE, ENERGIE ELECTRICA

19

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

1

20

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

21

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

22

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

23

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

24

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

25

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

26

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

27

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

28

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

29 CONSILIER

Funcționar public de execuție

S               I superior

A.S.S.C cu sediul n PRAHOVA . PLO EST . POȘTE nr.

4-6 avand codul fiscal 2843566 tel. - fax


STAT DE FUNCȚII


NR.

Den

urnire

c om pârtim entului

sîa funcției-1

Categorie

CRT

*♦ t t


30 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


| 31    REFERENT DE SPECIALITATE

[         ’ “ ““ -

32   INSPECTOR DE SPECIALITATE


Funcționar public de execuție


SSD          H superior

S                IAPersonal contractual

33

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

34

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

35

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

36

REFERENT

Personal contractual

M

IA

CENTRUL DE ZI PT. COPII PREȘCOLARI

37

SEF SERVICIU

Personal contractual

S

38

EDUCATOR

Personal contractual

s

PRINCIPAL

39

EDUCATOR

Personal contractual

s

PRINCIPAL

40

PSIHOLOG

Personal contractual

s

PRINCIPAL

41

PSIHOLOG

Personal contractual

s

PRINCIPAL

42

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

l

43

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

44

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I


CANTINA SOCIALA

45

SEF SERVICIU

Personal contractual

46

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

47

MAGAZINER

Personal contractual

M.

I

48

REFERENT

Personal contractual

M

IA

FORMAȚIE PREPARARE DISTRIBUIRE HRANA

: 49

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

Personal contractual

i 50

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                           I

51

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

52

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

53

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

54

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

l

55

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

56

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

57

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

58

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

l

CĂMINUL DEBATRANI

A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA , PLOIEȘTI, POȘTEI nr. 4-6 avand codul fiscal 2843566

La H.C.L. nr/^

4.Z k MM

tel. - fax

STAT DE FUNCȚII

NR. crT

\ De nuni ire com pa.rtlmențuliiliș l a funcție K < 7 ...... .  .     ..-r .                   ** ^4’’r<Sr

.Categorie

riț. .~ . 'NiveKStu'c ..î?

WGlă;sa\/^âd?T^Rfw

59

SEF SERVICIU

Personal contractual

S

60

MAGAZINER

Personal contractual

M

i

51

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

62

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL                j

63

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

64

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

65

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

DEBUTANT

65

INFIRMIERA

Personal contractual

67

INFIRMIERA

Personal contractual

68

INFIRMIERA

Personal contractual

69

INFIRMIERA

Personal contractual

70

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

71

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

i                                                                                                            ;

I !

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

i

73

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual

1 _________ i

74

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

i

75

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

i

1 '

76

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

1

77

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

1

78

PAZNIC

Personal contractual

!

79

PAZNIC

Personal contractual

80

PAZNIC

Personal contractual

PAZNIC

Personal contractual

SERVICIUL TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

82

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

83

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

84

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

85

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

86

REFERENT

Personal contractual

M

IA

87

L

MUNCITOR CALIFICAT - TINICHIGIU

Personal contractual

1

88

MUNCITOR CALIFICAT-FOCHIST

Personal contractual

1

89

MUNCITOR CALIFICAT-FOCHIST

Personal contractual

1

90

MUNCITOR CALIFICAT - ELECTRICIAN

Personal contractual

1

A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, POȘTEI nr.

Ane^'nn^^

La H.C.L.

nr.C

H-O dVdlIU UUUUI lld^dl tel. - fax

STAT DE FUNCȚII

" .AA ......

/ /oH

NR.

CRT

j Denumire.complimentului sl a funcției ,

:JV       Categoric         ,

Zi     ..NiyXl SțP

91

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual

SERVICIUL SECURITATEA MUNCII, SITUAȚII URGENTA, RESURSE UMANE, REGISTRATURA

92

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

'.                                               ......... i

93

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior                      ]

94

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

95

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

96

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior                       ;

97

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

98

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

99

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

■i IA                                          !

100

REFERENT

Personal contractual

M

IA

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

101

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

1

102

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

103

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

104

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

105

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

106

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

107

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

108

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 asistent

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA

109

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I                                                                ......................I

110

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

I superior

111

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

112

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

113

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

114

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

115

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

116

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

117

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

SERVICIUL PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE .PROGRAME SOCIALE, RELAȚII CU ONG-url

118 SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

I

119 CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA , PLOIEȘTI, POȘTEI nr.

4-6 a vând codul fiscal 2843566

tel. - fax


STAT DE FUNCȚII


NR.

. De num ire corn pa rt imentdkii.s I a funcției

: ^Categoric

z?.

NivelȘtudii/Clasa^r^d

CRT

•... .<•.......Z- -‘Ă Z Z Z


I superior

Funcționar public de execuție

S

120 CONSILIER

121

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

122

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

123

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

I superior

Funcționar public de execuție

S

i 124 CONSILIER


I 125   CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


ZI

”■'1


I superior

Funcționar public de execuție

! 126   CONSILIER

127

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

128

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal                          !

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

129

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

I

130

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

131

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior                         ;

132

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

133

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

134   CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l superior

135 CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

I superior

Funcționar public de execuție

S

! 136 CONSILIER

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

■ 14Q    CONSILIER ~___________________ Funcționar public de execuție      _S______________I superior

! 141    CONSILIER                                    Funcționar public de execuție____________ S        I superior

142   CONSILIER                                    Funcționar public de execuție                 S              I superior

SERVICIUL ADMINISTRATIV

143 SEF SERVICIU                  ____________Personal contractual_______

144

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

ia                                       i

145

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA                                           '

146

REFERENT

Personal contractual

M

IA

147

ȘOFER

Personal contractual

I

148

ȘOFER

Personal contractual

I

149

ȘOFER

Personal contractual

.... . -      —!

I

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA

155

SEF SERVICIU

Personal contractual

S

156

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

157

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual

I

158

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I-

159

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I-

160

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

l-

.....

161

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I-

162

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I-

COMPARTIMENT MEDIATORI SANITARI

163

MEDIATOR SANITARfinstructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

164

MEDIATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

165

MEDIATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

166

_

MEDIATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

167

MEDIATOR SANlTAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

f 137 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


I 138 REFERENT.


Funcționar public de execuție


III superior


139 REFERENT.


Funcționar public de execuție


III superior


A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA , PLOIEȘTI, POȘTEI nr.

4-6 avand codul fiscal 2843566


tel. - fax


STAT DE FUNCȚII


NR.; Denumire.com^țt^^'liluitsț'afundti^i^^^


CRT


îp;,


150 ȘOFER


Personal contractual151 MANIPULANT BUNURI


Personal contractual


152 MUNCITOR CALIFICAT-INSTALA TOR


Personal contractual


153 ZUGRAV


Personal contractual


154 MUNCITOR NECALIFICAT


Personal contractualCătre,

Administrația S erviciilor Soci ale Comunitare

Ploiești

Pentru; implementarea proiectului „Schimbare destinație din cazarmă în Cămin de; bătrâni, recompartimentare interioara” - SMIS nr.18105 - la punctul 2A2 - Sustenabilitâtea proiectului din Formular standard B - Cerere de finanțare proiect se specifică:

„Din punct de vedere instituțional, entitatea responsabilă cu asigurarea operării și întreținerii investiției după finalizare este Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, aflată în subordincâ Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Centrul rezidențial (căminul de bătrâni) având 23 de posturi va fi subordonat Administrației Serviciilor Sociale Comunitare și vafi coordonat din,punct de vedere metodologic de către „Serviciul Protecția Persoanelor aflate în Dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-uri și mass-media”.

Având în vedere comunicarea numărului maxim de posturi la nivelul unității administrative-teritoriale prin adresa nr.75’50/27.04.2016 de Instituția Prefectului -Județul Prahova, înregistrată- la Municipiul Ploiești cu nr.9286/09.05.2.016, anexată, precum și făptui că Administrația Serviciilor Sociale Comunitare este instituție publică locala înființată prin hotărâre a autorității administrației publice locale având capitole bugetare «învățământ», «Sănătate» șl «Asigurări și asistență socială», vă comunicăm ACORDUL FAVORABIL al ordonatorului principal de credite pentru modificarea organigramei si a statului de funcții prin suplimentarea numărului maxim de posturi cu 23 , în vederea promovării proiectului de hotărâre.


ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE

ORGANIC         NISTRATIV


ANGEL         ANIELA

FROM :FAX NO. :510736                 Apr.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2 100008-Ploiești..

TEL: 0244 7 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244/ 513829

- ' 7266 -6„  "Către,

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești In atentia domnului director general Dan DINUReferitor proiect: “Schimbare destinație din cazarma, in cămin de batrani, recompartimentare interioara”, cod SMIS 18105

Municipiul Ploiești a încheiat Contractul de Finanțare nr. 1887/î 1.07.2011 cu MDRAP si ADR Sud Muntenia, contract ce are ca,obiect realizarea activităților necesare implementării proiectului; “Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara”.'

Obiectivul general al proiectului este acela de a crea la nivel regional o infrastructură modernă, eficace și eficientă, cu dotări la nivelul standardelor europene, în domeniul serviciilor de asistență socială comunitară din municipiul Ploiești prin schimbarea destinației unei foste cazărmi și reabilitarea, modernizarea, echiparea sa astfel încât să devină un spațiu propice și adecvat funcționării unui cămin de bătrâni pe termen mediu și lung, în perioada de exploatare a infrastructurii nou create, personalul căminului va fi cel care va desfășura activități de îngrijire și întreținere.

Ca Urmare a celor expuse mai sus, va solicitam înființarea următoarelor posturi:'

» Sef centru -1 post                              .                                     ’

 • •      Gestionar -1 post

 • •      Asistent medical - 5 posturi

 • •      Infirmiera “4 posturi

 • •      Bucatar - 3 posturi

 • •      Personal curățenie - 4 posturi

■ Personal paza - 4 posturi •                                       ' ■ ;

 • •      Muncitor întreținere — 1 post                                                                      '■

Responsabil Proiect AncaAGAJPIE


întocmit,

Loghin Olana luliana

Serviciul Ptoifeete cu Finanțare Internaționala, ONG

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind aprobarea statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

si a constatat:
DATA :