Hotărârea nr. 232/2016

Hotãrârea nr. 232 privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al unui post de functie publica din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

LECALiyATE'' J

SECREțWti ;

HOTĂRÂREA NR. 232

L     7

privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al unui post de funcție publica din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian-Florin și Raportul de Specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, din cadrul Biroului Evidență Auto;

în conformitate cu prevederile art. 61, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul funcționarilor publici, modificată și completată ulterior, care reglementează numirea funcționarilor publici de execuție definitivi în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice de grad profesional asistent;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.07.2016;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit “a” și alin. (3), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, din cadrul Biroului Evidență Auto, la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, începând cu data de 01.07.2016.

Art. 2. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.07.2016.

Art. 3. începând cu aceeași dată prevederile anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 166/30.05.2016 se modifică potrivit prezentei.

Art. 4. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant in asistent al unui post de funcție publica din cadrul

Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin.( 3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine.

Potrivit prevederilor art. 61, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, este reglementată numirea funcționarilor publici de execuție definitivi în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice de grad profesional asistent.

Astfel, propun transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, din cadrul Biroului Evidență Auto, începând cu data de 01.07.2016, pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu.

Concomitent cu transformarea gradului profesional din debutant în asistent se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.

Având în vedere aceste considerente, propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,

DOBRE ADRIAN F


IN


MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului c Serviciului Public Finanțe Locale Ploieștide funcții al


Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin.( 3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine.

Totodată, potrivit prevederilor art. 61, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, este reglementată numirea funcționarilor publici de execuție definitivi în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice de grad profesional asistent la terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate.

Având în vedere faptul că în luna iunie 2016 a avut loc evaluarea activității unui funcționar public debutant, precum și faptul că în această lună, datorită alegerilor locale, Consiliul Local al Municipiului Ploiești nu a fost convocat în ședință ordinară, propunem transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, din cadrul Biroului Evidență Auto, începând cu data de 01.07.2016, pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu și care a obținut la evaluarea activității calificativul “corespunzător”.

Concomitent cu transformarea gradului profesional din debutant în asistent se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.Șef Birou JuridicjEbntencios/ResIîr^e Umane, Contestații, Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor Zamfir Cristiana       /


AVIZAT:


Direcția Administrație Publică,


Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv,

Popa Georgiaha ,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DRE. .

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMĂ^Ă^

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant in asistent al unui post de funcție publica din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

și a emis

\j