Hotărârea nr. 231/2016

Hotãrârea nr. 231 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 231


privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Poliției Locale a Municipiului Ploiești prin care se propune constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Ploiești;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.07.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 republicată, actualizată - Legea poliției locale;

în temeiul art. 36 alin (2) lit. a, alin 6 lit. a pct. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Ploiești, în următoarea componență:

 • 1. Primarul Municipiului Ploiești - Președintele Comisiei;

 • 2. Șeful unității/structurii teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul acestuia;

 • 3. Directorul General al Poliției Locale a Municipiului Ploiești;

 • 4. Secretarul Municipiului Ploiești;

 • 5. Consilier local domnul Ganea Cristian-Mihai;

 • 6. Consilier local domnul Botez George-Sorin-Niculae;

 • 7. Consilier local domnul Pană George.

 • (2) Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică, constituită cf. alin. (1) este asigurat de reprezentanți ai Poliției Locale a Municipiului Ploiești.

Art. 2 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 De la data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 294/31 august 2015 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Poliția Locală a Municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
Ia Hotărârea Consiliului Local nr $

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

i*. PLO\^k 7

MISIEI


Art. 1 Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului Ploiești, organism cu rol consultativ în probleme de ordine publică și de organizare și funcționare a Poliției Locale Ploiești, funcționează în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr._______, cu respectarea prevederilor Legii nr. 155/2010, în baza

prezentului Regulament.

Art.2 Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului Ploiești are următoarea componență:

 • -  Primarul Municipiului Ploiești;

 • -  Reprezentantul Poliției Municipiului Ploiești;

 • -  Directorul General al Poliției Locale a Municipiului Ploiești;

 • -  Secretarul Municipiului Ploiești;

 • -  3 consilieri locali desemnați de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Ședințele Comisiei Locale sunt conduse de Primarul Municipiului Ploiești.

Art. 4 (1) Secretariatul Comisiei Locale este asigurat de reprezentanți ai Poliției Locale a Municipiului Ploiești.

(2) Atribuțiile secretarului constau în:

 • - efectuarea demersurilor pentru anunțarea membrilor Comisiei cu privire la data desfășurării lucrărilor și a ordinii de zi;

 • - redactarea procesului-verbal de ședință și înmânarea acestuia către membrii Comisiei pentru semnare;

 • - arhivarea proceselor-verbale ale ședințelor.

Art. 5 (1) Comisia Locală se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Primarului Municipiului Ploiești sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

 • (2) Convocarea ședințelor trimestriale se face de către Primar cu cel puțin 5 zile lucătoare înainte de data ședinței. Odată cu convocarea ședinței, secretariatul va transmite si ordinea de zi a ședinței.

 • (3) Convocarea la inițiativa consilierilor locali se face prin secretariatul Comisiei prin depunerea solicitării semnate de către cel puțin o treime din consilierii locali, în termen de 5 zile lucătoare înainte de data ședinței.

 • (4) în situații excepționale, Primarul poate convoca ședința imediat.

 • (5) Cu ocazia fiecărei ședințe se încheie un proces-verbal care este semnat de către toți membrii Comisiei.

  Art 6 Comisia Locală de Ordine Publică are următoarele atribuții: z • a) asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publicat M^igiții îrift domeniul ordinii și al siguranței publice la nivelul Municipiuli%P-L

 • b) avizează proiectul regulamentului de organizare și funcțioiă^®LoE^H}rei Locale Ploiești;


 • c) elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Ploiești pe care îl actualizează anual;

 • d) analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul Municipiului Ploiești și face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

 • e) evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al Politiei Locale Ploiești;

5                                             ?     7

 • f) prezintă Consiliului Local al Municipiului Ploiești rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Ploiești. în baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

 • g) Analizează și face propuneri în orice alt domeniu care privește siguranța și ordinea publică la nivelul Municipiului Ploiești.

Art. 7 Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării Hotărârii de Consiliu Local nr. ______ și se aduce la cunoștința membrilor Comisiei Locale de Ordine

Publică a Municipiului Ploiești.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

5


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010 a fost înființată Poliția Locală a Municipiului Ploiești, instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

La nivelul fiecărei comune, al fiecărui oraș, municipiu și sector al Municipiului București unde funcționează poliție locală, se organizează și funcționează prin hotărâre de consiliu local, Comisia Locală de Ordine Publică, organism cu rol consultativ.

Modul de funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică este stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare al acesteia adoptat de autoritatea deliberativa.

Comisia Locală de Ordine Publică este constituită conform art. 28 alin. (2) din Legea nr. 155/2010 din: primar, șeful unității/structurii teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul acestuia, șeful poliției locale, secretarul unității adminstrativ-teritoriale și 3 consilieri locali numiți prin hotărâre de consiliu local.

Față de cele expuse propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

PRIMAR,

ADRIAN FL


BRE


POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 155/2010 - Legea poliției locale, Comisia Locală de Ordine Publică este constituită, după caz, din: primar, șeful unității/structurii teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul acesteia, șeful poliției locale, secretarul unității administrativ-teritoriale și 3 (trei) consilieri locali, desemnați de autoritatea deliberativă.

Modul de funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică este stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, conform anexei la prezenta hotărâre.

Principalele atribuții ale Comisiei Locale de Ordine Publică sunt următoarele:

 • a) asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al siguranței publice la nivelul Municipiului Ploiești;

 • b) avizează proiectul regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Ploiești;

 • c) elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Ploiești pe care îl actualizează anual;

 • d) analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul Municipiului Ploiești și face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

 • e) evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al Politiei Locale Ploiești;

 • f) prezintă Consiliului Local al Municipiului Ploiești rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Ploiești. în baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

Al

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității


administrativ-teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționar publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau struc

Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează și analizează activitatea acestora. în contextul de mai sus, coroborate cu prevederile contractelor de delegare a unor servicii publice de interes local si a legislației în domeniu ce reglementează funcționarea acestor servicii, se propun o serie de modificări în structurile de coordonare.

Față de aspectele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alaturat.

Director General,                              Șef Serv. Resurse Umane,Juridic,


Contracte, Proceduri Mocanu Gabriela Isabela

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES- VERBAL încheiat astăzi 28 iulie 2016

Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016 a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru

. .7*. A ,'L£'$S-.............................................................

S-a constatat că propunerile consilierilor au vizat pe ... 9.i ,‘C?. G.? 4.1?T?.

....      .î...         <£.£■............

Votul a fost secret.

S-au constatat următoarele:                                             .

 • -  numărul consilierilor prezenti care și-au exprimat votul este de ...

 • -  numărul de voturi valabil exprimate este de......?. 5...........

 • -  numărul de voturi nule este de ..................6?.........

  1. Doamna/domnul.

  OîaL -"Am

  .......a obținut.

  h'/-

  .. voturi.

  2. Doamna/domnul.

  .......a obținut.

  J.57.

  .. voturi.

  3. Doamna/domnul.

  2l&

  .......a obținut.

  1 c>

  .. voturi.

  4. Doamna/domnul.

  ..C.-teN...

  O     £ C ’<?-

  .......a obținut.

  ../X..

  .. voturi.

  5. Doamna/domnul .

  ....................

  .......a obținut.

  .. voturi.

Comisia de Validare constată că                  t

£          ... .9.    f.7?i .4#. r..      7X7..                .. .4tv. . .t.^A . G țr

-a/au

, obținut numărul necesar de voturi pentru a fi ales/alesi .

k'V... .^ S;                     . .9?flf*jr'S'S.                                                       .<LÎv.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal îmdou^. exemplare.SE

Gh eorgfâ&indrei
Paul Palaș-Alexandru^'

Eduard-Emilian Tudor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Ploiești

si a emis :SECRETAR,

Andrei Gheorghe

\ J