Hotărârea nr. 230/2016

Hotãrârea nr. 230 privind stabilirea componenţei Comisiei pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ şi propunerea soluţiilor individuale motivate conform legislaţiei în vigoare

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 230 privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Drăgulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare;

Luând în considerare prevederile art.l din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.896/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 15/2003;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 05.07.2016;

In temeiul art. 36, alin. (2), litera „c” si litera „d”, precum si alin.6 lit. „a” punctul 5 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă stabilirea componentei Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, după cum urmează:

Președinte: domnul Minea Constantin-Gabriel

Secretar: domnul Neagu Florin-Daniel Membri: doamna Stanciu Marilena

domnul Văduva Sorin

domnul Sîrbu-Simion Gheorghe

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul Municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.

Președinte de ședință, George                iotez
Contrasemnează Secretar.

Simona Albu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare

Potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru Q construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul îsi are domiciliul.

în vederea identificării și inventarierii terenurilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, a fost necesară constituirea unei comisii.

Conform art. 1 si 4 din Hotărârea Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, în vederea identificării și inventarierii terenurilor, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, prin dispoziția primarului se constituie o comisie alcătuită din 3 membri la comune și din 5 membri la orașe și municipii. Membrii comisiei pot fi consilieri locali, funcționari publici și angajați cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 308/13.08.2012 v privind modificarea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, cu modificările ulterioare și conform art. 1 si 4 din Hotărârea Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, a fost numita comisia, compusă din consilieri locali, comisie ce a avut ca sarcini identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare.

Ulterior, aceasta hotarare a fost modificata potrivit schimbărilor intervenite prin Hotărârile Consiliului Local nr.52/2013 si nr.78/2016.

Zț2*4

Urmare declarării Consiliului Local al municipiului Ploiești ca leg potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l92J este necesară stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și i) terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.l5/2003, dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor motivate conform legislației în vigoare.


@c.


istiîăp

W

4      G

izareși'


individuale


Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

Conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 în vederea identificării și inventarierii terenurilor, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, prin dispoziția primarului se constituie o comisie alcătuită din 3 membri la comune și din 5 membri la orașe și municipii. Membrii comisiei pot fi consilieri locali, funcționari publici și angajați cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv.

Astfel, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 308/13.08.2012 privind modificarea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.l 5/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, cu modificările ulterioare, conform art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, a fost numită comisia , compusa din consilieri locali, comisie ce a avut ca sarcini identificarea si inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare.

Comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 308/13.08.2012 avea următoarea componenta :

  • -  Președinte: Pană George

  • -  Secretar : Sîrbu Simion Gheorghe

  • -  Membri: Neagu Daniel Puiu, Alexandri Nicolae, Popa Constantin

Ulterior aceasta hotarare a fost modificată prin Hotărârea Consiliul municipiului Ploiești nr. 52/27.02.2013 avand următoarea componenta:

  • -  Președinte: Pană George

  • -  Secretar : Sîrbu Simion


    Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 78/25.02.2016 Comisia


- Membri: Neagu Daniel Puiu, Marcian Cosma, Popa Constantin a fost modificata astfel:

  • -  Președinte: Vîscan Robert Ionuț

  • -  Secretar : Sîrbu Simion

- Membri: Dumitru Cristian, Cosma Marcian, Popa Constantin

Urmare declarării noului Consiliu Local al municipiului Ploiești ca legal constituit potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.192/ 23.06.2016 este necesara stabilirea noii componente a Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.l 5/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare.

In ședința din data de 05.07.2016, Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a emis aviz favorabil promovării proiectului de hotarare corespunzător.


Direcția Gestiune Patrimoniu


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin TăbîrcăAVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Publice, Contracte, Director Executiv, Georgiana Popa


Șef Sdrviciu,

Gabriela Mîndruțiu

Direcția Economica
arian Cristiana


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE


RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.l 5/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoarePREȘEDINTE,

Ștefan Dânescu

SECRETAR,


Marilena Stanciu