Hotărârea nr. 23/2016

Hotãrârea nr. 23 privind modificarea anexelor la Hotărârea nr. 541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti”şi transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 23


privind modificarea anexelor la Hotărârea nr. 541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind modificarea anexelor la Hotărârea nr.541/2015 a Consiliului local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „ Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S. C. Apa Nova S.R.L. Ploiești,

Luând în considerare adresele nr.l 6/13.01.2016 și nr. 18/14.01.2016 ale Direcției Economice;

Având în vedere că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și au fost recepționate potrivit Proceselor Verbale de recepție incheiate la terminarea lucrărilor;

în conformitate cu Raportul din data de 22.01.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă înlocuirea Anexelor nr.l și nr.2 la Hotărârea nr.541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești, cu Anexele nr.l si nr.2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Restul prevederilor Hotărârii nr.541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art.2. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.220/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de delegare a gestiunii nr.18579 încheiat în data de 04.11.2013 între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în baza Hotărârii nr.425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, potrivit art.l (1).

Art.3. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 18579/4.11.2013, conform prevederilor art.l (1) din prezenta hotărâre, act adițional care constituie Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești, conform prevederilor art. 1 (1).

Art.5. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,lbuMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor la Hotărârea nr.541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „ Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S. C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C Apa Nova S.R.L. Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotararea nr.541/2015 a Consiliului Local Ploiești s-a aprobat includerea unor bunuri în „ Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești

Prin adresele nr. 16/13.01.2016 si nr. 18/14.01.2016 Direcția Economica a comunicat faptul ca a procedat la înregistrarea in evidentele contabile a majorării valorii de inventară unor mijloace fixe ce au fost incluse in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” potrivit Hotărârii nr.541/30.12.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, conform adreselor nr.70/06.01.2016 si nr.87/07.01.2016 transmise de Direcția Tehnic Investirii, precum si adresei nr.954/11.01.2016 transmisa de Direcția Relații Internationale.

Fata de cele expuse mai sus, este necesara modificarea anexelor la Hotărârea nr.541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești^ precum si modificarea corespunzătoare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 18579 din 2013, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești


Consiliul Județean Prahova in vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, insusit prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Situația a fost analizată in ședința din data 19.01.2016 a Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.


Director Executiv

Florin Petrâphe^"


Director Executiv Adj un

Amedeo Florin Tabirc


Șef S.I.E.B,


Gabriela Mîndruțiu


Șef Serviciu Contracte, Carmen Bucur


AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic


Direcția Economica,


Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv, Georgiana Popa


Director Executiv, Nicoleta Cradiunoiu

întocmit: DC/ES

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Boci <        *

lț?\ 4$;:/ c j reg nr. 54'î /2Qj?M MpP^bunurîa^


EXPUNERE DE MOTIVE     B

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor la Hotăi _________

Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unotbununa^ „ Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ” și

transmiterea acestora în concesiunea S. C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

In ședința din data de 30.12.2015 Consiliul Local Ploiești a aprobat Hotararea nr.541 privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Conform adreselor nr.70/06.01.2016 si nr.87/07.01.2016 transmise de Direcția Tehnic Investiții, precum si adresei nr.954/11.01.2016 transmisa de Direcția Relații Internationale, Direcția Economica a procedat la actualizarea evidentelor contabile privind unele bunuri ce au făcut obiectul Hotărârii menționate mai sus.

Având in vedere cele menționate mai sus, se impune modificarea anexelor Hotărârii nr.541/2015 a Consiliului Local Ploiești, precum si modificarea corespunzătoare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 18579 din 2013, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești, in baza Hotărârii nr. 425/2013 a Consiliului Local Ploiești si a contractului de concesiune a sistemului de alimentare cu apa si canalizare.

Potrivit normelor de tehnica legislativa in vigoare, după aprobarea prezentului proiect de hotarare, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova in vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, insusit prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Având in vederea cele prezentate anterior, propun spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.Anexa nr.l Ia HCL nr.Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa E)

Nr.crt

Codul dc clasificare

Denumirea bunului

Elementele dc identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării in folosință

Valoare de inventar

- (lei)

Situația juridică actuală Denumire act dc prorictatc sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

----------5----------

----------5

" Creșterea mobilității transportului public prin modernizarea liniei de tramvai 102 , in Municipiul Ploiești - Tronson 1

- Bucla Nord - Intersecția Republicii Șoseaua Nordului intersecție B-duI Republicii (Mc Donald’s) - strada Gageni (Spital Județean)

1.3.3

Linie de tramvai 102 Tronson 1-Bucla Nord- Intersecție Republicii

Nr. inventar 1217                                                            Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015, Adr.DTl nr.70/06.01.2016 si Fisa Tehnica: amplasament: Municipiul Ploiești, str.Gageni (Spital Județean) si sos Nordului (intersecție cu B-dul Republicii) -infrastructura sî suprastructura caii de rulare pe o lungime de 4,55 kmes; Linia de tramvai a fost executata din șina cu canal NP4aS cu prindere elastica W-TRAM iar suprastructura a fost executata in soluție cu grinda continua; -amortizoare de zgomote si vibrații la inima șinei si la talpa sinei=17560,70 ml; -înglobarea liniei în carosabil cu doua straturi de asfalt: strat de legătură BAD 25 si strat de uzura BA16=14753,32 mp ; -aparate de cale: 5 buc schimbători intrare, 5 buc schimbători ieșire sî 4 bucăți traversări T4; -drenaj cale de rulare linie de tramvai din țeava PVC 0 210 mm=1378 ml; -drenaj ape pluviale din canalul șinei din țeava PVC 0 125 mm=130 ml; -drenaj canalizare madazuri automate si sistem de ungere din țeava PVC 0110 mm si 125 mm=308 mi; -separatoare de namol=6 buc; -rețea multitubulara=4185 ml; -camere de tragere noi=47 buc; -rețea aferente sistemului de automatizare=2475 ml; -camere de tragere stâlpi informare calatori=35 buc; -rețea canalizatie electrica macazuri automate si sisteme de ungere=1160 ml; -camere de tragere pentru inst de automatizare si ungatoare=15 buc.

2015

29.003.741,36

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.6

Aparate de cale (af. liniei de tramvai 102 Tronson 1-Bucla Nord- Intersecție Republicii)

Nr. inventar 1218                                                       Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -5 buc mecanisme de acționare automata a macazurilor de intrare, -5 buc mecanisme de indexare a macazurilor de ieșire, -10 buc încălzitoare de macazuri, -9 buc ungatoare de șina;

2015

3.197.981,05

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 1 statie str.Gageni- Spital Județean -fir2 1'02

Nr. inventar 1219                                                         Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica :pavele din granit; S=64 mp

2015

39.802,16

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af.Peron 1 statie str.Gageni- Spital Județean -fir2 102

Nr. inventar 1220                                                       Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara si circular ;l=29.27ml

2015

10.405.83

Legea^T^r^/ți^^ifirind

1.7.1.3

Instalații electrice peron(af. Peron 1 statie str.Gageni- Spital Județean -fir2,102

Nr. inventar 1221   1                              *                          Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

AublicS? modincSilZ și OQjfipfțtfpri le ulterioare//

-

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron 1 statie str.Gageni- Spital Județean -ftr2 ,102

Nr. inventar 1222                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexigiass; -Adăpostul are un sisteni de iluminare propriu; -Conține loc'de odihna in consola, din lemn

• 2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3 ,

Peron 2 statie str.Gageni- Bucla Nord ( intre linii)-fir 1.-102

Nr. inventar 1223                                                       Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica: pavele de granit,S=82 mp

2015

50.848,75

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, ■■ cu modificările șî completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelorf af.Peron 2 statie str.Gageni- Bucla Nord(intre linii)-fir 1 102

Nr. inventar 1224                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica ; țeava zincata rectangulara si circular

2015

5.563,75

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

instalații electrice peron(Peron 2 statie str.Gageni-.Bucla Nord {intre linii) -fir 1 102

Nr. inventar 1225                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3‘2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 2 statie str.Gageni- Bucla Nord (intre linii) -fir 1 102

Nr. inventar 1226   -                                                    Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 sî Fisa Tehnica : -Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexigiass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 3 statie str.Gageni- Bucla Nord -fir 1 102

Nr. inventar 1227                        '                                  Adr.' DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele de granit, S = 53 mp

2015

32.865,66

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron 3 statie str.Gageni- Bucla Nord -fir 1 102)

Nr. inventar 1228                                                       Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara si circular ;I=30.98ml

2015’

11.013,75

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peron( af.Peron 3 statie str.Gageni- Bucla Nord -fir 1 102)

Nr. inventar 1229                                                       Adr. DTI

10908/23.12,2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 3 statie str.Gageni- Bucla Nord -fir 1 102 )

Nr. inventar 1230                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica: -Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexigiass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr, 213/1998, privind bunurile proprietate .publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 4 statie str.Gageni- - fir 1 102

Nr. inventar 1231                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele de granit, S =

78 mp                 .....

2015

48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică,

" cu modificările și cori p^făriî^jîîte^aiș

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron

4 statie str.Gageni- - fir 1 102)

Nr. inventar 1232                                                       Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica: țeava zincata rectangulara si circular; !=36.53ml

2015

12.986,83

Leg/ra *21-3/1sșjtd bOioidproprjcJ.ate pTiblică,-.

îl «)[Tinl5tarire ulterj.oard

1.7.1.3

nstalatii electrice peron{ af.Peron 4 statie str.Gageni-- fir 1 102)

Nr. inventar 1233                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

-

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 4 statie str.Gageni-- fir 1 102 )

Nr. inventar 1234                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pfexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 5 statie str.Gageni- - fir 2 102

Nr. inventar 1235                                                          • Adr. DTl

10908/23.)2.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica; pavele de granit, S = 78 mp

2015

‘ 48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2    .

Gard pt proiecția persoanelor (af. Peron

5 statie str.Gageni- - fir 2 102)

Nr. inventar 1236                    '                                   Adr. DTl

1Q908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara si circular

2015

- 12.819,75

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peronf af.Peron 5 statie str.Gageni- - fir 2 102)

Nr. inventar 1237                                                         Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 5 statie str.Gageni-- fir 2 102)

Nr. inventar 1238                                                           Adr.- DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura stâtiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un

■' sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 6 statie Sos. Nordului intersecție str. Gagenl -fir 2 102

Nr. inventar 1239                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica: pavele de granit, S = 78 mp

2015

48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron 6 statie Sos. Nordului intersecție str. Gageni-fir 2 102

Nr. inventar 1240                      ,                                 Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14*.12.2015 si Fisa Tehnica: țeava zincata rectangulara si circular, 1=36.65 ml

2015

13.029,50

Legea nr. 213/1998j privind bunurile proprielate'publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peron( af.Peron 6 statie

Sos. Nordului intersecție str. Gageni -fir 2 102

Nr. inventar 1241                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de proiecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 6 statie

Sos. Nordului intersecție str. Gageni -fir 2 102)

Nr. inventar 1242                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015    ■ .

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 7 statie Sos. Nordului, intersecție ■ str. Petuniei -fir 1 102'     .       ■ '

Nr. inventar 1243                                                          Adr:

DTl 10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele de granit, S ' -                         - = 78 mp

2015

48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și cojnpletările^iîtSrîoarc

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron 7 statie Sos. Nordului intersecție str.Petuniei-fir 1 102

Nr. inventar 1244                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara si circular

2015

12.631,32

3719-S8?.ppvW

bpnu^^roprigțatc publibă^

1.7.1.3

nstalatii electrice peron( af.Peron 7 statie Sos. Nordului intersecție str. Petuniei -fir 1 102

Nr. inventar 1245                                                        Adr. DTl

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

hfi^l3^9987pri^d J btfriuțije proprietate publica^ \cu-modificărileșv ■

V ' ■ /       . i

completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 7 statie Sos. Nordului intersecție str. Petuniei -fir 1 102) .

Nr. inventar 1246                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din p’exiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3 ’

Peron 8 statie Sos. Nordului Complex Mic -firi 102

Nr. inventar 1247-»                                                           Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,*Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele de gțanît, S = 78 mp

2015

'   . 48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron 8 statie.Sos. Nordului Complex Mic -fir 1 102) . '

Nr. inventar 1248                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : teaya zincata rectangulara si circular, L= 36,31 ml

2015

12.908,63

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și • completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peronf af.Peron 8 statie Sos. Nordului Complex Mic -fir 1 102)

Nr. inventar 1249                                                         Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice în tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

«

,   2015

7.953,45

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 8 statie Sos. Nordului Complex Mic -fir 1 102)

Nr. inventar 1250                                                        Adr. DTI.

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola; din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările șî completările ulterioare

1.3.3

X

Peron 9 statie Sos. Nordului Complex Mic

-fir 2 102

Nr. inventar 1251               *            ‘                              Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele de granit, S = 78 mp

2015

48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările șî completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron

9 statie Sos. Nordului Complex Mic -fir 2 102

Nr. inventar 1252                                   _                    Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnică : țeava zincata rectangulara si circular ,L=35.53ml

2015

12.631,32

Legea nr, 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peron( af. Peron 9 statie Sos. Nordului Complex Mic -fir 2 102 )

Nr. inventar 1253                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

* 1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron 9 statie Sos. Nordului Complex Mic -fir 2 102 )

Nr. inventar 1254                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura statiei este - din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

’   '         16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 10 statie Sos. Nordului Complex Mare -fir 1 102   '

■ Nr. inventar 1255                                                            Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele de granit, S =

■               78 mp

_2015

48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron 10 statie Sos. Nordului Complex Mare -fir 1 102)

Nr. inventar 1256                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara si circular ,1=37.04 ml

2015

13.168,15

Legea nr. 213/1998, privind-; bunurile proprietatg^Wic^" cu moclific.ănle^'x^"^ completărilșfuhefîoai'e^.;

1.7.1.3

instalații electrice peron( af.Peron 10 statie Sos. Nordului Complex Mare -fir 1 102)

Nr. inventar 1257                                      '                  Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.953,45

Legea nr. 213/Ă 99^8, pnYipKL s bunurile proprietate pțuS||& i cu modific^U&ș'F^^Jt ’ completările ultefțbațe1.3.24-

Adăpost de calatori (af. Peron 10 statie Sos. Nordului Complex Mare -fir 1102 )

Nr. inventar 1258                                                       Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu;-Conține loc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 11 statie Sos. Nordului Complex Mare-fir2 102

Nr. inventar 1259 '                                                   ; Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele de granit, Ș = 78 mp

2015

, 48.368,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu-modificări le și completările ulterioare

1.6.3.2ț

Gard pt protecția persoanefor (af. Peron

11 statie Sos. Nordului Complex Mare -fir 2 102)

Nr. inventar 1260                                                       Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata rectangulara sf circular

2015

,     13.136,16

Legea nr. 213/.1998, privind bunurile proprietate publică,

• cu modificările și • completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peron( af.PPeron 11 statie Sos. Nordului Complex Măre -fir 2 102)

Nr. inventar 1261                                                           Adr. DTI

10908/23.12.2015 ;Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

--------------------------------ț----------

2015

7.953,45

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 11 statie Sos. Nordului Complex Mare -fir 2 102 )

Nr. inventar 1262       -                                                   Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : -Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din pexiglass; -Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; -Conține ioc de odihna in consola, din lemn

2015

16.403,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

I

1.3.24

Cabina cap linie (af. tramvai 102 Tronson 1-Bucla Nord- Intersecție Republici)

Nr. inventar 1263                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr. 24582/14.12.2015 si Fisa Tehnica : cabina modulara tip container - cu branșament la apa, racord la canalizare si instalație de impamantare ; Suprafața ocupata (2x2,5mx6m)= 30 mp; pereții exteriori sunt realizați din panouri tip sandwich; podeaua este izolata termic (vata de sticla); sistem de usi si ferestre cu tamplarie din aluminiu cu sticla securit de 5mm; usi confecționate din panouri lermoizolante.

2015

71.002,53

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.4.2

Rețea de contact linie tramvai 102 Tronson 1-Bucla Nord- Intersecție Republici

Nr. inventar 1264                                                        Adr. DTI

10908/23.12.2015 ,Pvb nr, 24582/14.12.2015 sî Fisa Tehnica: amplasament: Municipiul Ploiești, str.Gageni (Spital Județean) si sos Nordului (intersecție cu B-dul Republicii); linie aeriana de contact (cupru )=6,5 km;stalpi metalici SMC 8 TOM-F=70 buc;stalpi metalici SMC 10 TOM-F=18 buc;stalpi metalici SMC 12 TOM-F=45 buc;stalpi metalici SMC 20 TOM-F=16 buc;

2015

4.933.209,84

Legea nr. 213/1998, privind ■bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Coșuri de gunoi - linii tramvai Peron 1-11

22 buc

2015

8.055,30

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Indicatoare rutiere - linii tramvai Peron 1-

11

108 buc

2015

27.749,52

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Indicatoare rutiere - linii tramvai Peron 1-

11

1 buc

2015

257,38

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publipă? ?

cu modificările și;//,.-completările ulterioare /'' „

-

ndicator statie - Peron 1-11

11 buc

2015

12.682,12

Legea nr. 213/1998^ț)rivi'^ * bunurile proprietatB’puMiJăf Ș cu modificăriwrșcd vCv ’X,\ completările ultel^Qa^IV o


*

Indicator luminos ocolire - linii tramvai Peron 1-11

11 buc

2015

8.976,44

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38.172.336,01


“Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului lOVcu lucrări vizând calea'de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I”Nr. inventar 1265 AmplasamentBulevardul Republicii ( de la intersecția cu Șoseaua Nordului Z Șoseaua Vestului pana la intersecția cu strada Gheorghe Doja), strada Gheorghe Doja (de la sensul giratoriu din Piața Mihai Viteazu la intersec cu strada Candiano A. Popescu a) infrastructura si suprastructura caii de rulare - lungime =3,32 km cale simpla /1,66 km cale dubla.Pe Bulevardul Republicii si pe strada Gheorghe Doja (de la intersecția străzii Gheorghe Doja cu străzile Carpati sî Văleni pana la strada Candiano Popescu) suprastructura caii de rulare s-a executat in soluție cu grinda continua -lungime .= 1771 m In sensul giratoriu din Piața Mihai Vifeazu (de la intersecția Bulevardului Republicii cu străzile Partizani, Andrei Muresanu si Gheorghe Doja ) si pe strada Gheorghe Doja (de la Piața Mihai Viteazu pana la intersecția cu străzile Carpati si Văleni) suprastructura s-a executat in soluție cu longrine continue -lungime = 1550 m.Suprastructura liniei de tramvai= șina cu canal, iar prinderea . acesteia s-a făcut cu prin prindere elastica directa cu puncte de prindere elastice W-ȚRAM înglobate in beton armat;amortizoare de zgomot si vibrații formate din elemente laterale si elementetie talpa (galoși) - 6642 m si ecran de protecție {nivel suplimentar de amortizare) - 6754m ;sîstem de drenaj in lungul traseului zona cu longrine continue = 935 m;Camine de inspecție - 22 buc; Lungime totala sistem drenaj zona cu grinda continua = 12 m Guri de scurgere punctuale cu evacuare verticala cu forma speciala pentru preluarea apei din canalul șinei - 8 buc.Retea multitubulara - canalizatia electrica s-a executat din tronsoane, din țeava PVC Lungime totala de 3340 m din carerteava PVC Dn 90 - 3320m;teava PVC Dn 210-20 m ;camere tragere -41buc;lnglobarea in carosabil a liniei dș tramvaiisuprafata de 6140 mp (strat de legătura din binder BAD 25 si un strat de uzura BA 16);suprafata de 4735 mp - s-a excutat soluția cu zona proprie inierbata - traseul tramvaiului in zona rondului necarosabil din Piața Mihai Viteazu, de la intersecție

Bulevardul Republicii cu strada Partizani si Gheorghe Doja pana la intersecție strada Gheorghe Doja cu străzile Văleni si Carpati s-a executat pe cu cale de rulare comuna . S-a realizat un sistem Green Track investiție finanțata din F.E..D.R. ,B.S si B. L.

Nr. inventar 1266                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica: Construcție peron -suprafața = 78 mpjAmenjare platforma pamant, strat balast stabilizat in grosime de 10 cm, compactat, folie polietilena, sapa beton simplu C 6/7,5 in grosime de 7 cm, mortar pentru pozarea dalelor de granit, pavaj din dale de granit antiderapante, covor verde tip arici, borduri granit perimetrale pentru delimitare peron din 25x20x50 cm pe fundație de beton. Lungimea totala = 39 m din care: lungimea utila = 30 m, latimea = 2 m, o rampa de acces = 3 m, pasaj pietonal cu lățime = 4 m, doua capete peron = 1 m.

Nr. inventar 1267                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehtlica: țeava rectangulara si rotunda - lungime 37 m


Nr. Inventar 1268                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 sî Fisa Tehnica: cablu CYYF 3x2,5 mm -56,6 m, conductor legare la pamant din banda otel zincata zîncata 40x4 - 50 m, priza de pamant formata din electrozi țeava zincata 2 1/2 -12,5 m, corp iluminat -1 buc, tablou electric

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


Legea nr. 213/1998. privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioareLegea nr. 213/19^g

bunurile propridâjfc.priblică cu

completărffeijlte Legea nr. bunurile prop^JS cu

completările


1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron 1.1( fir 1) Bulevardul Republicii * Casa Roșie Electrica)

Nr. inventar 1269   *                                                    Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : format din structura metalica, pereți din geam securizat, loc odihna din lemn

2015

22.610,00

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

' completările ulterioare

1.3.3

Peron 2.1 (fir 2 ) de la km 0 54'3.500 la km 0 582.500 (in dreptul la supermarket Mega Image}

Nr. inventar 1270                                                        Adr. DTI

10920/23.12.<2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : Construcție peron -suprafața = 78 mp;Amenjare platforma pamant, strat balast stabilizat in grosime de 10 cm, compactat, folie polietilena, sapa beton simplu C 6/7,5 in grosime*de 7 cm, mortar pentru pozarea dalelor de granit, pavaj din dale de granit antiderapante, covor verde tip arici, borduri granit perimetrale pentru delimitare peron din 25x20x50 cm pe fundație de beton. Lungimea totala = 39 m din care: lungimea utila = 30 m, latimea = 2 m, o rampa de acces = 3 m, pasaj pietonal cu lățime = 4 m, doua capete peron = 1 m.

2015

83.898,39

Legea nr.*213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af. Peron

2.1 (fir 2) (in dreptul la supermarket Mega Image)

Nr. inventar 1271                                                         Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica: țeava rectangulara si rotunda - lungime 37 m

2015

10.446,77

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

l.î J. 3

Alimentare cu energie electrica peron( af. Peron 2.1 (fir 2) (in dreptul la supermarket Mega Image

Nr. inventar 1272                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 sl Fisa Tehnica : cablu CYYF 3x2,5 mm -56,6 m, conductor legare la pamant din banda otel zincata zincata 40x4 - 50 m, priza de pamant formata din electrozi țeava zincata 2 1/2 -12,5 m, corp iluminat - 1 buc, tablou electric

2015

4.986,97

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 2.1 (fir 2 ) ț in dreptul la supermarket Mega Image)

Nr. inventar 1273

Adr. DT110920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : format din structura metalica, pereți din geam securizat, loc odihna din lemn buc=2

2015

•              45.220.00

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 3.1( fir 1) de la km 0 982.000 la km

1 021.000( str.Gheorghe Doja - aproape de str. Banatului)

Nr. inventar 1274                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 sl Fisa Tehnica : Construcție peron -suprafața = 78 mp;Amenjare platforma pamant, strat balast stabilizat in grosime de 10 cm, compactat, folie polietilena, sapa beton simplu C 6/7,5'in grosime de 7 cm, mortar pentru pozarea dalelor de granit, pavaj din dale de granit antiderapante, covor verde tip arici, borduri granit perimetrale pentru delimitare peron din 25x20x50 cm pe fundație de beton. Lungimea totala = 39 m din care : lungimea utila = 30 m, latimea = 2 m, o rampa de acces = 3 m, pasaj pietonal cu lățime = 4 m, doua capete peron = 1 m.

2015

98.350,54

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( Peron 3.1 (fir 1) (str. Gheorghe Doja - aproape de str.Banatului

Nr. inventar 1275                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : țeava rectangulara si rotunda - lungime 37 m

2015

10.446,77

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentare cu energ.electrica peron ( af.Peron 3.1 (fir 1) str. Ghe.Doja -aproape de str.Banatului

Nr. inventar 1276                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : cablu CYYF 3x2,5 mm -56,6 m, conductor legare la pamant din banda otel zincata zincata 40x4 - 50 m, priza de pamant formată din electrozi țeava zincata 2 1/2 -12,5 m, corp iluminat -1 buc, tablou electric

2015

4.986,97

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 3.1 (fir 1) ; str. Gheorghe Doja - aproape de str.Banatului)

Nr. inventar 1277                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 st Fisa Tehnica : format din structura metalica, pereți din geam securizat, ioc odihna din lemn ;2 buc

2015

45.220,00

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și      .

completările ulterioare    .
I iJ

1.3.3

Peron 4.1 (fir 2) de la km 1 015.000 la km 1 054.000 (str.GheDoja- aproape de str. Timotei Cipariu

Nr. inventar 1278                                                *      Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015si Fisa Tehnica : Construcție peron -suprafața = 78 mp;Amenjare platforma pamant strat balast stabilizat in grosime de 10 cm, compactat, folie polietilena, sapa beton simplu C 6/7,5 în grosime de 7 cm, mortar pentru pozarea dalelor de granit, pavaj din date de granit antiderapante, covor verde tip arici, borduri granit perimetrale pentru delimitare peron din 25x20x50 cm pe fundație de beton. Lungimea totala =.39 m din care: lung'mea utila = 3Q th, latimea = 2 m, o rampa de acces = 3 m, pasaj pietonal cu lățime = 4 m, doua capete peron = 1 țn.

2015.

98.350,54

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pl proiecția persoanelor (af. Peron 4.1( fir2 ) str.Ghe.Doja - aproape de str.Timotei Cipariu)

Nr. inventar 1279                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 sî Fisa Tehnica : țeava rectangulara si rotunda - lungime 37 m

2015

10.446,77

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentare cu ener.electrica peron(af.

Peron 4.1 ( fir2 ) str.Ghe.Doja-aproape de str.Timotei Cipariu

Nr. inventar 1280                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : cablu CYYF 3x2,5 mm 56,6 m, conductor legare Ia pamant din banda otel zincata zincata 40x4 - 50 m, priza de pamant formata din electrozi țeava zincata 2 1/2 -12,5 m, corp iluminat - 1 buc, tablou electric

2015

4.986,97

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron 4.1 (fir2 )str.Ghe.Doja-aproape de str.Timotei Cipariu)

Nr. inventar 1281                      -                                    Adr. DTI

10920/23.'12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica: format din structura metalica, pereți din geam securizat, loc odihna din lemn ;2 buc

2015

45.220,00

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 5.1 ( fir 1) de la km 1 321.700 Ia . km 1 360.700 ( pe str.Ghe.Doja - aproape de str.ion Maiore

Nr. inventar 1282                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : Construcție peron -suprafața = 78 mp;Amenjare platforma pamant, strat balast stabilizat in grosime de 10 cm, compactat, folie polietilena, sapa beton simplu C 6/7,5 in grosime de 7 cm, mortar pentru pozarea dalelor de granit, pavaj din dale de granit antiderapante, covor verde tip arici, borduri granit perimetrale pentru delimitare peron din 25x20x50 cm pe fundație de beton. Lungimea totala = 39 m din care: lungimea utila = 30 m, latimea = 2 m, o rampa de acces = 3 m, pasaj pietonal cu lățime = 4 m, doua capete peron = 1 m.

2015

98.350,54

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron

5.1 fir 1 pe str. Ghe. Doja - aproape de str.ion Maiorescu)

Nr. inventar 1283                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fișa Tehnica: țeava rectangulara si rotunda - lungime 37 m

2015

10.446,77

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentare cu ener.electrica peron( af.Peron 5.1 fir 1 pe str.Ghe. Doja-aproape de str.ion Maiorescu

Nr. inventar 1284                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica: cablu CYYF 3x2,5 mm -56,6 m, conductor legare la pamant din banda otel zincata zincata 40x4 - 50 m, priza de pamant formata din electrozi țeava zincata 2 1/2 -12,5 m, corp iluminat - 1 buc, tablou electric

2015

4.986,97

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron 5.1 fir 1 pe str. Ghe. Doja - aproape de str.ion Maiorescu)

Nr. inventar 1285                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : format din structura metalica, pereți din geam securizat, toc odihna din lemn

2015

22.610,00

Legea nr. 213/1998. privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

-

1.3.3

Peron 6.1 fir 2 de la km 1 354.700 la km 1 393.700( pe str.Ghe.Doja -aproape de str.Cezar Boliac

Nr. inventar 1286                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica: Construcție peron suprafața = 78 mp;Amenjare platforma pamant, strat balast stabilizat in grosime de 10 cm, compactat, folie polietilena, sapa beton simplu C 6/7,5 in grosime de 7 cm, mortar pentru pozarea datelor de granit, pavaj din dale de granit antiderapante, covor verde tip arici, borduri granit perimetrale pentru delimitare peron din 25x20x50 cm pe fundație de beton. Lungimea totala = 39 m din care: lungimea utila = 30 m, latimea - 2 m, o rampa de acces = 3 m, pasaj pietonal cu lățime = 4 m, doua capete peron = 1 m

2015

98.350,54

Legea nr. 213/f998ypnviri^/ bunurile proprietate, publică.

cu 1modificările;și:âb|^ completările ulterioare^;

_
1.6.3,2

Gbrd pt protecția persoanelor ( af. Peron

6.1 fir ( pe str. Ghe Doja - aproape de str.Cezar Boliac)

Nr. inventar 1287                                                        Adr. DTi

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : țeava rectangulara si rotunda - lungime 37 m

2015

10.446,77

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

* <

1.7.1.3'

Alimentare cu ener.electrica peronf af.pe str. Ghe Doja - aproape de str.Cezar Boliac}

Nr. inventar 1268                                                        Adr. DTI

10920/23,12.2015 ,Pvb nr, 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : cablu CYYF 3x2,5 mm 56,6 m,, conductor legare la pamant din banda otel zincâta zîncata 40x4 - 50 m, priza de pamant formata din electrozi țeava zîncata 2 1/2 -12,5 m, corp iluminat -1 buc, tablou electric

2015

4.986,97

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1,3.24

Adăpost de calatori (af.pe str. Ghe Doja,-aproape de str.Cezar Boliac)

Nr. inventar 1289                                                        Adr. DTI

10920/23.12.2015 ,Pvb nr. 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : format din structura metalica, pereți din geam securizat, loc odihna din lemn - 2 buc.

2015

45,220,00

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.4.2

Rețea de contact tramvai 101 et.l tronson cuprins intre B-dul Republicii -str.Gheorghe Doja

Nr. inventar 1290                                                        Adr. DTI

10920/23,12.2015 ,Pvb nr, 19805/13.10.2015 si Fisa Tehnica : Pe Bulevardul Republicii ( de la intersecția cu Șoseaua Nordului / Șoseaua Vestului pana la intersecția cu strada Gheorghe Doja), pe strada Gheorghe Doja (in sensul giratoriu din Piața Mihai Viteazu până fa intersecția cu strada Candiano A. Popescu ) Rețeaua de s-a executat in soluție simpla compensata, cu fir de contact Ri 100 mmp realizat din Cu-E si constituie conductorul pentru alimentarea electrica a materialului rulant.;Ca'dispozitiv de compensare a firului de contact s-a folosit un sistem de contragreutăți, dar si jntinzatoare cu arc acolo unde lungimea tronsonului este mai mica de 360 m.Sustinerea firului de contact a fost realizata cu suspensii tip Delta cu fixare pe traverseu. Suspensia LAC a liniei de contact a fost montata pe traversee si console. Fir contact - lungime totala = 6030 m Stâlpi electrici = 86 buc din care : Stâlp SMC 6 TOMF -15 buc Stâlp SMC 8 TOMF - 44 buc Stâlp SMC 10 TOM F - 8 buc Stâlp SMC 12 TOMF -19 buc Bratari stâlpi -132 buc Suspensie LAC pe console si traverse - 89 buc Dispozitiv compensare cu contragreutate pentru reglare fir contact - 8 buc Refacere instalație iluminat stradal - 40 buc

«

2015

2.449.817,06

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Coșuri de gunoi - linii tramvai Peron 1-6

4 buc

2015

3.168,00

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Coșuri de gunoi - linii tramvai Peron 1-6

8 buc

2015

7.218,56

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările șî completările ulterioare

Indicator luminos de ocolire Peron 1-6

6 buc

2015

2,641,74

Legea nr. 213/1998. privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Indicator statie-Peron 1-6

6 buc

2015

12.763,86

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică,' cu modificările și completările ulterioare

Total

23.554.421,50

“Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II’’             '    -/

-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4rf-—f-h1.3.6


1.3.3


1.3.3


1.7.1.3


1.3.24


1.3.3


1.3.3


Linie de tramvai 101 et II tronson cuprins intre str.Candiano Popescu -Bucia Sud


Aparate de cale(af.linie de tramvai 101 et II tronson cuprins intre str.Candiano Popescu -Bucla Sud)


Peron Statia nr.1.2t (fir 2 Km 1 870-Km 1 900)Str.George Cosbuc intersecție str.Gen.Vasile Milea


Statia nr.2.2t (fir 1 Km 2 010-Km 2 040) Str.George Cosbuc intersecție str.Constantei


Instalații electrice peron( af. Statia nr.2.2t

Str.George Cosbuc intersecție str.Constantei)


Adăpost de calatori (af.Statia nr.2.2t

Str.George Cosbuc intersecție str.Constantei)


Statia nr.3.2t (fir 2 Km 2 836-Km 2 866 Str.Nicolae Balcescu intersecție str. Bagdazar


Peron nr.1.2 firi Km 2 875.50-Km 2 911.50 Str.N.Balcescu

inters.slr. Democrației sî str.St.cel Mare


Nr.inî'entar 1291                                                             Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : amplasament: str.Gh. □oja (de la intersecția cu str.Candiano Popescu pana la intersecția cu str.G-ral.Vasile Milea), str.George Cosbuc, str.Ștefan Greceanu, str.Nicolae Balcescu, str.Ștefan cel Mare, str. Democrației si P-ta.1 Decembrie 1918; - infrastructura si suprastructura cate de rulare pe o lungime 5,764 kmcs. Din cei 5,764 km c.s,, 5,284 km c.s. au fost executați in' soluție grinda continua, iar 0,480 km c.s. in soluție inierbata. Linia de tramvai a fost executata din șina cu canal NP4aS cu prindere elastica W-Tram , iar suprastructura a fost executata in soluție cu grinda continua/solutie inierbata; -amortizoare de zgomote si vibrații la inima șinei si la talpa șinei -11528 ml 174 ml (zona aparatelor) =11 702 ml; - înglobarea liniei in carosabil cu doua straturi de asfalt: strat de legătură BAD25 si strat de uzura BAR16 - 17483,25 mp; - aparate de cale: 2 buc (1 schimbător de intrare Si, 1 schimbător de. Ieșire Se). - drenaj cale de rulare linie de tramvai din țeava PVC 0 200mm -1700 ml; - drenaj ape pluviale din canalul șinei -Montaj conducte si accesorii PVC0 125 mm - 72 ml; - drenaj canalizare macazuri automate/sîstem de ungere, conducte PVC0 110-125 mm-331 ml; - separator de nămol si produse petroliere -2 buc. - rețea mullitubulara - 6452 ml; - camere de tragere, noi - 30 buc; - camere de tragere Dn 800mm (11 buc), Dn 600mm (1 buc) si 400x400 (65 buc) -77 buc.


Nr. inventar 1292                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : echipamente necesare automatizării aparatelor de cale: -1 buc mecanism de acționare automata a mazurilor de intrare; -1 buc dispozitiv de indexare a mazurilor de ieșire; - 2 buc incalzîtoare de macazuri; - 24 buc ungatoare de șina.


Nr.inventar 1293                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 60 mp


Nr.inventar 1294               .         ,                                  Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 69.18 mp


Nr.inventar 1295                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm


Nr.inventar 1296                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara , pereți din sticla securizata; adăpostul are un sistem de iluminare propriu;contine loc de odihna in consola, din lemn


Nr.inventar 1297 .......                                           Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 33 mp


Nr.inventar 1298

Adr. DT110912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 72 mp


2015


2015


2015


2015


2015


2015


2015


2015


31.622.311,0018.134,12


25.142,50


8.195,06


28 526,80,


Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, | cu modificările și completările ulterioare


Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, | cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare -

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, | cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 213/1998, privind bunurile propriet1.6.3.2

Gard pt. protecția peroanelor(af.peronnr.1.2 flrtStr.N.Balcescu inters.str. Democrației,strSt.cei Mare

Nr.inventar 1299                                                '       Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zîncata circular ,S=36

2015

21.858,20

Legea nr, 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și. completările ulterioare

1.7.1.3

instalații electrice peron af.peron nr.1.2 firIStr.N.Balcescu inters.str.Democratier.striStcel Mare

Nr.inventar 1300                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr..2529/22.12.2015 si Fisa Tehniaa''; cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn40*4mm

2015

' 9.530,23

Legea nr. 213/1998-,-privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calâtori(af. peron nr.1.2 firi

Str.N.Balcescu

inters.str.Democratiei_str.St.cel Mare)

Nr.inventar 1301                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica ‘.Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara , pereți din sticla securizata;adapostul are un sistem de iluminare propriujcontine'ioc de odihna in consola, din lemn

2015       .

28.526,80

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron Statia nr.4.2t(fir 1 Km3 250-Km 3 280) Str.Stefan cel Mare intersecție str. Clujului

Nr.inventar 1302                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 60 mp

I

2015

18.134,12

Legea nr, 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările șî completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peronf af Statia nr.4.2t firi Str.Stefan cel Mare intersecție str.Clujului)

Nr.inventar 1303                                                        Adr. DTI

10912/23d 2.2'015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice în tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.601,64

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare .

1.3.24

Adăpost de calatori (af Statia nr.4.2t fir! Str.Stefan cel Mare intersecție str.Clujului)

Nr.inventar 1304                                                      _ Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica :Structura statiei este din ’ țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara , pereți din sticla securizata;adapostul are un sistem de iluminare propriu;contine loc de odihna in consola, din lemn

2015

28.526,80

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Statia nr.5.2t(fir 2, Km 3 250-Km 3 280)Str.Stefan cel Mare intersecție str. Clujului

Nr.inventar 1305                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 23.22 mp

2015

7.017,91

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peron(af.statia nr.5.2t fir

2 Str.Stefan cel Mare intersecție str. Clujului)

Nr.inventar 1306                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40‘4mm

2015

5.953,39

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de cafatori(af.statia nr.5.2t fir 2 Str.Stefan cel Mare intersecție str. Clujului)

Nr.inventar 1307                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;adapostul are un sistem de iluminare propriu;contine loc de odihna in consola, din femn

2015

28.526,80

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările șî completările ulterioare

1.3.3

Statia nr.2.2(fir 1 Km3 750-Km 3 780)Str.Democratiei intersecție str.13' Decembrie

Nr.inventar 1308                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22,12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 90 mp

2015

70.117,05

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările șî completările ulterioare

1.6.3.2

Gard ptprotectia persoanelo(af. Statia nr.2.2 fir 1 Str.Democratieî intersecție str.13 Decembrie)

Nr.inventar 1309                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata circular S=3ml

2015

3.463,63

Legea nr. 213/1998vprivinds.. bunurile proprietîrie^țiujsli^^ cu modiTicăiile și complclările'ul'terioare^.

1.7.1.3

nstalatii electrice peron(af. Statia nr.2.2 ir 1 Str.Democratiei intersecție str.13 Decembrie)

Nr.inventar 1310                                                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

2015

7.675,83

Legea nr./24 5^998, priviticf bunurile gKi^rletbte.publică; •;

cu                       i

complctaiTle^teri oare’"-I

a

1.3.24

Adăpost de calatori(af. Statia nr.2.2 fir 1 Str.Democratiei intersecție str.13 Decembrie)

Nr.inventar 1311                                                            Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr-, 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica :Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara , pereți din sticla securizata;adapostul are un sistem de iluminare propriujcontine loc de odihna in consola, din lemn

2015

28.526,80

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3'

Peron nr.6.2C(fir 2 Krrt3 779-Km 3 818)Str. Democrației intersecție str. Muzicanți

Nr.inventar 1312                                     ,..                        Adr. DTI

10912/23.12.2015 _,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 78.. mp ,              '                                          '

2015

68.956,84

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt. protecția persoanelor(af. Peron nr.6.‘2C Str.Democratiei intersecție str. Muzicanți)

Nr.inventar 1313                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata circular ,Ș=37ml

2015

22.415,61

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Instalații electrice peron(af.Peron nr.6.2C Str.Democratiei intersecție str. Muzicanți)

Nr.inventar 1314                                                         Adr. DT(

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12,2015 st Fisa Tehnica ; cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet OLZn 40*4mm

«

2015

6.064,65

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatorifaf. Peron nr.6.2C Str.Democratiei intersecție str. Muzicanți)

Nr.inventar 1315

Adr. DT110912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica :Structura statiei este din tevî metalice cu secțiune dreptunghiulara , pereți din sticla securizata;adapostul are un sistem de iluminare propriu;contîne loc de odihna in consola, din lemn'

2015

28.526,80

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron Statia nr 3.2f(fir 1 Km 4 639.75-Km

4 602.75)Piata 1 Decembrie 1918 âO13Bucla Sud

Nr.inventar 1316                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica: pavele din granit; S= 79.2 mp

2015

68.378,66

Legeajir. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt.protectia persoanelor(Peron Statia nr3.2 fir 1 Piața IDecembrie 1918 âO13Bucla Sud)

Nr.inventar 1317                                                         Adr. DTi

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12,2015 si Fisa Tehnica: țeava zincata circular ,S=38ml

2015

21.181,61

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 4.2(fir 1' Km 4 639-Km 4 602.75)Piata IDecembrie 1918 S013Bucla Sud â0l3 intre linii

Nr.inventar 1318                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : pavele din granit; S= 87.2 mp

2015

77.304,73

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt.protectia persoanelor(af.Peron nr.4.2Piata IDecembrie 1918 âO13Bucla Sudâ013intre linii)

Nr.inventar 1319                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata circular ,S=33 ml                                   ’    '

201Ș

18.394,56

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 5.2C (fir 2 Km 4 446-Km 4 " .-480)Str. 1 Decembrie 1918-Gara de Sud

Nr.inventar 1320

Adr. DT110912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica ; pavele din granit; S= 153 mp’—-

2015

91.071,04

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard ptprotectia persoanelor(af. Peron nr. 5.2C fir 2 Str. 1 Decembrie 1918-Gara de Sud)

Nr.inventar 1321                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : țeava zincata circular S- 4 ml

2015

4.021,04

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică^" s cu modificările $7.'    ■'

completările ulterioarei

1.7.1.3

nstalatii electrice peron(af.Peron nr. 5.2C fir 2 Str. 1 Decembrie 1918- Gara de Sud

Nr.inventar 1322                                                         Adr. DTI

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/22.12.2015 si Fisa Tehnica : cabluri electrice in tuburi de protecție CYY-F 3*2.5mmp, conductor de legare pamant instalației paratrăsnet DLZn 40*4mm

2015

10.067,24

Legea nr. 213/19987privind' ■ bunurile proprietatelpubțică,’ cu modificările^^ > completările ulterioafo^
» »

1.3.24

Adăposturi de cafatori(af.Peron nr. 5.2C fir 2 Str. 1 Decembrie 1918 âO13 Gara de Sud)                ■.

Nr.inventar 1323                                                         Adr. DTl

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica :Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara , pereți din sticla securizatajadapostul are un sistem de iluminare propriujcontine loc de odihna in consola, din lemn; 2 buc

2015

57.053,60

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Cabina cap (inie (af.tramvai 102Tronson I

P-ta IDecembrie 1918)

Nr.inventar 1324                                                         Adr. DTl

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica : cu branșament la apa, racord la canalizare si instalație de impamantare ; Suprafața ocupata (6,058x2,438x2.700m)= 14.77 mp. pereții exteriori sunt realizați din panouri tip sandwich; podeaua este izolata termic (vata de sticla); sistem de usi si ferestre cu tamptarie din PVC alb si geam termopan low-e; usa metalica anti foc alba

2015

' 101.505,15

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.4.2

Rețea de contact tramvai 101 et II tronson cuprins intre str.Candiano Popescu -Bucla Sud

Nr.inventar 1325                                .                           Adr. DTl

10912/23.12.2015 ,Pvb nr. 2529/ 22.12.2015 si Fisa Tehnica: amplasament; str.Gh. Doja (de la intersecția cu str.Candiano Popescu pana la intersecția cu str.G-ral.Vasile Milea). str.George Cosbuc, str.Stefan Greceanu, str.Nicolae Balcescu, str.Stefan cel Mare, str.Democratiei si P-ta.1 Decembrie 1918;lînie aeriana de contact =7,70 km; stâlpi metalici SMC 8 TOM-F =104 buc; stâlpi metalici SMC 10 TOM-F = 41 buc; stâlpi metalici SMC 12 TOM-F = 58 buc; stâlpi metalici SMC 20 TOM-F = 4 buc.; stâlpi vechi 21 buc

«

2015

8.213.672,12

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

3.4

Indicator luminos ocolire (at.Peron nr.1.2 str.Nicolae Balcescu intersecție cu str.Democratiei s'r str.Stefan cel Mare

nr.inventar 3132 Adr.DTl nr.10912/23.12.2015, Pvb nr.25291/22.12.2015 Fisa tehnica: indicator luminos ocolire (af.peron nr.1.2. (fir 1 km 2875.50 km - km 2911.50) str.Nicolae Balcescu intersecție str.Democratiei si str.Stefan cel Mare)

2015

3.220,18

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

3.4

Indicator luminos ocolire (at.Peron nr.6.2C (fir 2) str.Democratiei intersecție cu str.Muzicanti

nr.inventar 3133 Adr.DTl nr.10912/23.12.2015, Pvb nr.25291/22.12.2015 Fisa tehnica: indicator luminos ocolire (af.peron nr.6.2C (fir 2 km 3779 - km 3818) str.Democratiei intersecție cu str.Muzicanti)

2015

3.220,18

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Coșuri de gunoi - Peron 1-5

22 buc

2015

8.570,54

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Indicatoare rutiere - linii tramvai 101 -smis 40253

83 buc

2015

33.637,41

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

ndicatoare rutiere - linii tramvai 101-smis 40253

1 buc

’   ' 2015

405,70

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu'inodificările și completările ulterioare

Total

45.872.087,38

- - -                                       " Creșterea mobilității transportului public prin modernizarea liniei de tramvai 101, in Municipiul Ploiești - etapa I

1.8.6

Rețea de apa Bulevardul Republicii ( de la intersecția cu Șoseaua Nordului / Șoseaua Vestului pana la intersecția cu strada Gheorghe Doja), pe strada Gheorghe Doja (in sensul giratoriu din Piața Mihai Viteazu până la intersecția cu strada Candiano A. Popescu)

Nr.înventar 8852

Pe Bulevardul Republicii (de la intersecția cu Șoseaua Nordului / Șoseaua Vestului pana fa intersecția cu strada Gheorghe Doja), pe strada Gheorghe Doja (in.sensul giratoriu din Piața Mihai Viteazu până ta intersecția cu strada Candiano A. Popescu)

Lungimea totala a rețelei de alimentare cu apa = 2.098 m din care: Artera principala lungime=1680 m formata din:               Pe Bulevardul

Republicii - țeava PEID, PE ,SDR 17, Pn 10, Dn 630x37,1 mm - 860 m subtraversari linie tramvai/conducte PEID, P100, SDR 17, PN 10, Dn-400x23,7mm, cu țeava protecție Dn 500=14 m, conducte PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10 Dn355x21,1 mm, cu țeava protecție Dn 450=32 m conducte PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10, Dn 250x14,8 mm

, cu țeava protecție Dn355=26 m

Conducte PEID, PE 100, 'SDR 17, Pn 10, Dn 280x16,6 mm = 22 m , Conducte PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10, Dn 110x6,6 mm=300m - Cămine:        ■                                           -Cămin

vane 6 mx4,5 mx2,5 m = 1 buc

Cămin vane 4,5 mx3,5 mx2,5 m = 2 buc

Cămin vane aerisire / dezaerisîre 4 m x3 x2,5 m = 1 buc

Cămin vane golire 4 m x3 m x2,1m = 2 buc

Cămin vane golire 4 m x 3 m x2,1m = 1 buc/ racorduri la rețeaua existenta -1 buc. investiție PMP

2015

3.^76.666,76

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.8.I3

Hidranti subterani -Bulevardul Republicii;

Nr.înventar 8853

Pe Bulevardul Republicii [Hidrant subteran Dn 100 pentru țeava DN 630 - 8 buc

2015

97.782,33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publfcă, cu modificările și completările ulterioare

I.8.13

Hidranti subterani -Bulevardul Republicii;

Nr.înventar 8854

Pe strada Gheorghe Doja [Hidrant subteran Dn 100 pentru țeava DN 560 = 8 buc

2015

86.866,64

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Total

3.961.315,73

Total general

5.840.038.12

Anexa nr.2 ia HCL nr.


Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa B ) ,


Nr.crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al citirii în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situa(ia juridică actuală Denumire act dc prorictate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5---------

5----------

" Creșterea mobilității transportului public prin modernizarea liniei de tramvai 101 , în Municipiul Ploiești-etapa II

1.8.6

Rețea de apa Str.Gh' Doja

(inters.cu str.Candiano Popescu pana Ia înters.cu str.G-ral.Vasile Milea), str.George Cosbuc, str.Stefan Greceanu, str.Nicolae Balcescu (pana la intersecția cu str.Gheorghe Lazar)

Nr.inventar 8855                         k

Amplasament: Str.Gheorghe Doja (de la intersecția cu str.Candiano Popescu pana Ia intersecția cu str.G-ral.Vasile Milea), str.George Cosbuc, str.Stefan Greceanu, str.Nicolae Balcescu (pana la intersecția cu str.Gheorghe Lazar):

conducta alimentare cu apa De 560x33 mm - I33ml; conducta alimentare cu apa De 450x26,7 mm - 786ml; conducta alimentare cu apa De 355x21,1 mm - 119ml;

conducta alimentare cu apa De 160x9,6 mm •• 1 Oml; conducta alimentare cu apa De 1100x6,3 mm - 630ml;

conducta alimentare cu apa De 450x26,7mm in țeava de protecție De 500mm - 48ml;

conducta alimentare cu apa De 160x9,5mm in țeava de protecție De 250mm-16ml;

conducta alimentare cu apa De 110x6,6mm in țeava de proiecție De 250mm-22ml;

cămin de vane/vane golire - 5 buc;

2015

1.826.637,62

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

-

1.8.13

Hidranti subterani

Nr.inventar 8856

Amplasament: Str.Gheorghe Doja (de la intersecția cu str.Candiano Popescu pana la intersecția cu str.G-ral.Vasile Milea), str.George Cosbuc, str.Stefan Greceanu, str.Nicolae Balcescu (pana la intersecția cu str.Gheorghe Lazar), 5 bucăți

2015

52.084,77

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Total

1.878.722,39MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR._____________I_______________

Anexa nr. 3 laACT ADIȚIONAL NR. 6

la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr._______________,

A

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală RO 2844855, reprezentat prin domnul Viceprimar cu atribuții de Primar, Cristian Mihai Ganea, în calitate de DELEGATAR, denumit în continuare MUNICIPIU, pe de o parte

si

S.C. „Transport Călători Express S.A.” Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1355770, cont R036BRDE300SV04345703000, deschis la B.R.D. Ploiești, reprezentată prin domnul Cristian Virgiliu Iancovici - director general, în calitate de DELEGAT, pe de altă parte, denumit în continuare OPERATOR,

a intervenit prezentul act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 prin care se modifica Anexa nr. 3A la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 în sensul transmiterii in concesiunea S.C. „Transport Călători Express S.A.” Ploiești a unor bunuri aferente Sistemului de transport public local, identificate în Anexa nr. 1, ce fac parte integranta din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.___________.

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de j serviciului de transport public local de persoane în 18579/04.11.2013 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul]


estiunii


DELEGATAR,

Municipiul Ploiești VICEPRIMAR cu atribuții de PRIMAR, Cristian Mihai GaneaS.C.„Transport Călătoiî^press” S.A. Ploiești

DIRECTOR GENERAL,

Cristian Virgiliu Iancovici


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Petrache


DIRECTOR TEHNIC,

Ion Micu


ȘEF SERVICIU,

Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR FINANCIAR, Monica Tanase


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Craciunoiu


BIROU CONTENCIOS,

Monica Manea


Vizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana Popa

întocmit,

Georgeta Popa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMOSERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotarare privind modificarea anexelor la Hotărârea nr. 541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești