Hotărârea nr. 229/2016

Hotãrârea nr. 229 referitoare la stabilirea unor măsuri privind constituirea Comisiei locale Ploieşti de aplicare a Legii nr. 1/2000 şi finalizarea aplicării Legii nr. 18/1991, republicată, modificate prin Legea nr. 247/2005

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 229


referitoare la stabilirea unor măsuri privind constituirea Comisiei locale Ploiești de aplicare a Legii nr. 1/2000 și finalizarea aplicării Legii nr. 18/1991, republicată, modificate prin Legea nr. 247/2005

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Dănescu Ștefan, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan;

în conformitate cu raportul din data de 05.07.2016 al Comisiei 2 Pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art.2 al. 1, cap.I din anexa 1-Regulament privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuirea titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor- aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.890/04.08.2005, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 al.l din din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Desemnează ca membru în Comisia Locală Ploiești de aplicare a Legii nr. 1/2000 și finalizarea aplicării Legii nr. 18/1991, republicată, modificate prin Legea nr.247/2005 pe d-nul. Viceprimar al Municipiului Ploiești George Pana.

Art.2 - Aprobă convocarea Adunării Generale a Reprezentanților Proprietarilor (reprezentanți ai foștilor proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal conform Legii nr.247/2005), în termen de 45 de zile de la data aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești a proiectului de hotărâre referitor la stabilirea unor măsuri privind constituirea Comisiei locale Ploiești de aplicare a Legii nr.1/2000 și finalizarea aplicării Legii nr.l8/1991, republicată, modificate prin Legea nr.247/2005.

Art. 3 - Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dieș


Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.


ROMANIA

JUD. PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de Hotărâre referitor la stabilirea unor măsuri privind constituirea Comisiei locale Ploiești de aplicare a Legii nr.1/2000 și finalizarea aplicării Legii nr.18/1991, republicată, modificate prin Legea nr.247/2005

Potrivit art.2 al.l, cap.I din anexa 1-Regulament privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuirea titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor- aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.890/04.08.2005, cu modificările și completările ulterioare, Comisiile comunale, orășenești sau municipale se constituie prin ordin al prefectului și sunt formate, printre alții, în cazul municipiilor reședință de județ, din viceprimarul desemnat de consiliul local și din 2-4 reprezentanți ai foștilor proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în funcție de mărimea comunei, orașului sau municipiului. Pentru alegerea reprezentanților proprietarilor în comisia locală, consiliul local convoacă o adunare a proprietarilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament sau de la vacantarea unei poziții în comisie, adunare care va fi legal constituită dacă este prezentă majoritatea din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentanților proprietarilor în comisie se adoptă cu majoritatea simplă, jumătate plus unu, din numărul celor prezenți.

Ca atare pentru constituirea Comisiei locale Ploiești de aplicare a Legii nr.1/2000 și finalizarea aplicării Legii nr.18/1991, republicată, modificate prin Legea nr.247/2005, Consiului Local al Municipiului Ploiești trebuie să aprobe desemnarea unui viceprimar în funcția de membru al Comisiei precizată anterior și convocarea Adunării Generale a Reprezentanților Proprietarilor (reprezentanți ai foștilor proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal conform Legii nr.247/2005), în termen de 45 de zile de la data aprobării de către Consiliul Local la Municipiului Ploiești a proiectului de hotărâre referitor la stabilirea unor măsuri privind constituirea Comisiei locale Ploiești de aplicare a Legii nr.1/2000 și finalizarea aplicării Legii nr.18/1991, republicată, modificate prin Legea nr.247/2005

Față de cele prezentate supunem analizei și aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat


Dănescu Ștefan Mateescu Marius Nicolae

Văduva Sorin Hodorog Bogdan

ROMÂNIA


JUD. PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Raport de specialitate X-la proiectul de Hotărâre referitor la stabilirea unor măsuri privind constituirea Comisiei locale Ploiești de aplicare a Legii nr.1/2000 și finalizarea aplicării Legii nr.18/1991, republicată, modificate prin Legea nr.247/2005

Potrivit art.2 al.l, cap.I din anexa 1-Regulament privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuirea titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor- aprobat prim Hotărârea Guvernului României nr.890/04.08.2005, cu modificările și completările ulterioare: “ Comisiile comunale, orășenești sau municipale se constituie prin ordin al prefectului și sunt formate din:

  • a) primar - președintele comisiei;

  • b) viceprimarul, iar în cazul municipiilor reședință de județ, viceprimarul desemnat de consiliul local;

  • c) secretarul unității administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;

  • d) un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare sau un specialist în cadastru general, de regula din cadrul serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultura;

  • e) un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanță agricola sau din aparatul de specialitate al consiliului local;

  • f) un jurist din sistemul de organizare a agriculturii și dezvoltării rurale sau din aparatul de specialitate al instituției prefectului ori al autorităților administrației publice locale;

  • g) șeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia;

  • h) 2 - 4 reprezentanți ai foștilor proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în funcție de mărimea comunei, orașului sau municipiului. Pentru alegerea reprezentanților proprietarilor în comisia locală, consiliul local convoacă o adunare a proprietarilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament sau de la vacantarea unei poziții în comisie, adunare care va fi legal constituită dacă este prezentă majoritatea din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentanților proprietarilor în comisie se adoptă cu majoritatea simplă, jumătate plus unu, din numărul celor prezenți. Reprezentanții proprietarilor pot fi revocați cu respectarea procedurii de mai sus. Organizarea adunării pentru revocarea reprezentanților proprietarilor trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puțin 25% dintre proprietar”.

Precizăm faptul că unul din reprezentanții proprietarilor menționați la litera h) din articolul anterior invocate, a decedat-Capotă Constantin-.

Ca atare, prin Ordinul Prefectului Județul Prahova nr. 42/l^^W-a aprobat componența Comisiei Locale de aplicare a Legilor Fondului funciar; conform celor comunicate de instituția noastră, în care nu este trecut decât Un|reprezentant al foștilor proprietari deposedați sau moștenitorii acestora, urmând ca după; fmajizarea procedurilor de desemnare și a celui de-al doilea reprezentant din cei precizați mai sus, să se solicite Instuituției Prefectului județul Prahova modific<%^£@j*dinului nr.42/18.02.2016 potrivit noii componențe, transmisă de instituția noastră.

Ca atare pentru constituirea Comisiei locale Ploiești de aplicare a Legii nr. 1/2000 și finalizarea aplicării Legii nr. 18/1991, republicată, modificate prin Legea nr.247/2005 sunt necesare următoarele:

  • 1. Desemnarea unui viceprimar în funcția de membru al Comisiei

  • 2. Convocarea Adunării Generale a Reprezentanților Proprietarilor, reprezentanți ai foștilor proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal conform Legii nr.247/2005, în termen de 45 de zile de la data aprobării de către Consiliul Local la Municipiului Ploiești a proiectului de hotărâre referitor la stabilirea unor măsuri privind constituirea Comisiei locale Ploiești de aplicare a Legii nr. 1/2000 și finalizarea aplicării Legii nr. 18/1991, republicată, modificate prin Legea nr.247/2005

Față de cele prezentate se impune promovarea unui proiect de hotărâre referitor la stabilirea unor măsuri privind constituirea Comisiei locale Ploiești de aplicare a Legii nr. 1/2000 și finalizarea aplicării Legii nr. 18/1991, republicată, modificate prin Legea nr.247/2005

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2- Pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni comerciale, care conform Procesului verbal din data de 05.07.2016 a vizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre în sensul celor menționate mai sus

Director Executiv Florin Petraelîe


AVIZATȘef S^viciu

Oana Laur# Constantin


Direcția Administrație Publică Juridic Contencios

Achiziții Publice Contracte Director Executiv

Georgiana Po


pa


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE


RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre referitor la stabilirea unor

măsuri privind constituirea Comisiei locale Ploiești de aplicare a Legii nr.1/2000 și finalizarea aplicării Legii nr.18/1991, republicată, modificate prin Legea nr.247/2005 și a emis:/

-—

—-

_

/

Data: x