Hotărârea nr. 228/2016

Hotãrârea nr. 228 privind modificarea componenței unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 228 privind modificarea componenței unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri: Vîscan Robert - Ionuț, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Dănescu Ștefan, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, Serviciul Contracte privind modificarea componenței unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 191/23.06.2016;

A

In baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 424/2010 privind constituirea comisiei în vederea negocierii redevenței privind contractele de concesiune, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 274/26.07.2013 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 152/23.04.2015;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 119/2001 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 270/14.07.2012 privind modificarea componenței unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 12.07.2016;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 12.07.2016;

In temeiul art. 54, alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea componenței Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale prevăzută la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 152/23.04.2015 și desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în următoarea componență:

Membri titulari:

 • 1. Domnul Robert-Ionut Vîscan

9

 • 2. Domnul Constantin-Gabriel Minea.

 • 3. Doamna Alina-Florina Sorescu

 • 4. Doamna Paulica Drăgușin

 • 5. Domnul Sorin Văduva

Membri supleanți:

 • 1. Domnul Daniel-Puiu Neagu

 • 2. Domnul Eduard-Emilian Tudor

Art.2. Aprobă modificarea componenței Comisiei care să analizeze și să propună în condițiile legii prelungirea duratei contractelor, repartizartea directă, asocierea sau închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în patrimoniul Municipiului Ploiești și desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești, după cum urmează:

 • 1. Domnul Robert-Ionut Vîscan

9

 • 2. Doamna Marilena Stanciu

 • 3. Domnul Gheorghe Popa

 • 4. Doamna Cristina Ana-Maria Enache

 • 5. Domnul Bogdan Hodorog

Comisia își va desfășura activitatea în baza Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 119/2001.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul Municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței unor Consiliului Local al Municipiului Ploiești


în urma scrutinului din data de 05.06.2016 a fost constituit Consiliul Local al Municipiului Ploiești ca urmare a validării mandatelor celor 27 de consilieri aleși.

 • 1. Prin Hotărârea Guvernului României nr. 884/2004 a fost reglementat cadrul juridic privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale.

în vederea înfăptuirii prevederilor acestei legi, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 424/29.11.2010 s-a aprobat constituirea comisiei în vederea negocierii redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale, fiind modificată ulterior prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 274/2013 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 152/23.04.2015.

în urma modificărilor aduse prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 274/2013 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 152/23.04.2015, această comisie a fost constituită din următorii membri desemnați de către Consiliul local: doamna Paulica Drăgușin, domnul Constantin Popa, domnul Robert Ionuț Vîscan, doamna Larisa Băzăvan, doamna Marilena Stanciu iar membrii supleanți erau desemnați domnul Râul Petrescu, domnul Gabriel Constantin Minea.

Prin urmare, este necesară modificarea componenței comisiei, în sensul desemnării reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comisia de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spatiile cu destinația de cabinete medicale.

 • 2. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 140/2000, cu modificările și completările ulterioare a fost constituită o comisie care sa analizeze și să propună în condițiile legii repartizarea directă, colaborarea sau închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în patrimoniul municipiului Ploiești și prelungirea termenului contractelor de închiriere, după expirarea lor.

în urma modificărilor aduse prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 130/2004 și ulterior prin hotărârile Consiliului local al municipiului Ploiești nr. 223/15.08.2008, nr. 297/30.10.2008, nr. 270/14.07.2012 și nr. 10/30.01.2013, această comisie a fost constituită din următorii membri desemnați de către Consiliul local: domnul Cristian Dumitru, domnul Robert Ionuț Vîscan, domnul Constantin Popa , domnul Gheorghe Popa, domnul Minea Constantin Gabriel.


Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația?publica^locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre a 1s * Consiliului local proiectul de hotărâre alăturat.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 s-a aprobat concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 concesionarea imobilelor in care funcționează cabinetele medicale infiintate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu completările ulterioare, se face fara licitație publica.

Spatiile concesionate vor fi utilizate doar in scopul desfășurării de activitati medicale, concesionarea realizandu-se prin contractul de concesiune Încheiat intre concedent si concesionar.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, calitatea de concesionar o are medicul titular al cabinetului sau cel delegat de medicii asociati, care funcționează in spațiul ce face obiectul concesionarii, aceștia avand drept de-preferința fata de alti medici.

La data de 28.10.2010 a fost adoptata Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 167/2004 prin care s-a aprobat concesionarea pe o perioada de 32 de ani, cu drept de prelungire, conform legii a spatiilor in care funcționează cabinete medicale infiintate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu completările ulterioare.

Concesionarea spatiilor medicale s-a făcut in condițiile prevăzute de Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 si a Ordinului comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Administrației si Internelor din iulie 2004 privind aprobarea modelului - cadru al contractului de concesiune, pe baza documentațiilor intocmite de către Oficiul Public Proiect Ploiești.

Conform prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 884/2004, concesionarea spatiilor s-a făcut in schimbul unei redevente anuale, plătită de concesionar, care a fost de 1 euro/m2/an in primii 5 ani. După primii 5 ani, nivelul minim al redeventei se va stabili de către concedent, pornind de la prețul pieței, sub care redeventa nu poate fi acceptata.

Avand in vedere faptul ca, termenul de 5 ani al redeventei stabilite pentru contractele de concesiune a expirat, a fost necesara constituirea unei comisii in vederea negocierii redeventei prevăzute in contractele de concesiune incheiate cu medicii ce isi desfasoara activitatea in cabinete medicale individuale.

în vederea înfăptuirii prevederilor acestei legi, prin Hotărârea ConsiliuluieLocal al Municipiului Ploiești nr. 424/29.11.2010 s-a aprobat constituirea comisiei în-, vederea negocierii redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale, fiind modificată ulterior prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 274/2013 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 152/23.04.2015.                ’

In urma modificărilor aduse prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 274/2013 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 152/23.04.2015, această comisie a fost constituită din următorii membri desemnați de către Consiliul local: doamna Paulica Drăgușin, domnul Constantin Popa, domnul Robert Ionuț Vîscan , doamna Larisa Băzăvan, doamna Marilena Stanciu, iar membrii supleanți erau desemnați domnul Râul Petrescu, domnul Gabriel Constantin Minea.

Prin urmare, este necesară modificarea componenței comisiei, în sensul desemnării reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comisia de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spatiile cu destinația de cabinete medicale.

2. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 140/2000, cu modificările și completările ulterioare a fost constituită comisia care sa analizeze și să propună în condițiile legii repartizarea directă, colaborarea sau închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în patrimoniul municipiului Ploiești și prelungirea termenului contractelor de închiriere, după expirarea lor.

în urma modificărilor aduse prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 130/2004 și ulterior prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 223/15.08.2008, nr. 297/30.10.2008, nr. 270/14.07.2012 și nr. 10/30.01.2013, această comisie a fost constituită din următorii membri desemnați de către Consiliul local: domnul 5

Cristian Dumitru, domnul Robert Ionuț Vîscan, domnul Constantin Popa, domnul Gheorghe Popa, domnul Minea Constantin Gabriel.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director

Florin F


Sef Serviciul Contracte, Carmen Daniela Bucur

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Direcția EconomicaDirector Executiv, Nicoleta Crăciunpiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotarare privind modificarea componentei unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești

si a emis:


PREȘEDINTE

SECRETAR,