Hotărârea nr. 227/2016

Hotãrârea nr. 227 privind numirea reprezentanţilor Municipiului Ploieşti în Comitetul de Coordonare de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 227 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești - domnul Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești;

Conform raportului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.07.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2004 privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat al Municipiului Ploiești și a documentelor generate de această acțiune;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Ținând cont de prevederile art.l din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată;

în baza art. 36 al. (1) și art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de încetarea mandatelor reprezentanților Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești.

Art 2 Numește reprezentanții Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești:

 • 1. Doamna Sanda Dragulea

 • 2. Domnul Paul Palas-Alexandru

Art. 3 Orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectăndu-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2016 a fost validat Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Ca atare, configurația politică a fost modificată. în acest moment nu sunt respectate prevederile mai sus menționate, astfel este necesară adoptarea unei hotărâri privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primai^,

Adrian Florin'


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENC1


RAPORT DE SPECIALITATE


Ia proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare

de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești

în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează și analizează activitatea acestora.

în contextul de mai sus, coroborate cu prevederile contractelor de delegare a unor servicii publice de interes local și a legislației în domeniu ce reglementează funcționarea acestor servicii, se propun o serie de modificări în structurile de coordonare.

Potrivit contractului de delegare prin concesiune a serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție pentru municipiul Ploiești (aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2004), comitetul de coordonare s-a constituit în vederea urmăririi permanente a modului în care se respectă dispozițiile contractului de concesiune și calitatea serviciului furnizat de concesionar. Această structură reprezintă interfața de discuție privind investițiile în infrastructura serviciilor publice, între concedent și concesionar.

Comitetul de coordonare are responsabilitatea de a prezenta concedentului si concesionarului politica, pe termen scurt, mediu și lung, privind întreținerea, dezvoltarea și extinderea serviciului, ținând cont de obiectivele concedentului și de imperativele de exploatare, în spiritul menținerii unui serviciu care să răspundă cerințelor de cantitate și de calitate. Va urmări, de asemenea, realizarea proiectelor și a activităților ce trebuie realizate de concesionar. La propunerea concesionarului și în funcție de elementele noi, imprevizibile, comitetul de coordonare va putea să prezinte și să supună aprobării consiliului local, reanalizarea priorităților unor anumite proiecte.

Membrii comitetului de coordonare se întrunesc lunar și ori de cate ori este nevoie.

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publicăjocală, modificată și completată, persoanele împuternicite să reprezinte interese^rAtățijX administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de jnfcdsZjoe^l, X asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sâiupaW|iȘat, £ sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, respectându-se configurlți^pd^fi^e J5-la ultimele alegeri locale.

începând cu 05 iunie 2016, configurația politică a Consiliului Local^W^îTe^^/^ următoarea: 11 membri P.S.D., 10 membri P.N.L., 4 membri A.L.D.E. și z^irfeffflSi P.M.P. Astfel, este necesară numirea unor noi reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești.

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana Popa

2.2.1. Componenta Comitetului de Coordonare

Membrii Comitetului de Coordonare vor fi desemnați astfel:

 • •  2 membri vor fi desemnați de Consiliul Județean;

 • •  2 membri vor fi desemnați de Consiliul Local;

 • •  2 membri vor fi desemnați de societatea de exploatare Numărul total al membrilor nu poate fi mai mare de 6.2.2.2. Durata mandatului

Durata mandatului reprezentanților Consiliului Local in Comitetul de Coordonare este cea stabilita de Consiliul Județean si de Consiliul Local.

Consiliul Județean si Consiliul Local vor asigura înlocuirea reprezentanților sai din Comitetul de Coordonare fara a perturba funcționarea normala, ritmicitatea intalnirilor si continuitatea dosarelor in curs in cadrul Comitetului de Coordonare.

2.2.3. Frecventa reuniunilor

Membrii Comitetului de Coordonare se întrunesc lunar si ori de cate ori este nevoie. Comitetul de Coordonare se va putea întruni in reuniuni extraordinare, la cererea Consiliului Local sau a societății.

La sugestia Consiliului Județean, a Consiliului Local sau a Primarului, pentru rezolvarea unor probleme majore, la ședințe pot participa si specialiști.

2.2.4. Funcționarea

Experiența membrilor in funcționarea societății si in urmărirea activitatilor din domeniul energiei termice reprezintă o garanție de funcționare optima a acestui Comitet.

Convocarea Comitetului de Coordonare se face de către administratorul societății la inițiativa membrilor acestuia sau la solicitarea Primarului, a Consiliului Local sau a Consiliului Județean.

Reuniunile Comitetului de Coordonare vor fi valabile daca este intrunita prezenta majorității de doua treimi din totalul membrilor. In cazul nereunirii celor doua treimi, membrii Comitetului de Coordonare se vor întruni in același loc, in decurs de o saptamana.

Comitetul de Coordonare va alege din rândul membrilor sai un secretar care va organiza ședințele, va întocmi si asigura transmiterea documentelor, va păstră arhiva si va tine un registru de ședințe in care va consemna: ordinea de zi a fiecărei ședințe, prezenta membrilor, punctele de vedere exprimate in cadrul discuțiilor, rezultatul dezbaterilor.

Toate consemnările vor fi semnate de membrii prezenti, inclusiv cele cu obiectiuni.

Reuniunile Comitetului de Coordonare vor fi conduse de un președinte care se va alege trimestrial, alternativ, din rândul membrilor propuși de Consiliul Județean si de Consiliul Local si, respectiv, de societate.

Societatea va asigura buna desfășurare a activitatii Comitetului de Coordonare, scop in care va pune la dispoziția acestuia o sala pentru ședințe, birotica necesara, va asigura dactilografierea materialelor si a rapoartelor sale, fotocopierea documentelor, serviciul de stenografie, etc.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES- VERBAL încheiat astăzi 28 iulie 2016

Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016 a .procedat la npmăra.rea voturilor exprimate pentry

. *. A e*^??s 55.?. * A-Xp p*?4*.<• i A <*. i. ?x

-S-a constatat că propunerile consilierilor , au vizat pe ... .îk?Sv.Qv.L^. ft-,..                 u.4..           A&-..£*$&.. ,-k .            .......

......................

Votul a fost secret.

S-au constatat următoarele:                                            >

 • -  numărul consilierilor prezenti care și-au exprimat votul este de ..„ .7........

 • -  numărul de voturi valabil exprimate este de         ...........

 • -  numărul de voturi nule este de ........<?..................

 • 1. Doamna/domnul.               h'... .5. At; ..............

  a obținut...... voturi, a obținut.. J. 5.....voturi.

  a obținut... 5l.....voturi,

  a obținut...........voturi,

  a obținut...........voturi.


 • 2. Doamna/domnul.        ..?.                      .....

 • 3. Doamna/domnul... i .V. ?>P. V.. A S>.. ?A>. .S'A'hP............

 • 4. Doamna/domnul................................................

 • 5. Doamna/domnul................................................

Comisia de Validare constată^că

...                              M.... .44^.. .^/v.sfvA...             ?>.£v... .-?5y.s

...................................................................................................__a/au obținut numărul necesar de voturi pentru a fi ales/aleși

. .c.î5                              Kf. .•<       .k .?^.. ?9.. v Spv.I.         .?A. Ă .«•

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal în două exemplare.


COMISIA DE VALIDARE,

PREȘEDINTE,

George Sorin Niculae Botez

A

SECRETAR,

GheorglțeAndrei^


MEMBRI,

Iulian Bolocan

Paul Palaș-Alexandru

Eduard-Emilian Tudor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DRE&T LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECL

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților

Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Veolia Energie Prahova

S.R.L. S.R.L. Ploiești

și a emisSECRETAR,


Andrei Gheorghe

1


’evGheoi

J