Hotărârea nr. 226/2016

Hotãrârea nr. 226 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 226 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.;

Conform raportului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.07.2016;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2000 prin care Regia Generală de Apă Ploiești s-a transformat în Societate comercială cu capital mixt, modificată;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Având în vedere prevederile art.l din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată;

In baza art. 36 al. (1) și art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de încetarea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Art. 2 Numește reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.:

  • 1. Domnul George-Sorin-Niculae Botez

  • 2. Domnul Marius-Andrei Dinu

  • 3. Domnul Gheorghe Sîrbu-Simion

  • 4. Domnul Iulian Bolocan

  • 5. Domnul Marius-Nicolae Mateescu

  • 6. Domnul Eduard-Emilian Tudor

Art. 3 Orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectăndu-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2016 a fost validat Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Ca atare, configurația politică a fost modificată. în acest moment nu sunt respectate prevederile mai sus menționate, astfel este necesară adoptarea unei hotărâri privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCI

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează și analizează activitatea acestora. în contextul de mai sus, coroborate cu prevederile contractelor de delegare a unor servicii publice de interes local și a legislației în domeniu ce reglementează funcționarea acestor servicii, se propun o serie de modificări în structurile de coordonare.

Potrivit contractului de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în municipiul Ploiești (aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2000), comitetul de coordonare s-a constituit în vederea urmăririi permanente a modului în care se respectă dispozițiile contractului de concesiune și calitatea serviciului furnizat de concesionar. Această structură reprezintă interfața de discuție privind investițiile în infrastructura serviciilor publice, între concedent și concesionar.

Comitetul de coordonare are responsabilitatea de a prezenta concedentului si concesionarului politica, pe termen scurt, mediu și lung, privind întreținerea, dezvoltarea și extinderea serviciului, ținând cont de obiectivele concedentului și de imperativele de exploatare, în spiritul menținerii unui serviciu care să răspundă cerințelor de cantitate și de calitate. Va urmări, de asemenea, realizarea proiectelor și a activităților ce trebuie realizate de concesionar. La propunerea concesionarului și în funcție de elementele noi, imprevizibile, comitetul de coordonare va putea să prezinte și să supună aprobării consiliului local, reanalizarea priorităților unor anumite proiecte.


DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPA

HCL 48/31.03.2000 cu privire la transformarea Regiei Generale de Apa in Sociețâ’t^Sx

Comerciala cu capital mixt, denumita S.C APA NOVA Ploiești SRL, hotărăște:

“ Art. 9 - In scopul realizării prevederilor din articolele mai sus menționate, aproba

..........Structura Comitetului de Coordonare reprezentând anexa nr. 5 la prezenta hotărâreStructura Comitetului de Coordonare - Municipiul Ploiești - Apa Nova Ploiești         '

■PWfflî fiindconfăTiitl

......... i               !


î originalul aflat la noi

2.2.1 Alcătuirea Comitetului de Coordonare

(’


Membrii Comitetului de Coordonare vor fi desemnați astfel:

  • > Jumătate din membrii vor fi desemnați de CONSILIUL LOCAL

  • > Jumătate din membrii vor fi desemnați de societatea de exploatare

Numărul total nu poate fi mai mare de 12.

Reprezentanții.Consiliului Local în primul Comitet de Coordonare vor fi reprezentanți în Consiliul de Administrație al Regiei Generale de Apă Ploiești.

2.2.2 Durata mandatului

£

t*vAPA NOVA


onsiliului Local în Comitetul de Coordonare este-


CONSILIUL LOCAL va asigura ca înlocuirea reprezentanților săi din Comitetul Coordonare nu va perturba funcționarea normală, ritmicitatea întâlnirilor continuitatea dosarelor în curs în cadrul Comitetului de Coordonare,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DRE LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECL

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. „Apa Nova” S.R.L. Ploiești

9

si a emis

-----

ZZZZ=‘2A

SECRETAR,


PREȘEDINTE, George Sorin Niculae Botez

Andrei jGheorgheData:          ■ 2 o > C