Hotărârea nr. 225/2016

Hotãrârea nr. 225 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nn 225 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești -Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.07.2016;

Urmare adresei nr. 12576 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 27.06.2016 și adresei nr. 12762 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 30.06.2016;

Ținând cont de prevederile cuprinse în capitolul I, Secțiunea a IlI-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu privire la organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

In temeiul prevederilor art. 36 al. 1 și art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016, în sensul înlocuirii domnului Nicolae Alexandri cu domnul Neagu Daniel Puiu din cadrul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații,

Art. 2 Aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016, în sensul înlocuirii domnului Constantin Donald Nicolae cu domnul Minea Constantin Gabriel din cadrul Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului și din cadrul Comisiei de specialitate nr. 5 -Comisia pentru protecție și asistență socială.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora

Legea nr. 215/2001 - Legea Administrației publice locale, republicată și actualizată, prevede, în mod expres, la art. 54, faptul că activitatea consiliului local este organizată pe comisii de specialitate, pe domenii de activitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016 au fost aprobate comisiile de specialitate pe domenii de activitate, precum și componența acestora.

Ulterior, prin adresa nr. 12576/27.06.2016, domnul Nicolae Alexandri a demisionat din funcția de consilier local, iar prin adresa nr. 12762/30.06.2016, domnul Constantin Donald Nicolae a demisionat din funcția de consilier local.

9

Față de cele menționate mai sus, propunem înlocuirea domnului Nicolae Alexandri și a domnului Constantin Donald Nicolae din cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENJ^JS^ ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliul®

195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora

Orice activitate instituționalizată presupune stabilirea unei structuri încadrate în norme și reguli bine definite, care în temeiul normelor juridice ce reglementează specificul activității, să constituie premisa unei bune funcționări și capacitatea efectivă de a soluționa problemele caracteristice.

Consiliul Local, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administrației publice locale, nu poate funcționa în mod aleatoriu, având în vedere complexitatea atribuțiilor stabilite de lege.

Potrivit art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local își organizează comisiile de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016 au fost aprobate comisiile de specialitate pe domenii de activitate, precum și componența acestora.

Ulterior, prin adresa nr. 12576 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 27.06.2016, domnul Nicolae Alexandri a demisionat din funcția de consilier local pe motiv de incompatibilate, acesta optând pentru calitatea de deputat în Parlamentul României.

Totodată, prin adresa nr. 12762 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 30.06.2016, domnul Constantin Donald Nicolae a demisionat din funcția de consilier local tot pe motiv de incompatibilitate, acesta optând pentru funcția de director general al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., societate comercială de interes local aflată sub autoritatea consiliului local.

Ca urmare, este necesară înlocuirea domnului Nicolae Alexandri și a domnului Constantin Donald Nicolae din cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPA

CĂTRE: CONSILIULUI LOCAL ALMUltlCIPIULUI PLOIFȘTT          pL01EșȚ[—

ÎNREGISTRARE _


Subsemnatul CONSTANTIN DONALO NICOLAE, cu domiciliul în^uniW V&s Ploiești, jud. Prahova, str. Constantin Brezeanu, bl. D3, ap. 16, în calitate de Consft^L totodată Director General al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., soc

comercială de interes local aflată sub autoritatea consiliului local Ploiești, îmi prezint demisia

din calitatea de Consilier Local, deoarece îndeplinind ambele funcții mă aflu sub incidența legii 161/2013, art. 8 8 care spune:

Art.88/Legea 161/2013

(1) Ețiț^Ș&dje ^pșljier jfej^u-e$fișiHefjudețe@

d) funcția 'de/LpȚeședinte, vicepr^                                            asociat,

admimstrator,iîiembrualconsi^                                            și

societățile comercialeînțeres.'locaî înființate sau aflate sîibauțpritateaconsiliuiui Ideal’

de.interes.națKmaL;cai?efîșU^

teritorială-:^

Prin urmare, începând cu data de 30.06.2016, aleg să optez pentru funcția de Director General

---

al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în detrimentul funcției de Consilier Local.

f . DATA


2^00 0. <2cU(o■ M. O


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURI! LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECL

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora

si a emis

5
președe|țe,

otez


SECRETAR, Andftei Gheorghe


George Sorin Niculaf

Data: Zo