Hotărârea nr. 224/2016

Hotãrârea nr. 224 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și estimările pe 2017-2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 224


privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și estimările pe 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, cu estimările pe 2017-2018;

ținând cont de raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

având în vedere Raportul comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de Buget-Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data de 27.07.2016;

având în vedere Contractul de prestări servicii nr.l din 01.07.2002 încheiat între Regia Autonomă de Servicii Publice și Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cât și prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.3/30.01.2007 și nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr. 4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat, respectiv actualizat tariful de epurare ape uzate;

în conformitate cu Legea nr.l5/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.8, alin (5), art.54 din Legea nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, și art.15 si art.19 din ale Legea nr.340/2015 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările si completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art.36 alin.2, lit.a si lit.d si alin.4, lit.a si lit.f si art.45, alin.2, lit.a din Legea nr.215/2001 republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

*

Art.l - Aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Ordonatorul principal de credite și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.

Preșe

George-S


Contrasemnează Secretar. \      Simona AlbuROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și c Autonome de Servicii Publice Ploiești R.A. pe anul 2016 și estimările pe

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești R.A. funcționează ca entitate de interes public aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Prin activitatea pe care o desfășoară urmărește interesul general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor și îmbunătățirea calității acestor servicii la nivelul exigențelor actuale.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2016 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.46/01.02.2016, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 127/26.04.2016 și în conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 -Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr.340/2015 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, Legii nr. 15/1990, actualizată, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Ordinului nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare .

Acesta a fost elaborat în conformitate cu prevederile contractuale, respectiv Contractul de prestări servicii nr. 1/01.07.2002 încheiat între R.A.S.P. Ploiești și Consiliul Local și cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.3/30.01.2007 și nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr. 4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat, respectiv actualizat tariful de epurare ape uzate;

Pentru anul 2016 prevederile privind cheltuielile, respectiv prețul prestației serviciilor efectuate de R.A.S.P. Ploiești pentru Municipiul Ploiești au fost determinate de obligațiile și atribuțiile regiei asumate prin contract pentru urmărirea și monitorizarea activităților ce fac obiectul contractelor încheiate cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare si transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Prezenta rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli, conform art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului 26/2013, produce modificări conform Anexelor nr. 1,2,3 si 4.

Veniturile totale în sumă de 7.054,18 mii lei se majorează cu 184,48 mii lei.

Sumele alocate din Bugetul Local se majorează cu 320,00 mii lei (cu TVA), majorare care asigură acoperirea cheltuielilor de personal, funcționare și administrare aferente activității de monitorizare post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen (perioada august-decembrie 2016) și a cheltuielilor de personal aferente activității de monitorizare a serviciilor publice (decembrie 2016), respectiv:

 • - 170,00 mii lei pentru activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen;

 • - 150,00 mii lei pentru activitatea de monitorizare a serviciilor publice.

Cheltuielile totale în sumă de 6.998,54 mii lei se diminuează cu 201.96 mii lei.

Rezultatul brut în sumă de 55,64 mii lei se majorează cu 386,44 mii lei.

Impozitul pe profit în sumă de 16,32 mii lei se majorează cu 81,19 mii lei și a fost determinat în conformitate cu prevederile Legii 227/2015- Legea privind Codul Fiscal.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare se suplimentează cu achiziția unei stații automate de prelevare proba apă uzată, necesară la Stația de Epurare Ploiești.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre^alăturat.

PRIMAR.

Adrian Florin 1

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2016 ș

Autonomă de Servicii Publice Ploiești funcționează ca entitate de int^r%^^îl51i(^E&fe în Consiliului Local al municipiului Ploiești. Activitatea pe care o desfășoară rasjpun|ejin^eresului


Regia subordinea general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor și îmbunătățire a calității serviciilor prestate la nivelul exigențelor actuale.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2016 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.46/01.02.2016 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 127/26.04.2016 în conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 ~ Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr.340/2015 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, Legii nr. 15/1990, actualizată, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Ordinului nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările si completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2016 a fost elaborat în conformitate cu prevederile contractuale, respectiv Contractul de prestări servicii nr. 1/01.07.2002 încheiat între R.A.S.P. Ploiești și Consiliul Local și cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.3/30.01.2007 și nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr. 4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat, respectiv actualizat tariful de epurare ape uzate;

Pentru anul 2016 prevederile privind cheltuielile, respectiv prețul prestației serviciilor efectuate de R.A.S.P. Ploiești pentru Municipiul Ploiești au fost determinate de obligațiile și atribuțiile regiei asumate prin contract pentru urmărirea și monitorizarea activităților ce fac obiectul contractelor încheiate cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate,alimentare cu energie termică produsa centralizat, activitatea de preluare si transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S. A. și de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Prezenta rectificare este necesară pentru asigurarea activității în condiții de continuitate în cadrul R.A.S.P. și realizarea obiectivelor propuse, respectiv asigurarea sursei de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor de personal, funcționare și administrare aferente activității de monitorizare post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen (perioada august-decembrie 2016) și a cheltuielilor de personal aferente activității de monitorizare a serviciilor publice (decembrie 2016).

Prezenta rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli, conform art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului 26/2013 produce modificări conform Anexelor nr. 1,2,3 si 4.

Ținând cont de execuția bugetară la 30.06.2016, propunem rectificarea următorilor indicatori din cadrul capitolelor de Venituri totale si Cheltuieli totale, care sunt detaliați în Anexa nr. 2, după cum urmează:

Veniturile totale în sumă de 7.054,18 mii lei se majorează cu 184,48 mii lei.

Sumele alocate din Bugetul Local se majorează cu 320,00 mii lei (cu TVA), majorare care asigură acoperirea cheltuielilor de personal, funcționare și administrare aferente activității de monitorizare post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen (perioada august-decembrie 2016) și a cheltuielilor de personal aferente activității de monitorizare a serviciilor publice (decembrie 2016).

Veniturile din exploatare în sumă de 7.048,03 mii lei se majorează cu 188,29 mii lei, a) venituri din producția vândută în sumă de 7.048,03 mii lei se majore respectiv:

urmează:

lei,


a2) venituri din servicii prestate se majorează cu 195,40 mii lei, din care:

 • - venituri aferente contractului de prestări servicii nr. 1/01.07.200^ Ploiești și Consiliul Local se majorează cu 125,00 mii lei;

 • - venituri aferente monitorizării post-închidere a depozitului e^blb-gizafe-de deșeuri municipale Teleajen se majorează cu 141,66 mii lei;

 • - venituri din servicii prestate se majorează cu 12,30 mii lei luând în considerare datele înregistrate la 30.06.2016;

 • - venituri din prestări servicii se diminuează cu suma de 83,56 mii lei luând în considerare datele înregistrate la 30.06.2016, ponderea semnificativă fiind reprezentată de veniturile din epurare ape uzate realizate într-un procent redus față de cel prevăzut, datorită volumului redus de apa uzată înregistrat în Stația de epurare a Municipiului Ploiești;

a3) venituri din redevențe și chirii se majorează cu 0,11 mii lei;

2.


a4) alte venituri se diminuează cu 7,22 mii lei urmare veniturilor realizate într-un procent redus la 30.06.2016, față de cel prevăzut, pentru consumatorii temporari racordați la rețeaua de iluminat public. Veniturile financiare în sumă de 6,15 mii lei se diminuează cu 3.81 mii lei ca urmare a diminuării dobânzilor la depozitele la termen de la 0,31% la data de 31.12.2015, la 0,17% la data de 01.01.2016.

Cheltuielile totale în sumă de 6.998,54 mii lei se diminuează cu 201.96 mii lei, după cum urmează:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii în sumă de 2.348,76 mii lei se diminuează cu 139,68 mii lei, respectiv:

Al. Cheltuielile privind stocurile în sumă de 289,74 mii lei se diminuează cu 19,69 mii lei ca urmare a reducerii necesarului de repartitoare de cost în cadrul activității de calcul repartizare energie termică, căt și a economiilor înregistrate la materiale la data de 30.06.2016.

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți în sumă de 126,81 mii lei se majorează cu 11,84 mii lei, respectiv:

 • -  cheltuieli privind întreținerea și reparațiile pentru activitatea de monitorizare post-închidere a

depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen se majorează cu 24,89 mii lei, reprezentând lucrări de întreținere suprafață înierbată și ierbicidare (cosire mecanizată, reînsămânțare la nevoie pe 12% din suprafață), întreținere analizor;

 • -  cheltuieli privind întreținerea și reparațiile programate la Stația de Epurare Ploiești se diminuează cu

suma de 13,05 mii lei, datorită economiilor înregistrate la 30.06.2016.

A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți în sumă de 1.932,21 mii lei se diminuează cu 131,83 mii lei, ponderea semnificativă fiind reprezentată de următoarele cheltuieli:

 • - cheltuieli cu paza se majorează cu 93,75 mii lei pentru paza obiectivului Depozit ecologizat de deșeuri municipale Teleajen (perioada august-decembrie 2016) și se diminuează cu suma de 20,00 mii lei pentru paza obiectivelor Stația de Epurare Ploiești și sediu R.A.S.P., conform Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor;

 • - cheltuieli cu contribuții primire ape uzate se diminuează cu 198,00 mii lei ca urmare a faptului că de la data de 01.02.2016, autorizația de funcționare a Stației de Epurare Ploiești (nr. 5/01.02.2016) corespunde normativului NTPA 001 din H.G. 188/2002, R.A.S.P. fiind penalizată de Administrația Bazinală Buzău-Ialomița în perioada 01.02.2016-30.06.2016 cu suma de 331.414,00 lei pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate, penalități care schimbă modul de calcul al contribuției lunare.

 • - cheltuieli cu analize fîzico-chimice ape uzate se majorează cu suma de 15,00 mii lei conform autorizației de funționare nr.5/01.02.2016 care modifică frecvența efectuării analizelor și a negocierii aflate în curs cu prestatorul S.C. APA NOVA S.R.L. Ploiești.

  B.


  C.


  co.


  C3.

  C4.


  C5.


  Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 61,45 mii lei se majorează cu 1,31 mii lei, reprezentând reînoire a autorizațiilor de exploatare și montar repartizare a costurilor pentru încălzire.

  Cheltuielile cu personalul în sumă de 4.361,17 se diminuează cu 54, urmează:                                                                I

  1.

  Cheltuielile de natură salariată în sumă de 3.349,92 mii lei se majorează cu CI. Cheltuielile cu salariile în sumă de 3.007,43 mii lei se majorează modificării organigramei R.A.S.P. cu suplimentarea unui post la Birouțrotei si Monitorizare Post închidere Rampa Teleajen datorită extinderil^b'fectului de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice cu activitatea de monitorizare post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, pentru perioada august-decembrie 2016.

  C2. Bonusurile în sumă de 342,49 mii lei se majorează cu 18,62 mii lei.

  Cheltuielile sociale se majorează de la 1,69% la 3% conform prevederilor Legii 227/2015-Legea privind Codul Fiscal (Art.25, alin. (3), lit. b), care prevede o cotă de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului).

  Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 90,48 mii lei nu se modifică.

  Cheltuielile aferente contractului de mandat în sumă de 156,88 mii lei se diminuează cu 72,79 mii lei datorită economiilor înregistrate la data de 30.06.2016 aferente contractelor de mandat pentru director și consiliul de administrație.

  Cheltuielile cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale în sumă de 763,90 mii lei se diminuează cu 13,53 mii lei ca urmare a influențelor de mai sus.D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 227,06 mii lei se diminuează cu 9,48 mii lei, după cum urmează:

 • - cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se diminuează cu suma de 40,00 mii lei datorită corecțiilor înregistrate ca urmare a Raportului de inspecție economico-fînanciară efectuat la R.A.S.P. Ploiești nr.537/08.02.2016, respectiv stomarea din valoarea de investiție-clădire sediu R.A.S.P., implicit a amortizării calculate și repunerea în cheltuieli cu reparațiile.

 • - se majorează cu suma de 30,52 mii lei, reprezentând provizion pentru participarea la profit a salariaților, ca urmare a majorării profitului în bugetul rectificat propus.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare se suplimentează cu achiziția unei stații automate de prelevare proba apă uzată în sumă de 20.25 mii lei, sistem care constă în existența a doua prelevatoare automate de probe, atât la intrarea in stație cât și la ieșirea din stație, cele existente închiriate de la Apa Nova fiind într-o stare avansată de uzură fizică și morală, parte din componentele defecte nu mai pot fi achiziționate, deoarece tipul existent de prelevator nu se mai fabrică.

Veniturile neimpozabile în sumă de 79,98 mii lei au următoarea componență:

 • -  venituri din anularea provizioanelor pentru concedii de odihnă aferente anului 2015, efectuate în anul 2016 în sumă de 15,56 mii lei;

 • -  venituri din anularea provizioanelor pentru participarea salariaților la profit din anul 2015, acordat în anul 2016, în sumă de 64,42 mii lei.

Cheltuielile nedeductibile în sumă de 156,86 mii lei au următoarea componență:

 • -  cheltuieli cu asigurare clădire sediu R.A.S.P. 3,00 mii lei;

 • -  cheltuieli cu taxă judiciară de timbru 4,00 mii lei (recuperare prejudiciu Dacia Duster-Raport Curte Conturi);

 • -   cheltuieli cu penalități (cheltuieli de judecată, accesorii buget stat, terți) 111,11 mii lei (procese drepturi salariale aferente an 2013);

 • -  cheltuieli cu onorarii expertiză 3,80 mii lei (proces drepturi salariale aferente an 2013);

 • -  cheltuieli privind activele cedate 0,5 mii lei;

 • -  cheltuieli cu provizioanele pentru participarea salariaților la profit (din anul 2016) 34,45 mii lei;

Rezultatul brut în sumă de 55,64 mii lei se majorează cu 386,44 mii lei.


Impozitul pe profit în sumă de 16,32 mii lei se majorează cu 81,19 mii lei șj conformitate cu prevederile Legii 227/2015- Legea privind Codul Fiscal.

R.A.S.P. Ploiești a atins limita de deductibilitate prevăzută de art.26 alin (1) lit a) dm Coi privind rezerva legală.

Profitul net propus pentru repartizare, în sumă de 344,57 mii lei, are în vedere disp&â , r 1                                                                                                                          V\x- -Î^X

vigoare astfel:

 • - 85% reprezentând vărsăminte la bugetul local; -10% participarea salariaților la profit;

 • - 5% surse de finanțare.

  Pentru estimările aferente anilor 2017-2018 sumele din buget sunt la nivelul anului 2016.

  Având în vedere Raportul de specialitate al Directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și Anexele nr. 1,2,3 si 4 de fundamentare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.Conta bil-șef,

Carmen Voicu

Sef B.J.C.A.P.U.C.,

Consilier juridic,

Chivu Madalina

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonoma de Servicii Publice R.A. Ploiești pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Conform prezentei rectificări din bugetul local a fost alocata suma de 2.970,00 mii lei pentru: suma de 2.650,00 mii lei inclusiv TVA - prestări servicii;

suma de 320,00 mii lei - monitorizarea evoluției postchimice a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen aflat in patrimoniul municipiului Ploiești.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)  Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRAC1UNOIU
DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA


SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Plata Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Propuneri rectificare 2016

%

Prevederi

%

An 2017

An 2018

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9

10

i.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

7,054.18

7,238.66

102.62

7,238.66

7,238.66

100.00

100.00

1

Venituri din exploatare, din care:

2

7,048.03

7,236.32

102.67

7,236.32

7,236.32

100.00

100.00

subvenții, cf. prevederilor

3

transferur, cf. prevederilor

4

2

Venituri financiare

5

6.15

2.34

38.05

2.34

2.34

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)

7

6,998.54

6,796.58

97.11

6,796.58

6,796.58

100.00

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6,998.44

6,796.48

97.11

6,796.48

6,796.48

100.00

100.00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2,348.76

2,209.08

94.05

2,209.08

2,209.08

100.00

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

61.45

62.76

102.13

62.76

62.76

100.00

100.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4,361.17

4,307.06

98.76

4,307.06

4,307.06

100.00

100.00

CO

Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)

12

3,349.92

3,382.12

100.96

3,382.12

3,382.12

100.00

100.00

C1

ch. cu salariile

13

3,007.43

3,021.01

100.45

3,021.01

3,021.01

100.00

100.00

C2

bonusuri

14

342.49

361.11

105.44

361.11

361.11

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care;

15

90.48

90.48

100.00

90.48

90.48

100.00

100.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

hotarari jud

90.48

90.48

100.00

90.48

90.48

100.00

100.00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

156.88

84.09

53.60

84.09

84.09

100.00

100.00

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

18

763.90

750.37

98.23

750.37

750.37

100.00

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

227.06

217.58

95.82

217.58

217.58

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

0.10

0.10

100.00

0.10

0.10

100.00

100.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

III.

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

22

55.64

442.08

794.54

442.08

442.08

100.00

100.00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

16.32

97.51

597.49

97.51

97.51

100.00

100.00

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

39.32

344.57

876.32

344.57

344.57

100.00

100.00

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27


Nr. Cri

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Propuneri rectificare 2016

%

Prevederi

%

An 2017

An 2018

9=7/5£K«r

*raE&7*'IOO

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

28

i

im

iE\ >■

•ști

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28 si 29.

30

39.32

344.57

876.32

344.57

344.57

100.00

100.00

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

3.93

34.45

876.07

34.45

34.45

100.00

100.00

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

33.42

292.88

876.32

292.88

292.88

100.00

100.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

1.97

17.24

876.83

17.24

17.24

100.00

100.00

VI

VENltURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care;

43

105.50

125.75

119.19

125.75

125.75

100.00

100.00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

105.50

125.75

119.19

125.75

125.75

100.00

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

102

102

100.00

102

102

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariati total

49

102

102

100.00

102

102

100.00

100.00

Nr.Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Propuneri rectificare 2016

%

Prevederi

%

An 2017

An 2018

9=7/5*100

10=8/7*100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (rd.12/rd.49)*1000

50

2,643

2,644

100.03

2,644

A

100.00

100:00

A 7

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.13/rd.49)*1000

51

2,457

2,468

100.45

2,468

2,468

100.00

J?

^>7

100.00

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)

52

69.10

70.94

102.67

70.94

70.94

100.00

100.00

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000

54

992.11

938.93

94.64

938.93

938.93

100.00

100.00

8

Plăti restante

55

9

Creanțe restante

56


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Voicu Carmen

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediu l/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli


mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

%

9=8/5x100

%

10=8/6ax100

Propuneri an 2016 din care:

Aprobat

Realizat 2015

Aprobat

Realizat preliminat ia

30.06,2016

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordin 2032/2013

cf.Hotarare CA

cf.Ordin 20/2016

cf.HCL

127/26.04.'1

6

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

1,

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

7,322.57

7,322.57

7,305.42

7,054.18

7,054.18

3,588.72

7,238.66

99.09

102.62

1,768.08

3,588.72

5,416.70

7,238,66

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd,14), din care:

2

7,317.15

7,317.15

7,299.48

7,048.03

7,048.03

3,587.34

7,236.32

99.13

102.67

1,767.38

3,587.34

5,414.84

7,236.32

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd,5+Rd.6+Rd.7), din care;

3

7,317.15

7,317.15

7,299.48

7,048.03

7,048.03

3,587.34

7,236.32

99.13

102.67

1,767.38

3,587.34

5,414.84

7,236.32

a1)

din vanzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

7,290.05

7,290.05

7,276.09

7,022.94

7,022.94

3,580.95

7,218.34

99.21

102.78

1,764.89

3,580.97

5,402.67

7,218.34

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2,342.79

2,342.79

2,227.67

2,083.33

2,083.33

1,110.28

2,208.33

99.13

106.00

561.25

1,110.27

1,659.30

2,208.33

RAMPA TELEAJEN

125.00

125.00

83,33

266.66

0.00

83.33

181.66

266.66

a3)

din redevente si chirii

6

3.10

3.10

3.10

3.09

3.09

1.60

3.20

103.23

103.56

0.80

1.60

2.40

3.20

a4)

alte venituri

7

24.00

24.00

20.29

22.00

22.00

4.78

14.78

72.84

67.18

1.69

4.77

9.77

14.78

b)

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

d>

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

f1)

din amenzi si penalitati

15

,

f2)

dîn vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

z

jfTs n c

- active corporale

17

- active necorporale

18

1

f3)

din subvenții pentru investiții

19

rs

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

rd

f5)

alte venituri

21

w;

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

5.42

5.42

5.94

6.15

6.15

1.38

2.34

39.39

38.05

0.70

1.38

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din Investiții financiare

24

din diferente de curs

25Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

%

9=8/5x100

%

10=8/6 ax100

Propuneri an 2016 din care:

Aprobat

Realizat 2015

Aprobat

Realizat preliminat la

30.06.2016

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordin 2032/2013

cf. Hotarare CA

cf.Ordin 20/2016

cf.HCL 127/26.04.'1

6

Triml

Trlm II

Trlm Iii

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

d)

din dobânzi

26

5.42

5.42

5.94

6.15

6.15

1.38

2.34

39.39

38.05

0.70

1.38

1.86

2.34

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

6,543.58

6,543.58

5,918.71

6,998.54

6,998.54

2,827.41

6,796.58

114.83

97.11

1,270.51

2,827.41

4,992.34

6,796.58

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

6,543.18

6,543.18

5,918,71

6,998.44

6,998.44

2,827.41

6,796.48

114.83

97.11

1,270.50

2,827.41

4,992.25

6,796.48

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

2,085.28

2,085.28

1,784.16

2,348.76

2,348.76

831.01

2,209.08

123.82

94.05

373.90

831.01

1,641,25

2,209.08

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

288.80

288.80

222.85

289.74

289.74

88.67

270.05

121.18

93.20

51.05

88.67

204.26

270.05

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

116.50

116.50

87.86

125.45

125.45

27.48

112.47

128.01

89.65

13.97

27.48

85.77

112.47

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

26.80

26.80

19.29

40,46

40.46

2.87

26.46

137.17

65.40

1.74

2.87

21.67

26.46

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

33.30

33.30

26.74

30.00

30.00

12.05

34.37

128.53

114.57

6.35

12.05

22.87

34.37

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

51.80

51.80

39,37

54.51

54.51

13,36

51.53

130.89

94.53

1.25

13.36

46.65

51.53

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

120.50

120.50

95.62

109.78

109.78

47.83

106.05

110,91

96.60

35.83

47.83

71.84

106.05

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terii (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

66.10

66.10

50.77

126.81

126.81

23,46

138.65

273.09

109.34

10.98

23.46

107.51

138.65

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

24.20

24.20

12.51

82.26

82.26

3.50

94.15

752.60

114.45

1.05

3.50

74.49

94.15

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:

42

27.50

27.50

26.41

26.50

26.50

13,20

26.50

100.34

100.00

6.60

13.20

19.87

26.50

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

6.00

12.00

100.00

100.00

3.00

6.00

9.00

12.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

15.50

15.50

14.41

14.50

14.50

7.20

14.50

100.62

100.00

3.60

7.20

10.87

14.50

c)

prime de asigurare

45

14.40

14.40

11.85

18.05

18.05

6.76

18,00

151.90

99.72

3.33

6.76

13.15

18.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terii (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd. 67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1,730.38

1,730.38

1,510.54

1,932.21

1,932.21

718.88

1,800.38

119.19

93.18

311.87

718.88

1,329.48

1,800.38

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

5.00

5.00

0.80

3.80

3.80

0.00

4.80

600,00

126.32

0.00

0.00

3.85

4.80

b1) [cheltuieli privind consultanta juridica

49

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

9.60

9.60

9.60

11.00

11,00

3.46

11.00

114.58

100.00

1.33

3.46

8.00

11.00

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

8.60

8.60

8.60

9.00

9.00

2.46

9.00

104.65

100.00

0.83

2.46

_

-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

- cneiruieii ae reciama Si puoiicitaie, fllh care:

53

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

1.00

2.00

200.00

100.00

0.50

1.00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama sî publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

fra

OKV W/ ;Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

%

9=8/5x100

%

10=8/6ax100

Propuneri an 2016 din care:

Aprobat

Realizat 2015

Aprobat

Realizat preliminat fa 30.06.2016

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordin 2032/2013

cf.Hotarare CA

cf.Ordin 20/2016

cf.HCL

127/26.04.'1

6

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch.cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

1.40

1.40

0.99

13.00

13.00

1.60

10.00

1,010.10

76.92

0.73

1.60

7.02

10.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

26.27

26.27

14.13

7.09

7.09

0.00

7.09

50.18

100.00

0.00

0.00

6.93

7.09

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

2.40

2.40

0.03

0.64

0.64

0.00

0.64

2,133.33

100.00

0.00

0.00

0.48

0.64

- interna

65

2.40

2.40

0.03

0.64

0.64

0.00

0.64

2,133.33

100.00

0.00

0.00

0.48

0.64

- externa

66

9)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

29.50

29.50

24.81

27.95

27.95

10.07

28.04

113.02

100.32

5.03

10.07

21.02

28.04

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

10.00

10.00

9.21

9.00

9.00

5.22

11.90

129.21

132.22

2.44

5.22

8.62

11.90

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69

1,647.71

1,647.71

1,450.79

1,855.37

1,855.37

698.33

1,723,05

118.77

92.87

302.34

698.33

1,270.34

1,723.05

11)

cheltuieli de asigurare si paza

70

357.10

357.10

343.72

457.53

457.53

179.69

515.29

149.92

112.62

86.27

204.53

362.14

515.29

i2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de caicul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

15.73

15.73

12.45

5.40

5.40

0.00

6,40

51.41

118.52

0.00

0.60

6.40

6.40

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

I6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011

76

1,40

0.36

1.40

1.40

0.00

1.40

388.89

100.00

0,00

0.00

1.40

1.40

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

Zi "7^

i)

alte cheltuieli

78

0.90

0.90

0.20

5.00

5.00

0.20

4.50

2,250.00

90.00

0.00

0.20

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

55.40

55.40

48.06

61.45

61.45

26.03

62,76

130.59

102.13

12.65

26.03

ral

vh

ll^Or6

a)

ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

---

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale

81

Nr. rd.

An 2015

An 2016

Propuneri an 2016

Nr. Crt

INDICATORI

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat preliminat la

Propuneri rectificare

%

9=8/5x100

%

10=B/6ax100

din care:

1

cf.Ordln 2032/2013

cf. Hotarare CA

2015

cf.Ordin 20/2016

cf.HCL

127/26.04.‘1

6

30.06,2016

2016

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

c)

ch.cu taxa de licența

82

4.00

4.00

3.00

3.00

3.00

1.50

3.00

100.00

100.00

0.75

1,50

2.25

3.00

d)

ch.cu taxa de autorizare

83

2.96

2.96

0.96

7.96

7.96

1,93

11.46

1,193.75

143.97

1.44

1.93

9.16

11.46

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.10

0.10

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

100.00

0.00

0.00

0,01

0.01

JL

ch. cu alte taxe si impozite

85

48.34

48.34

44.10

50.48

50.48

22.60

48.29

109.50

95.66

10,46

22.60

37.45

48.29

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd. 100+Rd, 104+Rd. 113)

86

4,172.11

4,172.11

3,919.11

4,361.17

4,361.17

1,985.39

4,307.06

109.90

98.76

862.26

1,985.39

3,163.03

4,307.06

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88-f-Rd.92)

87

3,192.60

3,192.60

3,017.61

3,349.92

3,349.92

1,581.57

3,382.12

112.08

100.96

706.19

1,581.57

2,475.65

3,382.12

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

2,887.52

2,887.52

2,736.05

3,007.43

3,007.43

1,370.72

3,021.01

110.42

100.45

639.34

1,370.72

2,168.46

3,021.01

a) salarii de baza

89

2,196.23

2,196.23

2,070.47

2,251.35

2,251.35

1,016.20

2,205.65

106.53

97.97

506.35

1,016.20

1,610.88

2,205.65

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

691.29

691.29

665.58

756.08

756.08

354.52

815.36

122.50

107.84

132.99

354.52

557.58

815.36

c) afte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd, 97+Rd, 98+Rd .99), din care:

92

305.08

305.08

281.56

342.49

342.49

210.85

361,11

128.25

105,44

66.85

210.85

307.19

361.11

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

57.75

57,75

42.56

50.40

50.40

32.04

81,55

191.61

161.81

12.76

32,04

55.97

81.55

- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masa;

96

197.20

197.20

192.67

214.04

214.04

100.76

201.51

104.59

94.15

51.68

100.76

173.17

201.51

c) tichete de vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

36.26

36.26

36.26

64.42

64.42

64.42

64.42

177,66

100.00

0.00

64.42

64.42

64,42

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

13.87

13.87

10.07

13.63

13.63

13.63

13.63

135.35

100.00

2.41

13.63

13.63

13.63

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

138.66

138.66

119.08

90.48

90.48

45.32

90.48

75.98

100.00

1.40

45.32

90.48

90.48

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

138.66

138.66

119.08

90.48

90.48

45,32

90.48

75.98

100.00

1.40

45.32

90.48

90.48

c) ch. de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

A

•NO?/

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd,105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:

104

112.78

112.78

104.10

156.88

156.88

14.14

84.09

80.78

53.60

5.57

14,14

84/(D9

a) pentru dîrectori/directorat

105

76.07

76.07

72.32

63.60

63.60

0.00

31.80

43.97

50.00

0.00

0.00

^'31<80

componenta fixa

106

76.07

76.07

72.32

63.60

63.60

0.00

31.80

43.97

50.00

0.00

0.00

"M5.9O

31.80

componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:

108

36.71

36.71

31.78

93.28

93.28

14.14

52,29

164.54

56.06

5.57

14.14

33,21

52.29


r's n o


Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

%

9=3/5x100

%

10=8/6ax100

Propuneri an 2016 din care:

Aprobat

Realizat 2015

Aprobat

Realizat preliminat Ea

30.06.201S

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordin 2032/2013

cf.Hotarare CA

cf.Ordin 20/2016

cf.HCL

127/26,04.'1

6......

Trim I

Trim II

Trim iii

Trim IV

0

1

2

3

4

4a     |      5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

componenta fixa

109

36.71

36.71

31.78

93.28

93.28

14.14

52.29

164.54

56.06

5.57

14.14

33.21

52.29

componenta variabila

110

c) pentru AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale (Rd. 114+Rd. 115+Rd.116+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 1 19), din care:

113

728.08

728.08

678.31

763.90

763.90

344.36

750.37

110.62

98.23

149.10

344.36

547.79

750.37

a) ch. privind contribuția la asigurările sociale

114

503.89

503.89

471.48

526.59

526.59

238.28

517,23

109.70

98.22

102.68

238.29

377.00

517.23

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

15.95

15.95

14.79

16.66

16.66

7.46

16.37

110.67

98.25

3.22

7.46

11.85

16.37

c) ch.privind contribuția la asigurările sociale de sanatate

116

165.83

165.83

155.88

173.31

173.31

78.43

170.23

109.21

98.22

33.73

78.43

124.08

170.23

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

42.41

42.41

36.16

47.33

47.33

20.18

46.54

128.70

98.33

9.47

20.18

34.86

46.54

eț ch. privind contribuția unitatii la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

230.39

230.39

167.39

227.06

227.06

-15.02

217.58

129.98

95.82

21.69

-15.02

139.10

217.58

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:

121

9.10

9.10

8.06

91.00

91.00

5.01

91.00

1,129.03

100.00

5.00

5.01

91.00

91.00

- către bugetul general consolidat

122

1.00

1.00

0.46

10.00

10.00

5.00

10.00

2,173.91

100.00

5.00

5.00

10.00

10.00

- către alti creditori

123

8.10

8.10

7.60

81.00

81.00

0.01

81.00

1,065.79

100.00

0.00

0.01

81.00

81.00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0.80

0.80

0.71

0.50

0.50

0.00

0.50

70.42

100.00

0.00

0.00

0.50

0.50

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

57.00

57.00

38.47

53.60

53.60

8.96

53.60

139.33

100.00

1.26

8.96

44.57

53.60

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

127

127.30

127.30

86.99

158.00

158.00

46.60

118.00

135.65

74.68

22.89

46.60

83.00

118.00

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

36.19

36.19

33.16

-76.04

-76.04

-75.59

-45.52

-137.27

59.86

-7.46

-75.59

-79.97

-45.52

f1)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

129

79.97

79.97

76.94

3.93

3.93

0.00

34.45

44.78

876.59

0.00

0.00

0.00

34.45

f1.1)

provizioane privind participarea Ea profit a salariatilor

130

64.42

64.42

64.42

3.93

3.93

0.00

34.45

53.48

876.59

f1.2)

provizioane In legătură cu contractul de mandat

130a

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

43.78

43.78

43.78

79.97

79.97

75.59

79.97

182.66

100.00

7.46

75.59

1ST3 tin

1L

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

43.78

43.78

43.78

79.97

79.97

75.59

79.97

182.66

100.00

7.46

75.59

- din participarea salariatilor la profit

133

36.26

36.26

36.26

64.42

64.42

64.42

64.42

177.66

100.00

0.00

64.42

- din deprecierea Imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

%

9=8/5x100

%

10=8/6ax100

Propuneri an 2016

din care:

Aprobat

Realizat 2015

Aprobat

Realizat preliminat la

30.0S.2016

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordin 2032/2013

cf.Hotarare CA

cf.Ordin 20/2016

cf.HCL

127/26.04.'1

6

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

| - venituri din alte provizioane

135

7.52

7.52

7.52

15.55

15.55

11.17

15.55

206.78

100.00

7.46

11.17

15.55

15.55

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

0.40

0.40

0.01

0.10

0.10

0.01

0.10

1,000.00

100.00

0.01

0.01

0.10

0.10

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

0.00

0.00

0.00

0.00

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

139

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

140

0.40

0.40

0.01

0.10

0.10

0.01

0.10

1,000.00

100.00

0.01

0.01

0.10

0.10

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pt. activitatea curenta

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

778.99

778.99

1,386.71

55.64

55.64

761.31

442.08

31.88

794.54

497.57

761.31

424.36

442.08

venituri neimpozabile

146

40.07

40.07

43.78

79.98

79.98

75.59

79.98

182.69

100.00

7.46

75.59

79.98

79.98

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

103.72

103.72

100.50

126.34

126.34

12.11

156.86

156.08

124.16

6.72

12.11

122.41

156.86

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

134.82

134.82

250.00

16.32

16.32

118.90

97.51

39.00

597.49

79.72

118.90

89.16

97.51

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natura salariata (Rd.87)

150

3,192.60

3,192.60

3,017.61

3,349.92

3,349.92

1,581.57

3,382.12

112.08

100.96

706.19

1,581.57

2,475.65

3,382.12

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

2,887.52

2,887.52

2,736.05

3,007.43

3,007.43

1,370.72

3,021.01

110.42

100.45

639.34

1,370.72

2,168.46

3,021.01

a)

Cheltuieli cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat In plata

21.01

21.01

21.01

100.00

0.00

5.29

13.15

21.01

c)

unei tu leii cu sumele aferente creșterii numărului de personal prognozat fa finele anului 2016 fata de cel aprobat in anul precedent, corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea si pana la finele anului, in condiții justificate de extindere a activitatii.

8.91

8.91

23.76

266.67

0.00

5.94

14.85

23.76

3

Nr, de personal prognozat la finele anului

152

104

104

99

102

102

94

102

103.03

100.00

96

94

102

102

4

Nr. mediu de salariati

153

101

101

96

102

102

96

102

106.25

100.00

97

96

102

102

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000

154

2,382.45

2,382.45

2,375.04

2,457.05

2,457.05

2,379.72

2,468.15

103.92

100.45

2,197.04

2,379.72

2,362.16

2,468.15

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura sala riala (Rd. 150/Rd. 153)/12*1000

155

2,556.60

2,556.60

2,551.03

2,643.06

2,643.06

2,578.32

2,643.91

103.64

100.03

2,382.92

2,578.32

6

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe totai personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)

156

72,447.05

72,447.05

76,036.19

69,098.33

69,098.33

37,368.13

70,944.31

93.30

102.67

18,220.41

37,368.13

Wf

b)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd. 153

157

I

A \sh

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii In unitati fizice, din care:

158

• r

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- preț mediu (p)

160

- valoare=QPF*p

161

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

% 9=8/5x100

%

10=8/6ax100

Propuneri an 2016

din care:

Aprobat

Realizat

2015

Aprobat

Realizat preliminat la

30.06.2016

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordin

2032/2013

cf.Hotarare CA

cf.Ordin

20/2016

cf.HCL 127/26.04.‘1

6

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

- pondere in venituri totale de exploatare=

Rd.161/Rd.2

162

7

Plăti restante

163

8

Creanțe restante, din care:

164

6.99

80.79

56.26

80.79

0.00

0.00

"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

"-de la operatori cu capital privat

166

6.99

36.44

20.79

36.44

"-de la bugetul de stat

167

"-de la bugetul de local

168

"-de la alte entitati

169

44.35

35.47

44.35

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

170

CONDUCĂTORUL lonescu Vașile 0CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Voicu Carmen


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIE! PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872


Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.

INDICATORI

Prevederi an 2014

%

Prevederi an 2015

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat preliminat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:

6,986.58

7,195.34

102.99

7,322.57

7,305.42

99.77

2

Venituri din exploatare

6,969.90

7,179.40

103.01

7,317.15

7,299.48

99.76

3

Venituri financiare

16.68

15.94

95.56

5.42

5.94

109.59

4

Venituri extraordinare

CONDUCATORUL UNIȚ^TT lonescu V^sile^Sv

/ . /o auiCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Voicu Carmen

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872


Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2015

Valoare

Aprobat

Realizat preliminat

an 2016

an 2017

an

2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A----

INVESTIȚIILOR, din care:

143.89

56.94

125.75

41.50

41.50

1

Surse proprii, din care:

143.89

56.94

125.75

41.50

41.50

a) - amortizare

142.00

b) - profit

1.89

56,94

125.75

41.50

41.50

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) ~ externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursa)

- (denumire sursa)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

70.67

56.94

125.75

41.50

41.50

1

Investiții in curs, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

a) pentru cununie luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

70.35

56.94

115.75

41.50

41.50

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

70.35

56.94

115.75

Videoproiector

3.25

Seif

trim I

6.00

Copiator

trim I

15.00

Centrala telefonica

trim II

3.50

S isleme "de calcul’ cu sistem de ” operare inclus, mărire valoare

trim II

38.50

37.71

4.10


Sisteme de calcul cu sistem de operare inclus, mărire valoare

trim III

------------------1

4.10

Sisteme de calcul cu sistem de operare inclus, mărire valoare

trim IV

4.10

X/ h

Extindere perioada de licența pentru Soluția antivirus

trim III

4.20

3.67

4.20

Licența Windows 2008 server + licențe statii lucru

trim I

8.65

6.72

1.70

Licențe Office 2010 si Windows

7 pro

trim I

6.75

4.30

9.90

Licențe Office 2010 si Windows

7 pro

trim II

9.90

Licența Fortigate

trim I

6.00

4.54

Baterie UPS montabii in rack-server

trim I

3.00

Pompa de nămol

trim II

12.75

Statie automata prelevare proba apa uzata

trim II, III

40.50

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.32

10.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

0.32

10.00

Memorie RAM

0.32

Refacere infrastructura rețea calculatoare

trim H

10.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:


4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

<£' r î

CONDUCĂTORUL UNITATII lonescu v/sile .XjS 'u L

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI


FINANCIAR CONTABIL


HOTARAREA NR. 9


A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de

19.07.2016 ora 13 00

ORDINEA DE ZI :


APROBĂRI/AVIZARI:

1. Avizarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al RASP Ploiești pe anul 2016.

INFORMĂRI :

1. Informare privind solicitările salariatilor RASP Ploiești cu privire la majorarea

salariilor.


STADIUL DE REALIZARE A HOTĂRÂRILOR C.A. DIN ȘEDINȚA PRECEDENTA :

1. Informarea nr. 13134/05.07.2016 către Primăria municipiului Ploiești privind stadiul lucrărilor la noua statie de epurare si modalitatea de derulare a activitatilor necesare.

DIVERSE :

La ședința din data de 19.07.2016 a Consiliului de Administrație al RASP Ploiești a participat si dl. George Pana - viceprimar al Municipiului Ploiești, desemnat prin Dispoziție a Primarului sa răspundă de activitatea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

După ce a fost expusa ORDINEA DE ZI, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE :

HOTĂRĂȘTE:

1 Aproba numirea doamnei Mirea Ecaterina Elena - economist, ca secretar al ședinței Consiliului de Administrație din data de 19.07.2016 .

APROBĂRI / AVIZARI :

1. Reprezentantul Biroului Financiar Contabilitate din partea RASP, prezintă membrilor Consiliului de Administrație situația indicatorilor din cadrul capitolelor de Venituri totale si Cheltuieli totale in vederea avizării rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 .

Referitor la cheltuielile cuprinse in capitolul A1 ,avand in vedere contractul cu furnizorul de echipamente de contorizare si ținând cont de solicitările asociațiilor de proprietari care vor sa renunțe la repartitoarele de costuri , Consiliul de Administrație solicita stabilirea unei întâlniri, pana la data de 1 septembrie 2016, intre asociațiile de


INFORMĂRI :

1. Referitor la Informarea pentru majorarea salariului, contabilul șefa expus prevederile legale in vigoare, aplicabile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 .

Având in vedere Informarea nr. 1438 / 15.07.2016 Biroului Financiar Contabilitate , privind solicitările salariatilor RASP Ploiești, cu privire la majorarea salariului si precizările suplimentare date de dna contabil sef, Consiliul de Administrație solicita Biroului Juridic Contencios Achiziții Publice si Urmărire Contracte un punct de vedere asupra legalității acordării de majorări salariale in cursul anului 2016 , cu incadrarea in prevederile legislației aplicabile in vigoare , pana la următoarea ședința a Consiliului de Adminstratie .

STADIUL DE REALIZARE A HOTĂRÂRILOR C.A. DIN ȘEDINȚA PRECEDENTA :

1. Consiliul de Administrație a luat act de Informarea nr. 13134 / 05.07.2016 către Primăria Municipiului Ploiești privind stadiul lucrărilor la noua statie de epurare si modalitatea de derulare a activitatilor necesare .

PREȘEDINTE^

CONSILIULp^fADMINIJ

GHEOTffiâelOA

IMINISTRATIE E<OAN A


Prezenta hotarare a fost întocmită in conformitate cu procesul verbal nr.9 /19.07.2016, semnat de membrii Consiliului de Administrație.

întocmit - economist- Mirea Ecaterina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.