Hotărârea nr. 223/2016

Hotãrârea nr. 223 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti, pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 223 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL« CONSTANTIN STERE »

PLOIEȘTI pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian-Florin Dobre și a comisiei de buget-finanțe, control, admistrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Sanda Dragulea, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion si Zoia Staicu și Raportul de Specialitate al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

în temeiul art. 19 si 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.07.2016;

în temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr . 215/2001-privind Administrația Publică Locală - republicată si actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2016 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești , conform Anexei nr.2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești se insărcinează cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești,\astăzi, 28 iulie 2016.Contrasemnează Secretar, Simona Albu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 - Legea nr. 339/2015 și Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești prin Hotărârea Cosiliului Local al municipiului Ploiești nr.39/01.02.2016.

Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești, are un specific de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic și de agrement al grădinii zoologice, parcului și plajei, precum și din serviciile specifice adăpostului de câini fără stăpân.

Parcul Memorial “Constantin Stere” reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii municipiului Ploiești și din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane care sunt în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment. Pentru desfășurarea in bune condiții a activitatii in cadrul Administrației Parcului Memorial ,, Constantin Stere” Ploiești - gradina zoologica, se impune executarea unor lucrări, ce reprezintă urgente majore, conform Ordinului nr. 1798/2007: căsuțe si panouri gard.

Având în vedere că actuala parcare a parcului este ineficientă pe perioada sezonului cald, se impune întocmirea unui studiu de fezabilitate și proiect care să cuprindă realizarea unei noi parcări. Prin efectuarea acestei lucrări se dorește creșterea confortului vizitatorilor și calitatea serviciilor oferite către aceștia. Deoarece nu s-au demarat procedurile pentru realizarea obiectivului “Rețea video - sistem de supraveghere”, pentru care avem studiu de fezabilitate și proiect tehnic si din buget trebuie alocate sume pentru acoperirea lucrărilor urgente, vom proceda la reașezarea

m structura si majorarea subvențiilor cu suma de 800 mii lei a bugetu /© > cheltuieli pentru anul 2016 al Administrației Parcului Memorial “C pioie?ti-


Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raporti^^^^cițjiui de specialitate al Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.SANDA DRAGULEA

GHEORGHE ANDREI

ALEXANDRU PAUL PALAS —


GHEORGHE SIMION SIRBU

ZOIA STAICU

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”Ploiești pe anul 2016

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești s-a organizat începând cu 01.07.2002 in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002, având ca obiect principal de activitate - administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești.

în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 - Legea nr. 339/2015 și Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pentru anul 2016 prin Hotărârea Cosiliului Local al municipiului Ploiești nr.39/01.02.2016.

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat a fost structurat astfel:

TOTAL VENITURI: din care:-venituri proprii: -subvenții

TOTAL CHELTUIELI: din care:-cheltuieli de personal: -cheltuieli materiale: -cheltuieli de capital:

6.566,00 mii lei

800,00 mii lei

5.766,00 mii lei


6.566,00 mii lei

2.976,00 mii lei

2.800,00 mii lei 790,00 mii lei.


Fata de sumele aprobate, Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 2016, in sensul reașezării in structura si majorarea subvențiilor cu suma de 800 mii lei.


din care:-venituri proprii:

-subvenții

TOTAL CHELTUIELI:


din care:-cheltuieli de personal:

-cheltuieli materiale:

-cheltuieli de capital:

7.366,00 mii lei

2.976,00 mii lei

3.500,00 mii lei


890,00 mii lei.


> Cheltuieli cu bunuri si servicii - conform execuție la data de

30.06.2016, se impune majorarea pe articole de cheltuieli ale acestui titlu după cum urmeaza:

 • •  20.01.01 - Furnituri de birou - 5 mii lei necesari pentru achiziționarea si consumul de imprimate cu regim special precum si de rechizite;

 • •  20.01.02 - Materiale pentru curățenie - 10 mii lei necesari pentru igenizare adăposturi animale;

 • •  20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrice - 50 mii lei; menționam ca la fundamentarea acestei sume am luat in calcul atit consumurile diferențiate in funcție de sezonalitate;

 • •  20.01.04 - Apa, canal, salubritate: 50 mii lei - necesari pentru consumul de apa, vidanjare fose septice, gunoi menajer si igenizare;

 • •  20.01.05 - Carburanți si lubrifianti - 100 mii lei necesari pentru parcul auto al instituției precum si pentru utilajele mici (drujbe, trimere, etc.);

 • •  20.01.06 - Piese de schimb - 20 mii lei necesari pentru întreținerea mijloacelor de transport, utilajelor, agregatelor precum si a motouneltelor;

 • •  20.01.09 - Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional - 30 mii lei necesari pentru: revizii si verificări periodice si ocazionale parc auto, service calculatoare, case de marcat, utilaje si agregate, prestări servicii medicina muncii, revizii instalații electrice si de gaze, procesări foto, reumpleri cartuș, anunțuri publicitare, etc;


 • •  20.03.02 - Hrana animale - 200 mii lei: suma este dimensionata pentru acoperirea necesarului minim de hrana a celor peste 350 animale si parțial pentru cei peste 1.000 câini fara stapan cazați in adăposturile stabilimentului.

 • •  20.13 - Pregătire profesionala: este necesara suma de 5 mii lei pentru participarea personalului la diverse cursuri de perfecționare, impuse de ligislatia in vigoare;

 • •  20.30 - Alte cheltuieli 130 mii lei, din care: 15 mii lei vor fi utilizați pentru: asigurări personal (ingrijitori animale, hingheri, utilizatori motounelte), asigurări de răspundere civila fata de terti (inec, vătămări corporale in gradina zoo si in spatiile de joaca, calamitati naturale) si asigurări auto; iar suma de 115 mii lei va fi utilizata pentru: achiziții animale, autorizații diverse, evaluare a factorilor de risc la locurile de munca, deratizări, incinerări cadavre animale, verificări metrologice, fond handicapați, servicii de paza, toaletari arbori, igienizări, etc.

> Cheltuieli de capital - reașezarea in structura si majorarea cu suma de 100 mii lei conform anexei nr. 2;

Fundamentarea lucrărilor de investiții este detaliata in anexa nr.3.

Fata de cele expuse propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, conform anexei nr.l si anexei nr.2.CONSILIER JURIDIC

Eftîfnie Viorel

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATEIa proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “C-tin Stere” pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Administrația Parcului Memorial “C-tin Stere”in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia se prezintă astfel:

Venituri -venituri proprii                              800,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 6.566,00 mii lei

TOTAL                 7.366,00 mii lei


Cheltuieli - suma de 7.366,00 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’ ’.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala'’, iar potrivit alin. (4J„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRAClUjNOIU


DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACTE,


DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială :

Anexa nr.1 la H.C.L. nrA.^A/2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"PLOIESTI BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2016

MII LEI

Buget aprobat

Execuție

30.06.2016

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

800

515

800

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5,766

2,610

800

6,566

TOTAL VENITURI - din care:

6,566

3,125

800

7,366

Veniturile secțiunii de funcționare

37.10.03

5,776

700

6,476

Veniturile secțiunii de dezvoltare

37.10.04

790

100

890

TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

6,566

3,066

800

7,366

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5,776

2,765

700

6,476

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5,776

2,765

700

6,476

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,976

1,383

0

2,976

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,420

1,139

0

2,420

Salarii de baza

10.01.01

2,080

1,019

2,080

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

10

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

330

120

330

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

556

244

0

556

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

393

179

393

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13

5

13

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

129

58

129

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4

2

4

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

17

17

r/n

.ULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

2,800

1,382

700

3,500

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,045

519

365

1,410

Furnituri de birou

20.01.01

5

5

5

10

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10

7

10

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300

181

50.

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40

23

50

9Q

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

150

95

100.

/z^=r25.0

Piese de schimb

20.01.06

20

11

.7-20

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20

7

Ij1- > \

^-u.'J20‘

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

50

27

\V30.

,.V—-80

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

450

163

10$

550

Reparații curente

20.02

£ ^ZEȘTI .

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

340

238

200

^L=540F

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

340

238

200

540

Buget aprobat

Execuție 30.06.2016

Influente

Buget rectificat

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

50

19

0

50

Medicamente

20.04.01

10

2

10

Materiale sanitare

20.04.02

40

17

40

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

120

24

0

120

Uniforme si echipament

20.05.01

60

60

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60

24

60

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30

3

0

30

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30

3

30

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

5

Consultanta si expertiza

20.12

10

10

Pregătire profesionala

20.13

5

5

10

Protecția muncii

20.14

35

16

35

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1,160

563

130

1,290

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

15

14

15

30

Chirii

20.30.04

5

2

5

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,140

547

115

1,255

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

790

301

100

890

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

790

301

100

890

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

790

301

100

890

Construcții

71.01.01

500

301

100

600

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

290

290

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

0

Alte active fixe

71.01.30

0

0


SEF SERV FIN.-CONTAB.,
ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE

PLOIEȘTI


LISTA DE INVESTIȚII 2016

mii lei

Nr. crt.

DENUMIRE

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

DOTĂRI

380

110

490

1

Panouri gard Kiang

60

0

60

2

Casuta lemn Kiang

30

0

30

3

Autoutilitara cu dotări

290

-290

0

4

Panouri gard animale

190

190

5

Casuta lemn animale - 4 bucăți

210

210

LUCRĂRI TOTAL

410

-10

400

INVESTIȚII NOI

0

100

100

1

Parcare(SF+PT)

0

100

100

INVESTIȚII IN CONTINUARE

410

-110

300

1

Construcție maimuțe - reabilitare

220

0

220

2

Teren baschet - reabilitare

80

0

80

3

Rețea video - sistem de supraveghere

110

-110

0

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

790

100

890

Director,

Moagher Laura Mihaela


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE” PLOIEȘTI


Anexa nr.3 la H.C.L. nr.^ £3/2016


NOTE DE FUNDAMENTARE

CHELTUIELI DE CAPITAL

DOTĂRI

PANOURI GARD - ANIMALE

Este necesar schimbarea gardurilor existente la o parte din țarcurile animalelor din gradina zoological deoarece acestea se afla intr-un stadiu avansat de degradare, gardurile existente sunt din plasa împletită, fiind foarte ruginita sa rupt pe o suprafața foarte mare astfel incat animalele au evadat. S-a incercat repararea acestora dar cedeaza in alt loc, astfel incat gardurile respective nu mai prezintă nici o siguranța. Gardurile sunt inestetice, cu reparațiile efectuate, acestea fiind amplasate chiar in mijlocul Grădinii Zologice.

Materiale necesare:

 • - Plasa bordurată vopsita 2x1,5

 • - Țeava rectangulara 50x50x3

 • - Țeava rectangulara 30x20x2

 • - Capace stâlp 50x50

 • - Vopsea

CASUTA LEMN - ANIMALE

Având in vedere starea de degradare avansata la căsuțele existente ale animalelor din gradina zoological (in special ale exemplalelor de erbivore) si ținând cont de faptul ca acestea s-au inmultit, se impune confecționarea unor căsuțe din lemn izolate cu vata minerala, pentru a putea fi folosite si pe timp de iama, pentru adapostirea animalelor. Căsuțele trebuie


sa aiba o suprafața de minim 40 m2 , cu platforma betonata, racordata la^s canalizare, pentru eliminarea dejecțiilor, sa fie prevăzute cu geâîtțuți^jk aerisire, usi de acces, iar pe o parte laterala sa fie prevăzute cu geamde lxl,5m pentru a putea fi observate animalele si atunci când sunt inchise. Geamurile exterioare trebuie prevăzute cu grilaj pentru a nu fi deteriorat.

Materiale necesare:

 • - Dulapi lemn 5 cm

 • - Vata minerala

 • - Scândura 2,5 cm

 • - Patrat 10x10

 • - Tabla cutata vopsita

 • - Platforma betonata

INVESTIȚII NOI

PARCARE AUTO

Parcul Memorial “Constantin Stere” reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii municipiului Ploiești și din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane care sunt în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment.

Având în vedere că actuala parcare a parcului este ineficientă pe perioada sezonului cald, se impune întocmirea unui studiu de fezabilitate și proiect care să cuprindă realizarea unei noi parcări.

Prin efectuarea acestei lucrări se dorește creșterea confortului vizitatorilor și calitatea serviciilor oferite către aceștia


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA SE SPECIALITATE NR.1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”pe anul 2016.SECRETAR,


Data:             G______