Hotărârea nr. 222/2016

Hotãrârea nr. 222 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 222 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian-Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, srategii și prognoze: Gheorghe Sîrbu-Simion, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoica Staicu și Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Având în vedere art. 5 alin (6) din Legea nr.339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget-fmante, control, administrarea domeniului public și privat, studii, srategii și prognoze din data de 27.07.2016;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2016, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anul 2016, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului7 cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 197/28.06.2016.

Prezenta rectificare este impusă de redimensionarea prevederilor bugetare destinate finalizării proiectelor cu finanțare europeană preluate de bugetul local și altor activități ale municipiului Ploiești, art.5 alin (6) din Legea nr.339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 504.751,88 mii lei se majorează cu suma de 12.00,00 mii lei.

Cheltuielile bugetului local în suma de 505.801,88 mii lei se majorează cu suma de 12.000,00 mii lei, în structură efectuându-se modificări prezentate detaliat în Anexele nr.l, nr.2 si nr.3, a Rapoartului de specialitate ale Direcției Economice, a Notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic-Investitii si ale Unității de Implementare Proiecte.

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.


Comisia de buget finanțe, control administrarea domeniului public și privat, studii, strategii, prognoze

Alexandru Paul PalașAndrei Gheorghe

Sanda Dragulea

Staicu Zoia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 197/28.06.2016.

Prezenta rectificare este impusa de următoarele: art.5 alin (6) din Legea nr.339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 504.751,88 mii lei se majoreaza cu suma de 12.000,00 mii lei, in structura efectuandu-se următoarele modificări:

majorarea cu suma de 12.000,00 mii lei la „Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice”, conform Informării cu privire la veniturile estimate a fi încasate pana la sfârșitul anului 2016 nr.13391/08.07.2016 a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

majorarea cu suma de 11.245,86 mii lei la „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor cu finanțare FEN postaderare”;

diminuarea cu suma de 11,245,86 mii lei la „Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari”.

Menționam ca in bugetul inițial a fost prevăzută suma de 29.336,94 mii lei la „Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari”, neputand previziona sumele ce vor fi încasate de la Fondul European de Dezvoltare Regionala, cat si de la bugetul de stat.

Prezenta modificare s-a efectuat conform sumelor încasate in „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor cu finanțare FEN postaderare” prin diminuarea prevederii la „Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari”.

Cheltuielile bugetului local în suma de 505.801,88 mii lei se majoreaza cu suma de 12.000,00 mii lei, în structura efectuându-se următoarele modificări:

 • 1. Capitolul “Autorități publice si acțiuni externe” - prevederea in suma de 20.489,22 mii lei se majoreaza cu suma de 1.656,19 mii lei,


- majorarea cu suma de 1.232,59 mii lei la bunuri si servicii, respecți^

 • - suma de 150,00 mii lei la bunuri si servicii, cor fundamentare nr.4383/18.07.2016 si bugetului rectificat al Regi Servicii Publice Ploiești;

 • - suma de 81,00 mii lei la activitati organizate de Compartim^fzpi^artizare> Evenimente, conform Notei de fundamentare nr. 1003/18.07.20

Comunicare, Relații Publice;

 • - su ma de 903,00 mii lei pentru masurarea si intabularea construcțiilor apartinand domeniului public si privat, conform Notei de fundamentare nr.410/06.07.2016 a Direcției Gestiune Patrimoniu;

 • - suma de 98,59 mii lei cheltuieli de funcționare pentru finanțarea Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători, conform Notei de fundamentare nr. 1265/14.07.2016 al Unitatii de Implementare a Proiectelor.

 • - majorarea cu suma de 26,00 mii lei la ajutor social ( sprijin persoane fizice in extrema dificultate);

 • - majorarea cu suma de 97,60 mii lei la “alte cheltuieli” pentru cotizații si alte activitati legate de implementarea de proiecte pentru anul 2016, conform Notei de fundamentare nr.1259/13.07.2016 a Direcției Relații Internationale.

- majorarea cu suma de 300,00 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr.2 si a Notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții.

 • 2. Capitolul “Alte servicii publice generale” - prevederea în sumă 34.731,01 mii lei se majoreaza cu suma de 13.254,23 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 6.084,23 mii lei la fonduri de rezerva - din care, in funcție de gradul de colectare a veniturilor proprii se va proceda la alocarea de sume cu prioritate pentru subvenții, ajutoare sociale pentru incalziree in sezonul rece 2016-2017, cheltuieli de funcționare neprevăzute, etc;

 • - majorarea cu suma de 7.170,00 mii lei la rambursări de credite, conform situației privind rambursări de împrumuturi si dobânzi întocmită de Serviciul Buget, împrumuturi.

 • 3. Capitolul “Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi” -prevederea in suma de 8.608,00 mii lei se majoreaza cu suma de 2.352,00 mii lei la dobânzi, conform situației privind rambursări de împrumuturi si dobânzi întocmită de Serviciul Buget, împrumuturi.

 • 4. Capitolul “ Ordine publica si siguranța naționala “ - prevederea in suma de 12.080,00 mii lei ramane neschimbata, in structura efectuandu-se următoarele modificări:

 • - diminuarea cu suma de 1.656,45 mii lei la transferuri către Politia Locala;

 • - majorarea cu suma de 1.547,68 mii lei la cheltuieli de personal si cu suma de 108,77 mii lei la bunuri si servicii, conform bugetului rectificat al acesteia. Menționam ca suma alocata inițial ramane neschimbata, modificarea constând in modul de finanțare, finanțarea din venituri proprii si subvenții de la bugetul local se înlocuiește cu finanțare integrala din bugetul local.

5. Capitolul “Invatamant” - prevederea în sumă 134.662,66 mii majoreaza cu suma de 4.744,00 mii lei, in structura efectuandu-se modificări:


 • - majorarea cu suma de 4.500,00 mii lei la bunuri si servicii, conferi din Legea nr.339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016, din 160,00 mii lei pentru acțiunea “primul ghiozdan”, confer: fundamentarea nr.1003/18.07.2016 a Direcției Comunicare, RelafiLW diferența fiind alocata la bunuri si servicii pentru instituții ale invatafenitului" preuniversitar de stat, conform bugetelor rectificate ale instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat;

 • - diminuarea cu suma de 100,00 mii lei la proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile, conform Notei de fundamentare nr. 1240/07.07.2016 a Unitatii de

Implementare a Proiectului “Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant din municipiul Ploiești” si Anexei nr.3;

- majorarea cu suma de 344,00 mii lei la active nefinanciare, conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.

6. Capitolul “Sanatate” - prevederea in suma de 10.377,42 mii lei se majoreaza cu suma de 35,00 mii lei la active nefinanciare, respectiv: suma de 30,00 mii lei conform bugetului rectificat al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si suma de 5,00 mii lei conform Anexei nr. 2 si Notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii.

7. Capitolul “Cultura, recreere si religie” - prevederea in suma de 54.865,19 mii lei se majoreaza cu suma de 66,69 mii lei, in structura efectuandu-se următoarele modificări:

 • - majorarea cu suma de 9.895,29 mii lei la bunuri si servicii, respectiv:

-iluminat ornamental - suma de 1.000,00 mii lei, conform Notei de fundamentare nr. 4383/18.07.2016 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

 • - acțiuni culturale - suma de 800,00 mii lei, conform Notei de fundamentare nr.1003/18.07.2016 a Direcției Comunicare, Relații Publice;

 • - suma de 7.520,00 mii lei ce va fi alocata Clubului Sportiv Municipal Ploiești după clarificarea legalității finanțării anumitor categorii de cheltuieli;

 • -  suma de 575,29 mii lei reprezentând cheltuieli de funcționare ce vor fi alocate Parcului Municipal Vest, conform Notei de fundamentare nr.l 193/11.07.2016 a Unitatii de Implementare a Proiectului.

 • - majorarea cu suma de 3.008,40 mii lei la transferuri către: Casa de Cultura “I.L.Caragiale” ~ suma de 158,40 mii lei; Teatrul “Toma Caragiu” - suma de 1.000,00 mii lei; Filarmonica “Paul Constantinescu” - suma de 558,00 mii lei; Clubul Sportiv Municipal Ploiești - suma de 492,00 mii lei pentru finanțarea mijloacelor fixe ale Hipodromului, conform Notei de fundamentare nr,4818/19.07.2016 a Unitatii de Implementare a Proiectului; Administrația Parcului Memorial “ C-tin Stere”- suma de 800,00 mii lei, conform bugetelor rectificate ale acestora;

 • - diminuarea cu suma de 16.680,00 mii lei la proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile, conform Notei de fundamentare nr.4440/07.07.2016 al Unitatii de Implementare a Proiectului “Modernizare/extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești” si Anexei nr.3;

 • - majorarea cu suma de 3.843,00 mii lei la active nefinanciare conformN fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.


 • 8. Capitolul “Asigurări și asistență socială” prevedereaMn 48.223,05 mii lei se majoreaza cu suma de 7.719,75 mii lei efectuandu-se următoarele modificări:

 • - majorarea cu suma de 2.162,80 mii lei la bunuri si servicii, respectiv:

 • - majorarea cu suma de 2.152,00 mii lei la activitatea proprie a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

 • - majorarea cu suma de 10,80 mii lei la Centrul Crese, conform bugetelor rectificate ale acestora;

 • - diminuarea cu suma de 1.894,05 mii lei la proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile, “Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara”, conform Anexei nr.3. Suma, inițial, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr.47/01.02.2016 a fost prevăzută si in lista investițiilor finanțate prin POR 2007-2013 finanțare din buget local si in lista investițiilor finanțate din creditul ce urma a se contracta si pentru care la momentul respectiv nu exista certitudinea aprobării de către Ministerul Finanțelor Publice. Ulterior conform Hotărârii nr.4880/26.05.2016 a Ministerului Finanțelor Publice - Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, inregistrata la registratura municipiului Ploiești cu nr. 11423/07.06.2016, s-a primit avizarea finanțării rambursabile interne solicitate pentru realizarea unor investiții publice de interes local, astfel, in urma prezentei rectificări, suma mai sus menționata va fi finanța din imprumutul contractat cu Exim Bank;

 • - majorarea cu suma de 7.431,00 mii lei la asistenta sociala, respectiv:

 • - majorarea cu suma de 750,00 mii lei la ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica;

 • - majorare cu suma de 4.831,00 mii lei la ajutoare sociale in caz de invaliditate, conform bugetului rectificat al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

 • - majorarea cu suma de 1.850,00 mii lei la asistenta sociala asigurata de Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform bugetului rectificat al acesteia;

 • - majorarea cu suma de 20,00 mii lei la active nefinanciare Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform bugetului rectificat al acesteia.

 • 9. Capitolul “Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - prevederea in suma de 33.193,50 mii lei se majoreaza cu suma de 8.302,59 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 6.350,00 mii lei la bunuri si servicii, respectiv:

 • - suma de 500,00 mii lei la iluminat public, conform Notei de fundamentare nr.4383/18.07.2016 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

 • - suma de 150,00 mii lei la reparații fond imobiliar, conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții;

 • - suma de 5.700,00 mii lei la prestări servicii , conform Notei de fundamentare nr.4405/18.07.2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si bugetului rectificat al SC Servicii de Gospodărie Urbana Ploiești SRL. .

 • - majorarea cu suma de 1.075,00 mii lei la transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, conform bugetului rectificat al acesteia;


- diminuarea cu suma de 76,98 mii lei la proiecte cu finanțări di nerambursabile, respectiv:                                       #

 • - suma de 38,28 mii lei,conform Notei de fundamentare

al Unitatii de Implementare a Proiectului “Reabilitare termicaCStt municipiul Ploiești, B1.14A, B1.14B1-14B2, B1.14C, B-dul RepubutSym^^^

 • - suma de 38,70 mii lei conform Notei de fundamentare nr.lM^71pț^l al Unitatii de Implementare a Proiectului “Reabilitare termica

  ocuri in  municipiul Ploiești B1.13B1-13B2, B-dul Republicii nr. 108 ” si Anexei nr.3;

  - majorarea cu suma de 954,57 mii lei la active nefinanciare conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.


 • 10. Capitolul “Protecție mediului” - prevederea in suma de 12.157,30 mii lei se majoreaza cu suma de 5.500,00 mii lei, in structura efectuandu-se urmetoare modificări:

 • - majorarea la bunuri si servicii cu suma de 4.170,00 mii lei, respectiv:

 • - suma de 4.000,00 mii lei la salubritate, conform Notei de fundamentare nr.4401/18.07.2016 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

 • - suma de 170,00 mii lei la alte servicii in domeniul protecției mediului (monitorizare post inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale conform HCL 125/26.04.2016), conform Notei de fundamentare nr. 4383/18.07.2016 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

 • - majorarea cu suma de 1.330 mii lei la active nefinanciare conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.

 • 11. Capitolul “Transporturi” - prevederea in suma de 128.964,53 mii lei se diminuează cu suma de 31.630,45 mii, astfel:

 • - majorarea cu suma de 1.650,00 mii lei la bunuri si servicii, respectiv: suma de 1.500,00 mii lei la reparații străzi si suma de 150,00 mii lei la servicii monitorizare trafic, conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic - Investiții;

- diminuarea cu suma de 35.955,45 mii lei la proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile,„Accesibilitate si fuidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi ( Pasaj suprateran Marasesti)”, conform Anexei nr.3. Suma, inițial, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr.47/01.02.2016 a fost prevăzută si in lista investițiilor fmantate prin POR 2007-2013 finanțare din buget local si in lista investițiilor fmantate din creditul ce urma a se contracta si pentru care la momentul respectiv nu exista certitudinea aprobării de către Ministerul Finanțelor Publice. Ulterior conform Hotărârii nr.4880/26.05.2016 a Ministerului Finanțelor Publice - Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, inregistrata la registratura municipiului Ploiești cu nr. 11423/07.06.2016, s-a primit avizarea finanțării rambursabile interne solicitate pentru realizarea unor investiții publice de interes local, astfel, in urma prezentei rectificări, suma mai sus menționata va fi finanța din imprumutul contractat cu Exim Bank;

 • - majorarea cu suma de 2.675,00 mii lei la active nefinanciare conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.2.

Conform Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cm«®®^^l^si completările ulterioare, art.49 alin.(12) care prevede ca „zn luni^^filie^nd-il^i octombrie, pentru trimestrul expirat si cel târziu in decembrie, p$Wuezr patrulea ordonatorii principali de credite au obligația de bugetelor pe cele doua secțiuni,...” Execuția bugetului Icje^^ljft^ra^de^ 30.06.2016, se prezintă astfel:

Veniturile incasate sunt in suma de 297.754,41 mii Iei, ptoeWbufcIe realizare fiind de 95,43% in raport cu prevederea semestrului I si 58,99% in raport cu prevederile anuale. Realizările semestrului I se prezintă astfel:

 • -  venituri curente - suma de 272.386,13 mii lei, procent de realizare in raport cu prevederile semestrului 1, 100,51%;

 • -  venituri din capital - suma de -22,19 mii lei;

 • -  subvenții - suma de 11.305,92 mii lei, procent de realizare in raport cu prevederile semestrului 1,96,98%;

 • -  sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari - suma de 14.084,55 mii lei, procent de realizare in raport cu prevederile semestrului 1,48,01%.

Pe secțiuni, situația incasarii veniturilor se prezintă astfel:

 • -  secțiunea de funcționare - suma de 261.379,59 mii lei, procent de realizare de 109,01%, in raport cu prevederile semestrului I si in procent de 87,78% din totalul incasarilor semestrului I;

 • -  secțiunea de dezvoltare - suma de 36.374,82 mii lei, procent de realizare 50,37%, in raport cu prevederile semestrului I si in procent de 13,92% din totalul incasarilor trimestrului I;

Conform indicatorilor de sinteza privind gradul de realizare al veniturilor, in primul semestru al anului 2016, respectiv, 30.06.2016 se constata următoarele:

 • - gradul de realizare a veniturilor (venituri totale incasate/venituri totale programate), a fost de 95,43%;

 • - gradul de realizare a veniturilor proprii (venituri proprii incasate/venituri proprii programate), a fost de 101,39%;

 • - gradul de finanțare din venituri proprii ( venituri proprii incasate / venituri totale incasate), a fost de 64,93%;

 • - gradul de autofinanțare ( venituri proprii incasate, exclusiv cote/ venituri totale incasate, a fost de 41,15%;

 • - gradul de realizare a impozitului pe proprietate ( venituri din impozitul pe proprietate incasate/ venituri din impozitul pe proprietate programate), a fost de 109,33%;

 • - gradul de dependenta al bugetului local de bugetul de stat ( incasari din surse primite de la bugetul de stat /venituri total incasate), a fost de 62,65%;

 • - gradul de autonomie decizionala ( venituri depersonalizate incasate/venituri total incasate), a fost de 65,18%.

Cheltuielile bugetului local - plățile efectuate pana la data de 30.06.2016 au fost de 236.758,61 mii lei, procent de realizare de 75,63% in raport cu prevederea semestrului I si 46,81% in raport cu prevederile anuale.

In structura, conform clasifîcatiei funcționale, plățile efectuat^e^pfc^i'


Autoritati executive - suma de 8.641,87 mii lei, procent 78,26% fata de prevederea semestrului I;


Alte servicii publice generale - suma de 20.245,50 mii realizare de 95,14% fata de prevederea semestrului I;

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - suma deî5§^l:56f57 mii lei, procent de realizare de 99,45% fata de prevederea semestrului I;

Ordine publica si siguranța naționala - suma de 5.054,48 mii lei, procent de realizare 83,44% fata de prevederea semestrului I;

Invatamant - suma de 68.811,82 mii lei, un procent de realizare de 90,94%, fata de prevederea semestrului I;

Sanatate - suma de 2.961,49 mi lei, procent de realizare de 38,90%; fata de prevederea semestrului I;

Cultura, recreere si religie - suma de 25.280,06 mii lei, procent de realizare de 54,84%; fata de prevederea semestrului I;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 28.279,27 mii lei, procent de realizare de 83,60% ; fata de prevederea semestrului I;

Locuințe, servicii si dezvoltare publica - suma de 17.682,37 mii lei, procent de realizare de 89,40%; fata de prevederea semestrului I;

Protecția mediului - suma de 6.226,53 mii lei, procent de realizare de 66,25%; fata de prevederea semestrului I;

Combustibil si energie - suma de 7.439,76 mii lei, procent de realizare 99,86% fata de prevederea semestrului I;

Transporturi - suma de 40.978,89 mii lei, procent de realizare de 58,83%. fata de prevederea semestrului I.

In structura, conform clasifîcatiei economice, realizarea plăților efectuate din bugetul local, se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 76.744,18 mii lei, procent de realizare 93,07% fata de prevederea semestrului I si un procent de 32,41% din totalul plăților efectuate in semestrul I;

bunuri si servicii - suma de 38.333,05 mii lei, procent de realizare 77,37% fata de prevederea semestrului I si un procent de 16,19% din totalul plăților efectuate in semestrul I;

dobânzi - suma de 5.131,27 mii lei, procent de realizare 99,93% fata de prevederea semestrului I si un procent de 2,17% din totalul plăților efectuate in semestrul I;

subvenții - suma de 33.598,00 mii lei, procent de realizare 99,85% fata de prevederea semestrului I si un procent de 14,19% din totalul plăților efectuate in trimestrul I;

transferuri intre unitati ale administrației publice - suma de 24.266,02 mii lei, procent de realizare 78,18% fata de prevederea semestrului I si un procent de 10,25% din totalul plăților efectuate in semestrul I;

alte transferuri - suma de 250,17 mii lei, procent de realizare 34,18% fata de prevederea semestrului I si un procent de 0,11% din totalul plăților efectuate in semestrul I;

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 18.726,37 mii lei, procent de realizare 28,55% fata de prevederea se un procent de 7,91% din totalul plăților efectuate in semestrul I;


asistenta sociala - suma de 17.170,99 mii lei, procent de reali fata de prevederea semestrului I si un procent de 7,25% din t§ța efectuate in semestrul I;

alte cheltuieli - suma de 684,15 mii lei, procent de realizare 6f^ de prevederea semestrului I si un procent de 0,29% din totalul plăților efectuate in semestrul I;

rambursări de credite - suma de 18.775,26 mii lei, procent de realizare 99,87% fata de prevederea semestrului I si un procent de 7,93% din totalul plăților efectuate in semestrul I;

cheltuieli de capital - suma de 3.079,15 mii lei, procent de realizare de 43,85% fata de prevederea semestrului I si un procent de 1,30% din totalul plăților efectuate in semestrul I;

Pe secțiuni, situația cheltuielilor (plăților efectuate) se prezintă astfel:

 • -  secțiunea de funcționare - suma de 214.870,72 mii lei, procent de realizare de 89,42%, fata de prevederea semestrului I si in procent de 90,76% din totalul plăților efectuate pe semestrul I;

 • -  secțiunea de dezvoltare - suma de 21.887,89 mii lei, procent de realizare 30,08%, fata de prevederea semestrului I si in procent de 9,24% din totalul plăților efectuate pe semestrul I.

La 30.06.2016 a rezultat un excedent bugetar de 60.995,80 mii lei, compus din:

 • -  excedentul secțiunii de funcționare in suma de 46.508,87 mii lei

 • -  excedentul secțiunii de dezvoltare in suma de 14.486,93 mii lei.

Excedentul bugetar este determinat de angajarea cheltuielilor cu prioritate pentru salarii, bunuri si servicii (numai utilitati) la datele scadente, asistenta sociala si crearea de disponibilități in vederea plăților aferente obiectivelor de investiții ce trebuiau plătite din fonduri U.E.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,


Nicoleta CRACIUNOIU


SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI, Erji Laura STANCIU


? 7 <'”.2016

VIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, DIRECTOR EXECUTIV

Georgiana POPA

K’

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării

bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

și a emis:/ PREȘEDINTE,

D a ta:            ______


SECRETAR,JUDEȚUL PRAHOVA           O


ANEXA nr.l


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 - VENITURI -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Prevederi semestrul I

Realizări la 30.06.2016

Procent realizare (%) semestrul I 2016

Procent realizare (%) an 2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

504.751,88

312.003,69

297.754,41

95,43

58,99

12.000,00

516.751,88

2

VENITURI PROPRII

0101

297.875,82

190.695,13

193.340,40

101,39

64,91

12.000,00

309.875,82

3

I. VENITURI CURENTE

0002

451.410,94

271.007,25

272.386,13

100,51

60,34

12.000,00

463.410,94

4

A. VENITURI FISCALE

0003

429.023,28

254.938,14

256.555,00

100,63

59,80

12.000,00

441.023,28

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

98.460,00

98.674,21

100,22

50,00

0,00

197.347,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

97.710,00

98.015,18

100,31

49,86

0,00

196.597,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

1.662,00

1.662,85

100,05

36,95

0,00

4.500,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

1.662,00

1.662,85

100,05

36,95

4.500,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

96.048,00

96.352,33

100,32

50,16

0,00

192.097,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

95.238,00

95.552,29

100,33

50,17

190.476,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

810,00

800,04

98,77

49,35

1.621,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

750,00

659,03

87,87

87,87

0,00

750,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

750,00

659,03

87,87

87,87

0,00

750,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

750,00

659,03

87,87

87,87

750,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

62.102,36

67.894,21

109,33

105,96

12.0,0(^06

“^^077,50

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

64.077,50

62.102,36

67.894,21

109,33

105,96

12(000,îlb

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

50.630,86

58.303,29

115,15

111,76

_

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

12.864,00

12.360,91

96,09

96,09

II-Si

22

Impozitul si taxa pe clădiri de Ia persoane juridice

07020102

39.302,00

37.766,86

45.942,38

121,65

116,90

TîWP

0^1.3®)$

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

10.311,50

8.400,57

81,47

81,47

W

O

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

c

Prevederi semestrul I

Realizări la 30.06.2016

Procent realizare (%) semestrul I 2016

Procent realizare (%) an 2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.750,00

3.634,29

96,91

96,91

3.750,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

6.547,00

4.752,19

72,59

72,59

6.547,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

14,50

14,09

97,17

97,17

14,50

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.160,00

1.190,35

102,62

74,40

1.600,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

94.375,78

89.986,58

95,35

53,69

0,00

167.598,78

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

153.248,62

80.025,62

78.870,54

98,56

51,47

0,00

153.248,62

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect, Mun. București

110202

151.599,62

78.735,62

77.896,54

98,93

51,38

151.599,62

33

Sume defalcate din T.V.A ptr. subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

724,00

100,00

100,00

724,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

566,00

250,00

44,17

27,03

925,00

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

15,00

15,00

21,00

140,00

140,00

0,00

15,00

39

Taxe hoteliere

120207

15,00

15,00

21,00

140,00

140,00

15,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

50,00

41,33

82,66

82,66

0,00

50,00

41

Impozit pe spectacole

150201

50,00

50,00

41,33

82,66

82,66

50,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

14.285,16

14.285,16

11.053,71

77,38

77,38

0,00

14.285,16

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

12.621,00

10.074,63

79,82

79,82

0,00

12.621,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.600,00

5.872,83

77,27

77,27

7.600,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

5.021,00

4.201,80

83,68

83,68

R C

-

4O&021,00

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.603,16

934,36

58,28

58,2$

x\^p3,16

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

61,00

44,72

73,31

r

73,3 r

le-ți

•H

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

1 0,00

L O

COD

DENUMIREA INDICATORILOR

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

54

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

58

Venituri din dividende

300208

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE A CTIVITA TI

3302

64

Venituri din prestări de servicii

330208

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

76

Penaiitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penaiitati si confiscări

350250

79

DIVERSE VENITURI

3602

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Procent realizare (%) semestrul I 2016

Procent realizare (%) an 2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

Prevederi semestrul I

Realizări Ia

30.06.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.387,66

16.069,11

15.831,13

98,52

70,71

0,00

22.387,66

6.642,02

5.630,00

7.316,02

129,95

110,15

0,00

6.642,02

6.642,02

5.630,00

7.315,49

129,94

110,14

0,00

6.642,02

6.642,02

5.630,00

4.728,69

83,99

71,19

6.642,02

2.586,80

0,00

0,00

0,53

0,00

0,00

0,53

15.745,64

10.439,11

8.515,11

81,57

54,08

0,00

15.745,64

4.770,64

2.190,00

2.180,59

99,57

45,71

0,00

4.770,64

4.730,64

2.150,00

2.131,58

99,14

45,06

4.730,64

40,00

40,00

49,01

122,53

122,53

40,00

1.500,00

1.500,00

771,48

51,43

51,43

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

754,98

50,33

50,33

1.500,00

16,50

8.097,00

5.521,11

4.936,83

89,42

60,97

0,00

8.097,00

8.097,00

5.521,11

4.695,87

85,05

58,00

8.097,00

XP

A/r-Sa

sk vjA

240,96

ir- < w

loji

1.090,00

940,00

473,21

50,34

43,41

V %'-■ 0.00

W^nSaSoo

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

LJ

Procent realizare (%) semestrul I 2016

Procent realizare (%) an 2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

Prevederi semestrul I

Realizări la

30.06.2016

Venituri din prescripție extinctiva

360201

so

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

490,00

15,76

3,22

3,22

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

16,39

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

418,04

85

Alte venituri

360250

600,00

450,00

23,02

5,12

3,84

600,00

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

288,00

288,00

153,00

53,13

53,13

0,00

288,00

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

288,00

153,00

53,13

53,13

288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-70.318,74

-31.224,02

-10.977,00

35,16

15,61

62.306,21

-8.012,53

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

70.318,74

31.224,02

10.977,00

35,16

15,61

-62.306,21

8.012,53

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

1,50

-22,19

-1.479,33

-1.479,33

0,00

1,50

92

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

1,50

-22,19

-1.479,33

-1.479,33

0,00

1,50

93

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

-26,13

94

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

3,94

262,67

262,67

1,50

95

Venituri din privatizare

390204

96

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

97

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

98

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

105

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

106

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

107

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

400250

108

IV. SUBVENȚII

0017

24.002,50

11.658,00

11.305,92

96,98

47,10

/ 1W5,86

109

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

24.002,50

11.658,00

11.305,92

96,98

47,10

ISTf

110

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

24.002,50

11.658,00

11.305,92

96,98

47,10

W 35*mW

111

A. De capital

0019

0,00

0,00

11.250,29

VA?45X6-

o

COD

DENUMIREA INDICATORILOR

118

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

119

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

120

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

121

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

122

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

123

B. Curente

0020

124

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

125

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

126

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

127

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

129

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

130

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

132

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegîe termica si ale centralelor de termoficare

420246

133

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

134

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

135

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

136

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

141

Sume primite de ia UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

142

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

144

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

2

I. VENITURI CURENTE

0002

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Prevederi semestrul I

J

Realizări la

30.06.2016

Procent realizare (%) semestrul I 2016

Procent realizare (%) an 2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

4,42

0,01

11.245,86

11.245,86

11.245,86

24.002,50

11.658,00

55,63

0,48

0,23

0,00

24.002,50

6,91

48,72

1.687,50

500,00

0,00

0,00

1.687,50

22.315,00

11.158,00

0,00

0,00

22.315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.336,94

29.336,94

14.084,55

48,01

48,01

-11.245,86

18.091,08

29.336,94

29.336,94

14.084,55

48,01

48,01

-11.245,86

18.091,08

29.336,94

29.336,94

14.084,55

48,01

48,01

-

381.092,20

239.783,23

261.379,59

109,01

68,59

381.092,20

239.783,23

261.323,96

108,98

68,57

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

v

Procent realizare (%) semestrul I 2016

Procent realizare (%) an 2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

Prevederi semestrul I

Realizări la

30.06.2016

3

A. VENITURI FISCALE

0003

429.023,28

254.938,14

256.555,00

100,63

59,80

12.000,00

441.023,28

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

98.460,00

98.674,21

100,22

50,00

0,00

197.347,00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

97.710,00

98.015,18

100,31

49,86

0,00

196.597,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

1.662,00

1.662,85

100,05

36,95

0,00

4.500,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

1.662,00

1.662,85

100,05

36,95

4.500,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

96.048,00

96.352,33

100,32

50,16

0,00

192.097,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

95.238,00

95.552,29

100,33

50,17

190.476,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

810,00

800,04

98,77

49,35

1.621,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

750,00

659,03

87,87

87,87

0,00

750,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFITSI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

750,00

659,03

87,87

87,87

0,00

750,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

750,00

659,03

87,87

87,87

750,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

62.102,36

67.894,21

109,33

105,96

12.000,00

76.077,50

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

64.077,50

62.102,36

67.894,21

109,33

105,96

12.000,00

76.077,50

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

50.630,86

58.303,29

115,15

111,76

12.000,00

64.166,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

12.864,00

12.360,91

96,09

96,09

12.864,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de Ia persoane juridice

07020102

39.302,00

37.766,86

45.942,38

121,65

116,90

12.000,00

51.302,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

10.311,50

8.400,57

81,47

81,47

0,00

10.311,50

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.750,00

3.634,29

96,91

96,91

3.750,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

6.547,00

4.752,19

72,59

72,59

6.547,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

14,50

14,09

97,17

97,17

14,50

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.160,00

1.190,35

102,62

74,40

1.600,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

-

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

94.375,78

89.986,58

95,35

53,69

^,3^598,78

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

153.248,62

80.025,62

78.870,54

98,56

51,47

^7^3^8,62

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia niv, județelor

110201

67/0

...

o

O

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Procent realizare (%) semestrul I 2016

Procent realizare (%) an 2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

Prevederi semestrul I

Realizări la 30.06.2016

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

78.735,62

77.896,54

98,93

51,38

151.599,62

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

724,00

100,00

100,00

724,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

566,00

250,00

44,17

27,03

925,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

15,00

15,00

21,00

140,00

140,00

0,00

15,00

38

Taxe hoteliere

120207

15,00

15,00

21,00

140,00

140,00

15,00

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

50,00

41,33

82,66

82,66

0,00

50,00

40

Impozit pe spectacole

150201

50,00

50,00

41,33

82,66

82,66

50,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

14.285,16

14.285,16

11.053,71

77,38

77,38

0,00

14.285,16

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

12.621,00

10.074,63

79,82

79,82

0,00

12.621,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.600,00

5.872,83

77,27

77,27

7.600,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

5.021,00

4.201,80

83,68

83,68

5.021,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.603,16

934,36

58,28

58,28

1.603,16

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

61,00

44,72

73,31

73,31

61,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-47.931,08

-15.154,91

4.768,96

-31,47

-9,95

62.306,21

14.375,13

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

5.630,00

7.316,02

129,95

110,15

0,00

6.642,02

53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

6.642,02

5.630,00

7.315,49

129,94

110,14

0,00

6.642,02

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent!

300203

_

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.642,02

5.630,00

4.728,69

83,99

71,19

&Z?X642,02

57

Venituri din dividende

300208

2.586,80

58

Alte venituri din proprietate

300250

/

--------------------E?DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Prevederi semestrul I

z

Realizări la

30.06.2016

Procent realizare (%) semestrul I 2016

Procent realizare (%) an 2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,53

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,53

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-54.573,10

-20.784,91

-2.547,06

12,25

4,67

62.306,21

7.733,11

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

4.770,64

2.190,00

2.180,59

99,57

45,71

0,00

4.770,64

63

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

2.150,00

2.131,58

99,14

45,06

4.730,64

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

40,00

49,01

122,53

122,53

40,00

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr. întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

1.500,00

771,48

51,43

51,43

0,00

1.500,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.500,00

754,98

50,33

50,33

1.500,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

16,50

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

5.521,11

4.936,83

89,42

60,97

0,00

8.097,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

5.521,11

4.695,87

85,05

58,00

8.097,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

240,96

78

DIVERSE VENITURI

3602

1.090,00

940,00

388,04

41,28

35,60

0,00

1.090,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

490,00

15,76

3,22

3,22

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

16,39

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

332,87

85

Alte venituri

360250

600,00

450,00

23,02

5,12

3,84

7=^ 600,00

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-70.030,74

-30.936,02

-10.824,00

34,99

15,46

A^24*53

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

288,00

153,00

53,13

53,13/

'j?/

\^2|8,00 fen—lua--(J

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Prevederi semestrul I

Realizări Ia

30.06.2016

Procent realizare (%) semestrul I 2016

Procent realizare (%) an 2016

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-70.318,74

-31.224,02

-10.977,00

35,16

15,61

62.306,21

-8.012,53

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

55,63

0,00

0,00

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

55,63

0,00

0,00

100

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

55,63

0,00

0,00

101

B. Curente

0020

0,00

0,00

55,63

0,00

0,00

102

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

103

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

104

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

105

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

107

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,91

108

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

48,72

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termofîcare

420246

110

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

111

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

123.659,68

72.220,46

36.374,82

50,37

29,42

-62.306,21

61.353,47

2

I. VENITURI CURENTE

0002

70.318,74

31.224,02

11.062,17

35,43

15,73

-62.306,21

8.012,53

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

70.318,74

31.224,02

11.062,17

35,43

15,73

-62.306,21

8.012,53

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

70.318,74

31.224,02

11.062,17

35,43

15,73

-62.306,21

8.012,53

7

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

85,17

0,00

8

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

85,17

9


O

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Procent realizare (%) semestrul I 2016

Procent realizare (%) an 2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

Prevederi semestrul I

Realizări la

30.06.2016

10

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

70.318,74

31.224,02

10.977,00

35,16

15,61

-62.306,21

8.012,53

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

70.318,74

31.224,02

10.977,00

35,16

15,61

-62.306,21

8.012,53

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

1,50

-22,19

-1.479,33

-1.479,33

0,00

1,50

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

1,50

-22,19

-1.479,33

-1.479,33

0,00

1,50

17

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

-26,13

18

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

3,94

262,67

262,67

1,50

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

22

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR A CORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

28

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

29

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

30

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

31

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

32

IV. SUBVENȚII

0017

24.002,50

11.658,00

11.250,29

96,50

46,87

11.245,86

35.248,36

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

24.002,50

11.658,00

11.250,29

96,50

46,87

11.245,86

35.248,36

34

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

24.002,50

11.658,00

11.250,29

96,50

46,87

11.245,86

35.248,36

35

A. De capital

0019

24.002,50

11.658,00

11.250,29

96,50

46,87

11.245,86

35.248,36

42

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

4,42

43

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

44

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

0,01

45

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

a sd j

JK/loȘ______________O

O

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Procent realizare (%) semestrul I 2016

Procent realizare (%) an 2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

Prevederi semestrul I

Realizări la

30.06.2016

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

11.245,86

11.245,86

11.245,86

47

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

500,00

0,00

0,00

1.687,50

48

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

49

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

11.158,00

0,00

0,00

22.315,00

50

Sume primite de la UE/ altl donatori in contul plăților efectuate si preflnantari

4502

29.336,94

29.336,94

14.084,55

48,01

48,01

-11.245,86

18.091,08

51

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

29.336,94

29.336,94

14.084,55

48,01

48,01

-11.245,86

18.091,08

52

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

29.336,94

29.336,94

14.084,55

48,01

48,01

-11.245,86

18.091,08

54

Fond de coeziune

45.02.01.03

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA nr.l


BUGET LOCAL PE ANUL 2016   - CHELTUIELI-

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Prevederi semestrul I 2016

Realizări Ia

30.06.2016

Procent de realizare semestrul I (%)

Procent de realizare an (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

CHELTUIELI - TOTAL

5002

505.801,88

313.053,69

236.758,61

75,63

46,81

12.000,00

517.801,88

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

20.489,22

11.042,15

8.641,87

78,26

42,18

1.656,19

22.145,41

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

6.450,00

5.335,17

82,72

41,04

13.000,00

Bunuri si servicii

20

6.744,30

3.917,29

2.969,32

75,80

44,03

1.232,59

7.976,89

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

82,37

49,66

49,66

165,86

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

28,00

28,00

28,00

100,00

100,00

26,00

54,00

Alte cheltuieli

59

536,06

466,00

227,01

48,71

42,35

97,60

633,66

Active nefinanciare

71

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

300,00

315,00

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

34.731,01

21.280,00

20.245,50

95,14

58,29

13.254,23

47.985,24

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

1.500,00

1.000,00

58,74

5,87

3,92

1.500,00

Fonduri de rezerva

50

190,01

0,00

0,00

0,00

0,00

6.084,23

6.274,24

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

800,00

747,00

93,38

51,20

1.459,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

664,50

97,72

97,72

680,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

18.800,00

18.775,26

99,87

60,76

7.170,00

38.072,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

2.950,00

2.942,26

99,74

66,69

1.573,00

5.985,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

8.835,00

8.823,00

99,86

72,02

2.777,00

15.027,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

7.015,00

7.010,00

99,93

49,23

2.820,00

17.060,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

5.185,00

5.156,57

99,45

59,90

2.352,00

10.960M.

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

50,00

25,30

50,60

25,30

0,00

Dobânzi

30

8.508,00

5.135,00

5.131,27

99,93

60,31

2.352,00

10.8»

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Prevederi semestrul I 2016

Realizări la

30.06.2016

Procent de realizare semestrul I (%)

Procent de realizare an (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

6.057,74

5.054,48

83,44

41,84

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

15,00

8,13

54,20

27,10

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

15,00

8,13

54,20

27,10

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

1.656,45

1.656,45

1.656,36

99,99

99,99

-1.656,45

0,00

Politia Locala - total, din care:

10.393,55

4.386,29

3.389,99

77,29

32,62

1.656,45

12.050,00

Cheltuieli de personal

10

9.600,32

3.722,00

3.104,33

83,40

32,34

1.547,68

11.148,00

Bunuri si servicii

20

793,23

664,29

285,66

43,00

36,01

108,77

902,00

INVATAMINT

6502

134.662,66

75.667,65

68.811,82

90,94

51,10

4.744,00

139.406,66

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

61.299,98

58.001,53

94,62

51,20

113.277,00

bunuri si servicii

20

16.502,34

10.417,35

8.123,98

77,99

49,23

4.500,00

21.002,34

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.044,60

644,60

439,92

68,25

21,52

2.044,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

167,00

146,00

87,43

67,91

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

925,00

566,00

167,80

29,65

18,14

925,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

1.640,00

1.113,70

67,91

67,91

-100,00

1.540,00

Asistenta sociala

57

238,62

116,62

15,48

13,27

6,49

238,62

Alte cheltuieli

59

1.050,00

646,00

457,14

70,76

43,54

1.050,00

Active nefinanciare

71

814,70

814,70

786,19

96,50

96,50

344,00

1.158,70

SANATATE

6602

10.377,42

7.612,42

2.961,49

38,90

28,54

35,00

10.412,42

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

2.252,00

2.094,25

93,00

46,64

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

92,40

24,57

26,59

14,42

0,00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

82,00

14,21

17,33

8,88

/oj$0;

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

10,36

99,62

99,62

Air io

Transferuri către instituții publice

51

5.645,00

5.221,00

805,20

15,42

14,26

0,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

561,00

139,00

24,78

20,75

i A «te

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

4.660,00

666,20

14,30

13,39

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

35,00

31,45

89,86

52,42

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Prevederi semestrul I 2016

Realizări la

30.06.2016

Procent de realizare semestrul I

(%)

Procent de realizare an (%)

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

Active nefinanciare

71

12,02

12,02

6,02

50,08

50,08

35,00

47,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

54.865,19

46.095,39

25.280,06

54,84

46,08

66,69

54.931,88

Bunuri si servicii

20

896,60

728,00

616,48

84,68

68,76

9.895,29

10.791,89

iluminat ornamental

250,00

250,00

216,74

86,70

86,70

1.000,00

1.250,00

spectacole artificii

46,60

16,74

0,00

0,00

0,00

0,00

46,60

bunuri si servicii in cont primărie

7.520,00

7.520,00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

575,29

acțiuni culturale

600,00

461,26

399,74

86,66

66,62

800,00

1.400,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

26.382,50

17.781,30

15.611,46

87,80

59,17

3.008,40

29.390,90

Casa de Cultura

536,00

338,40

338,40

100,00

63,13

158,40

694,40

Teatrul "Toma Caragiu"

5.275,00

2.944,00

2.944,00

100,00

55,81

1.000,00

6.275,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.942,00

3.141,00

2.681,00

85,35

54,25

558,00

5.500,00

Club Sportiv Municipal

9.863,50

7.657,90

7.038,06

91,91

71,35

492,00

10.355,50

Administrația Parcului C-tin Stere

5.766,00

3.700,00

2.610,00

70,54

45,27

800,00

6.566,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile

56

27.334,16

27.334,16

8.860,94

32,42

32,42

-16.680,00

10.654,16

Active nefinanciare'

71

251,93

251,93

191,18

75,89

75,89

3.843,00

4.094,93

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

48.223,05

33.827,86

28.279,27

83,60

58,64

7.719,75

55.942,80

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

8.733,00

8.208,90

94,00

47,07

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

4.616,00

4.425,65

95,88

47,95

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

2.543,00

2.238,22

88,01

44,06

5.080,00

Crese

3.128,00

1.574,00

1.545,03

98,16

49,39

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.530,37

4.909,18

2.722,33

55,45

49,23

2.162,80

7.693,17

reparații crese (pmp)

328,90

28,90

0,70

2,42

0,21

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

54,07

99,98

99,98

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

58,00

57,88

99,79

50,33

Oi'W

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.450,00

4.444,00

2.330,57

52,44

52,37

2.152,00

Bunuri si servicii crese

457,20

249,20

226,56

90,91

49,55

10,80

’Wți.o

Legea 350/2005

125,19

75,00

52,55

70,07

41,98

125>l-9

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Prevederi semestrul I 2016

Realizări la

30.06.2016

Procent de realizare semestrul I

(%)

Procent de realizare an (%)

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

2.138,90

2.138,90

244,84

11,45

11,45

-1.894,05

244,85

Asistenta sociala- total din care:

57

22.869,00

17.800,00

17.096,06

96,05

74,76

7.431,00

30.300,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

9.113,00

9.002,32

98,79

65,86

4.831,00

18.500,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

74,00

8,37

11,31

5,58

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.500,00

5.500,00

5.479,14

99,62

99,62

750,00

6.250,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.550,00

3.113,00

2.606,23

83,72

73,41

' 1.850,00

5.400,00

Active nefinanciare - total din care:

71

246,78

246,78

7,14

2,89

2,89

20,00

266,78

Active nefinanciare

199,98

199,98

0,34

0,17

0,17

0,00

199,98

Active nefinanciare cresa

6,80

6,80

6,80

100,00

100,00

0,00

6,80

Active nefinanciare ASSC

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

20,00

60,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

33.193,50

19.778,41

17.682,37

89,40

53,27

8.302,59

41.496,09

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.840,00

11.403,41

11.142,31

97,71

59,14

6.350,00

25.190,00

iluminat public

06

5.500,00

2.750,00

2.749,03

99,96

49,98

500,00

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.340,00

8.653,41

8.393,28

96,99

62,92

5.850,00

19.190,00

întreținere ceasuri publice

40,00

20,00

19,48

97,40

48,70

0,00

40,00

Reparații curenteffond imobiliar)

500,00

400,00

340,56

85,14

68,11

150,00

650,00

prestări servicii SGU PI

12.800,00

8.233,41

8.033,24

97,57

62,76

5.700,00

18.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

5.413,00

5.300,00

97,91

51,96

1.075,00

11.275,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.858,00

1.238,92

66,68

66,68

-76,98

1.781,02

Active nefinanciare

71

2.295,50

1.104,00

1,14

0,10

0,05

954,57

3.250,07

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

12.157,30

9.397,83

6.226,53

66,25

51,22

5.500,00

17.657,30^

Bunuri si servicii -total din care:

20

10.946,30

8.812,83

5.925,22

67,23

54,13

4.170,00

Salubritate

10.538,71

8.555,24

5.909,12

69,07

56,07

4.000,00

apa meteo

257,59

257,59

16,10

6,25

6,25

0,00

alte servicii in domeniul protecției mediului

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

Active nefinanciare

71

1.211,00

585,00

301,31

51,51

24,88

1.330,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Prevederi semestrul I 2016

Realizări la

30.06.2016

Procent de realizare semestrul I (%)

Procent de realizare an (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.450,00

7.450,00

7.439,76

99,86

99,86

0,00

7.450,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.450,00

7.450,00

7.439,76

99,86

99,86

0,00

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

128.964,53

69.659,24

40.978,89

58,83

31,78

-31.630,45

97.334,08

Bunuri si servicii

20

19.120,00

7.535,13

6.431,01

85,35

33,63

1.650,00

20.770,00

reparații curente străzi

18.320,00

6.735,13

6.333,23

94,03

34,57

1.500,00

19.820,00

serv monitorizare trafic

800,00

800,00

97,78

12,22

12,22

150,00

950,00

Subvenții/ gratuîtati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

26.200,00

26.158,24

99,84

63,96

0,00

40.900,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

42.566,65

31.931,23

6.603,47

20,68

15,51

-35.955,45

6.611,20

Active nefinanciare

71

4.062,88

3.992,88

1.786,17

44,73

43,96

2.675,00

6.737,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.315,00

active nefinanciare finanțate din restituiri ani precedenti

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

398.193,50

240.283,23

214.870,72

89,42

53,96

57.204,91

455.398,41

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.308,36

10.861,29

8.559,50

78,81

42,15

1.356,19

21.664,55

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

6.450,00

5.335,17

82,72

41,04

13.000,00

Bunuri si servicii

20

6.744,30

3.917,29

2.969,32

75,80

44,03

1.232,59

7.976,89

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

28,00

28,00

28,00

100,00

100,00

26,00

54,00

Alte cheltuieli

59

536,06

466,00

227,01

48,71

42,35

97,60

633,66

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

34.051,01

20.600,00

19.581,00

95,05

57,50

13.254,23

47.305,24

Bunuri si servicii (alegeri)

20

1.500,00

1.000,00

58,74

5,87

3,92

1.500,00

Fonduri de rezerva

50

190,01

0,00

0,00

0,00

0,00

6.084,23

6.274,24

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

800,00

747,00

93,38

51,20

1.45^

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

18.800,00

18.775,26

99,87

60,76

7.170,00

38<0Wf0'

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

2.950,00

2.942,26

99,74

66,69

1.573,00

/5.985,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

8.835,00

8.823,00

99,86

72,02

2.777,00

715x027,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

7.015,00

7.010,00

99,93

49,23

2.820,00

'.117.060700

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

5.185,00

5.156,57

99,45

59,90

2.352,00

10.960,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

50,00

25,30

50,60

25,30

100,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Prevederi semestrul I 2016

Realizări Ia

30.06.2016

Procent de realizare semestrul I (%)

Procent de realizare an (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Dobânzi

30

8.508,00

5.135,00

5.131,27

99,93

60,31

2.352,00

10.860,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

6.057,74

5.054,48

83,44

41,84

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

15,00

8,13

54,20

27,10

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

15,00

8,13

54,20

27,10

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

1.656,45

1.656,45

1.656,36

99,99

99,99

-1.656,45

0,00

Politia Locala - total din care:

10.393,55

4.386,29

3.389,99

77,29

32,62

1.656,45

12.050,00

Cheltuieli de personal

10

9.600,32

3.722,00

3.104,33

83,40

32,34

1.547,68

11.148,00

Bunuri si servicii

20

793,23

664,29

285,66

43,00

36,01

108,77

902,00

INVATAMINT

6502

132.207,96

73.212,95

66.911,93

91,39

50,61

4.500,00

136.707,96

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

61.299,98

58.001,53

94,62

51,20

113.277,00

Bunuri si servicii

20

16.502,34

10.417,35

8.123,98

77,99

49,23

4.500,00

21.002,34

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.044,60

644,60

554,25

85,98

27,11

2.044,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

167,00

146,00

87,43

67,91

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

925,00

566,00

167,80

29,65

18,14

925,00

Asistenta sociala

57

238,62

116,62

15,48

13,27

6,49

238,62

Alte cheltuieli

59

1.050,00

646,00

457,14

70,76

43,54

1.050,00

SANATATE

6602

10.365,40

7.600,40

2.955,47

38,89

28,51

0,00

10.365,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

2.252,00

2.094,25

93,00

46,64

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

92,40

24,57

26,59

14,42

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

82,00

14,21

17,33

8,88

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

10,36

99,62

99,62

10,40

Transferuri către instituții publice

51

5.645,00

5.221,00

805,20

15,42

14,26

0,00

5.645,00.

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

561,00

139,00

24,78

20,75

6W.Q

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

4.660,00

666,20

14,30

13,39

4&75;00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

35,00

31,45

89,86

52,42

£Wo,oo

-w/ ijjii

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

27.279,10

18.509,30

16.227,94

87,67

59,49

12.903,69

^07^82,79j

Bunuri si servicii - total- din care:

20

896,60

728,00

616,48

84,68

68,76

9.895,29DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Prevederi semestrul I 2016

Realizări la

30.06.2016

Procent de realizare semestrul I (%)

Procent de realizare an (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

iluminat ornamental

250,00

250,00

216,74

86,70

86,70

1.000,00

1.250,00

spectacole artificii

46,60

16,74

0,00

0,00

0,00

0,00

46,60

bunuri si servicii primărie

7.520,00

7.520,00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

575,29

acțiuni culturale

600,00

461,26

399,74

86,66

66,62

800,00

1.400,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

26.382,50

17.781,30

15.611,46

87,80

59,17

3.008,40

29.390,90

Casa de Cultura

536,00

338,40

338,40

100,00

63,13

158,40

694,40

Teatrul "Toma Caragiu"

5.275,00

2.944,00

2.944,00

100,00

55,81

1.000,00

6.275,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.942,00

3.141,00

2.681,00

85,35

54,25

558,00

5.500,00

Club Sportiv Municipal

9.863,50

7.657,90

7.038,06

91,91

71,35

492,00

10.355,50

Administrajia Parcului C-tin Stere

5.766,00

3.700,00

2.610,00

70,54

45,27

800,00

6.566,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

45.837,37

31.442,18

28.027,29

89,14

61,15

9.593,80

55.431,17

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

8.733,00

8.208,90

94,00

47,07

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

4.616,00

4.425,65

95,88

47,95

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciiior Sociale Comunitare

5.080,00

2.543,00

2.238,22

88,01

44,06

5.080,00

Crese

3.128,00

1.574,00

1.545,03

98,16

49,39

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.530,37

4.909,18

2.722,33

55,45

49,23

2.162,80

7.693,17

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

58,00

57,88

99,79

50,33

115,00

Bunuri si servicii crese

457,20

249,20

226,56

90,91

49,55

10,80

468,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciiior Sociale Comunitare

4.450,00

4.444,00

2.330,57

52,44

52,37

2.152,00

6.602,00

reparații crese (pmp)

328,90

28,90

0,70

2,42

0,21

328,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

54,07

99,98

99,98

54,08

Legea 350/2005

125,19

75,00

52,55

70,07

41,98

125,19

Asistenta sociala- total din care:

57

22.869,00

17.800,00

17.096,06

96,05

74,76

7.431,00

30.300,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

9.113,00

9.002,32

98,79

65,86

4.831,00

18.500,00

Ajutoare pentru locuințe

150,00

74,00

8,37

11,31

5,58

150,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

5.500,00

5.500,00

5.479,14

99,62

99,62

750,00

,6^2500

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciiior Sociale Comunitare

3.550,00

3.113,00

2.606,23

83,72

73,41

1.850,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

29.040,00

16.816,41

16.442,31

97,78

56,62

7.425,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.840,00

11.403,41

11.142,31

97,71

59,14

6.350,00

C<i9W

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Prevederi semestrul I 2016

Realizări la

30.06.2016

Procent de realizare semestrul I (%)

Procent de realizare an (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

iluminat public

06

5.500,00

2.750,00

2.749,03

99,96

49,98

500,00

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.340,00

8.653,41

8.393,28

96,99

62,92

5.850,00

19.190,00

intretinere ceasuri publice

40,00

20,00

19,48

97,40

48,70

40,00

Reparații curenteffond imobiliar)

500,00

400,00

340,56

85,14

68,11

150,00

650,00

prestări servicii SGU PI.

12.800,00

8.233,41

8.033,24

97,57

62,76

5.700,00

18.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

5.413,00

5.300,00

97,91

51,96

1.075,00

11.275,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

10.946,30

8.812,83

5.925,22

67,23

54,13

4.170,00

15.116,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

10.946,30

8.812,83

5.925,22

67,23

54,13

4.000,00

14.796,30

Salubritate

10.538,71

8.555,24

5.909,12

69,07

56,07

4.000,00

14.538,71

apa meteo

257,59

257,59

16,10

6,25

6,25

0,00

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

320,00

COMB USTIBILI SI ENERGIE

8102

7.450,00

7.450,00

7.439,76

99,86

99,86

0,00

7.450,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.450,00

7.450,00

7.439,76

99,86

99,86

0,00

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

60.020,00

33.735,13

32.589,25

96,60

54,30

1.650,00

61.670,00

Bunuri si servicii - din care:

20

19.120,00

7.535,13

6.431,01

85,35

33,63

1.650,00

20.770,00

reparații curente străzi

18.320,00

6.735,13

6.333,23

94,03

34,57

1.500,00

19.820,00

serv monitorizare trafic

800,00

800,00

97,78

12,22

12,22

150,00

950,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

26.200,00

26.158,24

99,84

63,96

0,00

40.900,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

107.608,38

72.770,46

21.887,89

30,08

20,34

-45.204,91

62.403,47

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

180,86

180,86

82,37

45,54

45,54

300,00

480,86

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

82,37

49,66

49,66

0,00

165,86

Active nefînanciare

71

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

300,00

315,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

680,00

680,00

664,50

97,72

97,72

0,00

680,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

664,50

97,72

97,72

0,00

680,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_

INVATAMANTDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 198/22.07.2016

Prevederi semestrul I 2016

Realizări la 30.06.2016

Procent de realizare semestrul I (%)

Procent de realizare an (%)

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

1.640,00

1.113,70

67,91

67,91

-100,00

1.540,00

Active nefînanciare

71

814,70

814,70

786,19

96,50

96,50

344,00

1.158,70

SANATATE

6602

12,02

12,02

6,02

50,08

50,08

35,00

47,02

Active nefinanciare

71

12,02

12,02

6,02

50,08

50,08

35,00

47,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

27.586,09

27.586,09

9.052,12

32,81

32,81

-12.837,00

14.749,09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

27.334,16

27.334,16

8.860,94

32,42

32,42

-16.680,00

10.654,16

Active nefinanciare

71

251,93

251,93

191,18

75,89

75,89

3.843,00

4.094,93

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

2.385,68

2.385,68

251,98

10,56

10,56

-1.874,05

511,63

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

2.138,90

2.138,90

244,84

11,45

11,45

-1.894,05

244,85

Active nefinanciare

71

246,78

246,78

7,14

2,89

2,89

20,00

266,78

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

4.153,50

2.962,00

1.240,06

41,87

29,86

877,59

5.031,09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.858,00

1.238,92

66,68

66,68

-76,98

1.781,02

Active nefinanciare

71

2.295,50

1.104,00

1,14

0,10

0,05

954,57

3.250,07

3

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

1.211,00

585,00

301,31

51,51

24,88

1.330,00

2.541,00

Active nefînanciare

71

1.211,00

585,00

301,31

51,51

24,88

1.330,00

2.541,00TRANSPORTURI

8402

68.944,53

35.924,11

8.389,64

23,35

12,17

-33.280,45

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

42.566,65

31.931,23

6.603,47

20,68

15,51

-35.955,45

Active nefînanciare

71

4.062,88

3.992,88

1.786,17

44,73

43,96

2.675,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00jMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 2


VIZAT, PRIMAR Adrian Florin DOBRE


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2016

Rectificare 4

mii lei

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 RECTIFICARE ni

FINANȚAT DIN:

-

FINANTAT DIN:

crt.

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

(+/-)

de Ia bugetul local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

BUGET 2016 RECTIFICARE IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL CHELTUIELI

:$$-75!Ș;91$:

:70$#3iț7

$ițb8-tȘ0$:

:$3ib:(lji(j$:

: 7i6;22'O:

$3'()o7q'o$

$:$t8'2ib;48777

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

$$0:777

■$:<iO$:$

$7i$;6b$;:

$7$0;0b$$:

$$6#0$:$

77730Oy0O7$:

$7315;()07$

$$$i?:i&0

6:$:$:

('

Vite cheltuieli de inv« stitii

(L00

15,00

15,00

0,0t>

0,08

390,00

315,00

0.00

0.00

315,00

1

Mobilier pentru organizare acțiuni culturale in aer liber

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

2

Dotări informatica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

:::0,00:::-:

77771b,60777

77710,60:7

7777b;6b:777:

777bi0b777

:77:344,bd:77:

: ::i:.d54.6d ::

: : 0,0b:..:

: (),()<) :

:: 1.054.:

$6777:

A

Lucrări in continuare

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

199,00

200,00

0,00

0,00

200,00

1

Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

199,00

200,00

0,00

0,00

200,00

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

1

Separație instalație gaze naturale Grădiniță Sf.Arh. Mihail si Gavril (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

c

Aho cheltuieli de investiții

0.00

709,60

709.60

0,00

0,00

115,00

824,(tO

o.Oo

0,00

824,6

9

1

Achiziție imobil str.Vlad Tepes nr.30 (corp C-Colegiul National "Al.I.Cuza"

0,00

706,00

706,00

0,00

0,00

0,00

706,00

0,00

0,00

706,00

2

Asistenta tehnica - "înlocuire tamplarie C. N. - "I. L. Caragiale"

0,00

3,60

3,60

0,00

0,00

0,00

3,60

0,00

0,00

3,60

3

DALI Centrala termica Școala Gimnaziala Rares Vodă

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

4

DALI Centrala termica Școala Gimnaziala Ion Grigorescu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5

DALI Centrala termica Grădiniță 28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

6

Expertiza+documentatie, necesare obținere autorizație ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

p

44

^^>100,00

Cap.66.02.71.01

£4

z

SANATATE

f '

:$:7Î2Ț(i2$:$

1202

$$O$:$

$$O;0Oi$$

::$:-O$$7

:77;W2$7::

o,oo :

A

Lucrări in continuare

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0.00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

o,oo^c

1 . ,4,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 RECTIFICARE III

FINANTATDIN:

(+/-)

FINANTATDIN:

BUGET 2016 RECTIFICARE IV

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

c

Aite cheltuieli tic hiveMiiii

O.(î(i '

11.02

! 1.03

0.(10

0.00

5.01!

16.02

0.00

! 6.92

1

Asistenta tehnica -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești etapa II

0,00

6,02

6,02

0,00

0,00

0,00

6,02

0,00

0,00

6,02

2

Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

A

Lucrări in continuare

2.395,60

198,18

198,18

0,00

0,00

1.200,00

1.398,18

0,00

0,00

1.398,18

1

Racordare Ia Sistemul Centralizat de Termoficare a imobilului din B-duI Independentei nr. 14

95,60

53,82

53,82

0,00

0,00

0,00

53,82

0,00

0,00

53,82

2

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.IndependenteiNr.14

2.300,00

144,36

144,36

0,00

0,00

1.200,00

1.344,36

0,00

0,00

1.344,36

B

Lucrări noi

8.155,97

25,00

25,00

0,00

0,00

1.665,00

1.690,00

0,00

0,00

1.690,00

1

Alimentare cu energie electrica imobil Bdul.Independentei nr. 14

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

40,00

65,00

0,00

0,00

65,00

2

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

450,00

3

Amenajare loc de joaca zona Parc Nord (zona Cameliei-McDonalds) Proiectare+Executie

449,61

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

4

Amenajare loc de joaca strada Cristianului

222,91

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

75,00

5

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.857,30

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

6

Amenajare adapost pentru câinii comunitari, tarla 34A483 Ploiești

3.626,15

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

('

Alte efidluieli de investiții

0,00

28,75

28,75

0,00

0,0(1

978,(iil

1.006,75

0.00

0.00

t.(K;6,75

1

Servicii de consultanta in managementul proiectului-ReabilitareZModemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

6,00

20,35

20,35

0,00

0,00

0,00

20,35

0,00

0,00

20,35

2

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,40

8,40

0,00

0,00

0,00

8,40

0,00

0,00

8,40

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil BduLIndependentei Nr.14 (amenajare si dotare sala)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

4

ET Parc municipal Ploiești Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

5

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

448,00

448,00

0,00

0,00

448,00

Cap. 68.02 .71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

........#

7%.

din care

1*7 z

-

A

Lucrări in continuare

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

j I /&.

ț0,00<^ -1 X.

/^Jo,oo

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a căminului de batrani din str. Cosminelenr. 11A

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

W\

Xțtfox

£ J130,00

B

Lucrări noi

100,00

69,98

69,98

0,00

0,00

0,00

.69,98

69,98

1

Alimentare cu energie electrica cămin de batrani din str.Cosminele nr. 1 IA (proiectare+executie)

100,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 RECTIFICARE in

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

cri.

bugetul local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

(+/-)

de la bugetul local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

BUGET 2016 RECTIFICARE IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Alimentare cu gaze naturale cămin de batranî din str.Cosminele nr.llA (proiectare+executie)

0,00

19,98

19,98

0,00

0,00

0,00

19,98

0,00

0,00

19,98

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

<<308;oo:<

din care

A

Lucrări in continuare

19.632,98

1.932,50

245,00

1.687,50

0,00

251,32

496,32

1.687,50

0,00

2.183,82

1

Reabilitare iluminat public

300,00

241,00

241,00

0,00

0,00

0,00

241,00

0,00

0,00

241,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețea gaze Cartier Tineretului (cofinantare)

230,00

1,00

1,00

0,00

0,00

130,00

131,00

0,00

0,00

131,00

4

Extindere rețea gaze Cartier locuințe str.Gageni EDEN(cofinantare)

300,00

■ 1,00

. 1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

1,00

1,00

0,00

0,00

121,32

122,32

0,00

0,00

122,32

6

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești

14.816,13

1.687,50

0,00

1.687,50

0,00

0,00

0,00

1.687,50

0,00

1.687,50

B

Lucrări noi

63,07

59,00

59,00

0,00

0,00

3,00

62,00

0,00

0,00

62,00

1

Deviere rețele tehnico-edilitare str.Cuza Vodă

63,07

59,00

59,00

0,00

0,00

0,00

59,00

0,00

0,00

59,00

2

Branșament gaze imobil PMP str. Vega nr. 6D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

U

Alte cheltuieli de investiții

929.00

304,00

4.01/

f/.OO

700.25

704.25

0.00

300,00

1.004,25

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

929,00

1,00

1,00

0,00

0,00

483,93

484,93

0,00

0,00

484,93

2

Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

60,32

61,32

0,00

0,00

61,32

3

Plan pe suport topo necesar pentru: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156,00

156,00

0,00

0,00

156,00

3

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

O^O^^z

z^(),00

1,00

4

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

68,10

0,00

0,00

68,10

0,00

0,00

«o

K 68,10

5

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A5, str.Tamava, Nr.4

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

X 38,65

6

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A2, str.Tamava

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

o,oo 1

1 38,65

7

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 2, Aleea Brebenei, Nr. 1

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

’ $ 38,65

8

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 4, sos.NorduIui, Nr.3

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

9

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 11, sos. Nordului, Nr.5

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

f 38,65

10

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 12, sos.NorduIui, Nr.7

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

11

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminelenr. 1IA

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 RECTIFICARE

III

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICARE IV

bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte ■: bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

>: 1:201^00 <:

<<ijț30;oo:<:

<;i;53iiio>:

:<::<:2;53:1^6o:::::::

din care

A

Lucrări in continuare

2.913,18

1.101,00

1.101,00

0,00

0,00

1.300,00

2.401,00

0,00

0,00

2.401,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești

2.913,18

1.101,00

1.101,00

0,00

0,00

1.300,00

2.401,00

0,00

0,00

2.401,00

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00.

0,00

0,00

30,00

1

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

r' V.

Alte cheltuieli de investiții

0.0»

100,00

1(19,09

0,90

0.00

(1,00

199,0(1

9.99

0,11(1

199,90

1

ET Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

-70,00

30,00

0,00

0,00

30,00

2

DTAC +PT Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

70,00

Cap.84.02.7L01

TRANSPORTURI

>2O.;015,81<

<::&072,8S::<

>:4;072,8S:<

:<6;747M>:

>:«£-:747-xn :

A

Lucrări in continuare

17.854,50

3.983,46

3.983,46

0,00

0,00

1.000,00

4.983,46

0,00

0,00

4.983,46

1

Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

13.920,50

382,96

382,96

0,00

0,00

1.500,00

1.882,96

0,00

0,00

1.882,96

2

Drum acces din str.Libertatii (str. Speranței)                      ’

334,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

3

Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

3.600,00

3.600,00

3.600,00

0,00

0,00

-500,00

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

B

Lucrări noi

2.161,31

10,00

10,00

0,00

0,00

1.450,00

1.460,00

0,00

0,00

1.460,00

1

Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian

324,90

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

290,00

0,00

0,00

290,00

2

Modemizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

433,09

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

, 400,00

■3

Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava 1

720,77

0,00

0,00

0,00

0,00

660,00

660,00

0,00

0,00

660,00

4

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Valea Alba

82,55

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

70,00

5

Branșamente electrice cabine cap linie tramvai 101, 102

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

20,00

30,00

0,00

0,00

30,00

6

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00^

^-•0,0(K

10,00

C

Alh* cbeltiiieli de investiții

0,00

79,42

79,42

9,00

0,00

225,(91

394,47.

394,42

1

ET si prelevare probe laborator

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

.....

, ------

& V00

2

ET Cale de rulare tramvai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

A

O-—

3

SF Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

Ew *

0

/

 • 4

 • 5

 • 6

DALI-Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București 1

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-10,00

0,00

VK

a Jr—-------

DALI-Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București 2

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-10,00

0,00

0^ ț.

0,00

ET-Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București lsi Bariera 'RurnrActi 9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

30,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 RECTIFICARE

III

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016

RECTIFICARE IV

bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

Studiu de trafic privind subvenționarea serviciului TCE

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

8

SF,PT+DE Reconfigurare zona statuie Mihai Viteazul-parc dendrologic

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

9

SF, PT+DE+PUZ Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

DALI,PT,DE Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

11

DALI,PT+DE Modemizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

12

DALI,PT+ DE Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

20,00

13

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Valea Alba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

14

SF Infrastructura fibra optica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

15

PT+DE Modernizare străzi zona Buna Vestire (Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Barnutiu, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spălări, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

0,00

7,42

7,42

0,00

0,00

30,00

37,42

0,00

0,00

37,42

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Madalina CRĂCIUN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA NR.3


LISTA

obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anul 2jMoNr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

BUGET conform HCL 197/28.06.2016

Plăti Ia

22.07.2016

(' Influente /// wȘ

NN.’’ / .

RECTIFICAT

0

1

3

n c W’

TOTAL CHELTUIELI

76.217,71

18.736,62

-54.706,48

21.511,23

Cap.54.02-56

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

680,00

674,70

0,00

680,00

din care:

A

Lucrări in continuare

680,00

674,70

0,00

680,00

I

Centru de excelenta pentru tineri intreprinzatori

680,00

674,70

0,00

680,00

Cap.65.02-56

INVATAMANT

TOTAL

1.640,00

1.113,70

-100,00

1.540,00

din care:

A

Lucrări in continuare

1.640,00

1.113,70

-100,00

1.540,00

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

390,00

288,63

-100,00

290,00

2

înlocuire tamplarie C.N. "I.L. Caragiale”

1.250,00

825,07

0,00

1.250,00

Cap.67.02-56

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

27.334,16

8.860,95

-16.680,00

10.654,16

din care:

A

Lucrări in continuare

27.334,16

8.860,95

-16.680,00

10.654,16

2

Modemizarea/extindere funcționala a Hipodromului din Ploiești

27.334,16

8.860,95

-16.680,00

10.654,16

Cap.68.02-56

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

2.138,90

244,85

-1.894,05

244,85

din care:

A

Lucrări in continuare

2.138,90

244,85

-1.894,05

244,85

1

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

2.138,90

244,85

-1.894,05

244,85

Cap. 70.02 -56

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

1.858,00

1.238,94

-76,98

1.781,02

din care

A

Lucrări in continuare

1.858,00

1.238,94

-76,98

1.781,02

1

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 13 Bl, 13 B2, Bd. Republicii, nr. 108

198,00

159,30

-38,70

159,30

2

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 14 A, 14B1, B2, 14C Bd. Republicii,nr.l 12

410,00

371,72

-38,28

371,72

3

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 9B1,B2 str.Banesti,nr.3, 9C str.Banesti,nr.l, 9Dl,D2,Bd. Republicii nr. 181, 9Estr.Sinaii, nr.2

1.250,00

707,92

0,00

1.250,00

Cap.84.02-56

TRANSPORTURI

42.566,65

6.603,48

-35.955,45

6.611,20

din care

A

Lucrări in continuare

42.566,65

6.603,48

-35.955,45

6.611,20

2

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: B-dul Republicii- Bucla Vest

0,20

0,20

0,20

3

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I

25,00

24,80

0,00

25,00

4

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I bucla Nord-Intersectia Republicii

1.310,00

1.302,48

0,00

1.310,00

5

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran Marasesti)

41.231,45

5.276,00

-35.955,45

5.276,00


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV,

Milcna PERPELEA


DIRECȚIA TEHNIC-1NVESTITII

DIRECTOR EXECUTIV,

Sorina SOM
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL INFORMATICĂ


qfoecF fir/M de

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Propunere buget 2016


Pentru menținerea in funcțiune a Sistemului Informatic Integrat, pentru actualizarea si adaptarea lui la noile cerințe, pentru realizarea obiectivelor informatice ale PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;

In urma analizei stării dotărilor la nivelul lunii mai 2016 si analizei riscurilor specifice utilizării Sistemului Informatic Integrat;

Având in vedere solicitările transmise de celelalte servicii din cadrul Primăriei municipiului Ploiești;

Pentru asigurarea securității informatice,

Serviciul Informatica face următoarea propunere de buget pentru anul 2016:

Capitolul INVESTIȚII:

 • •  Server - 1 bucată

Cele două servere care deservesc sistemul informatic al primăriei sunt fabricate în anul 2005, serverul de aplicații și în anul 2007 serverul de baze de date. Propunem achiziționarea unui server care să le înlocuiască pe cele două, urmând ca serverele vechi să rămână ca variantă de rezervă pentru funcționarea sistemului informatic.

 • •  Licențe de sistem de operare Microsoft Windows Server - 2 bucăți

Licențele sunt necesare pentru cele două servere virtuale care vor fi instalate pe serverul propus la poziția anterioară. Propunem achiziționarea a două licențe de sistem de operare Microsoft Windows Server, cea mai noua versiune disponibilă la momentul achiziției.

 • •  Licențe Microsoft Windows Server CAL pe dispozitiv - 280 bucăți

Accesul calculatoarelor la servere se face pe baza licențelor de acces CAL. Propunem achiziționarea a 280 de licențe de acces.

 • •  Antivirus pentru calculatoare - 292 bucăți

Pentru protecția antivirus a rețelei de calculatoare propunem achiziționarea a 292 de licențe pentru utilizarea unui produs antivirus.

• Antivirus pentru poșta electronică - 251 bucăți

Pentru protecția antivirus a serverului de poștă electronică și a dispozitivelor care utilizează poșta electronică propunem achiziționarea a 251 de licențe pentru poșta electronică.


• Licența Licența Cisco AnyConnect 1-Yr 50 User Plus cate 1 bucata

Expira serviciile si este necesara reînnoirea lor.

• Sisteme de calcul - 14 bucăți

în prezent, în cadrul primăriei municipiului Ploiești sunt utilizate 61 calcul fabricate în anii 2006-2007. Calculatoarele sunt uzate moral și nu mai pot răspunde cerințelor evoluției sistemelor de operare și a produselor software utilizate. Pentru înlocuirea treptata a acestora, propunem achiziționarea a 14 de sisteme de calcul în anul 2016.

• Licențe Windows 10—14 bucăți

Capitolul CHELTUIELI MATERIALE:

O

 • •  Contract asistentă tehnică

J

Pentru funcționarea, actualizarea, modernizarea și modificarea sistemului informatic integrat propunem încheirea unui contract de prestări servicii pentru executarea de servicii informatice de asistentă tehnică.

1

 • •  Contract aplicație Legis - actualizare aplicație Legis

 • •  Contract televiziune prin cablu pentru cabinetul primarului.

 • •  UPS-20 bucăți

J

Propunem achiziționarea a 20 de UPS-uri pentru protejarea calculatoarelor și a echipamentelor de infrastructură de rețea la întreruperile de furnizare a energiei electrice.

 • •  Imprimante laser A4 - 20 bucăți

Având în vedere că pentru unele imprimante producătorul nu mai asigură software pentru funcționarea cu noile sisteme de operare, propunem achiziționarea de imprimante pentru înlocuirea celor care nu mai pot fi utilizate.

 • •  Switch-uri cu management 24 porturi - 10 bucăți

Q            Pentru modernizarea rețelei de calculatoare propunem achiziționarea a 10 switch-

uri.

 • •  Surse de alimentare - 20 bucăți

Pentru înlocuirea surselor de alimentare defecte propunem achiziționarea a 20 de surse de alimentare.

 • •  Cablu de rețea UTP - 2 role de câte 300 metri

1

SEF SERVICIU,

Mariafta NAE

PK.

Anexe: Tabel propunere buget 2016 - investiții

Tabel propunere buget 2016 - cheltuieli materiale

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL INFORMATICĂ

PROPUNERE BUGET 2016

TVA 20%

Investiții                                                                                     1 euro = 4,50 lei

Nr.crt.

Obiectul contractul ui/acordului-cadrul

Cantitate

Preț unitar

Valoare estimativa

Valoare estimativa

Valoare estimativa

buc

fara TVA €

fara TVA €

fara TVA lei

cu TVA lei

1

Server

1

28700

28700

129150

154980

2

Licențe de sistem de operare Microsoft Windows Server 2012

2

950

1900

8550

10260

3

Licențe Microsoft Windows Server CAL pe dispozitiv

280

35

9800

44100

52920

4

Antivirus pentru calculatoare

292

11

3212

14454

17345

5

Antivirus pentru postă electronică

251

7

1757

7907

9488

6

Prelungire servicii: Licența Cisco

AnyConnect 1-Yr 50 User Plus Subscription+ Smarnet

1

400

400

1800

2160

7

Sisteme de calcul

14

565

7910

35595

42714

8

Licențe Windows 10

14

134

1876

8442

10130

TOTAL

9786

44037

299997

SEF SERVICIU,

Mariana NAE

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


APROBA


NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET LOCAL 2016 - RECTIFICARCap.65.02.71.01 - INVATAMANT

 • A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

1. Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi (proiectare si execuție)

La Liceul Tehnologic de Transporturi a fost organizata procedura de achiziție publica a lucrărilor de montare a instalației de incalzire formata din centrale termice complet automatizate cu funcționare continua, impreuna cu radiatoarele si conductele de alimentare aferente. Astfel, la data de 24.03.2015 a fost incheiat contractul de lucrări nr.6461 cu o valoare de 402.019,02 lei. Pentru asigurarea serviciilor de dirigenite de șantier s-a incheiat contractul subsecvent de servicii nr.8169/20.04.2015 cu o valoare estimata de 804,04 lei.

Grafic de finanțare : buget local

2015: proiectare 18.600,00 lei

lucrări: 172.079,38 lei dirigentie de șantier : 344,16 lei

2016: lucrări si dirigentie : 204.982,12 lei

Pentru finalizarea lucrărilor de execuție precum si pentru decontarea serviciilor de dirigentie de șantier aferente, se propune majorarea sumei cu 199,00 mii lei in bugetul local pe anul 2016.

Suma prevăzută in bugetul local conform rectificării: 200,00 mii lei '

 • B. LUCRĂRI NOI

1. Separație instalație gaze naturale Grădiniță Sf. Arhanghel Mihail si Gavril ( proiectare + execuție)

Grădiniță Sf. Arhanghel Mihail si Gavril funcționează in str. Aleea Levantica nr.2G cu un număr de 6(sase) grupe, cu un efectiv de 180 de copii.

La aceasta data alimentarea cu gaze naturale pentru unitatea de invatamant preșcolar inclusiv anteprescolar (cresa) aflate in aceeași clădire, se face din rețeaua S.C. UPETROM S.A. Neavand calitatea de furnizor, S.C. UPETROM S.A. a adus la cunoștința faptul ca este nevoit sa sisteze livrarea de gaze naturale, motiv pentru care solicita unitatii de invatamant si municipalității demararea procedurilor necesare pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale care deservește municipiul.

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 30,00 mii lei.

.. .

Suma prevăzută in bugetul local conform rectificării: 30,00 mii lei

 • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3. D.A.L.I. Centrala termica Școala Gimnaziala Rares Vodă

Școala Gimnaziala „Rares Vodă” are ca sursa de incalzire o centrala termica, pusa in funcțiune in anul 2004, compusa din trei cazane a cate 60 kw fiecare si un boiler pentru preparea apei calde. La aceasta data un cazan este nefunctional, iar celelalte doua cazane uzate fizic, existând riscul ca in orice moment sa se oprească

din funcționare. Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente întocmirii DALI pentru obiectivul de investiții,,Centrala termica Școala Gimnaziala Raresfpdaf^ se propune alocarea in bugetul local pentru anul 2016 suma de 5,00 mii LeiTu ®


Suma prevăzută in bugetul local conform rectificării: 5,00 mii>leir<^

4. DALI Centrala termica Școala Gimnaziala Ioan Grigorescu

Pentru asigurarea agentului termic, din anul 2001, Școala Gimnaziala ', Grigorescu” are in dotare o centrala termica compusa din doua cazane\^u^p^®^ d^. 180 kw fiecare. Având in vedere faptul ca in ultima perioada de timp au(apmîtrd6|^ avarii (elementi de cazan sparti, arzatoare si sisteme de automatizare defectC^datorita vechimii, centrala funcționează la cota de avarie.

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii DALI pentru obiectivul de investiții „Centrala termica Școala Gimnaziala Ioan Grigorescu” se propune alocarea in bugetul local pentru anul 2016 suma de 5,00 mii lei -

Suma prevăzută in bugetul local conform rectificării: 5,00 mii lei

5. DALI Centrala termica Grădiniță nr. 28

Pentru incalzirea unitatii de invatamant preșcolar (clădire grădiniță si clădire administrativa) au fost montate doua centrale termice cu combustibil gaze naturale, fiecare avand doua cazane cu puterea de 63 kw fiecare. In ultima perioada, pe timpul funcționarii, unul din cazanele centralei (cel din clădirea administrativa) s-a stricat, aspect care a condus la scoaterea lui din funcțiune, iar o parte din componente funcționale au fost folosite pentru repararea celui de-al doilea cazan. La aceasta data centrala funcționează cu randament scăzut, cazanul fiind uzat fizic in orice moment se poate opri din funcționare.

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii DALI pentru obiectivul de investiții „Centrala termica Grădiniță nr.28” se propune alocarea in bugetul local pentru anul 2016 suma de 5,00 mii lei.

Suma prevăzută in bugetul local conform rectificării: 5,00 mii lei y

6. Expertiza+documentatie, necesare obținere autorizație ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

Clădirile in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității si figurează in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” insusit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova. In perioada septembrie-noiembrie 2015 Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Prahova a efectuat la unitățile de invatamant de stat din municipiu, controale privind apararea impotriva incendiilor si protecția civila, constatând anumite deficiente. Pentru realizarea si decontarea serviciilor de întocmire Expertiza 4- documentație, necesare obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant, se propune alocarea sumei de 100,00 mii lei in bugetul pentru anul 2016.

Suma prevăzută in bugetul local conform rectificării: 100,00 mii lei CAP.66.02.71.01. SANATATE

C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

2.Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

In vederea demarării procedurii de achiziție publica pentru studiul privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare

cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, se propune alocarea sumei de 5,00 mii lei.

Suma prevăzută in bugetul local conform rectificării :10,00 mii lei/■*

------------------------------------- // &

|oc<

\ <P'tL

Parc Nord (zona CamelieL^yicDonalds,


CAP. 67.02.71.01.CULTURA RECREERE SI RELIGIE

B.LUCRARI NOI

3. Amenajare loc de joaca zona (proiectare+executie)

Venind in intampinarea doleanțelor procesul de modemizare/amenajare a municipiului.Ținând cont de cele menționate mai sus se propune amenajarea unui loc de joaca in Parc Nord (zona Cameliei - Mc Donald’s). Prin Hotararea Consiliului Local nr.284/24.07.2014 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici.

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de proiectare si execuție lucrări de 449.603,72 lei, din care C+M: 238.100,76 lei. Pentru realizarea acestui obiectiv se propune finanțare multianuala prin alocarea sumei de 100,00 mii lei in bugetul local al anului 2016, diferența urmând a fi alocata in anul 2017.

Suma prevăzută in bugetul local conform rectificării: 100,00 mii lei

4. Amenajare loc de joaca strada Cristianului (proiectare+executie)

i • -i                    •   • v

locuitorilor, municipahtate^Cor^B^a locurilor de joaca de pe raza


Venind in intampinarea doleanțelor locuitorilor, municipalitatea continua procesul de modemizare/amenajare a locurilor de joaca de pe raza municipiului. Ținând cont de cele menționate mai sus se propune amenajarea unui loc de joaca pe strada Cristianului. Prin Hotararea Consiliului Local nr.285/24.07.2014 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de proiectare si execuție lucrări de 222.979,79 lei, din care C+M: 102.703,73 lei.

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune finanțare multianuala prin alocarea sumei de de 75,00 mii lei in bugetul local al anului 2016, diferența urmând a fi alocata in anul 2017.

Suma prevăzută in bugetul local conform rectificării :75,00 mii lei

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4. ET Parc Municipal Ploiești Vest

Având in vedere problemele aparute la Parcul Municipal Ploiești Vest cum ar fi: uscarea vegetației si reținerea apei pe terenurile de sport se propune alocarea sumei de 30,00 mii lei in bugetul local al anului 2016.

Suma prevăzută in bugetul local conform rectificării: 30,00 mii lei

Director Executiv, Sorina Gabriela SOM


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII ANEXA /)A.

NOTA DE FUNDAMENTAjn.il - Buget local 2016 -RECTIFICARE 4Capitolul 67.0£- CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • A.Lucrari in continuare

2. Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bulevardul Independentei nr. 14.

Intervenția asupra acestei clădiri, proprietate a Primăriei Municipiului Ploiești, se impune datorita vechimii si numeroaselor avarii produse seisme care au afectat structura de rezistenta, precum si necesitatea compartimentării si reamenajarii ei in vederea mutării in acest spațiu a Secției de păpuși a Teatrului ”Toma Caragiu”.

Lucrările ce se realizează au ca obiect reamenajarea imobilului prin extindere si supraetajare, in sala rezultând un număr de 150 locuri dispuse confortabil, asigurate cu vizibilitate optima.

Propunerile de reamenajare și consolidare, cuprinse în documentația elaborată de proiectantul S.C. RESTITUTIO S.R.L., presupun realizarea lucrărilor de intervenție pentru consolidarea structurii de rezistenta, amenajarea unor spatii suplimentare necesare desfășurării in condiții bune a activitatilor specifice ce se desfasoara in acest spațiu, refacerea tuturor finisajelor si a instalațiilor de incalzire, sanitare, electrice, execuția termoizolatiei la toate plafoanele, înlocuirea sistemului de incalzire actual cu ventiloconvectoare, asigurarea scenei cu dispozitive moderne, necesare desfășurării spectacolelor, înlocuirea in totalitate a tamplariei existente, etc.

Pentru realizarea acestor lucrări in anul 2014 s-a incheiat contractul de lucrări nr. 16004/05.09.2014 cu S.C. Scut Construct S.R.L. Ploiești, la valoarea de 3.596.885,28 lei cu TVA.

Pentru asigurarea serviciilor de dirigentie de șantier s-a incheiat contractul subsecvent de servicii de dirigentie nr. 16971/22.09.2014, cu o valoare estimata de 35.969 lei cu TVA.

Grafic de finanțare - buget local si Fundația Timken:

2014: lucrări si taxe - 611.226,35 lei (donație Fundația Timken) dirigentie de șantier - 6.078,05 lei

2015: lucrări, taxe, dirigentie - 1.621.857,63 lei

 • B.Lucrari noi

1. Alimentare cu energie electrica imobil Bdul.Independentei nr.14.

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Investiții, are in derulare contractul de lucrări nr.16004/05.09.2014 ”Reamenajare prin extindere supraetajare Bd.Independentei, nr.14”.

In cadrul documentației tehnice pentru obiectivul sus menționat a fost proiectata instalația electrica interioara pana la limita imobilului.

Ținând cont de faptul ca se dorește utilizarea polivalenta a sălii de spectacole, va fî necesara realizarea unui branșament electric in măsură sa asigure necesarul de putere pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului de sonorizare si a sistemului de iluminare profesionala.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 40.000,00 lei Suma prevăzută in buget local: 65.000,00 lei (inclusiv TVA).

2. Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie).

Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat prin HCL nr. 348/24.09.2015, indicatorii si documentația, faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții „Extindere cimitir Mihai Bravu”. In urma acestei hotarari, Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 1157/12.11.2014.

Datorita numărului mare de inhumari, numeroaselor solicitări de concesionare a unui loc de inhumare cat si a numărului redus de locuri disponibile, conform expunerii de motive anexata la HCL nr. 348/24.09.2014, este necesara extinderea Cimitirului Mihai Bravu in regim de urgenta.

Conform documentației faza - studiu de fezabilitate nr. 25/2014 intocmit de

 • 5. G.U. Ploiești, principalii indicatori tehnico-economici sunt:

Valoarea totala fara TVA ~ 767.480,47 lei/ 173.004,03 euro, din care: C+M = 633.799,48 lei/ 142.869,90 euro(curs euro = 4,4362 lei la 18.08.2014).

Pentru realzarea obiectivului, propunem alocarea fondurilor necesare astfel:

2016: 450.000,00 lei;J

2017:450.000,00 lei.

Suma prevăzută in buget local in acest an: 450.000,00 lei (inclusiv TVA).

6. Amenajare adapost pentru câinii comunitari, tarla 34A483 Ploiești.

Municipiul Ploiești isi propune realizarea unui adapost pentru aproximativ 2000 de câini comunitari. Tetrenul pe care se va amplasa adăpostul este situat in zona de sud-est a municipiului si are o suprafața de 1,2 ha.

Valoarea totala a investiției este 3.626.149 lei fara TVA, iar realizarea lucrărilor se va derula in perioada 2016-2017.

Pentru anul 2016 propunem alocarea sumei de 500.000 lei, diferența urmând sa fie alocata in anul 2017.


Suma prevăzută in buget local: 500.000,00 lei (inclusiv TWff

C. Alte cheltuieli de investiții

3.Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.In (amenajare si dotare sala).

Pentru amenajarea si dotarea cu mobilier a imobilului din Bdul. Independentei nr. 14, s-au estimat costurile necesare acestuia si propunem alocarea sumei de 500.000,00 lei.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 500.000,00 lei

Suma prevăzută in buget local: 500.000,00 lei (inclusiv TVA). z

Capitolul 70.02-71.01 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

A. Lucrări in continuare.

3. Extindere rețea gaze Cartier Tineretului (cofinantare).

In unna lotizării terenului existent in Ploiești, zona străzii Ghighiu si a concesionarii către tineri a loturilor de teren, a fost creat Cartierul Tineretului Ghighiu.

Tot in aceasta zona, ca urmare a incheierii protocolului de colaborare intre Municipiul Ploiești si Asociația Habitat For Humanity Romania, au fost construite mai multe unitati locative pentru persoane cu condiții dificile de locuit, afectate de lipsa unei locuințe.

Pentru asigurarea utilităților necesare in Cartierul Tineretului au fost realizate lucrări de extinderere a rețelei de apa, canalizare si energie electrica.

Pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale a locuințelor realizate de tineri S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. trebuie sa realizeze extinderea rețelei din zona.

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, pentru efectuarea acestor lucrări, s-a incheiat un contract de cofinantare intre municipalitate si SC Distrigaz Sud Rețele, valoarea lucrărilor ce ne revine fiind de 131.000,00 lei.

Grafic finanțare:

2016: 131.000 lei - buget local.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem majorarea sumei alocate in bugetul local cu 130.000,00 lei.

Suma prevăzută in buget local: 131.000,00 Iei (inclusiv TVA).

5. Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești.

In anul 2014 s-a incheiat contractul de prestări servicii in scopul intocmirii documentației pentru demolare clădiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiești.

Clădirile ce urmau a se demola in vederea eliberării terenului de sarcini sunt situate astfel:

- Clădirile CI - C5, amplate pe terenul in suprafața de 11.988 mp, str. Cosminele nr. 11A, zona in care urmeaza sa se realizeze locuințe A.N.L. prin credit ipotecar;

 • -  Statie de repompare Mihai Bravu, str. Apelor nr. 24;

 • -  Statie de repompare Republicii, str. Predeal nr. 8.


Scoaterea din funcțiune si casarea bunurilor menționate a fș^^probățai^rin H.CX. nr. 309/2009 si H.C.L. nr. 71/2006.


Pentru realizarea acestui obiectiv a fost incheiat contra

12542/23.06.2015 cu S.C. ESODUT-T.D.S. S.R.L Bucov in valoarO fara TVA. La acest moment fiind finalizate lucrările de demolare din^y^a^Șo

Valoarea totala a lucrărilor de demolare,conform contractului^a^be^ compune din:

 • - clădirile CI - C5 str. Cosminele : 39.667,71 lei fara TVA;

 • - clădiri str. Apelor 25A: 47.878,47 lei fara TVA;

 • - clădiri, str. Predeal nr. 8 : 48.842,46 lei fara TVA.

Grafic finanțare

2016 : 121.320,00 lei - execuție lucrări, obținere avize si acorduri, servicii de dirigentie de șantier.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 121.320,00 lei Suma prevăzută in buget local: 122.320,00 lei (inclusiv TVA).

B. Lucrări noi

l.Bransament gaze imobil PMP str.Vega 6D

Municipiul Ploiești deține imobilul amplasat in str. Vega nr. 6D. La solicitarea Direcției de Gestiune Patrimoniu se propune realizarea branșamentului la rețeaua de gaze.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 3.000,00 lei

Suma prevăzută in buget local: 3.000,00 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 74.02-71 - Protecția mediului

A. Lucrări in continuare

1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești

In municipiul Ploiești exista străzi canalizate parțial sau necanalizate. Pe străzile necanalizate, apele menajere sunt descărcate în fose septice sau latrine, inducând contaminarea solului și a pânzei freatice, încălcând astfel prevederile Directivei Cadru pentru Apă a UE - 2000/60 și a Legii Apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004.

Municipiul Ploiești isi propune extinderea rețelei de canalizare pe toate străzile care nu beneficiază in prezent de prezenta acestor rețele.

Pentru executarea acestor lucrări in anul 2014 s-a incheiat Acordul cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03. 2014 cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL pentru o durata de 4 ani.

In acest an ne propunem extinderea rețelelor de canalizare pe străzi situate in cartierele Buna Vestire, pentru realizarea lucrărilor de canalizare pentru care s-au obtinut autorizații de construire, respectiv străzile: Gheorghe Asachi, Brates, Timpului, Șoimului, Arcușului, Ploilor

Fata de cele prezentate mai sus, propunem suplimentarea fondurilor alocate in acest an cu suma de 1.300.000 lei.

Suma prevăzută in buget local : 2.401.000,00 lei (inclusiv

DIRECTOR EXECUTIV, SORINA SOM


SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA Str. St Greceanu nr. 11 bloc K8 100166 tel/fax: 0244 596128 www.ploiesti.roJc aloCcr rtir/M & oie. -/^ ///'/


/VOM DE FUNDAMENTARE

privind finațarea serviciilor de elaborare și avizare a planului pe suport topografic necesar pentru

^Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și documentațiile aferente”

SCURT ISTORIC

s Planul Urbanistic General constituie documentația de urbanism care stă la baza activității în domeniul urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții, totodată fiind suportul politicii de dezvoltare urbană a municipiului.

 • V la momentul actual este în vigoare Planul Urbanistic General din anul 1999, o documentație care este depășită în acest moment, și care a suferit o multitudine de „intervenții", cu termen limită de reactualizare 30.12.2018 (conform Legii nr.303/2015);


 • V planul pe suport topografic avizat în 2009 (ca urmare a primului contract de realizare a PUG-ului) nu mai este de actualitate fiind imperios necesară achiziționarea serviciilor de elaborare și avizare a acestei documentații tehnice. La acest moment documentele pentru achiziția publică sunt elaborate și înaintate serviciului de specialitate.

NECESAR

Prin referatul nr. 302263/29.03.2016 (06.05.2016) a fost aprobată achiziția serviciilor de elaborare și avizare a planului pe suport topografic necesar pentru „Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și documentațiile aferente”.

Documentația tehnică necesară achiziției publice sunt depuse la serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești.

Valoarea estimată pentru aceste servicii este de 125.000,00 - 130.000,00lei.

Termenul de elaborare și avizare a planului este de 4 luni de la semnarea contractului.


p.DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,


ing. CocaJEIena PĂ TRAȘCU


SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ Șl METROPQLITANĂ,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIDIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

Str. St Greceanu nr. 11 bloc K8 100166tel/fax: 0244 596128

www.ploiesti.ro


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


privind finațarea pentru asistența tehnică de specialitate aferentă „Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și documentațiile aferente”

SCURT ISTORIC

 • V Planul Urbanistic General constituie documentația de urbanism care stă la baza activității în domeniul urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții, totodată fiind suportul politicii de dezvoltare urbană a municipiului.

v la momentul actual este în vigoare Planul Urbanistic General din anul 1999, o documentație care este depășită în acest moment, și care a suferit o multitudine de „intervenții”, cu termen limită de reactualizare 30.12.2018 (conform Legii nr.303/2015);

 • V în decembrie 2014 a fost semnat Contractul de servicii nr.024573 având ca obiect asistență tehnică de specialitate pentru „Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan, precum și documentațiile aferente”;

NECESAR

A. Contractul de servicii nr.024573/30.12.2014 având ca obiect asistență tehnică de specialitate pentru „Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan, precum și documentațiile aferente”

 • a.  Valoare contract: 70.000,00 lei (fără T.V.A.)

 • b.  Valori decontate: 0,00 lei

 • c.  rest de plată: 70,000,00 lei (fără T. V. A.)

din care:

 • - etapa I

 • - etapa II

 • - etapa III

 • - etapa IV

 • - etapa V

 • - etapa VI


16.100,00 lei (fără T.V.A.) 16.100,00 lei (fără T.V.A.) 14.000,00 lei (fără T.V.A.) 4.900,00 lei (fără T.V.A.) 14.000,00 lei (fără T.V.A.) 4.900,00 lei (fără T.V.A.)

Durata acestui contract este în funcție de durata contractului nr.016942/22.09.2014 având ca obiect „Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General al Mur. Ucipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de DezvoltareUrbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan, precum și documentațiile aferente”.


CONCLUZIE

Pentru finalizarea contractului este necesară alocarea următoarelor fonduri

Contractul de servicii nr.024573/30.12.2014

suma de 70.000,00 lei (fără TVA)

în cazul semnării unui Act adițional care va prelungi termenul contractual al contractului nr.016942/22.09.2014 și în anul 2017 estimăm:

- Anul 2016: 51.100,00 lei

 • - etapa I

 • - etapa II

 • - etapa III

 • - etapa IV


16.100,00 lei (fără T.V.A.)

16.100,00 lei (fără T.V.A.) 14.000,00 lei (fără T.V.A.) 4.900,00 lei (fără T.V.A.)


- Anul 2017: 18.900,00 lei

 • - etapa V

 • - etapa VI


14.000,00 lei (fără T.V.A.)

4.900,00 lei (fără T.V.A.)


p.DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,


ing.Coca Elena PĂTRASCU

............P:.....

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ Șl METROPOLITANĂ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA Str. St. Greceanu nr. 11 bloc K8 100166 tel/fax: 0244 596128 www.ploiesti.ro
NOTĂ DE FUNDAMENTARE


privind alocarea fondurilor pentru

„Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și documentațiile aferente”

)

SCURT ISTORIC

 • V Planul Urbanistic General constituie documentația de urbanism care stă la baza activității în domeniul urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții, totodată fiind suportul politicii de dezvoltare urbană a municipiului.

 • V la momentul actual este în vigoare Planul Urbanistic General din anul 1999, o documentație care este depășită în acest moment, și care a suferit o multitudine de „intervenții”, cu termen limită de reactualizare 30.12.2018 (conform Legiinr.303/2015);

 • V în septembrie 2014 a fost semnat Contractul de servicii nr. 016942 având ca obiect „Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan, precum și documentațiile aferente”;

NECESAR

Contractul de servicii nr.016942/22.09.2014 având ca obiect „Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan, precum și documentațiile aferente”

 • a.  Valoare contract: 929.000,00 lei (fără T. V.A.)

 • b.  Valori decontate: 247.298,00 lei (fără T. V.A.)

 • c.  rest de plată: 681.702,00 lei (fără T. V.A.)

din care:

 • - rest plată etapa I

 • - etapa II

 • - etapa III

 • - etapa IV

 • - etapa V

 • - etapa VI


30.702,00 lei (fără T. V.A.) (recepționată si facturată) 139.500,00 lei (fără T.V.A.)

139.500,00 lei (fără T.V.A.)

74.400,00 lei (fără T.V.A.)

232.500,00 lei (fără T.V.A.)

65.100,00 lei (fără T.V.A.)

I . II II ^VjlOLI UI

/14.07.2016

La acest contract este necesar a se aloca suma de 30.000,Q0$ei (fără^\T;V!A:) necesară pentru desfășurarea procedurii de informare și consultare a populației și de avizare a documentației de urbanism.                                   I c WHw

ja-»|

Termenul asumat prin contract este de 23 de luni, fără perioada de^vizare,conform graficului de prestări servicii.


&

în baza Referatului nr.302067/24.03.2016 s-a aprobat întocmirea unui Act adițional de prelungire a termenului contractual ca urmare a problemelor cauzate de necesitatea achiziționării serviciilor de elaborare și avizare a planului pe suport topografic.

CONCLUZIE

Pentru finalizarea documentației este necesară alocarea următoarelor fonduri:

Contractul de servicii nr.016942/22.09.2014:

suma de 681.702,00lei (fără T.V.A.)

Consultarea populației și obținere avize

suma de 30.000,00 lei (fără T.V.A.)

în cazul semnării unui Act adițional care va prelungi termenul contractual și în anul 2017 estimăm:

- Anul 2016: 384.102,00 lei

 • - rest plată etapa I

 • - etapa II

 • - etapa III

 • - etapa IV


30.702,00 lei (fără T. V.A.) (recepționată si facturată) 139.500,00 lei (fără T.V.A.)

139.500,00 lei (fără T.V.A.)

74.400,00 lei (fără T.V.A.)

- Anul 2017: 297.600,00 lei

 • - etapa V

 • - etapa VI


232.500,00 lei (fără T.V.A.)

65.100,00 lei (fără T.V.A.)


- Consultarea populației și obținere avize 2016: 20.000,00 lei (fără T.V.A.)

- Consultarea populației și obținere avize 2017: 10.000,00 lei (fără T.V.A.)

p.ARHITECT ȘEF,


p.DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,


ing.Coca Elena PĂTRAȘCUSERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ Șl METROPOLITANĂ, Dap$f DUMITRU


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI UNITATEA DE IMPLEMENTARE


R.Â.SEWICII PUBLICE RJLȘ

APROBAT PRIMAR, ADRIAN


PLOIEȘTI

MO iMffPGISrRARe..


Lucrările aferente obiectivului “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI “ au fost contractate si parțial executate in perioada 2008-2014, beneficiind de finanțare atat de la bugetul de stat (prin Convenția nr. 5546/26.10.2006) cat si de la bugetul local.

Din proiectul sus menționat au fost realizate aproximativ 80 % din lucrări.

La data prezentei note de fundamentare mai sunt necesare lucrări de instalații electrice si automatizare (sistem SCADA), procurare si montaj echipamente pentru treapta biologica de epurare a apei si instalației de biogaz si construcții (inclusiv cai de acces in incinta statiei).

Pentru finalizarea lucrărilor este necesara actualizarea proiectului tehnic, expertizarea lucrărilor executate si confirmat restul cantitatilor de executat. In acest scop a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 466 din 10.05.2016.

Pentru realizarea studiilor si proiectelor necesare documentației a fost alocata suma de 100.000 lei in cadrul capitolului 74.02.71.01 C “Protecția Mediului“ alte cheltuieli (ET+PT Modernizare instalație de


colectare si epurare a apelor uzate din Mun. Ploiești) prii/c 160/2016.

Pentru optimizarea intocmirii studiilor se propune \răajiz<teâ acestora in doi pași :

- Expertizarea lucrărilor ET Modernizare instalație de colectare si

epurare a apelor uzate din Mun. Ploiești 30 000 lei;

- Actualizarea proiectului, intocmire DTAC pentru restul de executat, obținere avize si autorizație de construire DTAC + PT Modernizare instalație de colectare si

epurare a apelor uzate din Mun. Ploiești 70 000 lei;

 • - Rectificarea se va realiza in cadrul aceleiași sume;

 • - Ulterior va fi necesara alocarea sumelor aferente execuției

lucrărilor.

Fara aceste sume nu se pot parcurge etapele necesare incadrarii in termenele de conformare prevăzute in Directiva

91/271/CEE.

Director R.A.S.P.,  ing. VASILE/IONESCU

UIP nr. 195/1 8.07.201J6


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

/\/+ h


NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2016

RECTIFICARE 4

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

A - Lucrări in continuare

Modernizare străzi zona Buna Vestire, străzile: Plevnei, Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, Gh.Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului, proiectare si execuție

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica (faza DALI) si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.342/11.09.2013. Prin HCL 398/30.10.2015 a fost aprobata actualizarea valorilor indicatorilor economici si modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.342/11.09.2013.

Grafic de finanțare - buget local:

2016: lucrări, taxe, dirigentie - 1.882.960 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea lucrărilor ce se vor executa pe străzile Ghe. Asachi, Timpului, Arcușului, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 1.500.000 lei, (inclusiv TVA).

Pentru decontarea serviciului de proiectare aferent străzilor ce vor fi executate in anul 2016 , fazele PT+DE, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 30.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.


Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica (fazele SF, PT+DE) si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin

* H.C.L.nr.3 85/30.09.2013. Valoarea totala a investiției, conform S.F. = 3JJQ6Wlep inclusiv TVA                                                X /\


Grafic de finanțare - buget local:

2015: taxe- 257,32 lei (inclusiv TVA);

2016: lucrări executate, taxe, dirigentie — 3.100.000 lei, inclusiv T

Având in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistnBuirea sumei de 500.000 lei, inclusiv TVA.

B - Lucrări noi

Modernizare strada August Treboniu Laurian

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza DALI, si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.32/10.02.2014.

Descrierea proiectului

Strada August Treboniu Laurian este situata in partea de nord a municipiului Ploiești si asigura accesul riveranilor, avand ieșire in strada Transilvaniei.

Investiția propusa are ca obiectiv realizarea lucrărilor de modernizare a carosabilului si a trotuarelor, astfel incat sa se asigure o circulație corespunzătoare pe strada August Treboniu Laurian. Pe strada au fost executate lucrările de canalizare si racordurile de canalizare.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform DALI=324.900 lei, inclusiv TVA.

In vederea demarării si decontării lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem introducerea unei poziții bugetare noi si alocarea sumei de 290.000 Jei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI, PT+DE, propunem introducerea unei poziții bugetare noi si alocarea sumei de 10.000 Iei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Modernizare strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza DALI, si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr. 401/30.10.2015.

Descrierea proiectului

Strada Radu Stanian este amplasată în partea centrală a municipiului Ploiești și face parte din intravilanul acestuia. Strada Radu Stanian are partea carosabilă din piatră cubică, îmbrăcămintea asfaltică a trotuarelor se află în stare avansată de degradare iar pe unele zone lipsește în totalitate.

Investiția propusa are ca obiectiv realizarea lucrărilor de modernizare carosabil si trotuare astfel incat sa se asigure o circulație corespunzătoare tuturor la trafic.


Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform DALI=433.090 lei, inclft^7g^<^ In vederea demarării si decontării lucrărilor de execuție, plata seîV/ L ihjf*< 

dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem introducerea unei poziții bugetare noi si alocarea sumei de 400.000Jei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI, PT+DE, propunem

introducerea unei poziții bugetare noi si alocarea sumei de 10,000 Iei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou

Dumitru Bascovici, Suceava

In vederea realizării acestor obiective de investiții au fost elaborate documentațiile tehnice, faza DALI, si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, astfekprin H.C.L. nr.400/30.10.2015 (strada Progresului), prin H.C.L.nr. 399/30.10.2015 (strada Soldat Erou Dumitru Bascovici), prin H.C.L.nr.402 /30.10.2015 (strada Suceava).

Descrierea proiectului

Strada Progresului este amplasata in zona centrala a municipiului Ploiești si asigura accesul riveranilor către strada Bobalna si centrul municipiului. Strada Progresului este o alee pietonala, au fost executate lucrările de canalizare si racordurile de canalizare, partea carosabila este din pamant si nu este încadrata de borduri.

Strada Erou Dumitru Bascovici este amplasata in raza administrativ-teritoriala a municipiului Ploiești si asigura accesul riveranilor către străzile Comatei si Pielari. Au fost executate lucrările de canalizare si racordurile de canalizare.

Strada Suceava este amplasata in zona centrala a municipiului Ploiești si asigura riveranilor legătură către strada Rudului si centrul municipiului. Au fost executate lucrările de canalizare si racordurile de canalizare.

Pentru asigurarea unui standard de siguranța si confort este necesara execuția lucrărilor de modernizare a acestor străzi.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform DALI=47.408,52 lei, inclusiv TVA (strada Progresului), 509.841,53 lei, inclusiv TVA (strada Soldat Erou Dumitru Bascovici), 163.516,51 lei, inclusiv TVA (strada Suceava).

In vederea demarării si decontării lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construg^^r^ introducerea unei poziții bugetare noi si alocarea sumei de 660.000 lei^i?p? hși


Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI, introducerea unei poziții bugetare noi si alocarea sumei de 20.000 le'^S^cPlJ Cap.C - Alte cheltuieli de investita.

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Valea Alba

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația

tehnica, faza DALI, si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.304/31.08.2015.

Descrierea proiectului

Strada Valea Alba este amplasata in raza administrativa a municipiului Ploiești si reprezintă o artera de legătură a riveranilor către strada Malu Roșu si principalele artere ale municipiului.

Pe strada au fost executate lucrările de canalizare si racordurile de canalizare.

Deoarece limitele de proprietate nu permit o lățime a străzii mai mare de 3 m, strada va fi amenajată ca alee pietonală.

Valoare indicatori tehnico-economici, conform DALI=82.551,06 lei, inclusiv TVA.

In vederea demarării si decontării lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem introducerea unei poziții bugetare noi si alocarea sumei de 70.000 lej, inclusiv TVA.

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI, PT+DE, propunem introducerea unei poziții bugetare noi si alocarea sumei de 5.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

C - Alte cheltuieli de investiții

ET si prelevare probe laborator

In vederea urmăririi, atestării calitatii si conformității execuției lucrărilor de drumuri, este necesara prelevarea probelor si executarea analizelor de laborator aferente.

Pentru decontarea expertizei tehnice si prelevarea probelor de laborator, propunem introducerea unei poziții bugetare noi si alocarea sumei de 30.000 lei, inclusiv TVA.

ET Cale de rulare tramvai

Municipiul Ploiești a derulat o serie de proiecte finanțate prin POR AP1, pentru care au fost semnate contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice avand ca obiect „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului cu lucrări vizând calea 4

de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare”.

Lucrările privind reabilitarea traseului tramvaiului, pe tronsonul cuprins intre

# * / r~~^—-p Spitalul Judetean-Gara de Sud, au fost finalizate si recepționate, fara obiectiuni, conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor. Beneficiarul lucrări^ a costatat deficiente in exploatarea caii de rulare, astfel incat eșțdxjnece^ar^ expertizarea caii de rulare a tramvaiului intrucat la nivelul societății nu exista specialiști certificați pentru acest tip de studiu cat si instrumente de măsură adecvate unor măsurători precise.

In vederea expertizarii caii de rulare a tramvaiului, propunem introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 30.000 lei (inclusiv TVA).

ET Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București

1 si Bariera București 2

In anii 1977-1978 pe sub bulevardul București, in municipiul Ploiești au fost executate doua pasaje pietonale avand o lățime de aproximativ 5,00 m si o inaltime libera de 2,25 m.

Starea necorespunzatoare in care se găsesc cele doua pasaje existente care subtraverseaza Bulevardul București, respectiv Bariera București 1 si Bariera București 2 se datoreaza lipsei totale a lucrărilor de intretinere a acestor pasaje subterane. Procesul de degradare a fost accentuat de perioada in care pasajele au fost inchise publicului si a lipsei lucrărilor de intretinere.

In vederea Întocmirii unei expertize tehnice care sa determine daca pasajele existente corespund din punct de vedere a rezistentei si stabilitatii, propunem introducerea unei poziții bugetare noi si alocarea sumei de 30.000 lei, inclusiv TVA, respectiv distribuirea sumelor alocate inițial in vederea intocmirii documentatiilot tehnice, fazele DALI, după cum urmeaza:

DALI Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera București 1- 10.000 lei, inclusiv TVA

DALI Reabilitare si modernizare pasaj subteran pietonal Bariera

București 2- 10.000 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Sofina SOM

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Ing. Daniel DOBREMUNICIPIUL PLO DIRECȚIA TEHNIC INV Biroul Mobilitate și Traficg^rba

Str. Emile Zola nr.8-^,fS

Tel: 0244 / 51 66 99 interior 508, 1


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

STUDIU FEZABILITATE LUCRĂRI DE UPGRADE A SISTEMULUI DE SEMAFORIZARE ÎN INTERSECȚII

Se impune o atenție deosebită finalizării urgente a lucrărilor de upgradare a sistemului de semaforizare din Municipiul Ploiești mai ales a celor patru intersecții nemodernizate în totalitate, deoarece sunt tranzitate de linia de tramvai și de un număr foarte mare de vehicule creându-se astfel ambuteiaje (Șoseaua Vestului/str. Eremia Grigorescu, Șoseaua Vestului/str. Malu Roșu, str. Nicolae Bălcescu / str. Neagoe Basarab și str. Gheorghe Doja / str. Văleni).

Cele nouă intersecții în totalitate nemodernizate sunt dotate cu echipamente vechi, uzate și datorită acestui lucru apar evenimente cauzate de fluctuațiile de tensiune sau alte mici defecte, periclitând astfel circulația auto, mai ales în orele de vârf.

Prin modernizarea integrală a sistemului de semaforizare, circulația auto și pietonală în Municipiul Ploiești se va desfășura în condiții optime.

Z

Suma estimată pentru ducerea la îndeplinire a lucrării este de 30.000,00 lei cu TVA.

Director Executiv,

ing. Sorina Șom
MUNICIPIUL

DIRECȚIA TEHNIC Biroul Mobilitate și Trafic Str. Emile Zola nr. 8 -


Tel: 0244 / 51 66 99 interior 508, Fax: 0244 /BMTU1043 / 25.07.2016
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

STUDIU FEZABILITATE INFRASTRUCTURĂ FIBRĂ OPTICĂ

Pentru optimizarea costurilor lunare provenite din funcționarea camerelor video montate, se impune realizarea infrastructurii de fibră optică care să permită transmiterea imaginilor video către un dispecerat sau birou de monitorizare a traficului în vederea vizualizării și înregistrării acestora.

în conformitate cu prevederile legale, Municipiul Ploiești trebuie să întocmească un Studiu de Fezabilitate, prin care să se propună aprobării Consiliului Local indicatorii tehnico-economici aferenți acestui proiect.

Suma estimată pentru realizarea studiului de fezabilitate este de 50.000,00 lei cu TVA. ; '

Director Executiv, ing. Sorina Șom


Șef Birou,

ing. Alexandru PredaÎntocmit: Nicoleta Ghiniță

25.07.2016/2 ex.MUNICIPIUL

DIRECȚIA TEHNIC Biroul Mobilitate și Trafic Str. Emile Zola nr. 8 -

Tel: 0244 / 51 66 99 interior 508, Fax:

BMTU 1045/25.07.2015
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

L UCRĂRI DE UPGRADE A SISTEMUL UI DE SEMAFORIZARE ÎN

INTERSECȚII

Se impune finalizarea urgentă a lucrărilor de upgradare a sistemului de semaforizare a celor patru intersecții începute și nefinalizate, deoarece sunt tranzitate de linia de tramvai și de un număr foarte mare de vehicule creându-se astfel ambuteiaje (Șoseaua Vestului/str. Eremia Grigorescu, Șoseaua Vestului/str. Malu Roșu, str. Nicolae Bălcescu / str. Neagoe Basarab și str. Gheorghe Doja / str. Văleni).

Suma estimată pentru ducerea la îndeplinire a acelor prezentate mai sus este de 600.000,00 lei cu TVA.

Suma estimată pentru lucrările ce se vor executa anul acesta (2016) este de 10.000,00 lei cu TVA, restul sumei, respectiv 590.000,00 lei cu TVA se va utiliza în anul 2017.

Lucrările rămase de executat (cantitativ și valoric) pentru intersecțiile:

 • 1. Șoseaua Vestului cu Strada General Eremia Grigorescu

 • 2. Șoseaua Vestului cu Strada Malu Roșu

 • 3. Strada Gheorghe Doja cu StradaVăleni

 • 4. Strada Nicolae Bălcescu cu Strada Neagoe Basarab,

sunt prezentate în Anexa 1.

Director Executiv,

Șef Birou,


ing. Alexandru Preda


ing. Sorina Șom


întocmit: Nicoleta Ghiniță

2^1)7.20 to./ 2 ex.


LISTA CU LUCRĂRILE RĂMASE DE EXECUTAT (Cantitativ și valoric) Pentru intersecțiile:

 • 1. Șoseaua Vestului cu Str.Gen.Eremia Grigorescu

 • 2. Șoseaua Vestului cu Str.Malu Roșu

 • 3. Str.Ghe.Doja cu Str.Văleni

 • 4. Str.Nicolae Bălcescu cu Str.Neagoe Basarab


  Nr cri

  DENUMIRE

  U.M.

  PREȚ UNITAR (LEI)

  SOS. VESTULUI -STR. E.GRIGORESCU

  CANTITATE

  TOTAL (LEI fara TVA)

  1

  Montare, programare si punere in funcțiune automat semaforizare

  buc

  20.743,74

  1

  20.743,74

  2

  Demontat automat semaforizare

  buc

  312,48

  1

  312,48

  3

  Montat camere video supraveghere trafic rutier cu achiziție de camera

  buc

  5.063,68

  1

  5.063,68

  4

  Demontat lampa cu lumina verde intermitent

  buc

  45,31

  1

  45,31

  5

  Montat sisteme de stabilizare a tensiunii

  buc

  700,63

  1

  700,63

  6

  Montare consola pe stâlpi de beton

  buc

  562,50

  1

  562,50

  7

  Montare modul coordonare

  buc

  2.299,41

  1

  2.299,41

  8

  Montare modul comunicație cu Postul Central - Dispeceratul

  buc

  7.779,37

  1

  7.779,37

  9

  Instalare protecție prin legare la pamant

  buc

  1.312,47

  1

  1.312,47

  10

  Montare dulap (RACK) pentru ADC

  buc

  4.490,00

  1

  4.490,00

  11

  Implementare program in ADC

  buc

  1.275,02

  1

  1.275,02

  12

  Montat corp semafor auto, LED - in consolă (suspendat)

  buc

  1.738,53

  2

  3.477,06

  13

  Desființat fundație stâlpi

  mc

  143,59

  2,6

  373,33

  14

  Montat lampa cu lumina verde intermitent

  buc

  828,75

  3

  2.486,25

  15

  Montare detector inductiv in ADC

  buc

  1.820,00

  4

  7.280,00

  16

  Demontat stâlpi pentru semafoare

  buc

  31,26

  5

  156,30

  17

  Montat corp semafor auto, LED - in poziția standard

  buc

  1.628,75

  5

  8.143,75

  18

  Demontat corp semafor auto (din poziție standard)

  buc

  37,51

  6

  225,06

  19

  Demontat corp semafor pietonal

  buc

  45,31

  11

  498,41

  20

  Montat corp semafor pietonal, LED

  buc

  1.106,66

  14

  15.493,24

  21

  Montare bucla de detecție inductiva

  buc

  660,06

  15

  9.900,90

  22

  Desfacere si refacere borduri

  ml

  31,24

  25

  781,00

  23

  Execuție racorduri cabluri electrice

  buc

  3,13

  376

  1.176,88

  24

  Instalare cabluri Fy 6 pentru impamantare

  ml

  8,10

  596

  4.827,60

  25

  Instalare cabluri Myf 1,5 mmp pentru bucle inductive

  ml

  7,12

  750

  5.340,00

  26

  Instalare cablu de comanda JYSTY 4 x 2 x 0,8

  ml

  8,60

  894

  7.688,40

  27

  Montat cablu alimentare semafoare subteran CSYY 5x1,5

  ml

  8,12

  987

  8.014,44

  TOTAL INTERSECȚIE

  120.447,23

  Nr crt

  DENUMIRE

  U.M.

  PREȚ UNITAR (LEI)

  STR. GHDOJA-STR. VĂLENI

  CANTITATE

  TOTAL (LEI fara TVA)

  1

  Demontat stâlpi pentru semafoare

  buc

  31,26

  6

  187,56

  2

  Desființat fundație stâlpi

  mc

  143,59

  3,1

  445,13

  3

  Montat corp semafor auto, LED - in poziția standard

  buc

  1.628,75

  10

  16287,50

  4

  Demontat corp semafor auto (din poziție standard)

  buc

  37,51

  8

  300,08

  5

  Montat corp semafor auto, LED - in consolă (suspendat)

  buc

  1.738,53

  8

  13908,24

  6

  Demontat corp semafor auto din consola (suspendat)

  buc

  107,54

  4

  430,16

  7

  Montat corp semafor pietonal, LED

  buc

  1.106,66

  14

  15493,24

  8

  Demontat corp semafor pietonal

  buc

  45,31

  8

  362,48

  9

  Demontat cablu alimentare semafoare subteran

  ml

  5,33

  1200

  6396,00

  10

  Montare, programare si punere in funcțiune automat semaforizare

  buc

  20.743,74

  1

  20743,74

  11

  Demontat automat semaforizare

  buc

  312,48

  1

  312,48

  12

  Montat camere video supraveghere trafic rutier cu achiziție de camera

  buc

  5.063,68

  2

  10127,36

  13

  Montat camere video supraveghere trafic rutier fara achiziție de camera

  buc

  138,63

  1

  138,63

  14

  Demontat camere video supraveghere trafic rutier

  buc

  70,69

  1

  70,69

  15

  Montat lampa cu lumina verde intermitent

  buc

  828,75

  6

  4972,50

  16

  Demontat lampa cu lumina verde intermitent

  buc

  45,31

  4

  181,24

  17

  Montat sisteme de stabilizare a tensiunii

  buc

  700,63

  1

  700,63

  18

  Desfacere si refacere borduri

  ml

  31,24

  25

  781,00

  19

  Montat cablu alimentare semafoare subteran CSYY 5x1,5

  ml

  8,12

  1712

  13901,44

  20

  Montare bucla de detecție inductiva

  buc

  660,06

  18

  11881,08

  21

  Montare detector inductiv in ADC

  buc

  1.820,00

  5

  9100,00

  22

  Montare interfața detecție video in ADC

  buc

  7.310,00

  1

  7310,00

  23

  Montare modul coordonare

  buc

  2.299,41

  1

  2299,41

  24

  Montare modul comunicație cu Postul Central - Dispeceratul

  buc

  7.779,37

  1

  7779,37

  25

  Instalare cabluri Fy 6 pentru impamantare

  ml

  8,10

  1196

  9687,60

  26

  Instalare cabluri Myf 1,5 mmp pentru bucle inductive

  ml

  7,12

  900

  6408,00

  27

  Instalare cablu de comanda JYSTY 4 x 2 x 0,8

  ml

  8,60

  1239

  10655,40

  28

  Execuție racorduri cabluri electrice

  buc

  3,13

  600

  1878,00

  29

  Instalare proiecție prin legare la pamant

  buc

  1.312,47

  1

  1312,47

  30

  Montare dulap (RACK) pentru ADC

  buc

  4.490,00

  1

  4490,00

  31

  Implementare program in ADC

  buc

  1.275,02

  1

  1275,02

  TOTAL INTERSECȚIE

  179.816,45


Nr crt

DENUMIRE

U.M.

PREȚ UNITAR (LE!)

SOS.VESTULUI-

STR.MALUROSU    f

~___z

CANTITATE

TOTAL (L& fara TVA)//

1

Demontat automat semaforizare

buc

312,48

1

312,48 Hi

2

Implementare program in ADC

buc

1.275,02

1

1.275,02\\^j

3

Montare dulap (RACK) pentru ADC

buc

4.490,00

1

4.490,00

4

Montare modul comunicație cu Postul Central - Dispeceratul

buc

7.779,37

1

7.779,37

5

Montare modul coordonare

buc

2.299,41

1

2.299,41

6

Montare, programare si punere in funcțiune automat semaforizare

buc

20.743,74

1

20.743,74

TOTAL INTERSECȚIE

36.900,02Nr crt

DENUMIRE OPERAȚIUNE

U.M.

PREȚ UNITAR (LEI)

STR.N.BALCESCU -STR .N.BASARAB

CANTITATE

TOTAL (LEI fara TVA)

1

Desființat fundație stâlpi

mc

143,59

0,5

71,80

2

Demontat stâlpi pentru semafoare

buc

31,26

1

31,26

3

Demontat cronometre

buc

45,31

1

45,31

4

Montare, programare si punere in funcțiune automat semaforizare

buc

20.743,74

1

20.743,74

5

Demontat automat semaforizare

buc

312,48

1

312,48

6

Montat camere video supraveghere trafic rutier cu achiziție de camera

buc

5.063,68

1

5.063,68

7

Montat sisteme de stabilizare a tensiunii

buc

700,63

1

700,63

8

Montare modul coordonare

buc

2.299,41

1

2.299,41

9

Montare modul comunicație cu Postul Central - Dispeceratul

buc

7.779,37

1

7.779,37

10

Montare dulap (RACK) pentru ADC

buc

4.490,00

1

4.490,00

11

Implementare program in ADC

buc

1.275,02

1

1.275,02

12

Montare detector inductiv in ADC

buc

1.820,00

3

5.460,00

13

Demontat corp semafor auto (din poziție standard)

buc

37,51

5

187,55

14

Montat corp semafor auto, LED - in poziția standard

buc

1.628,75

6

9.772,50

15

Montat corp semafor pietonal, LED

buc

1.106,66

6

6.639,96

16

Demontat corp semafor pietonal

buc

45,31

6

271,86

17

Montat lampa cu lumina verde intermitent

buc

828,75

6

4.972,50

18

Montare bucla de detecție inductiva

buc

660,06

11

7.260,66

19

Desfacere si refacere borduri

ml

31,24

25

781,00

20

Execuție racorduri cabluri electrice

buc

3,13

268

838,84

21

Instalare cabluri Fy 6 pentru impamantare

ml

8,10

275

2.227,50

22

Instalare cabluri Myf 1,5 mmp pentru bucle inductive

ml

7,12

550

3.916,00

23

Montat cablu alimentare semafoare subteran CSYY 5x1,5

ml

8,12

800

6.496,00

24

Instalare cablu de comanda JYSTY 4 x 2 x 0,8

ml

8,60

914

7.860,40

25

Demontat cablu alimentare semafoare aerian

ml

5,84

1750

10.220,00

TOTAL INTERSECȚIE

109.717,47

Total cumulat pe cele 4 intersecții (lei fără TVA):

446.881,17Pentru DISPECERAT

Nr crt

DENUMIRE ECHIPAMENTE Șl SOFTWARE

U.M.

PREȚ UNITAR (LEI)

Dispecerat

CANTITATE

TOTAL   (LEI

fara TVA)

1

înregistrator digital de rețea

buc

10.000,00

2

20.000,00

2

Aplicații software management video

buc

5.000,00

2

10.000,00

TOTAL

30.000,00

Total cumulat, rotunjit la zeci de mii (lei fără TVA):

480.000,00

Director Executiv, ing. Sorina ȘomSef BMTU, ing. Alexandru PredaMUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0372/133.873; 0372/133.874; fax:0244 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro


către;

Municipiul Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești

Direcția Economică46711


* * *

EURO7* CERT*

*Urmare solicitării dvs. de a prezenta o informare privind veniturile estimate ce urmează a fi încasate până la sfârșitul anului 2016 , va transmitem următoarea


INFORMARE

cu privire la veniturile estimate a fi încasate până la sfârșitul anului 2016

Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice reprezintă o importantă sursă a bugetului local, iar previziunea pentru anul 2016 la această sursă, s-a efectuat avându-se în vedere:

 • - inventarierea materiei impozabile, a valorilor de inventar ale clădirilor evaluate și nereevaluate;

 • - media gradului de încasare realizată în anii precedenți pe curent, rămășiță, respectiv accesorii;

 • - numărul mare al societăților aflate în procedura de insolvență, număr aflat în creștere;

- modificările aduse de noul Cod fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015.


Având în vedere prevederea bugetară pentru anul 2016 la impozitul pe clădiri persoane juridice și gradul de încasare de 116.90% înregistrat la data de 30.06.2016, estimăm că până la sfârșitul anului 2016, bugetul inițial se majorează la această sursă cu 12 milioane lei.

Plusul înregistrat la data de 30.06.2016, față de prevederea bugetară inițială, în contul impozitului pe clădirile deținute de persoanele juridice se datorează:

- unor încasări rezultate prin stabilirea unor diferențe suplimentare de impozit stabilite de către Serviciul Inspecție Fiscală, precum și din alte acte de control care nu au fost atacate în instanță (Exemplu: 399.370 lei; 874.272 lei, peste 5.000.000 lei);

- în urma efectuării acțiunilor de executare silită prin poprire de la terți (Exemplu: peste 5.000.000 lei);

De asemenea, dorim să vă aducem la cunoștință că, în perioada 2014-2016 s-au efectuat acțiuni de inspecție fiscală, în urma cărora au rezultat diferențe de plată de aproximativ 20 milioane lei. Deciziile de impunere rezultate în urma acestor acțiuni au fost atacate în instanța de judecată de către contribuabili. De-a lungul timpului, pe această speță, am avut 7 sentințe judecătorești favorabile și una nefavorabilă. în prezent, avem pe rol, un număr de 11 procese, iar sumele


contestate au fost deja încasate, iar cuantumul acestora este de 20 milioane leL^-E posibilitatea ca sentințele ce vor fi emise de instanță să ne fie nefavorabile, dorință prudență în previziunea bugetară, pentru a nu provoca un adevărat șoc bugetulujdc^at n^nf              i *1

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că ritmul de intrare a societăților comerciale în., Ic" jS insolventă este din ce în ce mai mare, fapt pentru care estimarea încasărilor poate-ți semnificativ r                                         r            .......• ■zo’v

modificată, mai ales dacă luăm în calcul si faptul că societăților comerciale aflate în insolvențăraîfcț li se pot aplica măsuri de executare silită.

Considerăm că la celelalte surse de venit trebuie să respectăm estimările inițiale, luând în considerare faptul că, din totalul de 140.000 de roluri fiscale, peste 120.000 au fost deja achitate.


Șef Birou Juridic Contencios,


i Cristiana ZAMFIR

\ întocmit, Sțeluța Moca nu

Muntipîul Ploiești Servsui Public Finanțe Locale


PROPUNERI RECTIFICARE BUGET LOCAL - VENITURI 2016«NUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

Buget 2015 cf HCL 534/30,12,15

Realizat fa

31.12.2015

Estimare 2016 TOTAL cf adrese primite

Estimare

INIȚIALA 2016

BUGET 2016 conform HCL 160 din 30.05.2016

INCÂSARI LA

04.07.2016

REALIZ.

%

Estimare BUGET 2016 la data de 04.07.2016

OBS

0

1

2

3

8

8

8

8

8

9

Impoit pe profit de ia agenti econ.

21010201

447.390

-8.220

0

0

0

0,00

0

RATP nu mal datoreaza pt 2016, dar are de plata restanta pt. care, cf adr Urmărire, s-a suspendat exec. Deciziei 094800/01,10,12

Impoit pe venit din transfer propr. imobdin patrim. personal

21030218

4.500.000

3.379.649

4.500.000

4.500.000

4.500.000

1,662.846,75

36,95

4.500.000

NOTARII cf adr 110440/20.10.2015

AlteSipozite pe venit, profit si cas^uri din capital (firma, public)

21050250

900.000

883.401

750.000

750.000

750.000

667.629,27

89,02

750.000

SPFL - pers, fizice si Juridice - tx firma, tx. reci si publ cf adr 107229/10,11,2016; Urmărire cf adr 107229/06,11,2016,

Impoit pe clădiri de la pers fizice

2107020101

18.400.000

14.306.125

12.864.000

12.864.000

12.864.000

12.513.888,12

97,28

12.864.000

SPFL - pers, fizice cf adr 107229/10,11,2015 sl Urmărire cf adr 107229/06,11,2015

Impoit pe clădiri de la pers juridice

2107020102

77.740.700

46.817.430

30.702.000

39.302.000

39.302.000

46.597.219,42

118,56

51.302.000

SPFL - pers Juridice cf adr 107229/10,11,2015; Serviciul Control cf adr 107229/26,10,2015, Biroul Juridic-Contencfos cf adr 1107229/06,11,2015; Urmărire cf adr 107229/06,11,2015

Impoit pe terenuri de la pers fizice

2107020201

5.000.000

2.932.229

3.500.000

3.750.000

3.750.000

3.674.365,18

97,98

3.750.000

SPFL - pers, fizice cf adr 107229/10,11,2015 si Urmărire cf adr 107229/06,11,2015

Impeit pe terenuri de la pers Juridice

2107020202

7.000.000

5.414.973

6.297.000

6.547.000

6.547.000

4.868.918,42

74,37

6.547.000

SPFL - pers juridice cf adr 107229/10,jj,2015.^ Serviciul Control cf adr 107229/26;f0^'0Î5TBir^: Juridic Contencios cf adr 107226/?G J

Urmărire cf adr 107229/0---

Tem extravilan

2107020203

14.500

15.125

14.500

14.500

14.500

14.744,00

101,68

14.500

SPFL - pers fizice adr

Juridice adr 107229/10,1/1/20151 adr107229/06,11,2015Municipiul Ploiești Serviciul Public Finanțe Locale


PROPUNERI RECTIFICARE BUGET LOCAL - VENITURI 2016DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

Buget 2015 cf HCL 534/30,12,15

Realizat la

31.12.2015

Estimare 2016 TOTAL cf adrese primite

Estimare

INIȚIALA 2016

BUGET 2016 conform HCL 160 din 30.05.2016

INCASARi LA

04.07.2016

REALIZ.

%

Estimare BUGET 2016 la data de 04.07.2016

OBS

Taxe de timbru - activitate notariala, alte taxe de timbru

21070203

4.000.000

1.684.667

0

1.600.000

1.600.000

1.197.226,12

74,83

1.600.000

Jud Ploiești (nu știe) cf adr 107229/23,10,2015, estimat cf incaș 2015

Taxe hoteliere

21120207

380.000

301.738

15.000

15.000

15.000

21.004,26

140,03

15.000

SPFL - nu se mai datoreze; Urmărire cf adr 107229/06,11,2015

Impozit pe spectacole

21150201

87.000

72.060

50.000

50.000

50.000

41.328,00

82,66

50.000

SPFL - pers juridice cf adr 107229/10,11,2015; Urmărire cf adr 107229/06,11,2015

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, fizice

2116020201

19.700.000

8.063.784

7.600.000

7.600.000

7.600.000

5.930.714,85

78,04

7.600.000

SPFL - pers, fizice auto cf adr 107229/10,11,2015; Urmărire cf adr 107229/06,11,2015

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, juridice

2116020202

9.750.000

5.974.633

5.021.000

5.021.000

5.021.000

4.343.507,22

86,51

5.021.000

SPFL-pers juridice cf adr 107229/10,11,2015; Serviciul Contrat cf adr 107229/26,10,2015, Biroul Juridic Contencios cf adr 107229/06,11,2015, Urmărire cf adr 107229/06,11,2015

Taxe si tarife pt eliberarea de licențe si autorizații (urbanism + patrimoniu)

21160203

4.940.000

1.570.170

1.603.160

1.603.160

1.603.160

935.178,91

58,33

1.603.160

Urmărire cf adr 107229/06,11,2015, Dir. Patrimoniu -txbar-restcfadr 111605/21,10,2015, Urbanism Cf adr 117453/05,11,2015 si 116855/04,11,2015, Mobilitate Trafic- Dir. Tehnic cf adr 115120/30,10,2015,

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (parcari, etc)

21160250

2.500.000

94.530

61.000

61.000

61.000

44.679,49

73,25

61.000

SPFL - pf si pj-tx veh fara oblig Inmatr. NU , tx. para Urmărire cf adr 107229/06,11.2tU5nUrbanjșrn cf adr 116855/04,11,2015 si 116754/04'1.1,2015/^ Mobilitate trafic - Dir. Tehnk^l^vjmy&riîJQjec, inmatr cf adr 115120/30,1of2015.-'Ă----'-v/

Venituri din concesiuni si închirieri

21300530

14.285.000

9.844.161

6.642.020

6.642.020

6.642.020

4.781.042,31

71,98

6.642.020

Patrimoniu - pers fizicefifl Tufigice/cffirlhșl^gg-^ concesiuni cf adr1204Qwiy,1,2015^^S^chiriiy Ioc cf adr 111572/21,1C&015 I

T si 1 wkwOTMunicipiul Ploiești Serviciul Public Finanțe Locale


PROPUNERI RECTIFICARE BUGET LOCAL - VENITURI 2016
DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

Buget 2015 cf

HCL

534/30,12,15

Realizat la

31.12.2015

Estimare 2016 TOTAL cf adrese primite

Estimare

INIȚIALA 2016

BUGET 2016 conform HCL 160 din 30.05.2016

INCASARI LA

04.07.2016

REALIZ.

%

Estimare BUGET 2016 la data de 04.07.2016

OBS

Prestări servicii

21330208

5.054.800

3.607.334

80.640

80.640

4.730.640

2.131.580,04

45,06

4.730.640

Mobilitate Trafic - Dir. Tehnic cf adr

111572/30,10,2015 + estimare cf incasari 2015 PMP

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

21330212

40.000

35.559

40.000

40.000

40.000

50.490,00

126,23

40.000

ASSC - tx mese cf adr 111572/21,10,2015

Taxe extrajudiciare de timbru

21340202

2.000.000

1.460.825

200

1.500.000

1.500.000

764.352,05

50,96

1.500.000

Mobilitate Trafic-Dir.Tehnic cf adr 1115120/30,10,2015; SPFL - pers fizice - tx. exame auto, tx. imnatr auto estimare cf incasari 2015

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

21350102

9.059.710

7.718.781

6.096.461

8.097.000

8.097.000

4.753.248,68

58,70

8.097.000

Urmărire cf adr 107229/06,11,2015, IPJPH cf adr,129053/04,12,15, Pol. Locala cf adr 113965/28,10,2015 SPFL - pf si pj - amenzi,

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

21390201

798.500

816.029

0

0

0

-26.006,46

0

Patrimoniu - pers fizice si juridice - cval teren si de la alte instituții publice - venituri din valorificarea unor bunuri (deșeuri) prevederea se face după incasari

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

21390203

70.000

1.572

0

1.500

1.500

3.944,30

262,95

1.500

SC CONȚI SA (nu a dat) estimare cf încasare 2015

Total

186.667.600

114.986.555

85.836.981

100.038.820

104.688.820

94.971.900,93

90,72

116.688.820

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

NR. ^0 / $6.&/j()/6


NOTA DE FUNDAMENTARE


Având in vedere faptul ca termenul Acordului cadru incheiat intre municipiul Ploiești si S.C. Protelco S.A. și S.C. Ramboll South East Europe S.R.L. prin Liderul Asocierii S.C. Protelco S.A. a incetat la data de 11.02.2016, este necesara demararea procedurii de achiziție publica pentru servicii de cadastru si topografie, care necesita alocarea unui buget de aproximativ 800.000 euro (3.611.840 lei), la cursul BNR din data de 01.07.2016 de 4.5148 lei.

Precizam faptul ca prin adresa nr. DE70/02.03.2016 Direcția Economica a comunicat faptul ca potrivit „Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si H.G. nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care prevăd la Capitolul IL Impozitul pe clădiri si taxa pe clădiri secțiunea 2 si secțiunea 3 ca „valoarea impozabila a clădirii se va determina prin inmultirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimata in metri patrati”, actualizarea suprafețelor rezultate din măsurători si intabulari, transmise spre inregistrare Direcției Economice se va face cu suprafața construita desfasurata.”

Totodată prin aceeași adresa s-a solicitat „demararea procedurii de măsurare si intabulare a tuturor construcțiilor apartinand domeniului public si privat al muncipiului Ploiești in conformitate cu noile prevederi ale Codului de procedura fiscala si ale normelor metodologice de aplicare al acestuia.”

De asemenea pentru valorificarea bunurilor ce aparțin municipiului Ploiești este necesara inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate in favoarea municipiului, totodată si pentru realizarea diverselor obiective de investiții este necesara realizarea acestei operațiuni.

Menționam faptul ca pentru locuințele A.N.L. mai sunt necesare realizarea de diverse operațiuni cadastrale, intabulari, dezmembrări, apartamentari, repozitionari, etc.

Nr

crt

Tipuri de documentații

Modul de exprimare a ofertei

Cantitati

Timp de execuție, avizare si predare către beneficiar-zile lucratoare

Ilie V. Daniel

Edrom

1.

Documentații cadastrale necesare intabulării dreptului de proprietate asupra unui imobil (cu sau fără construcții) neînscris în cartea funciară.

în cazul construcțiilor este necesară și realizarea releveelor, a unităților individuale și a spațiilor comune (dacă este cazul), documentații în care să fie specificată atât suprafața utilă, suprafața construită și după caz suprafața construită desfășurată

Preț/ teren

0-1000 mp

4712

42

4.712.000

2.356.000

1001-5000

mp

483

579.600

289.800

Peste 5000 mp

158

237.000

110.600

Preț/constr ucție (suprafața construita)

0-100 mp

562

252.900

56.200

101-500 mp

296

333.000

44.400

Peste 500 mp

109

49.050

27.250

2.

întocmire relevee în cazul imobilelor deja intabulate, documentații în care să fie specificată atât suprafața utilă, suprafața construită și după caz suprafața construită desfășurată (acolo unde nu există)

Preț/m.p.

130

30

221.875

77.500

3.

Documentații cadastrale necesare înscrierii dezmembrării / lotizării unui imobil (cu sau fără construcții). In cazul construcțiilor este necesară și realizarea releveelor dacă acestea nu au fost realizate cu ocazia intabulării, documentații în care să fie specificată atât suprafața utilă, suprafața construită și după caz suprafața construită desfășurată

Preț fîx / lot rezultat

335

21

167.500

Hr dl 1

4.

Documentații cadastrale necesare înscrierii alipirii a două sau mai multe imobile (cu sau fără construcții) cu limite comune. în cazul construcțiilor este necesară și realizarea releveelor dacă acestea nu au fost realizate cu ocazia intabulării, documentații în care să fie specificată atât suprafața utilă, suprafața construită și după caz suprafața construită desfășurată

Preț fix / lot care urmează să fie alipit

50

21

25.000

15.000

5.

Documentații cadastrale necesare înscrierii unei construcții definitive (inclusiv releveu) pe un teren înscris în cartea funciară, în care să fie specificată atât suprafața utilă, suprafața construită și după caz suprafața construită desfășurată

Preț/constr ucție (suprafața construită desfășurata

0-100 mp

13

30

8.500

6.500

101-500 mp

7

13.343

4.200

Peste 500 mp

30

87.703

21.000

6.

Documentații cadastrale pentru actualizarea informațiilor tehnice

Preț fix / documentație

100

30

150.000

70.000

7.

Documentații cadastrale necesare apartamentării / reapartamentării unui imobil

Preț fix / apartament

222

21

133.200

66.600

8.

Documentații de identificare, trasarea limitelor de proprietate și predarea amplasamentului pe bază de proces verbal

Preț fix /punct determinat

200

10

12.500 (medie)

10.000

9.

Documentații pentru realizarea suportului topografic conform Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare

Preț fix /documentație

172

42

168.560      ,

10.

Calculul suprafețelor construite a unităților locative și a spaților comune ale acestora (inclusiv realizare de relevee, acolo unde este cazul) din

Preț fix / m.p.

200

21

44.000

blocurile A.N.L. sau alte tipuri de condominii ale municipiului Ploiești etc.(acolo unde aceste suprafețe nu au fost determinate)

11.

Realizare relevee, pe niveluri (în acele blocuri A.N.L., sau alte tipuri de condominii ale municipiului Ploiești acolo unde nu sunt întocmite), în scopul determinării suprafețelor construite a spațiilor comune, (exprimate în metri pătrați și în cote procentuale) pentru fiecare unitate locativă

Preț fix / m.p.

60

21

60.000

16.200 (medie)

12.

Documentații cadastrale pentru realizare planuri de parcelare / reparcelare

Preț/documentație

45

42

315.000

315.000

TOTAL

7.570.731

3.767.150

Nota SIEB:

Pe langa numărul total al imobilelor enumerate in anexele la inventarierea anuala s-au adaugat imobile din aceleași categorii, intr-o cota de aproximativ 20%, imobile care urmeaza sa fie incluse in patrimoniul municipiului Ploiești sau care la data întocmirii prezentului caiet de sarcini nu au reglementat regimul juridic.

Nota CEAFL:

Având in vedere experiența vechiului acord-cadru, apreciem ca fiecare operațiune precizata in tabelul de mai sus ar trebui suplimentată cu un procent de 10%

EDROM: 3.767.150 -834.400,19 EURO

ILIE V. DANIEL: 7.570.731 ~ 1.676.869,63EURO

Curs BNR la data de 01.04.2016, 1 euro=4,5148 lei


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Amedeo Flori abirca XX X

SEF SERVICIU, X


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, RomâniaNr l2S3l       2a!£NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND SUMELE DESTINATE COTIZAȚIILOR ANUALE SI ALTOR ACTIVITATI LEGATE DE IMPLEMETAREA DE PROIECTE PENTRU ANUL 2016

Prin Nota de Fundamentare nr. 944/07.01.2016 s-a solicitat suma de 633,66 mii RON si a fost alocata suma de 536,06 mii RON prin HCL 47/01.02.2016. Prin urmare solicit suplimentarea sumei cu 97,6 mii RON in vederea susținerii următoarelor cheltuieli:

 • - Agentiapentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile AE3R Ploiesti-Prahova - suma echivalenta in lei a 1 500 euro/luna respectiv 81,441 mii RON, plata se face trimestrial;

Agenția pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile AE3R Ploiesti-Prahova a fost aprobata prin HCL nr.123/2008. Prin HCL nr. 371/30.10.2015, s-a aprobat cotizația anuala a municipiului Ploiești pentru AE3R Ploiesti-Prahova, in valoare de 1500 euro/luna.

 • - AIMF (Asociația Internaționala a Primarilor Francofoni) - suma echivalenta in lei a 1760 euro/an, respectiv 7,96 mii RON, se plătește intr-o singura transa;

Prin HCL nr.51/30.03.2004 s-a hotarat aderarea municipiului Ploiești la AIMF.

 • - ADI Polul de Creștere Ploiești Prahova - suma echivalenta in lei a 50 000 euro/an, respectiv 226,225 mii RON, se plătește intr-o singura transa pana in luna a sasea din an (iunie);

Prin HCL nr.230/10.09.2008 s-a hotarat participarea municipiului Ploiești la constituirea ADI Polul de creștere Ploiesti-Prahova.

 • - ADI de utilități publice pentru serviciul de salubrizare - Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova- 104,972 mii RON /an (0,50 lei/locuitor, nr. locuitori = 209945, conform date Recensământ 2011, sursa: www.recensamantromania.ro);

Prin HCL nr.6/30.01.2009 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiești cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor -Prahova”.

 • - AMR - Asociația Municipiilor din Romania - suma de 62,98 mii lei/an, se plătește intr-o singura transa (0,30 lei/locuitor, nr.locuitori = 209945, conform date Recensământ 2011, sursa: www.recensamantromania.ro); Municipiul Ploiești este membru AMR din anul 1993, conform HCL nr.12/26.02.1993.


 • - Convenția primarilor - Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă - SEAP

(25000 euro), reprezentând achiziție servicii de consultanta in vederea elaljjoiăți^^^y^ Acțiune pentru Energie Durabilă pentru orașul Ploiești                            v

 • - Convenția primarilor - Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă - SEAP V^6^

(5000 euro), reprezentând deplasări interne si externe.                                       _  #

Prin HCL nr.329/7.09.2012 s-a hotarat aderarea la „Convenția primarilor - Inițiativa a Comisiei Europene

 • - ALDA - Asociația Agențiilor pentru Democrație Locala suma echivalenta in lei a 2400 euro/an, respectiv 10,85 mii RON, se plătește intr-o singura transa.

S-a transmis prin email scrisoare de aderare si Formular de aplicație pentru ca municipiul Ploiești sa devină membru, in data de 07.01.2015, iar in data de 10.02.2015 s-a primit scrisoare de acceptare.

OER - Orașe Energie Romania - Municipiul Ploiești este membru activ, cotizația de membru pentru anul 2016 stabilita prin Adunarea Generala a Asociației nr.3/24.04.2015 este de 3, 500 mii RON

Mi lena Perpelea

Director executiv

Direcția Relații Intfefnationale

Curs BNR la data de 31.12.2015 aferent datei de 4.01.2016: 1 euro = 4,5245 lei


Nr. 1265/14.07.2016


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România

Aprobat,


Cu /y)Q>            51?/y)// /-fy


PRIMA#, Adrian Florin

NOTA DE FUNDAMENTARE


privind finanțarea Centrului de Excelenta in Afacerupentru Tinerii

întreprinzători

Având în vedere că proiectul “Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători44 - cod SMIS 39328 urmează a se finaliza la data de 31.10.2016, este enecesară asigurarea cheltuielilor de funcționare ale Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători pe perioada 01.10.2016-31.12.2016.

Precizam ca urmează a fi înființate 7 posturi.

Ca urmare, este necesară alocarea, din bugetul local, a sumei de 98,59 mii lei, astfel:

Nr.crt.

Detaliere costuri de exploatare după finalizarea obiectivului de investiții

UM

Valoare anul 2016

1

Costuri de exploatare din care:

Mii lei

98,59

1.1

Cheltuieli cu apa

Mii lei

0,78

1.2

Cheltuieli cu energia electrica

Mii lei

49,57

1.3

Cheltuieli anuale cu curățenia

Mii lei

0,35

1.4

Cheltuieli anuale cu telecomunicațiile

Mii lei

0,35

1.5

Cheltuieli anuale cu reparațiile

Mii lei

0,29

1.6

Cheltuieli anuale cu servicii salubritate

Mii lei

0,35

1.7

Cheltuieli cu asigurarea infrastructurii

Mii lei

2,52

1.8

Cheltuieli anuale cu mini-statia de epurare

Mii lei

0,44

1.9

Cheltuieli cu intretinere instalații

Mii lei

5,03

1.10

Cheltuieli salariate cu personalul, din care:

Mii lei

38,91

1.10.1

Administrator

Mii lei

5,44

1.10.2

Referenti

Mii lei

10

1.10.3

îngrijitor

Mii lei

4,86

1.10.4

Ăgenti paza

Mii lei

18,61

2.

Cheltuieli cu reinvestitii si inlocuiri, din care:

Mii lei

0,00

2.1

Echipamente IT

Mii lei

0,00

2.2

Aparatura electronica

Mii lei

0,00

2.3

Mobilier

Mii lei

0,00

Precizăm că aceste costuri sunt în conformitate cu datele prevăzute în Cererea proiectului.


Conform punctului 2.10 din Formularul cererii de finanțare, proiectul 44 Municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare spe Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători44 - cod SMIS 39328 este gei punctul 2.12 se prevede că veniturile realizate din închiriere spatii prestaîT^^^^f^Jsala  multifuncționala si sala de intruniri sunt suficiente pentru a menține sustenabilitatea financiara a infrastructurii. Sustenabilitatea financiară a proiectului este asigurată din veniturile realizate din

închirierea spațiilor. Conform analizei cost - beneficiu din cadrul studiului de fezabilitate, veniturile operaționale realizate în cadrul obiectivului se estimează că vor acoperi integral cheltuielile de exploatare, rezultând un excedent. Pentru perioada 01.10.2016 - 31.12.2016 rezulta venituri de 177,59 mii lei, după cum urmeaza:

Venituri din încasare chirii, din care:

90,21

venituri din incasare chirie

80,28

venituri din plata utilităților

9,93

Venituri din închiriere sala multifuncționala IMM-uri, din care:

7,55

venituri din incasare chirie

6,48

venituri din plata utilităților

1,07

Venituri din închiriere sala multifuncționala terti, din care:

39,65

venituri din incasare chirie

36,45

venituri din plata utilităților

3,2

Venituri din închiriere sala de intruniri IMM-uri, din care:

10,21

venituri din incasare chirie

8,75

venituri din plata utilităților

1,46

Venituri din închiriere sala de intruniri terti, din care:

29,97

venituri din incasare chirie

28,35

venituri din plata utilităților

1,62

Total venituri (mii lei)

177,59

Unitatea de implementare a proiectului:


Mihaela Oprea - manager proiect

Alexandara Ligia Staicu - asistent manager proiect Cfv


Mihai Dan Mihaila - responsabil financiar

Madalina Mihaela Crăciun - responsabil tehnic

Carmen Patricia Radu - responsabil achiziții

Georgiana Popa - responsabil juridic

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

VizatDIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Cont 51.02.20

5t//W ado ff/GO/w

PROPUNERE RECTIFICARE BUGET PE ANUL 2016

LEI

Nr.crt.

DENUMIRE

EVENIMENT

DATA

(PERIOADA)

JUSTIFICARE

PREVEDERE

CONF. HCL

160/30.05.2016

REALIZAT LA

30 IUNIE 2016

INFLUENTE.

+/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE

1

Trim. I -

20.000

Steaguri, fanioane, cocarde

Pe parcursul anului

Bugetul reprezintă steagurile de arborat pe parcursul anului cu ocazia Sărbătorilor Naționale, a Zilelor Orașului Ploiești, de către Primărie și diverse instituții subordonate, fanioanele oferite mebrilor delegațiilor ce vin la sediul Primăriei Municipiului Ploiești. Steaguri și cocarde ce vor fi oferite ploieștenilor cu ocazia Zilei Naționale a României.

20.000

8.960

2.190

22.190

2

Trim. II-

2.500

Rame, paspartu

Pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: paspartuurile și ramele achiziționate pentru confecționarea de diplome, oferite pe parcursul anului, cu diferite ocazii (cetățeni de onoare, olimpici, concursurile desfășurate de Ziua Copilului sau Zilele Orașului Ploiești, pensionari, alte ocazii).

2.500

2.310

-1'90

2.310

3

Trim. I -

1.500. trim. II-

2.500

Aranjamente florale

Pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: aranjamentele florale (coroane, jerbe, buchete, etc.) depuse sau oferite cu ocazia: Sărbătorilor Naționale, a diferitelor ceremonii organizate în cadru festiv, spectacolelor desfășurate Ia Teatru și Filarmonică, etc.; aniversărilor și comemorărilor zilelor de naștere și trecere în neființă a unor personalități: poeți, actori, dramaturgi, compozitori, cetățenilor de onoare ai municipiului, precum și a persoanelor centenare.

4.000

2.035

11.000

15.000

4

Trim. I -30.000

Trim. II -

300.000

Promovarea imaginii municipiului Ploiești

Pe parcursul anului

Bugetul reprezintă obiecte destinate promovării imaginii municipiului Ploiești (pinuri, metope cu imagini ale Ploieștiului, plachete cu stema municipiului Ploiești, obiecte tradiționale, albume, pliante, CD-uri de prezentare a municipiului, etc.); Obiectele sunt oferite pe parcursul anului membrilor diferitelor delegații care vin la Primăria Municipiului Ploiești, atât din țară, din orașele înfrățite, cât și din partea ambasadelor, pentru a participa la întâlniri desfășurate în țară și străinătate, cetățenilor de onoare, precum și cu alte ocazii festive; cheltuieli ocazionate de deplasările în țară și străinătate ale delegațiilor alcătuite din membri ai Consiliului Local și/sau reprezentanți ai Primăriei Municipiului Ploiești; cheltuieli efectuate cu ocazia vizitelor delegațiilor străine și a invitaților Primăriei. Premierea persoanelor centenare.

330.000

23.470

70.000

400.000

z > _ g

/OH

5

Trim. II

Proiecte educativ-informative privind protejarea mediului

Pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: materiale distribuite la seminarii/conferințe; susținerea unor activități dedicate zilelor din calendarul ecologic; continuarea festivalului de film ecologic.

10.000

8.000

-2.000

8.000

2.

Trim. II-

15.000

Mobiler pentru organizare acțiuni culturale in aer liber(mese, scaune, umbrele corturi, statie de sonorizare, alte dotări)

Acesta este necesar pentru buna desfășurare a manifestilor desfășurate la nivelul compartimentului.

0

0

0

TOTAL

366.500

44.775

81.000

447.500

TOTAL SUMA ALOCATA 2016 : 447.500 LEI

întocmit,

Raluca Adam

ConsilierPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI


RAMBURSĂRI ÎMPRUMUTURI SI DOBÂNZI PERIOADA 2016 -2019

mii lei

DENUMIREA UNITATII BANCARE

ESTIMĂRI:

2016

2017

2018

2019

Rambursări împrumuturi total - din care:

38.072,00

38.192,00

39.205,00

34.790,00

B.C.R.

15.027,00

14.700,00

14.700,00

14.700,00

B.R.D.

17.060,00

16.646,00

16.646,00

16.646,00

ALPHA BANK

5.985,00

5.985,00

4.415,00

0,00

CEC BANK

0,00

861,00

3.444,00

3.444,00

Dobânzi - total -din care:

10.860,00

7.516,45

6.381,46

5.234,45

B.C.R.

2.682,00

2.176,00

1.678,00

1.180,00

B.R.D.

2.731,00

2.357,00

1.982,00

1.608,00

ALPHA BANK

234,00

135,00

37,00

0,00

CEC BANK

2.861,00

2.848,45

2.684,46

2.446,45

Exim Bnak

2.352,00

TOTAL

48.932,00

45.708,45

45.586,46

40.024,45

Sef serviciu buget, imprumuturi, Erji Laura Stanciu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Vizat,DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE Compartimentul Organizare Evenimente

Cont 65.03.01

/e a foca           /&/??//

PROPUNERE BUGET PE ANUL 2016

b

Ir. crt.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA

(PERIOADA)

JUSTIFICARE

PREVEDERE

2016

REALIZAT LA 30 IUNIE 2016

INFLUENTE

+/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE

1

Trim III

Primul ghiozdan

15 sept.

Banii reprezintă contravaloarea ghiozdanelor cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”, acordate copiilor înscriși în clasa I la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Ploiești, în anul școlar 2016-2017.

0

0

160.000

160.000

TOTAL

0

160.000

TOTAL ALOCATA 2016: 160.000 LEI


întocmit,

Raluca Adam

ConsilierPRIMĂRIA MUNICIPIULUI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România

Nr. 1240/07.07.2016


/OO.OO bNOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA OBIECTIVULUI „MODERNIZARE TERENURI DE SPORT LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”

Având în vedere că proiectul „MODERNIZARE TERENURI DE SPORT LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” - cod SMIS 53361 s-a finalizat la data de 30.06.2016, este necesară diminuarea prevederilor aferente proiectului din cadrul Bugetului local cu suma de 100 mii lei.


Unitatea de implementare a proiectului:

Crăciun Madalina Farcas Minodora Mihaila Mihai Nitu Carmen Tanase Anamaria Popa Georgiana
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro


Către,

Municipiul Ploiești

Bd.Republicii nr.2


Direcția Economica

Notă de fundamentare privind propunerea de buget pentru iluminat public pe anul 2016

Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr.3093/15.07.2016, inregistrata la RASP Ploiești cu nr. 4383/15.07.2016 va transmitem fundamentarea bugetului pentru activitatile specifice de iluminat public pentru anul 2016 sa fie modificate astfel:

1.Servicii de iluminat ornamental pe anul 2016:

In urma H.C.L. nr.47/01.02.2016 s-a aprobat, pentru serviciile de iluminat ornamental, suma de 250.000 lei cu TVA, conform protocolului incheiat intre Municipiul Ploiești si SC S.G.U. Ploiești SRL nr.25654/2212.2015, suma aferenta iluminatului ornamental pentru iama 2015-2016 este de 337.320,87 lei cu TVA.

Menționam ca lucrările de montare, bransare si intretinere, conform protocolului, totalizează suma de 190.514,97 lei fara TVA, 236.238,57 lei cu TVA (la cota de TVA 24%), iar lucrările de demontare totalizează suma de 84.235,25 lei fara TVA, 101.082,30 lei cu TVA (la cota de TVA 20%).

236.238,57 + 101.082,30 = 337.320,87 lei cu TVA

Pana in prezent a fost plătită factura nr.2014/28.12.2015 in valoare de 200.000 lei cu TVA, reprezentând parțial lucrările de montare si intretinere instalații de iluminat ornamental aferent iernii 2015-2016.

Pentru a se putea plăti suma de 337.320,87 lei cu TVA este necesara rectificarea bugetului pentru servuicii de iluminat ornamental cu suma de 87.320,87 lei cu TVA, iar pentru a se asigura prevedere bugetara pentru iama 2016-2017 este necesara rectificarea bugetului aferent serviciilor de iluminat ornamental cu suma de 912.000 lei cu TVA.

912.000 + 87.320,87 = 999.320,87 lei cu TVA ~ 1.000.000 lei cu TVA

Fata de cele prezentate mai sus solicitam rectificarea bugetului pe anul 2016, pentru serviciile de iluminat ornamental cu suma de 1.000.000 lei cu TVA, de la 250.000 lei cu TVA la suma de 1.250.000 lei cu TVA.

DIRECTO ing. Vasile IOCod: F-13-05/3/0 '

B.I.P. nr.335/18.07!2016

Sef Birou Iluminat Public,


ing.Marian MANEAR.A.S.P. Ploiești

Biroul Iluminat Public

Către,

Primăria Municipiului Ploiești

Propunere rectificare buget pe anul 2016

Nr.

crt.

Activitatea

Buget aprobat 2016 conform HCL nr.47/2016

Propunere buget pentru rectificare 2016

Total buget 2016 după rectificare

1

Lucrări de investiții, modernizare si extindere sistem de iluminat public

0

0

0

2

Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public contract cu SC Electrica SA

4.500.000

500.000

5.000.000

3

Servicii de intretinere-mentinere iluminat public contract nr.4980/2013 cu SC SGUP SRL

1.000.000

0

1.000.000

4

Iluminat ornamental contract nr.4980/2013 cu SC SGUP SRL

250.000

1.000.000

1.250.000

5

Ceasuri publice

40.000

0

40.000

6

Spectacole artificii

46.600

0

46.600

Total

5.836.600

1.500.000

7.336.600
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Vizat,DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Cont 67.02.20

LEI

Nr. crt.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

PREVEDERE

2016

REALIZAT LA

30 IUNIE 2016

INFLUENTA +/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE

1

Trim. I

Festivalul Mărțișorului

23 febr.-lO martie

Premii oferite de primărie

1.000

0

-1.000

0

2

Trim. I

Festivalul Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ed. a XXVIII a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” (CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie și Premiul pentru Opera Omnia); Premii concurs național “Dreptul la timp” (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; Cheltuieli neprevăzute; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu

21.000

18.137

-2.863

18.137

3

Trim. II

Concurs inter-regional "Științe și tehnologii” Parteneriat cu Colegiul Tehnic “Elie Radu”

21 aprilie

Premii oferite câștigătorilor.

3.000

3.000

0

X

3.000

4

Trim. II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii

22 - 24 aprilie

Premii oferite câștigătorilor.

3.000

3.000

M<

f?0

p-a

-

5

Trim. II

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu

mai

Concurs național Ia care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

3.000

3.000

0

3.000

6

Trim. II

”ZileIe Dreptului Internațional Umanitar”

14 mai

Premii oferite participanților de către primărie

1.500

1.500

0

1.500

7

Trim. II și

III

Saloanele de primăvară/toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

luna mai și noiembrie

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

1.500

1.500

2.500

4.000

8

Trim. II

Festivalul interetnic din România

9 mai

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, etc.

50.000

0

-50.000

0

9

Trim. II

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1 iunie

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

5.000

3.880

-1.120

3.880

10

Trim. II

Premierea olimpicilor naționali și internaționali

iunie

Premierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educației

51.000

51.000

9.000

60.000

.........

11

Trim. II-III

Activități cultural-sportive

pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

10.000

4.983

fer

00

12

Trim. III

Zilele Orașului Ploiești și Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" - Spectacole de Stradă pentru Copii și Tineri

iulie -septembrie

Bugetul reprezintă: cazare și masă oaspeți; concerte muzică populară, teatru de revistă; spectacole artificii; concursuri (premii în bani și obiecte) etc.; cheltuieli neprevăzute, precum și spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice, etc.

140.000

0

140.000

13

Trim. III

Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat și capacitate

iulie -septembrie

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, respectiv de capacitate, cu domiciliul în Ploiești.

0

0

8.000

8.000

14

Trim. IV

Festivalul de Film

sept. - dec.

Bugetul reprezintă: cazare și masă oaspeți, mese festive, rulare filme, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0

450.000

450.000

15

Trim. IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Revelionul Pensionarilor, premierea centenarilor

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: spectacol organizat de 1 oct.; 2 mese festive cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și Revelionul Pensionarilor; premii acordate cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și centenarilor; alte acțiuni organizate pt. pensionari.

0

0

100.000

100.000

■ A                   ---------

16

Trim. IV

Ziua Internațională a Profesorului (a Educației)

5 oct.

Sesemnarea Elevului și a Profesorului Anului, premierea acestora.

0

0

p Q

1®!

17

Trim. IV

"0 viață fără riscuri! Securitatea și sănătatea mea!'1 - ed. aV-a, proiect C.T. "Toma Socolescu"

26 nov.

Premierea de către municipalitate a concurențelor la concursul pe teme de securitate

0

0

3.000

3.000

18

Trim. IV

Sărbătorile de Iarnă

1-31 decembrie

Bugetul reprezintă: concerte susținute în perioada 1-31 decembrie și de revelion; cadouri pt. colindători și pt. case de copii; alte acțiuni neprevăzute

310.000

308.984

262.500

572.500

19

Trim. IV

Concurs "Paul Constantinescu"

15 dec.

Premierea câștigătorilor Concursului național "Paul Constantinescu" de interpretare a muzicii clasice, ediția a XlX-a; alte activități care să marcheze cei 53 de ani de la moartea compozitorului (medalii omagiale, etc.)

0

0

5.000

5.000

TOTAL

600.000

398.984

800.000

1.400.000

TOTAL SUMA ALOCATA 2016: 1.400.000 LEI

Alina Mihaela Istrătescu Direct

întocmit,

Raluca Adam

Consilier
DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE Compartimentul Organizare Evenimente

Nr. 1078/27.07.2016


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Prin rectificare cu suma de 400.000 lei, compartimentul Organizare Evenimente, va beneficia pentru desfășurarea activităților, de următorul buget:

CONTUL 67.02.20

2.500 lei, pentru Salonul de Toamnă al filialei Uniunii Artiștilor Plastici (poziția 7);

140.000 lei, pentru organizarea Zilelor Orașului Ploiești și a Festivalului “Ploiești - Magie, Feerie și Povești”(poziția 9);

450.000 lei pentru organizarea festivalului de film în perioada sept-dec 2016

9.000 lei, pentru premierea olimpicilor internaționali care vor primi rezultatele până în octombrie (poziția 13);

4.983 lei, pentru organizarea, pe parcursul verii, a diferitelor activități cultural - sportive; se vor acorda premii (în bani și obiecte) la diverse concursuri, etc. (poziția 14); bugetul este format din:

1.000 lei ( poziția 2 “Festivalul Mărțișorului”), sumă neutilizată;

2.863 lei (poziția 3 “Festivalul Internațional de Poezie Nichita Stănescu"), sumă rămasă neutilizată;

1.120lei (poziția 12 - “Copilăria inundă bătrânul bulevard”), sumă rămasă neutilizată;

 • -  8.000 lei, pentru premierea elevilor cu media 10 la examenele de capacitate și bacalaureat (poziția 15)

100.000 lei, pentru sărbătorirea cuplurilor care împlinesc 50 ani căsătorie precum și a persoanelor care împlinesc 100 ani (poziția 16);

-  10.000 lei, pentru premierea profesorului și elevului anului (poziția 17);

 • -  3.000 lei, pentru premierea câștigătorilor concursului “O viață fără riscuri! Securitatea și sănătatea mea” ed.a V-a, organizat de C.T. Toma Socolescu (poziția 18);

261.500 lei, pentru organizarea Sărbătorilor de Iarnă (poziția 19); bugetul este alcătuit din:


50.000 lei (poziția 9 - “Festival Interetnic din România”), sumă neutilizată;

1.0201ei sumă existentă și

210.480 lei, sumă alocată;

- 5.000 Iei, pentru premierea câștigătorilor Concursului “Paul Constantinescu”(^dziți^2'0);

Având în vedere că două persoane centenare au fost premiate cu câte 2.000 lei din contul 51.02.20, poziția 4 - “Promovare imagine”, propunem transferarea sumei cheltuite, 4.000 lei, în contul 67.02.20, poziția 16 - “Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Revelionul pensionarilor, premierea centenarilor”.

CONTUL 51.02.20

13.230 lei, pentru poziția 1 - “Steaguri, fanioane, cocarde”; bugetul este alcătuit din:

190 lei (poziția 2 - “Rame, paspartu”) sumă neutilizată,

2.000 lei (poziția 5-“Proiecte educativ-informative protejarea mediului”), sumă rămasă neutilizată, 11.040 lei (poziția 1) suma rămasă neutilizată.

12.965 lei, pentru poziția 3 - “Aranjamente florale”; bugetul fiind alcătuit din: 1965 lei (poziția 3), sumă rămasă neutilizată și

11.000 lei, sumă alocată.

376.530 Iei, pentru poziția 4 - “Promovarea imaginii municipiului Ploiești”; bugetul este alcătuit din:

70.000 lei sumă alocată și

306.530 (poziția 4) sumă neutilizată.

CONTUL 65.03.01

160.000 lei, sumă solicitată, conform H.C.L. 47/01.02.2016, pentru achiziționarea ghiozdanelor cu rechizite școlare “Primul Ghiozdan”; acestea vor fi oferite copiilor înscriși în clasa I la școlile de pe raza municipiului Ploiești.

în acest sens, anexăm bugetul pe 2016 rectificat.

Alina Mihaela Istrățescu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România

 • — & dc>ca~                 A/

 • — £> aloca (pim# de dl a  Nr. 1193/11.07.2016NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA OBIECTIVULUI „ Parc Municipal Ploiești Vest”

9,29 mii tei

27,14 mii tei

130,24 mii tei

6,93 mii tei

48,46 mii tei

39,90 mii tei

1,00 mii tei

6,00 mii tei

1,00 mii tei

448,00 mii tei, din care:

178,00 mii tei

48,00 mii tei

200,00 mii tei

22,00 mii tei

376,14 mii tei

305,33 mii tei

1.399,43 mii tei


Având în vedere că proiectul “Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest “ - cod SMIS 32472 s-a finalizat la data de 31.05.2016, este enecesară asigurarea cheltuielilor de funcționare ale Parcului Municipal Ploiești Vest pe perioada 01.08.2016 - 31.12.2016.

Se estimează un număr de 49 posturi.

Ca urmare, este necesară alocarea, din bugetul local, a sumei de 1.399,43 mii lei, astfel:

 • -   Furnituri de birou

 • -  Materiale curățenie

Cheltuieli cu încălzit, iluminat si forța motrice

Cheltuieli poștale, de telefonie, internet

 • -  Echipament de lucru

Obiecte de inventar

Cârti, publicații

Pregătirea personalului

Alte cheltuieli

Investiții

tractor

remorca

autoutilitara

cisterna pentru udat spatii verzi

 • -   Cheltuieli salariate

Cheltuieli paza (01.08-31.12.16)

Total cheltuieli

Veniturile estimate a se realiza in perioada 01.08.2016 - 31.12.2016 sunt de 234,20 mii tei, astfel:

 • 1. venituri din parcari 49,09 mii tei, din care:

 • - luna august         7705 ore X 2 tei / ora = 15,41 mii tei

 • - luna septembrie     4209 ore X 2 tei / ora = 8,42 mii tei

 • - luna noiembrie     4209 ore X 2 lei / ora = 8,42 mii lei

 • - luna decembrie     4209 ore X 2 lei / ora = 8,42 mii lei

 • 2. venituri din evenimente

20 evenimente X 7.427 lei / eveniment = 148,54 mii lei

 • 3. venituri din închirieri terenuri

328 ore X 18 lei / ora = 5,90 mii lei

 • 4. venituri din acces la pationar

3.920 ore X 10 lei / ora = 39,20 mii lei


La determinarea veniturilor s-au luat in calcul preturile prevăzute in analiza cost -beneficiu actualizate la cursul EUR afișat de B.N.R. pentru 30.06.2016, respectiv 4,5210 RON/EUR.

Unitatea de implementare a proiectului:

Milena Perpelea

Madalina Crăciun

Carmen Radu

Mihai Mihaila

Georgiana Popa

Mihaela Lucaci


Determinarea tarifelor pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest

Denumirea venitului


Parcari

Luna

Nr ore plătite

Tarif pe ora (lei)

Venit

august

7.705

2,00

15.410,00

septembrie

4.209

2,00

8.418,00

octombrie

4.209

2,00

8.418,00

noiembrie

4.209

2,00

8.418,00

decembrie

4.209

2,00

8.418,00

Total

49.082,00

Evenimente

Luna

Nr evenimente

Venit pe eveniment (lei)

Venit

August - decembrie

20

7.000,00

140.000,00

închirieri terenuri

Luna

Nr ore închiriere

Tarif/ora (lei)

Venit

August - decembrie

328

18,00

5.904,00

Patinoar

Luna

Nr ore

Tarif / ora (lei)

Venit

Decembrie

3920

10,00

39.200,00

TOTAL                                                234.186,00

NOTA: calculul s-a efectuat conform datelor prezentate in analiza cost -beneficiu din studiul de fezabilitate aferent obiectivului.

O

întocmit, Mihai Mihaila


PK11V1AK1A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România


ISO 9001

Cartlflcat1426 C

PRIMAR

---- •   - . f               ADRIAN] ctlecz) Uama.


NOTA DE FUNDAMENTARE privind finanțarea obiectivului de investiții ernizarea/Extinderea Funcționala a Hipodromului din Ploiești” COD SMIS 47690

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor

 • - Poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii - Poli de Creștere”, in data de 30.06.2014 a fost incheiat pentru obiectivul de investiții

Modernizarea/Extinderea Funcționala a Hipodromului din Ploiești” COD SMIS 47690 contractul de finanțare nr. 4592 încheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Ploiești, în calitate de beneficiar, pe de o parte, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (AM POR) prin Agenția de Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia (OI POR), pe de alta parte.

Dat fiind faptul ca in data de 10.06.2016 constructorul a anuntat finalizarea lucrărilor, recepția la terminarea lucrărilor fiind in derulare, urmând apoi a se obține autorizațiile de funcționare, s-a stabilit ca este necesar a se asigura cheltuielile de funcționare ale Hipodromului din Ploiești pana la 31.12.2016 (perioada defalcata astfel : intre 01.08.2016 - 31.10.2016 perioada aferenta asigurării funcționalității proiectului sus menționat, conform act adițional nr. 4/30.06.2016 incheiat intre MDRAP si Unitatea Administrativ Teritoriala -Municipiul Ploiești si intre 01.11.2016 - 31.12.2016 perioada când va fi administrata de Clubul Sportiv Municipal Ploiești).

Astfel, este necesară alocarea, din bugetul local, a sumei de 1.355.500 lei ce va fi folosita astfel:

 • 1. Este necesara alocarea, din bugetul local, a sumei de 492.000 lei pentru :

 • - cisterna stropit pista trap - 25.000 lei

 • - grapa profesionala pentru nivelare pista trap - 15.000 lei

 • - cositoare pentru toaletarea ierbii pentru pista de galop - 5.000 lei

lama pentru dezapezire piste - 8.000 lei

 • - freza zapada - 10.000 lei

 • - remorca transport dejecții si resturi vegetale - 40.000 lei

 • - tractor mic transport gunoi grajd - 100.000 lei

 • - buldoexcavator ptr încărcare - 120.000 lei

 • - autoutilitara - 150.000 lei

 • - cititor de cipuri cu 18 caractere - 2.000 lei

 • - pistol tranchilizare - 3.000 lei

 • - echipament monitorizare audio - video - 8.000 lei

 • - mobilier spatii administrative - 6.000 lei

 • 2. Având în vedere că proiectul “Modernizarea/Extinderea Funcționala a Hipodromului din Ploiesti“ cod SMIS 47690 va fi dat in administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești (conform cererii de finanțare, anexa la contractul de finanțare nr. 4592/30.06.2014) cat mai curând posibil, dar cel mai târziu pana la 31.10.2016, este necesara asigurarea funcționarii acestuia pana la 31.12.2016.

Pentru funcționalitatea Hipodromului din Ploiești este necesară alocarea, din bugetul local, a sumei de 863.500 lei, pentru cheltuieli de exploatare.

'Cheltuielile de exploatare ale Hipodromului din Ploiești sunt preconizate a se încadra in următoarele categorii:


- costuri cu personalul

Reprezintă cuantumul cheltuielilor salariale cu personalul actual si cel nou care se va Hipodromului din Ploiesti.NumaruI total de angajați va fi de 45 de salariati, din ca deja pe posturile vechi si 30 de salariati angajați pe posturile noi.

Salariile sunt stabilite in funcție de funcția si responsabilitatea angajatilor.

- cheltuieli cu serviciile externalizate

Sunt in principal cu contractarea serviciului de pompieri si ambulanta pe timpul

galop.S-a preconizat ca vor fi contractate servicii externalizate timp de 6 ore/zi de cursa, 12 zile de cursa/luna.

- cheltuieli cu reparațiile si intretinerea

Cuprind costuri cu intretinerea si operarea construcțiilor aferente pistelor de trap si de galop, a drumurilor si platformelor, a rețelelor edilitare (alimentare cu apa, rețele de canalizare menajera, pluviala si drenuri, rețele electrice exterioare etc), a grajdurilor, a clădirilor, a salivariumului, a boxelor pentru cai, a hangarelor, a spatiilor verzi, din incinta Hipodromului, precum si a echipamentelor si dotărilor aferente construcțiilor respective.

- cheltuieli de marketing

Sunt reprezentate de costuri care se vor face cu scopul de a promova activitatea Hipodromului din Ploiești..

- cheltuieli cu premiile

Sunt cheltuieli cu premiile câștigătorilor la cursele de trap si cursele de galop.

Premiile vor fi in funcție de tipul de cursa realizata si de anvergura acesteia.

- cheltuieli materiale

Sunt cheltuieli cu consumabilele pentru grupurile sanitare si vestiare, cu consumabilele pentru birotica, cu materialele pentru restaurant, bar, cafenea, si materialele pentru hrana cailor (s-au estimat ca vor fi aproximativ 60 cai permanent in Hipodrom).

- cheltuieli cu utilitățile

Sunt preconizate pentru toti consumatorii din interiorul Hipodromului, atat pentru utilitățile exterioare cat si cele din interiorul clădirilor.Sunt cheltuieli cu energia electrica, apa, apa uzata, apa pluviala, gaze, salubrizare (pentru dispunerea deșeurilor menajere si separat a celor de grajd), internet, telefonie.

- alte cheltuieli de întreținere si operare.

Pentru anul 2016, cheltuielile de exploatare pentru o perioada de 4 luni sunt prezentate mai jos.

Nr.crt

Detaliere costuri de exploatare după finalizarea proiectului

UM

TOTAL PERIOADA

01,09.2016 - 31.12.2016

1

Costuri de exploatare din care:

Lei

863.500,00 .

1.1

Cheltuieli salariate

Lei

210.000,00

1.2

Cheltuieli de marketing pentru promovarea activitatii Hipodromului Ploiești

Lei

9.000,00

1.3

Cheltuieli materiale, din care:

Lei

41.250,00

Cheltuieli cu consumabilele pentru birotica

Lei

6.750,00

Cheltuieli cu consumabilele pentru grupuri sanitare si vestiare

Lei

4.500,00

Cheltuieli materiale pentru hrana cai

Lei

30.000,00

1.4

Cheltuieli cu utilitățile, din care:

Lei

598.750,00

Cheltuieli cu energia electrica

Lei

90.000,00

Cheltuieli cu apa uzata

Lei

36.000,00

Cheltuieli cu apa pluviala

Lei

10.000,00

Cheltuieli cu apa

Lei

375.000,00

Cheltuieli cu salubrizarea

Lei

7.350,00

Cheltuieli cu energia termica pentru incalzire si prepararea A.C.M

Lei

80.000,00

Cheltuieli cu internetul si telefonia

Lei

400,00

1.5

Cheltuieli cu asigurarea complexului Hipodrom

Lei

4.500,00


 • 3. Proiectul sus menționat este generator de venituri asa cum se menționează in cererea d^ăTfflSFș la contractul de finanțare nr. 4592/30.06.2014).                                                 --

Veniturile estimate a se realiza pana la 31.12.2016 sunt de 332.400 Iei, din care:

 • - venituri din parcari - 10.800 lei;

 • - venituri din chirie boxe pentru caii permanenti -285.600 lei;

 • - venituri din cesionarea spatiilor - 36.000 lei

Conform cererii de finanțare veniturile sunt:

Venituri din parcari                                                                     __

Numărul de locuri de parcare realizate pe amplasamentul Hipodromului Ploiești sunt in cuantum de

221 locuri.

Tariful perceput pe ora de parcare este s-a previzionat pe baza tarifului perceput actualmente in cadrul Municipiului Ploiești - 2 Iei/ora de staționare;

Venituri din chirie boxe pentru caii cazați permanent pe amplasamentul Hipodromului Ploiești

Număr grajduri - 7 buc

Număr total boxe/grajd - 27 buc

Număr total boxe -189 buc

Pentru proprietarii de cai care doresc sa lase caii pe amplasamentul Hipodromului Ploiești vor fi disponibile 150 boxe de închiriat. Gradul de ocupare estimat al boxelor de cai este de 100%.

Tariful de închiriat boxe = 230 lei/ luna;

Tariful pentru hrana, furaje = 230 Iei/ luna;

Tarif folosința pista = 220 lei/luna.

Venituri din inchirierea spațiului din cadrul clădirii tribune pentru desfasurarea activității unui restaurant

Tarif închiriere spațiu restaurant - 2.000 Euro/Iuna

Tarif închiriere spațiu cafenea -1.000 Euro/luna

Tarif închiriere spațiu casa pariuri - 500 Euro/luna

Venituri din vanzare bilete pentru acces tribune

Tariful de intrare la tribune - 5 lei/buc

Au fost estimate a se vinde:

-1372 bilete pentru zilele de curse;

- 10.000 bilete pentru zilele cu competiții majore;

Număr zile curse galop - 44 zile/an

Număr zile cu competiții majore - 22 zile/an;

Număr zile cu competiții mari pentru cursele de galop - 20 zile/an

Număr zile cu competiții amri pentru cursele de trap - 10 zile/an

Venituri din taxele de participare percepute pentru cursele de galop

Taxele de participare - 5% din valoarea premiului intrecerii.

S-a tinut cont de tipul de curse ce se vor desfasura, de anvergura curselor, de premiile ce vor fi oferite câștigătorilor fiecărei curse.

S-a estimat un număr de 9 cai/cursa.

Programul de curse si numărul de curse :

SPECIFICAȚIE

NUMĂR CURSE

CURSE DE GALOP, din care

320

Curse clasa I

40

Curse clasa II

40

Curse clasa HI

50

Curse clasa IV

60

Curse clasa V

71

Curse Listed

32

Curse grupa 1

6

Curse grupa 2

10

Curse grupa 3

10

Cursa Derby- ul României

1

Pentru caii care vin din străinătate se mai adauga o taxa de angajament ce cursei.

Taxa de angajament pentru caii angajați la timp va fi:

 • - 3000 Euro/cursa/cal - pentru derby;

 • - 2000 Euro/cursa/cal - pentru caii partanti din grupa 1

 • - 500 Euro/cursa/cal - pentru caii partanti din grupa 2 si grupa 3

 • - 200 Euro/cursa/cal - pentru caii Listed


  - 100 Euro/cursa/cal - pentru caii participanti in cursele de clasa V

  -50 Euro/cursa/cal - pentru caii participanti in cursele de clasa (I, II, III, IV).


S-a estimat ca 25% din caii participanti la o cursa nu se înscriu in perioada intermediara.Inscrierea după aceasta perioada atrage o taxa unica de 10% din valoarea premiului cursei respective.

Venituri din rețineri taxe ca procent din premii pentru cursele de galop

Se va retine un procent de 10% din valoarea premiilor acordate

Un alt procent de 10% din valoarea premiilor vor fi acordate pentru arbitri.
Venituri din taxe de participare pentru cursele de trap

Taxele de participare - 5% din valoarea premiului cursei respective.

S-a tinut cont de tipul de curse ce se vor desfasura, de anvergura acestora, de premiile ce vor fi oferite câștigătorilor fiecărei curse.

Programul de curse si numărul de curse

SPECIFICAȚIE

NUMĂR CURSE

CURSE DE TRAP, din care

384

Curse trap

359

Curse derby

1

Curse finala sprint

1

Curse derby-ul iepelor

1

Curse criteriul cailor de 2 ani

1

Curse cupa Stayer

1

Curse de consolare

5

Curse trap pe distante

15

Pentru caii care vin din străinătate se mai adauga o taxa de angajament care se plătește la un termen apropiat cursei si care diferă in funcție de importanta cursei.

Taxa de angajament va fi

 • - 50 Euro/cursa/cal - cursa de trap;

 • - 500 Euro/cursa/cal - cursa Derby;

 • - 400 Euro/cursa/cal - cursa Derby a iepelor;

 • - 400 Euro/cursa/cal - finala sprint;

 • - 300 Euro/cursa/cal - pentru criteriul cailor de 2 ani;

 • - 300 Euro/cursa/cal - cupa Stayer;

 • - 200 Euro/cursa/cal - cursa de consolare;

 • - 200 Euro/cursa/cal - cursa de trap pe distante.

Venituri din rețineri taxe ca procent din premii pentru cursele de trap

Se va retine un procent de 10% din valoarea premiilor acordate.

Un alt procent de 10% din valoarea premiilor acordate se va retine pentru arbitri.

Venituri din pariuri

Este un procent din câștigurile obținute de către casa de pariuri, operator ca va prelua activitatea de pariuri din cadru Hipodromului Ploiesti.In baza unui protocol încheiat cu o casa de pariuri se va stabili si procentul din total incasari jocuri.

Venituri din inchiriere boxa si taxa folosința pista/zi + utilități + curățenie boxa

Tarif - 50 lei/zi

Venituri din folosința pista pentru caii care nu sunt cazați in incinta Hipodromului Tarif -10 lei/zi/cal


Venituri din închiriere piste pentru competiții, diferite sporturi si alte rase de Tarif - 300 lei/ora.

Venituri închiriere piste pentru antrenamente, diferite sporturi si alte rase de

Tarif -150 lei/ora

Venituri din închiriere spațiu din interiorul pistelor pentru diferite activitati s

Tarif -100 lei /ora

Venituri din închiriere teren pentru diverse activitati comerciale

Tarif - 5 lei/mp/zi

Venituri din reclame ocazionale

Tarif -126 lei mp/zi

Venituri din reclame pe o perioada de o luna

Tarif - 25 lei mp/zi

Venituri din reclame pe o perioada de 3 luni

Tarif -19 lei mp/zi

Venituri din reclame pe o perioada de un an

Tarif -13 lei mp/zi

La determinarea veniturilor s-au luat in calcul preturile prevăzute in analiza cost beneficiu din cadrul studiului de fezabilitate, dar si propunerile făcute de Clubul Sportiv Municipal Ploiești.

O

ECHIPA UIP

MANAGER PROIECT - IRINA NICOLESCU

ASISTENT MANAGER PROIECT - ALEXANDRA LIGIA STAICU

RESPONSABIL TEHNIC - VIRGIL RAZVAN FARCAS

RESPONSABIL FINANCIAR - RAMONA OANA MARCU

RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE - ELENA CLAUDIA CARBUREANU

RESPONSABIL JURIDIC - EDUARD ADRIAN ANDRONE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România

di'm/'/iUei )-c /£.£§■£) r» fa fa


Aprobat

PRIMAR, Adrian Florin DOBRE


NOTA DE FUNDAMENTAREPRIVIND FINANȚAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCȚIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI - COD SMIS 47690

Având în vedere că procedurile de negociere fara publicarea unui anunț de participare pentru lucrări suplimentare la obiectivul de investiții menționat mai sus s-au finalizat pe o suma mai mica decât cea estimata inițial, respectiv 3.111.290 lei, iar in data de 10.06.2016 constructorul a anuntat finalizarea lucrărilor la acest obiectiv de investiții, este necesară diminuarea prevederilor aferente proiectului din cadrul Bugetului Local cu suma de 16.680 mii lei.

Unitatea de implementare a proiectului:


Irina Nicolescu

Alexandra Ligia Staicu

Razvan Virgil Farcas

Ramona Oana Marcu

Elena Claudia Carbureanu

Eduard Adrian Androne

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE


Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro

O?

& otic ca           fi) f/ /fy


Către,

Municipiul Ploiești

Bd.Republicii nr.2


Direcția Economica

Notă de fundamentare privind propunerea de buget pentru iluminat public pe anul 2016

Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr.3093/15.07.2016, inregistrata la RASP Ploiești cu nr. 4383/15.07.2016 va transmitem fundamentarea bugetului pentru activitatile specifice de iluminat public pentru anul 2016 sa fie modificate astfel:

1.Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public pe anul 2016:

In urma H.C.L. nr.47/01.02.2016 s-a aprobat, pentru serviciile de furnizare energie electrica, suma de 4.500.000 lei cu TVA.

Menționam ca pana in prezent din suma de 4.500.000 lei cu TVA s-a plătit suma de 486.935,24 lei cu TVA pentru factura de energie electrica aferenta lunii decembrie 2015, iar pentru anul 2016 s-au plătit facturile lunilor ianuarie-mai in suma de 2.062.000 lei cu TVA.

4.500.000-486.935,24-2.062.000 = 1.951.064,76 lei cu TVA

Suma ramasa de 1.951.064,76 lei cu TVA poate acoperi plata facturilor de energie electrica pentru lunile iunie-octombrie 2016, iar pentru factura lunii noiembrie 2016 se solicita o rectificare bugetara in suma de 500.000 lei cu TVA.

Fata de cele prezentate mai sus solicitam rectificarea bugetului pe anul 2016, pentru serviciile de furnizare energie electrica cu suma de 500.000 lei cu TVA, de la 4.500.000 lei cu TVA la suma de 5.000.000 lei cu TVA.


Sef Birou Iluminat Public,

ing.Marian MANEACod: F-l3-05/3/0

B.I.P. nr.335/18.07.2016

R.A.S.P. Ploiești

Biroul Iluminat Public

Către,

Primăria Municipiului Ploiești

Propunere rectificare buget pe anul 2016
Nr.

crt

Activitatea

Buget aprobat 2016 conform HCL nr.47/2016

Propunere buget pentru rectificare 2016

Total buget 2016 după rectificare

1

Lucrări de investiții, modernizare si extindere sistem de iluminat public

0

0

0

2

Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public contract cu SC Electrica SA

4.500.000

500.000

5.000.000

3

Servicii de intretinere-mentinere iluminat public contract nr.4980/2013 cu SC SGUP SRL

1.000.000

0

1.000.000

4

Iluminat ornamental contract nr.4980/2013 cu SC SGUP SRL

250.000

1.000.000

1.250.000

5

Ceasuri publice

40.000

0

40.000

6

Spectacole artificii

46.600

0

46.600

Total

5.836.600

1.500.000

7.336.600

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Investiții


NOTA DE FUNDAMENTARE -2016-

REPARATII CURENTE FOND IMOBILIAR

Pentru unele imobile aflate in proprietatea privata a Municipiului Ploiești, avand in vedere vechimea unor construcții si gradul de degradare semnalat de chiriași, se impune necesitatea executării unor lucrări de remedieri si reparații.

Imobilele, pentru care va fi elaborata documentația tehnica necesara execuției si pentru care se vor incheia contracte de execuție lucrări de reparații, vor fi stabilite de Direcția de Evidenta si Valorificare Patrimoniu.

Pentru finanțarea acestor lucrări propunem alocarea sumei de 150.000,00 lei, (inclusiv TVA), lucrări propuse a se executa pe anul 2016, pana la expirarea acordului-cadru de lucrări nr.17501/17.10.2013 incheiat intre Municipiul Ploiești si Asocierea

S.C.Caten Construct S.R.L.-S.C. Conți S.A.

Suma totala prevăzută in buget: 150.000,00 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV, Som SORINA


SEF SERVICIU INVESTIȚII, Mariana STOCHITA
T.L

22.07.2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

NOTA DE FUNDAMENTREPARAȚII CURENTE SI ÎNTREȚINERE STRĂZI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Rectificare 4

In cadrul capitolului sunt cuprinse lucrări de reparații curente, reparații accidentale si reparații necesare in urma intervențiilor la rețelele edilitare.

Lucrările de reparații curente se executa periodic in scopul compensării parțiale sau totale a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii datorita traficului si condițiilor meteorologice, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare si siguranța a circulației, pe perioada dintre doua intervenții.

Lucrările de reparații accidentale sunt generate din cauze neprevăzute cum ar fi eliminarea defecțiunilor produse de accidente de circulație, de burdusiri sau de alte degradări induse de fenomenele inghet-dezghet, alunecări de teren, pentru siguranța circulației.

In scopul intretinerii rețelei stradale la un nivel calitativ necesar asigurării siguranței si fluentei circulației este necesara execuția lucrărilor de intretinere si reparații ale sistemelor rutiere existente.

In cadrul capitolului de reparații curente se executa refaceri ale sistemului rutier prin astemerea de imbracaminti bituminoase sau din beton de ciment, după caz, balastari, plombe, montări de borduri, montări si aduceri la cota a capacelor căminelor, montări guri scurgere, etc.

In urma datelor deținute in prezent, referitoare la evaluarea stării de degradare a imbracamintilor rutiere, ținând cont de natura degradărilor si severitatea acestora, precum si de durata de viata reziduala a structurilor actuale, propunem majorarea alocației, din bugetul anului 2016, cu suma de 1.500.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing.Sonina SOM

Ing


SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

Ing.Daniel Mihail DOBRE


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:Către:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI PRIMAR


In atentia: Sef Serviciu - Ec. Stanciu Laura Referitor: Buget an 2016APROBAT


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND COMPLETAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. PE ANUL 2016

Conform Programelor de activitate elaborate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana, pentru execuția lucrărilor din programul anual de intretinere, reparații, modernizări si investiții in baza Contractului de Delegare a Gestiunii prin Concesiune nr. 14785/25.08.2010, incheiat cu Municipiul Ploiești si urmare a adresei primita din partea Primăriei Municipiului Ploiești nr.3093/15.07.2016, inregistrtata la RASP cu nr.4383/15.07.2016 va transmitem necesarul cheltuielilor ce urmeaza a se finanța din bugetul local in anul 2016, pe trimestrele III si IV, după rectificarea bugetului, astfel:

PRESTĂRI SERVICII S.G.U PLOIEȘTI


TOTAL GENERAL- BUGET 2016


5.700.000 lei (cu TVA)


1. Serviciul Amenaj.Mentenanta Spatii Verzi - Bunuri si servicii

- 4.991.000 lei (cu TVA)

2. Mentenanta spatii publice:             - Serviciul Tehnic

- 600.000 lei (cuTVA)

3. Protecție sociala - gratuitati cimitire

- 109.000 lei (cu TVA)

TOTAL(l+2+3)

5.700.000 lei (cu TVA)

Consideram ca daca pe parcursul anului 2016 lucrările executate de S.C. S.G.U. Ploiești S.R.L se vor ridica la o valoare mai mare decât cea propusa (avand in vedere ca in cursul anului sunt executate si comenzi suplimentare si intervenții reclamatii care sunt neprevăzute), actualizarea sumelor propuse pentru bugetul pe anul 2016 se va realiza prin rectificarea bugetului local pana la asigurarea sumei solicitate, funcție de capacitatea financiara a Municipiului Ploiești.Sef Birou DoiMniul Public si Privat, IrinaBDPP: 381 /18.07.2016

Cod F - 13-05/3/0

Anexa 1


BUGET ANUL 2016-SERVICUL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Nr. Crt.

DENUMIREA ACTIVITATII

finanțate din:

Observații

BUGET APROBAT

2016

INFLUENTE +/-

BUGET TOTALDUPA RECTIFICARE 2016

Buget Local

T ransfer Buget Stat

6

T"

“7“

“7“

4

“3“

6

1

Mentenanta spatii verzi

11.503,28

4.991,00

16.494,28

16.494,28

0,00

2

Mentenanta spatii publice - Serviciul Tehnic

1.101,28

600,00

1.701,28

1.701,28

0,00

4

Serviciul Adminstrare cimitire

195,44

109,00

304,44

304,44

0,00

7

TOTAL

12.800,00

5.700,00

18.500,00

18.500,00

0,00

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Către:REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:

+4 0244-513670

serviciipublice@ratsp.ro www.ratsp.ro


E-mail:

Web:

... !

Referitor: Nota de fundamentare privind completarea bugetului de venituri si cheltuieli S.C SGU S.R.L Ploiești pe anul 2016

Pe pe parcursul anului 2016 lucrările executate de S.C. S.G.U. Ploiești S.R.L se ridica la o valoare mai mare decât cea propusa, iar pentru a se putea realiza programul propus inițial prin adresa nr. 99/08.01.2016, va fi necesara o rectificare a bugetului local pana la asigurarea sumei solicitate, in funcție de capacitatea financiara a Municipiului Ploiești.

In baza Hotărârii Cosiliului Local nr.47/2016 a fost aprobata suma de 12.950.000 lei pentru activitatile desfășurate de S.C SGU S.R.L

Aceasta valoare a fost diminuata cu 150.000 lei conform HCL 150/28.04.2016, ajungând la valoare de 12.800.000 lei.

 • 1. Pentru activitatile desfășurate de Serviciul Amenajare si Mentenanta Spatii Verzi care include ecologizare Dambu, restante si investiții a fost aprobata valoarea de 11.503.276,47 lei. In trimestrele I si II s-a facturat valoarea de 9.653.175,40 lei, ramanand valoarea de 1.850.101,07 lei.

Pentru Trimestrele III si IV estimam ca va fi necesara suplimentarea cu valoarea de 4.991.000 lei, printr-o rectificare bugetara, ajungând la un buget de 6.841.101,01 lei (4.991.000 lei + 1.850.101,07 lei)

 • 2. Pentru lucrările ce urmeaza a fi executate de Serviciul Mentenanta Spatii Publice (Serviciul Tehnic), plus restanta aferenta lunii decembrie a fost aprobata valoarea de 1.000.000 lei. In trimestrele I si II s-a facturat valoarea de 695.654,19 lei, ramanand valoarea de 405.629,60 lei.


195.439,74 lei. In trimestrele I si II s-a facturat valoarea de 102.656,13 lei, ramanand 92.783,61 lei.

Pentru Trimestrele III si IV estimam ca va fi necesara suplimentarea cu valoarea de 109.000 lei, printr-o rectificare bugetara, ajungând la un buget de 201.783,61 lei. (109.000 lei + 92.783,61 lei)

Total buget necesar: 5.700.000 lei

Mentenanta spatii verzi: 4.991.000 lei

Mentenanta spatii publice: 600.000 lei

Protecție sociala cimitire: 109.000 lei

Din prezenta face parte anexa 1

Cu stima,

Director,

Ing. Vasile lonescu


Cod F - 13-05/3/0

BDPP: 382/ 18.07.2016

2/3


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România


<<//'/>?//’t/ofc Uf fjrmu de        nd/ dj

Nr.lVi| /07.07.2016PRIVIND FINANȚAREA OBIECTIVULUI “REABILITARE TERMICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI BLOC 14A, B-DUL REPUBLICII,

NR 114; BLOC 14B1-14B2, B-DUL REPUBLICII, NR 114; BLOC I4C B-DUL REPUBLICII NR. 112”

Având în vedere că proiectul “REABILITARE TERMICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI BLOC 14A, B-DUL REPUBLICII, NR 114; BLOC 14B1-14B2, B-DUL REPUBLICII, NR 114; BLOC 14C B-DUL REPUBLICII NR. 112” - SMIS 56125 “ s-a finalizat la data de 31.05.2016, este necesară diminuarea prevederilor aferente proiectului din cadrul Bugetului local cu suma de 38,28 mii lei.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, RomâniaNr.it4b07.07.2016


Aprobat,

PRIMAR, Adrian FloVik 1X51

NOTA DE FUNDAMENTARE


PRIVIND FINANȚAREA OBIECTIVULUI „REABILITARE TERMICA BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -Bloc 13B1,13B2 Bulevardul Republicii nr 108”
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon:+4 0244-541.071

Fax:    +4 0244-513.670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro


Nr. inreg. q /NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2016


PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Referința SSPM: 941/15.07.2016

Va aducem la cunoștința ca prin Nota de fundamentare inregistrata la Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr. 108/08.01.2016 si la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 869/14.01.2016, am solicitat pentru activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești, la cap. 74.02 Protecția Mediului -Salubritate, pentru anul 2016, alocarea sumei totale de 27.700.000 lei cu TVA, structurata astfel:

 • 1.  Curățenie cai publice si deszăpezire (zona A+B)              - 21.000.000 lei

 • 2.  Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare cadavre animale - 6.700.000 lei

Prin HCL nr. 47/01.02.2016 a fost aprobat bugetul pe anul 2016 pentru activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești, in valoare totala de 13.650.000 lei cu TVA, impartita astfel:

 • 1.  Curățenie cai publice si deszăpezire (zona A+B)              - 10.650.000 lei

 • 2.  Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare cadavre animale - 3.000.000 lei

Prin HCL nr. 155/23.05.2016, bugetul pentru activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești a fost diminuat cu suma de 3.111.290 lei, ajungând la valoarea de 10,538.710 lei cu TVA, impartita astfel:

 • 1.  Curățenie cai publice si deszăpezire (zona A+B)              - 8.650.000 lei

 • 2.  Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare cadavre animale - 1.888.710 lei

Valoarea totala cheltuita in semestrul I - perioada 01.01 - 30.06.2016 (inclusiv facturile restante din anul 2015) este de 8.783.877 lei cu TVA, impartita astfel:

 • 1. Curățenie cai publice si deszăpezire (zona A+B)             - 7.726.410 lei

 • 2.  Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare cadavre animale - 1.057.467 lei


execuției bugetului local la 30.06.2016, pentru activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești in semestrul II - perioada 01.07 - 31.12.2016, se poate aloca suplimentar suma de 4,000.000 lei.

Aceasta suma va fi impartita astfel:

 • 1.  Pentru activitatea de curățenie cai publice si deszăpezire, prin alocarea sumei de 4.000.000 lei cu TVA, (din care 1.900.000 lei cu TVA pentru zona A si 2.100.000 lei cu TVA pentru zona B), bugetul alocat va ajunge la valoarea de 12.650.000 lei cu TVA (din care 5.600.000 lei cu TVA pentru zona A si 7.050.000 lei cu TVA pentru zona B). In cazul precipitațiilor sub forma de ninsoare, activitatea de curățenie cai publice se va sista (unde situația permite se va menține curățenia stradala) si se va executa activitatea de deszăpezire, in cadrul aceluiași buget.

 • 2.  Pentru activitatea de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, bugetul alocat ramane la valoarea de 1.888.710 lei cu TVA.

Bugetul total pe anul 2016, după rectificarea acestuia cu suma de 4.000.000 lei, va ajunge la valoarea de 14.538.710 lei cu TVA.

Menționam ca bugetul alocat nu acopera activitatile de salubrizare ce se vor desfasura pana la finalul anului 2016, fiind necesara o noua rectificare bugetara, in funcție de incasarile ulterioare aferente veniturilor proprii ale bugetului local.

Din prezenta fac parte:

Anexa 1 - împărțire buget 2016 pe trimeste;

Anexa 2 - Program execuție activitati de curățenie cai publice si deszăpezire.

Va mulțumim pentru colaborare.

Cu stima,


Sef Birou S

Flori


iritate,

Ilie


2/2


ANEXA 1 LA NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET 2016

ÎMPĂRȚIRE TRIMESTRIALA BUGET ANUL 2016

Nr. crt.

Activitatea

Buget anul 2016 după rectificare (lei cu TVA)

Defalcare valoare buget pe trimestre

Trim. I (lei cu TVA)

Trim. II (lei cu TVA)

Trim. III (lei cu TVA)

Trim. IV (lei cu TVA)

1

2

4

5

6

7

8

1

Curățenie cai publice si deszăpezire

Zona A

5.625.293,60

1.825.797,62

1.649.495,98

1.225.000,00

925.000,00

Zona B

7.024.706,40

2.398.316,24

1.852.800,63

1.548.589,53

1.225.000,00

Total 1

12.650.000,00

4.224.113,86

3.502.296,61

2.773.589,53

2.150.000,00

Dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public

Mun. Ploiești

1.888.710,00

1.032.002,87

25.464,13

731.243,00

100.000,00

Total 2

1.888.710,00

1.032.002,87

25.464,13

300.000,00

531.243,00

2

Total general capitol Salubritate (Total 1+2)

14.538.710,00

5.256.116,73

3.527.760,74

3.073.589,53

2.681.243,00ANEXA 2 LA NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET 2016


PROGRAM DE EXECUȚIE ACTIVITATI DE CURĂȚENIE CAI PUBLICE SI DES MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ZONA B

Activitate

Volum

Tarif

Valoare

Maturat manual carosabil+trotuare

72.390.000

13,64

987.399,60

întreținere curățenie străzi

900.000

2,84

2.556,00

Maturat mecanizat carosabil

26.000.000

13,33

346.580,00

Spalat carosabil

26.000.000

18,33

476.580,00

Incarcat si transportat deșeuri stradale

2.950

63,96

188.682,00

Deșeuri autoperie

2.215

0,00

0,00

Taxa de rampa deșeuri stradale

5.165

59,92

309.486,80

TOTAL fara TVA

2.311.284,40

TVA

462.256,88

TOTAL cu TVA SEMESTRUL II 2016

2.773.541,28

TOTAL cu TVA SEMESTRUL I 2016 + RESTANTE 2015

4.251.116,89

TOTAL GENERAL CU TVA 2016 ZONA B

7.024.658,17

| TOTAL GENERAL cu TVA ZONA A+B |   12.650.015,95]

Nota

In cazul precipitatilor sub forma de ninsoare acest program de salubritate se oprește (unde permite se menține curățenia stradala) si se executa deszăpezirea in cadrul aceluiași buget. Volumele de lucrări propuse pot fi modificate in limita prevederilor bugetare alocate. In sezonul rece, pentru a se menține curățenia stradala se poate matura mecanizat o data la 2 zile/schimb, sub temperatura minima stabilita in contract, daca situația permite, dar nu mai jos de zero grade.PROGRAM SALUBRITATE detaliat


IUL, AUG 2016 (2 LUNI)

ZONA A

Periodicitate

Volum zilnici Nr. zile

Volum lunar

Maturat manua

carosabil + trotuare

sch I L-V străzi par.

300.000

44

13.200.000

sch I L-V străzi par. alei, parcari

50.000

44

2.200.000

sch III L-D străzi

70.000

62

4.340.000

Total maturat manual

19.740.000

întreținere curățenie străzi

sch IS balastate                 |     100.000

9

900.000

Total întreținere curățenie stradala

900.000

Maturat mecanizat carosabil

sch I L-D

100.000

62

6.200.000

sch III L-D

100.000

62

6.200.000

Total maturat mecanizat

12.400.000

Spalat carosabil

sch I L-D

100.000

62

6.200.000

sch III L-D

100.000

62

6.200.000

Total spala!

12.400.000

Z(

DNA B

Periodicitate

Volum zilnici Nr. zile

Volum lunar

Maturat manua

carosabil + trotuare

sch I L-V străzi par.

320.000

44

14.080.000

sch I L-V străzi par. alei, parcari

50.000

44

2.200.000

sch III L-D străzi

130.000

62

8.060.000

Total maturat manual

24.340.000

întreținere curățenie străzi

sch I S balastate

1     100.0001       9

900.000

Total întreținere curățenie stradala

900.000

Maturat mecanizat carosabil

sch I L-D

150.000

62

9.300.000

sch III L-D

100.000

62

6.200.000

Total maturat mecanizat

15.500.000

Spalat carosabil

sch I L-D

150.000

62

9.300.000

sch III L-D

100.000

62

6.200.000

Total spala

15.500.000

PROGRAM SALUBRITATE detaliat

SEPT, OCT, NOV, DEC 2016 (4 LUNI)
ZI

□NA A

Periodicitate

Volum zilnici Nr. zile

Volum lunar

Maturat manua

carosabil + trotuare

sch I L-V străzi

300.000

87

26.100.000

sch I L-V străzi par. alei, parcari

50.000

87

4.350.000

sch III L-D străzi

70.000

122

8.540.000

Total maturat manual

38.990.000

Maturat mecanizat carosabil

sch I L-D

100.000

70

7.000.000

Total maturat mecanizat

7.000.000

Spalat carosabil

sch I L-D

100.0001     70

7.000.000

Total spalat

7.000.000

Z<

□NA B

Periodicitate

Volum zilnic

Nr. zile

Volum lunar

sch I L-V străzi

320.000

87

27.840.000

sch I L-V străzi par. alei, parcari

50.000

87

4.350.000

sch III L-D străzi

130.000

122

15.860.000

Total maturat manual

48.050.000

Maturat mecanizat carosabil

sch I L-D                          I     150.0001

70

10.500.000

Total maturat mecanizat

10.500.000

Spalat carosabil

sch 1 L-D

150.000

70

10.500.000

Total spalal

10.500.000REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:


- , Ar ct/e>ca tu/>W

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


D-nei Nicoleta Craiunoiu Director executiv DIRECȚIA ECONOMICA

Urmare adresei dvs. Nr.3093/15.07.2016, înregistrata la R.A.S.P. cu nr.4383/15.07.2016 va transmitem fundamentarea cheltuielilor cu "bunuri si servicii” si “alte servicii in domeniul protecției mediului” necesare pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii desfășurate de R.A.S.P. R.A. Ploiești pana la finele anului 2016:

1. Cheltuieli cu bunuri si servicii

Servicii Publice conform Contract de prestări servicii nr. 1/01.07.2002

Necesar pana la 31.12.2016:      150.000,00 lei (cu TVA) - Cheltuieli de personal

2. Alte servicii in domeniul protecției mediului

Monitorizare post-inchidere Depozit ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, conform H.C.L. nr. 125/26.04.2016

Necesar pana ia 31.12.2016:


170.000,00 lei (cu TVA), reprezentând:

11.371 lei Cheltuieli materiale (combustibil, obiecte inventar, materiale consumabile);

21.540 lei Cheltuieli de personal;

137.089 lei Alte cheltuieli de funcționare si administrare (utilitati,chelt.postale si telecomunicații, monitorizare indicatori de mediu, monitorizare date meteo, paza, cosire mecanizata, ierbicidare, pregătire profesionala, asigurări, medicina muncii);

Director, lonescu \fi


^p-ocV\

rV X ^// X >          < //


le

l

fo


Contabil sef,

Voicu Carmen
DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

BIROUL MOBILITATE ȘI TRAFIC URBAN

BMTU 1048 / 25.07.2016

MARCAJE RUTIERE

Pentru activitatea de "Execuție și întreținere marcaje rutiere” vă prezentăm calculul financiar estimativ pe anul 2016.

Cantități

Cant, (mp)

Preț unitar (lei/mp)

Valoare (lei)

Marcaje cu vopsea clasică

Executat marcaje longitudinale, transversale și diverse (săgeți și hașuri) cu vopsea clasică albă, galbenă și roșie

7.520

16,00

120.320

Neutralizare cu vopsea neagră a marcajului rutier existent executat cu vopsea clasică

212

22,00

4.664

Total (fără TVA)

124.984

TVA 20%

24.997

TOTAL (cu TVA)

149.981

TOTAL MARCAJE RUTIERE: « 150.000 lei

Director Executiv,

Sorina Șom

Sef Birou,

Alexandru Preda