Hotărârea nr. 221/2016

Hotãrârea nr. 221 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 221


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului

Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului Adrian Florin Dobre, a comisiei de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, a domnilor consilieri: Sanda Dragulea, Gheorghe Andrei, Sîrbu-Simion Gheorghe, Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

In temeiul art. 19 si art 49 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.07.2016;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Aproba lista de investiții pe anul 2016 a Clubului Sportiv Municipal Ploiești,conform Anexei nr.2,care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Ordonatorul principal de credite și Club Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.

\


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

în conformitate cu Legea nr.33 9/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 Legea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2016 și Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.40/01.02.2016, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148/28.04.2016 si Hotărârea Consiliului Local nr. 199/22.07.2016.

Caracterul de urgenta este dat de necesitatea asigurării finanțării dotărilor Hipodromului Ploiești, activitate ce va fii gestionata de Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Veniturile 12.018,00 mii lei se majoreaza cu suma de 492,00 mii lei la subvenții de la bugetul local.

Cheltuielile in suma de 12.018,00 mii lei se majoreaza cu suma de 492,00 mii lei, în structura efectuându-se modificări conform Anexei nr.l si Raportului de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar,                                               Consilieri,
Sanda Dragulea Gheorghe Andrei Alexandru Paul Palaș -Simion Gheorghe Sîrbu Zoia Staicu JJ

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

/V

In conformitate cu Legea nr.339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 Legea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2016 și Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.40/01.02.2016, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148/28.04.2016 si Hotărârea Consiliului Local nr.199/22.07.2016.

Caracterul de urgenta este dat de necesitatea asigurării finanțării dotărilor Hipodromului Ploiești, activitate ce va fi gestionata de Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Prezenta rectificare constă în majorarea subvențiilor de la bugetul local cu suma de 492,00 mii Iei, conform Nota de fundamentare nr.4818/19.07.2016 a Unitatii de Implementare a Proiectelor privind finanțarea obiectivului de investiții „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” prin care se stabilește suma necesara pentru funcționarea Hipodromului din Ploiești care va fi dat în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Bugetul actual al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.199/22.07.2016, a fost structurat astfel:

Venituri totale în sumă de 12.018,00 mii lei, respectiv:

-venituri din activitatea proprie (venituri din închirierea bazelor sportive și alte diverse venituri) 2.053,00 mii lei,

-sponsorizări 101,50 mii lei,

-subvenție de la bugetul local 9.863,50 mii lei.

Cheltuieli totale în sumă de 12.018,00 mii lei:

  • 1. Titlul I “Cheltuieli de personal” -1.680,00 mii Iei

  • 2. Titlul II “Bunuri și servicii” - 10.338,00 mii lei


A

In bugetul rectificat Veniturile totale sunt în sumă de 12.510, -venituri din activitatea proprie (venituri din închirierea și alte diverse venituri): 2.053,00 mii lei, -sponsorizări: 101,50 mii lei, -subvenție de la bugetul local (se majorează cu 492,00 mi mii lei.

Cheltuielile totale pe anul 2016 ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești vor fi în sumă de 12.510,00 lei.

Prevederea bugetară pentru „Active nefinanciare” se va majora cu 492,00 mii lei pentru cheltuielile cu mijloace fixe după cum urmează:

-Pentru articolul bugetar 71.01.02 „Mașini ,echipamente si mijloace de transport” majorarea va fi de 473,00 mii lei.

-Pentru articolul bugetar 71.01.03 “Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale” majorarea va fi de 14,00 mii lei.

-Pentru articolul bugetar 71.01.30 “Alte active fixe”majoarea va fi de 5,00 mii lei.

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat cu modificările mai sus specificate, precum și bugetul Hipodromului Ploiești.


Șef Serviciu Financiar-Contabilitate

Șef Serviciu Achiziții publice, organizare .competiții, Iulianajtbinlă


Compartiment Juridic,

Melania E^agomir

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de ve al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Prin prezenta rectificare bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă astfel:

Venituri -venituri proprii                            2.053,00 mii lei

- sponsorizări                                 101,50 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 10.355,50 mii lei

TOTAL                12.510,00 mii lei

Cheltuieli - suma de 12.510,00 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’ ’.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, al in. (2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b)  Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIUNOI
DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUJUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ- teritoriala: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publica: CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL PE ANUL 2016ANEXA 1


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buqet-gOlferJ

^Influente

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

12.018,00

492,00

12.510,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

12.018,00

0,00

12.018,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.05.30

2,034,30

2.034,30

Alte venituri

36.50,00

18,70

18,70

Donații si sponsorizări

37.01.00

101,50

101,50

Varsamînte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (-)

37.03.00

0,00

-492,00

-492,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

9.863,50

492,00

10.355,50

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

492,00

492,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare ț+)

0,00

492,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12.018,00

492,00

12.510,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

12018,00

0,00

12018,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

12018,00

0,00

12018,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1890,00

0,00

1890,00

Cheltuieli salariate în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1539,00

0,00

1539,00

Salarii de baza

10.01,01

1.539,00

1.539,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 ta 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

351,00

0,00

351,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

243,10

243,10

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7,90

7,90

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

81,00

81,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03,04

5,60

5,60

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

13,40

13,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

10128,00

0,00

10128,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

8464,10

0,00

8464,10

Furnituri de birou

20.01.01

14,75

14,75

Materiale pentru curățenie

20.01.02

24,50

24,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

880,00

880,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

508,35

508,35

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30,00

30,00

Piese de schimb

20.01.06

20,00

20,00

Transport

20.01.07

317,00

317,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

85,40

85,40

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.862,60

5.862,60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

721,50

721,50

Reparații curente

20,02

543,00

543,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20,03

30,00

0,00

30,00

Hrana pentru oameni

20.03.01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016

Influente

+/-

Buget rectificat

Hrana pentru animale

20.03.02

30,00

30,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ta 20.04.04)

20.04

67,50

, ***0,6©

© 7^K67,50

Medicamente

20.04.01

52,0.0'

J52.00

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

X

Dezinfectanti

20.04.04

i te. y

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

309)50

\C /.'ĂQ9

X J 309^50

Uniforme si echipament

20.05.01

159,5p

^>159*, 50

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20,05.30

150,00

150,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

268,90

0,00

268,90

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

93,40

93,40

Deplasări în străinătate

20.06,02

175,50

175,50

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

10,00

0,00

10,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

30,00

0,00

30,00

Protecția muncii

20.14

83,00

0,00

83,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrâri și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl ingheturilor

20,23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

322,00

0,00

322,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

9,00

9,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

43,50'

43,50

Chirii

20.30.04

258,50

258,50

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedîntelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11,00

11,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Platl efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

492,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursablie (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

492,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

492,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

492,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

473,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

14,00

Alte active fixe

71.01.30

5,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0.00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016

Influente

Buget

!2retetificat

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

& \ 0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Hi

> )

1

_


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,JUDEȚUL PRAHOVA

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL Complexului Hipodrom Ploiești PE ANUL 2016

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI; 20I6V//

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.355,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

863,50

CHELTUIELI CURENTE (cod IO+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

863,50

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10,01+10.02+10.03)

10

210,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

169,00

Salarii de baza

10.01.01

169,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Ticlicte dc masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de Ia locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

41,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

27,10

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,90

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

9,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,60

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,40

TITLUL1I BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la ?7+?fl

20

653,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

610,00

Furnituri de birou

20.01.01

6.75

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

170,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

428,35

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,40

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

30,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animate

20.03.02

30,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor dc inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI-’

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Il-Si

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltarc

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologic

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor fcod 20.24.01 la 20,24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturi lor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor sfatului. nnfrivif rlisnaiitiilni* Inonlo

20.25

Tichctc cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

13,50

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

9,00

Prime de asigurare non-vîata

20.30.03

4,50

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

492,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE On/l «u tm

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe ncrambursabilc (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

492,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

492,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

492,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

473,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

14,00

Alte active fixe

71.01.30

5,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare Ia capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii prccedenti si recuperate in anul curent

85.01

DITE,
SEF SERVICIU FIWANCIAR-CONTABILITATEClubul Sportiv Municipal Ploiești


ANEXA NR.2 p

LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2016


MII LEI

Nr.Crt.

Denumire indicatori

Cantitatea

Propunere

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.

Cisterna stropit pista trap

1

25,00

2.

Grapa profesionala pentru nivelare pista trap

1

15,00

3.

Cositoare pentru toaletarea ierbii pentru pista de galop

1

5,00

4.

Lama pentru dezapezire piste

1

8,00

5.

Freza zapada

1

10,00

6.

Remorca transport dejecții

Si resturi vegetale

1

40,00

7.

Tractor mic transport gunoi grajd

1

100,00

8.

Buldoexcavator pentru incarcare

1

120,00

9.

Autoutilitara

1

150,00

TOTAL 71.01.02

473,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.

Echipament monitorizare

Audio-video

1

8,00

11.

Mobilier spatii administrative

1

6,00

TOTAL 71.01.03

14,00

71.01.30

Alte active fixe

12.

Cititor de cipuri cu 18 caractere

1

2,00

13.

Pistol tranchilizare

1

3,00

TOTAL 71.01.30

5,00

TOTAL ACTIVE NEFINACIARE

492,00


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORTSECRETAR, /   7/7

Data:    4- - (? 4 "   # î