Hotărârea nr. 220/2016

Hotãrârea nr. 220 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 220

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian-Florin Dobre si a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Sirbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoica, precum și Raportul de specialitate al S.C.Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2016, in forma avizata de Consiliul de Administrație .

Având in vedere Decizia Consiliului de Administrație, din data de 21.07.2016 prin care s-a avizat rectificarea BVC /2016 .

Având in vedere raportul comisiei de specialitate nr. 1 - comisia de buget-finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 27 iulie 2016;

In conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 339/18.12.2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016 și ale Legii nr. 340/18.12.2015 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

 • - Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

-Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritara, cu modificările si completările ulterioare,

- Ordinul nr. 20/07.01.2016 - privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Aproba rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2016, al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2 si Anexei nr. 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Art. 3. - Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.

\

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ


EXPUNERE DE MOTIVE



la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. intră în categoria operatorilor de servicii comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică , având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

A

In organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, interesul general al comunității locale este prioritar.

A

In acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2016 au fost stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanței nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici, ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările si completările ulterioare O.M.F.P. nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar, .    /

Adrian Dobre \

Comisia de byget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze:

Alexandru Paul Pala; Sanda Dragulea ' Andrei Gheorghe Sirbu Simion Staicu Zoica


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.


Str. Văleni, nr. 32

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești


In conformitate cu prevederile legale mai jos menționate

 • - Legea nr. 339/18.12.2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea nr. 340/18.12.2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

 • - Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legii nr. 51/08.03.2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013 - privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritara, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legii nr. 31/16.11.1990, republicata - privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 20/07.01.2016 - privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,;

 • - proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului local al Municipiului Ploiești- capitolul servicii publice -prestări servicii SGU ,s-a rectificat BVC/ 2016 , rectificare care consta in :

( mii lei - fără TVA) (mii lei cu TVA)

2016

A. Rectificare venituri sursa PMP


4.750


5.700


 • B. Rectificare cheltuieli corespunzător rectificării veniturilor si execuției bugetare la 30.06.2016

 • C. REZULTAT BRUT (profit) :


4.686,82

63,18


5.624,18


Va supunem spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbajta Ploiești S.R.L. , in varianta anexata la prezentul Raport de specialitate.




DIRECTOR GENE

Nicolae Constantin SERVICU UE GOSPODĂRIRE

URBANA PLOiESTi



JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. pe anul 2016

Bugetul local pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. in calitate de societate comerciala in subordinea Consiliului Local este finanțata pentru activitatea de prestări servicii.

In urma rectificării alocația bugetara la prestări servicii in suma de 12.800,00 mii lei se majoreaza cu suma de 5.700,00 mii lei, suma ce trebuie sa se regaseasca in bugetul S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala mi poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere ca S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L in calitate de societate comerciala pe acțiuni, acționar municipiul Ploiești, răspunde de:

 • a)     Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)     Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c)     Angajarea, lichidarea si efectuarea plăților in limita veniturilor încasate, precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

In funcție de gradul de colectare al veniturilor proprii se va proceda la rectificarea bugetului S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L, in prezent neexistand garanția incasarii veniturilor pe 2016 si nici nu sunt identificate surse suplimentare de venit.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta CRACIUNOIU


DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE,

CONTRACTE,


DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

ȘTR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F.: 27449967


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI



pe anul 2016

INDICATORI

nr. rd.

realizat an precedent (N-l)

propuneri an curent

(N)

%

estimări an

N+l

A?*

estimarhan

N+2

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9 = 7/5 |

10 = 8/7

I.

VENITURI TOTALE (rd 1 = rd 2 + rd 5 + rd 6)

1

23,984.43

25,227.32

1.05

34,620.86

34,620.86

1.37

1.00

1

venituri totale din exploatare, din care:

2

23,984.43

25,227.32

1.05

34,620.86

34,620.86

1.37

1.00

a)

subvenții cf.prevederilor legale in vigoare

3

b)

transferuri cf.prevederilor legale in vigoare

4

2

venituri financiare

5

3

venituri extraordinare

6

n.

CHELTUIELI TOTALE (rd 7 = rd 8 + rd 20 + rd21)

7

24,124.28

25,164.14

1.04

30,836.82

30,836.82

1.23

1.00

1

cheltuieli de exploatare, din care:

8

24,124.28

25,164.14

1.04

30,836.82

30,836.82

1.23

1.00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

5,327.66

4,518.86

0.85

7,682.06

7,682.06

1.70

1.00

. B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

217.33

563.00

2.59

577.69

577.69

1.03

1.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

17,415.88

19,074.28

1.10

20,863.46

20,863.46

1.09

1.00

co

cheltuieli de natura salariala (rd 13 + rd 14), din care:

12

13,983.00

15,399.53

1.10

17,022.12

17,022.12

1.11

1.00

CI

cheltuieli cu salariile

13

12,456.72

13,543.08

1.09

14,670.24

14,670.24

1.08

1.00

C2

bonusuri

14

1,526.28

1,856.45

1.22

2,351.88

2,351.88

1.27

1.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

. C4 .

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

195.36

264.37

1.35

235.40

235.40

0:89

1.00

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

18

3,237.52

3,410.38

1.05

3,605.94

3,605.94

1.06

1.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1,163.41

1,008.00

0.87

1,713.60

1,713.60

1.70

1.00

2-'

cheltuieli financiare

20

3

cheltuieli extraordinare

21

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-139.85

63.18

-0.45

3,784.04

3,784.04

1.00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

10.11

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

53.07

.1

rezerve legale

25

. 2. ...

alte, rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

■3'-

acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

4

constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

•5-

alte repartizări prevăzute de lege

29

6

profitul contabil ramas după deducerea sumelor de lard. 25,26,27,28,29

30


-

INDICATORI

nr.

rd.

realizat an precedent (N-l)

propuneri an curent

(N)

%

estimări an

N+l

estimări an

N+2,.

%

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8 .

9 = 775<

XjO'^8/7

7

participarea salariatilor la profit in limita de 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

HM

W

■y*. 1-

î

o/z

8

minimum 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care;

32

v <

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

dividende cuvenite altor acționați

34

9

profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd

31 - rd 32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

VI.

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII.

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitatea

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

nr.de personal prognozat la sfârșitul anului

48

760.00

746.00

786.00

786.00

2

nr.mediu de salariati total

49

756.00

756.00

771.00

771.00

•3- .

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 12/rd 49)/12*1000

50

1,541.34

1,658.60

1,839.83

1,839.83

4

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 13/rd 49)/12*1000

51

1,373.10

1,492.84

1,585.63

1,585.63

5

productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)

52

31.73

33.37

44.90

44.90

6

productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

7

cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.l)*1000

54

1,005.83

997.50

890.70

890.70

8

plăti restante

55

9

creanțe restante

56


ATORUL UNITATI onald Nicolae Constantin





CONDUC Elena Trie



SERV. FINANCIAR - CONTABILITATE,

Mihaela Dumitrescu

7/ /1 / \ 1


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.LE: 27449967


DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI



pe anul 2016

INDICATORI

nr. rd.

realizat an N-2

prevederi an precedent (N-l)

O*

%

%

aprobat conf. hotărârii CA

realizat

an 2016

influente

+/-

rectif. conf.

1

2

3

4

5

6

7

s

9

13=9/6

14=6/4

L

VENITURI TOTALE (rd 2 + rd 22 + rd 28)

1

24,907.81

26,035.03

23,984.43

20,477.32

4,750.00

25,227.32

1.05

0.9

1

venituri din exploatare (rd 3+rd 8+rd 9+rd 12+rd 13 +rd 14), din care:

2

24,907.81

26,035.03

23,984.43

20,477.32

4,750.00

25,227.32

1.05

0.9

a)

din producția vanduta (rd 4-i-rd 5+rd 6+rd 7), din care:

3

24,254.76

25,715.03

24,352.22

20,127.32

4,750.00

24,877.32

1.02

l.C

al

din vanzarea produselor

4

56.65

60.00

38.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.6

a2'

din servicii prestate

5

16,554.52

17,782.62

16,685.46

11,833.32

4,750.00

16,583.32

0.99

l.C

a3 '

din redevente si chirii

6

2,004.18

3,510.00

3,654.71

2,615.00

0.00

2,615.00

0.72

1.8

.â4..

alte venituri

7

5,639.41

4,362.41

3,973.14

5,679.00

0.00

5,679.00

1.43

0.7

b)

din vanzarea mărfurilor

8

235.25

220.00

195.06

250.00

0.00

250.00

1.28

0.8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (td 10+rd 11), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cl

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

10

0.00

c2

transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare

11

0.00

d)

din producția de imobilizări

12

0.00

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

417.80

100.00

-562.85

100.00

0.00

100.00

-0.18

-1.3

f)

alte venituri din exploatare (rd 15+rd 16+rd 19+rd 20+rd21), din care:

14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fl

din amenzi si penalitati

15

0.00

£2

din vanzarea activelor si alte operații de capital (rd 17+rd 18), din care:

16

,0.00

- active corporale

17

0.00

- active necorporale

18

0.00

f3

din subvenții pentru investiții

19

0.00

f4

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

f5

alte venituri

21

0.00

2

venituri financiare (rd 23 +rd 24+rd 25+rd 26+rd

27), din care:

22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

din imobilizări financiare

23

0.00

b)

din investiții financiare

24

0.00

V *

g)

din diferente de curs

25

0.00

d)

din dobânzi

26

0.00

C.':

e)

alte venituri financiare

27

0.00

3

venituri extraordinare

28

0.00

H.

CHELTUIELI TOTALE (rd 30 + rd 136 + rd 144)

29

24,714.02

25,970.92

24,124.28

20,47732

4,686.82

25,164.14

1.04

0.9

1,

cheltuieli de exploatarefrd 31+rd 79+rd 86+rd 120), din care:

30

24,714.02

25,970.92

24,124.28

20,477.32

4,686.82

25,164.14

1.04

0.9

-A--

cheltuieli cu bunuri si servicii (rd 32+rd 40+rd

46), din care:

31

7,086.73

6,743.40

5,327.66

5,766.75

-1,247.89

4,518.86

0.85

0.7

Al -

cheltuieli privind stocurile (rd 33+rd 34+rd 37+rd

3 8+rd 39), din care:

32

4,514.13

4,979.42

4,014.13

4,299.00

-857.74

3,441,26

0.86

0.8

a)

cheltuieli'cu materiile prime

33

1,422.67

1,803.99

1,151.96

1,450.00

-519.74

930.26

0.81

0.8

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1,027.61

842.50

739.04

560.00

60.00

620.00

0.84

0.7

bl

cheltuieli cu piesele de schimb

35

231.19

230.50

184.56

200.00

30.00

230.00

1.25

0.8

b2

cheltuieli cu combustibilii

36

796.42

612.00

554.48

360.00

30.00

390.00

0.70

0.7

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

280.06

399.43

301.73

450.00

-308.00

142.00

0.47

1.0

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

1,646.80

1,823.50

1,721.35

1,659.00

0.00

1,659.00

0.96

1.0

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

136.99

110.00

100.05

180.00

-90.00

90.00

0.90

0.7


-

INDICATORI

nr. rd.

realizat an

N-2

prevederi an precedent (N-l)

%

aprobat conf. hotărârii CA

realizat

an 2016

influ/J

•(P1

•W

\ V ((

A2

cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd 41+rd 42+rd 45), din care:

40

285.39

206.40

143.19

200.00

^i^J6O.Q0

0.5

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

215.54

126.40

67.77

110.00

-40.00

MLWoo.

^1.03

0.3

b)

cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44), din care:

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bl

către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0.00

b2

către operatori cu capital privat

44

0.00

c)

prime de asigurare

45

69.85

80.00

75.42

90.00

0.00

90.00

1.19

1.0

A3

cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 47 +rd 48+rd 50+rd 57+rd 62+rd 63 +rd 67+rd 68+rd 69+rd 78), din care:

46

2,287.21

1,557.58

1,170.34

1,267.75

-350.15

917.60

0.78

0.5

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

9.97

10.50

5.86

0.00

0.00

0.5

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

20.94

18.00

17.24

20.00

15.00

35.00

2.03

0.8

..bl

cheltuieli privind consultanta juridica

49

20.94

18.00

17.24

20.00

15.00

35.00

2.03

0.8

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd 51+rd 53), din care:

50

57.42

60.50

41.38

24.60

0.00

24.60

0.59

0.7

cl

cheltuieli de protocol, din care:

51

57.42

50.50

41.38

6.60

0.00

6.60

0.16

0.7

tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

c2

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

10.00

18.00

0.00

18.00

tichete cadou ptxheltuieli de reclama si publicitate, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0.00

tichete cadou ptcampanii de marketing, studiul pieței, promovare pe piețe existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare .

55

0.00

z

cheltuieli de promovare a produselor

56

0.00

d)

ch.cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd 58+rd 59+rd 61), din care:

57

0.00

0.00

0.00

5.00

-5.00

0.00

dl-

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

0.00

d2

ch.de sponsorizare in domeniile educație, invatamanat, social si sport, din care

59

5.00

-5.00

0.00

d3

- pentru cluburile sportive

60

0.00

d4

ch.de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

4.58

3.00

1.57

3.00

0.00

3.00

1.91

0.2

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

2.74

23.00

20.13

21.00

-15.00

6.00

- 0.30

.....7.2

clieltcu diurna (rd 65+rd 66), din care:

64

2.74

23.00

20.13

21.00

-15100

6.00

0.30

712

- interna

65

2.74

23.00

20.13

21.00

-15.00

6.00

0.30

7.2

- externa

66

0.00

g)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

180.18

203.70

213.68

215.00

0.00

215.00

1.01

1.1

h)

ch.cu serviciile bancare si asimilate

68

18.91

22.00

22.71

23.00

7.00

30.00

1.32

lu

î)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69

311.69

135.05

122.25

164.00

-50.00

114.00

0.93

0.2

il

ch.de asigurare si paza

70

258.89

71.50

71.49

0.00

0.00

o.;

i2

ch.privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul"

71

30.17

21.55

13.65

20.00

0.00

20.00

1.47

0/

i3

ch.cii pregătirea profesionala

72

0.83

13.00

10.16

15.00

50.00

65.00

6.40

12.2

i4

ch.cii reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

100.00

-100.00

0.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0.00

15

ch.cu prestațiile efectuate de filiale

75

0.00

i6

ch.privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.OUG nr. 109/2011

76

0.00

- i7

ch.cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

21.80

29.00

26.95

29.00

0.00

29.00

1.08

1.2

-

INDICATORI

nr. rd.

realizat an N-2

prevederi an precedent (N-l)

\%

A

7 n

«r **-//

%

aprobat conf. hotărârii CA

realizat

an 2016

W!

j)

alte cheltuieli

78

1,680.78

1,081.83

725.52

792.15

\<02M5;

3^490^1

0.68

0.4

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd 8O+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85), din care:

79

55.69

256.88

217.33

563.00

0i0§

2.59

3.9

a)

ch.cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

b)

ch.cu redeventa pt.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

9.43

61.01

61.01

65.00

0.00

65.00

1.07

6.4

c)

ch.cu taxa de licența

82

13.92

15.00

0.00

15.00

d)

ch.cu taxa de autorizare

83

3.08

26.65

1.25

26.00

0.00

26.00

20.80

0.4

e)

ch.cu taxa de mediu

84

0.00

5

ch.cu alte taxe si impozite

85

43.18

155.30

155.07

457.00

0.00

457.00

2.95

3.5

c.

cheltuieli cu personalul (rd 87+rd 100+rd 104+rd

113), din care:

86

16,767.13

17,780.37

17,415.88

12,674.57

6,399.71

19,074.28

1.10

l.C

co

cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)

87

13,335.32

14,155.40

13,983.00

10,349.00

5,050.53

15,399.53

1.10

l.C

ei-

cheltuieli cu salariile (rd 89+rd 9O+rd 91), din care:

88

11,792.98

12,582.00

12,456.72

8,823.73

4,719.35

13,543.08

1.09

l.C

a)

salarii de baza

89

10,791.65

11,592.00

11,501.94

8,513.73

4,419.35

12,933.08

1.12

l.C

b)

sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conf. CCM)

90

1,001.33

990.00

954.78

310.00

300.00

610.00

0.64

0.9

c)

alte bonificații (conf. CCM)

91

0.00

C2

bonusuri (rd 93+rd 96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:

92

1,542.34

1,573.40

1,526.28

1,525.27

331.18

1,856.45

1.22

0.9

... a) ..

ch.socîale prev.la ari. 25 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

0.00

0.00

0.00

425.69

-73.00

352.69

tichete de cresa, cf. legii 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

- tichete cadou pt.ch.sociale cf. legii 193/2006, cu modificările ulterioare

95

117.90

107.10

225.00

b)

tichete de masa

96

1,542.34

1,573.40

1,526.28

1,099.58

4’04:18

1,503.76

0.99

0.9

c)

tichete de vacanta

97

0.00

d)

ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

0.00

e)

alte chelt.conf. CCM

99

0.00

C3

alte cheltuieli cu personalul (rd 101+rd 102+rd 103), din care:

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

cheltuieli cu plăti: compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0.00

■ by

ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești -

102

0.00

...c)

ch.de natura salariala afrestructurarii, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0.00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor orgahe.de conducere si control, comisii si comitete (rd.l05+rd 108+rd 111+rd 112), din care:

104

37.20

221.77

195.36

156.70

107.67

264.37

1.35

5S

a)

pt.directori/directorat

105

0.00

75.67

72.33

48.70

54.84

103.54

1.43

componenta fixa .

106

75.67

72.33

48.70

54.84

103.54

1.43

componenta variabila

107

0.00

b)

pt.consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

108

25.20

63.60

53.40

48.00

20.15

68.15

1.28

2.1

componenta fixa

109

25.20

63.60

53.40

48.00

20.15

68.15

1.28

2.1

componenta variabila

110

0.00

c)

pt. AGA si cenzori

111

12.00

82.50

69.63

60.00

32.68

92.68

1.33

5.1

d)

pt.alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

0.00

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale (rd 114+rd 1.15+rd 116+rd 117+rd 118+rd 119), din care;

113

3,394.61

3,403.20

3,237.52

2,168.87

1,241.51

3,410.38

- 1.05

OS

INDICATORI

nr. rd.

realizat an N-2

prevederi an precedent (N-l)

X?

__________Ar/

jj

aprobat conf. hotărârii CA

realizat

an 2016

influentei

+/- \

'TeCtiRebiif/

a)

ch.priv.contributia la asigurările sociale

114

2,443.42

2,235.00

2,180.65

1,537.98

893.00

V2«98-

? 0.8

b)

ch,priv,contributia la asigurările pt.somaj

115

88.42

100.70

94.65

67.06

35.24

l.C

o)

ch.priv.contributia la asigurările sociale de sanatate

116

612.09

685.00

666.01

469.42

255.35

724.77

1.09

l.C

d)

ch.priv.contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

0.00

e)

ch.priv.contributia unitatii la schemele de pensii

118

0.00

Cl

ch.priv.alte contribuții si fonduri speciale

119

250.68

382.50

296.21

94.41

57.92

152.33

0.51

1.1

D.

alte cheltuieli de exploatare (rd 121+rd 124+rd

125+rd 126+rd 127+rd 128), din care:

120

804.47

1,190.27

1,163.41

1,473.00

-465.00

1,008.00

0.87

1.4

a)

ch.cu majorări si penalitati (rd 122+rd 123), din care:

121

105.16

51.03

61.02

200.00

0.00

200.00

3.28

0.5

către bugetul general consolidat

122

140.00

0.00

140.00

către alti creditori

123

105.16

51.03

61.02

60.00

0.00

60.00

0.98

0.5

b)

ch.priv.activele imobilizate

124

1.91

1.91

0.00

0.00

c)

ch.af.transferurilor pt.plata personalului

125

0.00

d)

alte chelt.

126

11.90

11.90

0.00

0.00

e)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

127

699.31

639.13

602.28

873.00

-465.00

408.00

0.68

0.8

f)

ajustări si deprecieri ptpierdere de valoare si provizioane (rd 129-rd 131), din care:

128

0.00

486.30

486.30

400.00

0.00

400.00

0.82

fl

ch.priv.ajustarile si provizioanele

129

0.00

486.30

486.30

400.00

0.00

400.00

0.82

f 1.1

provizioane privind participarea la profit a sal analilor

130

0.00

fi,2

provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0.00

f2

ven.din provizioane si ajustări pt.deprecierile sau pierderi de valoare, din care:

131

0.00

f2'.l

din anularea provizioanelor (rd 133+rd 134+rd

135), din care:

132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- din participarea salariatilor la profit

133

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

0.00

- venituri din alte provizioane

135

0.00

2

cheltuieli financiare (rd 137+rd 140+rd 143), din care: .

136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

ch.priv.dobanzile (rd 138+rd 139), din care:

137

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

al

aferente creditelor ptinvesfitii

138

0.00

a2

aferente creditelor ptactivitatea curenta

139

0.00

b)

ch.din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142), din care:

140

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bl

aferente creditelor ptinvesfitii

141

0.00

b2

aferente creditelor ptactivitatea curenta

142

,0.00

c)

alte chelt financiare

143

0.00

3

cheltuieli extraordinare

144

0.00

m.

REZULTATUL BRUT (profît/pierdere) (rd 1-rd 29)

145

193.79

64.11

-139.85

.0.00

63.18

63.18

■ -0.45

-o.';

yeniturtneimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV,

IMPOZIT PE PROFIT

148

95.93

10.26

3.61

10.11

10.11

2.80

0.(

V.

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

cheltuieli de natura salariala (rd 87)

150

13,335.32

14,155.40

13,983.00

10,349.00

5,050.53

15,399.53

1.10

l.C

2

cheltuieli cu salariile (rd 88)

151

11,792.98

12,582.00

12,456.72

8,823.73

4,719.35

13,543.08

1.09

l.(

3

nr.de personal prognozat la finele anului

152

786.00

769.00

760.00

786.00

-40.00

746.00

0.98

o.<

' 4 '

nf.mediu de salariati

153

771.00

751.00

756.00

771.00

-15.00

756.00

1.00

0.5

5a

câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 151/rd 153)/12*1000

154

1,274.64

1,396.14

1,373.10

1,430.57

62.28

1,492.84

1.09

l.C

5b

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 150-rd 93*)-rd 98/rd 153)/12*1000

155

1,441.34

1,570.73

1,541.34

1,608.84

49.76

1,658.60

1.08

l.C


INDICATORI

nr. rd.

realizat an N-2

prevederi an precedent (N-l)

%

aprobat conf. hotărârii CA

realizat

an 2016

U X /

influente

w >r\

rectif. conf.

\ X' ' Â

6a

productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)

156

32.31

34.67

31.73

26.56

1.05

0.9

6b

productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 153

157

6cl

elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

158

cantitatea de produse finite (QPF)

159

preț mediu (p)

160

valoare = QPF x p

161

pondere in venituri totale de exploatare = rd 161 /rd 2

162

7

plăti restante

163

8

creanțe restante, din care:

164

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

- de la alte entitati

169

9

credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

170





DĂRI RE

URBANA PLOIEȘTI !





SERV. FINANCIAR - CONTABILITATE, itrescu


Mihaela D




S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F. : 27449967


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE


pe anul 2016

ANEXA 3

mii Iei

nr.

crt.

INDICATORI

nr.

rd.

prevederi an N-2

%

prevederi an precedent

N-l

%

aprobat

realizat

incasat

aprobat

realizat

incasat

0

1

2

3

4

4=3/2

5

6

8

7=6/5

I

venituri totale (rd 1+rd 2+rd 3), din care:

27,611.51

24,907.81

0.00

0.90

26,035.03

23,984.43

0.00

0.92

1

venituri din exploatare

27,611.5J_

K 24,907.81

0.90

26,035.03

23,984.43

0.92

2

venituri financiare

3

venituri extraordinare


UCATORU

icolae Constantin




!>

^b^a pLOi£sți jj





PARTIMENTULUI ECONOMIC,


SERV. FINANCIAR - CONTABILITATE,

Mihaela Dumitrescu






CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMF PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

și a emis:

cx\j / V- Va t/ȚV"a

-

/


PREȘEDINTE,



Data: