Hotărârea nr. 22/2016

Hotãrârea nr. 22 privind preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodarire Urbană Ploieşti S.R.L. a terenului în suprafaţă de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploieşti în vederea realizării obiectivului de investiţii „Extindere Cimitir Mihai Bravu”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 22

privind preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a terenului în suprafață de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cosma Marcian, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Pană George, precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a terenului în suprafață de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu”;

Luând în considerare faptul că terenul în suprafață de 3,2 ha ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din terenul aferent Cimitirului Mihai Bravu - domeniu public al municipiului Ploiești, înscris în Cartea funciară 60948 a UAT Ploiești, avand număr cadastral 104780 ;

în conformitate cu adresa nr.DT/302/18.01.2016 a Direcției Tehnic Investiții, Serviciul Investiții;

în conformitate cu Raportul din data de 22 ianuarie 2016 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu”, a terenului în suprafață de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești, imobil ce se identifică potrivit Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.219/2010 cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, transmisă în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești, în sensul excluderii imobilului - teren identificat conform art.l.

Art.3. Aprobă modificarea Anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art.4. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr.32 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., care constituie Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.5. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016


CONTRASEM!

Simo


SECRETAR.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a terenului în suprafață de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu”

Prin adresa nr.DT/302/18.01.2016 a Direcției Tehnic Investiții, Serviciul Investiții a solicitat “scoaterea din concesiune S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a suprafeței de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești, conform planului anexat, in vederea realizării de către municipiul Ploiești prin Direcția Tehnic Investiții a obiectivului de investiții “Extindere Cimitir Mihai Bravu” (proiectare si execuție )”.

Terenul solicitat se afla in concesiune la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. si face parte din terenul aferent Cimitirului Mihai Bravu - domeniu public al municipiului Ploiești, avand formalitățile de publicitate imobiliara indeplinite.

In vederea unei cat mai judicioase folosiri a terenurilor proprietatea municipiului, mai bunei exploatări a cimitirelor de pe raza localității in sensul asigurării unui număr cat mai mare de locuri de veci, este necesara amenajarea suprafeței solicitate a fi preluate din concesiunea societății.

Avand in vedere faptul ca investiția menționata se derulează prin Direcția Tehnic Investiții se impune preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L a terenului pe care se va realiza investiția pe perioada derulării acesteia.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri,

Cosma Marcian

Stanciu Marilena

Vîscan Roberti

Pană George

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


AVIZAT^ VICEPRIMAR "Cu atribuții de PRIMAR,

Cristian Mihai GANEA


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a terenului în suprafață de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu”

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Potrivit prevederilor art. 36, alin.l, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010 s-a aprobat infiintarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. fiind încheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010. In anexa la acest contract sunt incluse bunurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești concesionate către aceasta societate.

Printre aceste aceste bunuri, avand in vedere obiectul de activitate, se numără si Cimitirul Mihai Bravu Ploiești. Imobilul este înscris in Cartea Funciara 60948 a UAT Ploiești, avand număr cadastral 104780.

Prin adresa nr.DT/302/18.01.2016 a Direcției Tehnic Investiții, Serviciul Investiții a solicitat “scoaterea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a suprafeței de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești, conform planului anexat, in vederea realizării de către municipiul Ploiești prin Direcția Tehnic Investiții a obiectivului de investiții “Extindere Cimitir Mihai Bravu” (proiectare si execuție )”.

Realizarea acestei investiții este necesara întrucât s-a înregistrat un număr mare de solicitări pentru acordarea unor locuri de veci, singurul cimitir dintre cele pe care le deține in proprietate municipiul Ploiești si care poate fi extins fiind Cimitirul Mihai Bravu.

întrucât investiția menționata se derulează prin Direcția Tehnic InX/gstflif impune preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana^. Ploiătw^ S.R.L a terenului pe care se va realiza investiția si modificarea corespunzătoare; a _ anexelor la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune inchekS cu'aceasta ;j

•                                                                                                      Wo c-‘

societate.                                                                                     ''          "v' ’ '

Situația a fost discutata de către Comisia nr.2 - Valorificarea Pățnnionjui&

L A60* 'X - -fc. '.

Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiiini


Comerciale in data de 19.01.2016 care a avizat favorabil promovarea proiectului de hotarare corespunzător celor menționate mai sus.


Director Ex^uțK Florin Petr


Director Executiv Adjunct,


Amedeo Florin TăbîrpF"—* r


Șef Serviciu S.I.E.B., Gabriela Mîndruțiu


Șef Serviciu S.C.,

Carmen Daniela Bucur


AVIZAT, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

Georgiana Popa


Direcția Economică/, 2 5 JĂN2016 0a

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiuîntocmit, Mîndruțiu Gabriela


ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL - NUME

SE

^INAT.

SEF PROIECT

urb. Vladimir Cazan

PROIECTAT

urb. Vladimir Cazan

_

DESENAT

urb. Vladimir Cazan

----------11!


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. o?J_/


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR.____________!______________


ACT ADIȚIONAL NR. 32 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de înregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Donald Nicolae Constantin avand funcția de Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care:

1) se modifica anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările si completările ulterioare, in sensul realizării obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu”, a terenului în suprafață de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești.

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 si s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Concedent,

Municipiul Ploiești

Viceprimar cu atribuții de Primar,

Cristian Mihai Ganea

Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv, Florin Petrache


Director Economic, Elena Trican


Serviciul Contracte

Sef Serviciu,

Carmen Daniela Bucur


Compartmentul Juridic Contencios Cons. Juridic,

Loredana Ioana Onea

Direcția Economica Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

Vizat Serviciul Juridic-Contencios, Contracte întocmit,

Georgeta Popa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotărâre privind preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a terenului în suprafață de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu ”PREȘEDINTE, Marcian Cosma


SECRETAR, Marilena Stanciu